Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (από 1/1/2022 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
12/07/2024 03:00:0012/07/2024 14:15:08175-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διαγραφής Τελών Ύδρευσης».ΨΥΔ6ΩΕ0-Π6ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ175-2024
12/07/2024 03:00:0012/07/2024 14:10:15173-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση νέων τμημάτων εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καρπάθου».ΨΖΙ5ΩΕ0-ΕΜ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ173-2024
12/07/2024 03:00:0012/07/2024 14:05:28172-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας για την πραγματοποίηση της μοναδικής καλλιτεχνικής εκδήλωσης του καλλιτέχνη Δημήτρη Κανέλλου με συναυλία αφιέρωμα Μίκη Θεοδωράκη στις 17-07-2024 στην Κάρπαθο».9ΡΖΘΩΕ0-ΓΘΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ172-2024
12/07/2024 03:00:0012/07/2024 14:01:50171-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας για την πραγματοποίηση της μοναδικής καλλιτεχνικής εκδήλωσης του καλλιτέχνη Γρηγόρη Μπιθικώτση με συναυλία αφιέρωμα στον πατέρα του στις 25-07-2024 στην Κάρπαθο».9ΠΣΡΩΕ0-ΘΥΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ171-2024
12/07/2024 03:00:0012/07/2024 14:12:53174-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διαγραφής Προστίμων Κ.Ο.Κ.».Ρ4ΛΖΩΕ0-ΒΣ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ174-2024
10/07/2024 03:00:0010/07/2024 11:40:48170-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: : «Αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς νερού».9ΩΧΚΩΕ0-ΟΔΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ170-2024
09/07/2024 03:00:0009/07/2024 15:06:45169-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση νέων τμημάτων εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καρπάθου».ΨΣ0ΒΩΕ0-7ΜΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ169-2024
09/07/2024 03:00:0009/07/2024 15:03:52168-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών, για τη θέση του Υπευθύνου του δημοτικού γυμναστηρίου Καρπάθου».Ρ1ΑΚΩΕ0-Β4ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ168-2024
09/07/2024 03:00:0009/07/2024 15:00:21167-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:"Έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».ΡΛΛΜΩΕ0-ΥΤ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ167-2024
03/07/2024 03:00:0003/07/2024 12:55:16158-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση για το κόστος νέας επέκτασης Δ.Φ. (ΦΟΠ) με αρ. παροχής 52917946 στην περιοχή ¨ΑΦΩΤΗ¨ της Τ.Κ. Πηγάδια Καρπάθου του Δήμου Καρπάθου».6Ι8ΟΩΕ0-Ρ1ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ158-2024
03/07/2024 03:00:0003/07/2024 12:11:12148-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.E ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής».6ΧΩ9ΩΕ0-Κ8ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ148-2024
03/07/2024 03:00:0003/07/2024 12:15:47149-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής».ΨΗΑΓΩΕ0-ΥΝΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ149-2024
03/07/2024 03:00:0003/07/2024 12:37:28153-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Εξειδίκευση πίστωσης για δημιουργία και εκτύπωση χαρτών και προωθητικού φυλλαδίου (Guide Book)».Ρ95ΔΩΕ0-ΙΥΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ153-2024
03/07/2024 03:00:0003/07/2024 12:42:04154-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αποδοχή πίστωσης που αφορά (Κάλυψη Δαπανών για εκτέλεση εργασιών επισκευής και Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων από τους ΚΑΠ έτους 2024) ποσού 20.000,00 ευρώ».66ΒΟΩΕ0-ΝΞ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ154-2024
03/07/2024 03:00:0003/07/2024 12:46:06155-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕΘΕΜΑ:«Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου Ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων , με σχέση εργασίας ΙΔ.ΟΧ. για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρπάθου» με κωδικό ΟΠΣ 6001938 στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027».9ΩΗΦΩΕ0-Π61ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ155-2024
03/07/2024 03:00:0003/07/2024 12:50:51156-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση για χορήγηση νέας παροχής (Δεξαμενή) ισχύος 25 KVA (Ν2) με αριθμό 52917942-01 για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στην περιοχή Καρπάθου».9ΑΓΥΩΕ0-ΙΡΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2024
03/07/2024 03:00:0003/07/2024 12:32:49152-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αποδοχή πίστωσης που αφορά «ΣΤ Κατανομή έτους 2024» ποσού 174.790,63 ευρώ».ΨΜΟΛΩΕ0-Ψ0ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ152-2024
03/07/2024 03:00:0003/07/2024 12:59:19159-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση για επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην θέση ¨ΜΕΡΤΟΣ¨ μέχρι την ιδιοκτησία Διακίδη Σοφία και ΣΙΑ Ε.Ε. στην Δ.Κ. Πηγαδίων του Δήμου Καρπάθου».ΡΩ00ΩΕ0-Κ7ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ159-2024
03/07/2024 03:00:0003/07/2024 13:03:42160-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ».99ΥΟΩΕ0-ΛΔΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ160-2024
03/07/2024 03:00:0003/07/2024 13:08:06161-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για το έργο Τσιμεντόστρωση δρόμων ΤΚ Ολύμπου».6Φ6ΘΩΕ0-Ξ3ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ161-2024
03/07/2024 03:00:0003/07/2024 13:15:03162-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων έδρας Δήμου και ΤΚ».ΡΗΦΘΩΕ0-ΝΥ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ162-2024
03/07/2024 03:00:0003/07/2024 13:19:21163-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Εξειδίκευση πίστωσης για Στοχευμένες δράσεις διαφήμισης και προώθησης της Καρπάθου».ΨΚΣΠΩΕ0-940ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ163-2024
03/07/2024 03:00:0003/07/2024 13:21:50164-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καρπάθου».Ψ402ΩΕ0-ΣΒ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ164-2024
03/07/2024 03:00:0004/07/2024 15:41:39151-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας για το έτος 2024».ΨΟ4ΙΩΕ0-ΦΟΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ151-2024
03/07/2024 03:00:0003/07/2024 13:32:54165-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού γυμναστηρίου Καρπάθου».6Φ1ΞΩΕ0-ΛΝΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ165-2024
03/07/2024 03:00:0003/07/2024 13:36:57166-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση καθορισμού τελών χρήσης (συνδρομών) Δημοτικού Γυμναστηρίου Καρπάθου 2024 – 2025».ΨΔΒΨΩΕ0-ΛΘΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ166-2024
02/07/2024 03:00:0002/07/2024 14:56:43157-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση δαπάνης – εξειδίκευση πίστωσης για μουσικές καλοκαιρινές συναυλίες».620ΖΩΕ0-ΩΚΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ157-2024
02/07/2024 03:00:0002/07/2024 14:52:34150-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 32 Ν.4412/2016 για την πραγματοποίηση της μοναδικής καλλιτεχνικής εκδήλωσης του καλλιτέχνη Δημήτρη Κανέλλου με συναυλία αφιέρωμα Μίκη Θεοδωράκη στις 17-07-2024 στην Κάρπαθο».9ΘΥΕΩΕ0-49ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ150-2024
02/07/2024 03:00:0002/07/2024 14:46:59144-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 32 Ν.4412/2016 για την πραγματοποίηση της μοναδικής καλλιτεχνικής εκδήλωσης του καλλιτέχνη Γρηγόρη Μπιθικώτση με συναυλία αφιέρωμα στον πατέρα του στις 25-07-2024 στην Κάρπαθο».ΨΞ4ΧΩΕ0-Ξ18ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ144-2024
18/06/2024 03:00:0018/06/2024 15:43:22144-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης».ΡΚΡΘΩΕ0-46ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ144-2024
18/06/2024 03:00:0018/06/2024 15:47:19145-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης και έγκρισης Τεχνικού Δελτίου της πράξης με τίτλο “Ενίσχυση Πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών Δήμου Καρπάθου στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ».ΡΞ7ΒΩΕ0-1ΤΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ145-2024
18/06/2024 03:00:0026/06/2024 13:48:48146-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες Δήμου Καρπάθου».6ΜΠ1ΩΕ0-Ε0ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ146-2024
12/06/2024 03:00:0012/06/2024 16:06:27143-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την ανάθεση της υπηρεσίας : « Μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος, δυναμικότητας παραγωγής τουλάχιστον 1200 κυβικών μέτρων πόσιμου ύδατος ανά 24τετράωρο , για την κάλυψη αυξημένων αναγκών του δικτύου ύδρευσης Δήμου Καρπάθου, διάρκειας 3 μηνών».ΨΧΡΙΩΕ0-9ΜΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ143-2024
12/06/2024 03:00:0012/06/2024 15:15:56142-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης».ΡΓΞΗΩΕ0-92ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ142-2024
11/06/2024 03:00:0011/06/2024 14:21:37141-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και ενός (1) υδρονομέα για το έτος 2024».955ΒΩΕ0-12ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ141-2024
11/06/2024 03:00:0011/06/2024 14:15:23140-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, σε φορείς του δημόσιου τομέα».ΨΧΑΞΩΕ0-ΙΑ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ140-2024
11/06/2024 03:00:0011/06/2024 14:10:35139-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Εξειδίκευση και κατανομή πίστωσης για την Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείων Δήμου Καρπάθου, έτους 2024».ΡΓ0ΥΩΕ0-Κ6ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ139-2024
11/06/2024 03:00:0011/06/2024 14:06:35138-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Εξειδίκευση και κατανομή πίστωσης για την Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων στο Δημοτικό Κατάστημα Καρπάθου, έτους 2024».ΡΗΖΥΩΕ0-ΞΛΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ138-2024
11/06/2024 03:00:0011/06/2024 14:00:20137-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση Πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το 2024».945ΚΩΕ0-ΧΘΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ137-2024
11/06/2024 03:00:0011/06/2024 13:56:35136-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕΘΕΜΑ:«Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Πρόστιμα Κ.Ο.Κ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 04-03-2024 έως και 02-05-2024», ποσού 356,05 ευρώ».Ρ0Μ4ΩΕ0-Γ12ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ136-2024
11/06/2024 03:00:0011/06/2024 13:41:30135-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων Δήμου Καρπάθου στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίο».9ΠΔ0ΩΕ0-03ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ135-2024
05/06/2024 03:00:0006/06/2024 12:40:35134-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 269 Ν.442/2016 ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1200 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3 ΜΗΝΩΝ».608ΩΩΕ0-Υ4ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ134-2024
05/06/2024 03:00:0005/06/2024 12:51:03133-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».6ΦΘΧΩΕ0-5ΗΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ133-2024
05/06/2024 03:00:0005/06/2024 12:48:21132-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης».9ΗΣ2ΩΕ0-Μ2ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ132-2024
31/05/2024 03:00:0031/05/2024 08:36:35115-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Τσιμεντοστρώσεις τοπικών οδών ΔΕ Καρπάθου».9Ω4ΜΩΕ0-ΘΡ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ115-2024
31/05/2024 03:00:0031/05/2024 08:29:35114-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες αρ. 7ΠΔ 71/2020», ποσού 80.665,39 ευρώ».Ψ3Ν9ΩΕ0-ΟΦ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ114-2024
31/05/2024 03:00:0031/05/2024 11:51:30124-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων σε υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων».Ψ9ΒΚΩΕ0-ΣΧΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ124-2024
31/05/2024 03:00:0031/05/2024 11:37:31112-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Εκπροσώπηση μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Καρπάθου σε ποινική υπόθεση».6ΛΝ8ΩΕ0-ΑΙΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ112-2024
31/05/2024 03:00:0031/05/2024 11:44:201113-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Ανάθεση σε Συμβολαιογράφο για σύνταξη και υπογραφή δωρητηρίου Συμβολαίου για την αποδοχή δωρεάς ακινήτου, επιφανείας 4952,49 τ.μ. εκτάσεως στη θέση «Κάβος» Πηγαδίων Καρπάθου».9Ω5ΡΩΕ0-ΕΚΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ113-2024
30/05/2024 03:00:0030/05/2024 16:32:33128-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Εξειδίκευση για έξοδα «Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα με σκοπό την τουριστική προβολή της Καρπάθου».Ψ52ΒΩΕ0-Ι3ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ128-2024
30/05/2024 03:00:0030/05/2024 15:47:04120-2024ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Αναγγελία για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 35KVA (Ν3) (γεώτρηση) με αριθμό 52917908 για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στη περιοχή ¨ΠΟΤΑΛΙΑ¨ Καρπάθου».6Μ4ΔΩΕ0-ΖΛ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120-2024
30/05/2024 03:00:0030/05/2024 14:17:45130-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης».63ΗΗΩΕ0-07ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ130-2024
30/05/2024 03:00:0030/05/2024 14:22:10131-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της αριθ. 77/2024 απόφαση Δ.Ε. και λήψη νέας για Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας για το έτος 2024».ΨΖΗΨΩΕ0-ΜΤΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ131
30/05/2024 03:00:0030/05/2024 16:27:29127-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καρπάθου και ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου για την εκπόνηση του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: «Διεξαγωγή έρευνας που αφορά την αποτύπωση του προφίλ και της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των επισκεπτών - τουριστών αλλά και των μελλοντικών τουριστικών προοπτικών και κατευθύνσεων της Καρπάθου».9ΝΥ7ΩΕ0-ΔΘΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ127-2024
30/05/2024 03:00:0030/05/2024 15:43:31119-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Παραλλαγή Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ. λόγω ανάπλασης πλατείας περιοχής Σαούρα Λευκού».Ρ812ΩΕ0-ΕΙΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119-2024
30/05/2024 03:00:0030/05/2024 15:12:20117-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:: «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής».ΨΗΥ7ΩΕ0-71ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2024
30/05/2024 03:00:0030/05/2024 15:58:37121-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Ενημέρωση για κόστος νέας επέκτασης δικτύου χαμηλής τάσης για ηλεκτροδότηση νέας παροχής Ν3 (γεώτρηση) με αρ. 52917921 στην θέση ΚΑΟΥΡΙ της Τ.Κ. Αρκάσας του Δήμου Καρπάθου».9Ζ55ΩΕ0-ΙΘ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ121-2024
30/05/2024 03:00:0030/05/2024 16:02:22122-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Ενημέρωση για κόστος νέας επέκτασης Δ.Φ. με αρ. παροχής 52917918 στην περιοχή ¨ΣΤΕΣ¨ της Τ.κ. Όθους Δήμου Καρπάθου».9ΛΓ0ΩΕ0-ΔΨΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ122-2024
30/05/2024 03:00:0030/05/2024 16:06:48125-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης – εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση πολιτιστικών –μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων».68ΗΦΩΕ0-ΦΟ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ125-2024
30/05/2024 03:00:0030/05/2024 16:11:52123-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Έ Κατανομή έτους 2024», ποσού 174.790,63 ευρώ».95ΦΦΩΕ0-ΜΗΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ123-2024
30/05/2024 03:00:0030/05/2024 16:14:56126-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Εξειδίκευση πίστωσης - Έξοδα φιλοξενίας για την πραγματοποίηση του Επιμορφωτικού προγράμματος/Συνεδρίου με θέμα: «Νέες Τεχνολογίες, Πολιτιστική Κληρονομιά και Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση» από το Πανεπιστήμιο Κρήτης».9ΜΖΘΩΕ0-ΩΛΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ126-2024
30/05/2024 03:00:0030/05/2024 15:38:30118-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην περιοχή ¨ΚΟΝΤΟΚΕΦΑΛΟΣ¨ της Τ.Κ. Αρκάσας από ξενοδοχείο Πύλιαρη Μιχαήλ εως την οικία του κ. Μαγιάφη Παντελή».97ΜΚΩΕ0-ΝΤ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2024
29/05/2024 03:00:0029/05/2024 12:54:47129-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Συντήρηση μηχανήματος έργου».9ΧΞΞΩΕ0-Λ92ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ129-2024
24/05/2024 03:00:0024/05/2024 10:55:17111-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση για την προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου 269 του Ν. 4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος (διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού)».9ΠΜΟΩΕ0-Ν4ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ111-2024
24/05/2024 03:00:0024/05/2024 10:52:01110-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης».9Ρ86ΩΕ0-Δ9ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ110-2024
17/05/2024 03:00:0017/05/2024 15:27:34106-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση Συνδιοργάνωσης Φεστιβάλ Λευκής Νύχτας/Μουσική Ένωση Αιγαίου Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων Αρκάσας «Η Αγία Σοφία» με τον Δήμο Καρπάθου– Εξειδίκευση πίστωσης».ΨΨΙΧΩΕ0-Β56ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ106-2024
15/05/2024 03:00:0015/05/2024 10:39:3996-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό Στάδιο Καρπάθου του Δήμου Καρπάθου Ν. Δωδεκανήσου», ποσού 10.814,81 ευρώ».ΨΩΔΩΩΕ0-ΩΩ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ96-2024
15/05/2024 03:00:0015/05/2024 10:20:1793-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έκπροσώπιση πρώην αιρετού του Δήμου Καρπάθου σε ποινική υπόθεση»ΨΖΓΠΩΕ0-ΤΘΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ93-2024
15/05/2024 03:00:0015/05/2024 10:33:3095-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Έσοδα από τους ΚΑΠ έτους 2024 της 1ης Δόσης για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», ποσού 27.890,00 ευρώ».6ΓΣΜΩΕ0-ΣΒ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ95-2024
15/05/2024 03:00:0015/05/2024 11:41:08103-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση Χώρων Πρασίνου και Παραλίας Πηγαδίων Καρπάθου».67ΥΟΩΕ0-ΜΨ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2024
15/05/2024 03:00:0015/05/2024 10:59:15101-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2023-2024», ποσού 27.890,00 ευρώ».ΨΕΛΩΩΕ0-ΓΟΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101-2024
15/05/2024 03:00:0015/05/2024 12:47:09104- 2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2024 προς την δημοτική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2024».98ΙΨΩΕ0-ΜΒΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2024
15/05/2024 03:00:0015/05/2024 13:09:44107-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση Συνδιοργάνωσης 2ου Summer Camp και 2ου Τουρνουά Βόλεϊ Αθλητικού Συλλόγου Αρκάσας με το Δήμο Καρπάθου- Εξειδίκευση πίστωσης».9ΝΨΖΩΕ0-Ω59ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2024
15/05/2024 03:00:0015/05/2024 11:04:13102-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024-Β Κατανομή», ποσού 21.110,00 ευρώ».9ΥΠΖΩΕ0-ΟΗΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ102-2024
14/05/2024 03:00:0014/05/2024 15:40:5399-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:: «Έγκριση για την παραλλαγή Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ. λόγω ανάπλασης πλατείας περιοχής Σαούρα Λευκού».ΨΖ2ΣΩΕ0-ΦΥΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ99-2024
14/05/2024 03:00:0014/05/2024 15:19:0394-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση για το κόστος νέας επέκτασης Δ.Φ. με αρ. παροχής 52917918 στην περιοχή ¨ΣΤΕΣ¨ της Τ.κ. Όθους Δήμου Καρπάθου».9ΔΤ5ΩΕ0-Δ2ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ94-2024
14/05/2024 03:00:0014/05/2024 15:23:4997-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση για το κόστος νέας επέκτασης δικτύου χαμηλής τάσης για ηλεκτροδότηση νέας παροχής Ν3 (γεώτρηση) με αρ. 52917921 στην θέση ΚΑΟΥΡΙ της Τ.Κ. Αρκάσας του Δήμου Καρπάθου».Ρ3ΞΠΩΕ0-Λ69ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ97-2024
14/05/2024 03:00:0014/05/2024 15:32:0298-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 35KVA (Ν3) (γεώτρηση) με αριθμό 52917908 για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στη περιοχή ¨ΠΟΤΑΛΙΑ¨ Καρπάθου».963ΨΩΕ0-2ΝΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2024
14/05/2024 03:00:0014/05/2024 15:55:26100-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση επέκτασης Δημοτικού φωτισμού στην περιοχή ¨ΚΟΝΤΟΚΕΦΑΚΟΣ¨ της Τ.Κ. Αρκάσας από ξενοδοχείο Πύλιαρη Μιχαήλ εως την οικία του κ. Μαγιάφη Παντελή».ΨΛΣΜΩΕ0-ΛΥ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100-2024
14/05/2024 03:00:0014/05/2024 15:59:10105-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αποδοχή της Πρόθεσης Χρηματοδότησης του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Δημιουργία Βιβλιοθήκης, καλλιτεχνικού εργαστηρίου και ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την υποστήριξη εκδηλώσεων του πολιτιστικού κέντρου Πηγαδίων «το Κονάκι» του Δήμου Καρπάθου».Ψ04ΑΩΕ0-ΗΘ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ105-2024
14/05/2024 03:00:0014/05/2024 16:07:12108-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση δαπάνης – εξειδίκευση πίστωσης για παιδική θεατρική παράσταση».945ΘΩΕ0-84ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108-2024
14/05/2024 03:00:0014/05/2024 16:12:13109-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Εξειδίκευση και κατανομή πίστωσης για την Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τον ήρωα Σμηναγό Κώστα Ηλιάκη».ΡΞΥ6ΩΕ0-774ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 12:40:3577-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας για το έτος 2024».6ΞΜΓΩΕ0-ΣΒ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 12:01:3590-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης».Ψ66ΘΩΕ0-7Ι7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ90-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 12:11:3392-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Ορισμός Δικηγόρου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου».6Γ29ΩΕ0-81ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 12:21:0672-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση νέων θέσεων των οικολογικών βυθιζόμενων κάδων».98Ι4ΩΕ0-0Α9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 12:24:5673-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «1η και 2η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2024 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ)», ποσού 52.830,00 ευρώ».62Ω7ΩΕ0-ΚΙΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 12:27:5974-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας».69ΚΣΩΕ0-ΛΔΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 12:35:2175-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου» και α/α ΕΣΗΔΗΣ 274206».9ΝΑΒΩΕ0-1Δ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 13:55:1289-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση προγραμματικής σύμβασης ΔΥΠΑ ΚΑΙ Δήμου Καρπάθου για το έτος 2024».Ρ439ΩΕ0-Ψ6ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ89-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 12:44:2278-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕΘΕΜΑ:«Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμό υδρονομέων για το έτος 2024».98ΤΗΩΕ0-Ε3ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ78-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 13:46:3185-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών από τον Δήμο Καρπάθου λόγω της μη ύπαρξης επαρκούς προσωπικού. Ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτη ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».6306ΩΕ0-4Τ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 13:51:0088-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης ενόψει του Πάσχα».905ΖΩΕ0-ΩΤ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ88-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 12:50:5379-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Δικαιούμενο ποσό Δήμων Δωδεκανήσου από τα έσοδα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων έτους 2023», ποσού 950.000,00 ευρώ».630ΕΩΕ0-Σ2ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 13:30:2783-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση συνδιοργάνωσης 2ου Καρπαθιακού αγωνίσματος RUNKARPATHOS με το γυμναστικό αθλητικό σύλλογο Μενετών-εξειδίκευση πίστωσης».ΨΙΙ6ΩΕ0-10ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 12:58:0180-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕΘΕΜΑ:«Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διευθέτηση όμβριων υδάτων γηπέδου Πηγαδίων Καρπάθου».Ψ0ΝΖΩΕ0-ΤΡΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ80-2024
26/04/2024 03:00:0026/04/2024 13:21:0082-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Δ ΄Κατανομή έτους 2024», ποσού 174.308,45 ευρώ».9ΩΤΡΩΕ0-449ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82-2024
24/04/2024 03:00:0024/04/2024 14:55:3961-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ Δήμου Καρπάθου βάσει ειδικών διατάξεων – προσθήκη αρμοδιοτήτων και θέσεων καταργούμενων νομικών προσώπων Δήμου Καρπάθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5056/2023».9ΩΙΥΩΕ0-ΖΘ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61-2024
24/04/2024 03:00:0024/04/2024 11:42:2681-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών, για τη θέση του Διευθυντή του δημοτικού γυμναστηρίου Καρπάθου».9ΧΧ1ΩΕ0-ΓΙΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ81-2024
24/04/2024 03:00:0024/04/2024 11:34:0276-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕΘΕΜΑ:: «: «Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Επαύξηση ισχύος από 85 KVA σε 250 KVA της παροχής με αριθμό 52917263-01 στην περιοχή ¨ΚΑΡΝΑΓΙΟ».9ΥΨΦΩΕ0-91ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ76-2024
22/04/2024 03:00:0023/04/2024 11:56:0784-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού γυμναστηρίου Καρπάθου».ΨΣΨΝΩΕ0-73ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84-2024
22/04/2024 03:00:0022/04/2024 15:23:3487-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2024».ΨΑΒ8ΩΕ0-Β2ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87-2024
22/04/2024 03:00:0022/04/2024 14:31:1386-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ Δήμου Καρπάθου βάσει ειδικών διατάξεων – προσθήκη αρμοδιοτήτων και θέσεων καταργούμενων νομικών προσώπων Δήμου Καρπάθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5056/2023».ΡΟ25ΩΕ0-2Φ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86-2024
10/04/2024 03:00:0011/04/2024 15:03:3966-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αποδοχή δωρεάς Άννας Νιοτή για φιλοξενία Δημοσιογράφου 03/05/2024 – 08/05/2024».6Α5ΛΩΕ0-ΞΤ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66-2024
10/04/2024 03:00:0011/04/2024 11:24:5555-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά: α) «Κάλυψη Δαπανών Αποκομιδής Απορριμματοφόρων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειών ποσού 44.931,32 ευρώ» β) «Κάλυψη Δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση Ι.Δ.Ο.Χ σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2023-2024 ποσού 13.511,00 ευρώΨ2ΕΞΩΕ0-6ΓΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55-2024
10/04/2024 03:00:0011/04/2024 12:25:1857-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Γ΄ Κατανομή έτους 2024, ποσού174.790,63 ευρώ6ΛΗΟΩΕ0-ΥΞΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57-2024
10/04/2024 03:00:0011/04/2024 12:35:1958-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Τακτοποίηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτου του Δήμου Καρπάθου, ήτοι Πολυχρονιάδειου Μεγάρου Αρκάσας, του περιβάλλοντος χώρου και του γηπέδου 5χ56ΡΙΟΩΕ0-8ΨΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58-2024
10/04/2024 03:00:0011/04/2024 13:11:4961-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Πρόστιμα Κ.Ο.Κ από03-01-2024 έως και 01-03-2024» ποσού 1.053,85 ευρώ».ΨΖΨΧΩΕ0-Ω4ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61-2024
10/04/2024 03:00:0011/04/2024 14:29:5364-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Καθορισμός και τρόπος είσπραξης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2024ΨΡΛΞΩΕ0-Ι6ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64-2024
10/04/2024 03:00:0011/04/2024 14:54:5465-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για έξοδα «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειώνΨΞ1ΙΩΕ0-Α61ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65-2024
10/04/2024 03:00:0012/04/2024 13:00:0268-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2024», ποσού 70.000 ευρώ».ΨΩΘΨΩΕ0-ΘΒΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68-2024
10/04/2024 03:00:0011/04/2024 15:37:1359-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Τακτοποίηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτου του Δήμου Καρπάθου, ήτοι Κοινοτικού Μεγάρου, της Τοπικής Κοινότητας ΣπόωνΨΝΕΙΩΕ0-ΝΓΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59-2024
10/04/2024 03:00:0012/04/2024 12:50:1567-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αποδοχή δωρεάς Νικόλαου Χατζήπαπα για σίτιση Δημοσιογράφου 03/05/2024 – 08/05/2024».ΨΕΛΗΩΕ0-ΟΣΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67-2024
10/04/2024 03:00:0012/04/2024 13:10:1369-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Δικαιούμενο ποσό Δήμων Δωδεκανήσου από τα έσοδα φόρου εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων έτους 2023», ποσού 950.000 ευρώ».ΨΔΤ3ΩΕ0-ΘΜ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69-2024
10/04/2024 03:00:0012/04/2024 14:24:2356-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση έτους 202497ΘΚΩΕ0-ΥΡΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56-2024
10/04/2024 03:00:0012/04/2024 14:46:5170-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για έξοδα «Ελέγχου και αξιολόγησης κατάστασης αναρριχητικών διαδρομών στο νησί της Καρπάθου».6ΔΕΟΩΕ0-0ΕΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70-2024
10/04/2024 03:00:0012/04/2024 14:52:3971-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αποδοχή δωρεάς για την προμήθεια τριών (3) ξύλινων τραπεζόπαγκων στην πρώτο Δημοτικό Σχολείο Πηγαδίων Δήμου Καρπάθου».ΡΛΙ8ΩΕ0-3ΝΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71-2024
10/04/2024 03:00:0012/04/2024 13:48:3163-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής/Προδιαγραφών και Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» ΔΡΑΣΗ 16931 «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την Πράξη με τίτλο “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ” προϋπολογισμού 277.332,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%9ΥΝΜΩΕ0-Υ50ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63-2024
09/04/2024 03:00:0011/04/2024 13:49:4162-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Επαύξηση ισχύος από 85 KVA σε 250 KVA της παροχής με αριθμό 52917263- 01 στην περιοχή ¨ΚΑΡΝΑΓΙΟ».Ρ9ΥΨΩΕ0-ΡΦΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62-2024
29/03/2024 02:00:0029/03/2024 12:15:5054-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2024».9ΧΧΦΩΕ0-ΤΩΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2024
22/03/2024 02:00:0015/04/2024 11:46:5153-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:: «Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών “Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες Δήμου Καρπάθου».Ψ2Π0ΩΕ0-ΩΥ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53-2024
22/03/2024 02:00:0022/03/2024 15:10:0652-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Πολυετής Προγραμματισμός προσλήψεων ανθρωπίνου Δυναμικού 2025-2028».65Ν6ΩΕ0-ΜΕ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52-2024
22/03/2024 02:00:0022/03/2024 14:59:0151-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αίτημα για σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου λόγω αλλαγής της δημοτικής αρχής και συνακόλουθα της εκπροσώπησης του Δήμου Καρπάθου».6ΖΟΓΩΕ0-ΤΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51-2024
22/03/2024 02:00:0022/03/2024 14:49:2350-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης».6201ΩΕ0-ΕΡ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50-2024
20/03/2024 02:00:0021/03/2024 13:35:5147-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:Σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για τον προσδιορισμό και της συζήτησης της από 31-3-2023 και με αυξ αριθμό κατάθεσης 5/2023 αίτησης αναιρέσεως, ενώπιον του Αρείου Πάγου του Δήμου μας».9ΑΣΕΩΕ0-ΑΤΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47-2024
20/03/2024 02:00:0021/03/2024 13:18:296-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση Επικαιροποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Καρπάθου».9ΒΥΜΩΕ0-ΜΜΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46-2024
20/03/2024 02:00:0021/03/2024 13:53:4449-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ;«Έγκριση 5ου Πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 201018 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΤΩΝΑ».ΨΟΩΦΩΕ0-ΡΝΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49-2024
20/03/2024 02:00:0021/03/2024 13:45:0848-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, σε φορείς του δημόσιου τομέα».9ΙΩ3ΩΕ0-ΞΥ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48-2024
04/03/2024 02:00:0004/03/2024 11:13:1742-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Εκπροσώπηση πρώην και νυν αιρετών του Δήμου Καρπάθου σε ποινική υπόθεση».9Κ02ΩΕ0-Ε4ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42-2024
01/03/2024 02:00:0001/03/2024 15:44:5645-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την επισκευή συντήρησης έκτακτης βλάβης σε μηχάνημα έργου (τσαπάκι) JCB».9Λ8ΝΩΕ0-ΩΟΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45-2024
01/03/2024 02:00:0001/03/2024 15:13:1943-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Εξειδίκευση και κατανομή πίστωσης για την Καρναβαλική Εκδήλωση του Δήμου Καρπάθου, έτους 2024».ΨΣΞΧΩΕ0-ΦΚΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43-2024
01/03/2024 02:00:0001/03/2024 14:47:5344-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Εξειδίκευση και κατανομή πίστωσης για την μετακίνηση Αντιδημάρχου σε συμμετοχή στη 2η Διεθνή Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας Forward Green».6890ΩΕ0-3ΑΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44-2024
01/03/2024 02:00:0001/03/2024 14:29:2741-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.ΕΨΖΓ5ΩΕ0-Τ4ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41-2024
29/02/2024 02:00:0029/02/2024 10:04:1640-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Λήψη Απόφασης περί υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με κωδικό 41_Δ.1.3 και τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού», Πρόγραμμα «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2021-2027».9Λ4ΤΩΕ0-ΨΚΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40-2024
29/02/2024 02:00:0029/02/2024 09:50:3438-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης Δήμου Καρπάθου (ΑΔΑ:ΩΣ10ΩΕ0-Η14) με το ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με Δ.Τ.: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», - Αντικατάσταση μελών Επιτροπής παρακολούθησης, λόγω αλλαγής της Δημοτικής Αρχής».ΨΠΟΦΩΕ0-0ΞΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38-2024
29/02/2024 02:00:0029/02/2024 09:05:2237-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης Δήμου Καρπάθου (ΑΔΑ: ΡΧ9ΤΩΕ0-97Ξ) με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο»- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ή για συντομία ΕΛΚΕ-ΕΜΠ, - Αντικατάσταση μελών Επιτροπής παρακολούθησης λόγω αλλαγής της Δημοτικής Αρχής».ΨΛΣΖΩΕ0-Τ7ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37-2024
29/02/2024 02:00:0029/02/2024 08:57:5736-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης Δήμου Καρπάθου (ΑΔΑ:9Τ0ΛΩΕ0-ΖΔΓ) με την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής – Αντικατάσταση μελών Επιτροπής παρακολούθησης, λόγω αλλαγής της Δημοτικής Αρχής».6ΖΖΖΩΕ0-ΗΣΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36-2024
29/02/2024 02:00:0029/02/2024 08:32:3535-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης Δήμου Καρπάθου (ΑΔΑ: Ψ19ΑΩΕ0- ΨΟΚ) με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»-Αντικατάσταση μελών Επιτροπής παρακολούθησης, λόγω αλλαγής Δημοτικής Αρχής».6ΗΚΛΩΕ0-ΩΑΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35-2024
28/02/2024 02:00:0028/02/2024 12:43:5130-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης και Καταλληλότητας».65ΑΙΩΕ0-ΣΜΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30-2024
28/02/2024 02:00:0028/02/2024 11:45:3939-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Καρπάθου (ΑΔΑ:6ΤΧ8ΩΕ0-ΑΟΛ) με το «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου» (ΔΛΤΝΔ-Φορέας διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένα, για την Κατασκευή Ράμπας Ανελκύσεων Σκαφών στα Πηγάδια Καρπάθου».Ψ0Η7ΩΕ0-ΙΟΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39-2024
28/02/2024 02:00:0028/02/2024 12:22:2926-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Καρπάθου έτους 2024».ΨΧΒ7ΩΕ0-ΑΞΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26-2024
28/02/2024 02:00:0028/02/2024 12:35:0328-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Έγκριση της υπ΄ αρ. 265/12-02-2024 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Τον ορισμό Δικηγόρου».61ΘΝΩΕ0-7ΒΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28-2024
28/02/2024 02:00:0028/02/2024 12:28:0727-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Β΄ Κατανομή έτους 2024».9Υ54ΩΕ0-5ΜΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27-2024
28/02/2024 02:00:0028/02/2024 13:36:4131-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Συγκρότηση Επιτροπής Δημοπρασιών».ΨΕΗΟΩΕ0-06ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31-2024
28/02/2024 02:00:0028/02/2024 14:11:0832-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση απόφασης ΔΣ 122/2023 ορισμού επιτροπής της προγραμματικής σύμβασης Δήμου Καρπάθου με Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο-Αντικατάσταση μελών Επιτροπής παρακολούθησης, λόγω αλλαγής της Δημοτικής Αρχής».69ΛΜΩΕ0-Ι40ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32-2024
28/02/2024 02:00:0028/02/2024 14:38:0733-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης Δήμου Καρπάθου (ΑΔΑ:ΡΟΙ8Ε0-115) με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» σύμφωνα με το Πρακτικό 1/23-11-2023 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης».ΡΞ2ΠΩΕ0-10ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33-2024
28/02/2024 02:00:0028/02/2024 14:58:4034-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης Δήμου Καρπάθου (ΑΔΑ: ΡΟΙ8ΩΕ0-115) με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», Αντικατάσταση μελών Επιτροπής παρακολούθησης, λόγω αλλαγής της Δημοτικής Αρχής».ΡΨΦ2ΩΕ0-ΘΨ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34-2024
28/02/2024 02:00:0004/03/2024 10:41:5729-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 Ανταποδοτικού Χαρακτήρα (άρθ. 107 του ν. 4483/2017)».ΨΩ13ΩΕ0-Β1ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29-2024
14/02/2024 02:00:0014/02/2024 14:07:3325-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης αιρετών για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου».925ΖΩΕ0-ΩΙ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25-2024
13/02/2024 02:00:0013/02/2024 13:30:1915-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ΄ αρ. αποφ. 1530/2023 Δημάρχου.(Εξουσιοδότηση στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Καρπάθου)».9Ω3ΙΩΕ0-ΕΦΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2024
13/02/2024 02:00:0013/02/2024 13:35:0516-2024 Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση για την μεταφορά ποσών και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ.».ΡΩΦΥΩΕ0-9Κ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16-2024
13/02/2024 02:00:0013/02/2024 13:43:2117-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αποδοχή πιστώσεων που αφορούν: α. «ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 02 11 2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 02 01 2024 »,ποσού 1.540,55 ευρώ. β. « ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024, Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ», ποσού 21.110,00 ευρώ».ΡΠΘΕΩΕ0-0ΟΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2024
13/02/2024 02:00:0013/02/2024 13:50:2818-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αποδοχή πίστωσης που αφορά « A’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024 », ποσού 174.790,63 ευρώ».ΡΠΜ7ΩΕ0-ΜΘΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2024
13/02/2024 02:00:0013/02/2024 14:45:0621-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 211/2023 με θέμα: «Εισηγητική έκθεση Γ τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2023».ΡΣΒΣΩΕ0-15ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21-2024
13/02/2024 02:00:0013/02/2024 14:07:5519-2024 ΑΠΟΦΑΣ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2023 προς την Δημοτική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2023».6ΔΚ6ΩΕ0-ΗΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19-2024
13/02/2024 02:00:0013/02/2024 14:49:1022-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2024».6ΩΩΓΩΕ0-ΥΓ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22-2024
13/02/2024 02:00:0013/02/2024 14:55:4123-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επΙτροπής παρακολούθησης καΙ παραλαβής προμηθεΙών γΙα το έτος 2024».ΡΡΗΧΩΕ0-Ξ08ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23-2024
13/02/2024 02:00:0013/02/2024 15:11:3724-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2024».9Β1ΝΩΕ0-1Η2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24-2024
13/02/2024 02:00:0013/02/2024 15:35:0720-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: : «Διαγραφή παραστατικών από το σύστημα οικονομικής διαχείρισης».ΡΙΞΕΩΕ0-ΤΘΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2024
05/02/2024 02:00:0005/02/2024 14:58:1311-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Εκπροσώπηση αιρετού και υπαλλήλου του Δήμου Καρπάθου σε ποινική υπόθεση».ΨΑΨΘΩΕ0-ΥΦΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2024
02/02/2024 02:00:0002/02/2024 11:37:4906-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών από τον Δήμο Καρπάθου λόγω της μη ύπαρξης επαρκούς προσωπικού. Ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτη ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».ΨΞ7ΕΩΕ0-6Τ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ06-2024
02/02/2024 02:00:0002/02/2024 09:24:0002-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής υπαλλήλου Δήμου Καρπάθου στην περιοχή ΛΩΡΟΙ της ΤΚ ΑπερίουΨΨΚΤΩΕ0-5Ω5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ02-2024
02/02/2024 02:00:0002/02/2024 10:09:1603-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής υπαλλήλου Δήμου Καρπάθου στην περιοχή ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ της ΤΚ Απερίου».6ΜΚΡΩΕ0-ΗΔ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ03-2024
02/02/2024 02:00:0002/02/2024 10:31:4504-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αποδοχή πιστώσεων που αφορούν: 1 «Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. Διμήνου από 04-09-2023 έως 01-11-2023»,, 2. «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» καθώς και το αίτημα εκταμίευσης, 3. « ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 08/10/2023 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ, 4. « ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, 5. « ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», 6. « ΙΒ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2023».ΨΘΞ1ΩΕ0-Ε2ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ04-2024
02/02/2024 02:00:0002/02/2024 10:46:1705-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αποδοχή πίστωσης που αφορά: 1. «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ», ποσού 6.300,00 ευρώ. 2. « 3η δόση Επιχορήγησης Προγράμματος Βοήθειας στο Σπίτι» ποσού 3.307,45 ευρώ. 3. « Προμήθεια Χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό στάδιο του Δήμου Καρπάθου», ποσού 324.444,39 ευρώ.ΨΚΝ5ΩΕ0-ΥΟ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ05-2024
02/02/2024 02:00:0002/02/2024 12:20:0307-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Καρπάθου».ΨΩΜΡΩΕ0-Γ7ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ07-2024
02/02/2024 02:00:0002/02/2024 14:09:4408-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αριθμό 08/2023 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου».Ψ8Π6ΩΕ0-ΣΨΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ08-2024
02/02/2024 02:00:0002/02/2024 15:03:5310-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση 4ου Πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 201018 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΤΩΝΑ».ΡΚΣΣΩΕ0-ΣΚΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2024
02/02/2024 02:00:0002/02/2024 15:34:0712-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς προμήθειας «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Καρπάθου, Ομάδα Α & Ομάδα Β».ΡΦΞΠΩΕ0-ΦΞΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12-2024
02/02/2024 02:00:0002/02/2024 15:51:5513-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου Ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, με σχέση εργασίας ΙΔ.ΟΧ. για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρπάθου» με κωδικό ΟΠΣ 6001938 στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027».Ρ5ΝΞΩΕ0-Π5ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13-2024
29/01/2024 02:00:0029/01/2024 16:43:0314-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΤ. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» κατά 80 ημέρες ήτοι 7/4/2024 (ήμισυ διάρκειας της σύμβασης), σύμφωνα με την από 18/1/2024 αίτηση του αναδόχου και το από 23/01/2024 πρακτικό επιτροπής παραλαβής του Δήμου ΚαρπάθουΨΓΠΚΩΕ0-ΣΧ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2024
29/01/2024 02:00:0029/01/2024 16:40:051-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Του Δήμου Καρπάθου9ΛΨ0ΩΕ0-ΙΑΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2024
14/12/2023 02:00:0019/12/2023 14:03:38215-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ΟΥ Πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 201018» του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΤΩΝΑ».ΨΘΛΠΩΕ0-ΞΗΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ215-2023
14/12/2023 02:00:0014/12/2023 15:27:41216-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης για την Έκτακτη «Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος έργου Φορτωτή ΜΕ 83767 μάρκας VOLVO του Δήμου Καρπάθου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγο κατεπείγουσων αναγκών».6Ζ41ΩΕ0-00ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ216-2023
14/12/2023 02:00:0014/12/2023 15:11:29214-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης».Ρ7ΧΟΩΕ0-ΩΟ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ214-2023
13/12/2023 02:00:0013/12/2023 10:42:45210-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά 10η,11η και 12η Τακτική επιχορήγηση έτους 2023 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ποσού 52.830,00 ευρώΨ2ΔΒΩΕ0-Π92ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ210-2023
13/12/2023 02:00:0013/12/2023 10:08:50203-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά ΙΑ Κατανομή έτους 2023 ποσού 99.860,00 ευρώ94Ψ8ΩΕ0-6Τ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ203-2023
13/12/2023 02:00:0013/12/2023 10:18:16205-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αποφάσεως 186/2023 της Οικονομικής Επιτροπής6ΘΥΔΩΕ0-3ΞΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ205-2023
13/12/2023 02:00:0013/12/2023 10:26:09207-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσίας κατεπείγουσας επισκευής της γεώτρησης Διάκου στη θέση Αρδάνι Μενετών Δ.Ε Καρπάθου60ΩΒΩΕ0-ΜΜ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ207-2023
13/12/2023 02:00:0013/12/2023 10:49:59211-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Γ τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2023».64ΜΦΩΕ0-Κ08ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ211-2023
13/12/2023 02:00:0013/12/2023 10:56:21212-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΜΑ: Έγκριση πρακτικών Δημοπρασίας χώρων Στάθμευσης94ΚΛΩΕ0-ΠΙ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ212-2023
13/12/2023 02:00:0013/12/2023 11:10:45213-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ΟΥ Πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 201018 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΤΩΝΑ».9ΛΨ6ΩΕ0-Ζ86ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ213-2023
13/12/2023 02:00:0014/12/2023 08:32:55209-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών με αρ. πρ.31956/1-12-23, το οποίο αφορά την ενοικίαση αποθηκών και χώρου συνεργείου6ΗΖΔΩΕ0-Ω5ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ209-2023
12/12/2023 02:00:0012/12/2023 15:58:22206-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά Δ΄ Κατανομή έτους 2023 για Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ποσού 31.665,00 ευρώ».Ψ1Ι3ΩΕ0-Ζ3ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ206-2023
12/12/2023 02:00:0012/12/2023 15:53:56208-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Προσφυγή στο άρθρο 32λόγω του κατεπείγοντος για την ανάθεση υπηρεσίας έκτακτης συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος έργου φορτωτη VOLVO».ΨΑΡΒΩΕ0-ΟΤ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ208-2023
12/12/2023 02:00:0012/12/2023 15:50:06204-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ έως 20 Δεκεμβρίου 2023 για το έργο: (επέκταση Δ.Φ. για την τοποθέτηση τριών (03) Φ.Σ. σε στύλους στην περιοχή Λώροι Τ.Κ. Απερίου Καρπάθου).ΨΘΧ0ΩΕ0-4ΔΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ204-2023
30/11/2023 02:00:0030/11/2023 15:36:12187-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορθή Επανάληψη της υπ΄ αρ. 124/2023 απόφασης της Ο.Ε με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού- Ισολογισμού έτους 2022».65ΠΩΩΕ0-0ΛΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ187-2023
29/11/2023 02:00:0029/11/2023 13:28:33201-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.ΩΧ4ΔΩΕ0-ΕΔ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ201-2023
29/11/2023 02:00:0029/11/2023 13:32:37202-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Επέκταση νέας επέκτασης Δ.Φ. στην θέση ¨ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ¨ μέχρι την ιδιοκτησία κ. Ρουσάκη Ιωάννη (υπο ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων) της Τ.Κ. Απερίου»6ΣΔ9ΩΕ0-ΣΤ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ202-2023
28/11/2023 02:00:0005/01/2024 07:36:39200-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διεθνή ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων(4) απορριμματοφόρων και ενός )(1) πλυντηρίου κάδων Απορριμμάτων με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών6ΡΧ3ΩΕ0-ΒΑΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ200-2023
28/11/2023 02:00:0001/12/2023 15:04:15199-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων94ΦΞΩΕ0-ΣΒ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ199-2023
28/11/2023 02:00:0001/12/2023 11:07:12198-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Επέκταση νέας επέκτασης Δ.Φ. στην θέση ¨ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ¨ μέχρι την ιδιοκτησία κ. Ρουσάκη Ιωάννη (υπο ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων) της Τ.Κ. Απερίου6ΝΝΧΩΕ0-Β0ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ198-2023
28/11/2023 02:00:0001/12/2023 09:11:52194-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Άσκηση ή η προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 151 του ν 3463/2006 κατά της με αριθμό 30657/2023 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»6ΧΧ1ΩΕ0-ΔΡΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ194-2023
28/11/2023 02:00:0001/12/2023 08:46:24193-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2023Ψ27ΙΩΕ0-ΗΔΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ193-2023
27/11/2023 02:00:0008/12/2023 14:34:17197-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2024 (απόφαση 6/2023 Εκτελεστικής Επιτροπής)».9ΟΕ7ΩΕ0-Λ40ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ197-2023
27/11/2023 02:00:0001/12/2023 09:26:05195-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός Ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου 2024ΨΟ6ΚΩΕ0-ΜΘΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ195-2023
27/11/2023 02:00:0001/12/2023 10:04:04196-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός Ανταποδοτικών τελών Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου 202463ΚΤΩΕ0-ΡΛΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ196-2023
20/11/2023 02:00:0020/11/2023 15:16:39192-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε Συμβολαιογράφο σύνταξης δανειστικού Συμβολαίου μεταξύ Δήμου Καρπάθου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. (Αρ. πρωτ.(0)62071_23)Ψ86ΤΩΕ0-ΗΡΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ192-2023
20/11/2023 02:00:0020/11/2023 15:02:50191-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε Συμβολαιογράφο σύνταξης δανειστικού Συμβολαίου μεταξύ Δήμου Καρπάθου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. (Αρ. πρωτ.(0)76150_23)95ΕΖΩΕ0-ΟΜΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ191-2023
20/11/2023 02:00:0020/11/2023 14:52:35190-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ΟΥ Πρακτικού (2ο στάδιο – Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Κατακύρωση Σύμβασης) διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 201018 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΤΩΝΑ».6ΡΡ3ΩΕ0-2ΡΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ190-2023
20/11/2023 02:00:0020/11/2023 14:42:00189-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Παραλαβή 1ου και 2ου σταδίου της μελέτης «Σημειακή τροποποίηση ή μη της πολεοδομικής μελέτης στη θέση Δασονομείο στα Πηγάδια Καρπάθου».Ρ6ΞΡΩΕ0-ΦΓΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ189-2023
20/11/2023 02:00:0020/11/2023 13:40:59188-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για λογιστικές τακτοποιήσεις τόκων και χρεολυσίων9Ι7ΤΩΕ0-ΣΔΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ188-2023
20/11/2023 02:00:0020/11/2023 13:36:14186-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Συνεδρίασης της Επιτροπής Δημοπρασιών, τα οποία αφορούν τα οικόπεδα πέριξ του Δημαρχείου, πέριξ των Αγ. Αποστόλων Δημ. Κοιν. Καρπάθου, στην Τοπ. Κοιν. Πυλών και στην Τοπ. Κοιν. Ολύμπου».911ΣΩΕ0-44ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ186-2023
20/11/2023 02:00:0020/11/2023 13:30:45185-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αριθμό 7/2023 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου9Θ1ΝΩΕ0-ΧΥΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ185-2023
20/11/2023 02:00:0020/11/2023 13:21:18184-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής υπαλλήλου Δήμου Καρπάθου».6Ι92ΩΕ0-2ΧΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ184-2023
30/10/2023 02:00:0030/10/2023 14:55:56183-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Υγρών Καυσίμων έτους 2023-2024».9ΕΣΞΩΕ0-40ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ183-2023
30/10/2023 02:00:0030/10/2023 14:53:33182-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία του άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016 (Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος για θέματα δημόσιας υγείας) για την Έκτακτη παροχής υπηρεσιών «Κατεπείγουσα Επισκευή της Γεωτρήσεως Διάκου στη θέση Αρδάνι Μενετών της ΔΕ Καρπάθου».6ΣΔΦΩΕ0-Ψ2ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ181-2023
30/10/2023 02:00:0030/10/2023 14:46:32181-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης».9ΛΔΝΩΕ0-8ΒΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ181-2023
24/10/2023 03:00:0024/10/2023 12:54:46173-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης της μελέτης που έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 25.7413.0031 (Μελέτη για το αποχετευτικό τύπου compact περιοχής Φοινικίου Αρκάσας και ΜΠΕ Λευκού Μεσοχωρίου)».9ΙΚΧΩΕ0-0Γ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ173-2023
24/10/2023 03:00:0024/10/2023 12:46:08172-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά « Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών και έργα βελτίωσης Υποδομών Ύδρευσης των Νησιών ΠΚ 1997ΣΕ03300002 του έργου 2023ΝΑ23300000» σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 2840/02-03/3094/2023 Εντολή Κατανομής και εξουσιοδοτήσεως πληρωμής της ΣΑΝΑ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».Ω8ΛΒΩΕ0-7ΛΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ172-2023
24/10/2023 03:00:0024/10/2023 14:00:25179-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων Δημοτικού Παιδικού Σταθμού».ΨΩΞΕΩΕ0-ΣΦΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ179-2023
24/10/2023 03:00:0024/10/2023 13:00:39174-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Άσκηση ή μη ενδικοφανούς προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ 58/2023 Βεβαίωσης Παραβάσεως του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου».6ΜΚ8ΩΕ0-6Ψ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ174-2023
24/10/2023 03:00:0024/10/2023 13:09:17175-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Ι΄ Κατανομή έτους 2023» ποσού 99.860,00 ευρώ».Ρ4Ν9ΩΕ0-ΓΘΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ175-2023
24/10/2023 03:00:0024/10/2023 13:36:49177-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για Έξοδα Συμμέτοχης του Δήμου Καρπάθου σε Τουριστικές Εκθέσεις στο Εσωτερικό και Εξωτερικό».Ρ7Θ8ΩΕ0-27ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ177-2023
23/10/2023 03:00:0023/10/2023 15:57:41176-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25KVA (Ν2) με αριθμό 52917880 για την σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης/χαμηλής τάσης του ακινήτου στην διεύθυνση ΟΛΥΜΠΟΣ (ΜΟΥΣΕΙΟ) ΚΑΡΠΑΘΟΣΨΒ5ΩΩΕ0-Μ10ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ176-2023
23/10/2023 03:00:0023/10/2023 15:52:37180-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Συνδιοργάνωση συνεδρίων με Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Ν.Π.Ι.Δ. σε βάρος του Κ.Α.Ε 00644200016ΔΕΖΩΕ0-ΧΔΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ180-2023
23/10/2023 03:00:0023/10/2023 15:44:17178-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση προμήθεια υλικού για την τουριστική προβολή και διαφήμιση της Καρπάθου9Τ45ΩΕ0-Ξ75ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ178-2023
18/10/2023 03:00:0018/10/2023 15:00:38166-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ O.E ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ68ΛΩΩΕ0-ΒΞΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ166-2023
16/10/2023 03:00:0018/10/2023 13:05:29169-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού του έτους 202369Γ8ΩΕ0-ΑΗΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ169-2023
12/10/2023 03:00:0020/10/2023 13:44:48165-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».Ψ5Χ2ΩΕ0-ΓΙΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ165-2023
12/10/2023 03:00:0012/10/2023 13:51:49161-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25KVA (Ν2) με αριθμό 52917880 για την σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης/χαμηλής τάσης του ακινήτου στην διεύθυνση ΟΛΥΜΠΟΣ (ΜΟΥΣΕΙΟ) ΚΑΡΠΑΘΟΥ6ΧΠ2ΩΕ0-ΣΕΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ161-2023
12/10/2023 03:00:0012/10/2023 10:00:17168-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση και κατανομή πίστωσης για την Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Ήρωα Χριστόφορο Λυτό6ΧΖ1ΩΕ0-ΥΛΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ168-2023
12/10/2023 03:00:0017/10/2023 14:18:38170-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης & όρων Διακήρυξης Διαγωνισμού για προμήθεια οχημάτων & μηχανημάτων για υπηρεσίες του Δήμου (Επιχορήγηση Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».ΨΠ1ΟΩΕ0-ΜΣΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ170-2023
12/10/2023 03:00:0012/10/2023 14:40:48171-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο ΔΔ Απερίου».Ψ9Π4ΩΕ0-ΛΡΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ171-2023
12/10/2023 03:00:0012/10/2023 14:16:55164-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Άσκηση ή μη ενδικοφανούς προσφυγής κατά των υπ’ αριθμ. 53/2023, 54/2023, 55/2023, 56/2023, 57/2023, 59/2023, 60/2023, 61/2023 , 62/2023, 64/2023, 65/2023,66/2023, 67/2023, 68/2023 και 69/2023 Βεβαιώσεις Παραβάσεων του κ. Λιμενάρχη ΚαρπάθουΨΨΣ9ΩΕ0-ΨΑΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ164-2023
12/10/2023 03:00:0012/10/2023 14:11:51163-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Διακήρυξης για Μίσθωση Αποθηκών και Συνεργείου Δήμου ΚαρπάθουΨΤΒΘΩΕ0-ΟΕΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ163-2023
12/10/2023 03:00:0012/10/2023 14:07:50162-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αριθμό 6/2023 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίουΨΒΨΚΩΕ0-ΖΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ162-2023
12/10/2023 03:00:0012/10/2023 13:59:52160-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Πρόστιμα Κ.Ο.Κ Διμήνου από 04/07/2023 έως και 01/09/2023» ποσού 13.023,65 ευρώ».Ψ6Ε2ΩΕ0-1ΚΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ160-2023
28/09/2023 03:00:0029/09/2023 09:00:12157-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ », ποσού 31.620,00 ευρώ».Ψ82ΞΩΕ0-ΩΩ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ157-2023
28/09/2023 03:00:0029/09/2023 08:56:37156-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Κάλυψη Λειτουργικών και λοιπών Δαπανών των Δήμων λόγω επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους ποσού 81.700,00 ευρώ».Ψ19ΡΩΕ0-0Χ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ156-2023
28/09/2023 03:00:0029/09/2023 09:04:13158-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Θ΄ Κατανομή έτους 2023», ποσού 99.860,00 ευρώ64Υ2ΩΕ0-ΗΕΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ158-2023
28/09/2023 03:00:0029/09/2023 09:08:44159-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ; Αποδοχή πίστωσης που αφορά α) « 7η 8η και 9η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ » ποσού 52.830,00 ευρώ και Β) «ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΗΣ 2ης ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Ποσού 6.630,00 ευρώΨΨΙ7ΩΕ0-ΡΙΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ159-2023
27/09/2023 03:00:0028/09/2023 15:24:32155-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής υπαλλήλου Δήμου Καρπάθου6ΞΕΜΩΕ0-8ΣΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ155-2023
27/09/2023 03:00:0028/09/2023 15:16:06159-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού (διενέργειας) διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία για την Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες Δήμου Καρπάθου» και προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 λόγω άγονου διαγωνισμού».996ΡΩΕ0-Ε0ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ159-2023
27/09/2023 03:00:0028/09/2023 15:07:48153-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός Εκδηλώσεων Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος Καρπάθου - Εξειδίκευση και Κατανομή πίστωσηςΡ710ΩΕ0-6Δ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ153-2023
22/09/2023 03:00:0022/09/2023 12:44:11152-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή Δωρεάς, μελέτης για στατική επάρκεια μεγάρου Σπόων9ΖΟΓΩΕ0-ΚΥ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ152-2023
17/09/2023 03:00:0017/09/2023 03:15:50146-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πίστωσης που αφορά: «Κάλυψη Δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023 Γ κατανομή6ΒΠΜΩΕ0-ΗΚΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ146-2023
17/09/2023 03:00:0017/09/2023 02:50:56142-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ενδικοφανούς προσφυγής κατά των υπ’ αριθμ με αριθμό 41/2023, 42/2023, 43/2023, 44/2023, 45/2023, 46/2023, 47/2023 και 48/2023 Βεβαιώσεων Παραβάσεων του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου6ΩΟΥΩΕ0-ΨΕ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ142-2023
17/09/2023 03:00:0017/09/2023 02:36:02144-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πίστωσης που αφορά:(Η΄ κατανομή έτους 2023) ποσού 99.860,00 ευρώ».6Π3ΝΩΕ0-3Υ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ144-2023
17/09/2023 03:00:0019/09/2023 13:40:03148-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ»6Ξ5ΒΩΕ0-ΞΥΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ148-2023
17/09/2023 03:00:0017/09/2023 03:40:19151-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Επαύξηση ισχύος από35 KVA σε 55 KVA της παροχής με αριθμό 52916378-01 στην διεύθυνση Πλατύολο Καρπάθου του Δήμου Καρπάθου (ΔΗΜΕΛΑ)6ΗΒΛΩΕ0-Ω5ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ151-2023
17/09/2023 03:00:0017/09/2023 03:19:30147-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή Δωρεών για διοργάνωση 1ου Φεστιβάλ Αθλητισμού, Γαστρονομίας και Τουρισμού»6Θ3ΛΩΕ0-81ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ147-2023
17/09/2023 03:00:0018/10/2023 11:33:48150-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Δήμου Καρπάθου».6ΛΖΙΩΕ0-ΓΙΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ150-2023
17/09/2023 03:00:0017/09/2023 03:08:25145-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πίστωσης που αφορά (Επιχορήγηση 30% για τον εκσυγχρονισμό των Κ.Ε.Π.)ποσού 24.055.75 ευρώ. ».6ΘΔΨΩΕ0-6Μ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ145-2023
17/09/2023 03:00:0017/09/2023 02:59:27143-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ένστασης κατά της με αριθμό πρωτ 866627/2023 Απόφασης Επιβολής Προστίμου της Δ.ΥΠ.Α(ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ)»6ΓΩΡΩΕ0-637ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ143-2023
16/09/2023 03:00:0011/10/2023 14:48:45149-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά «Παροχή υπηρεσιών απόφραξης δικτύων & εγκαταστάσεων αποχέτευσης στη Δ.Ε. Καρπάθου»6Π3ΥΩΕ0-ΠΝΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ149-2023
31/08/2023 03:00:0031/08/2023 15:17:17135-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά « Κάλυψη Δαπάνης Μισθοδοσίας Προσωπικού Καθαριότητας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2023-2024» ποσού 16.836,00 ευρώΨ26ΓΩΕ0-ΚΙ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ135-2023
31/08/2023 03:00:0031/08/2023 14:55:59129-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ, (διενέργειας και αξιολόγησης οικ. προσφορών) ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΩΧ11ΩΕ0-ΤΨΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ129-2023
31/08/2023 03:00:0031/08/2023 15:01:07130-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά του από 22-6-2023 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου του Ανδρέα Πρωτόπαπα κατά του Δήμου ΚαρπάθουΨ3ΚΖΩΕ0-72ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ130-2023
31/08/2023 03:00:0031/08/2023 15:04:23131-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: (Επέκταση Δ.Φ. για την τοποθέτηση τριών (3) ΦΣ σε στύλους στην περιοχή Λώροι Τ.Κ. Απερίου Καρπάθου)».ΡΥΤΝΩΕ0-Κ2ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ131-2023
31/08/2023 03:00:0031/08/2023 15:07:15132-2023 ΑΠΟΦΑΣΗΟ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ενδικοφανούς προσφυγής κατά των υπ’ αριθμ με αριθμό 28/2023, 29/2023, 30/2023, 31/2023, 32/2023, 33/2023, 34/2023 και 35/2023, Βεβαιώσεων Παραβάσεων του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου».692ΦΩΕ0-Ζ9ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ132-2023
31/08/2023 03:00:0031/08/2023 15:13:21134-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ, (διενέργειας και αξιολόγησης οικ. προσφορών) ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΟΥ».98ΨΒΩΕ0-ΩΧ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ134-2023
31/08/2023 03:00:0001/09/2023 12:27:28141-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου».9ΜΖ4ΩΕ0-098ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ141-2023
31/08/2023 03:00:0031/08/2023 15:31:29136-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά « Ειδική εκλογική αποζημίωση στους υπαλλήλους των Δήμων για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εθνικών εκλογών της 25-06-2023» ποσού 5.400,00 ευρώ».9ΛΠ6ΩΕ0-1ΛΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ136-2023
31/08/2023 03:00:0001/09/2023 14:24:55133-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και της ετερόρρυθμης εταιρίας, με την επωνυμία «Σάββας Μακρής και ΣΙΑ Ε.Ε95Α8ΩΕ0-ΡΨ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ133-2023
31/08/2023 03:00:0012/09/2023 11:45:04140-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ΟΥ Πρακτικού (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 201018 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΤΩΝΑ».Ψ9ΓΩΩΕ0-43ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ140-2023
31/08/2023 03:00:0031/08/2023 15:35:24137-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση επτά (7) ΦΣ σε νέους στύλους, στην περιοχή Βάσσες από την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Βασσών έως τις οικίες Οικονομίδη Φραγκίσκου και Λάμπρου Νίκης, στην Κάρπαθο».927ΨΩΕ0-ΒΙ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ137-2023
31/08/2023 03:00:0023/10/2023 12:56:27139-2023 ΑΠΟΦΑΣΗΟ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου με δικαίωμα παράστασης στο Συμβούλιο ΕπικρατείαςΨΟΤ1ΩΕ0-ΓΤΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ139-2023
31/08/2023 03:00:0031/08/2023 15:38:24138-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση επαύξησης ισχύος από 35 KVA σε 55 KVA της παροχής με αριθμό 52916378-01 στην διεύθυνση Πλατύολο Καρπάθου του Δήμου Καρπάθου(ΔΗΜΕΛΑ9Ν2ΑΩΕ0-8ΛΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ138-2023
18/08/2023 03:00:0025/08/2023 09:49:25125-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 20236ΗΜΥΩΕ0-Ο1ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ125-2023
18/08/2023 03:00:0018/08/2023 11:55:13124-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού έτους 2022».6ΗΠΔΩΕ0-ΔΞΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ124-2023
08/08/2023 03:00:0024/08/2023 11:25:36120-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση με τον Α.Σ. «Πρωτέας Απερίου» και το τμήμα «Karpathos Basketball» του 1ου Φεστιβάλ Αθλητισμού, Γαστρονομίας και Τουρισμού.».ΡΩ3ΙΩΕ0-9ΟΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120
08/08/2023 03:00:0008/08/2023 13:22:11119-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Καρπάθου».Ρ6ΞΘΩΕ0-1ΟΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119-2023
08/08/2023 03:00:0008/08/2023 12:59:18127-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε Σύνταξη Ισολογισμού 2022, εφαρμογή διπλογραφικής λογιστικής 2023 και φορολογική υποστήριξη Ν.Π.Δ.Δ (Π.Ο.Ρ.Ο.Κ.)». ΘΕΜΑ:Σύνταξη Ισολογισμού 2022, εφαρμογή διπλογραφικής λογιστικής 2023 και φορολογική υποστήριξη Ν.Π.Δ.Δ (Π.Ο.Ρ.Ο.Κ.)».ΨΨΣ4ΩΕ0-ΕΙΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ127-2023
08/08/2023 03:00:0008/08/2023 12:44:21126-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης του Έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Καρπάθου» με αρ. πρωτ. 17255/25-7-2023Ψ91ΕΩΕ0-ΥΕΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ126-2023
08/08/2023 03:00:0008/08/2023 10:01:11123-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά: 4η 5η και 6η Μηνιαία Τακτική Επιχείρηση έτους 2023 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών Δραστηριοτήτων» ποσού 52.830,00 ευρώ και ¨Πρόστιμα Κ.Ο.Κ Διμήνου από 03-05-2023 έως 03-07-2023 ποσού 8.046,00 ευρώΨΜΖ2ΩΕ0-01ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ123-2023
08/08/2023 03:00:0008/08/2023 09:49:52122-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά 1) « Ζ Κατανομή έτους 2023» 2) Έσοδα από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Πόλεων ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», ποσού 99.860,00 ευρώ96ΡΕΩΕ0-ΗΦΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ122-2023
08/08/2023 03:00:0008/08/2023 09:28:08121-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Επέκτασης Δ.Φ. για την τοποθέτηση τριών (3) ΦΣ σε στύλους στην περιοχή Λώροι Τ.Κ. Απερίου Καρπάθου».Ψ7ΚΓΩΕ0-7Ω3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ121-2023
07/08/2023 03:00:0007/08/2023 15:29:09118-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης ανακήρυξης του δημάρχου Καλυμνίων Δημητρίου Διακομιχάλη ως επίτιμου δημότη, δήμου Καρπάθου6ΣΘΤΩΕ0-ΧΡ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ118-2023
25/07/2023 03:00:0025/07/2023 14:47:19117-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς έργου για την διάθεση γερανού για την ανάκληση – καθέλκυση του αντλητικού συστήματος της γεώτρησης στην θέση ¨Ποταμία¨ της Τοπικής Κοινότητας ΜενετώνΨΟΝΞΩΕ0-2ΔΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2023
25/07/2023 03:00:0025/07/2023 14:45:15116-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:Αποδοχή δωρεάς σε έργο για τη κατασκευή τσιμετοκωλόνας στην περιοχή Πλατύολο του Δήμου ΚαρπάθουΨΥΡΓΩΕ0-Κ53ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ116-2023
25/07/2023 03:00:0025/07/2023 14:26:48115-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης».Ρ7Ζ0ΩΕ0-ΚΞΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ115-2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 08:36:1999-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Βεβαίωση αδυναμίας του Δήμου να αναλάβει και να τηρήσει το Λογιστικό Σχέδιο του Κ.Ο.Π.Α.ΠΨ2ΙΚΩΕ0-Γ6ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ99-2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 08:56:50100-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ. ΚΑΡΠΑΘΟ»ΨΝΤ1ΩΕ0-ΕΥΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100-2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 09:10:30101-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση καθορισμού όρων της Διακήρυξης μίσθωσης ακινήτων για δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων στον Δήμο ΚαρπάθουΨΧ08ΩΕ0-ΗΝΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101-2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 12:15:57106-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής υπαλλήλου Δήμου ΚαρπάθουΨ4Σ5ΩΕ0-1ΣΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ106-2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 09:14:33102-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς για τη κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στη κεντρική οδό Απερίου (περιοχή Άγιος Βασίλειος)»Ψ6Υ1ΩΕ0-Κ9ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ102-2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 09:20:46103-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο:« Νέα επέκταση δικτύου ΧΤ για την τοποθέτηση τριων (3) ΦΣ σε υπάρχοντες στύλους και (3) ΦΣ σε νέους στύλους στον οικισμό Αγίου Νικολάου της Τ.Κ. Σπόων, από οικία Δημάρχου Ηλία εως την άκρη της πλατείας του πάρκινγΨ6ΖΡΩΕ0-1ΞΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 12:02:55105-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πίστωσης που αφορά (ΣΤ΄ κατανομή έτους 2023) ποσού 99.860,00 ευρώΨ0ΑΥΩΕ0-33ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ105-2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 13:28:07111-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση σχεδίου Κανονισμού ΚοιμητηρίωνΨΩΘΘΩΕ0-Φ2ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ111-2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 12:29:16107-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση Σχεδίου πρακτικού εξωδικαστικής Συμβιβαστικής επίλυσης Διαφοράς μεταξύ Δήμου Καρπάθου και του Νικόλαου ΚωνσταντινίδηΨ5ΣΧΩΕ0-Β77ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 12:46:32108-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄ αρ. Α142/2022 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου63ΓΜΩΕ0-Α0ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108-2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 13:03:39104-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης του Έργου: «Αντικατάσταση αποχετευτικών δικτύων στις περιοχές: Τ.Κ. Βωλάδας, «Δασονομείο» Δ.Κ. Πηγαδίων και «Ζετές» Δ.Κ. Πηγαδίων, Δήμου ΚαρπάθουΨΘ49ΩΕ0-Ι6ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 13:15:28109-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς σε έργο για τη κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο παλαιό κοιμητήριο Βωλάδος της Τοπικής Κοινότητας Βωλάδος του Δήμου Καρπάθου9ΚΥ4ΩΕ0-Π2ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 13:22:27110-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων και ενός (1) πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών991ΦΩΕ0-Υ4ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ110-2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 13:31:33112-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ; Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας».9Χ1ΙΩΕ0-ΕΓΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ112-2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 13:39:55114-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση προέγκρισης άδειας καντίνας6ΨΧΞΩΕ0-Φ1ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ114-2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 13:37:29113-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης».Ψ2Φ2ΩΕ0-3Κ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ113-2023
20/07/2023 03:00:0020/07/2023 13:38:5998-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για άσκηση ενδικοφανών προσφυγών κατά των Πράξεων επιβολής προστίμων του Λιμεναρχείου Καρπάθου αριθ. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22 και 23 έτους 2023».9Ε0ΦΩΕ0-1ΒΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2023
20/07/2023 03:00:0020/07/2023 13:31:3297-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για «Τροποποιήσεις και πράξεις αναλογισμού και εφαρμογής στο σχέδιο πόλεως Καρπάθου6Π52ΩΕ0-ΨΞΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ97-2023
20/07/2023 03:00:0020/07/2023 13:26:5396-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά 1) « Ειδική εκλογική αποζημίωση στους υπαλλήλους των Δήμων για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών εκλογών Της 21-05-2023» 2) «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την εξυπηρέτηση των επιβατών αστικών λεωφορείων του Δήμου Καρπάθου» ποσού 6.000,00 ευρώ6ΩΘΣΩΕ0-37ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ96-2023
20/07/2023 03:00:0020/07/2023 13:19:4795-2023 ΑΠΟΦΑΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Σχέδιο εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς6ΥΚΥΩΕ0-9Ξ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ95-2023
20/07/2023 03:00:0020/07/2023 13:14:1794-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκπροσώπησης αιρετού σε ποινική υπόθεση(αρ πρωτ. αίτησης 12085/20239Τ53ΩΕ0-Η6ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ94-2023
06/07/2023 03:00:0006/07/2023 10:21:5984-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό Στάδιο Απερίου».Ψ5ΟΚΩΕ0-4ΥΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84-2023
06/07/2023 03:00:0006/07/2023 15:32:3293-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: « Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 35KVA (Ν3) με αριθμό 52917856-01 για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στην περιοχή ΠΛΑΤΙΟΛΟ του Δήμου Καρπάθου».ΡΗ52ΩΕ0-31ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ93-2023
06/07/2023 03:00:0006/07/2023 15:24:0391-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης64ΗΥΩΕ0-Υ0ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ91-2023
06/07/2023 03:00:0006/07/2023 15:29:3292-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού (διενέργειας) διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία για την Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες Δήμου Καρπάθου» και προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 λόγω άγονου διαγωνισμού».ΡΡ4ΠΩΕ0-Σ3ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92-2023
22/06/2023 03:00:0022/06/2023 15:18:2490-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού».ΡΘ1ΟΩΕ0-ΙΞ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ90-2023
22/06/2023 03:00:0022/06/2023 15:14:5689-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ O.E ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης67ΖΣΩΕ0-Φ21ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ89-2023
20/06/2023 03:00:0020/06/2023 08:34:0979-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πίστωσης που αφορά «Κάλυψη Δαπανών παροχής υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες Αρ. 7 ΠΔ71/2020», καθώς και την αναγγελία πίστωσης με αριθμ. Πρωτ. 65081/ 31- 05- 2023 ποσού 96.789,78 ευρώ.ΨΚ2ΗΩΕ0-Λ06ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79-2023
20/06/2023 03:00:0020/06/2023 09:14:0985-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση διαγραφής παραστατικών από το σύστημα οικονομικής διαχείρισης6ΘΘΨΩΕ0-ΑΗΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85-2023
20/06/2023 03:00:0020/06/2023 09:24:3286-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή Δωρεάς που αφορά την Κατασκευή και τοποθέτηση Καλλιτεχνικών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στην Κοινοτική Ενότητα Ολύμπου Δήμου Καρπάθου9Ο88ΩΕ0-ΑΚ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86-2023
20/06/2023 03:00:0020/06/2023 11:26:5480-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμό όρων Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων για την μείωση του κόστους αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου»609ΛΩΕ0-ΙΙΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ80-2023
20/06/2023 03:00:0020/06/2023 11:33:2581-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΟΥΨΒΖΦΩΕ0-ΔΕΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ81-2023
20/06/2023 03:00:0021/06/2023 08:56:3682-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών απόφραξης δικτύων & εγκαταστάσεων αποχέτευσης στη Δ.Ε. Καρπάθου9Ι5ΡΩΕ0-ΓΑ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82-2023
20/06/2023 03:00:0021/06/2023 09:08:5583-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ) ηλιακών φωτιστικών σωμάτων με ιστό681ΛΩΕ0-ΟΦΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83-2023
20/06/2023 03:00:0021/06/2023 09:27:2487-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Καρπάθου6ΚΘΥΩΕ0-ΥΤΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87-2023
20/06/2023 03:00:0027/06/2023 13:16:0283-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ) ηλιακών φωτιστικών σωμάτων με ιστό».9Ω7ΡΩΕ0-ΖΙΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ88-2023
19/06/2023 03:00:0019/06/2023 15:46:1378-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 35KVA (Ν3) με αριθμό 52917856-01 για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στην περιοχή ΠΛΑΤΙΟΛΟ του Δήμου Καρπάθου96Α1ΩΕ0-8Λ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ78-2023
19/06/2023 03:00:0019/06/2023 15:42:3977-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση νέας επέκτασης δικτύου ΧΤ για την τοποθέτηση τριών (3) ΦΣ σε υπάρχοντες στύλους και (3) ΦΣ σε νέους στύλους στον οικισμό Αγίου Νικολάου της Τ.Κ. Σπόων, από οικία Δημάρχου Ηλία εως την άκρη της πλατείας του πάρκινγΨΥ7ΧΩΕ0-Σ0ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77-2023
19/06/2023 03:00:0019/06/2023 14:10:5376-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Δ.Ε. Καρπάθου Δήμου Καρπάθου», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και εξουσιοδότησης του Δημάρχου Καρπάθου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου93ΖΟΩΕ0-5ΛΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ76-2023
30/05/2023 03:00:0030/05/2023 09:09:3864-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση των όρων Διακήρυξης Υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Καρπάθου6Ν8ΩΩΕ0-ΒΘΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64-2023
30/05/2023 03:00:0030/05/2023 09:35:3865-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή Δωρεάς που αφορά την Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών κάγκελων στην Κοινοτική Οδό Απερίου Δήμου ΚαρπάθουΨΓΟ0ΩΕ0-ΗΙΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65-2023
30/05/2023 03:00:0030/05/2023 13:24:5275-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας αιγιαλού και παραλίας της 23-05-2023ΨΣ8ΞΩΕ0-969ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75-2023
29/05/2023 03:00:0031/05/2023 13:45:0569-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην περιοχή ¨Αμμοοπή¨ της Τ.Κ. Μενετών μέχρι τα τουριστικά καταλύματα της εταιρείας ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΙΚΕΡ9ΣΥΩΕ0-ΗΛΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 15:29:1168-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: “Νέα επέκταση δικτύου ΜΤ και κατασκευή νέου Υ/Σ για την τοποθέτηση 7 ΦΣ σε νέους στύλους και 1 νέας παροχής δημοτικού φωτισμού κατόπιν αιτήσεως, από κεντρικό περιφερειακό δρόμο Μενετών έως το δημοτικό κτήριο του γηπέδου (5χ5) της Τ.Κ. ΜενετώνΨ0Υ2ΩΕ0-69ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68-2023
29/05/2023 03:00:0012/06/2023 12:00:5874-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ; Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για έξοδα «Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα με σκοπό την τουριστική προβολή της Καρπάθου6Σ2ΚΩΕ0-ΙΟΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 15:17:3966-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορθή επανάληψη εισηγητικής έκθεσης Α τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2023.Ψ59ΣΩΕ0-ΓΧΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 15:25:3067-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Επαύξηση ισχύος από 35 KVA σε 55 KVA της παροχής με αριθμό 52915146-01 στην περιοχή ¨ΓΙΑΝΙΟΥ ΑΡΔΑΝΙΡΩΤ0ΩΕ0-47ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 14:45:1373-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για έξοδα «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων», με σκοπό την συν διοργάνωση του πρώτου RUNKARPATHOS στις 4/6/2023ΡΨΨΙΩΕ0-Ο00ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 15:38:2770-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: «Επέκταση δικτύου ΜΤ και κατασκευή νέου Υ/Σ για την κατασκευή ΦΟΠ κατόπιν αιτήσεως, από επαρχιακή οδό Διαφανίου -Ολύμπου, από την οικία Μπαλάσκα Ιωάννη έως την περιοχή Δρόση και την οικία του κ. Λιορεϊση ΝικόλαουΡΩ2ΛΩΕ0-ΒΗΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 15:48:5871-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Ε΄ κατανομή έτους 2023» ποσού 99.860,00 ευρώ6ΟΨΦΩΕ0-ΤΚ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 15:58:5672-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Πρόστιμα Κ.Ο.Κ από 02-03-2023 έως 02-05- 2023» ποσού 1252,30 ευρώΡΩΠΞΩΕ0-1ΦΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72-2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 15:08:2363-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση και Κατανομή πίστωσης για την ετήσια εκδήλωση τιμής και μνήμης του Ήρωα Σμηναγού Κώστα ΗλιάκηΡ1ΩΥΩΕ0-ΓΞΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63-2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 15:06:0562-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών και έγκριση θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου ΕμπορίουΡΤ4ΩΩΕ0-Η55ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62-2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 15:01:1361-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΡ47ΠΩΕ0-ΚΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 10:10:4544-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας έτους 2023» ποσού 60.000,00 ευρώ9ΕΞ2ΩΕ0-ΜΟΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 10:12:0845-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Δ΄ κατανομή έτους 2023» ποσού 99.860,00 ευρώΩ8ΜΑΩΕ0-6ΛΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 10:17:2546-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «1η, 2η, και 3η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2023 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων» ποσού 52.830,00 ευρώ9ΡΦΔΩΕ0-82ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 10:20:5147-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023 Β΄ Κατανομή» ποσού 22.360,00 ευρώΨΣΣΚΩΕ0-Ψ7ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 10:25:5848-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση σύστασης πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Καρπάθου έτους 2023Ψ3ΙΦΩΕ0-ΙΧ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 11:31:2251-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Επαύξηση ισχύος από 35 KVA της παροχής με αριθμό 52915146-01 στην περιοχή ΄ΓΙΑΝΙΟΥ ΑΡΔΑΝΙ9ΔΕΘΩΕ0-64ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 10:36:0550-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην περιοχή Άμμοοπή΄της Τ.Κ Μενετών μέχρι τα τουριστικά καταλύματα της εταιρείας ¨ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε9ΚΣ4ΩΕ0-Β6ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 10:31:3049-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Νέα επέκταση δικτύου ΜΤ και κατασκευή νέου Υ/Σ για την τοποθέτηση 7 ΦΣ σε νέους στύλους και 1 νέας παροχής δημοτικού φωτισμού κατόπιν αιτήσεως, από κεντρικό περιφερειακό δρόμο Μενετών έως το δημοτικό κτήριο του γηπέδου (5χ5) της Τ.Κ. Μενετών».6ΝΚ9ΩΕ0-Φ3ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 11:36:2452-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Επέκταση δικτύου ΜΤ και κατασκευή νέου Υ/Σ για την κατασκευή ΦΟΠ κατόπιν αιτήσεως, από επαρχιακή οδό Διαφανίου -Ολύμπου, από την οικία Μπαλασκα Ιωάννη έως την περιοχή Δρόση και την οικία του κ. Λιορεϊση Νικολάου».69ΧΧΩΕ0-28ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 12:10:3458-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» συνολικού ποσού 1.476.418,40 € , για την εκτέλεση έργου «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Δήμου Καρπάθου» και εξουσιοδότηση Δημάρχου».63Χ0ΩΕ0-Ζ9ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58-2023
16/05/2023 03:00:0021/06/2023 14:36:3759-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για Αντικατάσταση αποχετευτικών δικτύων Καρπάθου9ΚΙ2ΩΕ0-3ΘΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 12:21:4660-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών 1 και 2 (διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών) διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό στάδιο ΚαρπάθουΨ7Υ3ΩΕ0-ΣΤΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 11:50:3153-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. για τον Δήμο Καρπάθου».6Λ2ΓΩΕ0-Η2ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 12:06:1257-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή ένταξης του έργου του Δήμου Καρπάθου με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Δ.Ε. Καρπάθου Δήμου Καρπάθου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».9ΠΝΡΩΕ0-Ο0ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 11:57:2255-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΡΤΩΝΑ».6Β9ΕΩΕ0-9ΤΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 12:00:3956-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση Πίστωσης για εργασίες Συντήρησης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Δήμου Καρπάθου».9ΞΣΠΩΕ0-2ΝΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56-2023
15/05/2023 03:00:0015/05/2023 15:26:4754-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών από τον Δήμο Καρπάθου λόγω της μη ύπαρξης επαρκούς προσωπικού. Ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτη ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».9ΕΩΟΩΕ0-ΘΒΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 14:59:0343-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αρ.40/2023 Απόφασης της Οικονομικής ΕπιτροπήςΡ4Σ6ΩΕ0-ΨΞΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43-2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 14:53:5442-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΩ896ΩΕ0-ΡΛ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42-2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 12:10:4540-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 2. Έγκριση σχεδίου πρότασης διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2025.69ΛΒΩΕ0-3ΘΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40-2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 11:01:4041-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση έτους 2023.ΨΛΜΓΩΕ0-Ξ3ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41-2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 10:51:1939-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον9ΓΗ2ΩΕ0-Τ12ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39-2023
26/04/2023 03:00:0027/04/2023 11:18:5135-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΡΕΓΤΩΕ0-ΤΧΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35-2023 Ο.Ε
26/04/2023 03:00:0027/04/2023 15:15:5737-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για έξοδα «Τιμητικές Διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών9ΠΡΣΩΕ0-Ε7ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37-2023 Ο.Ε
26/04/2023 03:00:0027/04/2023 11:22:0536-2023 ΑΠΟΦΑΣΗΟ.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 20.000,00 ευρώ, για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου Καρπάθου μέσω διαφημιστικής καμπάνιας από εταιρία τουριστικού Μάρκετινγκ του εξωτερικού9ΣΗΜΩΕ0-ΠΘ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36-2023
26/04/2023 03:00:0027/04/2023 11:25:5738-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών, Διαδρομών Πεζοπορίας και Ποδηλασίας6906ΩΕ0-ΩΧΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38-2023 Ο.Ε
11/04/2023 03:00:0011/04/2023 14:00:5134-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης του Έργου: «Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων ΔΕ Καρπάθου» με αρ. πρωτ. 4384/03-04-20239ΛΩΥΩΕ0-Π1ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 10:28:0423-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Άσκηση η μη προσφυγής κατά της με αρ. 3/2023 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου68Β8ΩΕ0-16ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 09:27:182-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Δικαιούμενο ποσό Δήμων Δωδεκανήσου από τα έσοδα φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2022» ποσού 950.000,00 ευρώΨ32ΞΩΕ0-ΤΥΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 09:41:1621-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Γ΄ Κατανομή έτους 2023 » ποσού 99.860,00 ευρώ6Α3ΗΩΕ0-Μ7ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 09:57:3622-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Άσκηση η μη προσφυγής κατά της με αρ. 4/2023 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου6Π17ΩΕ0-ΖΟ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 11:56:0926-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023-2025ΨΛ8ΑΩΕ0-2Ρ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 11:13:0924-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Άσκηση η μη προσφυγής κατά της με αρ. 2/2023 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίουΨΕΡ1ΩΕ0-712ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 14:24:2327-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Κάλυψη Δαπάνης Μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023» ποσού 12.627,00 ευρώΨΡΠΕΩΕ0-ΥΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 15:48:5432-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Πρόστιμα ΚΟΚ Διμήνου από 03-01-2023 έως και 01-03-2023» ποσού 95,65 ευρώ66Ο2ΩΕ0-Θ4ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32-2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 15:57:4731-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2023 της 1ης δόσης για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι» ποσού 29.850,00 ευρώ9ΣΡ5ΩΕ0-Κ4ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31-2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 17:11:3128-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση καθορισμού και τρόπου είσπραξης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 202396ΨΒΩΕ0-ΔΞΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28-2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 14:38:3725-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:1. Έγκριση υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2022 για εκτέλεση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων.9Σ7ΞΩΕ0-ΧΚ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25-2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 11:27:3812-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: 12. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση 7-04-2023 στο Ειρηνοδικείο Καρπάθου λόγω κωλύματος του Νομικού του Δήμου Καρπάθου9ΨΟΚΩΕ0-6Ο3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12-2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 10:40:0419-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ O.E ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Κάλυψη Δαπάνης Μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023» ποσού 12.627,00 ευρώ99ΚΩΩΕ0-ΞΥΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19-2023
05/04/2023 03:00:0005/04/2023 16:30:2517-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης6ΖΙΦΩΕ0-775ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2023
05/04/2023 03:00:0005/04/2023 16:05:0118-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ. Π. και Δανείων στη χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣΡΑΙ5ΩΕ0-ΑΔΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2023
24/02/2023 02:00:0024/02/2023 16:33:5216-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αιτιολογική έκθεση της Οικονομικής υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, για την αναμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 20239ΙΑΧΩΕ0-ΗΝ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16-2023
24/02/2023 02:00:0024/02/2023 16:14:3715-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Β΄¨κατανομή έτους 2023 ποσού 107.848,80 ευρώΡ6ΤΔΩΕ0-7ΨΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2023
24/02/2023 02:00:0024/02/2023 16:05:4414-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΡΡΩΦΩΕ0-ΜΦΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2023
21/02/2023 02:00:0021/02/2023 14:22:3708-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή άσκηση προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου κατά της με αριθμό 1/2023 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου6ΞΣΝΩΕ0-Ξ6ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ08-2023
21/02/2023 02:00:0021/02/2023 14:19:049-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διευθέτηση όμβριων υδάτων γηπέδου Πηγαδίων Καρπάθου.ΩΧΚΠΩΕ0-ΤΗ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ09-2023
21/02/2023 02:00:0021/02/2023 14:07:1510-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σχέδιο Διακήρυξης για Εκποίηση Παραγωγικών Ζώων6Φ53ΩΕ0-ΓΞΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2023
21/02/2023 02:00:0021/02/2023 14:43:13006-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Α΄ κατανομή έτους 2023» ποσού 91.192,15 ευρώ6ΜΞΩΩΕ0-ΒΦ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ06-2023
21/02/2023 02:00:0013/03/2023 09:46:3807-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορούν Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023 ποσού 33.540,00 ευρώΨΒ5ΔΩΕ0-Λ7ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ07-2023
21/02/2023 02:00:0021/02/2023 14:50:0202-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά Πρόστιμα Κ.Ο.Κ διμήνου από 02-11-2022 έως και 02-01-2023, ποσού 761,05 ευρώΩΧΟ9ΩΕ0-Ν45ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ05-2023
17/02/2023 02:00:0017/02/2023 13:15:2711-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου έτους 2023.Ψ1ΒΞΩΕ0-ΝΚΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2023
17/02/2023 02:00:0017/02/2023 12:51:4012-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου έτους 2023.ΩΧ60ΩΕ0-9ΗΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13-2023
15/02/2023 02:00:0015/02/2023 20:14:38Απόφαση ΟΕ 13/2023 με θέμα: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προυπολογισμού έτους 2023.6ΑΡΑΩΕ0-7ΦΧΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ3/15-02-2023
13/01/2023 02:00:0013/01/2023 08:02:3904-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ του έτους 2023ΨΛΤΘΩΕ0-69ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ04-2023
12/01/2023 02:00:0012/01/2023 10:36:5203-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος παράτασης χρόνου παράδοσης προμήθειας Ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου – ΟΜΑΔΑ 1 μελέτης» (Αριθμ. Σύμβασης: 8042/25-10-2022), της αναδόχου εταιρείας: ΜΗΛΙΩΝΗΣ Κ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ Β. & ΣΙΑ ΕΕ έως 25-01-20239ΚΛΕΩΕ0-Ρ8ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ03-2023
11/01/2023 02:00:0012/01/2023 10:06:1202-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανάθεσης άμεσης και επιτακτικής ανάγκης αποκατάστασης ζημιών των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης λόγω του κατεπείγοντος (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016)6ΟΨΚΩΕ0-ΣΙ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ02-2023
11/01/2023 02:00:0012/01/2023 09:38:0501-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΡ9ΘΓΩΕ0-ΖΓ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ01-2023
30/12/2022 02:00:0030/12/2022 12:58:35307-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων προμήθειας φωτιστικών σωμάτων και ιστών ΔΕ Καρπάθου6Κ74ΩΕ0-9ΜΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ307-2022
30/12/2022 02:00:0030/12/2022 11:17:33302-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων προμήθειας : Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών στην Δ.Ε Καρπάθου».ΨΖΜ2ΩΕ0-Δ1ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ302-2022
30/12/2022 02:00:0030/12/2022 11:05:56301-2022ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων προμήθειας : Προμήθεια οχημάτων και Μηχανημάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου ΚαρπάθουΨΖΟΦΩΕ0-9ΙΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ301-2022
30/12/2022 02:00:0030/12/2022 08:57:47310-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής υπαλλήλου Δήμου Καρπάθου63ΔΓΩΕ0-3ΝΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ310-2022
30/12/2022 02:00:0030/12/2022 08:49:10309-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης για α) 10η 11η και 12η Μηνιαία τακτική επιχ/ση ,β) Τέλη διαφήμισης, γ) Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, δ) Προμήθεια ΤΠΔ από Τέλη Ακίνητης Περιουσίας και ε) Προμήθεια ΤΠΔ από Τέλη Διαφήμισης σε εκτέλεση της αριθμ. 86186/22, 87403/22 και 87400/22 χρηματικών εντολών του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την αριθμ. Πρωτ. 138216,138323,13845/23-12-2022 αναγγελία πίστωσης ποσού 52.830,00 ευρώΨ9ΓΣΩΕ0-ΥΛΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ309-2022
30/12/2022 02:00:0030/12/2022 08:31:35308-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΩ23ΜΩΕ0-ΘΟΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ308-2022
30/12/2022 02:00:0016/01/2023 09:33:1899-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση αδείας της Δημοτικής Συμβούλου Φελλουζή Ευαγγελίας9ΗΖΖΩΕ0-ΩΝΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ99-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 12:47:22300-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:Αποδοχή δωρεάς της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Πολιτιστικού & Κοινωφελούς ‘Έργου «ΑΙΓΕΑΣ» περί κάλυψης κόστους για τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου του 4θέσιου Δημοτικού Σχολείου Απερίου Καρπάθου6ΠΟΟΩΕ0-ΥΦΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ300-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 12:34:05299-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «ΙΒ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022 » σε εκτέλεση της αριθμ. 85557/22 χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την αριθμ. Πρωτ. 137692/22-12-2022 αναγγελία πίστωσης ποσού 91871,20 ευρώ6ΝΖ1ΩΕ0-ΕΜΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ299-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 11:25:53295-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με τα άρθρα 132 & 156 του Ν. 4412/16 του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΜΕΝΕΤΩΝ63ΟΕΩΕ0-Θ1ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ295-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 11:42:56296-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με τα άρθρα 132 & 156 του Ν. 4412/16 του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SUNRISE ΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΣΠΑΝΟΜΑΝΩΛΗ ΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΩΔΩ2ΩΕ0-ΕΕΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ296-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 12:07:59298-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για Συντήρηση - επισκευή δημοτικών κτιρίων ΔΕ Καρπάθου99ΖΟΩΕ0-2ΗΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ298-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 11:55:49297-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 132 & 156 του Ν. 4412/16 του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΨ23ΒΩΕ0-ΤΒΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ297-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 13:26:31304-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης για «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2022, Β΄ Κατανομή» σε εκτέλεση της αρ. 29922/22 χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών ποσού 21.320,00 ευρώ906ΨΩΕ0-Ι57ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ304-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 13:31:57305-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση αποκατάστασης πάγιας προκαταβολής Τ.Κ Μεσοχωρίου ποσού 349,50 ευρώΨΜΨΝΩΕ0-161ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ305-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 13:40:31306-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση αποκατάστασης πάγιας προκαταβολής Τ.Κ Καρπάθου ποσού 345,00 ευρώΨΗΡΦΩΕ0-ΩΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ306-2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 13:06:53303-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης για «Κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» σε εκτέλεση της αρ. 17783/22 χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών ποσού 10.660,00 ευρώ.6Χ7ΙΩΕ0-ΠΣΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ303-2022
21/12/2022 02:00:0021/12/2022 08:26:46289-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ.-Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ρ.Ο.ΚΨΙΑΝΩΕ0-ΕΝΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ289-2022
21/12/2022 02:00:0021/12/2022 08:52:45291-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.-Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ρ.Ο.Κ.)Ψ3Ζ5ΩΕ0-9Υ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ291-2022
21/12/2022 02:00:0021/12/2022 08:18:14288-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ.-Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ρ.Ο.ΚΨΗ0ΔΩΕ0-1ΝΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ288-2022
21/12/2022 02:00:0021/12/2022 08:42:23290-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ.-Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ρ.Ο.Κ.))»ΩΑΑΘΩΕ0-1ΩΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ290-2022
21/12/2022 02:00:0021/12/2022 09:05:43292-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ.-Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ρ.Ο.Κ.6ΘΥ2ΩΕ0-Τ0ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ292-2022
21/12/2022 02:00:0021/12/2022 09:15:55293-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ.-Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ρ.Ο.Κ.)60ΦΘΩΕ0-1ΑΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ293-2022
21/12/2022 02:00:0021/12/2022 09:28:40294-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ.-Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ρ.Ο.Κ.)Ψ3Α5ΩΕ0-5ΡΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ294-2022
21/12/2022 02:00:0021/12/2022 11:30:56267-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού Ισολογισμού χρήση 2021ΨΖΗ5ΩΕ0-71ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ267-2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 15:24:58287-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ.-Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ρ.Ο.Κ.)ΨΖ10ΩΕ0-ΦΚ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ287-2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 11:31:26286-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ.-Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.Ο.Ρ.Ο.Κ)ΨΠΤΝΩΕ0-ΡΦΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ286-2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 10:22:16285-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ματαίωση διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Χλοοτάπητα και Λοιπών Υλικών για το Δημοτικό Στάδιο στην Θέση (Μαραθά).ΨΝ9ΨΩΕ0-ΞΦΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ285-2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 09:56:57284-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Προσφυγής στην διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την έκτακτη προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών στις εγκαταστάσεις του τμήματος ΎδρευσηςΨ80ΟΩΕ0-10ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ284-2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 09:22:43283-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ομάδας Β' ΛιπαντικώνΨΑΓ0ΩΕ0-ΩΨ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ283-2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 08:58:31282-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση Παράτασης Σύμβασης «Προμήθεια και τοποθέτηση Στεγάστρων στάσεων» Πρόγραμμα Φιλόδημος.».6ΖΝ2ΩΕ0-76ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ282-2022
16/12/2022 02:00:0020/12/2022 08:24:46ΑΠΟΦΑΣΗ 280-2022 Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής6Τ1ΓΩΕ0-ΣΙΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ280-2022
16/12/2022 02:00:0020/12/2022 08:29:19ΑΠΟΦΑΣΗ 281-2022 Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για λήψη απόφασης για ανάκληση ορισμού υπόλογου του κ. Λάχανα Ιωάννη(λόγω προβλημάτων με την τράπεζα) και ο ορισμός νέου υπόλογου του Δημοτικού Υπαλλήλου κ. Μαστρολέων ΙωάννηΨ6Ν8ΩΕ0-1ΗΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ281-2022
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 09:25:48276/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αίτημα υποκατάστασης αναδόχου του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΩΝΕΩΩΕ0-Π5ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ276-2022
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 09:16:33274/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 1. Αποδοχή πίστωσης που αφορά Δ΄ κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, ποσού 22.360,00 ευρώ».6Λ1ΓΩΕ0-Η1ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ274-2022
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 10:20:30279-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εισήγηση υποκατάστασης αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6ΛΞ1ΩΕ0-ΨΛ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ279-2022
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 09:42:16277-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εισήγηση υποκατάστασης αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου από ξενοδοχείο “Sunrise” έως φαρμακείο Τσακίρογλου και πεζόδρομο από Σπανομανωλή έως ΧρυσοχέρηΩ3Ι2ΩΕ0-ΒΕ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ277-2022
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 09:51:20278-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εισήγηση υποκατάστασης αναδόχου του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6102ΩΕ0-95ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ278-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 13:21:07275-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορθή επανάληψη της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 175/2021ΨΑ9ΔΩΕ0-ΤΟΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ275-2022
08/12/2022 02:00:0008/12/2022 12:22:38273-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.9ΨΒΔΩΕ0-Μ4ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ273-2022
08/12/2022 02:00:0008/12/2022 12:10:30272-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».ΨΓΜ2ΩΕ0-ΟΦΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ272-2022
29/11/2022 02:00:0029/11/2022 13:01:50269-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση αποκατάστασης πάγιας προκαταβολής Τ.Κ ΜεσοχωρίουΩΤΩΔΩΕ0-ΙΘΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ269-2022
29/11/2022 02:00:0029/11/2022 09:01:51263-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Β΄ δόση ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΤΟΥΣ 2022» ποσού 5.855,44 ευρώΨΩ2ΦΩΕ0-ΤΧ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ263-2022
29/11/2022 02:00:0029/11/2022 09:08:02264-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς ακινήτου στην περιοχή Κάβος του Δήμου Καρπάθου6ΟΞΦΩΕ0-ΜΣΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ264-2022
29/11/2022 02:00:0029/11/2022 09:16:12265-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Καρπάθου λόγω άδειας του δικηγόρου του Δήμου ΚαρπάθουΨΡΖΗΩΕ0-ΦΙΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ265-2022
29/11/2022 02:00:0029/11/2022 13:21:21270-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης για « ΙΑ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022» ποσού 91.871,20 ευρώΩ2Τ4ΩΕ0-ΔΗ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ270-2022
29/11/2022 02:00:0029/11/2022 13:29:32271-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης εσόδων από εκταμίευση δανείου για την προμήθεια συστήματος εξοικονόμησης διασφάλισης επάρκειας & βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου9ΣΡΨΩΕ0-ΨΚ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ271-2022
29/11/2022 02:00:0029/11/2022 16:18:30268-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση, αποδοχή και παραλαβή της προκαταρκτικής λιμενικής μελέτης, της οδικής σύνδεσης, της ακτομηχανικής αναγνώρισης και του ΠΠΠΑ της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη λιμένα οχληρών φορτίων νήσου Καρπάθου6ΘΛΔΩΕ0-ΦΩΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ268-2022
28/11/2022 02:00:0028/11/2022 16:10:27266-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ακύρωση της υπ. Αρ. 260/2022 απόφαση της Ο.Ε με θέμα (α) Λήψη Απόφασης για αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης Α.Ε.Π.Ο. β) Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου) λόγω μη έκδοσης Α.Υ.Υ και λήψη νέας.ΨΟΧΑΩΕ0-Ζ7ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ266-2022
28/11/2022 02:00:0028/11/2022 15:31:36262-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης για πρόστιμα Κ.Ο.Κ διμήνου από 02-09-2022 έως 02-11-2022 ποσού 251,50 ευρώΨΣΩΙΩΕ0-ΠΩΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ262-2022
28/11/2022 02:00:0028/11/2022 15:24:10261-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Αγίου Νικολάου Σπόων6ΨΒΓΩΕ0-97ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ261-2022
25/11/2022 02:00:0025/11/2022 09:36:12260-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: α) Λήψη Απόφασης για αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης Α.Ε.Π.Ο. β) Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΔήμουΨ6Ω8ΩΕ0-ΣΧΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ260-2022
25/11/2022 02:00:0025/11/2022 09:29:23259-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε Συμβολαιογράφο για σύνταξη πληρεξουσίων, για παράσταση σε δύο υποθέσεις στον Άρειο Πάγο62Τ6ΩΕ0-6ΗΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ259-2022
25/11/2022 02:00:0025/11/2022 09:11:29258-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ΄ αρ. 1187/2022 απόφασης ΔημάρχουΨΚΜ2ΩΕ0-ΩΒΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ258-2022
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 09:31:48257-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ έτους 20226ΝΑ8ΩΕ0-ΗΗ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ257-2022
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 12:50:56254-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής63Ι7ΩΕ0-ΚΓΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ254-2022
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 12:59:05255-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός Υπόλογου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αναγγελία προϋποθέσεων για τη χορήγηση νέων παροχών ισχύος 25kva (NO 2) ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ 52917785 για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου ηλεκτροδότηση τσιμετοκωλόνας, για να συνδεθεί γεώτρηση του Δήμου Καρπάθου στην περιοχή Κυμαριάρικα Πυλές Καρπάθου9Τ7ΨΩΕ0-2ΛΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ255-2022
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 13:08:00256-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοσης\ εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την επαύξηση ισχύος από 8 KVA σε 35 KVA της παροχής με αριθμό 52901100-01 στην περιοχή Απερίου Καρπάθου( Σχολείο Απερίου)6077ΩΕ0-ΩΞΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ256-2022
16/11/2022 02:00:0016/11/2022 14:47:38253-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 13/2022 Διαταγής Πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Καρπάθου6Μ1ΦΩΕ0-ΗΝΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ253-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 13:28:49244-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης για: « I ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022".ΨΒΖ1ΩΕ0-ΤΡΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ244-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 11:46:13252-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Γ΄ τριμήνου 2022 σωρευτικάΨΥ1ΑΩΕ0-9Φ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ252-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 11:57:48250-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Γ’ τριμήνου 20226ΕΦΔΩΕ0-8ΥΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ250-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 12:53:55243-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΕΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022ΩΑ4ΗΩΕ0-ΜΦΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ243-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 13:07:34246-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022ΨΧΜΕΩΕ0-5ΕΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ246-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 13:17:18245-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης για: « 7η 8η και 9η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΨ5ΠΝΩΕ0-2ΨΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ245-2022
09/11/2022 02:00:0010/11/2022 11:09:19242-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥΨΓΟΓΩΕ0-ΥΗ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ242-2022
09/11/2022 02:00:0011/11/2022 13:48:12249-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Β’ τριμήνου 20226ΜΑΧΩΕ0-ΡΔΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ249-2022
09/11/2022 02:00:0011/11/2022 13:55:29251-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Γ’ τριμήνου 2022».Ψ2Ο1ΩΕ0-ΞΓΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ251-2022
08/11/2022 02:00:0010/11/2022 15:35:13240-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ: Έγκριση της υπ΄ αρ. απόφασης 380/2022 Δημάρχου»ΨΕΑΩΩΕ0-Ν5ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ240-2022
08/11/2022 02:00:0010/11/2022 15:42:46241-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αρ. 1/2022 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου».ΡΠ39ΩΕ0-ΠΧΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ241-2022
08/11/2022 02:00:0022/11/2022 13:09:35237-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση Πίστωσης για εργασίες Συντήρησης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Δήμου ΚαρπάθουΨ58ΕΩΕ0-Χ2ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ237-2022
08/11/2022 02:00:0009/11/2022 11:04:27248-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση κατανομής πίστωσης για την επαύξηση ισχύος από 8 KVA σε 35 KVA της παροχής με αριθμό 52901100-01 στην περιοχή Απερίου Καρπάθου( Σχολείο Απερίου)Ψ07ΠΩΕ0-ΒΕΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ248-2022
08/11/2022 02:00:0009/11/2022 10:51:30247-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση κατανομής πίστωσης για την αναγγελία προϋποθέσεων για τη χορήγηση νέων παροχών ισχύος 25 kva (NO 2) με αριθμό 52917785για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στην περιοχή Κυμαριάρικα Πυλές ΚαρπάθουΩ3ΘΑΩΕ0-ΘΕ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ247-2022
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 15:11:48239-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για Έξοδα Συμμέτοχης του Δήμου Καρπάθου σε Τουριστικές Εκθέσεις στο Εσωτερικό65ΒΓΩΕ0-Ξ10ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ239-2022
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 15:06:43238-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση Πίστωσης για σίτιση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς».9ΖΥ0ΩΕ0-ΘΞΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ238-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 09:25:27232-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».ΨΓΧΨΩΕ0-ΔΑΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ232-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 09:47:45233-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής υπαλλήλου Δήμου ΚαρπάθουΨ67ΡΩΕ0-17ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ233-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 09:56:01234-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ « Ι ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022» ποσού 91871,20 ευρώ.6ΦΝ4ΩΕ0-6Ω7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ234-2022
31/10/2022 02:00:0002/11/2022 10:10:05235-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανανέωση /παράταση προγραμματικής σύμβασης γραφείου Ανταποκριτή ΔΥΠΑ.662ΚΩΕ0-ΖΓΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ235-2022
31/10/2022 02:00:0008/02/2023 11:59:16236-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για υλοποίηση Δράσεων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.».ΨΡΣ8ΩΕ0-5Υ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ236-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 09:09:11223-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΟΣΟΥ 78,51 ΕΥΡΩ.6ΑΜΩΩΕ0-ΖΒΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ223-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 08:25:02219-202 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ « Θ ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022».6ΔΜΔΩΕ0-ΑΧΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ219-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 08:38:31220-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ « ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 01- 07- 2022 ΕΩΣ 31- 08 -2022 » ΠΟΣΟΥ 3815,20.6ΣΗΟΩΕ0-ΡΜΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ220-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 08:59:41222-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ » ΠΟΣΟΥ 39.944,00.Ψ0ΝΨΩΕ0-4ΙΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ222-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 08:50:01221-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥΩ277ΩΕ0-ΗΜΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ221-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 09:21:21224-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ: «7η 8η και 9η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» ΠΟΣΟΥ 52.830,00 ΕΥΡΩ6ΦΤΜΩΕ0-ΞΑ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ224-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 09:29:13225-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022» ΠΟΣΟΥ 11.880,00 ευρώ.Ψ3Ο9ΩΕ0-ΙΟΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ225-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 09:45:14226-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος των υπαλλήλων καθαριότητας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού».62ΧΡΩΕ0-46ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ226-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 10:17:14228-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου.».ΨΡ4ΗΩΕ0-ΘΩ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ228-2022
27/10/2022 03:00:0031/10/2022 11:32:15227-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε Μ ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό Α/Α 190535: για το έργο « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».Ψ19ΛΩΕ0-ΡΙΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ227-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 16:17:20218-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση σύναψης σύμβασης με την εταιρεία WIND για την προμήθεια τριών (3) καρτών SIM δεδομένων, για χρήση στα συστήματα τηλεμετρίας που εγκαθίστανται σε δεξαμενές ύδρευσης του Δήμου Καρπάθου».ΡΒΔΧΩΕ0-Ν7ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ218-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 16:10:34216-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΚ ΒΩΛΑΔΑΣ».ΨΖ38ΩΕ0-ΗΤΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ216-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:52:39215-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Διόρθωση λαθών σε βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους τελών ύδρευσης – αποχέτευσης.».ΨΛΟΥΩΕ0-093ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ215-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:04:37217-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ : 4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» μεταξύ του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ με Δ.Τ.: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» και του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9Ρ7ΣΩΕ0-Χ5ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ217-2022
24/10/2022 03:00:0024/10/2022 13:05:20229-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».6Ψ5ΞΩΕ0-ΥΕ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ229-2022
21/10/2022 03:00:0031/10/2022 13:17:48231-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».97ΜΝΩΕ0-76ΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ231-2022
21/10/2022 03:00:0024/10/2022 12:43:44230-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Διόρθωση απόφασης οικονομικής επιτροπής 147/2022 ως το ποσό (λόγω αναριθμητισμού)».9ΣΨΣΩΕ0-Τ2ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ230-2022
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 09:41:06213/2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για Έξοδα Συμμέτοχης του Δήμου Καρπάθου σε Τουριστικές Εκθέσεις στο Εσωτερικό και Εξωτερικό.ΨΞΧΘΩΕ0-Φ7ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ213-2022
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 11:41:41214-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια τροφίμων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού».6ΡΡ6ΩΕ0-6ΡΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ214-2022
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 11:30:15211-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».97ΦΘΩΕ0-ΚΑΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ211-2022
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 16:12:49212-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.Ψ7ΑΙΩΕ0-9Χ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ212-2022
04/10/2022 03:00:0005/10/2022 08:08:53208/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ..»Ψ165ΩΕ0-Φ1ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ208-2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 10:19:41200-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αποδοχή πίστωσης για «ΛΕΙΤΟΥΡΓΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΥΔΕΥΣΗΣ, Γ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΟΥΣ 2022» ποσού 22.360,00.ΨΞΔΜΩΕ0-Ψ05ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ200-2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 09:35:28199-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης του Δήμου Καρπάθου (Ν. Δωδεκανήσου) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».ΩΑΝΨΩΕ0-6ΓΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ199-2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 09:06:55195-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή ένταξης του έργου του Δήμου Καρπάθου με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Δήμου Καρπάθου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ποσού 1.476.418,40 €.Ψ447ΩΕ0-ΦΝΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ195-2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 10:32:40201-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αποδοχή πίστωσης για «Ζ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 03-05-2022 ΕΩΣ 30-06-2022 ποσού 91.871,20 και 1.880,95Ψ78ΑΩΕ0-ΙΞΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ201-2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 10:49:22202-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ:: «Αποδοχή πίστωσης για «Η' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022» ποσού 91.871,20 ευρώ.622ΞΩΕ0-ΖΦ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ202-2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 14:47:38209-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου για Χρηματικό ένταλμα Προπληρωμής υπαλλήλων Δήμου Καρπάθου..»6ΙΦΧΩΕ0-9ΨΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ209-2022
29/09/2022 03:00:0029/09/2022 14:14:59193-2022 Απόφαση της Ο.Ε με θέμα: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ‘Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων(ΑΣΑ) της Δ.Ε Καρπάθου».9ΜΞΣΩΕ0-ΠΙΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ193-2022
29/09/2022 03:00:0029/09/2022 12:02:49191-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του «Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», της Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε» και του «Δήμου Καρπάθου».6ΘΤΟΩΕ0-ΟΡ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ191-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 13:25:31206-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΥΕΞΩΕ0-ΥΟΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ206-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 13:08:07207-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 78Η ΕΠΕΙΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΤΙΣ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ91ΕΘΩΕ0-ΖΚΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ207-2022
26/09/2022 03:00:0030/09/2022 14:32:58210/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για Έξοδα Συμμέτοχης του Δήμου Καρπάθου σε Τουριστικές Εκθέσεις στο Εσωτερικό και Εξωτερικό.6ΝΝΔΩΕ0-ΑΙΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ210-2022
26/09/2022 03:00:0026/09/2022 09:46:05196-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών (Ομάδας Β΄ λιπαντικών)6Θ42ΩΕ0-54ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ196-2022
22/09/2022 03:00:0022/09/2022 12:44:59205-2022 Απόφαση της Ο.Ε με θέμα: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»97Ε7ΩΕ0-8ΙΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ205-2022
22/09/2022 03:00:0022/09/2022 12:37:39204-2022 Απόφαση της Ο.Ε με θέμα: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».9Ρ74ΩΕ0-05ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ204-2022
21/09/2022 03:00:0021/09/2022 14:10:46203-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή σχεδίων και τευχών δημοπράτησης μελέτης για το έργο: "Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίου ΕΠΑΛ Καρπάθου" Κτίριο Γυμνασίου ‐ ΕΠΑΛ Πηγαδίων Καρπάθου97Υ9ΩΕ0-ΟΣΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ203-2022
21/09/2022 03:00:0021/09/2022 13:59:02192-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Παραπομπής ή μη Εξωδικαστικού Συμβιβασμού954ΩΩΕ0-ΠΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ192-2022
20/09/2022 03:00:0020/09/2022 09:21:52189/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το 2022.6Ι14ΩΕ0-ΙΗΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ189-2022
20/09/2022 03:00:0020/09/2022 14:45:21190/2022 Απόφαση τη Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 1.Έγκριση της αρίθμ. 23/2022 απόφασης του ΚΟΠΑΠ με θέμα «Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ έτους 2022».6ΑΥ6ΩΕ0-Γ5ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ190-2022
19/09/2022 03:00:0019/09/2022 15:43:00Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 179/2022 με θέμα: Λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για το έργο «Επέκταση Δ.Φ. από την επαρχιακή οδό Ολύμπου – Σπόων έως την περιοχή Πέι της ΔΕ Ολύμπου Δήμου Καρπάθου»ΡΡΙ6ΩΕ0-5ΞΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ179
19/09/2022 03:00:0019/09/2022 15:36:59Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 176/2022 με θέμα: Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΩΥΩ5ΩΕ0-Θ93ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ176
19/09/2022 03:00:0019/09/2022 13:05:35198/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Διόρθωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 76/2022 μόνο ως προς το ποσό κατακύρωσης.6Θ15ΩΕ0-ΔΡΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ198-2022
19/09/2022 03:00:0019/09/2022 11:25:31197/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:Υποβολή για έγκριση των Πρακτικών 1 και 2 του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»64ΕΒΩΕ0-Χ1ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ197-2022
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 12:47:28187/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: Συμπλήρωση της απόφασης 140/2022 με θέμα «Συμπλήρωση απόφασης 63-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου»9ΠΝ4ΩΕ0-5Α5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ187-2022
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 12:37:17186/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 140/2022 με θέμα «Συμπλήρωση απόφασης 63-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου»ΨΒΓ1ΩΕ0-ΨΡΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ186-2022
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 12:29:16185/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης6Π07ΩΕ0-Π64ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ185-2022
15/09/2022 03:00:0015/09/2022 10:04:36ΑΠΟΦΑΣΗ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ.188/2022 ΜΕ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2023.6ΞΦ0ΩΕ0-ΤΒ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ188-2022
15/09/2022 03:00:0015/09/2022 13:33:37194/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόφασης Δημάρχου 941/2022 και Ανάθεση υπηρεσίας για τον καθαρισμό ζωνών πυρασφάλειας ΔΕ Καρπάθου και για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης).194 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑΨΟΕ4ΩΕ0-ΩΩΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ194-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 13:31:24ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.177-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ " ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ΄'.65ΘΓΩΕ0-ΗΔ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ183
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 13:27:32ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣΨΗΟΚΩΕ0-Υ61ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ181
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 13:23:45ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 178-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2022.6168ΩΕ0-1ΗΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ184
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 13:55:46Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 178/2022 με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το 20229ΥΠΣΩΕ0-Θ4ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ178
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 13:51:50Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 177/2022 με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.6ΝΥ8ΩΕ0-3Ν6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ177
06/09/2022 03:00:0006/09/2022 15:57:58Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 167/2022 με θέμα: Ανάθεση υπηρεσίας για τον καθαρισμό ζωνών πυρασφάλειας ΔΕ Καρπάθου και για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης).ΩΝ3ΠΩΕ0-ΓΛΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ167
01/09/2022 03:00:0001/09/2022 16:15:59Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 174/2022 με θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».ΨΕΚ0ΩΕ0-ΒΚΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ174
01/09/2022 03:00:0001/09/2022 10:45:18Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 172/2022 με θέμα: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 20226ΗΦΟΩΕ0-ΤΦΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ172
29/08/2022 03:00:0029/08/2022 13:48:10Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 180/2022 με θέμα: Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης).ΩΧΩΓΩΕ0-76ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ180
26/08/2022 03:00:0026/08/2022 09:53:33Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 169/2022 με θέμα: Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεων «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2021, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» και «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»6ΦΠΑΩΕ0-ΗΟ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ169
26/08/2022 03:00:0026/08/2022 10:02:32Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 173/2022 με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδού εντός ορίων οικισμού Μυρτώνα»Ψ1Δ1ΩΕ0-9ΕΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ173
18/08/2022 03:00:0018/08/2022 15:22:28Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 171/2022 με θέμα: Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για επιχορήγηση Α.Σ. Καρπάθου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»9ΤΦΒΩΕ0-Σ7ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ171
18/08/2022 03:00:0018/08/2022 15:13:47Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 175/2022 με θέμα: Έγκριση Πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Δ.Ε. Καρπάθου»9ΟΧΡΩΕ0-Ν1ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ175
16/08/2022 03:00:0017/08/2022 09:08:19Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 168/2022 με θέμα: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και διακήρυξης του έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου και παραλίας ΔΕ Πηγαδίων Καρπάθου» και καθορισμός των όρων δημοπράτησής του.ΡΙΒΜΩΕ0-ΔΜΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ168
12/08/2022 03:00:0012/08/2022 15:11:38Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 166/2022 με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Β’ τριμήνου 2022.ΩΥΜΑΩΕ0-ΚΨΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ166
10/08/2022 03:00:0011/08/2022 11:57:02Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 170/2022 με θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Καρπάθου και της «Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής» για την Πράξη «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου» και έγκριση σχεδίου ΠρογραμματικήςΩΝΤΚΩΕ0-Β61ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ170
10/08/2022 03:00:0010/08/2022 12:13:46Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 165/2022 με θέμα: "Ακύρωση των 186/2021 και 202/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου"6ΑΞ6ΩΕ0-ΤΑΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ165
08/08/2022 03:00:0008/08/2022 16:41:21Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 161/2022 με θέμα: Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της Συνεδρίασης6ΛΠ5ΩΕ0-ΛΡ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ161
08/08/2022 03:00:0008/08/2022 16:16:27Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 161/2022 με θέμα: Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της ΣυνεδρίασηςΡΤΗΝΩΕ0-7ΞΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ161
05/08/2022 03:00:0005/08/2022 16:19:19Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 162/2022 με θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών για την προμήθεια καυσίμων με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Άρθρο 32 Ν. 4412/2016 Λόγω άγονου διαγωνισμούΩΧΣΛΩΕ0-ΝΔ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ162
05/08/2022 03:00:0005/08/2022 16:24:47Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 164/2022 με θέμα: "Προμήθεια καυσίμων λόγω κατεπείγοντος για λόγους δημόσιας υγείας, άρθρο 32 Ν. 4412/2016"ΨΡΥΝΩΕ0-4Δ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ164
04/08/2022 03:00:0004/08/2022 15:11:20Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Προμήθειας Καυσίμων λόγω κατεπείγοντος για λόγους δημόσιας υγείας, άρθρο Ν. 4412/201663ΤΝΩΕ0-ΜΧ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ163/2022
21/07/2022 03:00:0021/07/2022 12:02:45Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περί τροποποίησης της 503/21-1-2021 Σύμβασης Προμήθειας Καυσίμου (ως προς το ποσό)ΨΞΨΓΩΕ0-Ζ6ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ156/2022
21/07/2022 03:00:0021/07/2022 12:01:49Λήψη Απόφασης για σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΠΦ0ΩΕ0-1Τ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ157/2022
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:24:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Δ.Ε. Καρπάθου».6ΘΧ0ΩΕ0-Ι4ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ155
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:21:41ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 154-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για επιχορήγηση Α.Σ. Απερίου Καρπάθου «ΠΡΟΤΕΥΣ».Ψ6Μ3ΩΕ0-86ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ154
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:19:24ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 153-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού έτους 2021 Α.Σ. Απερίου Καρπάθου «ΠΡΟΤΕΥΣ».Ψ8ΔΑΩΕ0-Γ6ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ153
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:17:15ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 152-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού έτους 2021 Α.Σ. Καρπάθου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»6ΣΗΦΩΕ0-ΣΒΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ152
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:14:57ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 151-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός ειδικότητας προσωπικού ΙΔ.ΟΧ. στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022.99Θ4ΩΕ0-ΦΩΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ151
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:12:26ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 150-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στην ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: « ΕΠΕΚΤΑΣΗ Δ.Φ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΚΗ ΜΑΕΡΙΑ».90ΟΗΩΕ0-3Ε0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ150
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:10:06ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 149-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της συνεδρίασης.Ψ5ΣΙΩΕ0-ΙΚΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ149
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 13:21:48ΑΠΟΦΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ9Θ1ΜΩΕ0-ΛΝΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ146
08/07/2022 03:00:0008/07/2022 15:23:44ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023.ΨΤΞ3ΩΕ0-ΓΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ148
08/07/2022 03:00:0008/07/2022 15:21:46ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Εισήγηση έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης της κατεπείγουσας υπηρεσίας «Υπηρεσίας Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Καρπάθου» ΄Άρθρο 32 Ν. 4412/16 λόγω του κατεπείγοντος.Ρ6ΡΤΩΕ0-ΨΥΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ147
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:22:16Απόφαση αρίθμ. 140-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συμπλήρωση απόφασης 63-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου.6ΠΝΙΩΕ0-Ν36ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ140-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:16:33Απόφαση αρίθμ. 137-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για μεταφορές εν γένει.ΨΩΑΒΩΕ0-ΔΦΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ137-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:19:00Απόφαση αρίθμ. 139-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για το κατεπείγον την Συνεδρίασης.ΨΖ9ΖΩΕ0-ΛΟΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ139-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:17:59Απόφαση αρίθμ. 138-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου Χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής υπαλλήλου Δήμου Καρπάθου.ΨΟΘΟΩΕ0-8ΙΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ138-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:23:14Απόφαση αρίθμ. 141-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας – Πυρασφάλειας για το έτους 2022.Ψ8ΡΓΩΕ0-76ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ141-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:24:16Απόφαση αρίθμ. 142-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Δ.Ε. Καρπάθου» (Αριθμ. πρόσκλησης 4496/2022).Ψ44ΘΩΕ0-ΚΑΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ142-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:27:17Απόφαση αρίθμ. 143-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:1) Τροποποίηση της Απόφασης Ο.Ε 9/2022 όσον αφορά το 2ο σκέλος της: Ακύρωση της έγκρισης του κατεπείγοντος της ανάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίας Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» 2) Τροποποίηση της Απόφασης Ο.Ε 59/2022 όσον αφορά το 1ο και 3ο σκέλος της: α) Ακύρωση της έγκρισης της τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Υπηρεσίας Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» β) Ακύρωση του καθορισμού των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης: «Υπηρεσίες Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» 3) Ανάκληση της Απόφασης Ο.Ε 81/2022 που αφορούσε την έγκριση του πρακτικού διαπραγμάτευσης και την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίας Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, προκειμένου να επανεκκινηθεί η όλη διαδικασία σωστά λόγω εκ παραδρομής σφαλμάτων.ΨΒΝΣΩΕ0-9ΚΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ143-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:28:19Απόφαση αρίθμ. 144-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση του κατεπείγοντος της ανάθεσης της Υπηρεσίας «Υπηρεσίες Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.ΨΦ0ΠΩΕ0-ΝΟΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ144-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:29:18Απόφαση αρίθμ. 145-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων.99Κ7ΩΕ0-ΞΓΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ145-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:22:57Απόφαση αρίθμ. 119-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της με αριθμό 3-2022 διαταγής πληρωμής και απόδοσης μισθίου του κ. Δικαστού του Ειρηνοδικείου Καρπάθου κατά του Δήμου Καρπάθου.6ΡΦΝΩΕ0-Α6ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:25:04Απόφαση αρίθμ. 120-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ένταξη Πράξης του Δήμου Καρπάθου Ν. Δωδεκανήσου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».Ψ4ΝΚΩΕ0-ΩΓΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:26:33Απόφαση αρίθμ. 121-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση, αποδοχή και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη παραλιακού πεζόδρομου Πηγαδίων νήσου Καρπάθου.9ΕΘΗΩΕ0-ΘΗΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ121-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:28:04Απόφαση αρίθμ. 122-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικού Έτους 2022 του ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΠΟΡΟΚ).ΨΑ4ΓΩΕ0-9Ψ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ122-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:29:33Απόφαση αρίθμ. 123-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 51,30 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών περί προστίμων ΚΟΚ διμήνου από 2-3-2022 έως 3-5-2022.ΨΤ62ΩΕ0-ΞΣΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ123-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:32:16Απόφαση αρίθμ. 124-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 91.871,20 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών περί Ε΄ Κατανομής έτους 2022 .ΨΛΠΦΩΕ0-7ΩΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ124-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:33:48Απόφαση αρίθμ. 125-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση της Απόφασης του Δημάρχου με αρ. 553/2022 (αρίθμ. πρωτ. 3982/31-5-2022) περί ορισμού δικηγόρου.Ψ7Π7ΩΕ0-ΕΑ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ125-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:35:01Απόφαση αρίθμ. 126-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Επέκταση Δικτύου Μ.Τ. για την κατασκευή νέου Υ/Σ (1) παροχή Δ.Τ., στην περιοχή «Μιχαλιού Κήπος» Αφιάρτης Μενετών μέχρι την οικία του κ. Cavalaro Constantino στην Κάρπαθο.6ΗΣΣΩΕ0-Ψ2ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ126-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:36:53Απόφαση αρίθμ. 127-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ΕΠΕΚΤΑΣΗ Δ.Φ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΟΥ- ΣΠΟΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΪ ΤΗΣ Δ.Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.946ΙΩΕ0-ΡΒ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ127-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:44:24Απόφαση αρίθμ. 129-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου και παραλίας Πηγαδίων Καρπάθου».6Ξ64ΩΕ0-ΒΕΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ129-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:47:47Απόφαση αρίθμ. 130-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας τμημάτων αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Καρπάθου της 6-6-2022.9ΒΥ2ΩΕ0-ΥΛΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ130-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:49:10Απόφαση αρίθμ. 131-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση Αγωγού Λυμάτων Βιολογικού, αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε».Ψ7ΥΔΩΕ0-ΖΜΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ131-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:51:30Απόφαση αρίθμ. 132-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών από τον Δήμο Καρπάθου λόγω της μη ύπαρξης επαρκούς προσωπικού. Ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Ψ348ΩΕ0-ΠΧ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ132-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:52:42Απόφαση αρίθμ. 133-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Ορθής Επανάληψης των 239-2020 και 265-2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», του Δήμου Καρπάθου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την Πράξη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ-MIS 5010434 «Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων».ΩΖΓ2ΩΕ0-5Χ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ133-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:54:05Απόφαση αρίθμ. 134-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 925.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών περί εσόδων φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2021.ΨΚ07ΩΕ0-Δ00ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ134-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:55:24Απόφαση αρίθμ. 135-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: : Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Καρπάθου.6ΔΗ3ΩΕ0-ΗΔΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ135-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:57:17Απόφαση αρίθμ. 136-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.6Π80ΩΕ0-ΒΛΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ136-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:58:29Απόφαση αρίθμ. 128-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ΕΠΕΚΤΑΣΗ Δ.Φ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ».9ΚΜΔΩΕ0-0ΦΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ128-2022
21/06/2022 03:00:0021/06/2022 12:27:21Απόφαση αρίθμ. 117-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6Η31ΩΕ0-1ΨΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2022
21/06/2022 03:00:0021/06/2022 12:29:52Απόφαση αρίθμ. 118-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση της 503/21-1-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Ως το ποσό).9ΛΞ3ΩΕ0-ΠΦΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ118-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 10:41:38Απόφαση αρίθμ. 111-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού (άρθρο 31 ν.4915/2022) και για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης).ΨΝΠΩΩΕ0-ΩΘ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ111-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 11:05:31Απόφαση αρίθμ. 113-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Αγίου Νικολάου ΣπόωνΩΖ1ΚΩΕ0-8ΛΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ113-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 11:01:13Απόφαση αρίθμ. 116-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για σύσταση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Καρπάθου έτους 2022.6ΓΝ7ΩΕ0-ΙΦΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ116-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 10:57:42Απόφαση αρίθμ. 115-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση της αρίθμ. 93-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο έτους 2022ΨΕΛ8ΩΕ0-ΛΘ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ115-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 10:40:17Απόφαση αρίθμ. 110-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΑΥ0ΩΕ0-ΑΘΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ110-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 10:46:18Απόφαση αρίθμ. 114-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση της αρίθμ. 42-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Καρπάθου οικονομικού έτους 2022.Ψ1Ρ9ΩΕ0-Δ75ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ114-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 10:43:04Απόφαση αρίθμ. 112-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Απερίου.6Θ7ΝΩΕ0-8ΗΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ112-2022
02/06/2022 03:00:0021/06/2022 13:07:16Απόφαση αρίθμ. 101-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση της ανακοπής του Δήμου Καρπάθου που εκδικάζεται την 20-6-2022, μετ’ αναβολή της 9-5-2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου λόγω κωλύματος του δικηγόρου του Δήμου.ΨΞ4ΟΩΕ0-ΚΓΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101-2022
02/06/2022 03:00:0002/06/2022 13:30:57Απόφαση αρίθμ. 100-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή επίδοσης στην Αθήνα Αττικής, για υπόθεση μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και του Εμμανουήλ Φραγκούλη.ΩΣΦΟΩΕ0-7ΝΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100-2022
01/06/2022 03:00:0001/06/2022 10:32:06Απόφαση αρίθμ. 108-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»Ψ7ΠΓΩΕ0-ΑΩΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108-2022
27/05/2022 03:00:0027/05/2022 09:21:13Απόφαση αρίθμ. 103-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση Απόφασης αρ. 85/2022 της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες Συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Διάθεσης και αντλιοστασίων αυτού» με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού.6Χ7ΙΩΕ0-9ΥΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2022
27/05/2022 03:00:0027/05/2022 09:13:27Απόφαση αρίθμ. 106-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση της αρ. 68-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης με θέμα: Αποδοχή πιστώσεων.63ΤΣΩΕ0-ΣΡΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ106-2022
27/05/2022 03:00:0027/05/2022 08:59:00Απόφαση αρίθμ. 105-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση Απόφασης αρ. 67-2022 της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης με θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Πολιτισμικός Οργανισμός Ολύμπου Δ. Καρπάθου (ΠΟΡΟΚ οικ. Έτους 2022).6ΜΟΛΩΕ0-68ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ105-2022
24/05/2022 03:00:0008/06/2022 10:59:56Απόφαση αρίθμ. 93-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο έτους 2022.62Ζ3ΩΕ0-0ΓΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ93-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 12:11:30Απόφαση αρίθμ. 102-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση περί διαγραφής τελών νεκροταφείων (αίτηση Πέτρου Περίδη).96ΓΗΩΕ0-4ΝΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ102-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:35:00Απόφαση αρίθμ. 86-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.90ΥΤΩΕ0-ΠΕΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:36:15Απόφαση αρίθμ. 87-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΕΩΝ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ» με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 Ν. 4412/2016).ΩΣΝ9ΩΕ0-8Ε2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:38:56Απόφαση αρίθμ. 89-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 52.830,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά 1η, 2η και 3η Μηνιαία τακτική επιχ/ση έτους 2022 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 91.871,20 ευρώ σε εκτέλεση της αρίθμ. 24636/2022 χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣ και αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 91.871,20 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά Δ΄ Κατανομή έτους 2022 σε εκτέλεση της αρίθμ. 24760/2022 χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣ.ΩΖΚΙΩΕ0-ΤΤ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ89-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:40:17Απόφαση αρίθμ. 90-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 12.608,06 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022.Ψ4ΧΑΩΕ0-Ο5ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ90-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:42:03Απόφαση αρίθμ. 91-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 45.536,13 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά συμπληρωματική απόφαση για ΚΑΠ μηνός Απριλίου έτους 2022.9ΩΠΙΩΕ0-Ο46ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ91-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:43:26Απόφαση αρίθμ. 92-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης για την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» από το Πράσινο ΤαμείοΨ6ΜΑΩΕ0-Ρ1ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 12:04:22Απόφαση αρίθμ. 98-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 20/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου(Μεταβατική Έδρα Καρπάθου).63ΧΓΩΕ0-9ΡΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:37:30Απόφαση αρίθμ. 88-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 179,55 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών περί προστίμων ΚΟΚ διμήνου από 4-1-2022 έως 1-3-2022.6ΛΒ0ΩΕ0-Ο45ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ88-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 12:13:33Απόφαση αρίθμ. 109-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων ύδρευσης έτους 2022.ΨΟΥΤΩΕ0-7ΣΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 12:45:59Απόφαση αρίθμ. 99-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Νομική υποστήριξη σε ποινικές υποθέσεις, που προέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων ως Αντιδημάρχου Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Καρπάθου (Σπανός Μιχαήλ).6Δ4ΩΩΕ0-0ΕΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ99-2022
24/05/2022 03:00:0026/05/2022 13:21:14Απόφαση αρίθμ. 97-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού (3-5-2022) της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών περί παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ».ΨΠ6ΦΩΕ0-Γ39ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ97-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 12:16:57Απόφαση αρίθμ. 107-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 73/2022 απόφαση Ο.Ε.Ψ7ΛΧΩΕ0-545ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2022
24/05/2022 03:00:0031/05/2022 10:57:28Απόφαση αρίθμ. 95-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για έξοδα παρουσίασης Τουριστικού Προορισμού.Ψ96ΜΩΕ0-30ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ95-2022
24/05/2022 03:00:0014/06/2022 13:16:07Απόφαση αρίθμ. 96-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για την τουριστική προβολή, μέσω καταχωρήσεων σε έντυπα & ηλεκτρονικά μέσα του Δήμου Καρπάθου.67ΩΛΩΕ0-82ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ96-2022
20/05/2022 03:00:0023/05/2022 08:32:56Απόφαση αρίθμ. 94-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόφασης αρίθμ. 441-2022 Δημάρχου Καρπάθου περί έγκρισης εκδήλωσης προς τιμήν του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη και εξειδίκευση πίστωσης.9ΩΞΝΩΕ0-ΕΣ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ94-2022
17/05/2022 03:00:0017/05/2022 11:52:52ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 70-2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου – πρότασης διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος.ΨΙΟΙΩΕ0-4Ω6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 13:49:45ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 84-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ 348/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.Ω3ΝΗΩΕ0-ΧΟΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 09:45:04APOFASH 74-2022 O.E. ΘΕΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 319-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.ΩΝ1ΡΩΕ0-6Ξ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 10:00:10ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 77-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2022-2023.Ω2ΣΦΩΕ0-ΠΜ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 10:07:56ΑΠΟΘΑΣΗ ΑΡΙΘ. 83-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Α τριμήνου 2022 σωρευτικά.Ψ3ΥΦΩΕ0-4Ο1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 10:15:03ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ (ΟΠΔ) ΚΟΠΑΠ ΕΤΟΥΣ 2022.ΨΨΟΚΩΕ0-ΚΛ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 10:05:54ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 82-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ: Υποβολή Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών Α τριμήνου 2022.ΨΓΕ6ΩΕ0-ΛΘ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82
12/05/2022 03:00:0013/05/2022 13:40:15ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΨ1Α3ΩΕ0-Φ37ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 15:30:21ΑΡΙΘ. 75-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ.6ΦΜΝΩΕ0-Π04ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 15:28:14ΑΡΙΘ. 73-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Έγκριση οικονομικών απολογισμών ΚΟΠΑΠ ετών 2019 και 2020.ΩΣΔΟΩΕ0-4ΜΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 15:26:04ΑΡΙΘ. 71-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων ΚΟΠΑΠ έτους 2022.91ΓΣΩΕ0-56ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71
04/05/2022 03:00:0027/05/2022 09:28:44Αριθ. 85-2022 Απόφασης Ο.Ε. με θέμα Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για Υπηρεσία Συντήρησης και Λειτουργίας Βιολογικού και Αντλιοστασίων.99ΥΗΩΕ0-ΓΩΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85
04/05/2022 03:00:0004/05/2022 15:11:32Αριθ. 69-2022 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.Ψ62ΒΩΕ0-ΨΟΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69
19/04/2022 03:00:0027/05/2022 09:14:50Απόφαση αρίθμ. 68-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πιστώσεων.964ΤΩΕ0-Θ2ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68-2022
19/04/2022 03:00:0027/05/2022 09:09:26Απόφαση αρίθμ. 67-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ Δήμου Καρπάθου (Π.ΟΡ.Ο.Κ) Οικ. Έτους 2022.6ΧΧ4ΩΕ0-7Κ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67-2022
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:17:05ΑΡΙΘ. 59-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Ματαίωση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της Υπηρεσίας «Υπηρεσίες Επισκευής Αντλιοστασίων βιολογικού Δήμου Καρπάθου» λόγω τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.65ΦΛΩΕ0-Λ0ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:01:13ΑΡΙΘ. 48-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.Ω3ΗΩΩΕ0-ΦΜΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:04:13ΑΡΙΘ. 49-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης από ΚΑΠ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.Ω29ΛΩΕ0-Ω35ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:06:28ΑΡΙΘ. 50-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων.9ΛΒΓΩΕ0-Γ53ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:10:08ΑΡΙΘ. 56-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Εισήγηση για έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΕΩΝ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ .» με την διαδικασία του κατεπείγοντος (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016).64ΔΜΩΕ0-ΗΑ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:13:12ΑΡΙΘ. 57-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για την ημερίδα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη».Ψ3Ε6ΩΕ0-ΦΜ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:14:56ΑΡΙΘ. 58-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για συμμετοχή ομάδας εργασίας στην τουριστική έκθεση Μιλάνου.6ΤΑΦΩΕ0-Ψ3ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:19:27ΑΡΙΘ. 60-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης.6Ρ1ΤΩΕ0-Θ9ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:26:08ΑΡΙΘ. 61-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.9637ΩΕ0-Ο42ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:28:31ΑΡΙΘ. 64-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ Εισήγηση προς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την « Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση 5 Φ.Σ. σε τέσσερις (4) νέους στύλους, στην περιοχή «ΚΙΜΑΡΙΑΡΙΚΑ» Τ.Κ. Πυλών Καρπάθου».9Π2ΘΩΕ0-ΑΦΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:32:58ΑΡΙΘ. 66-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Εισήγηση προς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την «Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 35kva (Ν3) με ΑΠ52917730-01 για σύνδεση στο δίκτυο της χαμηλής τάσης του ακινήτου στην νήσο Κάρπαθο.(ΦΡΑΓΜΑ)»6ΒΜ7ΩΕ0-ΝΞΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 15:01:15ΑΡΙΘ. 62-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης ποσού 300.000 ευρώ που αφορά το έργο ανάπλαση της κεντρικής οδού της πρωτεύουσας της Καρπάθου.6ΗΡ2ΩΕ0-1ΩΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 15:03:32ΑΡΙΘ. 63-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου.6ΦΜΚΩΕ0-29ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 14:39:14ΑΡΙΘ. 44-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.6ΗΛΕΩΕ0-1ΕΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 14:42:13ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 45-2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την παραλαβή και έγκριση Οριστικής Μελέτης με τίτλο « ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ».ΨΛΑΘΩΕ0-ΗΔΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 14:45:00ΑΡΙΘ. 46-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης « Μελέτη Λιμένα Οχληρών Φορτίων Νήσου Καρπάθου».6Ν9ΗΩΕ0-5ΡΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 14:47:01ΑΡΙΘ. 47-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης.ΨΖΝΓΩΕ0-4ΩΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 15:04:26ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΑΡΙΘ. 55-2022 Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 35kva (N3) με ΑΠ52917730-01 για σύνδεση στο δίκτυο της χαμηλής τάσης του ακινήτου στην νήσο Κάρπαθο (ΦΡΑΓΜΑ).6ΘΠ8ΩΕ0-3ΘΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 15:01:51ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 54-2022 Επέκταση δικτύου Χ.Τ. και τοποθέτηση 5 Φ.Σ. σε 5 νέους στύλους στην περιοχή «ΕΞΙΛΕΣ» Τ.Κ. Μενετών μέχρι την οικία του κ. Μελά Μηνά στην Κάρπαθο.ΩΝΝΝΩΕ0-ΤΒΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 14:58:31Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση 5 Φ.Σ. σε τέσσερις νέους στύλους στην περιοχή «ΚΙΜΑΡΙΑΡΙΚΑ» Τ.Κ. Πυλών Καρπάθου.959ΖΩΕ0-Ξ5ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 15:55:40Παράταση συμβάσεων υπαλλήλων ΙΔ.ΟΧ. λόγω Covid-19 Δήμου Καρπάθου από 01/04/2022 έως 31/05/2022 και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022.ΨΒΟΓΩΕ0-ΓΧ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 13:17:58ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης από εκταμίευση δανείου.9ΤΘΒΩΕ0-39ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 13:03:46ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 19-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2022 A΄ Κατανομή - έγγραφο 7321/24-01-2022 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.320,00 ευρώ).96ΨΩΩΕ0-9ΥΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 13:15:04ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 22-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης για Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου.67ΥΕΩΕ0-ΚΤΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22
16/03/2022 02:00:0008/06/2022 10:56:05ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 42-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Υποβολή για έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας Δήμου Καρπάθου .9130ΩΕ0-ΒΙ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 13:19:50ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 24-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης από εκταμίευση δανείου.ΨΙΚΕΩΕ0-3ΤΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 15:05:22ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2021.6ΖΟΙΩΕ0-5Γ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 13:31:59ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 38-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ ΄Εγκριση της αριθ. 1175/2021 Απόφασης Δημάρχου.6ΕΡΧΩΕ0-ΥΜΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:40:30ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 31-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016)ΩΤ2ΝΩΕ0-ΧΤΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 09:37:42ΑΠΟΦΑΣΗ Ο. Ε. 17-2022 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.6ΨΛΚΩΕ0-ΗΗΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 09:42:26ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΑΡΙΘ. 18-2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.Ψ7ΥΣΩΕ0-ΘΦΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2022
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:30:09ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27-2022 Ο.Ε. Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Δ΄ τριμήνου 2021 σωρευτικά.ΨΗ2ΜΩΕ0-3Υ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:35:43ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 29-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών οχημάτων και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων. (άρθρο 221 του Ν.4412/2016).96Ζ1ΩΕ0-72ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:37:57ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 30-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016).94ΙΟΩΕ0-ΨΙ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:32:18ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 28-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή δρόμου Απερίου Βασσών στην περιοχή Αγ. Γεωργίου».ΨΕΤΕΩΕ0-0ΨΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:43:03ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 32-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016).6ΧΞΡΩΕ0-ΝΕ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:46:44ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 33-2022 ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/επιτροπής αξιολόγησης. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016).9ΕΞΓΩΕ0-ΙΨΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 12:00:27ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 34-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή τελών Κ.Ο.Κ.».6ΖΣΕΩΕ0-ΗΦΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 12:12:17ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 37-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ «Διόρθωση λαθών σε βεβαιωτικούς Καταλόγους τελών ύδρευσης-αποχέτευσης».94ΚΗΩΕ0-Υ7ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 13:55:54ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41-2022 ΘΕΜΑ Καθορισμός τελών και έγκριση θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.ΡΟΦ3ΩΕ0-Γ8ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 14:01:41ΑΠΟΘΑΣΗ ΑΡΙΘ. 39-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου «Αντικατάσταση Αγωγού Βιολογικού» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.69ΤΧΩΕ0-73ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 14:04:26ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: « Υπηρεσίες Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.ΨΑΡΓΩΕ0-ΔΝ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40
10/03/2022 02:00:0010/03/2022 13:39:19ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 43-20229ΗΕΥΩΕ0-Υ6ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43
22/02/2022 02:00:0022/02/2022 11:47:01Απόφαση αρίθμ. 249-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή δωρεάς έξι (6) ανεμιστήρων της κας Σταματίνας Νισύριου στον Δήμο Καρπάθου.6ΛΤΤΩΕ0-ΨΧ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ249-2021
07/02/2022 02:00:0007/02/2022 11:24:50Απόφαση αρίθμ. 7-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2022.66Υ8ΩΕ0-ΩΡΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2022
04/02/2022 02:00:0004/02/2022 14:38:27Απόφαση αρίθμ. 6-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.9ΖΕ8ΩΕ0-ΜΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2022
17/01/2022 02:00:0017/01/2022 13:13:13Απόφαση αρίθμ. 5-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022.ΨΝΑ1ΩΕ0-ΩΘΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2022
17/01/2022 02:00:0017/01/2022 13:11:48Απόφαση αρίθμ. 4-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της αρίθμ. 1244/2021 Απόφασης Δημάρχου.9ΠΙΒΩΕ0-Γ1ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2022
17/01/2022 02:00:0017/01/2022 13:10:10Απόφαση αρίθμ. 3-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης προμήθειας καυσίμων.ΩΔ6ΟΩΕ0-ΧΡ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3-2022
17/01/2022 02:00:0017/01/2022 13:08:56Απόφαση αρίθμ. 2-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.9ΣΩΤΩΕ0-Τ40ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2022
17/01/2022 02:00:0017/01/2022 13:07:43Απόφαση αρίθμ. 1-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6Χ52ΩΕ0-ΥΧ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2022
13/01/2022 02:00:0013/01/2022 08:19:49Απόφαση αρίθμ. 246-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ματαίωση διαγωνισμών.6Θ8ΔΩΕ0-ΩΜΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ246-2021