Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (από 1/1/2021 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των πράξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
27/05/2024 03:00:0027/05/2024 15:12:2202-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2023».ΨΠΔ5ΩΕ0-ΚΡ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ02-2024
27/05/2024 03:00:0027/05/2024 15:17:5703-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε.Π ΜΕ ΘΕΜΑ: : «Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές που αφορούν (Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2024 Α΄ Κατανομή-έγγραφο 3716/31-01-2024 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 21.110,00 ευρώ))».9ΖΦ7ΩΕ0-ΙΥ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ03-2024
27/05/2024 03:00:0027/05/2024 15:28:0004-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε.Π ΜΕ ΘΕΜΑ:Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές που αφορούν (Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2024 Β΄ Κατανομή-έγγραφο 15094/26-04-2024 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 21.110,00 ευρώ))».616ΕΩΕ0-ΞΡΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ04-2024
27/05/2024 03:00:0027/05/2024 15:05:171-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π ΜΕ ΘΕΜΑ:Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 20236Ι34ΩΕ0-2ΑΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2024
19/12/2023 02:00:0019/12/2023 11:24:1109-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση για το κατεπείγον9ΛΩ7ΩΕ0-Σ9ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ09-2023
18/12/2023 02:00:0019/12/2023 11:27:4509-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Κατανομή πίστωσης που αφορά Δ΄ Κατανομή έτους 2023 για Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και την αναγγελία πίστωσης με αριθμ. Πρωτ. 138292/ 28 11 2023 ποσού 31.665,00 ευρώ».966ΞΩΕ0-ΟΝ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ09-2023
13/10/2023 03:00:0013/10/2023 15:06:278-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: «Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές που αφορούν (ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023, Γ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ - καθώς και την αρ. πρωτ. 101406/ 04 09 2023 αναγγελία πίστωσης έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 21.110,00 ευρώ)».6Σ11ΩΕ0-ΔΡΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2023
31/08/2023 03:00:0031/08/2023 14:35:575-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον6ΔΧ4ΩΕ0-ΔΒΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2023
31/08/2023 03:00:0031/08/2023 14:44:317-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μεταφορά του Δημοτικού σχολείου Διαφανίου εντός δημοτικής ενότητας Ολύμπου Καρπάθου, και τη συστέγαση του με το γυμνάσιο Ολύμπου ΚαρπάθουΨΓΙΘΩΕ0-ΧΞΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2023
31/08/2023 03:00:0031/08/2023 14:41:476-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Επαναλειτουργία του διδακτηρίου του νηπιαγωγείου Όθους από το σχολικό έτος 2023 2024 στο δημοτικό μέγαρο Όθους».ΨΖΠΥΩΕ0-ΘΗ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2023
14/06/2023 03:00:0014/06/2023 09:32:394-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές που αφορούν (Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2023 Β΄ Κατανομή-έγγραφο 6618/28-04-2023 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 22.360,00 ευρώ))».ΨΟΞΘΩΕ0-ΛΒ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2023
10/03/2023 02:00:0010/03/2023 15:45:461-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές που αφορούν (Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2023 Α΄ Κατανομή-έγγραφο 688/02-02-2023 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 33.540,00 ευρώΨ83ΠΩΕ0-9ΧΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ01-2023
10/03/2023 02:00:0010/03/2023 15:54:1502-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 202265ΔΨΩΕ0-ΨΦΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ02-2023
10/03/2023 02:00:0010/03/2023 15:59:2903-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2022ΨΕ4ΤΩΕ0-ΔΡΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ03-2023
19/12/2022 02:00:0019/12/2022 11:23:316-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές που αφορούν (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2022 Β΄ Κατανομή-έγγραφο 3417/17-05-2022 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 21.320,00 ευρώΨΤΨ4ΩΕ0-ΦΤΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2022 Ε Π
19/12/2022 02:00:0019/12/2022 11:27:007-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές που αφορούν (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2022 Γ΄ Κατανομή-έγγραφο 6613/01-09-2022 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 22.360,00 ευρώΨ1Κ1ΩΕ0-ΕΝΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε Π
19/12/2022 02:00:0019/12/2022 11:09:481-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Επιτροπής Παιδείας96ΛΙΩΕ0-ΠΧΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2022 Ε.Π
19/12/2022 02:00:0019/12/2022 11:15:345-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές που αφορούν (Κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έγγραφο 2052/28-03-2022 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 10.660,00 ευρώΨ6Β6ΩΕ0-ΤΛΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2022 Ε Π
19/12/2022 02:00:0019/12/2022 11:32:398-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : Συμπληρωματική Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές που αφορούν (από ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2022 -έγγραφο 7518/06-10-2022 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 11.180,00 ευρώΨΦΜΖΩΕ0-Δ22ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2022 Ε Π
19/12/2022 02:00:0019/12/2022 11:35:569-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές που αφορούν (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2022 Δ΄ Κατανομή-έγγραφο 9514/14-12-2022 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 22.360,00 ευρώΨΑΖΖΩΕ0-0ΚΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2022 Ε Π
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 13:52:07Απόφαση αρίθμ. 3-2022 της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου με θέμα: Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2021.ΨΟΥΖΩΕ0-ΔΔΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3-2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 13:50:11Απόφαση αρίθμ. 2-2022 της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου με θέμα: Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2021.ΩΣΡ0ΩΕ0-ΗΥΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 13:48:16Απόφαση αρίθμ. 1-2022 της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2022 A΄ Κατανομή - έγγραφο 7321/24-01-2022 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.320,00 ευρώ).ΨΩΒ1ΩΕ0-ΨΜΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2022
03/12/2021 02:00:0003/12/2021 08:25:13Απόφαση αρίθμ. 10-2021 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έγγραφο 103565/25-11-2021 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 5.330,00 ευρώ).6ΛΕΦΩΕ0-7ΣΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2021
03/12/2021 02:00:0003/12/2021 08:22:04Απόφαση αρίθμ. 8-2021 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 - Χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών αρίθμ. 62140/21, ποσό κατανομής 21.320,00 ευρώ).ΨΛΑΒΩΕ0-ΟΩΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2021
03/12/2021 02:00:0003/12/2021 08:23:40Απόφαση αρίθμ. 9-2021 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 - Χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών αρίθμ. 84685/21, ποσό κατανομής 21.320,00 ευρώ).6Δ3ΜΩΕ0-ΡΦΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2021
29/11/2021 02:00:0029/11/2021 12:57:02Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.63ΔΑΩΕ0-ΑΛ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8716/29-11-2021
30/09/2021 03:00:0030/09/2021 07:41:48Απόφαση αρίθμ. 7-2021 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 - Χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών αρίθμ. 62140/21, ποσό κατανομής 21.320,00 ευρώ).6ΝΣΙΩΕ0-ΥΚ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2021
28/09/2021 03:00:0028/09/2021 11:59:26Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας.ΩΧ9ΘΩΕ0-ΤΥΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6977/28-9-2021
21/05/2021 03:00:0021/05/2021 11:29:50Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 2-2021 Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.ΩΞΟ6ΩΕ0-ΗΙ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3491/21-5-2021
21/05/2021 03:00:0021/05/2021 11:32:20Απόφαση αρίθμ. 5-2021 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2020 Δ΄ Κατανομή - έγγραφο 620158/3-8-2020 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.220,00 ευρώ).Ψ5ΩΕΩΕ0-ΟΘ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2021
21/05/2021 03:00:0021/05/2021 11:36:04Απόφαση αρίθμ. 6-2021 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 Β΄ Κατανομή - Απόφαση αρίθμ. 32891/27-4-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, ποσό κατανομής 21.220,00 ευρώ).ΩΥΠΥΩΕ0-9Γ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2021
19/05/2021 03:00:0019/05/2021 11:58:54Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.Ψ4ΦΕΩΕ0-ΔΒΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3314
04/03/2021 02:00:0004/03/2021 11:41:10Απόφαση αρίθμ. 1-2021 της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.Ω5ΜΤΩΕ0-ΚΤ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2021
02/03/2021 02:00:0002/03/2021 11:45:20Απόφαση αρίθμ. 4-2021 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2020.Ω5Μ5ΩΕ0-ΗΚΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2021
02/03/2021 02:00:0002/03/2021 11:42:22Απόφαση αρίθμ. 3-2021 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2020.ΨΠΨ3ΩΕ0-ΣΞ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3-2021
02/03/2021 02:00:0002/03/2021 11:39:13Απόφαση αρίθμ. 2-2021 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 A΄ Κατανομή - έγγραφο 15869/22-2-2021 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.220,00 ευρώ).6ΘΨΚΩΕ0-ΖΑ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2021
02/03/2021 02:00:0002/03/2021 11:32:09Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 1-2021 Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.622ΙΩΕ0-4ΞΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1573/2-3-2021
25/02/2021 02:00:0025/02/2021 10:37:48Πρόσκληση για Τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.ΨΑ1ΤΩΕ0-Ε2ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1411/25-2-2021