Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (από 1/1/2017 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των πράξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 13:52:07Απόφαση αρίθμ. 3-2022 της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου με θέμα: Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2021.ΨΟΥΖΩΕ0-ΔΔΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3-2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 13:50:11Απόφαση αρίθμ. 2-2022 της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου με θέμα: Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2021.ΩΣΡ0ΩΕ0-ΗΥΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 13:48:16Απόφαση αρίθμ. 1-2022 της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2022 A΄ Κατανομή - έγγραφο 7321/24-01-2022 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.320,00 ευρώ).ΨΩΒ1ΩΕ0-ΨΜΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2022
03/12/2021 02:00:0003/12/2021 08:23:40Απόφαση αρίθμ. 9-2021 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 - Χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών αρίθμ. 84685/21, ποσό κατανομής 21.320,00 ευρώ).6Δ3ΜΩΕ0-ΡΦΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2021
03/12/2021 02:00:0003/12/2021 08:22:04Απόφαση αρίθμ. 8-2021 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 - Χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών αρίθμ. 62140/21, ποσό κατανομής 21.320,00 ευρώ).ΨΛΑΒΩΕ0-ΟΩΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2021
03/12/2021 02:00:0003/12/2021 08:25:13Απόφαση αρίθμ. 10-2021 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έγγραφο 103565/25-11-2021 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 5.330,00 ευρώ).6ΛΕΦΩΕ0-7ΣΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2021
29/11/2021 02:00:0029/11/2021 12:57:02Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.63ΔΑΩΕ0-ΑΛ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8716/29-11-2021
30/09/2021 03:00:0030/09/2021 07:41:48Απόφαση αρίθμ. 7-2021 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 - Χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών αρίθμ. 62140/21, ποσό κατανομής 21.320,00 ευρώ).6ΝΣΙΩΕ0-ΥΚ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2021
28/09/2021 03:00:0028/09/2021 11:59:26Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας.ΩΧ9ΘΩΕ0-ΤΥΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6977/28-9-2021
21/05/2021 03:00:0021/05/2021 11:32:20Απόφαση αρίθμ. 5-2021 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2020 Δ΄ Κατανομή - έγγραφο 620158/3-8-2020 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.220,00 ευρώ).Ψ5ΩΕΩΕ0-ΟΘ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2021
21/05/2021 03:00:0021/05/2021 11:29:50Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 2-2021 Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.ΩΞΟ6ΩΕ0-ΗΙ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3491/21-5-2021
21/05/2021 03:00:0021/05/2021 11:36:04Απόφαση αρίθμ. 6-2021 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 Β΄ Κατανομή - Απόφαση αρίθμ. 32891/27-4-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, ποσό κατανομής 21.220,00 ευρώ).ΩΥΠΥΩΕ0-9Γ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2021
19/05/2021 03:00:0019/05/2021 11:58:54Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.Ψ4ΦΕΩΕ0-ΔΒΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3314
04/03/2021 02:00:0004/03/2021 11:41:10Απόφαση αρίθμ. 1-2021 της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.Ω5ΜΤΩΕ0-ΚΤ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2021
02/03/2021 02:00:0002/03/2021 11:42:22Απόφαση αρίθμ. 3-2021 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2020.ΨΠΨ3ΩΕ0-ΣΞ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3-2021
02/03/2021 02:00:0002/03/2021 11:32:09Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 1-2021 Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.622ΙΩΕ0-4ΞΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1573/2-3-2021
02/03/2021 02:00:0002/03/2021 11:39:13Απόφαση αρίθμ. 2-2021 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 A΄ Κατανομή - έγγραφο 15869/22-2-2021 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.220,00 ευρώ).6ΘΨΚΩΕ0-ΖΑ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2021
02/03/2021 02:00:0002/03/2021 11:45:20Απόφαση αρίθμ. 4-2021 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2020.Ω5Μ5ΩΕ0-ΗΚΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2021
25/02/2021 02:00:0025/02/2021 10:37:48Πρόσκληση για Τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.ΨΑ1ΤΩΕ0-Ε2ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1411/25-2-2021
14/12/2020 02:00:0014/12/2020 17:12:58Απόφαση αρίθμ. 11-2020 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2020 Δ΄ Κατανομή - έγγραφο 620158/3-8-2020 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.220,00 ευρώ).9ΨΤ9ΩΕ0-Ζ2ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2020
10/12/2020 02:00:0010/12/2020 10:47:38Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.ΩΥΒΤΩΕ0-7Ν5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10165/10-12-2020
31/08/2020 03:00:0031/08/2020 12:06:23Απόφαση αρίθμ. 9-2020 της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου με θέμα: Προετοιμασία και σχεδιασμός της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021 ενόψει του covid-19.ΩΚΤ5ΩΕ0-27ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2020
28/08/2020 03:00:0028/08/2020 13:17:13Απόφαση αρίθμ. 8-2020 της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2020 Γ΄ Κατανομή - έγγραφο 620158/3-8-2020 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.220,00 ευρώ).ΨΕΒ8ΩΕ0-5ΓΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2020
28/08/2020 03:00:0028/08/2020 12:53:54Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 6-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.6ΤΓΜΩΕ0-Ι62ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6440/28-8-2020
25/08/2020 03:00:0025/08/2020 13:26:38Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.ΩΓΙΨΩΕ0-ΖΒΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6276/25-8-2020
09/06/2020 03:00:0009/06/2020 11:54:02Πίνακας Θεμάτων της Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας.Ψ2ΥΣΩΕ0-ΠΔΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3730/9-6-2020
09/06/2020 03:00:0009/06/2020 11:44:56Απόφαση αρίθμ. 7-2020 της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου με θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με το έγγραφο της ΚΤΥΠ ΑΕ για το κτίριο Γυμνασίου Πηγαδίων – ΕΠΑΛ Καρπάθου.ΩΙΝ3ΩΕ0-ΛΧΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2020
04/06/2020 03:00:0004/06/2020 10:58:37Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.ΩΖΣΡΩΕ0-52ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3666/4-6-2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 10:39:20Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 4-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου.Ω5Β5ΩΕ0-07ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2945/8-5-2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 10:34:27Απόφαση αρίθμ. 6-2020 της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2020 Β΄ Κατανομή - έγγραφο 33587/4-5-2020 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.220,00 ευρώ).ΨΤΧΒΩΕ0-Ζ6ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2020
07/05/2020 03:00:0007/05/2020 09:11:35Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς της 8η Μαΐου 2020.6ΕΖΙΩΕ0-ΔΟΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2924/7-5-2020
03/03/2020 02:00:0003/03/2020 12:31:33Πίνακας Θεμάτων της από 3-3-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας.ΩΖΣ1ΩΕ0-Ι7ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1608
03/03/2020 02:00:0003/03/2020 12:40:16Απόφαση αρίθμ. 4-2020 της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου με θέμα: Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2019.Ψ9Η4ΩΕ0-Θ0ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2020
03/03/2020 02:00:0003/03/2020 12:43:51Απόφαση αρίθμ. 5-2020 της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου με θέμα: Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2019.ΨΕΜ2ΩΕ0-ΧΥ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2020
27/02/2020 02:00:0027/02/2020 08:59:08Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.6ΨΥΨΩΕ0-Ο3ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1500/27-2-2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 10:30:43Πίνακας Θεμάτων της από 7-2-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου.ΨΞ5ΒΩΕ0-ΜΞΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1008/7-2-2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 10:33:33Απόφαση αρίθμ. 3-2020 της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2020 Α΄ Κατανομή).6ΞΘΑΩΕ0-ΕΗΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3-2020
06/02/2020 02:00:0006/02/2020 10:11:46Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.ΨΨΕΠΩΕ0-6ΝΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ981
20/01/2020 02:00:0020/01/2020 11:52:36Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 1-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.ΩΗΩΚΩΕ0-ΠΨ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ364/20-01-2020
20/01/2020 02:00:0020/01/2020 10:38:54Απόφαση αρίθμ. 2-2020 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καρπάθου (κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).ΩΘΘΑΩΕ0-ΖΥΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2020
20/01/2020 02:00:0020/01/2020 10:37:06Απόφαση αρίθμ. 1-2020 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γ κατανομή έτους 2019).Ω7ΔΥΩΕ0-ΨΤΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2020
16/01/2020 02:00:0016/01/2020 08:37:03Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.6ΚΟΜΩΕ0-ΡΛΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ199
16/12/2019 02:00:0016/12/2019 10:19:59Απόφαση αρίθμ. 4-2019 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καρπάθου.ΩΝ74ΩΕ0-8ΝΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2019
16/12/2019 02:00:0016/12/2019 10:17:16Πίνακας Θεμάτων της από 16-12-2019 Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.ΨΩ5ΡΩΕ0-ΖΚΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9524
16/12/2019 02:00:0016/12/2019 09:20:02Πρόσκληση σε ΈΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.7ΧΨΠΩΕ0-ΜΟ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9509/16-12-2019
27/09/2019 03:00:0027/09/2019 14:12:12Απόφαση αρίθμ. 3-2019 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.6ΙΒΜΩΕ0-ΜΧΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3
05/03/2018 02:00:0005/03/2018 11:50:19Απόφαση αρίθμ. 2-2018 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου.6Ν52ΩΕ0-Δ8ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2018
05/03/2018 02:00:0005/03/2018 12:16:18Απόφαση αρίθμ. 1-2018 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Περί κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καρπάθου.ΨΠ28ΩΕ0-31ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2018
18/12/2017 02:00:0018/12/2017 10:14:17Απόφαση αρίθμ. 11-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Προσωρινή στέγαση Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ και Γυμνασίου Πηγαδίων Καρπάθου στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Πηγαδίων Καρπάθου.6ΡΔ9ΩΕ0-ΛΣΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2017
08/12/2017 02:00:0008/12/2017 09:18:49Απόφαση αρίθμ. 10-2017 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Περί κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καρπάθου.7Η1ΠΩΕ0-ΧΒΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2017
18/09/2017 03:00:0020/09/2017 08:55:01Απόφαση αρίθμ. 9-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Περί κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καρπάθου».7ΙΩΓΩΕ0-ΖΕ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2017
31/08/2017 03:00:0031/08/2017 11:47:47Απόφαση αρίθμ. 8-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Προσωρινή στέγαση Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ και Γυμνασίου Πηγαδίων Καρπάθου.Ω1ΞΗΩΕ0-ΖΙ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2017
22/06/2017 03:00:0022/06/2017 12:46:32Απόφαση αρίθμ. 7-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Καταγραφή των διαθέσιμων χώρων σχετικά με το κτιριακό πρόβλημα του Γυμνασίου Πηγαδίων Καρπάθου και του ΕΠΑΛ Καρπάθου και της προσωρινής μεταστέγασης τους6ΜΚΓΩΕ0-ΣΨ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7
10/05/2017 03:00:0010/05/2017 14:06:49Απόφαση αρίθμ. 6-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα:Επανεξέταση του απόφασης 30-2014 του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση αίθουσας στο ΚΚΕΠ και καθορισμός περαιτέρω ενεργειών.7ΔΝ6ΩΕ0-ΛΨ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2017
10/05/2017 03:00:0010/05/2017 12:56:46Απόφαση αρίθμ. 4-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου.ΩΚΥΑΩΕ0-60ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2017
10/05/2017 03:00:0010/05/2017 12:54:08Απόφαση αρίθμ. 3-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου.»6ΕΖΓΩΕ0-ΨΘΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3-2017
10/05/2017 03:00:0010/05/2017 12:58:26Απόφαση αρίθμ. 5-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα:Περί κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καρπάθου.6ΛΨ5ΩΕ0-633ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2017
06/04/2017 03:00:0006/04/2017 12:19:05Απόφαση αρίθμ. 2-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Μεταστέγαση Σχολικών μονάδων: ΕΠΑΛ και Γυμνασίου ΠηγαδίωνΩΣ16ΩΕ0-Ψ4ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2
02/02/2017 02:00:0002/02/2017 09:45:07Απόφαση αρίθμ. 1-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Περί κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καρπάθου6395ΩΕ0-Λ4ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1