Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες προσκλήσεις – ματαιώσεις σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου (από 1/1/2022 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των προσκλήσεων σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
02/05/2024 03:00:0002/05/2024 13:30:31Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 69/2024 με θέμα "Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης"6ΛΤΠΩΕ0-ΖΞΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69-2024
01/05/2024 03:00:0001/05/2024 14:36:0067-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης».ΡΙΜ4ΩΕ0-20ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67-2024
01/04/2024 03:00:0001/04/2024 15:52:4641-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του».6ΝΧΞΩΕ0-ΧΗ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41-2024
09/02/2024 02:00:0009/02/2024 14:34:1818-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης».6ΦΔ6ΩΕ0-02ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2024
17/10/2023 03:00:0017/10/2023 11:09:16118-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ 118-2023 Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΨΞΡΥΩΕ0-ΦΔΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ118-2023
17/08/2023 03:00:0017/08/2023 16:34:0990-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:1. Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.Ψ2Ψ7ΩΕ0-ΚΩΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ90-2023
27/07/2023 03:00:0027/07/2023 12:59:4783-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», με τίτλο Πρόσκλησης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου6Ν3ΠΩΕ0-5ΘΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83-2023
27/07/2023 03:00:0027/07/2023 12:56:2982-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης9ΒΡΖΩΕ0-3Β3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82-2023
07/07/2023 03:00:0007/07/2023 13:35:5480-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΡΟΟ7ΩΕ0-ΛΝΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ80-2023
22/06/2023 03:00:0022/06/2023 15:27:57Πρακτικό ματαίωσης της 17ης/21-06-2023 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας».6ΡΘΚΩΕ0-ΔΟΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΜΑΤΑΙΩΣΗ 17η ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
05/05/2023 03:00:0008/05/2023 08:22:0215-2023 ΠΑΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ6Ω5ΞΩΕ0-ΛΜΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2023 ΜΑΤΑΙΩΣΗ
24/04/2023 03:00:0024/04/2023 13:15:24Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 50/2023 με θέμα "Έγκριση κατεπείγοντος συνεδρίασης"ΨΥΧΟΩΕ0-ΒΘΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50/2023
11/04/2023 03:00:0011/04/2023 13:16:38ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Καρπάθου9Φ05ΩΕ0-8ΧΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
03/04/2023 03:00:0003/04/2023 08:59:5637-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης61ΞΓΩΕ0-Ω5ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37-2023
06/02/2023 02:00:0006/02/2023 15:00:3910-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΡΛΖΠΩΕ0-20ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2023
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 14:42:1436 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑΣ.96ΝΞΩΕ0-Σ29ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36-2022 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
23/09/2022 03:00:0023/09/2022 15:08:4987-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2022.ΩΑ9ΡΩΕ0-ΩΧΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87-2022
03/08/2022 03:00:0003/08/2022 15:15:13Πρακτικό ματαίωσης της αριθμ. 32-2022 (31-7-2022) Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου.ΩΑ81ΩΕ0-Β4ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6028
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 13:30:57ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 31ης -7-7-2022 ΕΠΑΝΑΠΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΨΤΝ2ΩΕ0-ΔΧΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 12:57:42Απόφαση αρίθμ. 77-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6Η7ΤΩΕ0-ΥΨΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 09:52:56Πρακτικό ματαίωσης της αρίθμ. 29-2022 (30-6-2022) Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου λόγω διαδικαστικών ζητημάτων.ΨΧ0ΑΩΕ0-Γ57ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4984/30-6-2022
09/05/2022 03:00:0009/05/2022 14:19:04ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΨΛΚ0ΩΕ0-6Μ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23
21/04/2022 03:00:0021/04/2022 11:54:09«Πρακτικό ματαίωσης της 20ης/17-4-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου».ΩΘ8ΗΩΕ0-ΧΧΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2022
20/04/2022 03:00:0020/04/2022 10:15:27«Πρακτικό ματαίωσης της 19ης/16-4-2022 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου».6Σ47ΩΕ0-Ξ6ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19/16-4-2022
11/04/2022 03:00:0011/04/2022 12:17:22Απόφαση αρίθμ. 50-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Ω29ΖΩΕ0-Λ35ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50-2022
11/04/2022 03:00:0011/04/2022 12:14:03«Πρακτικό ματαίωσης της 17ης/10-4-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας».ΨΞ19ΩΕ0-ΩΚΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2022
08/04/2022 03:00:0008/04/2022 11:30:04Απόφαση αρίθμ. 42-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2022.6ΕΠΙΩΕ0-Τ5ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42-2022
30/03/2022 03:00:0030/03/2022 12:10:06ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 27-3-2022 Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Ο.Ε.ΩΥ1ΕΩΕ0-ΤΥΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15
22/03/2022 02:00:0022/03/2022 12:26:52ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.69ΦΔΩΕ0-ΔΡ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14
09/03/2022 02:00:0009/03/2022 13:54:04«Πρακτικό ματαίωσης της 13ης/6-3-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας».ΩΥΣΙΩΕ0-Ο7ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13/6-3-2022
04/03/2022 02:00:0004/03/2022 13:41:22Πρακτικό ματαίωσης της 12ης/27-2-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου.Ψ014ΩΕ0-ΩΡΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12/27-2-2022
28/02/2022 02:00:0028/02/2022 08:07:22Πρακτικό ματαίωσης της 12ης/27-2-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου περί εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής ελλείψει απαρτίας.6ΡΨ7ΩΕ0-Μ0ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12/27-02-2022
17/02/2022 02:00:0017/02/2022 14:43:45ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 8ης 13-02-2022 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.Ψ7ΗΑΩΕ0-ΧΣΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8
07/02/2022 02:00:0007/02/2022 11:34:04Πρακτικό ματαίωσης της 6ης/6-2-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας.ΨΝ3ΖΩΕ0-41ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2022