ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΔΕΚ 2022)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ (ΔΕΚ 2022)

Ο Δήμαρχος Καρπάθου, έχοντας υπ’ όψιν :.... Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ... Τον ορισμό έμμισθου Αντιδημάρχου του Δήμου Καρπάθου, με θητεία έως 31-12-2023 από τη δημοσίευση κατά νόμο της παρούσας, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες διακριτές αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:...

ΑΝΑΚ. ΣΟΧ 4/2022: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚ. ΣΟΧ 4/2022: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

...Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου στο Δήμο Καρπάθου, που εδρεύει στην Κάρπαθο της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου ...

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/12/2022

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/12/2022

Την 6η 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. καλείστε να συμμετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω κατεπείγοντα θέματα:...

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/11/2022

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/11/2022

Την 25 Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:...

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/11/2022

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/11/2022

Την 21 Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:...

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/11/2022

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/11/2022

Την 14 Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14 :45 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:..