Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (από 1/1/2019 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των πράξεων του Δημοτικού Συμβουλίου μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
11/08/2022 03:00:0011/08/2022 09:18:59Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 56-2022 με θέμα: "Κατασκευή μνημείου πεσόντων στο Τ.Κ. Όθους κατόπιν αιτήματος του Προέδρου και 79 Πολιτών του Τ.Κ. Όθους"Ψ9ΘΘΩΕ0-Ψ40ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56
08/08/2022 03:00:0008/08/2022 16:31:39Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 55/2022 με θέμα: "Απαλλαγή εποχικών επιχειρήσεων από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού"ΨΟ5ΜΩΕ0-ΨΞ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55
03/08/2022 03:00:0003/08/2022 15:15:13Πρακτικό ματαίωσης της αριθμ. 32-2022 (31-7-2022) Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου.ΩΑ81ΩΕ0-Β4ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6028
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 12:58:52Απόφαση αρίθμ. 78-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση επιχορήγησης στον Αθλητικό Σύλλογο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για το έτος 2022.6ΚΨΖΩΕ0-0ΜΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ78-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 12:57:42Απόφαση αρίθμ. 77-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6Η7ΤΩΕ0-ΥΨΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77-2022
23/06/2022 03:00:0023/06/2022 10:36:58Απόφαση αρίθμ. 76-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Επιλογή Υδρονομέων για το έτους 2022.96ΡΘΩΕ0-ΠΝΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ76-2022
23/06/2022 03:00:0023/06/2022 10:34:48Απόφαση αρίθμ. 75-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου με Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2021 του ΟΤΑ – Δήμος Καρπάθου.Ψ1ΑΕΩΕ0-ΦΑΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75-2022
16/06/2022 03:00:0016/06/2022 12:06:01Απόφαση αρίθμ. 72-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Καρπαθιακού Οργανισμού Πολιτισμού και Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π) του Δήμου ΚαρπάθουΩ3Λ8ΩΕ0-ΔΝΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72-2022
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 12:57:18ΑΠΟΦΑΣΗ 69-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: 2H ANAMΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ OIKONOMIKOY ETOYΣ 20229ΠΓΡΩΕ0-ΞΚΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 12:46:58ΑΠΟΦΑΣΗ 66-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΙΔΟΧ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ COVID ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.Ω3Φ4ΩΕ0-Η1ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 12:55:00ΑΠΟΦΑΣΗ 68-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2022Ω8Υ1ΩΕ0-5ΥΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 12:52:54ΑΠΟΦΑΣΗ 67-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ COVID.60ΩΣΩΕ0-ΡΝΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 13:00:43ΑΠΟΦΑΣΗ 70-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022.Ψ3Τ2ΩΕ0-Ε5ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 13:04:04ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 71-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 26-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022.6ΛΝΥΩΕ0-ΝΕΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 13:06:52ΑΠΟΦΑΣΗ 73-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.ΨΧΤΞΩΕ0-ΒΨ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 13:09:17ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 74-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΟΡΙΑΚΟΝΙ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ.9ΙΣ2ΩΕ0-6ΓΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74
19/05/2022 03:00:0019/05/2022 14:36:54Απόφαση αρίθμ. 65-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής.ΨΦ91ΩΕ0-4Ω3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65-2022
17/05/2022 03:00:0017/05/2022 14:25:40ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 64-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9ΠΓ2ΩΕ0-1ΧΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:22:34Απόφαση αρίθμ. 63-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους Αναπληρωτές τους στην επιτροπή εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 7 ΠΔ. 270/81.ΨΙΔ7ΩΕ0-422ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:21:04Απόφαση αρίθμ. 62-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους Αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων Δήμου Καρπάθου.6ΩΛΟΩΕ0-6ΦΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:19:40Απόφαση αρίθμ. 61-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου6ΡΖΔΩΕ0-Χ7ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:18:16Απόφαση αρίθμ. 60-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών.94ΞΕΩΕ0-Λ6ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:16:56Απόφαση αρίθμ. 59-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας941ΜΩΕ0-Π1ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:14:40Απόφαση αρίθμ. 58-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.ΨΙΦΕΩΕ0-ΩΔΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:13:00Απόφαση αρίθμ. 57-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.67ΝΗΩΕ0-7ΦΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:06:21Απόφαση αρίθμ. 53-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφισμα για τους Δασικούς Χάρτες.62Δ5ΩΕ0-05ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:04:04Απόφαση αρίθμ. 54-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός νέου Κοινόχρηστου χώρου για μίσθωση στην Δ. Κοινότητα Καρπάθου.9Ω7ΛΩΕ0-349ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2022
29/04/2022 03:00:0029/04/2022 11:22:22Απόφαση ΔΣ 52/2022 Καθορισμός του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών.Ω83ΜΩΕ0-Λ19ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52
21/04/2022 03:00:0021/04/2022 11:55:53ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΩΖ68ΩΕ0-ΟΑΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2862
20/04/2022 03:00:0020/04/2022 10:15:27«Πρακτικό ματαίωσης της 19ης/16-4-2022 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου».6Σ47ΩΕ0-Ξ6ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19/16-4-2022
18/04/2022 03:00:0018/04/2022 11:38:59Απόφαση αρίθμ. 51-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ενημέρωση – Ψήφισμα για τις Τρέχουσες εξελίξεις στο Νοσοκομείο της Καρπάθου.6ΘΣΜΩΕ0-ΕΩΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51-2022
11/04/2022 03:00:0011/04/2022 12:17:22Απόφαση αρίθμ. 50-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Ω29ΖΩΕ0-Λ35ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50-2022
11/04/2022 03:00:0011/04/2022 12:14:03«Πρακτικό ματαίωσης της 17ης/10-4-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας».ΨΞ19ΩΕ0-ΩΚΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2022
08/04/2022 03:00:0008/04/2022 14:43:43Απόφαση αρίθμ. 34-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση ρύθμισης οφειλής με επικουρικό κεφάλαιο.Ω229ΩΕ0-3ΩΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34-2022
08/04/2022 03:00:0008/04/2022 11:30:04Απόφαση αρίθμ. 42-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2022.6ΕΠΙΩΕ0-Τ5ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42-2022
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 11:40:47Απόφαση αρίθμ. 47-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφισμα για άμεση νομοθετική ρύθμιση ανανέωσης συμβάσεων πανδημίας COVID-19.648ΥΩΕ0-Ρ6ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47-2022
04/04/2022 03:00:0029/07/2022 15:54:28Ορθή Επανάληψη Απόφασης αρίθμ. 44-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου.6Ρ41ΩΕ0-Τ75ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 12:43:20Απόφαση αρίθμ. 41-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Δ’ τριμήνου 2021 σωρευτικά.Ψ67ΣΩΕ0-Δ8ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 12:32:16Απόφαση αρίθμ. 38-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση του φακέλου «Παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβουλίου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Καρπάθου».6ΘΧΛΩΕ0-63ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 12:41:29Απόφαση αρίθμ. 40-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Δ΄ Τριμήνου 2021.6ΜΒΓΩΕ0-ΣΞΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 12:38:14Απόφαση αρίθμ. 39-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Υποβολή για έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2022.6ΓΗ1ΩΕ0-3ΔΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 13:04:55Απόφαση αρίθμ. 43-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2022.ΨΦΒΔΩΕ0-4ΨΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 13:15:27Απόφαση αρίθμ. 45-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2022.Ψ0Ε8ΩΕ0-6ΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 13:24:03Απόφαση αρίθμ. 48-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Κ.Α. 20.7325.0001 ως δεκτικός έκδοσης ενταλμάτων πληρωμής.9ΘΖ7ΩΕ0-ΑΦ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 13:28:13Απόφαση αρίθμ. 49-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Προώθησης του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2022.9ΑΛ5ΩΕ0-ΦΒ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49-2022
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 12:55:23ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΙΡΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΑΝΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΑΝΝΑ ΚΑΤΟΓΥΡΙΤΗ.Ψ40ΙΩΕ0-ΡΡΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 12:47:29ΑΠΟΦΑΣΗ 36-2022 Δ.Σ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-9-2019, 2020,2021 ΚΑΙ 2022 ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.62Ψ2ΩΕ0-Ω99ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36
30/03/2022 03:00:0030/03/2022 12:41:45ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΗΨΗ ΚΕΝΗΣ ΕΔΡΑΣ Ο.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΩΖ7ΗΩΕ0-Τ14ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2168
04/03/2022 02:00:0004/03/2022 13:41:22Πρακτικό ματαίωσης της 12ης/27-2-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου.Ψ014ΩΕ0-ΩΡΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12/27-2-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:45:02Απόφαση αρίθμ. 35-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2022.9ΚΟΖΩΕ0-ΞΑ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:40:26Απόφαση αρίθμ. 31-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη νέας απόφασης για υπογραφή σύμβασης «εγκεκριμένου συστήματος συλλογής ΟΚΤΖ (Οχήματα τέλους Κύκλου ζωής) άρθρο 9 και 10 του Π.Δ 116/04» λόγω έλλειψης εγκεκριμένου συστήματος συλλογής ΟΚΤΖ στο νησί της Καρπάθου.ΨΕ5ΝΩΕ0-5ΩΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:33:11Απόφαση αρίθμ. 30-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση Δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.ΨΩ85ΩΕ0-ΗΝΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:29:02Απόφαση αρίθμ. 28-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός Οργάνων του Δήμου Kαρπάθου, δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός ανώτατου μηνιαίου επιτρεπτού χρηματικού ορίου χρήσης.ΨΙΕΖΩΕ0-7Υ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:26:16Απόφαση αρίθμ. 27-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση έτους 2022.6ΧΓΟΩΕ0-ΡΤ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:20:38Απόφαση αρίθμ. 26-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός και τρόπος είσπραξης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το Οικονομικό έτος 2022.60Γ0ΩΕ0-Τ31ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:09:16Απόφαση αρίθμ. 24-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρπάθου για το Οικονομικό έτος 2022.6ΝΚΓΩΕ0-ΒΥΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24-2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 10:57:17Απόφαση αρίθμ. 25-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που θα διατηρείται σε μετρητά στο Δημοτικό Ταμείο του Δήμου.Ψ500ΩΕ0-2ΙΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25-2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 11:05:02Απόφαση αρίθμ. 32-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας στον Δήμο Καρπάθου.67ΠΚΩΕ0-ΣΥΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32-2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 11:00:11Απόφαση αρίθμ. 29-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συμπλήρωση επιτροπής παρακολούθησης έργου του Ε.Π Νοτίου Αιγαίου με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001874.ΩΑ6ΔΩΕ0-Ξ73ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29-2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 11:06:45Απόφαση αρίθμ. 33-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση προγράμματος προσωρινής παροχής εθελοντικών κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης – σήμανσης αδέσποτων ζώων από κλιμάκιο πιστοποιημένων Άγγλων – Αμερικανών κτηνιάτρων.ΨΞ9ΜΩΕ0-0Δ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33-2022
14/02/2022 02:00:0014/02/2022 12:18:27Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 04/2022Ω3Ι4ΩΕ0-7Λ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ04/2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:35:11Απόφαση αρίθμ. 13-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Οικονομικού Έτους 2022.6ΤΔΕΩΕ0-Ι1ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 10:47:05Απόφαση αρίθμ. 23-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ρεϊση Μιχαήλ9ΠΦΛΩΕ0-9ΘΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 10:48:59Απόφαση αρίθμ. 22-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κατσάνη Χρήστου.ΩΧ1ΔΩΕ0-0ΥΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 10:51:01Απόφαση αρίθμ. 21-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημάρχου Γεωργίου.ΨΤΓ5ΩΕ0-ΧΕΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 10:56:09Απόφαση αρίθμ. 19-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζανάκη Δημήτριο.Ψ8Ξ6ΩΕ0-ΒΘ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:00:39Απόφαση αρίθμ. 20-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ανδρέου Νικολάου.ΨΛ8ΕΩΕ0-1ΕΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:20:22Απόφαση αρίθμ. 16-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκπροσώπηση Δήμου Καρπάθου στις Τράπεζες.6ΗΝΚΩΕ0-3Κ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16-2022
11/02/2022 02:00:0014/02/2022 08:36:16Απόφαση αρίθμ. 17-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Προμήθεια μηχανημάτων εκνέφωσης όζοντος για την απολύμανση των εσωτερικών χώρων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Παραγυιός).92ΒΠΩΕ0-Φ9ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:29:59Απόφαση αρίθμ. 14-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών Κοιμητηρίων Οικονομικού έτους 2022.ΨΑΞΡΩΕ0-ΦΕΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:25:19Απόφαση αρίθμ. 15-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός Τελών Ακίνητης Περιουσίας Οικονομικού έτους 2022Ω5ΜΓΩΕ0-ΒΣΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:39:23Απόφαση αρίθμ. 12-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αρίθμ. 113-2013 απόφασης του ΔΣ.Ψ2ΨΙΩΕ0-7ΩΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:43:16Απόφαση αρίθμ. 11-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αρίθμ. 114-2013 και 123-2019 απόφασης του ΔΣ.ΩΧΖ5ΩΕ0-5Δ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:46:54Απόφαση αρίθμ. 10-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Οικονομικού έτους 2022.ΨΨ51ΩΕ0-ΖΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:50:27Απόφαση αρίθμ. 9-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Απαλλαγή εποχικών επιχειρήσεων από Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού.9Ο87ΩΕ0-7ΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:57:32Απόφαση αρίθμ. 8-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Γ΄ Τριμήνου 2021 σωρευτικά.6Ν2ΥΩΕ0-Ν93ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 12:03:00Απόφαση αρίθμ. 7-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Γ΄ Τριμήνου 2021.949ΔΩΕ0-ΞΣ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 12:06:08Απόφαση αρίθμ. 6-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Β΄ Τριμήνου 2021 σωρευτικά.6ΚΕΛΩΕ0-Μ05ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 12:09:06Απόφαση αρίθμ. 5-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Β΄ Τριμήνου 2021.69ΜΞΩΕ0-896ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2022
11/02/2022 02:00:0014/02/2022 08:34:47Απόφαση αρίθμ. 18-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Προμήθεια ειδών ασκών συλλογής αίματος και εμπλουτισμού τους με μείγμα ιατρικού οξυγόνου στην αλλοτροπική του μορφή με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και υπηρεσιών ιατρικού προσωπικού98ΟΦΩΕ0-ΓΩΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2022
27/01/2022 02:00:0027/01/2022 14:59:08ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Ο.Ε. ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ95ΠΠΩΕ0-Γ7ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3
13/01/2022 02:00:0013/01/2022 14:34:52Απόφαση αρίθμ. 2-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής.627ΒΩΕ0-ΒΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2022
10/01/2022 02:00:0010/01/2022 11:42:23Απόφαση αρίθμ. 1-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΨ6ΘΘΩΕ0-ΓΤΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2022
27/12/2021 02:00:0028/12/2021 08:22:42Πρακτικό ματαίωσης της 33ης /27-12-2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας.68ΜΕΩΕ0-ΙΝΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33-2021
24/12/2021 02:00:0024/12/2021 10:41:10Απόφαση αρίθμ. 65-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δήμου Καρπάθου, με θέμα την Υιοθέτηση της από 14-1-2019 πρότασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αιγαίου για το Λιμάνι της Καρπάθου, όπως ζητούν με την αρίθμ. πρωτ. 5541/30-7-2021 αίτηση τους είκοσι επτά (27) πολίτες της Καρπάθου (εισηγητής θέματος ο κ. Νικόλαος Κανάκης, Υποναύαρχος ΛΣ).Ω25ΑΩΕ0-Θ9ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65-2021
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 10:35:03Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια προκατασκευασμένου αντλιοστασίου».Ψ4ΜΝΩΕ0-Υ43ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9310
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 11:18:26Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης για την «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου»Ω2ΚΤΩΕ0-ΔΝΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9314
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 11:38:34Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου».6ΣΙΚΩΕ0-ΡΕΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9316
16/12/2021 02:00:0016/12/2021 16:18:42Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης για την «Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και την «Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρελκόμενων αυτών»6ΦΠΟΩΕ0-2ΥΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9295
02/12/2021 02:00:0002/12/2021 10:12:41Απόφαση ΔΣ 64/2021 με θέμα "Εκλογή μελών ΟΕ"Ω1ΦΗΩΕ0-Χ2ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64/2021
24/11/2021 02:00:0024/11/2021 14:30:12ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής.ΨΩΓ6ΩΕ0-822ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8592/24-11-2021
15/11/2021 02:00:0015/11/2021 14:38:28Απόφαση ΔΣ 63/2021 με θέμα: "Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου"ΨΑΒΠΩΕ0-ΤΦΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63/2021
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 11:59:32Απόφαση ΔΣ 62/2021 με θέμα "Ορισμός μέλους στην Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Καρπάθου"Ω5ΖΠΩΕ0-27ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62-2021
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 11:56:34Απόφαση ΔΣ 61/2021 με θέμα "Ανασυγκρότηση σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου"ΨΒΙΜΩΕ0-Δ5ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61-2021
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 11:55:30Απόφαση ΔΣ 60/2021 με θέμα "Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021."6Ξ89ΩΕ0-ΜΙΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60-2021
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 11:52:54Απόφαση ΔΣ 59/2021 με θέμα "Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2021"ΨΡΟΞΩΕ0-54ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59-2021
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 11:51:51Απόφαση ΔΣ 58/2021 με θέμα "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου"ΨΠ2ΩΩΕ0-ΝΕ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58-2021
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 14:18:01Πίνακας θεμάτων Έκτακτης Επαναληπτικής Συνεδρίασης δια περιφοράς στις 1/10/20219Θ5ΨΩΕ0-Β3ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7163/4-10-2021
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 14:22:16Απόφαση ΔΣ 54-2021 με θέμα "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου".97Ρ2ΩΕ0-ΩΓΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2021
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 14:23:17Απόφαση ΔΣ 55/2021 με θέμα ": Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2021".ΨΚΘΦΩΕ0-4Ι8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55-2021
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 14:25:10Απόφαση ΔΣ 56/2021 με θέμα " 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021".ΩΜΓΧΩΕ0-1ΗΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56-2021
01/10/2021 03:00:0001/10/2021 12:44:58Πρόσκληση σε Έκτακτη Επαναληπτική Συνεδρίαση ΔΣ στις 1-10-2021 δια περιφοράς.99ΩΑΩΕ0-Β7ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7116/1-10-2021
10/08/2021 03:00:0010/08/2021 13:39:49Απόφαση ΔΣ 53-2021 με θέμα: "Έγκριση σχεδίου πρακτικού εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς με το Επικουρικό κεφάλαιο κλπ"Ω0ΠΣΩΕ0-0Ε6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53-2021
10/08/2021 03:00:0010/08/2021 13:39:11Απόφαση ΔΣ 52-2021 με θέμα: "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου."Ω1ΛΞΩΕ0-9ΞΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52-2021
10/08/2021 03:00:0010/08/2021 08:59:56Πίνακας θεμάτων της Έκτακτης συνεδρίασης του ΔΣ που πραγματοποιήθηκε στις 6-8-2021.ΩΑ89ΩΕ0-5ΩΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5760/10-8-2021
05/08/2021 03:00:0005/08/2021 11:59:29Πρόσκληση σε Έκταση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου δια περιφοράς στις 6 Αυγούστου 2021Ψ9ΧΕΩΕ0-ΜΓΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5673/5-8-2021
30/07/2021 03:00:0030/07/2021 09:17:33Απόφαση 51/2021 ΔΣ με θέμα: Έγκριση Επιχορήγησης αθλητικού Συλλόγου Απερίου Καρπάθου «ΠΡΩΤΕΥΣ».ΨΚ6ΡΩΕ0-Γ6ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51-2021
30/07/2021 03:00:0030/07/2021 09:15:44Πίνακας θεμάτων της Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ στις 29-7-2021ΨΛΜΤΩΕ0-ΙΜΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5518/30-7-2021
21/07/2021 03:00:0023/07/2021 13:56:51Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ με τηλεδιάσκεψη στις 29-7-2021ΨΚ4ΤΩΕ0-ΠΦΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5259/21-7-2021
02/07/2021 03:00:0002/07/2021 13:14:36Απόφαση ΔΣ 46/2021 με θέμα: "Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021."ΨΚ8ΞΩΕ0-476ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46-2021
02/07/2021 03:00:0002/07/2021 13:07:32Απόφαση ΔΣ 45/2021 με θέμα:"Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2021."Ω1Σ8ΩΕ0-3Τ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45-2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 11:54:15Απόφαση ΔΣ 47-2021 με θέμα: "Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Α΄ τριμήνου 2021 σωρευτικά."9ΩΑ3ΩΕ0-1ΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47-2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 11:49:48Πίνακας θεμάτων Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ στις 30-6-20216ΛΞΜΩΕ0-ΔΧΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4664/1-7-2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 11:56:06Απόφαση ΔΣ 48/2021 με θέμα: "Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Α΄ Τριμήνου 2021."ΨΟ6ΧΩΕ0-ΚΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48-2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 11:59:17Απόφαση ΔΣ 50/2021 με θέμα: "Επιλογή υδρονομέα για την Κοινότητα Ολύμπου έτους 2021."6ΣΧ0ΩΕ0-5ΑΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50/2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 11:57:26Απόφαση ΔΣ 49/2021 με θέμα: "Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Καρπάθου και των νομικών προσώπων αυτού."Ψ5ΒΦΩΕ0-ΓΓΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49-2021
17/06/2021 03:00:0017/06/2021 09:01:53Απόφαση 43/2021 ΟΕ με θέμα: Έγκριση προγράμματος προσωρινής παροχής εθελοντικών κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης – σήμανσης αδέσποτων ζώων, από κλιμάκιο πιστοποιημένων Άγγλων κτηνιάτρων.¨"Ψ6ΓΤΩΕ0-ΠΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:18:50Απόφαση ΔΣ 35/2021 με θέμα: "Έγκριση επιχορήγησης στον Αθλητικό Σύλλογο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για το έτος 2021."6ΡΗ4ΩΕ0-2ΦΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:05:39Πίνακας θεμάτων Τακτικής Συνεδρίαση ΔΣ στις 9-6-20219Λ1ΝΩΕ0-ΓΚΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4156/10-6-2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:11:20Απόφαση ΔΣ 41/2021 με θέμα: "Επιλογή υδρονομέων για το έτος 2021."Ψ1ΘΙΩΕ0-6ΓΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:14:27Απόφαση ΔΣ 44/2021 με θέμα: "Αντικατάσταση μελών του ΔΣ του ΚΟΠΑΠ".ΩΘΑΨΩΕ0-5ΣΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:08:23Απόφαση ΔΣ 40/2021 με θέμα: "Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου «ΚΑΡΠΑΘΟΥ."Ψ6ΩΣΩΕ0-9ΙΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:20:13Απόφαση ΔΣ 36/2021 με θέμα: "Εισήγηση για Ανέγερση σιντριβανιού στην Κοινότητα Όθους."Ω80ΠΩΕ0-2ΓΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:21:48Απόφαση ΔΣ 37/2021 με θέμα: "Λήψη απόφασης περί ανάγκης ονοματοδοσίας Κοινοτικής Οδού Σπόων."6ΕΟΦΩΕ0-ΡΦΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:23:14Απόφαση ΔΣ 38-2021 με θέμα: "Λήψη απόφασης περί ανάγκης ονοματοδοσίας Κοινοτικής Οδού Μενετών."6Ο0ΡΩΕ0-ΥΛΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:24:57Απόφαση ΔΣ 39/2021 με θέμα: "Δημιουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Νήσο Κάρπαθο του Δήμου Καρπάθου."9ΗΜ6ΩΕ0-4Τ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:59:39Απόφαση 34/2021 ΔΣ με θέμα: "Πρόταση ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου για να καταδικαστεί η ένδικη δίωξη συναδέλφου".ΩΥΥ7ΩΕ0-ΤΦ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34/2021
04/06/2021 03:00:0004/06/2021 14:22:14Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.ΨΘΙ2ΩΕ0-Υ90ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4001
02/06/2021 03:00:0002/06/2021 13:33:40Απόφαση αρίθμ. 33-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκλογή µελών Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρπάθου.68ΠΝΩΕ0-4Θ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33-2021
02/06/2021 03:00:0002/06/2021 13:27:06Απόφαση αρίθμ. 32-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.9ΓΤ8ΩΕ0-Π7ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32-2021
02/06/2021 03:00:0002/06/2021 13:24:57Πίνακας Θεμάτων Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε της 2α Ιουνίου 2021.ΨΒΛΘΩΕ0-129ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3914/2-6-2021
31/05/2021 03:00:0031/05/2021 13:32:33Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΩΟΥΛΙΟΥ για εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ60ΘΩΕ0-ΓΓΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3810/31-5-2021
29/05/2021 03:00:0029/05/2021 20:01:16Απόφαση αρίθμ. 29-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παροχή εξειδικευμένων κινήτρων σε Ιατρικό Προσωπικό του Γ.Ν. Καρπάθου ¨ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ¨ και Π.Ι. Καρπάθου (εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης ΑΠΕΚ, κ. Δημήτριος Κωνσταντινίδης).ΨΓ0ΜΩΕ0-1ΝΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29-2021
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 14:30:44Απόφαση αρίθμ. 31-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.ΨΠΙΓΩΕ0-ΨΨ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31-2021
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 14:27:29Απόφαση αρίθμ. 30-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.9ΡΡΠΩΕ0-ΩΨ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30-2021
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 14:25:11Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 14-2021 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΨΔΒΚΩΕ0-5Β3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9989/18-5-2021
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 11:19:25Πρόσκληση για Έκτακτη Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.ΨΓΖ2ΩΕ0-ΧΡΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3381/18-5-2021
13/04/2021 03:00:0013/04/2021 12:49:50Απόφαση αρίθμ. 27-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση προγράμματος της Επιτροπής Τουρισμού έτους 2021.ΩΔΛΓΩΕ0-ΟΦΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27-2021
07/04/2021 03:00:0007/04/2021 09:33:49Απόφαση αρίθμ. 28-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Κ.Α. 20.7325.0001 ως δεκτικό έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.ΨΛΒΗΩΕ0-ΘΝ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28-2021
05/04/2021 03:00:0005/04/2021 13:11:11Απόφαση 25-2021 ΔΣ6Δ79ΩΕ0-26ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25-2021
05/04/2021 03:00:0008/04/2021 18:15:55Απόφαση 26-2021 ΔΣ σε ορθη επαναληψηΨΞΒΜΩΕ0-9Λ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26-2021
22/03/2021 02:00:0022/03/2021 09:46:18Απόφαση αρίθμ. 24-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Δήμου Καρπάθου.ΩΖΒΚΩΕ0-9ΥΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24-2021
18/03/2021 02:00:0018/03/2021 08:45:25Απόφαση αρίθμ. 23-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ» (ΟΠΔ) του Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2021.ΨΟΓΟΩΕ0-5ΦΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23-2021
11/03/2021 02:00:0011/03/2021 10:53:02Απόφαση ΔΣ 19-2021Ψ9ΓΘΩΕ0-4ΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19-2021
11/03/2021 02:00:0011/03/2021 12:44:46Απόφαση ΔΣ 18-2021ΨΡΔΓΩΕ0-ΨΕΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2021
11/03/2021 02:00:0011/03/2021 11:36:07Απόφαση ΔΣ 22-202162Μ6ΩΕ0-67ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22-2021
11/03/2021 02:00:0011/03/2021 11:17:18Απόφαση ΔΣ 21-2021ΨΖ53ΩΕ0-43ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21-2021
11/03/2021 02:00:0011/03/2021 10:54:48Απόφαση ΔΣ 20-20216Κ26ΩΕ0-0Μ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2021
09/03/2021 02:00:0009/03/2021 13:57:07Απόφαση ΔΣ 6-20219ΣΘΒΩΕ0-Τ1ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2021
01/03/2021 02:00:0004/03/2021 11:23:06Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 17-2021 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου ΚαρπάθουΨ41ΤΩΕ0-ΘΣ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ17/27-2-2021
01/03/2021 02:00:0004/03/2021 11:26:23Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 16-2021Ψ22ΞΩΕ0-ΙΕ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16/27-2-2021
26/02/2021 02:00:0026/02/2021 13:45:25Απόφαση ΔΣ 14-20219ΟΒΦΩΕ0-ΩΗΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2021
26/02/2021 02:00:0026/02/2021 13:53:04Απόφαση ΔΣ 15-2021ΨΥΜΓΩΕ0-ΗΥ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2021
26/02/2021 02:00:0026/02/2021 13:39:59Απόφαση ΔΣ 12-20216ΓΣΩΩΕ0-9ΡΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12-2021
26/02/2021 02:00:0026/02/2021 13:42:30Απόφαση ΔΣ 13-2021ΨΒΒ8ΩΕ0-Π7ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13-2021
22/02/2021 02:00:0022/02/2021 09:08:40Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου 8-20216ΞΣΞΩΕ0-827ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2021
21/02/2021 02:00:0022/02/2021 09:01:46Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου 10-2021ΨΞΥ3ΩΕ0-ΩΨΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2021
17/02/2021 02:00:0018/02/2021 14:40:54Πίνακας αποφάσεων 3ης τακτικής συνεδριασης του Δημοτικου Συμβουλίου στις 17-2-20216ΚΚΚΩΕ0-9ΔΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1243-2021
17/02/2021 02:00:0018/02/2021 14:06:02Αποφαση Δημοτικου Συμβουλίου Καρπαθου 109-2020Ψ8ΑΩΩΕ0-7ΝΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2020
17/02/2021 02:00:0019/02/2021 09:58:34Αποφαση Δημοτικου Συμβουλιου Καρπαθου 117-2020Ω2Ρ3ΩΕ0-ΦΦ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2020
17/02/2021 02:00:0022/02/2021 09:05:44Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου 11-2021Ψ76ΤΩΕ0-ΙΙΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2021
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 13:42:29Απόφαση αρίθμ. 107-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση του πρώην Κοινοτικού κτιρίου Βωλάδος στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Ι.Ν Γεννήσεως Θεοτόκου ΒωλάδοςΩΦ84ΩΕ0-0ΣΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2020
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 13:35:06Απόφαση αρίθμ. 103-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση Δημοτικού ακινήτου στη θέση Παναγία Όθους (σιντριβάνι) στον Μορφωτικό και Εξωραϊστικό όμιλο Όθους Καρπάθου ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ για την δημιουργία αγροτικού μουσείου.61ΕΤΩΕ0-ΣΕΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2020
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 13:38:46Απόφαση αρίθμ. 105-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μενετών στην θεατρική ομάδα Καρπάθου.6ΘΦΑΩΕ0-ΒΕΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ105-2020
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 13:37:16Απόφαση αρίθμ. 104-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Όθους στον Αθλητικό Σύλλογο Άρη.ΩΣΘΤΩΕ0-11ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2020
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 13:40:45Απόφαση αρίθμ. 106-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βωλάδας στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Ι.Ν Γεννήσεως Θεοτόκου Βωλάδος για την δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου – Αίθουσα εκδηλώσεων Συλλόγων (Βωλαδιωτών Αθηνών και Πολιτιστικού).6ΚΛ5ΩΕ0-82ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ106-2020
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 11:58:03Απόφαση αρίθμ. 115-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ.ΩΓΗΥΩΕ0-Ω1ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ115-2020
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 13:44:11Απόφαση αρίθμ. 108-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση δύο (2) αιθουσών της Κοινότητας Απερίου στην Φιλοζωική Δράση Καρπάθου.9439ΩΕ0-ΟΧ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108-2020
05/02/2021 02:00:0001/03/2021 12:14:00ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 20216ΗΗΟΩΕ0-584ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ05/2021
29/01/2021 02:00:0026/02/2021 13:48:57Λήψη απόφασης για τον καθαρισμό των συντελεστών τελών ύδρευσης κι αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2021ΨΛΒΔΩΕ0-73ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2021
29/01/2021 02:00:0026/02/2021 13:50:28Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2021ΨΜΞΤΩΕ0-Χ5ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2021
29/01/2021 02:00:0026/02/2021 13:58:52Λήψη απόφασης για τον καθαρισμό των ανταποδοτικών τελών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 20216Ω6ΜΩΕ0-63ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2021
29/01/2021 02:00:0029/01/2021 11:57:03ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 22-01-20216ΝΗ6ΩΕ0-Η64ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1 - 2021
22/01/2021 02:00:0022/01/2021 23:49:21ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27/01/20219ΦΤΜΩΕ0-8Η7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ572
22/01/2021 02:00:0022/01/2021 13:25:02Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 22/01/20219ΔΠ9ΩΕ0-ΞΩΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ559
02/01/2021 02:00:0011/02/2021 10:49:51ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Απόφαση αρίθμ. 119-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.ΨΦΡΘΩΕ0-ΦΦΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119-2020
02/01/2021 02:00:0002/01/2021 20:56:54Απόφαση αρίθμ. 120-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.9ΘΡΞΩΕ0-4ΛΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120-2020
02/01/2021 02:00:0002/01/2021 20:24:20Απόφαση αρίθμ. 118-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών.ΨΟ6ΡΩΕ0-0Χ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ118-2020
31/12/2020 02:00:0031/12/2020 10:48:29Απόφαση αρίθμ. 116-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων “ΙΡΙΔΑ” του Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ.6ΙΤΙΩΕ0-ΠΒ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ116-2020
31/12/2020 02:00:0031/12/2020 08:19:49Απόφαση αρίθμ. 114-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών Κοιμητηρίων Οικονομικού έτους 2020.611ΑΩΕ0-040ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ114-2020
31/12/2020 02:00:0031/12/2020 08:16:19Απόφαση αρίθμ. 112-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Οικονομικού έτους 2021.ΩΔΗΑΩΕ0-Ρ5ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ112-2020
31/12/2020 02:00:0031/12/2020 08:14:47Απόφαση αρίθμ. 113-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Οικονομικού έτους 2021.ΩΙΣΝΩΕ0-ΠΗΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ113-2020
31/12/2020 02:00:0031/12/2020 08:05:14Απόφαση αρίθμ. 111-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2021 .6ΣΜ0ΩΕ0-Ε03ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ111-2020
21/12/2020 02:00:0021/12/2020 17:53:54Απόφαση αρίθμ. 90-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Δυνατότητα εξώδικου Συμβιβασμού σε σχέση με την από 6-12-2019 με αυξ αριθμό κατάθεσης ΑΓ 579/2019 αγωγή του Λεωνίδα Γοβδελά κατά του Δήμου Καρπάθου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Λυριστής).9Β5ΡΩΕ0-ΨΟ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ90-2020
17/12/2020 02:00:0017/12/2020 21:32:47Απόφαση αρίθμ. 110-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση αδείας στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ανδρέου.ΕΨΣΝΩΕ0-ΞΑΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ110-2020
17/12/2020 02:00:0017/12/2020 21:12:35Απόφαση αρίθμ. 102-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΕ.ΨΟΨΤΩΕ0-ΒΝΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ102-2020
16/12/2020 02:00:0016/12/2020 22:25:56Απόφαση αρίθμ. 101-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης περί ανάγκης ονοματοδοσίας της Κοινοτικής Οδού Μεσοχωρίου από οικία Σοφίας Γερογιάννη έως πλατείας ΣΚΟΠΗ.Ρ02ΣΩΕ0-ΦΙΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101-2020
16/12/2020 02:00:0016/12/2020 22:20:53Απόφαση αρίθμ. 100-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης περί ανάγκης ονοματοδοσίας της πλατείας ΣΚΟΠΗΣ Κοινότητας Μεσοχωρίου του Δήμου Καρπάθου.ΡΙΤΟΩΕ0-ΜΥΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100-2020
16/12/2020 02:00:0016/12/2020 22:01:24Απόφαση αρίθμ. 99-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στον Δήμο ΚαρπάθουΡΥΘΥΩΕ0-2Ω8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ99-2020
16/12/2020 02:00:0016/12/2020 21:34:24Απόφαση αρίθμ. 98-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καρπάθου και συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης.9Υ0ΦΩΕ0-Κ7ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2020
16/12/2020 02:00:0016/12/2020 17:51:36Απόφαση αρίθμ. 97-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού στις εποχιακά λειτουργούσες Επιχειρήσεις.Ω250ΩΕ0-Η3ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ97-2020
16/12/2020 02:00:0016/12/2020 17:49:24Απόφαση αρίθμ. 96-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.Ψ72ΖΩΕ0-ΝΤΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ96-2020
16/12/2020 02:00:0016/12/2020 17:46:55Απόφαση αρίθμ. 95-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020.Ψ44ΦΩΕ0-ΦΒΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ95-2020
11/12/2020 02:00:0016/12/2020 07:05:01Ορθή Επανάληψη της Απόφασης με αρίθμ. 93-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Ε06ΡΩΕ0-ΓΘΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ93-2020
11/12/2020 02:00:0011/12/2020 21:56:49Απόφαση αρίθμ. 94-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Υποβολή για έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Καρπάθου.6ΗΥΝΩΕ0-81ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ94-2020
12/11/2020 02:00:0012/11/2020 11:25:47Απόφαση αρίθμ. 91-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης .Ω216ΩΕ0-ΙΡΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ91-2020
03/11/2020 02:00:0003/11/2020 08:57:15Απόφαση αρίθμ. 89-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση πρακτικών άρσης κυκλοφορίας Υπηρεσιακών Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Καρπάθου, λόγω ασύμφορου κυκλοφορίας των.6ΣΛΔΩΕ0-Φ2ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ89-2020
02/11/2020 02:00:0002/11/2020 12:14:19Απόφαση αρίθμ. 84-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Παράτασης συμβάσεων εργαζομένων στο Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».Ω0ΘΨΩΕ0-ΟΞΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84-2020
02/11/2020 02:00:0002/11/2020 12:18:25Απόφαση αρίθμ. 85-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης για την λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στον Δήμο Καρπάθου (εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παραγυιός).6ΔΚΒΩΕ0-ΒΙ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85-2020
02/11/2020 02:00:0002/11/2020 12:23:43Απόφαση αρίθμ. 87-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκπροσώπηση Δήμου Καρπάθου στις Τράπεζες (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Μανωλάκης).6ΣΠΣΩΕ0-2ΜΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87-2020
02/11/2020 02:00:0002/11/2020 12:21:34Απόφαση αρίθμ. 86-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου στην Επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών έτους 2021 (εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παραγυιός).ΩΝΧΔΩΕ0-9ΥΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86-2020
02/11/2020 02:00:0002/11/2020 12:27:16Απόφαση αρίθμ. 88-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Σπανού από τακτικό μέλος της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΕ (εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παραγυιός).6ΝΥΥΩΕ0-ΩΝ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ88-2020
02/11/2020 02:00:0006/11/2020 12:19:59Απόφαση αρίθμ. 83-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εφαρμογή της με αριθμό πρωτ. 54793/14-9-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Λυριστής).ΩΖΡ1ΩΕ0-ΞΣ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83-2020
19/10/2020 03:00:0019/10/2020 09:07:43Απόφαση αρίθμ. 82-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του διατελέσαντος Δημοτικού Συμβούλου και τ. Δημαρχεύοντος του Δήμου Καρπάθου καθώς και Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Πηγαδίων Καρπάθου, αειμνήστου Ιωάννη Α. Χαλκιά.ΨΡΙΘΩΕ0-ΡΞ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82-2020
19/10/2020 03:00:0019/10/2020 09:06:16Απόφαση αρίθμ. 81-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΨΩΟΒΩΕ0-ΤΡΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ81-2020
02/10/2020 03:00:0002/10/2020 12:07:34Απόφαση αρίθμ. 80-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη της Αυτού Εξοχότητας Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.κ. Αικατερίνης Ν. Σακελλαροπούλου σε Επίτιμη Δημότη της Νήσου Καρπάθου.ΨΣΕ0ΩΕ0-ΝΩΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ80-2020
02/10/2020 03:00:0002/10/2020 12:02:59Απόφαση αρίθμ. 79-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Ω179ΩΕ0-Υ4ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79-2020
28/09/2020 03:00:0028/09/2020 09:08:47Απόφαση αρίθμ. 77-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6Τ9ΕΩΕ0-Μ6ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77-2020
28/09/2020 03:00:0028/09/2020 09:13:43Απόφαση αρίθμ. 78-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Γνωμοδότηση με θέμα: Την Μ.Π.Ε. του έργου «Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 6 MW ΑΙΟΛΙΚΟ , 15 MW ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ (ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕ) & 3,75 MW ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΦΑΛΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ6Ψ71ΩΕ0-7ΥΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ78-2020
17/09/2020 03:00:0017/09/2020 11:43:24Απόφαση αρίθμ. 76-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός εκπροσώπου για την παράσταση του Δήμου Καρπάθου στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της ΦΟΣΔΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε.Ω8ΑΒΩΕ0-Θ9ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ76-2020
17/09/2020 03:00:0017/09/2020 11:41:05Απόφαση αρίθμ. 75-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: ¨Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου της Πράξης Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5010434 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», συνολικού ποσού 1.285.342,53 ευρώ.ΨΠΟΔΩΕ0-Ρ2ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75-2020
17/09/2020 03:00:0017/09/2020 11:37:57Απόφαση αρίθμ. 74-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΙ3ΧΩΕ0-3ΥΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74-2020
03/09/2020 03:00:0003/09/2020 13:12:37Απόφαση αρίθμ. 71-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή της παραίτησης του κ. Χριστοδούλου Ηλία από τη θέση του Αντιπροέδρου του ΚΟΠΑΠ.658ΗΩΕ0-ΤΙΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71-2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 07:34:24Απόφαση αρίθμ. 67-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του Δήμου Καρπάθου στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων - ΤΠΣ».ΩΞΥΖΩΕ0-ΖΧΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67-2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 07:26:22Απόφαση αρίθμ. 64-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις αλλαγές στην εκτός σχεδίου δόμηση που προβλέπεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος.6ΝΙΡΩΕ0-Χ7ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64-2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 07:29:53Απόφαση αρίθμ. 65-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020.Ω1ΓΧΩΕ0-ΞΩ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65-2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 07:32:27Απόφαση αρίθμ. 66-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 (Υποχρεωτική Αναμόρφωση).Ω9ΖΚΩΕ0-ΕΕΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66-2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 07:49:12Απόφαση αρίθμ. 70-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή της παραίτησης της κας Σκούλλου Αναστασίας από τη θέση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Τουρισμού.6ΠΧΞΩΕ0-Ν7ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70-2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 07:36:51Απόφαση αρίθμ. 68-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καρπάθου στην Γενική Συνέλευση μετόχων της ΑΝΔΩ Α.Ε.Ω5ΡΥΩΕ0-ΝΗΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68-2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 07:41:56Απόφαση αρίθμ. 69-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή της παραίτησης της κας Νταργάκη Δέσποινας από τη θέση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Τουρισμού.6ΜΑΩΩΕ0-ΜΦΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69-2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 07:51:26Απόφαση αρίθμ. 72-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου έτους 2020.ΩΘΥΨΩΕ0-4Ν0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72-2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 07:53:35Απόφαση αρίθμ. 73-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Ακαταλληλότητας Υπηρεσιακών Οχημάτων του Δήμου Καρπάθου.62Ρ5ΩΕ0-37ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73-2020
13/08/2020 03:00:0013/08/2020 13:02:04Απόφαση αρίθμ. 62-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Επικαιροποίηση της αρίθμ. 141/2019 (ΑΔΑ: 6ΘΛ7Ω0-Ψ31) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το πρακτικό της επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών & οχημάτων – μηχανημάτων ιδιοκτησίας Δήμου Καρπάθου προς απόσυρση.ΨΣΣΖΩΕ0-6ΥΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62-2020
05/08/2020 03:00:0005/08/2020 12:08:27Απόφαση αρίθμ. 63-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή όρου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.ΨΧΚ6ΩΕ0-ΣΜΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63-2020
04/08/2020 03:00:0004/08/2020 10:29:59Απόφαση αρίθμ. 61-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΜΕΝΕΤΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ – ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ».ΨΗΤΘΩΕ0-ΦΗΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61-2020
27/07/2020 03:00:0027/07/2020 11:48:50Απόφαση αρίθμ. 60-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2020.6675ΩΕ0-ΛΧΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60-2020
27/07/2020 03:00:0027/07/2020 11:42:24Απόφαση αρίθμ. 59-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 (5η τροποποίηση 2020).63Κ5ΩΕ0-ΦΥΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59-2020
27/07/2020 03:00:0027/07/2020 11:40:31Απόφαση αρίθμ. 58-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.Ψ2ΗΦΩΕ0-Α4ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58-2020
16/07/2020 03:00:0016/07/2020 13:06:25Απόφαση αρίθμ. 57-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΨΟΦΦΩΕ0-Γ66ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2020
07/07/2020 03:00:0007/07/2020 09:24:34Απόφαση αρίθμ. 56-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοινότητα ΑρκάσαςΨΛΡΤΩΕ0-0ΟΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56-2020
06/07/2020 03:00:0006/07/2020 14:35:23Απόφαση αρίθμ. 55-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με το έγγραφο της ΚΤΥΠ ΑΕ για κτίριο Γυμνασίου Πηγαδίων – ΕΠΑΛ Καρπάθου.69ΧΒΩΕ0-ΠΓΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55-2020
01/07/2020 03:00:0001/07/2020 12:32:26Απόφαση αρίθμ. 54-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εισήγηση περί Τροποποίησης του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.69Ζ9ΩΕ0-ΜΗ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2020
01/07/2020 03:00:0001/07/2020 10:52:49Απόφαση αρίθμ. 53-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».ΨΚΓ7ΩΕ0-ΛΛΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53-2020
16/06/2020 03:00:0016/06/2020 12:12:24Απόφαση αρίθμ. 52-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την ανάληψη καθηκόντων του Δημάρχου Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριου πριν από την λήξη της νόμιμης άδειας του από το Δημοτικό Συμβούλιο (αριθμός απόφασης 46-2020 του ΔΣ ).6769ΩΕ0-7ΛΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52-2020
16/06/2020 03:00:0016/06/2020 12:13:49Απόφαση αρίθμ. 51-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΣΜΑΩΕ0-Φ4ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51-2020
29/05/2020 03:00:0029/05/2020 14:13:10Απόφαση αρίθμ. 45-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού σε σχέση με την από 6-12-2019 με αυξ. Αριθμό κατάθεσης ΑΓ 579/2019 αγωγή του Λεωνίδα Γοβδελά κατά του Δήμου Καρπάθου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.ΨΔΤ8ΩΕ0-ΞΕΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45-2020
26/05/2020 03:00:0026/05/2020 13:36:26Απόφαση αρίθμ. 50-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του διατελέσαντος Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχου του Δήμου Καρπάθου, αειμνήστου Γεωργίου Θεμιστοκλή Νισύριου.Ψ3Ψ8ΩΕ0-ΘΚΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50-2020
26/05/2020 03:00:0026/05/2020 12:53:30Απόφαση αρίθμ. 49-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΜ6ΑΩΕ0-ΒΘΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49-2020
19/05/2020 03:00:0019/05/2020 12:27:21Απόφαση αρίθμ. 48-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Επιλογή υδρονομέων για το έτους 2020.ΩΕΣΛΩΕ0-ΓΞ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 13:51:43Απόφαση αρίθμ. 41-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.ΩΘ3ΩΩΕ0-ΑΨΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 13:43:00Απόφαση αρίθμ. 38-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων που πλήττονται από την διακοπή ή τον περιορισμό υποχρεωτικά της λειτουργίας τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού covid-19.ΩΖ2ΠΩΕ0-ΑΛ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 13:47:45Απόφαση αρίθμ. 39-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εισηγητική έκθεση A΄ τριμήνου του έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2020.99ΜΡΩΕ0-Θ5ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 13:49:36Απόφαση αρίθμ. 40-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2020.Ω562ΩΕ0-Α33ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 13:53:30Απόφαση αρίθμ. 42-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:Τροποποίηση Προγράμματος της Επιτροπής Τουρισμού έτους 2020.6ΜΟΜΩΕ0-32ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 13:56:11Απόφαση αρίθμ. 43-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων».ΨΨΥΦΩΕ0-ΠΙΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 13:59:01Απόφαση αρίθμ. 44-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Οριστική παραλαβή Υπηρεσιών.ΨΜΥ3ΩΕ0-ΓΩ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 14:01:38Απόφαση αρίθμ. 46-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριο.ΨΛΝΡΩΕ0-1ΑΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 14:08:35Απόφαση αρίθμ. 47-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δήμαρχο.6Ρ4ΠΩΕ0-ΕΦ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47-2020
06/05/2020 03:00:0006/05/2020 16:32:14Απόφαση αρίθμ. 37-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση παραχώρησης οχήματος από τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου.9ΖΕ5ΩΕ0-Ι1ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37-2020
06/05/2020 03:00:0006/05/2020 16:30:31Απόφαση αρίθμ. 36-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Ψ3Α7ΩΕ0-ΞΡΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36-2020
29/04/2020 03:00:0029/04/2020 13:55:00Απόφαση αρίθμ. 34-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6ΗΕ3ΩΕ0-86ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34-2020
29/04/2020 03:00:0029/04/2020 13:53:07Απόφαση αρίθμ. 35-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χαρακτηρισμός Κ.Α 70.6414 ως δεκτικός εκδόσεως χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.9Ο4ΩΩΕ0-ΒΣΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35-2020
21/04/2020 03:00:0021/04/2020 11:03:44Απόφαση αρίθμ. 30-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ του Κ.Ο.Π.Α.Π.ΩΤΘΡΩΕ0-6ΞΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30-2020
16/04/2020 03:00:0016/04/2020 13:39:32Απόφαση αρίθμ. 32-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.9ΛΝ5ΩΕ0-ΨΒΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32-2020
16/04/2020 03:00:0016/04/2020 13:37:07Απόφαση αρίθμ. 33-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμαρχο Καρπάθου κ.Ιωάννη Νισύριο.ΨΓΛΓΩΕ0-ΙΙ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 07:12:27Απόφαση αρίθμ. 31-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δήμαρχο.6Σ10ΩΕ0-ΠΣΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 07:14:50Απόφαση αρίθμ. 29-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμό υδρονομέων για το 2020.ΩΔΛ4ΩΕ0-ΕΛ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 07:16:52Απόφαση αρίθμ. 28-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές & εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας καθαριότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2020.6ΘΛΗΩΕ0-Υ59ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 07:20:58Απόφαση αρίθμ. 27-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.ΩΕ8ΓΩΕ0-ΚΓΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 07:22:50Απόφαση αρίθμ. 26-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού Δήμου Καρπάθου για κατάθεση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων - ορισμός υπεύθυνου κίνησης/διαχείρισης λογαριασμού με τον αναπληρωτή του.6ΤΒΔΩΕ0-Γ6ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 07:32:19Απόφαση αρίθμ. 23-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Απαλλαγή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων – πεζοδρομίων αναλογικά για την περίοδο περιορισμού ή διακοπής λειτουργίας επιχειρήσεων λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.62Η8ΩΕ0-ΖΚΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 07:35:17Απόφαση αρίθμ. 22-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Απαλλαγή καταβολής ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού από τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος των επιχειρήσεων που ανέστειλαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19ΩΗΦΧΩΕ0-Ι0ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 10:48:29Απόφαση αρίθμ. 24-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εισήγηση για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του Δήμου ΚαρπάθουΩ574ΩΕ0-ΜΓΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 07:27:10Απόφαση αρίθμ. 25-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εισηγητική Έκθεση Δ΄ Τριμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2019.ΩΚ11ΩΕ0-2ΨΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25-2020
23/03/2020 02:00:0023/03/2020 11:20:16Απόφαση αρίθμ. 21-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χαρακτηρισμός Κ.Α 20.7325.0001 ως δεκτικός εκδόσεως χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.ΩΘΠΤΩΕ0-ΝΜΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21-2020
20/03/2020 02:00:0020/03/2020 14:25:39Απόφαση αρίθμ. 20-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριο.Ω8ΣΖΩΕ0-ΖΙ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2020
17/02/2020 02:00:0017/02/2020 11:20:18Απόφαση αρίθμ. 10-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπάθου.ΩΨ18ΩΕ0-ΗΝΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2020
13/02/2020 02:00:0013/02/2020 14:48:02Απόφαση αρίθμ. 7-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Κάρπαθος ένα νέο Τουριστικό μοντέλο Ανάπτυξης. Αποδοχή μοντέλου συνεργασίας Δήμου Καρπάθου με το Υπουργείο Τουρισμού.9ΚΑΡΩΕ0-3ΥΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2020
11/02/2020 02:00:0011/02/2020 18:23:51Απόφαση αρίθμ. 13-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Κανονιστική απόφαση περί προδιαγραφών και κανόνων για την χρήση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου Καρπάθου.6ΟΡΣΩΕ0-Α50ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13-2020
11/02/2020 02:00:0011/02/2020 18:08:04Απόφαση αρίθμ. 9-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης Δήμου Καρπάθου ποσού 250.000,00 ευρώ «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας».ΨΗ7ΚΩΕ0-Ε5ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2020
11/02/2020 02:00:0011/02/2020 18:12:31Απόφαση αρίθμ. 11-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η Επείγουσα Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.ΡΕ41ΩΕ0-ΠΞ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2020
11/02/2020 02:00:0011/02/2020 18:19:09Απόφαση αρίθμ. 12-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εισηγητική έκθεση Γ΄ Τριμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2019.ΨΘ5ΘΩΕ0-ΒΛΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12-2020
11/02/2020 02:00:0011/02/2020 18:27:33Απόφαση αρίθμ. 14-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Διαδημοτική συνεργασία με τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου.6Ζ83ΩΕ0-Κ48ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2020
11/02/2020 02:00:0011/02/2020 19:19:27Απόφαση αρίθμ. 16-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής Χαρακτηρισμού Πολυσύχναστων Παραλιών.68ΖΥΩΕ0-9ΗΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16-2020
11/02/2020 02:00:0011/02/2020 19:28:02Απόφαση αρίθμ.18-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Μίσθωση ακινήτων για την δημιουργία χώρων στάθμευσης.600ΜΩΕ0-0ΥΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2020
11/02/2020 02:00:0012/02/2020 18:13:53Απόφαση αρίθμ. 17-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής άρθρου 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20.ΡΚΣΓΩΕ0-Ι3ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2020
11/02/2020 02:00:0011/02/2020 19:15:39Απόφαση αρίθμ. 15-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Υποβολής Πρότασης στην Πρόσκληση του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πράσινου Ταμείου ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, A΄ Πρόσκληση – Δεκέμβριος 2019.Ω21ΘΩΕ0-ΛΡΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2020
10/02/2020 02:00:0010/02/2020 11:52:00Απόφαση αρίθμ. 8-2020 με θέμα: Περί Αναβολή της Συνεδρίασης της 8ης Φεβρουαρίου 2020.ΨΤΡΡΩΕ0-ΣΩΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 08:58:38Απόφαση αρίθμ. 4-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που θα διατηρείται σε μετρητά στο Ταμείο του Δήμου Καρπάθου665ΨΩΕ0-ΜΛΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 08:37:59Απόφαση αρίθμ. 1-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3879/2010 στο Δήμο Καρπάθου.6ΛΓ1ΩΕ0-ΣΡ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 08:51:06Απόφαση αρίθμ. 3-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Καρπάθου έτους 2020.Ω5Η6ΩΕ0-2Δ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 09:23:13Απόφαση αρίθμ. 6-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών.6ΟΩ1ΩΕ0-ΧΡΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 09:12:41Απόφαση αρίθμ. 5-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.6ΟΗΡΩΕ0-Η4ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 14:55:38Απόφαση αρίθμ. 2-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Καρπάθου στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης. Ορισμός Εκπροσώπων.ΩΔΩΑΩΕ0-ΖΜΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2020
19/12/2019 02:00:0019/12/2019 12:50:49Απόφαση αρίθμ. 137-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συμπλήρωση της αρίθμ. 122-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.ΩΥ0ΨΩΕ0-3Χ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ137-2019
19/12/2019 02:00:0019/12/2019 12:01:17Απόφαση αρίθμ. 142-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α» β) επέκταση του σκοπού της εταιρείας σε αναπτυξιακή με αντικείμενο προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης και γ) κατά υποχρέωση του Ν. 4548/2018 ονομαστικοποίηση ανώνυμων μετοχών και εναρμόνιση στου καταστατικού στον Ν. 4548/2018.ΩΘ1ΩΩΕ0-ΦΣΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ142-2019
19/12/2019 02:00:0019/12/2019 09:42:22Απόφαση αρίθμ. 135-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση χρήσης του περιπτέρου τουριστικών πληροφοριών στην ΔΑΝ Καρπάθου.66ΙΧΩΕ0-1ΔΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ135-2019
18/12/2019 02:00:0018/12/2019 09:36:34Απόφαση αρίθμ. 138-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παράταση προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ.6ΘΜ0ΩΕ0-5Ψ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ138-2019
18/12/2019 02:00:0018/12/2019 10:34:14Απόφαση αρίθμ. 139-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αντικατάσταση μέλους Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου (ΠΟΡΟΚ) του Δήμου Καρπάθου.Ω0ΠΩΩΕ0-712ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ139-2019
18/12/2019 02:00:0018/12/2019 11:15:27Απόφαση αρίθμ. 141-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση καταστροφής υλικού.6ΘΛ7ΩΕ0-Ψ31ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ141-2019
18/12/2019 02:00:0018/12/2019 10:52:44Απόφαση αρίθμ. 140-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Αποθήκης και Συνεργείου του Δήμου Καρπάθου.ΨΗΑΥΩΕ0-Κ4ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ140-2019
18/12/2019 02:00:0018/12/2019 12:13:12Απόφαση αρίθμ. 136-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ» (ΟΠΔ) του Δήμου Καρπάθου.Ω9ΧΒΩΕ0-1ΙΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ136-2019
16/12/2019 02:00:0017/12/2019 12:15:26Απόφαση αρίθμ. 133-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ανδρέου.ΨΑΙΙΩΕ0-Ρ5ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ133-2019
16/12/2019 02:00:0017/12/2019 12:08:58Απόφαση αρίθμ. 132-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δήμαρχο.Ω4Χ7ΩΕ0-ΤΗ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ132-2019
16/12/2019 02:00:0017/12/2019 12:05:27Απόφαση αρίθμ. 131-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Υποβολής Αίτησης Στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, μέτρο 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ», Υπομέτρο 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων».Ψ9ΥΥΩΕ0-13ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ131-2019
16/12/2019 02:00:0017/12/2019 12:02:11Απόφαση αρίθμ. 130-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή Επιχορήγησης του Δήμου Καρπάθου από το Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II », στον άξονα προτεραιότητας « H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».6ΧΨ5ΩΕ0-ΔΨΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ130-2019
16/12/2019 02:00:0017/12/2019 11:55:57Απόφαση αρίθμ. 129-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές64Θ9ΩΕ0-2ΥΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ129-2019
16/12/2019 02:00:0017/12/2019 11:49:28Απόφαση αρίθμ. 128-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:Παράταση συμβάσεων εργαζομένων στο Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.6725ΩΕ0-ΧΒΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ128-2019
28/11/2019 02:00:0028/11/2019 10:10:59Απόφαση αρίθμ. 127-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2020.7ΧΔ4ΩΕ0-1ΛΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ127-2019
22/11/2019 02:00:0022/11/2019 13:33:55Απόφαση αρίθμ. 124-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών Κοιμητηρίων Οικονομικού έτους 2020.94Ν7ΩΕ0-1ΨΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ124-2019
22/11/2019 02:00:0022/11/2019 11:25:36Απόφαση αρίθμ. 121-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2020.ΩΑ1ΜΩΕ0-ΚΒ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ121-2019
21/11/2019 02:00:0021/11/2019 14:04:40Απόφαση αρίθμ. 123-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Οικονομικού έτους 2020.6Μ2ΗΩΕ0-21ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ123-2019
21/11/2019 02:00:0021/11/2019 13:58:32Απόφαση αρίθμ. 122-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Οικονομικού έτους 2020.ΩΨ1ΗΩΕ0-Ν0ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ122-2019
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 16:13:22Απόφαση αρίθμ. 125-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Σύμβασης Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.9Φ66ΩΕ0-ΞΓ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ125-2019
20/11/2019 02:00:0021/11/2019 07:46:53Απόφαση αρίθμ. 126-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Καρπάθου με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής6ΨΣ4ΩΕ0-7ΓΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ126-2019
06/11/2019 02:00:0006/11/2019 07:56:38Απόφαση αρίθμ. 119-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.7Ν9ΒΩΕ0-ΩΔΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119-2019
06/11/2019 02:00:0006/11/2019 12:03:13Απόφαση αρίθμ. 120-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση αποστολής Αιτήματος στους αρμόδιους φορείς για την Προσωρινή Λειτουργία Πύλης Εισόδου και Εξόδου προσώπων στο Ελληνικό έδαφος του Λιμανιού Πηγαδίων Καρπάθου.684ΓΩΕ0-ΡΧΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120-2019
05/11/2019 02:00:0005/11/2019 10:06:33Απόφαση αρίθμ. 118-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Εκπροσώπων Δήμου Καρπάθου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου.6Γ4ΠΩΕ0-ΕΔ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ118-2019
30/10/2019 02:00:0030/10/2019 12:38:03Απόφαση αρίθμ. 112-219 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης.ΩΙΠΥΩΕ0-Υ45ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ112-2019
30/10/2019 02:00:0029/01/2020 09:50:27Απόφαση αρίθμ. 116-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους Αναπληρωτές τους στην επιτροπή εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 7 ΠΔ. 270/81.60ΧΘΩΕ0-4ΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ116-2019
30/10/2019 02:00:0030/10/2019 12:35:16Απόφαση αρίθμ. 111-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΡΟΚ.6ΡΔΧΩΕ0-ΩΙΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ111-2019
30/10/2019 02:00:0030/10/2019 12:32:50Απόφαση αρίθμ. 110-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΠΑΠΨΜΗΥΩΕ0-Φ5ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ110-2019
30/10/2019 02:00:0030/10/2019 12:39:58Απόφαση αρίθμ. 113-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου.ΩΖΞΥΩΕ0-ΨΜΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ113-2019
30/10/2019 02:00:0030/10/2019 12:42:26Απόφαση αρίθμ. 114-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου.6ΦΤ0ΩΕ0-Ε7ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ114-2019
30/10/2019 02:00:0030/10/2019 12:44:02Απόφαση αρίθμ. 115-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους Αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων Δήμου Καρπάθου.6Χ1ΓΩΕ0-ΗΘΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ115-2019
30/10/2019 02:00:0030/10/2019 14:13:02Απόφαση αρίθμ. 117-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών.ΩΡΙΝΩΕ0-ΟΗΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2019
17/10/2019 03:00:0017/10/2019 10:35:56Απόφαση αρίθμ. 99-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου,Ω6ΚΨΩΕ0-6ΝΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ99-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:56:22Απόφαση αρίθμ. 101-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης και αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου για την ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 29878/18-4-2019 πρόσκληση ΙΧ με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», όπως τροποποιήθηκε με την 64982/18-9-2019 πρόσκληση,6ΦΣΧΩΕ0-ΤΚ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:13:07Απόφαση αρίθμ. 97-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας ΔωδεκανήσουΨΙΕ9ΩΕ0-Β11ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ97-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:34:08Απόφαση αρίθμ. 91-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2019,6Ζ6ΓΩΕ0-ΧΡΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ91-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:38:58Απόφαση αρίθμ. 94-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική Επιτροπή παιδείας6ΡΘΒΩΕ0-ΥΘΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ94-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:40:44Απόφαση αρίθμ. 95-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου για την λειτουργία της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Καρπάθου,ΩΠ31ΩΕ0-ΤΩ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ95-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:42:34Απόφαση αρίθμ. 96-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20,Ω7Χ8ΩΕ0-1ΒΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ96-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:44:27Απόφαση αρίθμ. 98-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός Οργάνων του Δήμου Kαρπάθου, δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός ανώτατου μηνιαίου επιτρεπτού χρηματικού ορίου χρήσης,ΩΞ46ΩΕ0-ΑΑ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:50:22Απόφαση αρίθμ. 100-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας ¨Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων¨ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκληση V, με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας,Ω7ΤΑΩΕ0-ΥΕΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 15:02:46Απόφαση αρίθμ. 108-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκπροσώπηση Δήμου Καρπάθου σε Τράπεζες,ΨΚΒ8ΩΕ0-1ΩΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 12:00:23Απόφαση αρίθμ. 102-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα σε συνέχεια της Παράτασης διάρκειας της πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου¨ με κωδικό ΟΠΣ 5001874 στο Ε.Π. Νότιο Αιγαίο.6Ι4ΘΩΕ0-Μ5ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ102-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 12:08:48Απόφαση αρίθμ. 103-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης και αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου για την ένταξη του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας ¨Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των δήμων¨ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 29816/18-4-2019 πρόσκληση VIII,ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», όπως τροποποιήθηκε με την 64946/18-9-2019 πρόσκληση,78ΤΕΩΕ0-ΙΓΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 12:11:53Απόφαση αρίθμ. 104-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:Αποδοχή της συμμετοχής και υποβολή του αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου για την ένταξη του Δήμου Καρπάθου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II του άξονα προτεραιότητας Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 42256/3-6-2019 πρόσκληση Χ, με τίτλο: Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς,6ΣΧ6ΩΕ0-ΒΓΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 12:17:52Απόφαση αρίθμ. 105-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καρπάθου στο Δίκτυο Πόλεων «Δίκτυο πόλεων για την βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», έγκριση καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων6Η9ΓΩΕ0-ΔΕΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ105-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 12:25:31Απόφαση αρίθμ. 92-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2019ΩΑΦ2ΩΕ0-ΩΓΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 12:32:57Απόφαση αρίθμ. 93-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2019Ψ8ΖΤΩΕ0-3ΒΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ93-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 14:18:37Απόφαση αρίθμ. 106-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για λήψη απόφασης,ΨΧΛΒΩΕ0-4ΗΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ106-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 14:29:02Απόφαση αρίθμ. 107-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση κωδικού ως δεκτικού για ένταλμα προπληρωμής6ΕΓΗΩΕ0-ΒΓΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 16:58:20Απόφαση αρίθμ. 109-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών9ΜΟΞΩΕ0-ΚΓ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2019
08/10/2019 03:00:0008/10/2019 10:39:14Απόφαση αρίθμ. 90-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:΅Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού, έτους 2018ΩΒ8ΤΩΕ0-4ΙΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ90-2019
23/09/2019 03:00:0023/09/2019 12:42:04Απόφαση αρίθμ. 89/22-9-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου.6ΒΔΕΩΕ0-ΨΟ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ89
09/09/2019 03:00:0012/09/2019 11:38:34Απόφαση αρίθμ. 88-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)ΩΖΑΒΩΕ0-ΖΤ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ88-2019
09/09/2019 03:00:0009/09/2019 13:13:22Απόφαση αρίθμ. 87-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”.6ΖΕΛΩΕ0-ΚΝΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87-2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 11:00:56Αριθ. Αποφ. : 86/2019 Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ : Ανακήρυξη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Καρπάθου.60ΜΣΩΕ0-ΚΔΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86/2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 10:42:34Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 03ης Αυγούστου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 5683/31-07-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου6ΝΩΣΩΕ0-9ΛΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5812/05-08-19
31/07/2019 03:00:0001/08/2019 10:29:20Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨ9ΕΠΩΕ0-2ΝΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5683/31-7-2019
17/07/2019 03:00:0017/07/2019 11:52:59Αριθ. Αποφ. : 85/2019 Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚαρπάθουΨ15ΘΩΕ0-ΡΔ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85/2019
17/07/2019 03:00:0017/07/2019 11:49:38Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 16ης Ιουλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 5202/11-07-2019)68Ρ4ΩΕ0-Ρ9ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5349/17-7-2019
11/07/2019 03:00:0011/07/2019 12:51:14Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου6Π4ΑΩΕ0-ΗΟΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5202/11-7-2019
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 13:01:02Απόφαση αρίθμ. 84-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:Αποδοχή επιχορήγησης - Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2019.ΩΛΔΡΩΕ0-8Α2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 12:42:37Πίνακας Θεμάτων της από 5-7-2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουΩ0ΚΚΩΕ0-ΘΙΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5055
01/07/2019 03:00:0003/07/2019 13:09:26Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΛΒΑΩΕ0-ΚΒΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4891/1-7-2019
20/06/2019 03:00:0020/06/2019 10:11:44Αριθ. Αποφ. : 83/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Παραλαβής Έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού Καταστήματος Καρπάθου σε χώρο ευπαθών κοινωνικών ομάδων ».6Ρ4ΔΩΕ0-Ξ1ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83/2019
18/06/2019 03:00:0018/06/2019 12:09:15Αριθ. Αποφ. : 81/2019 Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 2019.6ΨΩ6ΩΕ0-ΝΦ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ81/2019
18/06/2019 03:00:0018/06/2019 10:59:11Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 14ης Ιουνίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 4395/10-06-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.ΨΠΞΡΩΕ0-ΧΣΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4569/18-6-2019
18/06/2019 03:00:0018/06/2019 12:10:56Αριθ. Αποφ. : 82/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 2019.6Ζ8ΔΩΕ0-ΡΦ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82/2019
10/06/2019 03:00:0010/06/2019 12:57:21Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 14η του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00ΩΙΙΙΩΕ0-Γ9ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4395/2019
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 15:21:58Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 2019.9ΩΔ4ΩΕ0-ΒΧΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ80
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 15:17:38Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 21ης Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3763/16-05-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.9ΘΤΞΩΕ0-9ΗΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3889
02/05/2019 03:00:0002/05/2019 09:35:30ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.6ΑΚ4ΩΕ0-5ΑΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ78/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:22:35ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Β’ κατανομή, λειτουργικές δαπάνες Σχολείων, έτους 2019.Ψ3Ε7ΩΕ0-ΤΜΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:25:11ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Ορισμός υπολόγων τραπεζικών λογαριασμών.Ω454ΩΕ0-ΒΕΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:28:01ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Παράθεση γεύματος – κέρασμα γλυκού – ανταλλαγή δώρων, για τις εκδηλώσεις προς τιμή του ΗΡΩΑ ΣΜΗΝΑΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΗΛΙΑΚΗ.6Σ3ΧΩΕ0-7ΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:39:43ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.ΩΕΟΕΩΕ0-61ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ76/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:43:23ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση υδατορέματος «Βαλιά Ρυάκι» στην περιοχή Αφιάρτης, εκτός ορίων οικισμού Μενετών του Δήμου Καρπάθου.69ΟΚΩΕ0-9ΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77/209
23/04/2019 03:00:0023/04/2019 08:44:24ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση νέας θέσης Καντίνας στη περιοχή «Λευκός» της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχωρίου.ΩΣΑΨΩΕ0-Μ9ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79/2019
23/04/2019 03:00:0023/04/2019 08:31:53Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 19ης Απριλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 2765/15-04-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.ΩΜ7ΗΩΕ0-192ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3069
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 12:56:16Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΚ88ΩΕ0-0ΩΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2765/15-4-2019
09/04/2019 03:00:0009/04/2019 10:25:07Αριθ. Αποφ. : 66/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική απόφαση για Στρατηγικό Προγραμματισμό Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023.ΩΒ53ΩΕ0-ΚΣΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:37:34Αριθ. Αποφ. : 63/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες».ΩΖΝΞΩΕ0-ΧΦ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:23:45Αριθ. Αποφ. : 57/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Λογιστικές Υπηρεσίες».64ΛΗΩΕ0-ΞΟΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:28:07Αριθ. Αποφ. : 58/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Γεωπληροφορικής».6Ρ3ΝΩΕ0-ΟΣΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:29:57Αριθ. Αποφ. : 59/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Ταχυμεταφορές».66ΔΩΩΕ0-ΙΝ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:33:31Αριθ. Αποφ. : 61/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Συστήματα Πληροφορικής».ΨΟΡΛΩΕ0-4ΧΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:35:17Αριθ. Αποφ. : 62/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες».69Λ2ΩΕ0-ΗΟΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:31:53Αριθ. Αποφ. : 60/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες».6Γ21ΩΕ0-ΤΞΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:39:11Αριθ. Αποφ. : 64/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση Οχημάτων».6ΙΛΘΩΕ0-Υ10ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:43:17Αριθ. Αποφ. : 69/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της Υπηρεσίας «Λογιστικές Υπηρεσίες».ΩΒΣ3ΩΕ0-1ΡΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:45:21Αριθ. Αποφ. : 70/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της Υπηρεσίας «Τουριστική Προβολή».65ΔΕΩΕ0-ΚΙΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:46:51Αριθ. Αποφ. : 71/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της Υπηρεσίας «Ταχυμεταφορές».ΩΣ3ΩΩΕ0-55ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:48:57Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 03ης Απριλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 2302/29-03-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚαρπάθουΨ6ΧΙΩΕ0-0Ε9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2485/4-4-2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 11:36:29Αριθ. Αποφ. : 67/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση λειτουργίας του Γυμνασίου Πηγαδίων και ΕΠΑΛ Καρπάθου μετά τις διακοπές του Πάσχα.78Υ7ΩΕ0-ΛΩΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 11:38:43Αριθ. Αποφ. : 68/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Κωδικών ως δεκτικών για ένταλμα πληρωμής.7Μ44ΩΕ0-ΕΧΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:41:30Αριθ. Αποφ. : 65/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες».6ΛΞΡΩΕ0-9ΛΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65/2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:12:31Αριθ. Αποφ. : 53/2019 Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2018.ΩΧΦΞΩΕ0-3ΧΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53/2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:00:31Αριθ. Αποφ. : 50/2019 Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καθορισμού κοινοχρήστων χώρων για εκμίσθωση.6Ν5ΟΩΕ0-ΖΧΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50/2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:09:59Αριθ. Αποφ. : 52/2019 Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2018.Ω11ΜΩΕ0-Η33ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52/2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:20:26Αριθ. Αποφ. : 56/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Διόρθωση λαθών σε βεβαιωμένους Χρηματικούς Καταλόγους τελών ύδρευσης – αποχέτευσης.Ω9ΕΟΩΕ0-ΖΒ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56/2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:14:51Αριθ. Αποφ. : 54/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 22.096,80 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.6Α1ΧΩΕ0-ΚΜ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54/2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:16:46Αριθ. Αποφ. : 55/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Σύμβασης Προμήθειας (Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη αναγκών Γυμνασίου και ΕΠΑΛ Καρπάθου).Ω4ΧΘΩΕ0-5ΩΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55/2019
29/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:58:38Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 3η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ,ΨΚΘΣΩΕ0-ΡΝΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2302
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 11:22:17Αριθ. Αποφ. : 51/2019 Δ.Σ., ΘΕΜΑ: Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού 2020 - 2023.66ΖΨΩΕ0-Λ07ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51/2019
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 11:16:21Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 27ης Μαρτίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 2141/22-03-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚαρπάθουΨΚΦΡΩΕ0-ΕΦΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2249
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 11:19:33Αριθ. Αποφ. : 46/2019 ΔΣ, ΘΕΜΑ:Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023.Ω22ΒΩΕ0-92ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46/2019
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 12:28:49Αριθ. Αποφ. : 49/2019 Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου».Ψ855ΩΕ0-Φ5ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49/2019
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 12:03:41Αριθ. Αποφ. : 47/2019 Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.67Ι5ΩΕ0-ΟΔΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47/2019
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 12:06:43Αριθ. Αποφ. : 48/2019 Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019ΩΒΩΚΩΕ0-466ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48/2019
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 11:10:44Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 27η του μηνός Μαρτίου έτους 20196ΥΖΗΩΕ0-ΣΗΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2141
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 10:44:06Απόφαση αρίθμ. 45-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου με θέμα: 1η υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2019 του Π.ΟΡ.Ο.Κ.Ψ0ΛΗΩΕ0-74ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 10:25:14Απόφαση αρίθμ. 44-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες».68Ξ3ΩΕ0-ΕΡΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 10:17:07Απόφαση αρίθμ. 43-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Τουριστική Προβολή».6Ι48ΩΕ0-ΖΕΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 10:10:44Απόφαση αρίθμ. 42-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου».6ΝΥΥΩΕ0-ΥΣΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 09:42:41Απόφαση αρίθμ. 41-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές υπηρεσίες».ΩΙ47ΩΕ0-Π9ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 09:33:53Απόφαση αρίθμ. 40-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Υδραυλικές Υπηρεσίες.7ΖΥΞΩΕ0-ΗΡ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 09:15:05Απόφαση αρίθμ. 39-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Διαγραφή τελών Κ.Ο.ΚΩ6ΑΘΩΕ0-ΝΧ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 09:40:22Πίνακας Θεμάτων της από 12-3-2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.7ΜΡ2ΩΕ0-4ΛΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1769
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 09:45:11Απόφαση αρίθμ. 32-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».ΩΨ82ΩΕ0-69ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 10:12:09Απόφαση αρίθμ. 33-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια μηχανήματος ηλεκτροσύντηξης για σωλήνες ΠΕ.Ω3ΦΕΩΕ0-ΙΥΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 10:54:58Απόφαση αρίθμ. 34-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση κινητών και ακινήτων, άρθρο 1 Π.Δ. 270/81.75Τ2ΩΕ0-ΥΤΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 12:07:26Απόφαση αρίθμ. 35-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών.Ψ1Ι7ΩΕ0-979ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 12:13:51Απόφαση αρίθμ. 36-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών.6ΟΨ2ΩΕ0-Μ14ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 12:28:10Απόφαση αρίθμ. 37-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών που αφορούν το Τμήμα Περιβάλλοντος.ΩΓΡΝΩΕ0-Η1ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37
13/03/2019 02:00:0003/04/2019 10:02:49Απόφαση αρίθμ. 38-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παροχή υπηρεσίας συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης, προβολής, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Δήμου Καρπάθου.6ΓΖΩΩΕ0-0ΝΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 12:45:22Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΨΧΕΩΕ0-ΛΘΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1705
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:30:08Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1216/21-02-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26-02-2019 (Αναβολή από 25-02-2019 λόγω καιρικών φαινομένων και έλλειψη αρχικής απαρτίας) καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή. Α/Α Αριθμός Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη Αποφάσεων Θεμάτων Απόφασης 1ο Τακτικό Θέμα 30 Έγκριση ή μη διεξαγωγής ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. ΟΜΟΦΩΝΑ 2ο Τακτικό Θέμα 31 Διαγραφή τελών νεκροταφείου 2005 – 2011. ΟΜΟΦΩΝΑΩ84ΕΩΕ0-Λ65ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1421
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:10:27Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 18/7/2018 υπομνήματος – αίτησης δημοτών για τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της Μελέτης Επέκτασης Λιμένα Καρπάθου και εξέταση /μελέτη της πρότασης των Καρπαθίων πλοιάρχων που περιλαμβάνει α. την επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 120 -150μ, την κατασκευή κρηπιδώματος στην ανατολική πλευρά του Γαρονήσου όπως πρόβλεπε και το ΓΠΣ της πόλης του 1986 και επιπρόσθετα την κατασκευή κρηπιδώματος 200μ στη βόρεια ακτή του Βρόντη που καλύπτει και την ανάγκη εκφόρτωσης των οχληρών και επικίνδυνων φορτίων όπως αποφασίσθηκε με την 229/24-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.64ΨΨΩΕ0-3ΦΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19/2019
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 11:37:59Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 04ης / 26-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Διαγραφή τελών νεκροταφείου 2005 – 2011.ΨΘΖΞΩΕ0-ΨΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31/2019
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 10:07:34Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 04ης / 26-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη διεξαγωγής ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.ΩΣ03ΩΕ0-ΤΤΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30/2019
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 10:04:16Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1216/21-02-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26-02-2019 (Αναβολή από 25-02-2019 λόγω καιρικών φαινομένων και έλλειψη αρχικής απαρτίας) καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.7ΝΚΤΩΕ0-Ψ9ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1421
28/02/2019 02:00:0028/02/2019 10:58:07Απόφαση υποβολής Τεχνικού Δελτίου για το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» στo πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 65574/19-11-2018 πρόσκλησηςV του Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση ή/ και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων».ΩΡ1ΠΩΕ0-6ΡΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18/2019
28/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:32:14Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση παραλλαγής – υπογειοποίησης δικτύου στα Πηγάδια Καρπάθου, από Φαρμακείο ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ έως Εστιατόριο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ.6ΟΜ6ΩΕ0-ΓΥΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21/2019
28/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:34:09: Έγκριση ή μη διεξαγωγής ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.Ψ91ΩΩΕ0-0ΓΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26/2019
28/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:37:32Καθορισμός ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που θα διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ταμείο.Ω2ΧΕΩΕ0-ΦΘΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27/2019
27/02/2019 02:00:0005/03/2019 11:21:04Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1216/21-02-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26-02-2019 (Αναβολή από 25-02-2019 λόγω καιρικών φαινομένων και έλλειψη αρχικής απαρτίας) καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.9ΠΗΡΩΕ0-ΤΕΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1421
27/02/2019 02:00:0027/02/2019 15:14:59Διαγραφές ποσών από καρτέλες δημοτώνΨΩΕΦΩΕ0-ΗΦΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28/2019
27/02/2019 02:00:0027/02/2019 15:13:05Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης με Ο.Α.Ε.Δ.9ΕΔ4ΩΕ0-9Δ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25/2019
27/02/2019 02:00:0027/02/2019 15:09:01Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης Δ τριμήνου έτους 2018 Δήμου Καρπάθου.9ΥΗΖΩΕ0-ΠΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14/2019
27/02/2019 02:00:0027/02/2019 15:03:28Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1277/22-02-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.9ΚΑΙΩΕ0-ΓΓ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1420
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 14:26:04Έγκριση εκδηλώσεων εθνικών και τοπικών επετείων, εξειδίκευση και κατανομή πίστωσης έτους 2019.ΨΞ7ΩΩΕ0-ΦΙ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 14:23:14Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών για μετακινήσεις εκτός έδρας στο εξωτερικό – Εξειδίκευση της πίστωσης μετακίνησης αιρετών για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό.ΨΟ0ΙΩΕ0-6ΨΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:53:42Τροποποίηση της αριθ. 10/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 226/2018 απόφασης του Δ.Σ. «Έγκρισης συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό του 2019».Ψ01ΛΩΕ0-ΧΧΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:50:44Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2225/14-01-2019 πρόσκληση IV, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».62ΓΖΩΕ0-ΨΓΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:47:54Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο», Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων6ΤΒΔΩΕ0-Α3ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:45:07Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: «Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 4721/23-1-2019 πρόσκλησης V, με τίτλο:» Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή κα την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».ΨΠΙ8ΩΕ0-ΠΙΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 12:51:06Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου για το έτος 2019 ανταποδοτικού χαρακτήρα.64Β8ΩΕ0-0ΔΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 14:02:52Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου ΚαρπάθουΩΒΕ0ΩΕ0-4Λ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 14:21:53Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2019 από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.Ψ22ΘΩΕ0-Κ4ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 14:31:42Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2019 από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.Ω7Ρ6ΩΕ0-ΥΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20/2019
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 10:58:14Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Δ.Σ. Της τακτικής συνεδρίασης της 20ης Φεβρουαρίου 20196ΧΡΜΩΕ0-7ΥΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1245
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 12:08:52Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 25η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019ΨΨΟΗΩΕ0-ΜΧΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1216
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 10:47:08Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 19ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1065/15-02-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.ΨΡΕ4ΩΕ0-ΛΔΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1185
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 10:43:02Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019, Δήμου Καρπάθου.ΨΕΓΚΩΕ0-Ζ2ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12/2019
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 10:38:29Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: 1η τροποποίηση προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ Δήμου Καρπάθου, έτους 20196ΩΖΙΩΕ0-Τ2ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11/2019
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 11:54:52πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου7Ζ88ΩΕ0-ΑΤΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1065
30/01/2019 02:00:0030/01/2019 08:53:48ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ6ΛΓΟΩΕ0-ΤΩΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ612
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 14:10:00απόφαση ΔΣ αριθ. 7/2019 Συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ 2018, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων67ΠΛΩΕ0-Γ9ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 14:07:00απόφαση ΔΣ αριθ. 5/2019 - Ορισμός εκπροσώπου Δήμου στην Επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών έτους 2019.Ω9ΟΔΩΕ0-3ΝΒΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ5
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 14:01:42απόφαση ΔΣ αριθ. 4/2019- ορισμός εκπροσώπου Δήμου στην επιτροπή του άρθρου 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20ΨΞΞΒΩΕ0-ΜΞΙΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ4
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:29:55απόφαση ΔΣ αριθ. 3/2019 - Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 181/2014 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.ΟΡ.Ο.Κ.94ΩΝΩΕ0-916ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:15:55πίνακας θεμάτων συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου (25-1-2018)ΨΘ00ΩΕ0-ΟΗΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ573
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:20:38απόφαση ΔΣ 1/2019 - Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Καρπάθου σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν.4583/18 (Φ.Ε.Κ. Α΄/212/2018). Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».ΨΓΑΔΩΕ0-ΣΣ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:27:08απόφαση ΔΣ αριθ.2/2019 - Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 33/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Π.Α.Π.6Υ1ΚΩΕ0-1ΞΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:40:01απόφαση ΔΣ αριθ. 9/2019 - Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στη περιοχή «Άφωτη» (Αίτηση Βασιλαράκη Ροδάνθης).6ΖΟΝΩΕ0-Π3ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:36:45απόφαση ΔΣ αριθ. 8/2019 - Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές & εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2019.6ΠΗΥΩΕ0-ΘΙΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8
28/01/2019 02:00:0001/02/2019 09:12:32απόφαση ΔΣ αριθ. 6/2019 - Παράταση σύμβασης για τη προμήθεια και τοποθέτηση αιθουσών για την κάλυψη αναγκών Γυμνασίου ΕΠΑΛ.7Μ7ΚΩΕ0-Ι4ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6
28/01/2019 02:00:0006/02/2019 13:36:57απόφαση ΔΣ αριθ. 10/2019 - Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 226/2018 απόφασης του Δ.Σ. «Έγκρισης συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό του 2019.67ΨΛΩΕ0-Σ12ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10
24/01/2019 02:00:0024/01/2019 08:52:34ΑΠΟΦΑΣΗ 121/20186ΛΗΛΩΕ0-ΒΚΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ121
21/01/2019 02:00:0021/01/2019 12:47:06ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 25-01-2019ΨΑΙΗΩΕ0-Η9ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ389/21-1-19
16/01/2019 02:00:0025/02/2019 19:30:57ΑΠΟΦ ΔΣ 1/20196ΒΒΧΩΕ0-6ΤΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1
16/01/2019 02:00:0016/01/2019 11:48:15ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 15-01-201 - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ6ΙΕ8ΩΕ0-2ΘΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 10:22:45Αποφ. ΔΣ: 196/20187ΝΠΖΩΕ0-27ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ196
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 10:19:31Αποφ. ΔΣ: 195/20186ΙΞΞΩΕ0-ΞΝΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ195
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 10:18:12Αποφ. ΔΣ : 194/2018ΩΡΞ0ΩΕ0-ΖΕ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ194
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 10:15:24Αποφ. ΔΣ: 193/201869ΙΡΩΕ0-6ΜΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ193
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 10:12:59Αποφ. ΔΣ : 192/20186ΔΜ6ΩΕ0-ΧΓΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ192
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 09:58:01ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14-12-2018 - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΩΕ89ΩΕ0-52ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9381