Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Γαρεφαλάκης Ευστάθιος

Αρμοδιότητες:

(α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, μεριμνώντας ιδίως για:

i. την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών και την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων.
ii. τη διαρκή ανάπτυξη και διεύρυνση της ανακύκλωσης και εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων.
iii. την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου.
(β) την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση και εποπτεία των δημοτικών κοιμητηρίων.
(γ) την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων, αδειών, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπάθου.

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωροταξίας-Πολεοδομικής Οργάνωσης

Δημάρχου Θεοχαρούλα

Αρμοδιότητες:

(α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης, μεριμνώντας ιδίως για:
i. τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό και παρακολούθηση όλων των τεχνικών έργων του Δήμου, σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα.
ii. την παρακολούθηση της σωστής συντήρησης των πάσης φύσεως υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.
iii. το συντονισμό, σχεδιασμό και την προώθηση υλοποίησης έργων αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
iv. τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας.
v. την ευθύνη για το σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και παρεμβάσεων συντήρησης, καθαρισμού και αναβάθμισης της οδοποιίας του Δήμου.
(β) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων που αφορούν ζητήματα πολεοδομικού-χωροταξικού σχεδιασμού και χρήσεων γης.
(γ) την υπογραφή όλων των εγγράφων, βεβαιώσεων, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης κ.α. – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπάθου.

Αντιδήμαρχος Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης

Μανωλάκης Θεοδόσιος

Αρμοδιότητες:

(α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, μεριμνώντας ιδίως για:

i. την αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση του συστήματος και των δικτύων α. ύδρευσης, β. άρδευσης και γ. αποχέτευσης.

ii. τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τους αντιδημάρχους αυτών για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων/δικτύων Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, για την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών κανονισμών οργάνωσης και λειτουργίας και την ορθή τήρηση των διαδικασιών και παροχής στοιχείων που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία των υπηρεσιών Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης.

(β) την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας και εξυπηρέτησης της Γραμμής του Δημότη.

(γ) την υπογραφή όλων των εγγράφων, βεβαιώσεων, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης κ.α. – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπάθου.

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Τουρισμού

Μηλιός Αναστάσιος

Αρμοδιότητες:

(α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων για θέματα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, όπως αυτές ασκούνται από το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων που περιήλθαν στο Δήμο, στα παραπάνω θεματικά πεδία.

(β) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων για θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής.

(γ) την ευθύνη για την συντήρηση, λειτουργία και αναβάθμιση των δημοτικών παιδικών χαρών και χώρων ψυχαγωγίας.

(δ) την υπογραφή όλων των εγγράφων, βεβαιώσεων, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης κ.α. – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπάθου.

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας

Προικής Νικόλαος

Αρμοδιότητες:

(α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων για θέματα κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, όπως αυτές ασκούνται από το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού συμπεριλαμβανομένων της εύρυθμης οργάνωσης και λειτουργίας των δομών «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κέντρο Κοινότητας» και «Κοινωνικό Παντοπωλείο».

(β) το σχεδιασμό, παρακολούθηση και προώθηση όλων των έργων και δράσεων για την προώθηση της προσβασιμότητας σε επίπεδο Δήμου.

(γ) την ευθύνη σχεδιασμού, συντονισμού, προώθησης και ανάπτυξης των δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου.

(δ) την υπογραφή όλων των εγγράφων, βεβαιώσεων, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης κ.α. – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπάθου.

Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Οργάνωσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Πρωτόπαπας Νικόλαος

Αρμοδιότητες:

(α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων: i) της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ii) του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και iii) του Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας.

(β) την ευθύνη κατάρτισης, παρακολούθησης και επικαιροποίησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου.

(γ) την ευθύνη σχεδιασμού, παρακολούθησης και προώθησης όλων των έργων και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου.

(δ) την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση-ανάληψη υποχρέωσης όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

(ε) την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων, δικαιολογητικών, προστίμων, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης και πιστοποιητικών (όπως προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών) – πλην δημοσίων συμβάσεων και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας- που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπάθου.

Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών – Αναπτυξιακών Θεμάτων, Ενεργειακής Μετάβασης και Επιχειρηματικότητας – Αδειοδοτήσεων

Σακέλλης Κομνηνός

Αρμοδιότητες:

(α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

(β) την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης των ευρωπαϊκών – αναπτυξιακών θεμάτων που αφορούν το Δήμο και τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τους αντιδημάρχους αυτών για το σχεδιασμό και την αξιοποίηση των αντίστοιχων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

(γ) την ευθύνη διαχείρισης, συντονισμού, σχεδιασμού και προώθησης των έργων και δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή μετάβαση του Δήμου προς την κλιματική ουδετερότητα.

(δ) την ευθύνη διαχείρισης, εποπτείας και συντονισμού όλων των θεμάτων που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προώθηση της απασχόλησης, και της ρύθμισης των εμπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων στην περιοχή του Δήμου.

(ε) την ευθύνη διαχείρισης, εποπτείας και συντονισμού όλων των θεμάτων που αφορούν την αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή του Δήμου.

(στ) την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων, αδειών (π.χ. κατάληψης κοινόχρηστων χώρων), δικαιολογητικών, προστίμων και πιστοποιητικών – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπάθου.