Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες προσκλήσεις σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής (από 1/1/2019 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των προσκλήσεων σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 12:50:56254-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής63Ι7ΩΕ0-ΚΓΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ254-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 09:25:27232-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».ΨΓΧΨΩΕ0-ΔΑΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ232-2022
24/10/2022 03:00:0024/10/2022 13:05:20229-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».6Ψ5ΞΩΕ0-ΥΕ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ229-2022
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 11:30:15211-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».97ΦΘΩΕ0-ΚΑΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ211-2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 09:35:28199-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης του Δήμου Καρπάθου (Ν. Δωδεκανήσου) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».ΩΑΝΨΩΕ0-6ΓΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ199-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 13:25:31206-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΥΕΞΩΕ0-ΥΟΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ206-2022
22/09/2022 03:00:0022/09/2022 12:37:39204-2022 Απόφαση της Ο.Ε με θέμα: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».9Ρ74ΩΕ0-05ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ204-2022
19/09/2022 03:00:0019/09/2022 15:36:59Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 176/2022 με θέμα: Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΩΥΩ5ΩΕ0-Θ93ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ176
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 12:29:16185/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης6Π07ΩΕ0-Π64ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ185-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 13:27:32ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣΨΗΟΚΩΕ0-Υ61ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ181
08/08/2022 03:00:0008/08/2022 16:41:21Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 161/2022 με θέμα: Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της Συνεδρίασης6ΛΠ5ΩΕ0-ΛΡ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ161
21/07/2022 03:00:0021/07/2022 12:01:49Λήψη Απόφασης για σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΠΦ0ΩΕ0-1Τ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ157/2022
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:10:06ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 149-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της συνεδρίασης.Ψ5ΣΙΩΕ0-ΙΚΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ149
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 13:21:48ΑΠΟΦΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ9Θ1ΜΩΕ0-ΛΝΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ146
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:19:00Απόφαση αρίθμ. 139-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για το κατεπείγον την Συνεδρίασης.ΨΖ9ΖΩΕ0-ΛΟΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ139-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:24:16Απόφαση αρίθμ. 142-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Δ.Ε. Καρπάθου» (Αριθμ. πρόσκλησης 4496/2022).Ψ44ΘΩΕ0-ΚΑΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ142-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:27:17Απόφαση αρίθμ. 143-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:1) Τροποποίηση της Απόφασης Ο.Ε 9/2022 όσον αφορά το 2ο σκέλος της: Ακύρωση της έγκρισης του κατεπείγοντος της ανάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίας Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» 2) Τροποποίηση της Απόφασης Ο.Ε 59/2022 όσον αφορά το 1ο και 3ο σκέλος της: α) Ακύρωση της έγκρισης της τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Υπηρεσίας Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» β) Ακύρωση του καθορισμού των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης: «Υπηρεσίες Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» 3) Ανάκληση της Απόφασης Ο.Ε 81/2022 που αφορούσε την έγκριση του πρακτικού διαπραγμάτευσης και την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίας Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, προκειμένου να επανεκκινηθεί η όλη διαδικασία σωστά λόγω εκ παραδρομής σφαλμάτων.ΨΒΝΣΩΕ0-9ΚΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ143-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:25:04Απόφαση αρίθμ. 120-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ένταξη Πράξης του Δήμου Καρπάθου Ν. Δωδεκανήσου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».Ψ4ΝΚΩΕ0-ΩΓΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120
21/06/2022 03:00:0021/06/2022 10:24:00Πρακτικό ματαίωσης της αρ. 11-2022 Έκτακτης Δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.6Α3ΤΩΕ0-Τ1ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2022
21/06/2022 03:00:0021/06/2022 12:27:21Απόφαση αρίθμ. 117-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6Η31ΩΕ0-1ΨΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 10:40:17Απόφαση αρίθμ. 110-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΑΥ0ΩΕ0-ΑΘΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ110-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:43:26Απόφαση αρίθμ. 92-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης για την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» από το Πράσινο ΤαμείοΨ6ΜΑΩΕ0-Ρ1ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:35:00Απόφαση αρίθμ. 86-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.90ΥΤΩΕ0-ΠΕΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86-2022
04/05/2022 03:00:0004/05/2022 15:11:32Αριθ. 69-2022 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.Ψ62ΒΩΕ0-ΨΟΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:26:08ΑΡΙΘ. 61-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.9637ΩΕ0-Ο42ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 14:39:14ΑΡΙΘ. 44-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.6ΗΛΕΩΕ0-1ΕΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 09:37:42ΑΠΟΦΑΣΗ Ο. Ε. 17-2022 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.6ΨΛΚΩΕ0-ΗΗΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17
04/02/2022 02:00:0004/02/2022 14:38:27Απόφαση αρίθμ. 6-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.9ΖΕ8ΩΕ0-ΜΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2022
17/01/2022 02:00:0017/01/2022 13:07:43Απόφαση αρίθμ. 1-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6Χ52ΩΕ0-ΥΧ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2022
31/12/2021 02:00:0031/12/2021 11:36:22«Πρακτικό ματαίωσης της 30ης/29-12-2021 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας».Ω36ΠΩΕ0-8Λ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30-2021
07/12/2021 02:00:0007/12/2021 14:15:38Απόφαση αρίθμ. 213-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της Συνεδρίασης.Ψ4ΗΒΩΕ0-Ε97ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ213-2021
12/07/2021 03:00:0012/07/2021 13:57:53Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 δια περιφοράς.ΨΙ22ΩΕ0-ΞΚΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4985
02/07/2021 03:00:0002/07/2021 11:43:57Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΚΨΔΩΕ0-ΤΞΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4739/2-7-2021
24/06/2021 03:00:0024/06/2021 14:06:19Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6Η0ΕΩΕ0-ΛΕ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4494
18/06/2021 03:00:0018/06/2021 14:37:04Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 δια περιφοράς.Ψ7ΔΣΩΕ0-ΒΒ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4360/18-6-2021
11/06/2021 03:00:0011/06/2021 10:54:55Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6ΡΝΔΩΕ0-ΣΜΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4185
04/06/2021 03:00:0004/06/2021 14:42:08Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.9ΠΣΜΩΕ0-ΜΚ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4007
29/05/2021 03:00:0029/05/2021 20:12:52Απόφαση αρίθμ. 122-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.68ΑΚΩΕ0-7ΘΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ122-2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 21:01:26Απόφαση αρίθμ. 125-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας της μελέτης, έγκριση τευχών δημοπράτησης και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου» στην Πρόσκληση ΑΤ01 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης».ΕΓ6ΝΩΕ0-1ΝΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ125-2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 10:54:14Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6ΙΞΡΩΕ0-ΧΝΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3726/28-5-2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 12:57:50Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 15-2021 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.Ω5ΡΜΩΕ0-6ΓΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3741/28-5-2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 21:07:03Απόφαση αρίθμ. 123-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ωρίμανση αναπτυξιακών έργων υποδομής Δήμου Καρπάθου», β) αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ09 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» γ) έγκρισης της σκοπιμότητας των μελετών, δ) έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ για την εκπόνηση των μελετών και ε) έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.9Ζ6ΘΩΕ0-5ΧΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ123-2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 20:59:48Απόφαση αρίθμ. 124-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμών Δήμου Καρπάθου» και αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ02 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων».ΩΖΦ8ΩΕ0-ΘΙ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ124-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 11:10:28Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 14-2021 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.631ΟΩΕ0-ΥΗΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3612/26-5-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 12:21:44Απόφαση αρίθ. 116-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού Διερεύνησης Τιμών και έγκριση μελέτης με τίτλο: «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Καρπάθου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29.09.2020) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» και τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».6ΦΚ4ΩΕ0-Ι9ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ116-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 12:23:15Απόφαση αρίθμ. 117-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Δήμου Καρπάθου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29.09.2020) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» και τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».ΩΖΑΑΩΕ0-3ΓΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 11:38:23Απόφαση αρίθμ. 108-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση περί αποδοχής των όρων συμμετοχής σε Προσκλήσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».ΨΘΠΗΩΕ0-ΥΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 08:30:25Απόφαση αρίθμ. 106-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΒ5ΑΩΕ0-5ΘΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ106-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 11:41:01Απόφαση αρίθμ. 109-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για όλες τις προσκλήσεις του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.6Ζ2ΡΩΕ0-Ε49ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2021
21/05/2021 03:00:0021/05/2021 16:34:24Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-5-2021.ΨΗΚ3ΩΕ0-ΨΚΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3516/21-5-2021
21/05/2021 03:00:0021/05/2021 14:19:49Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Μάιου 2021 δια περιφοράς.9ΜΡΟΩΕ0-ΔΜ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3511/21-5-2021
20/05/2021 03:00:0020/05/2021 11:52:36Απόφαση αρίθμ. 104-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6ΞΒ3ΩΕ0-ΩΘΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2021
20/05/2021 03:00:0020/05/2021 11:04:59Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6ΥΠ8ΩΕ0-9ΥΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3450
20/05/2021 03:00:0020/05/2021 11:50:50Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 12-2021 Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.Ψ9ΨΑΩΕ0-Ν3ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3453/20-5-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 09:17:20Πίνακας θεμάτων της αρίθμ. 11-2021 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΙ7ΝΩΕ0-66ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3204
07/05/2021 03:00:0007/05/2021 13:29:49Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.9ΕΓ9ΩΕ0-ΟΛΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3137
15/04/2021 03:00:0015/04/2021 13:39:15Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19-4-2021.6ΘΒΦΩΕ0-ΚΜΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2678/15-4-2021
02/04/2021 03:00:0002/04/2021 11:32:15Πίνακας θεμάτων Συνεδρίασης ΟΕ στις 2-4-2021ΨΙ9ΙΩΕ0-8ΥΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2306/2-4-2021
01/04/2021 03:00:0001/04/2021 14:03:05Πρόσκληση για Έκτακτη ΟΕ στις 2-4-2021ΨΞΙ1ΩΕ0-ΗΓ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2302/1-4-2021
31/03/2021 03:00:0031/03/2021 09:52:33Πρόσκληση για Εκτακτη Οικονομκή Επιτροπή στις 31-3-20216Ψ75ΩΕ0-ΔΨΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2297/31-3-2021
31/03/2021 03:00:0031/03/2021 12:49:33Πίνακας Έκτακτης Συνεδρίασης ΟΕ στις 31-3-202164ΒΛΩΕ0-2ΡΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2298/31-3-2021
29/03/2021 03:00:0029/03/2021 12:27:14Πίνακας Τακτικής Συνεδρίασης ΟΕ στις 29-3-2021ΨΔ68ΩΕ0-1ΞΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2242/29-3-2021
29/03/2021 03:00:0029/03/2021 12:57:20Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση ΟΕ στις 30-3-2021ΨΡΑΛΩΕ0-Α1ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2246/30-3-2021
24/03/2021 02:00:0024/03/2021 13:30:13Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.9ΓΖ3ΩΕ0-6ΑΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2192/24-3-2021
18/03/2021 02:00:0018/03/2021 11:05:00Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 5-2021 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΤ08ΩΕ0-2ΞΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2022/18-3-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:30:31Απόφαση αρίθμ. 57-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29.09.2020) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» και τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».6Α5ΑΩΕ0-ΕΧΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:16:27Απόφαση αρίθμ. 54-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή της Ένταξης πράξης του Δήμου Καρπάθου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού 20.000,00 ευρώ (απόφαση ΥΠΕΣ ΑΔΑ: 6ΥΠ246ΜΤΛ6-ΝΑΩ)».Ψ9ΔΝΩΕ0-Θ1ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2021
12/03/2021 02:00:0012/03/2021 12:24:06Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.9Ρ0ΝΩΕ0-ΙΦΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1878/12-3-2021
23/02/2021 02:00:0022/02/2021 14:20:59Πίνακας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου 22-2-202199ΔΨΩΕ0-ΗΜΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1292/22-2-2021
18/02/2021 02:00:0019/02/2021 14:30:42Πρόσκληση Εκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης της ΟΕ στις 22-2-202199ΙΣΩΕ0-9ΧΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1255/19-2-2021
08/02/2021 02:00:0018/02/2021 13:43:16Πίνακας Θεμάτων της από 8-2-2021 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.6ΔΒ1ΩΕ0-ΘΓΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ976/8-2-2021
20/01/2021 02:00:0020/01/2021 14:25:46Πίνακας Θεμάτων συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου την 19/01/2021.9ΗΑΛΩΕ0-6ΛΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ447
15/01/2021 02:00:0015/01/2021 21:06:44Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου με ΤηλεδιάσκεψηΡΖΒ2ΩΕ0-ΡΞΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ346
07/01/2021 02:00:0023/02/2021 12:58:18Απόφαση αρίθμ. 1-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΛ4ΦΩΕ0-Α9ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2021
07/01/2021 02:00:0007/01/2021 11:34:09Πίνακας της αρίθμ. 1-2021 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.ΨΣ73ΩΕ0-ΣΟΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84-2021
04/01/2021 02:00:0004/01/2021 13:32:01Πρόσκληση για έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΟ3ΤΩΕ0-ΠΞ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27-2021
31/12/2020 02:00:0031/12/2020 10:02:52Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 49-2020 Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ω57ΙΩΕ0-ΖΥΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10914/31-12-2020
31/12/2020 02:00:0031/12/2020 10:07:24Απόφαση αρίθμ. 282-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΕΘΣΩΕ0-ΚΧ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ282-2020
31/12/2020 02:00:0031/12/2020 09:40:10Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6Ν0ΓΩΕ0-4ΞΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10911/31-12-2020
29/12/2020 02:00:0029/12/2020 10:45:38Πρόσκληση για έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6ΥΟΙΩΕ0-Ψ7ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10791/29-12-2020
29/12/2020 02:00:0029/12/2020 13:00:33Πίνακας της αρίθμ. 48-2020 Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ω8Ο3ΩΕ0-25ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10819/29-12-2020
29/12/2020 02:00:0029/12/2020 14:19:03Απόφαση αρίθμ. 270-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΘΛΤΩΕ0-Ν1ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ270-2020
28/12/2020 02:00:0028/12/2020 09:10:31Πίνακας θεμάτων της αρίθμ. 47-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ4ΥΟΩΕ0-Η2ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10738/28-12-2020
25/12/2020 02:00:0025/12/2020 20:07:20Απόφαση αρίθμ. 257-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΩΨ3ΩΕ0-1ΞΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ257-2020
24/12/2020 02:00:0024/12/2020 13:32:12Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομική Επιτροπής.9Ο9ΑΩΕ0-Χ2ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10734
10/12/2020 02:00:0010/12/2020 10:12:17Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 46-2020 Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΔΔΕΩΕ0-67ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10161/10-12-2020
09/12/2020 02:00:0009/12/2020 17:30:08Απόφαση αρίθμ. 249-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.9ΥΕΚΩΕ0-40ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ249-2020
08/12/2020 02:00:0008/12/2020 15:03:30Πρόσκληση για έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΧΓΡΩΕ0-ΟΑΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10084/8-12-2020
07/12/2020 02:00:0007/12/2020 10:48:21Πίνακας της αρίθμ. 45-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΚΓΩΩΕ0-ΞΘΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10007
27/11/2020 02:00:0027/11/2020 20:14:11Απόφαση αρίθμ. 240-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.9Ζ0ΗΩΕ0-9ΑΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ240-2020
27/11/2020 02:00:0027/11/2020 13:25:03ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020.9ΠΤΥΩΕ0-4ΨΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9786/27-11-2020
20/11/2020 02:00:0020/11/2020 13:38:26Απόφαση αρίθμ. 236-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6Γ0ΚΩΕ0-ΔΑ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ236-2020
20/11/2020 02:00:0020/11/2020 13:30:51Πίνακας θεμάτων της έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΛΓΤΩΕ0-77ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9602/20-11-2020
19/11/2020 02:00:0019/11/2020 13:40:24Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6Ξ0ΞΩΕ0-1Λ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9564/19-11-2020
11/11/2020 02:00:0011/11/2020 14:08:16Πίνακας Θεμάτων της Αρίθμ. 43-2020 Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.616ΡΩΕ0-Σ2ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9301/11-11-2020
11/11/2020 02:00:0011/11/2020 14:09:57Απόφαση αρίθμ. 234-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΓΦ0ΩΕ0-Θ0ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ234-2020
11/11/2020 02:00:0011/11/2020 12:23:26Πρόσκληση για Έκτακτη - Διά Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020.Ω0Ν0ΩΕ0-9ΦΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9292/11-11-2020
10/11/2020 02:00:0010/11/2020 12:53:58Απόφαση αρίθμ. 214-020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ12.ΩΧΝΙΩΕ0-3Τ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ214-2020
10/11/2020 02:00:0010/11/2020 11:14:27Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 42-2020 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς της Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020.ΩΛΘΞΩΕ0-4ΨΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9216/10-11-2020
06/11/2020 02:00:0006/11/2020 14:07:21Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10-11-2020 δια περιφοράς.6Α5ΒΩΕ0-Ω69ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9136/6-11-2020
26/10/2020 02:00:0026/10/2020 12:55:01Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 41-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΙΖΖΩΕ0-Υ24ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8746/26-10-2020
22/10/2020 03:00:0022/10/2020 13:34:53Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ4ΔΜΩΕ0-5ΨΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8642/22-10-2020
13/10/2020 03:00:0013/10/2020 09:29:05Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΨΔΦΩΕ0-Σ3ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8304/13-10-2020
13/10/2020 03:00:0013/10/2020 10:49:45Απόφαση αρίθμ. 192-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΖΩΤΩΕ0-ΣΡ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ192-2020
02/10/2020 03:00:0002/10/2020 13:55:20Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 39-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΘΣΛΩΕ0-4ΙΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8026/2-10-2020
02/10/2020 03:00:0002/10/2020 14:01:29Απόφαση αρίθμ. 190-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΖ5ΚΩΕ0-ΖΟ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ190-2020
02/10/2020 03:00:0002/10/2020 12:43:10Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.Ω18ΟΩΕ0-ΤΑΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8000/2-10-2020
25/09/2020 03:00:0025/09/2020 12:32:36Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.ΩΤΞΤΩΕ0-Χ9ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7569/25-9-2020
18/09/2020 03:00:0018/09/2020 09:37:47Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΥΚΧΩΕ0-ΒΓ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7260/18-9-2020
18/09/2020 03:00:0018/09/2020 11:25:27Πίνακας Θεμάτων αρ. Συνεδρίασης 37-2020 της Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΑΠΒΩΕ0-6Δ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7280/18-9-2020
18/09/2020 03:00:0018/09/2020 11:30:26Απόφαση αρίθμ. 181-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.679ΩΩΕ0-Ι2ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ181-2020
16/09/2020 03:00:0016/09/2020 10:36:36Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 26-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.6ΛΛ7ΩΕ0-801ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7126/16-9-2020
11/09/2020 03:00:0011/09/2020 13:19:19Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.9ΨΤΖΩΕ0-ΗΒΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6914
09/09/2020 03:00:0009/09/2020 10:17:13Πίνακας Θεμάτων των αρίθμ. 35-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΜ9ΜΩΕ0-ΟΞΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6811/9-9-2020
09/09/2020 03:00:0009/09/2020 10:29:02Απόφαση αρίθμ. 170-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΩΕΘΩΕ0-3Ρ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ170-2020
08/09/2020 03:00:0008/09/2020 08:36:13Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6Ο6ΡΩΕ0-ΡΧ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6759/8-9-2020
04/09/2020 03:00:0004/09/2020 10:16:48Πρόσκληση για έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.69Π8ΩΕ0-ΠΘ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6650/4-9-2020
04/09/2020 03:00:0004/09/2020 11:17:49Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 34-2020 Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.6ΣΦ7ΩΕ0-Θ2ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6658/4-9-2020
04/09/2020 03:00:0004/09/2020 11:25:15Απόφαση αρίθμ. 168-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΚΦΥΩΕ0-ΙΛ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ168-2020
24/08/2020 03:00:0024/08/2020 13:27:59Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 33-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ3ΓΞΩΕ0-2ΓΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6212/24-8-2020
20/08/2020 03:00:0020/08/2020 13:49:57Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΕ4ΑΩΕ0-ΕΗΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6096/20-8-2020
12/08/2020 03:00:0012/08/2020 10:26:07Απόφαση αρίθμ. 155-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΛ2ΣΩΕ0-0ΣΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ155-2020
11/08/2020 03:00:0012/08/2020 08:38:44Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 32-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΤ3ΕΩΕ0-ΔΝΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5806/11-8-2020
04/08/2020 03:00:0004/08/2020 12:01:06Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 31-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ26ΖΩΕ0-8Κ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5597/4-8-2020
31/07/2020 03:00:0031/07/2020 14:22:09Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.69Σ3ΩΕ0-Ζ1ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5490/31-7-2020
21/07/2020 03:00:0021/07/2020 12:41:15Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 30-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.6ΔΞ0ΩΕ0-Σ2ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5151
17/07/2020 03:00:0017/07/2020 14:10:16Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 21η Ιουλίου 2020.ΨΥ19ΩΕ0-ΞΨΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5054/17-7-2020
15/07/2020 03:00:0015/07/2020 11:30:48Απόφαση αρίθμ. 140-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ52ΒΩΕ0-ΑΧΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ140
15/07/2020 03:00:0015/07/2020 11:28:50Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ.29-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΑ9ΛΩΕ0-ΟΜ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4941/15-7-2020
15/07/2020 03:00:0015/07/2020 10:13:01Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6ΤΣΗΩΕ0-ΕΜΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4930/15-7-2020
13/07/2020 03:00:0013/07/2020 13:43:54Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 28-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης της Δευτέρα 13-7-2020.67ΟΥΩΕ0-7Η1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4846/13-7-2020
09/07/2020 03:00:0009/07/2020 16:19:02ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Δευτέρα 13-7-2020.60ΘΠΩΕ0-42ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4743/9-7-2020
08/07/2020 03:00:0008/07/2020 07:10:26Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ.27-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης της 7η Ιουλίου 2020.ΩΓΨΧΩΕ0-ΕΛΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4627/7-7-2020
03/07/2020 03:00:0003/07/2020 14:27:42Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης της Τρίτη 7-7-2020.6ΘΙ5ΩΕ0-7Υ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4524/3-7-2020
03/07/2020 03:00:0003/07/2020 13:28:36Απόφαση αρίθμ. 114-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΗΜ9ΩΕ0-ΙΨ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ114-2020
03/07/2020 03:00:0003/07/2020 13:24:44Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 26-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.ΨΒΨ4ΩΕ0-ΘΗ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4560/3-7-2020
03/07/2020 03:00:0003/07/2020 12:27:36Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6Ρ08ΩΕ0-Σ94ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4553/3-7-2020
29/06/2020 03:00:0029/06/2020 10:09:05Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.63ΧΥΩΕ0-ΡΞΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4328/29-6-2020
29/06/2020 03:00:0029/06/2020 13:44:42Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 25-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.64ΝΔΩΕ0-95ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4357/29-6-2020
29/06/2020 03:00:0029/06/2020 14:02:27Απόφαση αρίθμ. 111-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.9ΞΤΖΩΕ0-ΤΛΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ111-2020
29/06/2020 03:00:0029/06/2020 14:02:40Απόφαση αρίθμ. 111-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΜΜΥΩΕ0-Κ4ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ111-2020
25/06/2020 03:00:0025/06/2020 10:41:09Απόφαση αρίθμ. 109-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΛΘΝΩΕ0-5Σ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2020
25/06/2020 03:00:0025/06/2020 08:13:54Πρόσκληση για έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 25η Ιουνίου 2020.ΩΤΓΑΩΕ0-Λ5ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4239/25-6-2020
25/06/2020 03:00:0025/06/2020 10:38:03Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 24-2020 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΑ45ΩΕ0-9ΓΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4247/25-6-2020
22/06/2020 03:00:0022/06/2020 10:42:33Απόφαση αρίθμ. 107-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ492ΩΕ0-Δ04ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2020
22/06/2020 03:00:0022/06/2020 10:38:46Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 23-2020 Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.68ΤΟΩΕ0-2ΥΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4115/22-6-2020
22/06/2020 03:00:0022/06/2020 08:42:04Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής την 22α Ιουνίου 2020 που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς.6ΨΘΓΩΕ0-70ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4107/22-6-2020
16/06/2020 03:00:0016/06/2020 16:50:01Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 22-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΧΝΤΩΕ0-ΜΧΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3984/16-6-2020
15/06/2020 03:00:0015/06/2020 12:03:36Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 21-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής6ΟΙ2ΩΕ0-ΙΔΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3908/15-6-2020
15/06/2020 03:00:0015/06/2020 12:08:30Απόφαση αρίθμ. 98-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ω2Δ3ΩΕ0-6ΔΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2020
12/06/2020 03:00:0012/06/2020 10:15:23Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.ΩΩΤΠΩΕ0-ΚΑΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3851/12-6-2020
12/06/2020 03:00:0012/06/2020 13:34:50Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020.99ΦΤΩΕ0-ΜΝΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3867/12-6-2020
10/06/2020 03:00:0010/06/2020 11:05:25Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Τετάρτη 10-6-2020.6ΨΓΙΩΕ0-Ε46ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3768/10-6-2020
10/06/2020 03:00:0010/06/2020 12:42:45Απόφαση αρίθμ. 96-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΛΤΞΩΕ0-ΓΣ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ96-2020
10/06/2020 03:00:0010/06/2020 12:41:06Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 20-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΣΕ2ΩΕ0-8ΒΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3771/10-6-2020
05/06/2020 03:00:0005/06/2020 13:03:47Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 19-2020 Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΠΤΒΩΕ0-ΧΙΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3681/5-6-2020
05/06/2020 03:00:0005/06/2020 13:01:48Απόφαση αρίθμ. 92-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΨΩΗΩΕ0-ΞΟΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92-2020
04/06/2020 03:00:0004/06/2020 10:02:06Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Παρασκευή 5-6-2020.ΨΥΔ2ΩΕ0-4ΕΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3656/4-6-2020
01/06/2020 03:00:0001/06/2020 11:41:07Πίνακας της αρίθμ. 18-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΣΤ5ΩΕ0-ΣΧΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3524/1-6-2020
28/05/2020 03:00:0028/05/2020 13:34:12Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΜΦΓΩΕ0-Λ14ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3467/28-5-2020
26/05/2020 03:00:0026/05/2020 13:17:25Απόφαση αρίθμ. 84-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΒΣ6ΩΕ0-Λ0ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84-2020
26/05/2020 03:00:0026/05/2020 10:08:28Πρόσκληση για έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.Ω2ΡΧΩΕ0-8Χ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3380/26-5-2020
26/05/2020 03:00:0026/05/2020 13:13:40Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 17-2020 Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 26-5-2020.ΨΠΣΙΩΕ0-Ι4ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3399/26-5-2020
15/05/2020 03:00:0015/05/2020 11:52:15Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 16-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης την 15η Μαΐου 2020.6645ΩΕ0-ΗΤ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3115/15-5-2020
11/05/2020 03:00:0011/05/2020 13:34:39Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020.ΩΕ5ΑΩΕ0-ΛΣ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2996
11/05/2020 03:00:0011/05/2020 08:24:16Απόφαση αρίθμ. 79-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.64ΖΚΩΕ0-8Ι7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79-2020
11/05/2020 03:00:0011/05/2020 08:16:37Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 15-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.6ΛΖΛΩΕ0-Δ2ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2974/11-5-2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 10:55:40Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΝΠΠΩΕ0-ΔΟΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2946/8-5-2020
04/05/2020 03:00:0004/05/2020 12:35:50Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΔΟΓΩΕ0-Ι5ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2845/4-5-2020
04/05/2020 03:00:0004/05/2020 15:05:42Απόφαση αρίθμ. 77-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.60Π6ΩΕ0-ΓΟΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77-2020
04/05/2020 03:00:0004/05/2020 15:02:08Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 14-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.9ΙΔΖΩΕ0-370ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2856/4-5-2020
29/04/2020 03:00:0029/04/2020 12:50:11Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 13-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.63ΞΖΩΕ0-Ζ01ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2780/29-4-2020
24/04/2020 03:00:0024/04/2020 15:45:59Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης την 28η Απριλίου 2020.6ΘΣΩΩΕ0-Μ86ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2725/24-4-2020
21/04/2020 03:00:0021/04/2020 11:15:32Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 12-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΧΤΙΩΕ0-ΧΟ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2647/21-4-2020
21/04/2020 03:00:0021/04/2020 11:17:01Απόφαση αρίθμ. 66-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 600.000,00 ευρώ του Δήμου Καρπάθου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την Ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».Ω5Ν7ΩΕ0-2ΚΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66-2020
16/04/2020 03:00:0016/04/2020 10:49:11Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την Τρίτη 21 Απριλίου 2020.6ΘΝΞΩΕ0-ΗΜΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2632
15/04/2020 03:00:0015/04/2020 08:29:38Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 11-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.6ΤΛΡΩΕ0-ΕΞΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2609/15-04-2020
10/04/2020 03:00:0010/04/2020 12:06:08Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω της Υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e-Presence.gov.grΩΙΥ9ΩΕ0-ΧΔΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2533/10-4-2020
08/04/2020 03:00:0008/04/2020 13:29:52Πίνακας Θεμάτων της από 7-4-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε μέσω της Υπηρεσίας Τηλεδιάσκεψης e-Presence.gov.grΩ71ΡΩΕ0-ΦΥΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2475/8-4-2020
03/04/2020 03:00:0003/04/2020 13:43:49Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e-Presence.gov.gr για την Τρίτη 7 Απριλίου 2020.64Μ2ΩΕ0-99ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2404/3-4-2020
02/04/2020 03:00:0002/04/2020 10:59:08Πρόσκληση για δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020.ΨΔΒ7ΩΕ0-ΧΒΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2339
31/03/2020 03:00:0031/03/2020 08:22:41Πίνακας Θεμάτων της από 30-3-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της Υπηρεσίας e-Presence.gov.gr.6ΨΧΘΩΕ0-4ΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2266/31-3-2020
27/03/2020 02:00:0027/03/2020 13:04:52ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.Ψ7ΒΤΩΕ0-ΠΦΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2221/26-3-2020
26/03/2020 02:00:0026/03/2020 13:26:50Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020.Ω5ΑΛΩΕ0-Χ2ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2221
17/03/2020 02:00:0017/03/2020 11:41:51Πίνακας Θεμάτων Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.61ΤΙΩΕ0-ΘΝΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2052
13/03/2020 02:00:0013/03/2020 12:00:55Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020.ΩΦΠΕΩΕ0-ΓΘΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1968
10/03/2020 02:00:0010/03/2020 08:21:24Πίνακας Θεμάτων της από 9 Μαρτίου 2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΘΘ8ΩΕ0-7Γ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1808/10-3-2020
05/03/2020 02:00:0005/03/2020 10:20:14Πρόσκληση για τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 9η Μαρτίου 2020.ΩΖ7ΧΩΕ0-ΔΕΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1693
26/02/2020 02:00:0026/02/2020 11:36:06Πίνακας Θεμάτων της από 26-2-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΘΙ6ΩΕ0-ΨΥΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1459
26/02/2020 02:00:0026/02/2020 11:37:29Απόφαση αρίθμ. 28-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΒΤΕΩΕ0-ΝΧ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28-2020
26/02/2020 02:00:0026/02/2020 09:09:56Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΤΛ0ΩΕ0-ΣΑ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1404/26-2-2020
21/02/2020 02:00:0021/02/2020 12:17:46Πίνακας Θεμάτων της από 21-2-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ω2ΑΝΩΕ0-3ΝΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1362/21-2-2020
17/02/2020 02:00:0017/02/2020 12:51:57Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΩΓ5ΩΕ0-Φ33ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1230/17-2-2020
06/02/2020 02:00:0006/02/2020 11:25:21Πίνακας Θεμάτων της από 6-2-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ2ΚΗΩΕ0-ΨΝ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ980/6-2-2020
06/02/2020 02:00:0006/02/2020 11:28:07Απόφαση αρίθμ. 14-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6ΞΕΣΩΕ0-ΦΙ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2020
05/02/2020 02:00:0005/02/2020 12:01:37Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΑΕ4ΩΕ0-ΠΟΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ950/5-2-2020
31/01/2020 02:00:0031/01/2020 12:16:36Πίνακας Θεμάτων της από 31-1-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ5ΥΥΩΕ0-6ΔΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ797
27/01/2020 02:00:0027/01/2020 12:47:01Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΛ2ΓΩΕ0-16ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ590/27-1-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 11:16:50Πίνακας θεμάτων της από 22-1-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ0Γ7ΩΕ0-Η7ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ445/22-1-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 11:22:20Απόφαση αρίθμ. 1-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6Χ15ΩΕ0-ΘΒ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 09:55:20Πρόσκληση για έκτακτη Οικονομική Επιτροπή την 22α Ιανουαρίου 2020.ΩΡΛ9ΩΕ0-ΖΘΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ438/22-1-2020
31/12/2019 02:00:0031/12/2019 10:50:03Πίνακας Θεμάτων της από 31-12-2019 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΕΕ3ΩΕ0-ΡΕΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9903
31/12/2019 02:00:0031/12/2019 10:51:50Απόφαση αρίθμ. 132-209 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6ΛΑΖΩΕ0-ΤΘ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ132-2019
30/12/2019 02:00:0030/12/2019 11:54:52Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΙΤ8ΩΕ0-ΧΗΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9846
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:40:38Πίνακας Θεμάτων της από 24-12-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΑΡΖΩΕ0-Ι7ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9811/24-12-2019
20/12/2019 02:00:0020/12/2019 11:02:21Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΙΞ5ΩΕ0-Η7ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9750
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:25:00Πίνακας Θεμάτων της από 10-12-2019 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΛΜΛΩΕ0-ΘΑΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9338/10-12-2019
09/12/2019 02:00:0009/12/2019 12:05:59Πίνακας Θεμάτων της από 9-12-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.637ΖΩΕ0-ΣΟ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9293-9-12-2019
06/12/2019 02:00:0006/12/2019 12:35:11Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 10-12-2019.ΩΒΔ4ΩΕ0-Μ0ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9254
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 11:17:35Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6ΝΒΣΩΕ0-Σ1ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9221
02/12/2019 02:00:0002/12/2019 11:29:45Πίνακας Θεμάτων της από 2-12-2019 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.6Σ7ΓΩΕ0-ΗΡΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9103/2-12-2019
02/12/2019 02:00:0002/12/2019 11:36:19Απόφαση αρίθμ. 119-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΑ2ΠΩΕ0-3ΚΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119-2019
02/12/2019 02:00:0002/12/2019 08:58:35Πρόσκληση για έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.6ΠΜ1ΩΕ0-448ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9087
02/12/2019 02:00:0002/12/2019 11:40:02Απόφαση αρίθμ. 120-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Ρόδο για συμμετοχή στην συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου. Εξειδίκευση και κατανομή της πίστωσης.Ψ3ΚΚΩΕ0-ΩΞ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120-2019
26/11/2019 02:00:0026/11/2019 08:44:46Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 29-11-2019.6Ψ9ΔΩΕ0-ΣΔΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8927
25/11/2019 02:00:0006/12/2019 08:08:33Πίνακας Θεμάτων της από 25-11-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.6Χ7ΩΩΕ0-Ι1ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8919/25-11-2019
22/11/2019 02:00:0022/11/2019 14:33:47Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ5ΠΙΩΕ0-ΕΘ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8874/22-11-2019
22/11/2019 02:00:0022/11/2019 14:55:20Απόφαση αρίθμ. 109-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΑΗΣΩΕ0-9ΥΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2019
22/11/2019 02:00:0022/11/2019 15:05:10Πίνακας Θεμάτων της από 22-11-2019 Έκτακτης Συνεδρίασης της ΟΕ7ΝΚ4ΩΕ0-8ΣΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8875
21/11/2019 02:00:0021/11/2019 13:32:26Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 25-11-2019.ΩΒ3ΙΩΕ0-ΓΔΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8837
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 14:36:17Απόφαση αρίθμ. 107-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΞΥ7ΩΕ0-ΟΙ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2019
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 13:54:20Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 20-11-2019ΩΣΨ2ΩΕ0-57ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8777/20-11-2019
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 14:34:28Πίνακας Θεμάτων της από 20-11-2019 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ72ΣΩΕ0-ΚΙΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8796
19/11/2019 02:00:0019/11/2019 11:38:53Πίνακας Θεμάτων της από 19-11-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.ΩΜ96ΩΕ0-Ρ10ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8709/19-11-2019
15/11/2019 02:00:0015/11/2019 12:45:35Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019.ΨΙΒΗΩΕ0-536ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8611
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 12:31:26Πίνακας θεμάτων της από 11-11-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΜΜ2ΩΕ0-ΨΨΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8424
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 14:24:39Απόφαση αρίθμ. 98-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου.64Χ5ΩΕ0-01ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2019
07/11/2019 02:00:0007/11/2019 12:15:20Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 11-11-2019.ΩΝΓ8ΩΕ0-ΚΞΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8349
29/10/2019 02:00:0029/10/2019 12:18:33Πίνακας Θεμάτων της από 29-10-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.60ΔΦΩΕ0-8Δ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8017/29-10-2019
24/10/2019 03:00:0024/10/2019 12:51:06Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 29η Οκτωβρίου 2019.ΩΟ01ΩΕ0-ΗΞΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7912
22/10/2019 03:00:0022/10/2019 14:18:38Πίνακας Θεμάτων της από 22-10-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΞΓΣΩΕ0-2ΝΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7821
18/10/2019 03:00:0018/10/2019 13:09:20Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2019.ΨΜΚΘΩΕ0-ΛΑΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7705
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 07:56:10Πίνακας Θεμάτων της από 12 Οκτωβρίου 2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΨ14ΩΕ0-Ω9ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7507/14-10-2019
08/10/2019 03:00:0008/10/2019 09:28:12Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019.6814ΩΕ0-Ι0ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7313/8-10-2019
27/09/2019 03:00:0027/09/2019 11:14:13Πίνακας Θεμάτων της από 27-9-2019 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.6ΤΒΥΩΕ0-ΛΚΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7047
26/09/2019 03:00:0027/09/2019 09:04:39Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 27η Σεπτεμβρίου 2019.945ΗΩΕ0-0Φ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7038
02/09/2019 03:00:0002/09/2019 08:44:19Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 30ης Αυγούστου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 6156/26-08-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6ΓΚ8ΩΕ0-ΚΧΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6258/30-8-19
02/09/2019 03:00:0002/09/2019 09:54:01Αριθ. Αποφ. : 66/2019 της 14ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 30ης Αυγούστου 2019.ΩΔ5ΨΩΕ0-Θ06ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66/2019
26/08/2019 03:00:0026/08/2019 12:11:56ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚαρπάθουΨΤΤ4ΩΕ0-ΣΑΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6156/26-8-19
31/07/2019 03:00:0031/07/2019 11:03:02Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 30ης Ιουλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 5559/26-07-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου64ΞΛΩΕ0-ΡΧ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5681/
26/07/2019 03:00:0026/07/2019 11:44:17Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Οικονομικής Επιτροπής6ΚΩΖΩΕ0-ΛΨ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5559/26-7-2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 09:33:23Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 22ας Ιουλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 5390/18-07-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΧ7ΤΩΕ0-ΧΩΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5463/23-7-19
18/07/2019 03:00:0018/07/2019 11:14:56Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΧΑΖΩΕ0-ΨΨΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5390/18-7-2019
11/07/2019 03:00:0011/07/2019 13:40:13Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΠ73ΩΕ0-51ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5207/11-07-2019
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 10:40:04Πίνακας Θεμάτων της από 5 Ιουλίου 2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.Ψ77ΕΩΕ0-ΨΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5054
01/07/2019 03:00:0003/07/2019 13:12:09Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.Ψ6ΥΛΩΕ0-ΠΔ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4890/1-7-2019
28/06/2019 03:00:0028/06/2019 11:07:09Αριθ. Αποφ. : 44/2019 10ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθ. 03/2019 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου «Γνωμοδότηση για ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου. Αίτηση Ρηγοπούλας Παπαδάκη».ΨΦΧΠΩΕ0-Γ67ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44/2019
27/06/2019 03:00:0027/06/2019 13:23:45Αριθ. Αποφ. : 45/2019 Από το Πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 26η Ιουνίου 2019Ω29ΑΩΕ0-ΒΛΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45/2019
21/06/2019 03:00:0021/06/2019 11:32:24Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.6Φ0ΞΩΕ0-Κ30ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4695/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:43:37Αριθ. Αποφ. : 37/2019 Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Ορθή επανάληψη της υπάρ. 11/19 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής- καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019. (ΑΠΕΡΙ ΛΩΡΟΙ – ΠΑΡΚΙΝΚ- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΩΝ) και έγκριση διαδικασίας πρόσκλησης με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης του έργου60Ν3ΩΕ0-Φ35ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:50:32Αριθ. Αποφ. : 38/2019 09 της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου7ΖΠΟΩΕ0-ΓΟΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38/2019
10/06/2019 03:00:0010/06/2019 12:50:25Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 10ης Ιουνίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 4256/05-06-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΠΟ9ΩΕ0-Ε39ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4394/2019
07/06/2019 03:00:0007/06/2019 11:50:34ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΞΟΞΩΕ0-Ζ8ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4256/2019
05/06/2019 03:00:0005/06/2019 12:00:04Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟY ΚΑΡΠΑΘΟΥ7ΖΕΧΩΕ0-8ΔΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4256/2019
30/05/2019 03:00:0030/05/2019 10:01:53Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 29ης Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3998/24-05-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΣΨΝΩΕ0-ΕΡ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4121/30-05-2019
24/05/2019 03:00:0024/05/2019 11:23:51Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Μαΐου έτους 2019ΩΘ4ΨΩΕ0-Β60ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3998/2019
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 11:57:51Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της Τακτικής συνεδρίασης της 21 Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3762/16-05-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6Ι77ΩΕ0-47ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3888/2019
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 11:59:52Αριθ. Αποφ. : 26/2019Από το Πρακτικό της 07ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 21η Μαΐου 2019 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 2019ΩΘ67ΩΕ0-Ν11ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26/2019
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 13:01:59Έκτακτης συνεδρίασης της 15 Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3709/15-05-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩ3Υ7ΩΕ0-1ΧΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3738/16-5-2019
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 13:07:38Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.Ω1Υ8ΩΕ0-ΖΩΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3762
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 10:16:17Πρόσκληση σύγκλησης ΕΚΤΑΚΤΗΣ Οικονομικής Επιτροπής.Ω7Μ1ΩΕ0-ΝΧΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3709/2019
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:19:40Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 10 Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3338/06-05-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩ3ΧΠΩΕ0-92ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3554/2019
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 12:25:38Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΦΩΔΩΕ0-5ΧΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3338/2019
02/05/2019 03:00:0002/05/2019 09:41:02Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 04ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 22α Απριλίου 2019. ΘΕΜΑ: Καθορισμός Τελών θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.ΩΘΟΩΩΕ0-Φ9ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20/2019
02/05/2019 03:00:0002/05/2019 09:38:34Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 04ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 22α Απριλίου 2019. ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.ΩΚ90ΩΕ0-ΩΟ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17/2019
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:46:53Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής. ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΨΣ2ΖΩΕ0-Μ92ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2968
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 13:43:16Απόφαση αρίθμ. 10-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών, την αποτροπή νέων που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 4-2-2019 έως και 6-2-2019 (περιοχή Άφωτη - Λιμανάκι) και έγκριση διαδικασίας πρόσκλησης με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης του έργου.ΨΩΣΧΩΕ0-2ΟΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2019
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 12:22:43Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΟΣΓΩΕ0-ΤΤ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2115
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 12:43:53Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής6ΚΣ1ΩΕ0-7Δ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1277
08/02/2019 02:00:0008/02/2019 13:28:10πίνακας θεμάτων συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής (8/2/2019)ΨΜ7ΧΩΕ0-ΤΟ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ924
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 12:17:25Πρόσκληση οικονομικής ΕπιτροπήςΩΓ3ΚΩΕ0-6Ω0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ743
25/01/2019 02:00:0025/01/2019 09:52:34Πίνακας Τακτικής συνεδρίασης της 23ης Ιανουαρίου 2019 Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΕΥΔΩΕ0-ΒΡΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ517
18/01/2019 02:00:0018/01/2019 11:53:46Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 23η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019Ψ387ΩΕ0-0ΜΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ363/18-1-19
11/01/2019 02:00:0011/01/2019 10:03:57Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής ΕπιτροπήςΩΒΚΧΩΕ0-ΝΞΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ156/11-1-2019