Ο μόνιμος πληθυσμός της Καρπάθου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, ανέρχεται σε 6.226 κατοίκους.


2001 2011
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 6.5656.226
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 188.506 190.988
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 298.462 308.975

Η εξέλιξη του πραγματικού πληθυσμού σύμφωνα με τις απογραφές από το 1950 μέχρι το 2011 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
1951 1961 1971 19811991 20012011
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 7.069 6.707 5.433 4.649 5.323 6.511 6.748
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ121.480 123.021 121.017145.071 163.476 190.071 242.270
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 247.439 222.980 207.354 233.529 257.481 302.686 366.795

Από τον πίνακα φαίνεται ότι ο πληθυσμός παρουσίασε συνεχή μείωση μέχρι το 1981 και στη συνέχεια σημαντική αύξηση η οποία οφείλεται στη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για τη γενικότερη ανάπτυξη (δημιουργία υποδομών, βελτίωση συγκοινωνιών κλπ) και στην ανάπτυξη του τουρισμού με επισκέπτες τόσο από το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό της Ελλάδας. Κατά την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2001.

Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την απογραφή του 2011.

Ομάδες
ηλικιών
Αριθμός
ατόμων
Άρρενες 0-14415
Άρρενες 15 - 24299
Άρρενες 25 -641.858
Άρρενες 65 και άνω552
Θήλεις 0-14470
Θήλεις 15 - 24281
Θήλεις 25 -641.653
Θήλεις 65 και άνω698

Η διάρθρωση της απασχόλησης του πληθυσμού κατά τομέα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (2001).

Α'ΓΕΝΗΣ Β'ΓΕΝΗΣ Γ'ΓΕΝΗΣΝέοι, Mη
δυνάμενοι να
καταταγούν
κατά κλάδο
Σύνολο
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
299 537 1.346 226 2.408
ΣΥΝΟΛΟ
ΝΟΜΟΥ
4.61613.394 55.994 8.332 82.336
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
9.854 25.529 80.93212.425 128.740

Τα στοιχεία του πίνακα επιβεβαιώνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται στον Τριτογενή τομέα κάτι που είναι αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξης του τουρισμού τα τελευταία χρόνια. Νεότερα στοιχεία (της απογραφής 2011) για την απασχόληση του πληθυσμού δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κάρπαθο υποβάλλονται 709 αιτήσεις για λήψη ενιαίας οικονομικής ενίσχυσης. Από τις 709 αιτήσεις οι 65 αφορούν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καθώς αιτούνται επιπλέον και εξισωτική αποζημίωση.

Το νησί έχει μακρά παράδοση στη μετανάστευση. Οι Καρπάθιοι μετανάστες έχουν δημιουργήσει μεγάλες παροικίες σε πολλές πολιτείες της Αμερικής και στην Αυστραλία και έχουν αποκτήσει μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Για πολλά χρόνια αποτελούσαν τον μοναδικό τροφοδότη της οικονομίας του νησιού είτε με τα εμβάσματα στους συγγενείς τους είτε με τις επενδύσεις που πραγματοποιούσαν. Ειδικά στον τομέα του τουρισμού που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες επενδύσεις προέρχονται από αυτούς.

Μετά το 2010 λόγω της οικονομικής κρίσης, παρατηρείται νέο κύμα μετανάστευσης από νέους που αναζητούν εργασία και το οποίο διευκολύνεται από τις υποδομές που έχουν δημιουργήσει οι ήδη εγκατεστημένοι στις περιοχές προορισμού.