Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (από 1/1/2021 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των πράξεων του Δημοτικού Συμβουλίου μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
23/03/2023 02:00:0024/03/2023 12:56:3527-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ :Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2021».9Ο24ΩΕ0-Γ2ΒΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ27-2023
10/03/2023 02:00:0010/03/2023 15:37:3424-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τεχνικά έργα σε χώρους στάθμευσηςΨΧ0ΥΩΕ0-Σ9ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24-2023
10/03/2023 02:00:0010/03/2023 15:33:5420-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση διαγραφής τελών νεκροταφείουΨΣ03ΩΕ0-4ΝΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2023
10/03/2023 02:00:0010/03/2023 15:29:0422-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διευθέτηση όμβριων υδάτων γηπέδου Πηγαδίων ΚαρπάθουΨΙΠΧΩΕ0-308ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22-2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 13:55:4817-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση 1ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ έτους 2023 (υποχρεωτική).ΨΥΔΝΩΕ0-2ΞΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 13:49:4016-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση Απολογισμού επιχορήγησης Δήμου Καρπάθου έτους 2022 Α.Σ. Απερίου Καρπάθου ΠΡΩΤΕΥΣ6ΧΩΝΩΕ0-Ι4ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16-2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 13:36:5915-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση Απολογισμού επιχορήγησης Δήμου Καρπάθου έτους 2022 Α.Σ. Καρπάθου ΠΟΣΕΙΔΩΝ99Ρ5ΩΕ0-ΨΔΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2023
06/03/2023 02:00:0006/03/2023 14:47:00Απόφαση 25-2023 ΔΣ με θέμα: "Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2023"ΨΗΧ4ΩΕ0-ΠΩΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ25-2023
06/03/2023 02:00:0006/03/2023 14:42:09Απόφαση ΔΣ 19/2023 με θέμα: "Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου έτους 2023"926ΕΩΕ0-ΣΔΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19/2023
06/03/2023 02:00:0006/03/2023 14:10:27Απόφαση ΔΣ 18/2023 με θέμα "Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου έτους 2023"6Ε3ΤΩΕ0-ΧΚΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18/2023
03/03/2023 02:00:0003/03/2023 14:14:38Απόφαση ΔΣ 23/2023 με θέμα "« Έγκριση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Καρπάθου Οικονομικού Έτους 2023"Ψ7Ω7ΩΕ0-ΙΕΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23/2023
03/03/2023 02:00:0003/03/2023 14:09:13Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 21/2023 με θέμα "Έγκριση προσλήψεων και καθορισμός πρόσθετων προσόντων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023"97ΟΖΩΕ0-ΤΚ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21/2023
20/02/2023 02:00:0020/02/2023 13:38:3914-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση του τετραετούς σχεδίου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού του Δήμου Καρπάθου ετών 2024-2027.ΨΙΙ0ΩΕ0-ΔΚΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2023
20/02/2023 02:00:0020/02/2023 14:09:0212-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση διαγραφής Τελών Νεκροταφείου».ΨΗ8ΗΩΕ0-ΚΞ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12-2023
20/02/2023 02:00:0020/02/2023 14:19:2013-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Προσωρινής Παροχής Εθελοντικών Υπηρεσιών Στείρωσης – Σήμανσης Αδέσποτων ζώων από κλιμάκιο κτηνιάτρων στο Διαφάνι Ολύμπου94ΛΦΩΕ0-13ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13-2023
06/02/2023 02:00:0006/02/2023 15:04:3811-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Διατύπωση δικαιολογημένης γνώμης σε σχέση με τις αντικειμενικές αξίες του Δήμου ΚαρπάθουΡΤΦΛΩΕ0-ΧΚ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2023
06/02/2023 02:00:0006/02/2023 15:00:3910-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΡΛΖΠΩΕ0-20ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2023
02/02/2023 02:00:0002/02/2023 13:34:0809-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης 251/2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών Γ΄ τριμήνου 20229Τ8ΔΩΕ0-ΘΨ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ09-2023
02/02/2023 02:00:0002/02/2023 13:29:3708-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης 249/2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών Β΄ τριμήνου 20226ΛΓ9ΩΕ0-ΦΕΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ08-2023
02/02/2023 02:00:0002/02/2023 09:50:1806-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔ.ΟΧ. στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 20236ΔΞΑΩΕ0-ΜΚΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ06-2023
02/02/2023 02:00:0002/02/2023 09:14:2107-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για διαγραφή τελών ΝεκροταφείουΨΠΔΣΩΕ0-Ε1ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ07-2023
01/02/2023 02:00:0001/02/2023 14:41:3705-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας στον δήμο Καρπάθου για το έτος 202368ΜΔΩΕ0-4ΦΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ05-2023
01/02/2023 02:00:0001/02/2023 13:55:1504-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προγράμματος της Τουριστικής Προβολής για το έτος 202396ΑΟΩΕ0-ΓΟΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ04-2023
01/02/2023 02:00:0001/02/2023 12:52:1103-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός ανώτατου ορίου του Χρηματικού ποσού (1000,00) χιλίων ευρώ που θα διατηρείται σε μετρητά.ΨΝΜΚΩΕ0-12ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ03-2023
01/02/2023 02:00:0001/02/2023 11:22:3802-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ψήφισμα και ανάληψη δαπάνης κηδείας του πρώην Προέδρου της δημοτικής Κοινότητας Μεσοχωρίου Καρπάθου , πρώην δημοτικού συμβούλου και αντιδημάρχου του δήμου Καρπάθου , δημοδιδασκάλου Κωνσταντίνου Παραγιού του ΠέτρουΨΟΤ1ΩΕ0-ΔΧΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ02-2023
01/02/2023 02:00:0001/02/2023 11:17:2701-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών δήμου Καρπάθου έτους 20236ΛΙΜΩΕ0-ΨΨ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ01-2023
30/12/2022 02:00:0016/01/2023 09:54:42102-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ορισμός επίσημης γιορτής εις μνήμην του ήρωα Χριστόφορου Λυτού με ημερομηνία 10η ΟκτωβρίουΨ6ΙΝΩΕ0-Ρ10ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ102-2022
30/12/2022 02:00:0016/01/2023 09:43:25101-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Παράταση ωραρίου μουσικής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Τοπική Κοινότητα Βωλάδας με την επωνυμία «ΚληματαριάΨΒΒ0ΩΕ0-9ΣΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101-2022
30/12/2022 02:00:0016/01/2023 09:58:52103-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση αδείας του Δημοτικού Συμβούλου Ανδρέου Νικόλαου6ΓΦ2ΩΕ0-ΡΙΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2022
30/12/2022 02:00:0017/01/2023 11:05:46100-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αίτημα κατοίκων περιοχής «Χερσόνησος» του Δήμου Καρπάθου Σχετ.: η με αρ. πρ. 7623/10-10-2022 αίτηση Δημοτών.69ΛΜΩΕ0-Σ94ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100-2022
30/12/2022 02:00:0017/01/2023 15:33:34104-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση αδείας του Δημοτικού Συμβούλου Ζανάκη Δημήτριου9ΔΤΟΩΕ0-4ΝΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2022
30/12/2022 02:00:0016/01/2023 10:10:04105-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση αδείας του Δημοτικού Συμβούλου Νταή Νικόλαου970ΩΩΕ0-3Δ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ105-2022
29/11/2022 02:00:0001/12/2022 08:27:5391-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του καταστατικού της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣΑΙΟΛΙΚΗΣ –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α65Δ4ΩΕ0-ΗΓ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ91-2022
21/11/2022 02:00:0022/11/2022 10:51:4693-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6Ψ2ΘΩΕ0-ΕΒΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ93-2022
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 14:20:3398-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Άμεση αποσυμφόρηση του κεντρικού οδικού δικτύου Μενετών με την δημιουργία περιφερειακού δρόμου ή άλλης λύσηςΨ2ΦΤΩΕ0-ΖΓ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2022
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 14:09:3997-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Στέγασης και Σίτισης κατά το άρθρο 32 ΤΟΥ Ν.4483/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 ΤΟΥ Ν. 4735/2020. ΦΕΚ Α 197/12.10.2020 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 Ν. 4807/2021, ΦΕΚ Α 96/11.06.2021. (Υπάλληλοι του Λιμεναρχείου Καρπάθου)ΨΤΠΝΩΕ0-ΤΒΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ97-2022
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 13:06:2296-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μίσθωση ακινήτων για τη Δημιουργία χώρων στάθμευσης6ΘΑΨΩΕ0-ΑΧΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ96-2022
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 12:57:1395-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Στέγασης και Σίτισης κατά το άρθρο 32 ΤΟΥ Ν.4483/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 ΤΟΥ Ν. 4735/2020. ΦΕΚ Α 197/12.10.2020 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 Ν. 4807/2021, ΦΕΚ Α 96/11.06.2021. (Υπάλληλοι του Δήμου Καρπάθου).»9Ξ5ΧΩΕ0-ΨΞΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ95-2022
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 12:42:2694-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Π.Α.Π9ΨΕΓΩΕ0-1Ε0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ94-2022
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 11:01:2092-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ονοματοδοσία οδού της κοινότητας Σπόων Καρπάθου σε οδό « ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Β. ΧΑΛΚΙΑ60ΛΝΩΕ0-ΔΧΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92-2022
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 14:42:1436 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑΣ.96ΝΞΩΕ0-Σ29ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36-2022 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
26/09/2022 03:00:0026/09/2022 14:13:0790-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ του Δήμου Καρπάθου6Ρ20ΩΕ0-Ψ74ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ90-2022
23/09/2022 03:00:0023/09/2022 15:08:4987-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2022.ΩΑ9ΡΩΕ0-ΩΧΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87-2022
23/09/2022 03:00:0023/09/2022 14:14:4985-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε.6ΓΝΕΩΕ0-90ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85-2022
21/09/2022 03:00:0021/09/2022 12:36:2589-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Οικονομικής ΥπηρεσίαςΨΔΗΟΩΕ0-8Ι2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ89-2022
21/09/2022 03:00:0027/09/2022 15:01:5188-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022Ψ6ΟΦΩΕ0-7Α7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ88-2022
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 15:59:1286-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με Θέμα: Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση Προέδρου και Αντιπροέδρου της «Αιολικής Καρπάθου Α.Ε.»ΨΠΖ3ΩΕ0-Ο0ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86-2022
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 12:55:38ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2022. ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς 2022- 2023 Δήμου Καρπάθου ».Ψ4Ε5ΩΕ0-32ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84-2022
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 12:47:29ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 83/2022 ΘΕΜΑ: «Τοπικές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Κοινότητας Καρπάθου Δήμου Καρπάθου ».9ΡΓΑΩΕ0-Φ51ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83-2022
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 12:10:56ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΑΡ.82/2022. ΘΕΜΑ: Τοπικές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Κοινότητας Αρκάσας Δήμου Καρπάθου ».6ΩΜΦΩΕ0-Ρ6ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82-2022
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 11:14:21ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΑΡ.81/2022 ΘΕΜΑ: ‘‘Υποβολή για έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Καρπάθου’’91Γ2ΩΕ0-ΜΥΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ81-2022
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 11:02:34ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΑΡ.80/2022 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ6ΑΞ1ΩΕ0-Ω2ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ80-2022
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 10:28:12ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΑΡ. 79/2022 ΘΕΜΑ : Μονοδρόμηση κεντρικού δρόμου που διασχίζει την περιοχή Σίσσαμο της Δ.Ε Καρπάθου.Ψ2ΔΩΩΕ0-ΧΞΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79
11/08/2022 03:00:0011/08/2022 09:18:59Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 56-2022 με θέμα: "Κατασκευή μνημείου πεσόντων στο Τ.Κ. Όθους κατόπιν αιτήματος του Προέδρου και 79 Πολιτών του Τ.Κ. Όθους"Ψ9ΘΘΩΕ0-Ψ40ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56
08/08/2022 03:00:0008/08/2022 16:31:39Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 55/2022 με θέμα: "Απαλλαγή εποχικών επιχειρήσεων από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού"ΨΟ5ΜΩΕ0-ΨΞ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55
03/08/2022 03:00:0003/08/2022 15:15:13Πρακτικό ματαίωσης της αριθμ. 32-2022 (31-7-2022) Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου.ΩΑ81ΩΕ0-Β4ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6028
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 12:57:42Απόφαση αρίθμ. 77-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6Η7ΤΩΕ0-ΥΨΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 12:58:52Απόφαση αρίθμ. 78-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση επιχορήγησης στον Αθλητικό Σύλλογο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για το έτος 2022.6ΚΨΖΩΕ0-0ΜΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ78-2022
23/06/2022 03:00:0023/06/2022 10:36:58Απόφαση αρίθμ. 76-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Επιλογή Υδρονομέων για το έτους 2022.96ΡΘΩΕ0-ΠΝΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ76-2022
23/06/2022 03:00:0023/06/2022 10:34:48Απόφαση αρίθμ. 75-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου με Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2021 του ΟΤΑ – Δήμος Καρπάθου.Ψ1ΑΕΩΕ0-ΦΑΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75-2022
16/06/2022 03:00:0016/06/2022 12:06:01Απόφαση αρίθμ. 72-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Καρπαθιακού Οργανισμού Πολιτισμού και Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π) του Δήμου ΚαρπάθουΩ3Λ8ΩΕ0-ΔΝΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72-2022
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 13:09:17ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 74-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΟΡΙΑΚΟΝΙ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ.9ΙΣ2ΩΕ0-6ΓΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 13:06:52ΑΠΟΦΑΣΗ 73-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.ΨΧΤΞΩΕ0-ΒΨ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 13:04:04ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 71-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 26-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2022.6ΛΝΥΩΕ0-ΝΕΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 13:00:43ΑΠΟΦΑΣΗ 70-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022.Ψ3Τ2ΩΕ0-Ε5ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 12:57:18ΑΠΟΦΑΣΗ 69-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: 2H ANAMΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ OIKONOMIKOY ETOYΣ 20229ΠΓΡΩΕ0-ΞΚΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 12:55:00ΑΠΟΦΑΣΗ 68-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2022Ω8Υ1ΩΕ0-5ΥΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 12:52:54ΑΠΟΦΑΣΗ 67-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ COVID.60ΩΣΩΕ0-ΡΝΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 12:46:58ΑΠΟΦΑΣΗ 66-2022 Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΙΔΟΧ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ COVID ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.Ω3Φ4ΩΕ0-Η1ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66
19/05/2022 03:00:0019/05/2022 14:36:54Απόφαση αρίθμ. 65-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής.ΨΦ91ΩΕ0-4Ω3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65-2022
17/05/2022 03:00:0017/05/2022 14:25:40ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 64-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9ΠΓ2ΩΕ0-1ΧΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:16:56Απόφαση αρίθμ. 59-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας941ΜΩΕ0-Π1ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:14:40Απόφαση αρίθμ. 58-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.ΨΙΦΕΩΕ0-ΩΔΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:04:04Απόφαση αρίθμ. 54-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός νέου Κοινόχρηστου χώρου για μίσθωση στην Δ. Κοινότητα Καρπάθου.9Ω7ΛΩΕ0-349ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:06:21Απόφαση αρίθμ. 53-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφισμα για τους Δασικούς Χάρτες.62Δ5ΩΕ0-05ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:13:00Απόφαση αρίθμ. 57-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.67ΝΗΩΕ0-7ΦΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:19:40Απόφαση αρίθμ. 61-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου6ΡΖΔΩΕ0-Χ7ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:18:16Απόφαση αρίθμ. 60-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών.94ΞΕΩΕ0-Λ6ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:21:04Απόφαση αρίθμ. 62-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους Αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων Δήμου Καρπάθου.6ΩΛΟΩΕ0-6ΦΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62-2022
10/05/2022 03:00:0010/05/2022 10:22:34Απόφαση αρίθμ. 63-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους Αναπληρωτές τους στην επιτροπή εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 7 ΠΔ. 270/81.ΨΙΔ7ΩΕ0-422ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63-2022
29/04/2022 03:00:0029/04/2022 11:22:22Απόφαση ΔΣ 52/2022 Καθορισμός του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών.Ω83ΜΩΕ0-Λ19ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52
21/04/2022 03:00:0021/04/2022 11:55:53ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΩΖ68ΩΕ0-ΟΑΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2862
20/04/2022 03:00:0020/04/2022 10:15:27«Πρακτικό ματαίωσης της 19ης/16-4-2022 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου».6Σ47ΩΕ0-Ξ6ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19/16-4-2022
18/04/2022 03:00:0018/04/2022 11:38:59Απόφαση αρίθμ. 51-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ενημέρωση – Ψήφισμα για τις Τρέχουσες εξελίξεις στο Νοσοκομείο της Καρπάθου.6ΘΣΜΩΕ0-ΕΩΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51-2022
11/04/2022 03:00:0011/04/2022 12:17:22Απόφαση αρίθμ. 50-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Ω29ΖΩΕ0-Λ35ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50-2022
11/04/2022 03:00:0011/04/2022 12:14:03«Πρακτικό ματαίωσης της 17ης/10-4-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας».ΨΞ19ΩΕ0-ΩΚΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2022
08/04/2022 03:00:0008/04/2022 14:43:43Απόφαση αρίθμ. 34-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση ρύθμισης οφειλής με επικουρικό κεφάλαιο.Ω229ΩΕ0-3ΩΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34-2022
08/04/2022 03:00:0008/04/2022 11:30:04Απόφαση αρίθμ. 42-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2022.6ΕΠΙΩΕ0-Τ5ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42-2022
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 11:40:47Απόφαση αρίθμ. 47-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφισμα για άμεση νομοθετική ρύθμιση ανανέωσης συμβάσεων πανδημίας COVID-19.648ΥΩΕ0-Ρ6ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 12:32:16Απόφαση αρίθμ. 38-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση του φακέλου «Παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβουλίου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Καρπάθου».6ΘΧΛΩΕ0-63ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38-2022
04/04/2022 03:00:0029/07/2022 15:54:28Ορθή Επανάληψη Απόφασης αρίθμ. 44-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου.6Ρ41ΩΕ0-Τ75ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44-2022
04/04/2022 03:00:0014/10/2022 15:56:50Απόφαση αρίθμ. 49-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Προώθησης του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2022.9ΑΛ5ΩΕ0-ΦΒ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 12:41:29Απόφαση αρίθμ. 40-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Δ΄ Τριμήνου 2021.6ΜΒΓΩΕ0-ΣΞΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 12:38:14Απόφαση αρίθμ. 39-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Υποβολή για έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2022.6ΓΗ1ΩΕ0-3ΔΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 13:24:03Απόφαση αρίθμ. 48-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Κ.Α. 20.7325.0001 ως δεκτικός έκδοσης ενταλμάτων πληρωμής.9ΘΖ7ΩΕ0-ΑΦ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 12:43:20Απόφαση αρίθμ. 41-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Δ’ τριμήνου 2021 σωρευτικά.Ψ67ΣΩΕ0-Δ8ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 13:15:27Απόφαση αρίθμ. 45-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2022.Ψ0Ε8ΩΕ0-6ΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45-2022
04/04/2022 03:00:0004/04/2022 13:04:55Απόφαση αρίθμ. 43-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2022.ΨΦΒΔΩΕ0-4ΨΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43-2022
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 12:55:23ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΙΡΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΑΝΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΑΝΝΑ ΚΑΤΟΓΥΡΙΤΗ.Ψ40ΙΩΕ0-ΡΡΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 12:47:29ΑΠΟΦΑΣΗ 36-2022 Δ.Σ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-9-2019, 2020,2021 ΚΑΙ 2022 ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.62Ψ2ΩΕ0-Ω99ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36
30/03/2022 03:00:0030/03/2022 12:41:45ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΗΨΗ ΚΕΝΗΣ ΕΔΡΑΣ Ο.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΩΖ7ΗΩΕ0-Τ14ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2168
04/03/2022 02:00:0004/03/2022 13:41:22Πρακτικό ματαίωσης της 12ης/27-2-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου.Ψ014ΩΕ0-ΩΡΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12/27-2-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:45:02Απόφαση αρίθμ. 35-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2022.9ΚΟΖΩΕ0-ΞΑ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:40:26Απόφαση αρίθμ. 31-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη νέας απόφασης για υπογραφή σύμβασης «εγκεκριμένου συστήματος συλλογής ΟΚΤΖ (Οχήματα τέλους Κύκλου ζωής) άρθρο 9 και 10 του Π.Δ 116/04» λόγω έλλειψης εγκεκριμένου συστήματος συλλογής ΟΚΤΖ στο νησί της Καρπάθου.ΨΕ5ΝΩΕ0-5ΩΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:33:11Απόφαση αρίθμ. 30-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση Δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.ΨΩ85ΩΕ0-ΗΝΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:29:02Απόφαση αρίθμ. 28-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός Οργάνων του Δήμου Kαρπάθου, δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός ανώτατου μηνιαίου επιτρεπτού χρηματικού ορίου χρήσης.ΨΙΕΖΩΕ0-7Υ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:26:16Απόφαση αρίθμ. 27-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση έτους 2022.6ΧΓΟΩΕ0-ΡΤ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:20:38Απόφαση αρίθμ. 26-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός και τρόπος είσπραξης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το Οικονομικό έτος 2022.60Γ0ΩΕ0-Τ31ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:09:16Απόφαση αρίθμ. 24-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρπάθου για το Οικονομικό έτος 2022.6ΝΚΓΩΕ0-ΒΥΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24-2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 10:57:17Απόφαση αρίθμ. 25-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που θα διατηρείται σε μετρητά στο Δημοτικό Ταμείο του Δήμου.Ψ500ΩΕ0-2ΙΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25-2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 11:06:45Απόφαση αρίθμ. 33-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση προγράμματος προσωρινής παροχής εθελοντικών κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης – σήμανσης αδέσποτων ζώων από κλιμάκιο πιστοποιημένων Άγγλων – Αμερικανών κτηνιάτρων.ΨΞ9ΜΩΕ0-0Δ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33-2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 11:00:11Απόφαση αρίθμ. 29-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συμπλήρωση επιτροπής παρακολούθησης έργου του Ε.Π Νοτίου Αιγαίου με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001874.ΩΑ6ΔΩΕ0-Ξ73ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29-2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 11:05:02Απόφαση αρίθμ. 32-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας στον Δήμο Καρπάθου.67ΠΚΩΕ0-ΣΥΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32-2022
14/02/2022 02:00:0014/02/2022 12:18:27Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 04/2022Ω3Ι4ΩΕ0-7Λ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ04/2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 10:47:05Απόφαση αρίθμ. 23-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ρεϊση Μιχαήλ9ΠΦΛΩΕ0-9ΘΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:35:11Απόφαση αρίθμ. 13-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Οικονομικού Έτους 2022.6ΤΔΕΩΕ0-Ι1ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 10:48:59Απόφαση αρίθμ. 22-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κατσάνη Χρήστου.ΩΧ1ΔΩΕ0-0ΥΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 10:51:01Απόφαση αρίθμ. 21-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημάρχου Γεωργίου.ΨΤΓ5ΩΕ0-ΧΕΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 10:56:09Απόφαση αρίθμ. 19-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζανάκη Δημήτριο.Ψ8Ξ6ΩΕ0-ΒΘ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:00:39Απόφαση αρίθμ. 20-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ανδρέου Νικολάου.ΨΛ8ΕΩΕ0-1ΕΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:20:22Απόφαση αρίθμ. 16-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκπροσώπηση Δήμου Καρπάθου στις Τράπεζες.6ΗΝΚΩΕ0-3Κ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:25:19Απόφαση αρίθμ. 15-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός Τελών Ακίνητης Περιουσίας Οικονομικού έτους 2022Ω5ΜΓΩΕ0-ΒΣΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:29:59Απόφαση αρίθμ. 14-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών Κοιμητηρίων Οικονομικού έτους 2022.ΨΑΞΡΩΕ0-ΦΕΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2022
11/02/2022 02:00:0014/02/2022 08:34:47Απόφαση αρίθμ. 18-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Προμήθεια ειδών ασκών συλλογής αίματος και εμπλουτισμού τους με μείγμα ιατρικού οξυγόνου στην αλλοτροπική του μορφή με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και υπηρεσιών ιατρικού προσωπικού98ΟΦΩΕ0-ΓΩΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:39:23Απόφαση αρίθμ. 12-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αρίθμ. 113-2013 απόφασης του ΔΣ.Ψ2ΨΙΩΕ0-7ΩΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 12:06:08Απόφαση αρίθμ. 6-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Β΄ Τριμήνου 2021 σωρευτικά.6ΚΕΛΩΕ0-Μ05ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2022
11/02/2022 02:00:0014/02/2022 08:36:16Απόφαση αρίθμ. 17-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Προμήθεια μηχανημάτων εκνέφωσης όζοντος για την απολύμανση των εσωτερικών χώρων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Παραγυιός).92ΒΠΩΕ0-Φ9ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 12:09:06Απόφαση αρίθμ. 5-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Β΄ Τριμήνου 2021.69ΜΞΩΕ0-896ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:43:16Απόφαση αρίθμ. 11-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αρίθμ. 114-2013 και 123-2019 απόφασης του ΔΣ.ΩΧΖ5ΩΕ0-5Δ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 12:03:00Απόφαση αρίθμ. 7-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Γ΄ Τριμήνου 2021.949ΔΩΕ0-ΞΣ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:57:32Απόφαση αρίθμ. 8-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Γ΄ Τριμήνου 2021 σωρευτικά.6Ν2ΥΩΕ0-Ν93ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:50:27Απόφαση αρίθμ. 9-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Απαλλαγή εποχικών επιχειρήσεων από Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού.9Ο87ΩΕ0-7ΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2022
11/02/2022 02:00:0011/02/2022 11:46:54Απόφαση αρίθμ. 10-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Οικονομικού έτους 2022.ΨΨ51ΩΕ0-ΖΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2022
27/01/2022 02:00:0027/01/2022 14:59:08ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Ο.Ε. ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ95ΠΠΩΕ0-Γ7ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3
13/01/2022 02:00:0013/01/2022 14:34:52Απόφαση αρίθμ. 2-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής.627ΒΩΕ0-ΒΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2022
10/01/2022 02:00:0010/01/2022 11:42:23Απόφαση αρίθμ. 1-2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΨ6ΘΘΩΕ0-ΓΤΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2022
27/12/2021 02:00:0028/12/2021 08:22:42Πρακτικό ματαίωσης της 33ης /27-12-2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας.68ΜΕΩΕ0-ΙΝΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33-2021
24/12/2021 02:00:0024/12/2021 10:41:10Απόφαση αρίθμ. 65-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δήμου Καρπάθου, με θέμα την Υιοθέτηση της από 14-1-2019 πρότασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αιγαίου για το Λιμάνι της Καρπάθου, όπως ζητούν με την αρίθμ. πρωτ. 5541/30-7-2021 αίτηση τους είκοσι επτά (27) πολίτες της Καρπάθου (εισηγητής θέματος ο κ. Νικόλαος Κανάκης, Υποναύαρχος ΛΣ).Ω25ΑΩΕ0-Θ9ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65-2021
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 11:38:34Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου».6ΣΙΚΩΕ0-ΡΕΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9316
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 11:18:26Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης για την «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου»Ω2ΚΤΩΕ0-ΔΝΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9314
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 10:35:03Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια προκατασκευασμένου αντλιοστασίου».Ψ4ΜΝΩΕ0-Υ43ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9310
16/12/2021 02:00:0016/12/2021 16:18:42Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης για την «Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και την «Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρελκόμενων αυτών»6ΦΠΟΩΕ0-2ΥΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9295
02/12/2021 02:00:0002/12/2021 10:12:41Απόφαση ΔΣ 64/2021 με θέμα "Εκλογή μελών ΟΕ"Ω1ΦΗΩΕ0-Χ2ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64/2021
24/11/2021 02:00:0024/11/2021 14:30:12ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής.ΨΩΓ6ΩΕ0-822ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8592/24-11-2021
15/11/2021 02:00:0015/11/2021 14:38:28Απόφαση ΔΣ 63/2021 με θέμα: "Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου"ΨΑΒΠΩΕ0-ΤΦΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63/2021
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 11:52:54Απόφαση ΔΣ 59/2021 με θέμα "Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2021"ΨΡΟΞΩΕ0-54ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59-2021
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 11:51:51Απόφαση ΔΣ 58/2021 με θέμα "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου"ΨΠ2ΩΩΕ0-ΝΕ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58-2021
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 11:55:30Απόφαση ΔΣ 60/2021 με θέμα "Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021."6Ξ89ΩΕ0-ΜΙΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60-2021
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 11:56:34Απόφαση ΔΣ 61/2021 με θέμα "Ανασυγκρότηση σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου"ΨΒΙΜΩΕ0-Δ5ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61-2021
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 11:59:32Απόφαση ΔΣ 62/2021 με θέμα "Ορισμός μέλους στην Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Καρπάθου"Ω5ΖΠΩΕ0-27ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62-2021
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 14:25:10Απόφαση ΔΣ 56/2021 με θέμα " 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021".ΩΜΓΧΩΕ0-1ΗΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56-2021
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 14:23:17Απόφαση ΔΣ 55/2021 με θέμα ": Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2021".ΨΚΘΦΩΕ0-4Ι8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55-2021
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 14:22:16Απόφαση ΔΣ 54-2021 με θέμα "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου".97Ρ2ΩΕ0-ΩΓΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2021
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 14:18:01Πίνακας θεμάτων Έκτακτης Επαναληπτικής Συνεδρίασης δια περιφοράς στις 1/10/20219Θ5ΨΩΕ0-Β3ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7163/4-10-2021
01/10/2021 03:00:0001/10/2021 12:44:58Πρόσκληση σε Έκτακτη Επαναληπτική Συνεδρίαση ΔΣ στις 1-10-2021 δια περιφοράς.99ΩΑΩΕ0-Β7ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7116/1-10-2021
10/08/2021 03:00:0010/08/2021 13:39:49Απόφαση ΔΣ 53-2021 με θέμα: "Έγκριση σχεδίου πρακτικού εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς με το Επικουρικό κεφάλαιο κλπ"Ω0ΠΣΩΕ0-0Ε6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53-2021
10/08/2021 03:00:0010/08/2021 13:39:11Απόφαση ΔΣ 52-2021 με θέμα: "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου."Ω1ΛΞΩΕ0-9ΞΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52-2021
10/08/2021 03:00:0010/08/2021 08:59:56Πίνακας θεμάτων της Έκτακτης συνεδρίασης του ΔΣ που πραγματοποιήθηκε στις 6-8-2021.ΩΑ89ΩΕ0-5ΩΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5760/10-8-2021
05/08/2021 03:00:0005/08/2021 11:59:29Πρόσκληση σε Έκταση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου δια περιφοράς στις 6 Αυγούστου 2021Ψ9ΧΕΩΕ0-ΜΓΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5673/5-8-2021
30/07/2021 03:00:0030/07/2021 09:15:44Πίνακας θεμάτων της Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ στις 29-7-2021ΨΛΜΤΩΕ0-ΙΜΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5518/30-7-2021
30/07/2021 03:00:0030/07/2021 09:17:33Απόφαση 51/2021 ΔΣ με θέμα: Έγκριση Επιχορήγησης αθλητικού Συλλόγου Απερίου Καρπάθου «ΠΡΩΤΕΥΣ».ΨΚ6ΡΩΕ0-Γ6ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51-2021
21/07/2021 03:00:0023/07/2021 13:56:51Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ με τηλεδιάσκεψη στις 29-7-2021ΨΚ4ΤΩΕ0-ΠΦΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5259/21-7-2021
02/07/2021 03:00:0002/07/2021 13:14:36Απόφαση ΔΣ 46/2021 με θέμα: "Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021."ΨΚ8ΞΩΕ0-476ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46-2021
02/07/2021 03:00:0002/07/2021 13:07:32Απόφαση ΔΣ 45/2021 με θέμα:"Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2021."Ω1Σ8ΩΕ0-3Τ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45-2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 11:59:17Απόφαση ΔΣ 50/2021 με θέμα: "Επιλογή υδρονομέα για την Κοινότητα Ολύμπου έτους 2021."6ΣΧ0ΩΕ0-5ΑΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50/2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 11:57:26Απόφαση ΔΣ 49/2021 με θέμα: "Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Καρπάθου και των νομικών προσώπων αυτού."Ψ5ΒΦΩΕ0-ΓΓΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49-2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 11:56:06Απόφαση ΔΣ 48/2021 με θέμα: "Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Α΄ Τριμήνου 2021."ΨΟ6ΧΩΕ0-ΚΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48-2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 11:54:15Απόφαση ΔΣ 47-2021 με θέμα: "Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Α΄ τριμήνου 2021 σωρευτικά."9ΩΑ3ΩΕ0-1ΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47-2021
01/07/2021 03:00:0001/07/2021 11:49:48Πίνακας θεμάτων Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ στις 30-6-20216ΛΞΜΩΕ0-ΔΧΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4664/1-7-2021
17/06/2021 03:00:0017/06/2021 09:01:53Απόφαση 43/2021 ΟΕ με θέμα: Έγκριση προγράμματος προσωρινής παροχής εθελοντικών κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης – σήμανσης αδέσποτων ζώων, από κλιμάκιο πιστοποιημένων Άγγλων κτηνιάτρων.¨"Ψ6ΓΤΩΕ0-ΠΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:05:39Πίνακας θεμάτων Τακτικής Συνεδρίαση ΔΣ στις 9-6-20219Λ1ΝΩΕ0-ΓΚΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4156/10-6-2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:08:23Απόφαση ΔΣ 40/2021 με θέμα: "Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου «ΚΑΡΠΑΘΟΥ."Ψ6ΩΣΩΕ0-9ΙΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:18:50Απόφαση ΔΣ 35/2021 με θέμα: "Έγκριση επιχορήγησης στον Αθλητικό Σύλλογο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για το έτος 2021."6ΡΗ4ΩΕ0-2ΦΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:14:27Απόφαση ΔΣ 44/2021 με θέμα: "Αντικατάσταση μελών του ΔΣ του ΚΟΠΑΠ".ΩΘΑΨΩΕ0-5ΣΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:11:20Απόφαση ΔΣ 41/2021 με θέμα: "Επιλογή υδρονομέων για το έτος 2021."Ψ1ΘΙΩΕ0-6ΓΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:20:13Απόφαση ΔΣ 36/2021 με θέμα: "Εισήγηση για Ανέγερση σιντριβανιού στην Κοινότητα Όθους."Ω80ΠΩΕ0-2ΓΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:21:48Απόφαση ΔΣ 37/2021 με θέμα: "Λήψη απόφασης περί ανάγκης ονοματοδοσίας Κοινοτικής Οδού Σπόων."6ΕΟΦΩΕ0-ΡΦΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:23:14Απόφαση ΔΣ 38-2021 με θέμα: "Λήψη απόφασης περί ανάγκης ονοματοδοσίας Κοινοτικής Οδού Μενετών."6Ο0ΡΩΕ0-ΥΛΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:24:57Απόφαση ΔΣ 39/2021 με θέμα: "Δημιουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Νήσο Κάρπαθο του Δήμου Καρπάθου."9ΗΜ6ΩΕ0-4Τ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:59:39Απόφαση 34/2021 ΔΣ με θέμα: "Πρόταση ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου για να καταδικαστεί η ένδικη δίωξη συναδέλφου".ΩΥΥ7ΩΕ0-ΤΦ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34/2021
04/06/2021 03:00:0004/06/2021 14:22:14Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.ΨΘΙ2ΩΕ0-Υ90ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4001
02/06/2021 03:00:0002/06/2021 13:33:40Απόφαση αρίθμ. 33-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκλογή µελών Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρπάθου.68ΠΝΩΕ0-4Θ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33-2021
02/06/2021 03:00:0002/06/2021 13:27:06Απόφαση αρίθμ. 32-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.9ΓΤ8ΩΕ0-Π7ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32-2021
02/06/2021 03:00:0002/06/2021 13:24:57Πίνακας Θεμάτων Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε της 2α Ιουνίου 2021.ΨΒΛΘΩΕ0-129ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3914/2-6-2021
31/05/2021 03:00:0031/05/2021 13:32:33Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΩΟΥΛΙΟΥ για εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ60ΘΩΕ0-ΓΓΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3810/31-5-2021
29/05/2021 03:00:0029/05/2021 20:01:16Απόφαση αρίθμ. 29-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παροχή εξειδικευμένων κινήτρων σε Ιατρικό Προσωπικό του Γ.Ν. Καρπάθου ¨ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ¨ και Π.Ι. Καρπάθου (εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης ΑΠΕΚ, κ. Δημήτριος Κωνσταντινίδης).ΨΓ0ΜΩΕ0-1ΝΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29-2021
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 11:19:25Πρόσκληση για Έκτακτη Δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.ΨΓΖ2ΩΕ0-ΧΡΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3381/18-5-2021
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 14:25:11Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 14-2021 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΨΔΒΚΩΕ0-5Β3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9989/18-5-2021
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 14:27:29Απόφαση αρίθμ. 30-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.9ΡΡΠΩΕ0-ΩΨ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30-2021
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 14:30:44Απόφαση αρίθμ. 31-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.ΨΠΙΓΩΕ0-ΨΨ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31-2021
13/04/2021 03:00:0013/04/2021 12:49:50Απόφαση αρίθμ. 27-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση προγράμματος της Επιτροπής Τουρισμού έτους 2021.ΩΔΛΓΩΕ0-ΟΦΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27-2021
07/04/2021 03:00:0007/04/2021 09:33:49Απόφαση αρίθμ. 28-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Κ.Α. 20.7325.0001 ως δεκτικό έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.ΨΛΒΗΩΕ0-ΘΝ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28-2021
05/04/2021 03:00:0008/04/2021 18:15:55Απόφαση 26-2021 ΔΣ σε ορθη επαναληψηΨΞΒΜΩΕ0-9Λ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26-2021
05/04/2021 03:00:0005/04/2021 13:11:11Απόφαση 25-2021 ΔΣ6Δ79ΩΕ0-26ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25-2021
22/03/2021 02:00:0022/03/2021 09:46:18Απόφαση αρίθμ. 24-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Δήμου Καρπάθου.ΩΖΒΚΩΕ0-9ΥΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24-2021
18/03/2021 02:00:0018/03/2021 08:45:25Απόφαση αρίθμ. 23-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ» (ΟΠΔ) του Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2021.ΨΟΓΟΩΕ0-5ΦΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23-2021
11/03/2021 02:00:0011/03/2021 12:44:46Απόφαση ΔΣ 18-2021ΨΡΔΓΩΕ0-ΨΕΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2021
11/03/2021 02:00:0011/03/2021 11:36:07Απόφαση ΔΣ 22-202162Μ6ΩΕ0-67ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22-2021
11/03/2021 02:00:0011/03/2021 11:17:18Απόφαση ΔΣ 21-2021ΨΖ53ΩΕ0-43ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21-2021
11/03/2021 02:00:0011/03/2021 10:54:48Απόφαση ΔΣ 20-20216Κ26ΩΕ0-0Μ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2021
11/03/2021 02:00:0011/03/2021 10:53:02Απόφαση ΔΣ 19-2021Ψ9ΓΘΩΕ0-4ΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19-2021
09/03/2021 02:00:0009/03/2021 13:57:07Απόφαση ΔΣ 6-20219ΣΘΒΩΕ0-Τ1ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2021
01/03/2021 02:00:0004/03/2021 11:23:06Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 17-2021 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου ΚαρπάθουΨ41ΤΩΕ0-ΘΣ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ17/27-2-2021
01/03/2021 02:00:0004/03/2021 11:26:23Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 16-2021Ψ22ΞΩΕ0-ΙΕ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16/27-2-2021
26/02/2021 02:00:0026/02/2021 13:53:04Απόφαση ΔΣ 15-2021ΨΥΜΓΩΕ0-ΗΥ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2021
26/02/2021 02:00:0026/02/2021 13:45:25Απόφαση ΔΣ 14-20219ΟΒΦΩΕ0-ΩΗΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2021
26/02/2021 02:00:0026/02/2021 13:42:30Απόφαση ΔΣ 13-2021ΨΒΒ8ΩΕ0-Π7ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13-2021
26/02/2021 02:00:0026/02/2021 13:39:59Απόφαση ΔΣ 12-20216ΓΣΩΩΕ0-9ΡΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12-2021
22/02/2021 02:00:0022/02/2021 09:08:40Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου 8-20216ΞΣΞΩΕ0-827ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2021
21/02/2021 02:00:0022/02/2021 09:01:46Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου 10-2021ΨΞΥ3ΩΕ0-ΩΨΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2021
17/02/2021 02:00:0018/02/2021 14:40:54Πίνακας αποφάσεων 3ης τακτικής συνεδριασης του Δημοτικου Συμβουλίου στις 17-2-20216ΚΚΚΩΕ0-9ΔΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1243-2021
17/02/2021 02:00:0019/02/2021 09:58:34Αποφαση Δημοτικου Συμβουλιου Καρπαθου 117-2020Ω2Ρ3ΩΕ0-ΦΦ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2020
17/02/2021 02:00:0018/02/2021 14:06:02Αποφαση Δημοτικου Συμβουλίου Καρπαθου 109-2020Ψ8ΑΩΩΕ0-7ΝΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2020
17/02/2021 02:00:0022/02/2021 09:05:44Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου 11-2021Ψ76ΤΩΕ0-ΙΙΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2021
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 13:42:29Απόφαση αρίθμ. 107-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση του πρώην Κοινοτικού κτιρίου Βωλάδος στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Ι.Ν Γεννήσεως Θεοτόκου ΒωλάδοςΩΦ84ΩΕ0-0ΣΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2020
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 11:58:03Απόφαση αρίθμ. 115-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ.ΩΓΗΥΩΕ0-Ω1ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ115-2020
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 13:35:06Απόφαση αρίθμ. 103-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση Δημοτικού ακινήτου στη θέση Παναγία Όθους (σιντριβάνι) στον Μορφωτικό και Εξωραϊστικό όμιλο Όθους Καρπάθου ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ για την δημιουργία αγροτικού μουσείου.61ΕΤΩΕ0-ΣΕΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2020
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 13:37:16Απόφαση αρίθμ. 104-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Όθους στον Αθλητικό Σύλλογο Άρη.ΩΣΘΤΩΕ0-11ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2020
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 13:40:45Απόφαση αρίθμ. 106-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βωλάδας στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Ι.Ν Γεννήσεως Θεοτόκου Βωλάδος για την δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου – Αίθουσα εκδηλώσεων Συλλόγων (Βωλαδιωτών Αθηνών και Πολιτιστικού).6ΚΛ5ΩΕ0-82ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ106-2020
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 13:38:46Απόφαση αρίθμ. 105-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μενετών στην θεατρική ομάδα Καρπάθου.6ΘΦΑΩΕ0-ΒΕΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ105-2020
09/02/2021 02:00:0009/02/2021 13:44:11Απόφαση αρίθμ. 108-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση δύο (2) αιθουσών της Κοινότητας Απερίου στην Φιλοζωική Δράση Καρπάθου.9439ΩΕ0-ΟΧ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108-2020
05/02/2021 02:00:0001/03/2021 12:14:00ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 20216ΗΗΟΩΕ0-584ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ05/2021
29/01/2021 02:00:0026/02/2021 13:48:57Λήψη απόφασης για τον καθαρισμό των συντελεστών τελών ύδρευσης κι αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2021ΨΛΒΔΩΕ0-73ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2021
29/01/2021 02:00:0026/02/2021 13:58:52Λήψη απόφασης για τον καθαρισμό των ανταποδοτικών τελών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 20216Ω6ΜΩΕ0-63ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2021
29/01/2021 02:00:0026/02/2021 13:50:28Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2021ΨΜΞΤΩΕ0-Χ5ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2021
29/01/2021 02:00:0029/01/2021 11:57:03ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 22-01-20216ΝΗ6ΩΕ0-Η64ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1 - 2021
22/01/2021 02:00:0022/01/2021 23:49:21ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27/01/20219ΦΤΜΩΕ0-8Η7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ572
22/01/2021 02:00:0022/01/2021 13:25:02Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 22/01/20219ΔΠ9ΩΕ0-ΞΩΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ559
02/01/2021 02:00:0011/02/2021 10:49:51ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Απόφαση αρίθμ. 119-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.ΨΦΡΘΩΕ0-ΦΦΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119-2020
02/01/2021 02:00:0002/01/2021 20:56:54Απόφαση αρίθμ. 120-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.9ΘΡΞΩΕ0-4ΛΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120-2020
02/01/2021 02:00:0002/01/2021 20:24:20Απόφαση αρίθμ. 118-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών.ΨΟ6ΡΩΕ0-0Χ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ118-2020