Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες προσκλήσεις σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου (από 1/1/2019 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των προσκλήσεων σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
23/09/2022 03:00:0023/09/2022 15:08:4987-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2022.ΩΑ9ΡΩΕ0-ΩΧΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87-2022
03/08/2022 03:00:0003/08/2022 15:15:13Πρακτικό ματαίωσης της αριθμ. 32-2022 (31-7-2022) Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου.ΩΑ81ΩΕ0-Β4ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6028
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 13:30:57ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 31ης -7-7-2022 ΕΠΑΝΑΠΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΨΤΝ2ΩΕ0-ΔΧΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 09:52:56Πρακτικό ματαίωσης της αρίθμ. 29-2022 (30-6-2022) Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου λόγω διαδικαστικών ζητημάτων.ΨΧ0ΑΩΕ0-Γ57ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4984/30-6-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 12:57:42Απόφαση αρίθμ. 77-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6Η7ΤΩΕ0-ΥΨΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77-2022
09/05/2022 03:00:0009/05/2022 14:19:04ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΨΛΚ0ΩΕ0-6Μ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23
21/04/2022 03:00:0021/04/2022 11:54:09«Πρακτικό ματαίωσης της 20ης/17-4-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου».ΩΘ8ΗΩΕ0-ΧΧΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2022
20/04/2022 03:00:0020/04/2022 10:15:27«Πρακτικό ματαίωσης της 19ης/16-4-2022 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου».6Σ47ΩΕ0-Ξ6ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19/16-4-2022
11/04/2022 03:00:0011/04/2022 12:14:03«Πρακτικό ματαίωσης της 17ης/10-4-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας».ΨΞ19ΩΕ0-ΩΚΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2022
11/04/2022 03:00:0011/04/2022 12:17:22Απόφαση αρίθμ. 50-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Ω29ΖΩΕ0-Λ35ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50-2022
08/04/2022 03:00:0008/04/2022 11:30:04Απόφαση αρίθμ. 42-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2022.6ΕΠΙΩΕ0-Τ5ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42-2022
30/03/2022 03:00:0030/03/2022 12:10:06ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 27-3-2022 Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Ο.Ε.ΩΥ1ΕΩΕ0-ΤΥΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15
22/03/2022 02:00:0022/03/2022 12:26:52ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.69ΦΔΩΕ0-ΔΡ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14
09/03/2022 02:00:0009/03/2022 13:54:04«Πρακτικό ματαίωσης της 13ης/6-3-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας».ΩΥΣΙΩΕ0-Ο7ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13/6-3-2022
04/03/2022 02:00:0004/03/2022 13:41:22Πρακτικό ματαίωσης της 12ης/27-2-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου.Ψ014ΩΕ0-ΩΡΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12/27-2-2022
28/02/2022 02:00:0028/02/2022 08:07:22Πρακτικό ματαίωσης της 12ης/27-2-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής ελλείψει απαρτίας.6ΡΨ7ΩΕ0-Μ0ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12/27-02-2022
17/02/2022 02:00:0017/02/2022 14:43:45ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 8ης 13-02-2022 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.Ψ7ΗΑΩΕ0-ΧΣΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8
07/02/2022 02:00:0007/02/2022 11:34:04Πρακτικό ματαίωσης της 6ης/6-2-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας.ΨΝ3ΖΩΕ0-41ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2022
27/12/2021 02:00:0028/12/2021 08:22:42Πρακτικό ματαίωσης της 33ης /27-12-2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας.68ΜΕΩΕ0-ΙΝΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33-2021
23/12/2021 02:00:0023/12/2021 13:10:13Πρακτικό ματαίωσης της 30ης/19-12-2021 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας.9ΤΣΠΩΕ0-6ΚΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30-2021
23/12/2021 02:00:0023/12/2021 13:12:41Πρακτικό ματαίωσης της 32ης/21-12-2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας.Ω0ΡΣΩΕ0-ΣΦΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32-2021
23/12/2021 02:00:0023/12/2021 13:11:34ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΑΡ. 30/19-12-2021 ΕΙΔΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.9ΤΛΣΩΕ0-ΚΟΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9533/23-12-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 14:09:38Πρακτικό ματαίωσης της αρίθμ. 28/12-12-2021 Τακτικής Επαναληπτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ελλείψει απαρτίας.6ΩΩΨΩΕ0-Π3ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 14:11:10Πρακτικό ματαίωσης της αρίθμ. 29/12-12-2021 ΕΙΔΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ελλείψει απαρτίας.Ψ83ΙΩΕ0-ΛΟΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29-2021
06/12/2021 02:00:0006/12/2021 12:57:31Πρακτικό Ματαίωσης της Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ στις 5-12-2021 λόγω έλλειψης απαρτίαςΩΖ2ΜΩΕ0-ΛΕΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27/5-12-2021
26/11/2021 02:00:0026/11/2021 13:26:16Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2021.ΨΧΔΣΩΕ0-13ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8680/26-11-2021
24/11/2021 02:00:0024/11/2021 14:30:12ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής.ΨΩΓ6ΩΕ0-822ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8592/24-11-2021
09/11/2021 02:00:0009/11/2021 14:41:09Πρακτικό Ματαίωσης Ειδικής Συνεδρίασης ΔΣ στις 7-11-2021ΩΘΔ0ΩΕ0-Μ4ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24/2021
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 11:51:51Απόφαση ΔΣ 58/2021 με θέμα "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου"ΨΠ2ΩΩΕ0-ΝΕ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58-2021
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 14:18:01Πίνακας θεμάτων Έκτακτης Επαναληπτικής Συνεδρίασης δια περιφοράς στις 1/10/20219Θ5ΨΩΕ0-Β3ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7163/4-10-2021
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 14:22:16Απόφαση ΔΣ 54-2021 με θέμα "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου".97Ρ2ΩΕ0-ΩΓΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2021
01/10/2021 03:00:0001/10/2021 12:29:27Πρακτικό Ματαίωσης της Συνεδρίασης του ΔΣ στις 30-9-2021ΩΤΝ2ΩΕ0-ΘΕ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-10-2021
01/10/2021 03:00:0001/10/2021 12:44:58Πρόσκληση σε Έκτακτη Επαναληπτική Συνεδρίαση ΔΣ στις 1-10-2021 δια περιφοράς.99ΩΑΩΕ0-Β7ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7116/1-10-2021
10/08/2021 03:00:0010/08/2021 08:59:56Πίνακας θεμάτων της Έκτακτης συνεδρίασης του ΔΣ που πραγματοποιήθηκε στις 6-8-2021.ΩΑ89ΩΕ0-5ΩΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5760/10-8-2021
10/08/2021 03:00:0010/08/2021 13:39:11Απόφαση ΔΣ 52-2021 με θέμα: "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου."Ω1ΛΞΩΕ0-9ΞΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52-2021
05/08/2021 03:00:0005/08/2021 11:59:29Πρόσκληση σε Έκταση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου δια περιφοράς στις 6 Αυγούστου 2021Ψ9ΧΕΩΕ0-ΜΓΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5673/5-8-2021
30/07/2021 03:00:0030/07/2021 09:15:44Πίνακας θεμάτων της Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ στις 29-7-2021ΨΛΜΤΩΕ0-ΙΜΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5518/30-7-2021
21/07/2021 03:00:0023/07/2021 13:56:51Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ με τηλεδιάσκεψη στις 29-7-2021ΨΚ4ΤΩΕ0-ΠΦΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5259/21-7-2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 11:49:48Πίνακας θεμάτων Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ στις 30-6-20216ΛΞΜΩΕ0-ΔΧΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4664/1-7-2021
25/06/2021 03:00:0025/06/2021 14:06:59Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη στις 30-6-2021Ψ18ΞΩΕ0-ΦΑΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4552/26-6-2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:05:39Πίνακας θεμάτων Τακτικής Συνεδρίαση ΔΣ στις 9-6-20219Λ1ΝΩΕ0-ΓΚΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4156/10-6-2021
04/06/2021 03:00:0004/06/2021 14:22:14Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.ΨΘΙ2ΩΕ0-Υ90ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4001
02/06/2021 03:00:0002/06/2021 13:27:06Απόφαση αρίθμ. 32-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.9ΓΤ8ΩΕ0-Π7ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32-2021
02/06/2021 03:00:0002/06/2021 13:24:57Πίνακας Θεμάτων Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε της 2α Ιουνίου 2021.ΨΒΛΘΩΕ0-129ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3914/2-6-2021
31/05/2021 03:00:0031/05/2021 13:32:33Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΩΟΥΛΙΟΥ για εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ60ΘΩΕ0-ΓΓΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3810/31-5-2021
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 14:27:29Απόφαση αρίθμ. 30-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.9ΡΡΠΩΕ0-ΩΨ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30-2021
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 14:25:11Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 14-2021 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΨΔΒΚΩΕ0-5Β3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9989/18-5-2021
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 11:19:25Πρόσκληση για Έκτακτη Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.ΨΓΖ2ΩΕ0-ΧΡΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3381/18-5-2021
20/04/2021 03:00:0020/04/2021 11:27:44Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 13-2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την 19η Απριλίου 2021.96ΘΗΩΕ0-ΘΣΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2793/20-4-2021
15/04/2021 03:00:0015/04/2021 13:46:52Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19-4-2021.9ΛΘ2ΩΕ0-ΑΜΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2670/15-4-2021
07/04/2021 03:00:0007/04/2021 09:18:52Πίνακας Θεμάτων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2021.ΨΚΕ6ΩΕ0-Β0ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2421/7-4-2021
02/04/2021 03:00:0002/04/2021 14:20:55Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ στις 6-4-202169ΦΗΩΕ0-ΩΔ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2322/2-4-2021
01/04/2021 03:00:0001/04/2021 14:03:48Πίνακας Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ στις 31-3-20216ΑΔ7ΩΕ0-ΓΤΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2300/1-4-2021
26/03/2021 02:00:0026/03/2021 14:39:39Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ στις 31-3-2021ΩΣΚΡΩΕ0-ΙΓΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2214/26-3-2021
19/03/2021 02:00:0019/03/2021 09:37:33Πίνακας θεμάτων της αρίθμ. 10-2021 Τακτικής - Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6ΘΧΒΩΕ0-ΒΔ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2043/19-3-2021
18/03/2021 02:00:0018/03/2021 08:39:29Πίνακας Θεμάτων της Αρίθμ. 9-2021 Τακτικής Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Ω39ΝΩΕ0-ΘΧΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2002/18-3-2021
12/03/2021 02:00:0012/03/2021 20:23:33Πρόσκληση για Τακτική Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17-3-2021.9175ΩΕ0-ΜΚΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1900/12-3-2021
12/03/2021 02:00:0012/03/2021 20:25:18Πρόσκληση για Τακτική-Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021.Ψ5Φ3ΩΕ0-1ΡΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1888
11/03/2021 02:00:0011/03/2021 09:03:41Πίνακας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβoυλίου στις 10-3-20216ΟΛ6ΩΕ0-Τ23ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1822/11-3-2021
05/03/2021 02:00:0005/03/2021 13:56:31Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση ΔΣ με τηλεδιάσκεψη στις 10-3-2021ΨΥ7ΙΩΕ0-ΝΒ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1684/5-3-2021
01/03/2021 02:00:0001/03/2021 12:07:34Πίνακας Έκτακτης Επαναληπτικής Συνεδρίασης ΔΣ στις 27-2-20219ΩΖΜΩΕ0-ΔΓΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1514/1-3-2021
26/02/2021 02:00:0026/02/2021 14:15:09Πρόσκληση σε Έκτακτη Επαναληπτική (3η) Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΠΜΕΩΕ0-ΠΧΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1502/26-2-2021
26/02/2021 02:00:0026/02/2021 10:40:02Πίνακας θεματων της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-2-2021ΩΧΝΠΩΕ0-92ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1470/26-2-2021
26/02/2021 02:00:0026/02/2021 11:06:22Πρακτικό Ματαίωσης της 5ης Συνεδρίασης στις 25-2-2021 Εκτακτης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου ελλείψη απαρτίαςΨΙ7ΧΩΕ0-ΖΑΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5/25-2-2021
26/02/2021 02:00:0026/02/2021 14:11:22«Πρακτικό ματαίωσης της 6ης/26-02- 2021 Έκτακτης Ειδικής Επαναληπτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου ελλείψη απαρτίας».ΨΠΦΡΩΕ0-434ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6/26-2-2021
26/02/2021 02:00:0026/02/2021 11:32:57Πρόσκληση σε Έκτακτη Επαναληπτική Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΧΑΧΩΕ0-ΡΓ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1479/26-2-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 14:03:23Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021.ΨΕΖ6ΩΕ0-ΡΜ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1342/23-2-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 14:15:19Πρόσκληση για Έκτακτη Σύγκληση Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021..9ΠΒ0ΩΕ0-Ο59ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1343/23-2-2021
17/02/2021 02:00:0018/02/2021 14:40:54Πίνακας αποφάσεων 3ης τακτικής συνεδριασης του Δημοτικου Συμβουλίου στις 17-2-20216ΚΚΚΩΕ0-9ΔΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1243-2021
12/02/2021 02:00:0012/02/2021 13:48:46Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021και ώρα 19:00μμ μέσω της πλατφόρμας zoom.9ΒΚ6ΩΕ0-ΝΣΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1124/12-2-2021
05/02/2021 02:00:0001/03/2021 12:14:00ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 20216ΗΗΟΩΕ0-584ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ05/2021
04/02/2021 02:00:0004/02/2021 14:04:15ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 27/01/2021669ΦΩΕ0-ΟΥ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ884
29/01/2021 02:00:0029/01/2021 10:53:06ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 22-01-2021ΩΗΔΙΩΕ0-ΜΙ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ804
29/01/2021 02:00:0029/01/2021 11:57:03ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 22-01-20216ΝΗ6ΩΕ0-Η64ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1 - 2021
22/01/2021 02:00:0022/01/2021 13:25:02Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 22/01/20219ΔΠ9ΩΕ0-ΞΩΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ559
22/01/2021 02:00:0022/01/2021 23:49:21ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27/01/20219ΦΤΜΩΕ0-8Η7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ572
30/12/2020 02:00:0030/12/2020 10:45:14Πίνακας θεμάτων της αρίθμ. 25-20202 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΨΒ9ΡΩΕ0-ΒΝΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10857/30-12-2020
24/12/2020 02:00:0024/12/2020 13:55:19Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.6Κ88ΩΕ0-ΔΦΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10735
16/12/2020 02:00:0016/12/2020 08:40:53Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 24-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου6Τ23ΩΕ0-ΝΗ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10365/16-12-2020
14/12/2020 02:00:0014/12/2020 09:05:28Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 23-2020 Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020.6Ω24ΩΕ0-6ΤΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10245/14-12-2020
11/12/2020 02:00:0011/12/2020 12:51:45Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020.6Ε05ΩΕ0-6ΗΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10223
11/12/2020 02:00:0011/12/2020 21:06:10ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΧΒΙΩΕ0-4Ξ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10235
11/12/2020 02:00:0016/12/2020 07:05:01Ορθή Επανάληψη της Απόφασης με αρίθμ. 93-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Ε06ΡΩΕ0-ΓΘΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ93-2020
12/11/2020 02:00:0012/11/2020 11:04:33Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 22-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020.ΨΥΦ3ΩΕ0-7ΒΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9270/11-11-2020
06/11/2020 02:00:0006/11/2020 13:20:38Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e-Presence.gov.gr6278ΩΕ0-Ψ4ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9130/6-11-2020
02/11/2020 02:00:0002/11/2020 12:43:09Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 21-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.9ΠΓΟΩΕ0-9ΗΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8906/2-11-2020
26/10/2020 02:00:0026/10/2020 12:31:15Πρόσκληση για Τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.ΩΚΠΑΩΕ0-ΝΘΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8742/26-10-2020
19/10/2020 03:00:0019/10/2020 09:11:07Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 20-2020 Έκτακτης δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Ψ1ΚΕΩΕ0-Η42ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8513/19-10-2020
19/10/2020 03:00:0019/10/2020 08:57:00Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Ψ7ΝΒΩΕ0-50ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8466/16-10-2020
19/10/2020 03:00:0019/10/2020 09:06:16Απόφαση αρίθμ. 81-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΨΩΟΒΩΕ0-ΤΡΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ81-2020
02/10/2020 03:00:0002/10/2020 12:02:59Απόφαση αρίθμ. 79-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Ω179ΩΕ0-Υ4ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79-2020
02/10/2020 03:00:0002/10/2020 10:07:28Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.69ΧΕΩΕ0-94ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7971/2-10-2020
02/10/2020 03:00:0002/10/2020 12:00:41Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 19-2020 Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Ω3Η0ΩΕ0-Ο2ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8001/2-10-2020
28/09/2020 03:00:0028/09/2020 09:42:55Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 18-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΨΟΦΧΩΕ0-5ΘΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7580/25-9-2020
28/09/2020 03:00:0028/09/2020 09:08:47Απόφαση αρίθμ. 77-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6Τ9ΕΩΕ0-Μ6ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77-2020
25/09/2020 03:00:0025/09/2020 09:50:18Πρόσκληση για έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Ω0ΘΤΩΕ0-Κ3ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7561/25-9-2020
17/09/2020 03:00:0017/09/2020 11:37:57Απόφαση αρίθμ. 74-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΙ3ΧΩΕ0-3ΥΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74-2020
17/09/2020 03:00:0017/09/2020 09:39:15Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 17η Σεπτεμβρίου 2020.65ΧΗΩΕ0-ΘΘΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7170
17/09/2020 03:00:0017/09/2020 11:51:39Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 17-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την 17η Σεπτεμβρίου 2020.6ΥΡΜΩΕ0-Χ1ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7197/17-9-2020
01/09/2020 03:00:0001/09/2020 13:53:11Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 16-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΙ7ΑΩΕ0-2ΑΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6545/1-9-2020
27/08/2020 03:00:0027/08/2020 13:20:51Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.Ω5ΘΘΩΕ0-Υ4ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6352/27-8-2020
04/08/2020 03:00:0004/08/2020 09:11:40Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 15-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6ΖΤ2ΩΕ0-23ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5562/4-8-2020
30/07/2020 03:00:0030/07/2020 14:53:08Πρόσκληση για Τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.6ΙΠΦΩΕ0-7ΒΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5403/30-7-2020
27/07/2020 03:00:0027/07/2020 11:39:01Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 14-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6ΗΓ9ΩΕ0-6Ω7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5293/27-7-2020
20/07/2020 03:00:0020/07/2020 13:18:39Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020.ΨΩ16ΩΕ0-ΠΛΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5114/20-7-2020
16/07/2020 03:00:0016/07/2020 13:06:25Απόφαση αρίθμ. 57-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΨΟΦΦΩΕ0-Γ66ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2020
16/07/2020 03:00:0016/07/2020 08:51:51Πίνακας θεμάτων της αρίθμ. 13-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.6ΕΘ9ΩΕ0-Υ6ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4969/15-7-2020
14/07/2020 03:00:0014/07/2020 12:29:14Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΕΛΖΩΕ0-ΖΒΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4900/14-7-2020
01/07/2020 03:00:0001/07/2020 10:47:23Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 12-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΩΗ7ΩΕ0-Ω2ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4437/1-4-2020
26/06/2020 03:00:0026/06/2020 12:52:39Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.6ΔΕ9ΩΕ0-Φ47ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4283
16/06/2020 03:00:0016/06/2020 12:10:48Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 11-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την 16η Ιουνίου 2020.Ψ6ΓΙΩΕ0-6ΛΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3982/16-6-2020
16/06/2020 03:00:0016/06/2020 12:13:49Απόφαση αρίθμ. 51-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΣΜΑΩΕ0-Φ4ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51-2020
16/06/2020 03:00:0016/06/2020 09:38:20Πρόσκληση για έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020Ψ92ΕΩΕ0-0ΗΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3970/16-6-2020
26/05/2020 03:00:0026/05/2020 12:49:42Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 10-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς.Ψ6ΠΥΩΕ0-Ι4ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3372/26-5-2020
26/05/2020 03:00:0026/05/2020 12:53:30Απόφαση αρίθμ. 49-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΜ6ΑΩΕ0-ΒΘΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49-2020
25/05/2020 03:00:0025/05/2020 12:44:52Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Τρίτη 26-5-2020.ΨΩΚΧΩΕ0-ΑΧ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3359/25-5-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 13:40:25Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 9-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020.Ψ4ΕΤΩΕ0-Δ1ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3130/18-5-2020
11/05/2020 03:00:0011/05/2020 13:51:21Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης της Παρασκευή 15-5-2020.Ω8ΒΠΩΕ0-ΓΞΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2997/11-5-2020
06/05/2020 03:00:0006/05/2020 16:28:22Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 8-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 6-5-2020 δια περιφοράς.ΨΑΧ1ΩΕ0-Τ9ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2916/6-5-2020
06/05/2020 03:00:0006/05/2020 16:33:50Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 8-2020 της Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.9201ΩΕ0-ΣΜΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2916/6-5-2020
06/05/2020 03:00:0006/05/2020 16:30:31Απόφαση αρίθμ. 36-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Ψ3Α7ΩΕ0-ΞΡΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36-2020
06/05/2020 03:00:0006/05/2020 16:25:22Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την 6η Μαΐου 2020.9ΞΙΣΩΕ0-Α7ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2901/6-5-2020
29/04/2020 03:00:0029/04/2020 12:17:11Πρόσκληση για έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την 29 Απριλίου 2020.ΩΣΒ0ΩΕ0-Δ91ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2793/29-4-2020
29/04/2020 03:00:0029/04/2020 13:58:59Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 7-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς.ΨΞ64ΩΕ0-ΔΛ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2797/29-4-2020
29/04/2020 03:00:0029/04/2020 13:55:00Απόφαση αρίθμ. 34-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6ΗΕ3ΩΕ0-86ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34-2020
16/04/2020 03:00:0016/04/2020 13:39:32Απόφαση αρίθμ. 32-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.9ΛΝ5ΩΕ0-ΨΒΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32-2020
16/04/2020 03:00:0016/04/2020 12:59:54Πίνακας Θεμάτων της από 16 Απριλίου Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς.ΩΛΜΔΩΕ0-Γ2ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2639/16-4-2020
15/04/2020 03:00:0016/04/2020 11:41:43Πρόσκληση σε δια περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Πέμπτη 16 Απριλίου 2020.91Μ3ΩΕ0-ΚΗ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2624/15-4-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 07:37:20Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 5-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6ΜΠ2ΩΕ0-Τ93ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2548/13-4-2020
08/04/2020 03:00:0008/04/2020 14:54:16Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΤΛΨΩΕ0-ΗΕΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2500/8-4-2020
20/03/2020 02:00:0020/03/2020 14:20:18Πίνακας Θεμάτων της από 20-3-2020 Συνεδρίασης διά περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου.9ΩΜ2ΩΕ0-0Χ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2137/20-3-2020
16/03/2020 02:00:0016/03/2020 14:56:46Πρόσκληση για σύγκληση Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς για την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020.6Τ8ΟΩΕ0-9Β7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2043/16-3-2020
13/02/2020 02:00:0013/02/2020 14:39:37Πίνακας θεμάτων της από 8-2-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.92ΛΠΩΕ0-942ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1061/13-2-2020
13/02/2020 02:00:0013/02/2020 14:43:03Πίνακας Θεμάτων της 10ης Φεβρουαρίου 2020 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης ΕΜΠ7/10-02-2020) του Δημοτικού Συμβουλίου (Συνεχιζόμενη της αρίθμ. 856/4-2-2020 πρόσκλησης).ΨΔΦΣΩΕ0-3Ξ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1062/13-2-2020
11/02/2020 02:00:0011/02/2020 19:15:39Απόφαση αρίθμ. 15-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Υποβολής Πρότασης στην Πρόσκληση του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πράσινου Ταμείου ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, A΄ Πρόσκληση – Δεκέμβριος 2019.Ω21ΘΩΕ0-ΛΡΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2020
10/02/2020 02:00:0010/02/2020 11:52:00Απόφαση αρίθμ. 8-2020 με θέμα: Περί Αναβολή της Συνεδρίασης της 8ης Φεβρουαρίου 2020.ΨΤΡΡΩΕ0-ΣΩΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2020
10/02/2020 02:00:0010/02/2020 11:55:47Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (συνεχιζόμενη της αρίθμ. πρωτ. 856/4-2-2020 πρόσκλησης για ΔΣ).6Μ6ΓΩΕ0-738ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΕΜΠ7/10-2-2020
04/02/2020 02:00:0004/02/2020 10:03:32Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Ω3ΤΔΩΕ0-Κ6ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ856/4-2-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 08:35:44Πίνακας Θεμάτων της από 21-1-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.ΩΚΛΤΩΕ0-ΛΜΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ437/22-1-2020
17/01/2020 02:00:0017/01/2020 12:49:54Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΡ71ΩΕ0-6ΔΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ261/17-1-2020
16/12/2019 02:00:0018/12/2019 09:47:43Πίνακας θεμάτων της από 16-12-2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΥ9ΡΩΕ0-ΙΝΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9567/17-12-2019
12/12/2019 02:00:0012/12/2019 15:31:57Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019.6ΤΥ1ΩΕ0-6ΥΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9423
26/11/2019 02:00:0026/11/2019 09:04:44Πίνακας Θεμάτων της από 25-11-2019 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6ΩΕΒΩΕ0-ΖΨΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8950/26-11-2019
21/11/2019 02:00:0021/11/2019 12:57:39Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Δευτέρα 25-11-2019 με μοναδικό θέμα την Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου Οικονομικού Έτους 2020.6ΝΣΣΩΕ0-ΒΞ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8836
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 13:48:15Πίνακας Θεμάτων της από 19-11-2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.9ΠΘΣΩΕ0-ΞΚΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8764/20-11-2019
15/11/2019 02:00:0015/11/2019 14:34:37Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Νοεμβρίου 2019.Ψ1ΨΓΩΕ0-0ΥΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8612/15-11-2019
05/11/2019 02:00:0005/11/2019 09:30:20Πίνακας Θεμάτων της από 4-11-2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6ΞΗΓΩΕ0-ΟΨΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8250
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 12:32:24Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019.ΩΧΨΤΩΕ0-ΟΗ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8129
29/10/2019 02:00:0029/10/2019 10:16:50Πίνακας Θεμάτων της από 25-10-2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6ΡΨΘΩΕ0-4ΗΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7986/29-10-2019
21/10/2019 03:00:0021/10/2019 12:19:56Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή 25-10-2019ΨΠΥΔΩΕ0-Μ4ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7747
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 12:08:48Απόφαση αρίθμ. 103-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης και αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου για την ένταξη του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας ¨Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των δήμων¨ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 29816/18-4-2019 πρόσκληση VIII,ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», όπως τροποποιήθηκε με την 64946/18-9-2019 πρόσκληση,78ΤΕΩΕ0-ΙΓΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:56:22Απόφαση αρίθμ. 101-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης και αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου για την ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 29878/18-4-2019 πρόσκληση ΙΧ με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», όπως τροποποιήθηκε με την 64982/18-9-2019 πρόσκληση,6ΦΣΧΩΕ0-ΤΚ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 12:11:53Απόφαση αρίθμ. 104-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:Αποδοχή της συμμετοχής και υποβολή του αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου για την ένταξη του Δήμου Καρπάθου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II του άξονα προτεραιότητας Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 42256/3-6-2019 πρόσκληση Χ, με τίτλο: Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς,6ΣΧ6ΩΕ0-ΒΓΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:50:22Απόφαση αρίθμ. 100-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας ¨Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων¨ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκληση V, με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας,Ω7ΤΑΩΕ0-ΥΕΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100-2019
15/10/2019 03:00:0015/10/2019 12:12:25Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 17-2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε την 14η Οκτωβρίου 2019.Ω3Λ3ΩΕ0-Ο1ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7566
10/10/2019 03:00:0010/10/2019 11:27:43Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019.ΨΩΘΧΩΕ0-ΧΜ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7438
08/10/2019 03:00:0008/10/2019 07:36:35Πίνακας Θεμάτων της από 4-10-2019 Τακτικής - Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.600ΔΩΕ0-ΙΕΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7272/7-10-2019
30/09/2019 03:00:0030/09/2019 12:38:39Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού, έτους 2018.ΨΚΛΡΩΕ0-Ε2ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7094
23/09/2019 03:00:0023/09/2019 11:53:43Πίνακας Θεμάτων της από 22 Σεπτεμβρίου 2019 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Ω57ΡΩΕ0-Λ2ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6881
16/09/2019 03:00:0016/09/2019 09:57:04Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου.ΩΠ9ΥΩΕ0-Α1ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6695
09/09/2019 03:00:0009/09/2019 13:06:24Πίνακας Θεμάτων της από 8-9-2019 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και μελών Οικονομικής Επιτροπής.Ω643ΩΕ0-Φ8ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6511/9-9-2019
03/09/2019 03:00:0003/09/2019 09:23:23Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.6ΙΙΕΩΕ0-6ΥΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6299
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 10:42:34Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 03ης Αυγούστου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 5683/31-07-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου6ΝΩΣΩΕ0-9ΛΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5812/05-08-19
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 11:00:56Αριθ. Αποφ. : 86/2019 Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ : Ανακήρυξη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Καρπάθου.60ΜΣΩΕ0-ΚΔΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86/2019
31/07/2019 03:00:0001/08/2019 10:29:20Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨ9ΕΠΩΕ0-2ΝΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5683/31-7-2019
17/07/2019 03:00:0017/07/2019 11:49:38Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 16ης Ιουλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 5202/11-07-2019)68Ρ4ΩΕ0-Ρ9ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5349/17-7-2019
11/07/2019 03:00:0011/07/2019 12:51:14Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου6Π4ΑΩΕ0-ΗΟΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5202/11-7-2019
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 12:42:37Πίνακας Θεμάτων της από 5-7-2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουΩ0ΚΚΩΕ0-ΘΙΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5055
01/07/2019 03:00:0003/07/2019 13:09:26Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΛΒΑΩΕ0-ΚΒΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4891/1-7-2019
18/06/2019 03:00:0018/06/2019 10:59:11Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 14ης Ιουνίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 4395/10-06-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.ΨΠΞΡΩΕ0-ΧΣΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4569/18-6-2019
10/06/2019 03:00:0010/06/2019 12:57:21Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 14η του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00ΩΙΙΙΩΕ0-Γ9ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4395/2019
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 15:17:38Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 21ης Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3763/16-05-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.9ΘΤΞΩΕ0-9ΗΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3889
02/05/2019 03:00:0002/05/2019 09:35:30ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.6ΑΚ4ΩΕ0-5ΑΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ78/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:22:35ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Β’ κατανομή, λειτουργικές δαπάνες Σχολείων, έτους 2019.Ψ3Ε7ΩΕ0-ΤΜΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:43:23ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση υδατορέματος «Βαλιά Ρυάκι» στην περιοχή Αφιάρτης, εκτός ορίων οικισμού Μενετών του Δήμου Καρπάθου.69ΟΚΩΕ0-9ΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77/209
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:28:01ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Παράθεση γεύματος – κέρασμα γλυκού – ανταλλαγή δώρων, για τις εκδηλώσεις προς τιμή του ΗΡΩΑ ΣΜΗΝΑΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΗΛΙΑΚΗ.6Σ3ΧΩΕ0-7ΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:25:11ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Ορισμός υπολόγων τραπεζικών λογαριασμών.Ω454ΩΕ0-ΒΕΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:39:43ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.ΩΕΟΕΩΕ0-61ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ76/2019
23/04/2019 03:00:0023/04/2019 08:31:53Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 19ης Απριλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 2765/15-04-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.ΩΜ7ΗΩΕ0-192ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3069
23/04/2019 03:00:0023/04/2019 08:44:24ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση νέας θέσης Καντίνας στη περιοχή «Λευκός» της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχωρίου.ΩΣΑΨΩΕ0-Μ9ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79/2019
23/04/2019 03:00:0008/05/2019 15:18:31ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση Υπηρεσίας « Οργάνωση Δημοσιογραφικών ταξιδιών από τις αγορές ενδιαφέροντος και φιλοξενία δημοσιογράφων και Bloggers», εξειδίκευση της υπηρεσίας.639ΟΩΕ0-ΙΨ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72/2019
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 12:56:16Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΚ88ΩΕ0-0ΩΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2765/15-4-2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:48:57Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 03ης Απριλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 2302/29-03-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚαρπάθουΨ6ΧΙΩΕ0-0Ε9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2485/4-4-2019
29/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:58:38Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 3η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ,ΨΚΘΣΩΕ0-ΡΝΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2302
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 11:16:21Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 27ης Μαρτίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 2141/22-03-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚαρπάθουΨΚΦΡΩΕ0-ΕΦΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2249
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 11:10:44Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 27η του μηνός Μαρτίου έτους 20196ΥΖΗΩΕ0-ΣΗΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2141
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 09:40:22Πίνακας Θεμάτων της από 12-3-2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.7ΜΡ2ΩΕ0-4ΛΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1769
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 12:45:22Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΨΧΕΩΕ0-ΛΘΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1705
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:30:08Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1216/21-02-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26-02-2019 (Αναβολή από 25-02-2019 λόγω καιρικών φαινομένων και έλλειψη αρχικής απαρτίας) καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή. Α/Α Αριθμός Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη Αποφάσεων Θεμάτων Απόφασης 1ο Τακτικό Θέμα 30 Έγκριση ή μη διεξαγωγής ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. ΟΜΟΦΩΝΑ 2ο Τακτικό Θέμα 31 Διαγραφή τελών νεκροταφείου 2005 – 2011. ΟΜΟΦΩΝΑΩ84ΕΩΕ0-Λ65ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1421
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 11:37:59Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 04ης / 26-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Διαγραφή τελών νεκροταφείου 2005 – 2011.ΨΘΖΞΩΕ0-ΨΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31/2019
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 10:04:16Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1216/21-02-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26-02-2019 (Αναβολή από 25-02-2019 λόγω καιρικών φαινομένων και έλλειψη αρχικής απαρτίας) καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.7ΝΚΤΩΕ0-Ψ9ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1421
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 10:07:34Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 04ης / 26-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη διεξαγωγής ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.ΩΣ03ΩΕ0-ΤΤΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30/2019
28/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:32:14Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση παραλλαγής – υπογειοποίησης δικτύου στα Πηγάδια Καρπάθου, από Φαρμακείο ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ έως Εστιατόριο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ.6ΟΜ6ΩΕ0-ΓΥΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21/2019
27/02/2019 02:00:0027/02/2019 15:03:28Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1277/22-02-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.9ΚΑΙΩΕ0-ΓΓ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1420
27/02/2019 02:00:0005/03/2019 11:21:04Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1216/21-02-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26-02-2019 (Αναβολή από 25-02-2019 λόγω καιρικών φαινομένων και έλλειψη αρχικής απαρτίας) καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.9ΠΗΡΩΕ0-ΤΕΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1421
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:50:44Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2225/14-01-2019 πρόσκληση IV, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».62ΓΖΩΕ0-ΨΓΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:45:07Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: «Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 4721/23-1-2019 πρόσκλησης V, με τίτλο:» Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή κα την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».ΨΠΙ8ΩΕ0-ΠΙΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 12:51:06Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου για το έτος 2019 ανταποδοτικού χαρακτήρα.64Β8ΩΕ0-0ΔΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 14:21:53Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2019 από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.Ψ22ΘΩΕ0-Κ4ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 14:31:42Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2019 από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.Ω7Ρ6ΩΕ0-ΥΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 14:02:52Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου ΚαρπάθουΩΒΕ0ΩΕ0-4Λ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13/2019
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 10:58:14Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Δ.Σ. Της τακτικής συνεδρίασης της 20ης Φεβρουαρίου 20196ΧΡΜΩΕ0-7ΥΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1245
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 12:08:52Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 25η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019ΨΨΟΗΩΕ0-ΜΧΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1216
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 10:38:29Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: 1η τροποποίηση προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ Δήμου Καρπάθου, έτους 20196ΩΖΙΩΕ0-Τ2ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11/2019
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 10:43:02Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019, Δήμου Καρπάθου.ΨΕΓΚΩΕ0-Ζ2ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12/2019
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 10:47:08Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 19ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1065/15-02-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.ΨΡΕ4ΩΕ0-ΛΔΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1185
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 11:54:52πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου7Ζ88ΩΕ0-ΑΤΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1065
30/01/2019 02:00:0030/01/2019 08:53:48ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ6ΛΓΟΩΕ0-ΤΩΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ612
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:15:55πίνακας θεμάτων συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου (25-1-2018)ΨΘ00ΩΕ0-ΟΗΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ573
21/01/2019 02:00:0021/01/2019 12:47:06ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 25-01-2019ΨΑΙΗΩΕ0-Η9ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ389/21-1-19