Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις του Δημάρχου (από 1/1/2020 μέχρι σήμερα) όπως έχουν αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των πράξεων του Δημάρχου μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
06/12/2022 02:00:0006/12/2022 15:35:44Απευθείας ανάθεση για «Παροχή Ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022 του Δήμου Καρπάθου»6ΘΕΞΩΕ0-ΝΧΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9316
02/12/2022 02:00:0002/12/2022 14:41:20Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»6ΚΒΕΩΕ0-ΦΕΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9230
02/12/2022 02:00:0002/12/2022 12:50:18Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες συντήρησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.9Σ1ΟΩΕ0-ΘΣΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9227
01/12/2022 02:00:0001/12/2022 08:39:23Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα έτη 2022 και 2023»ΩΥΗ8ΩΕ0-Τ1ΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1230
30/11/2022 02:00:0030/11/2022 11:16:11ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ9ΟΝΛΩΕ0-ΨΤΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9135
30/11/2022 02:00:0030/11/2022 11:14:45ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΩΤΘΥΩΕ0-5ΑΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9134
30/11/2022 02:00:0030/11/2022 11:00:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 365/2022ΨΝ96ΩΕ0-9ΙΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9120/29-11-2022
30/11/2022 02:00:0030/11/2022 10:30:50ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ.ΟΧ.ΨΞΕΗΩΕ0-Υ1ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1232
28/11/2022 02:00:0028/11/2022 13:25:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 364/20226ΖΓΚΩΕ0-Ζ7ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9096/28-11-2022
25/11/2022 02:00:0025/11/2022 15:42:07Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή Ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022 του Δήμου Καρπάθου»ΨΘΓΗΩΕ0-ΛΑ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9056
25/11/2022 02:00:0025/11/2022 14:26:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝΨΚ0ΛΩΕ0-8ΩΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9039
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 15:02:32"Παροχή Ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022 του Δήμου Καρπάθου"ΨΒ0ΕΩΕ0-1Θ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8981
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 09:15:59Απόφαση έγκρισης Τεχν. Προδιαγραφών έργου Ανάπλαση περιοχής Σαούρα Λευκού.6ΧΧΝΩΕ0-7ΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8921/22/11/2022
22/11/2022 02:00:0022/11/2022 16:25:25Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»ΨΙΥΓΩΕ0-19ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8940
22/11/2022 02:00:0022/11/2022 17:07:34Απόφαση ανάθεσης για «Συμβουλευτική Υποστήριξη από Εξειδικευμένη Εταιρεία Συμβούλων Τουριστικού Μάρκετινγκ»ΨΑ0ΥΩΕ0-Ζ4ΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8915
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 15:49:45Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση επιβατικού κοινού»ΨΟΗΘΩΕ0-07ΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8902
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 13:10:53Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ζωοτροφών για Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς»Ψ5ΜΥΩΕ0-57ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8881
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 13:04:23Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα έτη 2022 και 2023»ΨΧ3ΧΩΕ0-ΛΩΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8879
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 14:52:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Πολυετίας 1199/20229Δ8ΕΩΕ0-0ΟΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8865/18-11-2022
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 13:39:57Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ FLYGT: ΝP 3127.060 ΜT 438 (4,7 KW)»ΨΛ84ΩΕ0-Γ7ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8862
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 10:35:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 360/2022ΨΩΛΔΩΕ0-ΜΨΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8842/18-11-2022
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 10:35:19Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 1196/2022ΩΣΣΑΩΕ0-544ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8841/18-11-2022
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 10:31:28Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 359/202261Α0ΩΕ0-ΔΥ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8840/18-11-2022
17/11/2022 02:00:0017/11/2022 14:58:19Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων»6ΒΠ5ΩΕ0-25ΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8836
17/11/2022 02:00:0017/11/2022 14:57:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 358/20226Β4ΙΩΕ0-ΘΓΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8823/17-11-2022
16/11/2022 02:00:0016/11/2022 16:33:19Απόφαση ανάθεσης για «Έξοδα για την Συμμετοχή Δήμου Καρπάθου στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA στην Θεσσαλονίκη»ΩΣ1ΒΩΕ0-ΨΞΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8798
16/11/2022 02:00:0016/11/2022 14:44:28Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια καλυμμάτων και πόρτας για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης & αποχέτευσης»ΩΖΗ6ΩΕ0-7ΞΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8774
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 12:04:31ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1182/14-11-2022 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝΨΨ15ΩΕ0-ΝΓΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8720
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 11:16:17Απόφαση Δημάρχου 1181/2022Ψ3ΙΡΩΕ0-ΑΣ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8715/11-11-22
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 16:24:34Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»ΡΛΡΠΩΕ0-9ΩΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8749
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 15:23:06Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»Ψ1Ι3ΩΕ0-0Γ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8712
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 16:17:18Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»ΡΟΝΟΩΕ0-ΨΝ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8713
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 16:06:10Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»6ΤΓ6ΩΕ0-6ΡΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8712
11/11/2022 02:00:0011/11/2022 14:21:16Απόφαση Δημάρχου 1175/20229ΛΦ1ΩΕ0-3ΜΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8670/11-11-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 14:45:42Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 354/2022ΡΟΨΛΩΕ0-ΚΩΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8541/9-11-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 13:12:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 353/2022934ΤΩΕ0-3ΟΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8535/9-11-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 12:55:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 352/20226Κ3ΨΩΕ0-0Ω2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8525/9-11-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 12:54:27Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 351/20229ΛΖΑΩΕ0-ΟΑΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8524/9-11-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 12:54:00ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ6ΤΘ3ΩΕ0-ΔΚΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1164
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 12:34:56Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Παροχή Ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022 του Δήμου Καρπάθου.ΨΛΒΟΩΕ0-ΔΓΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8527
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 09:42:47Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 350/2022ΨΚΧ8ΩΕ0-75ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8508/9-11-2022
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 13:24:36Απόφαση Δημάρχου 375/2022969ΛΩΕ0-1ΝΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2812/19-4-22
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 13:18:39Απόφαση Δημάρχου 1093/19-10-226980ΩΕ0-4ΔΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7894/19-10-22
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 14:55:30ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.6ΩΜΕΩΕ0-2ΨΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1160
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 13:26:47Απόφαση Δημάρχου 1175/20216ΥΔ2ΩΕ0-Ζ03ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8983/7-12-21
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 13:28:25Απόφαση Δημάρχου 314/2021ΩΔΚΕΩΕ0-ΤΟΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ314/28-4-2021
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 15:07:29ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3-2022 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9ΥΒ6ΩΕ0-Τ60ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1161
07/11/2022 02:00:0007/11/2022 14:42:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 349/2022ΨΤΧΒΩΕ0-ΞΛ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8450/7-11-2022
07/11/2022 02:00:0007/11/2022 14:41:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 348/2022ΩΑΛΤΩΕ0-Ρ26ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8449/7-11-2022
03/11/2022 02:00:0003/11/2022 14:31:08Έγκριση κατ’ εξαίρεση α) του υπ’ αριθ. ΚΗΗ 3753 κρατικού οχήματος της εταιρείας HYUNDAI του Δήμου Καρπάθου, β) του υπ’ αριθ. ΚΗΗ 4744 κρατικού οχήματος της εταιρείας YARIS του Δήμου Καρπάθου9ΝΦ5ΩΕ0-66ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1148
03/11/2022 02:00:0003/11/2022 12:26:42ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΩΣΠ7ΩΕ0-ΠΛΤΔΙΟΡΙΣΜΟΣ1150
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 09:47:37ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6Ι8ΕΩΕ0-4Ω0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8237/1-11-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 08:30:05ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1131/22ΨΡ2ΧΩΕ0-0ΨΝΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ8191/31-102022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 08:59:24Απόφαση Δημάρχου 1144/2022Ψ7ΖΩΩΕ0-Λ6ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8241/1-11-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 11:46:54Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 344/2022ΩΔ3ΧΩΕ0-3ΧΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8263/2-11-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 09:55:11ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΖΩΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΩΝΨΨΘΖΩΕ0-ΝΩΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8238/1-11-22
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 11:59:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 343/20226ΙΡ2ΩΕ0-ΦΥΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8227/1-11-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 11:49:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 345/20226ΡΠΣΩΕ0-ΕΝΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8264/2-11-2022
01/11/2022 02:00:0001/11/2022 15:01:38Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων»ΨΔ5ΨΩΕ0-6ΤΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8230
01/11/2022 02:00:0001/11/2022 14:55:38Ανανέωση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου Ηλιάδου Βιργινίας67Κ6ΩΕ0-Π7ΑΣΥΜΒΑΣΗ8244
01/11/2022 02:00:0001/11/2022 14:31:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 342/2022ΩΔ84ΩΕ0-0ΟΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8224/1-11-2022
01/11/2022 02:00:0001/11/2022 14:20:59Απόφαση Ανάληψης Πολυετίας 1136/2022ΨΣ4ΖΩΕ0-Σ6ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8201/31-10-2022
01/11/2022 02:00:0001/11/2022 14:19:37Απόφαση ανάληψης πολυετίας 1135/20229ΞΦ1ΩΕ0-Τ87ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8200/31-10-2022
31/10/2022 02:00:0031/10/2022 14:51:20Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου Καρπάθου»6ΧΙΥΩΕ0-Η4ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8186
31/10/2022 02:00:0031/10/2022 11:22:00Απόφαση Δημάρχου 1129/2022 Έγκριση για εκτός έδρας μετακίνηση υπαλλήλουΨΜΑΥΩΕ0-ΣΔ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8172/31-10-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 11:15:52Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 338/2022Ψ0ΘΛΩΕ0-89ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8101/27-10-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 13:34:33Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 1126/20226ΠΜΣΩΕ0-0Η9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8145/27-10-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 13:47:31Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 341/2022Ψ54ΖΩΕ0-ΛΙΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8146/27-10-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 12:54:44Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 340/20229459ΩΕ0-ΟΜ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8117/27-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:36:35Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 339/202297ΙΨΩΕ0-Β6ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8114/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:26:15Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 337/2022ΨΜ1ΒΩΕ0-Φ6ΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8100/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:25:21Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 336/2022ΨΓΗ7ΩΕ0-ΔΨ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8097/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:23:30Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 335/20229ΤΜΚΩΕ0-ΣΘΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8096/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:20:21Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 334/2022ΨΥΞΡΩΕ0-Μ46ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8095/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:19:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 333/20229ΣΖΡΩΕ0-Ε0ΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8094/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:09:17Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 1113/20229Η65ΩΕ0-ΡΧΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8093/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 13:27:12ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1120/2022 ΘΕΜΑ: Aπευθείας ανάθεση στην ΠΥΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ «Super Market Πρωτοψάλτη», για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, σύμφωνα με την προσφορά της.ΩΜ6ΒΩΕ0-4Ξ8ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8107
25/10/2022 03:00:0025/10/2022 14:38:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 332/2022ΨΕΤ1ΩΕ0-ΒΘ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8046/25-10-2022
25/10/2022 03:00:0025/10/2022 14:17:46Έγκριση περιγραφής για την ανάθεση πρόσβασης σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων.ΨΜΔΨΩΕ0-Γ68ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8075
24/10/2022 03:00:0024/10/2022 15:14:58ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1107/2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Έναρξη των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση της ανάθεσης της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου για τη χρήση 2022 με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε οικονομικό φορέα όπως ορίζει η παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 4795/2021 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2, άρθρο 40, Ν.4940/2022), ο οποίος θα διαθέτει σχετικούς εμπειρογνώμονες ενταγμένους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.6005ΩΕ0-578ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8036/24-10-2022
24/10/2022 03:00:0024/10/2022 16:39:44Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου»9ΓΓΤΩΕ0-ΩΘ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8024
24/10/2022 03:00:0025/10/2022 10:28:57Απόφαση Ανάθεσης για προμήθεια Ελαστικών και Μπαταριών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου9Ζ81ΩΕ0-Μ9ΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8025
21/10/2022 03:00:0021/10/2022 13:19:09Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας»ΩΣ23ΩΕ0-ΕΣΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7966
21/10/2022 03:00:0021/10/2022 09:05:23Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 331/2022ΨΔ5ΨΩΕ0-ΓΓ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7903/19-10-2022
21/10/2022 03:00:0021/10/2022 15:48:11Ανανέωση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου Κωνσταντινίδη ΝίκηςΨ31ΩΩΕ0-ΙΞΑΣΥΜΒΑΣΗ7992
20/10/2022 03:00:0020/10/2022 11:07:21Απόφαση ανάθεσης για «Έξοδα για την Συμμετοχή Δήμου Καρπάθου στην Έκθεση Τουρισμού QUALITY TRAVEL FAIR στην ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ της ΔΑΝΙΑΣ»9Ξ03ΩΕ0-ΗΣΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7913
19/10/2022 03:00:0019/10/2022 16:25:13Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων για τα σχολεία του Δήμου Καρπάθου»6ΣΒΕΩΕ0-ΖΙ3ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7881
19/10/2022 03:00:0019/10/2022 13:23:48ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1092/2022: Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για προμήθεια τροφίμων του Δημοτικού Παιδικού ΣταθμούΨΕΕΔΩΕ0-ΨΟΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7884
19/10/2022 03:00:0019/10/2022 09:26:45Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 330/2022ΨΙ7ΕΩΕ0-ΡΓΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7832/18-10-2022
19/10/2022 03:00:0019/10/2022 09:23:05Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 329/20226ΩΑΜΩΕ0-73ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7816/17-10-2022
17/10/2022 03:00:0017/10/2022 09:18:17Απόφαση απευθείας ανάθεσης του έργου Αποκατάσταση δρόμου από Δημοτικό σχολείο έως οικόπεδο Ε. Μάλτα Κοινότητας ΜεσοχωρίουΩΑΜΗΩΕ0-ΖΗ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7748/14-10-2022
17/10/2022 03:00:0017/10/2022 15:20:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Πολυετίας για τις ενοικιάσεις χώρων στάθμευσηςΨΜΗ6ΩΕ0-Τ90ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7793/17-10-2022
17/10/2022 03:00:0017/10/2022 15:16:36Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την συνδρομή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένωνΡ9Ο5ΩΕ0-ΜΥ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7781/17-10-2022
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 12:18:46Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 327/2022ΩΣ82ΩΕ0-ΕΛ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7753/14-10-2022
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 15:56:15Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Έξοδα για την Συμμετοχή Δήμου Καρπάθου στην Έκθεση Τουρισμού QUALITY TRAVEL FAIR στην ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ της ΔΑΝΙΑΣ»9Ε39ΩΕ0-Χ4ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7771
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 12:20:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 328/20229ΦΗΕΩΕ0-1ΑΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7754/14-10-2022
13/10/2022 03:00:0013/10/2022 14:44:35Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ενωτίων για Παραγωγικά Ζώα»6ΚΙΞΩΕ0-ΔΧΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7694
13/10/2022 03:00:0013/10/2022 13:26:55Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας»ΨΕ0ΥΩΕ0-ΧΛΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7712
13/10/2022 03:00:0013/10/2022 13:23:54Απόφαση ανάθεσης του έργου Τεχνικά έργα σε χώρους στάθμευσης975ΙΩΕ0-ΝΤΧΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7660/12-10-2022
12/10/2022 03:00:0012/10/2022 14:35:43Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 326/20226ΜΡΒΩΕ0-Α6ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7683/12-10-2022
12/10/2022 03:00:0012/10/2022 14:24:02Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ανταλλακτικών – Ελαστικών – Μπαταριών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου»Ψ5Κ1ΩΕ0-ΕΑ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7676
12/10/2022 03:00:0012/10/2022 13:45:24Απόφαση έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών έργου:<< Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου προς Ζώνα Κοινότητα Σπόων >>6ΡΣΙΩΕ0-ΥΧΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7633/11-10-2022
07/10/2022 03:00:0007/10/2022 14:22:33Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 325/20226Σ5ΦΩΕ0-Ω34ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7566/7-10-2022
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:48:25ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΨΣΗ6ΩΕ0-ΩΜΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7494
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:44:40ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΨ1ΤΔΩΕ0-2ΒΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7493
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:46:39ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ64ΟΣΩΕ0-Ξ4ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7488
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:50:17ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΨΓΜΒΩΕ0-4Γ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7491
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:55:24ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ6ΥΩΣΩΕ0-8Ω8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7490
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:51:52ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΩ5ΘΧΩΕ0-584ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7489
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:53:46ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΨΟΚΑΩΕ0-ΒΣ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7492
04/10/2022 03:00:0004/10/2022 15:13:48ΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ91ΑΖΩΕ0-ΣΦ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1051
04/10/2022 03:00:0004/10/2022 14:42:28Απόφαση ανάθεσης για την «Ηχητική Κάλυψη εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού της Τοπικής 78ης Επετείου Επανάστασης της Καρπάθου της 5ης Οκτωβρίου»ΩΑ14ΩΕ0-Τ7ΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7477
04/10/2022 03:00:0004/10/2022 14:14:08Απόφαση ανάθεσης για την «Δαπάνη παράθεσης γεύματος στην Κοινότητα Μενετών στα πλαίσια εορτασμού της Τοπικής 78ης Επετείου Επανάστασης της Καρπάθου της 5ης Οκτωβρίου»9ΞΞΘΩΕ0-ΒΓΩΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7472
04/10/2022 03:00:0004/10/2022 12:47:12ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ9Δ7ΨΩΕ0-1ΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1048
03/10/2022 03:00:0003/10/2022 14:57:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 324/202269Ψ9ΩΕ0-ΗΗΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7408/3-10-2022
03/10/2022 03:00:0003/10/2022 12:58:39Ματαίωση Διαδικασίας για το έργο «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων γηπέδου Πηγαδίων ΚαρπάθουΨ85ΛΩΕ0-Θ42ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7427/3-10-22
29/09/2022 03:00:0029/09/2022 14:55:521040-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ :Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης για το έργο: «Τεχνικά έργα σε χώρους στάθμευσης».Ψ6ΚΗΩΕ0-Β54ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1040-2022
28/09/2022 03:00:0028/09/2022 10:09:52ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΛΟΓΩ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣΨΨΡ4ΩΕ0-ΒΧ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ195
28/09/2022 03:00:0028/09/2022 15:18:06ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1035/2022 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟΨ31ΩΩΕ0-ΡΤΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7344-2022
28/09/2022 03:00:0028/09/2022 14:55:17Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 322/2022Ψ07ΘΩΕ0-ΖΡΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7323/28-9-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 14:41:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 319/2022ΨΕ2ΦΩΕ0-646ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7269/27-9-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 14:39:43Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 318/2021ΡΟΑΒΩΕ0-6ΦΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7268/27-9-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 14:38:10Απόφαση ανάληψης 321/2022ΩΝ97ΩΕ0-ΛΦΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7285/27-9-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 13:16:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 320/20226Ψ7ΟΩΕ0-ΡΣΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7270/27-9-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 12:14:57Απόφαση Δημάρχου 1005/2022 για επιτροπές ΠΟΡΟΚΩΖΡΜΩΕ0-2Δ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7162
26/09/2022 03:00:0026/09/2022 12:01:52Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 317/2022Ψ72ΛΩΕ0-ΕΟΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7131/22-9-2022
20/09/2022 03:00:0021/09/2022 10:59:55ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.ΨΓΗΡΩΕ0-ΗΤΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ997
20/09/2022 03:00:0020/09/2022 13:36:55Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 316/20226ΜΕΚΩΕ0-4ΘΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7089/20-9-2022
19/09/2022 03:00:0019/09/2022 10:20:49ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ9ΠΟΗΩΕ0-Η27ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ987
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 14:14:41Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 315/2022Ρ44ΕΩΕ0-ΛΩΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7002/16-9-2022
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 14:16:26Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 985/2022ΨΜΧΑΩΕ0-5ΓΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7003/16-9-2022
15/09/2022 03:00:0015/09/2022 12:37:05Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 313/2022ΨΣ04ΩΕ0-8Τ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6962/15-9-2022
15/09/2022 03:00:0015/09/2022 13:17:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 314/2022ΨΔΨ2ΩΕ0-Ζ44ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6970/15-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 15:19:00ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.ΡΠΣΥΩΕ0-Τ66ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ943
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:49:47Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 310/20229ΒΗΑΩΕ0-Ρ8ΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6848/9-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:46:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 309/20229ΞΙ4ΩΕ0-ΛΩΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6842/9-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:46:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 308/2022Ρ7ΠΔΩΕ0-7ΧΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6841/9-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:44:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 307/202291ΨΞΩΕ0-ΨΒΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6840/9-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:43:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 306/202299ΗΝΩΕ0-61ΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6839/9-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:42:07Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 305/20229ΙΖ1ΩΕ0-Χ9ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6838/9-9-2022
09/09/2022 03:00:0022/09/2022 14:55:40Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για την συντήρηση και επισκευή κτιρίων»6ΜΘ1ΩΕ0-5ΩΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6832
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:29:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 301/2022ΨΒ8ΟΩΕ0-1Θ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6806/8-9-2022
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:23:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 299/2022ΩΖΠΦΩΕ0-ΔΝ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6804/8-9-2022
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:28:32Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 300/20226ΕΚ4ΩΕ0-96ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6805/8-9-2022
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:29:59Απόφαση ανάθεσης για "Ηχητική κάλυψη Εκδηλώσεων στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 8-11/9/2022"6Φ59ΩΕ0-2ΑΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6817
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:30:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 302/202262ΨΩΩΕ0-Τ8ΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6807/8-9-2022
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:31:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 303/20226ΕΔΔΩΕ0-4ΙΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6808/8-9-2022
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:32:43Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 304/2022ΩΥΡΒΩΕ0-ΛΨΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6809/8-9-2022
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 15:47:05Απόφαση Δημάρχου 941/2022 έγκρισης των όρων της μελέτης και ορισμού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσίας καθαρισμού ζωνών πυρασφάλειας για λόγους πολιτικής προστασίας (κίνδυνος πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/20169Ν04ΩΕ0-Λ61ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6767/7-9-2022
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 13:56:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 298/202267ΗΒΩΕ0-ΩΗΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6763/7-9-2022
06/09/2022 03:00:0006/09/2022 13:27:32Απόφαση έγκρισης Τεχν. Προδιαγραφών έργου Αποκατάσταση δρόμου από Δημοτικό σχολείο έως οικόπεδο Ε. Μάλτα Κοινότητας Μεσοχωρίου_SIGNED95ΓΑΩΕ0-9Χ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6731/6-9-22
05/09/2022 03:00:0005/09/2022 13:25:44Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 297/202298Σ2ΩΕ0-ΛΘΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6701/5-9-2022
02/09/2022 03:00:0002/09/2022 14:57:292ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΨ5ΦΩΩΕ0-4ΟΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ182
02/09/2022 03:00:0002/09/2022 12:47:45Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 294/20229ΒΦΠΩΕ0-ΦΟ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6614/1-9-2022
01/09/2022 03:00:0001/09/2022 16:20:21Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου αρ. 4/2022 με θέμα: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.6ΞΡΥΩΕ0-Γ13ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4
01/09/2022 03:00:0001/09/2022 13:48:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 295/202264Υ9ΩΕ0-ΜΓ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6629/1-9-2022
01/09/2022 03:00:0001/09/2022 09:13:01Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αναθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ60ΟΑΩΕ0-7ΔΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ6611
31/08/2022 03:00:0031/08/2022 14:49:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 293/20229ΠΝΒΩΕ0-Λ6ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6605/31-8-2022
31/08/2022 03:00:0031/08/2022 14:17:08Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία περισυλλογής των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώωνΨΗΘΗΩΕ0-1Κ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6597/31-8-2022
31/08/2022 03:00:0031/08/2022 14:13:02Ανατροπή -Ανάκληση δέσμευσης απόφασης 172/2022ΨΣΦ9ΩΕ0-1Δ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6594/31-8-2022
30/08/2022 03:00:0030/08/2022 15:31:05Απόφαση ανάθεσης για «Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου σε Ιδιωτικό Συνεργείο»ΨΞΤΡΩΕ0-65ΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6572
30/08/2022 03:00:0030/08/2022 13:01:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 292/2022ΩΖΖΦΩΕ0-ΒΥΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6563/30-8-2022
29/08/2022 03:00:0029/08/2022 10:48:03Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Κιγκλιδωμάτων για Δημοτικά Κτίρια»ΩΤΚΟΩΕ0-ΘΕ4ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6517
26/08/2022 03:00:0026/08/2022 15:57:00Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Ενισχυτών για την Ενίσχυση του Ασύρματου Δικτύου του Δήμου Καρπάθου»64Ζ2ΩΕ0-ΞΟΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6513
26/08/2022 03:00:0026/08/2022 11:42:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 291/2022ΨΛΦΟΩΕ0-ΛΧΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6489/25-8-2022
26/08/2022 03:00:0026/08/2022 11:12:55Απόφαση Δημάρχου 911/2022: Έγκριση κατ' εξαίρεση του υπ' αρίθ. ΚΗΗ 3752 κρατικού επιβατικού οχήματος της εταιρείας HYUNDAI του Δήμου ΚαρπάθουΨΩΩΨΩΕ0-ΚΛ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6500
26/08/2022 03:00:0026/08/2022 15:35:05Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Καρπάθου στο ΚΔΑΥ Αττικής»9ΖΩΥΩΕ0-ΖΟ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6501
24/08/2022 03:00:0024/08/2022 08:28:56Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατασκευής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥΩΑΗΜΩΕ0-Σ4ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6429
23/08/2022 03:00:0023/08/2022 16:09:02Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου αρ. 5/2022 με θέμα: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου έτους 2022.ΩΤΝΘΩΕ0-ΥΝΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5
22/08/2022 03:00:0022/08/2022 16:26:13ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 896/20229ΧΑΧΩΕ0-ΕΔΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6349
19/08/2022 03:00:0019/08/2022 14:00:35Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 290/20226ΙΜ5ΩΕ0-Ι7ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6365/19-8-2022
17/08/2022 03:00:0017/08/2022 14:34:45Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 288/2022ΨΒ27ΩΕ0-ΒΜ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6293/17-8-2022
17/08/2022 03:00:0017/08/2022 14:37:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 289/20226ΩΟΚΩΕ0-Φ46ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6302/17-8-2022
12/08/2022 03:00:0012/08/2022 14:10:33Προγραμματική Σύμβαση Μεταξύ «Δήμου Καρπάθου» και «Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής» για το έργο «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου»9Τ0ΛΩΕ0-ΖΔΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ170
11/08/2022 03:00:0011/08/2022 15:16:45ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 880-2022 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΨΣΟ1ΩΕ0-ΖΥ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6240
11/08/2022 03:00:0011/08/2022 13:03:48ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 878-2022 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥΨΛΕΖΩΕ0-5ΞΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6237
10/08/2022 03:00:0011/08/2022 12:49:13Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 287/2022ΨΧ9ΗΩΕ0-ΒΥΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6200/10-8-2022
10/08/2022 03:00:0010/08/2022 12:22:49Απόφαση Δημάρχου με αρ. 876/2022 με θέμα: Ακύρωση της υπ'αριθ. 145/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.62ΩΧΩΕ0-Ρ3ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6185
05/08/2022 03:00:0005/08/2022 14:06:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 286/2022ΨΤΑΞΩΕ0-ΚΜΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6032/3-8-2022
03/08/2022 03:00:0003/08/2022 12:56:44Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Κιγκλιδωμάτων για Δημοτικά Κτίρια»ΨΜ33ΩΕ0-Λ3ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6016
03/08/2022 03:00:0003/08/2022 12:17:54Απόφαση Ανάθεσης για «Παροχή υπηρεσιών απόφραξης-καθαρισμού φρεατίων & αποχετευτικών δικτύων Δ.Ε. Ολύμπου»62Χ5ΩΕ0-ΙΚΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6003
03/08/2022 03:00:0003/08/2022 11:51:20Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Πυροσβεστικών Κρουνών – Υδροστομίων και σχετικών εξαρτημάτων»6ΡΔΡΩΕ0-ΜΔ6ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6001
02/08/2022 03:00:0002/08/2022 16:01:34Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας»ΨΩΗ3ΩΕ0-ΜΥΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5999
02/08/2022 03:00:0002/08/2022 14:02:39Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 285/20226Π58ΩΕ0-ΝΞ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5969/2-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 15:24:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 280/20229Η7ΠΩΕ0-ΝΛ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5949/1-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 15:21:16Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 278/20229ΩΖ6ΩΕ0-432ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5947/1-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 15:22:31Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 279/20229ΔΠΡΩΕ0-ΑΨΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5948/1-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 15:41:07Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 283/202296ΦΧΩΕ0-Ο0ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5952/1-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 15:25:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 281/20229204ΩΕ0-5Α3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5950/1-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 16:02:32Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 284/202292ΞΣΩΕ0-ΡΡ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5953/1-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 15:35:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 282/2022Ρ0ΙΨΩΕ0-Ε1ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5951/1-8-2022
29/07/2022 03:00:0022/08/2022 16:29:21Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου σε Ιδιωτικό Συνεργείο»ΩΔΚΘΩΕ0-ΩΧΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5922
29/07/2022 03:00:0029/07/2022 14:47:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 277/2022ΨΚΥΡΩΕ0-ΣΓΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5914/29-7-2022
29/07/2022 03:00:0029/07/2022 14:33:17Απόφαση Δημάρχου 840/2022Ω30ΞΩΕ0-Α98ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5916
29/07/2022 03:00:0029/07/2022 12:07:57Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 276/2022ΨΠ8ΩΩΕ0-ΕΙΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5886/28-7-2022
28/07/2022 03:00:0028/07/2022 14:12:36Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 160/2022 ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών για την προμήθεια καυσίμων με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Άρθρο 32 Ν.4412/2016 λόγο άγονου διαγωνισμού και τροποποίηση όρων διακήρυξης (ως προς τιμή νομού)69ΜΩΩΕ0-Ξ43ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ160
28/07/2022 03:00:0028/07/2022 12:38:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 275/2022ΩΑ8ΟΩΕ0-1Ρ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5878/28-7-2022
28/07/2022 03:00:0028/07/2022 12:32:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 274/20226Α3ΜΩΕ0-Ε4ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5877/28-7-2022
27/07/2022 03:00:0028/07/2022 14:01:01Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 159/2022 ΘΕΜΑ 1o: Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της συνεδρίασης.6ΕΒ2ΩΕ0-Ι5ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ159
26/07/2022 03:00:0026/07/2022 13:55:40Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 269/2022Ρ4ΩΩΩΕ0-ΗΔΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5775/26-7-2022
26/07/2022 03:00:0026/07/2022 13:43:31Απόφαση ανάληψης 273/202295Γ8ΩΕ0-4ΧΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5796/26-7-2022
26/07/2022 03:00:0026/07/2022 14:00:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 272/20226ΤΖ7ΩΕ0-ΚΣΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5778/26-7-2022
26/07/2022 03:00:0026/07/2022 13:57:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 270/2022Ψ596ΩΕ0-ΗΒΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5776/26-7-2022
26/07/2022 03:00:0026/07/2022 13:58:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 271/202267ΔΙΩΕ0-ΜΦΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5777/26-7-2022
25/07/2022 03:00:0025/07/2022 14:40:16Απόφαση ανάληψης 268/2022Ψ9ΝΞΩΕ0-ΩΓΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5662/20-7-2022
21/07/2022 03:00:0021/07/2022 10:29:26ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.ΨΘΣΠΩΕ0-Φ45ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ801
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 15:21:31Απόφαση ανάθεσης για «Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»6Ρ0ΖΩΕ0-ΕΛΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5624
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 14:20:04ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 158-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού (άρθρο 31 ν.4915/2022) και για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης).9ΘΩΗΩΕ0-ΟΔ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ158
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 14:17:53ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 157-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της συνεδρίασης.9Ο9ΨΩΕ0-Ρ4ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ157
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 14:15:41ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 156-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 503/21-1-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Ως το ποσό)6107ΩΕ0-7Ο8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ156
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 13:18:14Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»9ΩΖ1ΩΕ0-ΗΒΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5628
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 09:04:33Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 265/2022ΨΥ74ΩΕ0-2ΤΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5574/18-7-2022
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 08:30:55Απόφαση ανάθεσης για «Καταχώρηση σε Ηλεκτρονικά και Έντυπα Μέσα σε Περιοδικό που Διανέμεται σε Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας για την Τουριστική Προβολή»6ΤΓΖΩΕ0-ΚΞΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5588
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 09:02:24Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 264/2022ΨΑΚΧΩΕ0-2Η1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5573/18-7-2022
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 09:06:47Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 266/20226ΟΖΙΩΕ0-4ΨΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5586/18-7-2022
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 09:15:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 267/2022ΨΑ3ΔΩΕ0-69ΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5587/18-7-2022
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 09:11:38Απόφαση ανάθεσης για «Καταχώρηση σε Ηλεκτρονικά και Έντυπα Μέσα σε Περιοδικό του Αεροδρομίου Αθηνών για την Τουριστική Προβολή»6ΛΣΝΩΕ0-2ΨΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5590
18/07/2022 03:00:0019/07/2022 08:59:04Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 263/2022Ρ1ΝΗΩΕ0-ΧΑΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5572/18-7-2022
18/07/2022 03:00:0018/07/2022 13:57:46Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 262/20229Ζ5ΧΩΕ0-ΙΤ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5571/18-7-2022
18/07/2022 03:00:0018/07/2022 13:55:59Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 261/2022Ψ935ΩΕ0-ΗΝ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5570/18-7-2022
18/07/2022 03:00:0018/07/2022 13:40:31Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 260/2022ΨΦ28ΩΕ0-5ΟΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5569/18-7-2022
18/07/2022 03:00:0018/07/2022 13:39:04Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 259/20229ΘΤ2ΩΕ0-Η6ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5568/18-7-2022
18/07/2022 03:00:0018/07/2022 13:37:35Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 258/202290ΔΡΩΕ0-16ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5567/18-7-2022
18/07/2022 03:00:0018/07/2022 13:35:45Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 257/2022ΨΩΜΥΩΕ0-8Ω5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5566/18-7-2022
18/07/2022 03:00:0018/07/2022 13:30:58«Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε. Καρπάθου»ΨΩΞΜΩΕ0-ΣΦΧΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5581
15/07/2022 03:00:0015/07/2022 14:48:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 256/20229ΥΡΝΩΕ0-ΡΥΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5541/15-7-2022
15/07/2022 03:00:0015/07/2022 13:22:07«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση βατότητας αγροτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου»9ΗΗ9ΩΕ0-ΖΚΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5529
15/07/2022 03:00:0015/07/2022 12:04:01Απόφαση ανάληψης 255/202269ΖΦΩΕ0-Ν5ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5514/15-7-2022
14/07/2022 03:00:0014/07/2022 14:43:33Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 254/20226ΝΘΕΩΕ0-Τ0ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5499/14-7-2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 13:26:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 252/2022ΨΑ61ΩΕ0-ΩΧΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5398/12-7-2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 13:25:05Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 251/202293ΔΡΩΕ0-11ΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5394/12-7-2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 13:23:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 250/20229ΑΖΒΩΕ0-Ψ3ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5393/12-7-2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 13:04:14Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 242/2022ΨΗΚ5ΩΕ0-ΟΗΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5335/11-7-2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 13:02:01Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 241/202268ΓΘΩΕ0-Σ1ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5334/11-7-2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 12:59:51Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 240/2022ΩΜ3ΧΩΕ0-6ΝΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5333/11-7-2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 12:58:37Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 239/202262ΜΣΩΕ0-Ψ4ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5332/11-7-2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 12:57:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 238/2022ΩΜΘΥΩΕ0-ΧΟΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5331/11-7-2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 12:30:18Απόφαση ανάθεσης για «Καταχώρηση σε Ηλεκτρονικά και Έντυπα Μέσα για την Τουριστική Προβολή (Περιοδικό που Διανέμεται Δωρεάν με Εφημερίδα της Ελλάδος)»ΩΜΒ8ΩΕ0-ΕΡΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5372
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 15:22:44Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 243/2022ΡΛΔΔΩΕ0-2ΦΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5337/11-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 11:34:17Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 235/2022Ψ8ΠΠΩΕ0-Ε76ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5154/5-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 13:30:26Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 237/20229ΛΣΙΩΕ0-ΠΥΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5316/11-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 13:33:59Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 732/20226ΗΔΤΩΕ0-Β77ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5314/11-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 15:37:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 249/20229Λ5ΜΩΕ0-01ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5345/11-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 15:23:57Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 244/2022ΩΑ3ΔΩΕ0-6Ρ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5338/11-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 15:26:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 245/2022636ΑΩΕ0-ΖΗ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5339/11-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 15:27:26Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 246/20229ΑΑΔΩΕ0-ΑΞΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5340/11-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 15:34:03Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 247/20226ΑΑΥΩΕ0-ΦΘΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5341/11-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 15:35:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 248/2022ΡΚ3ΝΩΕ0-572ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5342/11-7-2022
08/07/2022 03:00:0008/07/2022 13:17:15Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η 7 2 69Γ22ΩΕ0-ΞΩΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5269
07/07/2022 03:00:0007/07/2022 14:53:21ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ6ΞΝΘΩΕ0-3ΡΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ724
07/07/2022 03:00:0007/07/2022 14:52:13Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσίας «Υδραυλικές υπηρεσίες για την ΔΕ Καρπάθου.»6ΘΔΡΩΕ0-ΗΥ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5249
07/07/2022 03:00:0007/07/2022 13:43:47Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων97Δ4ΩΕ0-Ε68ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5236
07/07/2022 03:00:0007/07/2022 11:14:30Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της υπηρεσίας Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση βατότητας αγροτικών οδών ΔΕ Καρπάθου.ΨΥ2ΤΩΕ0-ΙΕΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5215
06/07/2022 03:00:0006/07/2022 12:44:44ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΨ1Ε3ΩΕ0-9ΨΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5182
05/07/2022 03:00:0005/07/2022 08:20:25Ακύρωση της υπαριθ.70/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.ΩΑ9ΡΩΕ0-Σ1ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5107
04/07/2022 03:00:0004/07/2022 09:03:47Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 231/2022ΨΜ95ΩΕ0-ΒΓ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5049/1-7-2022
04/07/2022 03:00:0004/07/2022 09:02:34Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 230/2022ΨΜΞΩΩΕ0-7ΩΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5048/1-7-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 15:01:48Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 229/20229ΞΘ7ΩΕ0-ΑΗΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5011/30-6-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 14:18:11Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 228/20226ΠΗ9ΩΕ0-ΝΦΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5010/30-6-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 14:06:36Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 227/20229ΘΡ8ΩΕ0-7ΩΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5009/30-6-2022
29/06/2022 03:00:0029/06/2022 09:55:53Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 222/2022Ψ9ΨΠΩΕ0-8ΘΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4842/27-6-2022
29/06/2022 03:00:0029/06/2022 09:50:54Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 219/2022Ω5ΙΑΩΕ0-5ΤΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4839/27-6-2022
29/06/2022 03:00:0029/06/2022 09:54:20Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 221/202261ΠΝΩΕ0-Κ5ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4841/27-6-2022
29/06/2022 03:00:0029/06/2022 09:52:56Απόφαση Ανάληψης Υποχέωσης 220/2022ΩΘΝ0ΩΕ0-ΦΧΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4840/27-6-2022
29/06/2022 03:00:0029/06/2022 09:57:58Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 223/2022ΨΖ9ΚΩΕ0-778ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4843/27-6-2022
29/06/2022 03:00:0029/06/2022 09:59:26Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 224/20226ΒΜ3ΩΕ0-ΖΒΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4844/27-6-2022
29/06/2022 03:00:0029/06/2022 10:18:53Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 225/202297ΑΛΩΕ0-1ΛΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4845/27-6-2022
29/06/2022 03:00:0029/06/2022 10:53:34Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Δ.Ε. Ολύμπου»ΨΤΤΙΩΕ0-ΕΤΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4916
28/06/2022 03:00:0028/06/2022 15:13:23Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 226/20229ΘΦΝΩΕ0-ΔΩΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4918/28-6-2022
28/06/2022 03:00:0028/06/2022 15:10:13Απόφαση Δημάρχου 691/2022 με θέμα : "Ακύρωση ΑΑΥ 159/2022"9ΛΘΚΩΕ0-4ΩΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4915/28-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:06:13Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 209/202264ΒΡΩΕ0-9ΧΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4714/24-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:08:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 210/202ΨΡΥΖΩΕ0-ΔΤΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4715/24-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:12:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 211/20226Ω97ΩΕ0-14ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4716/24-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:12:29Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Καρπάθου»6ΨΙΤΩΕ0-0ΧΡΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4700
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:24:30Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 212/2022ΨΤ75ΩΕ0-Κ84ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4717/22-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:33:26Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 213/202297Β9ΩΕ0-1ΕΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4718/22-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:40:16Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 214/20226ΩΘ7ΩΕ0-399ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4719/22-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:48:49Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Ολύμπου»Ω5ΙΤΩΕ0-ΨΔ9ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4703
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:57:50Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 215/202297ΠΞΩΕ0-Ξ3ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4720/22-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 12:06:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 216/20229ΚΚΨΩΕ0-ΖΞΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4721/22-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 12:10:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 217/20226ΧΡΠΩΕ0-2Η1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4722/22-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 12:12:18Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 218/2022ΨΙ64ΩΕ0-ΘΔΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4723/22-6-2022
22/06/2022 03:00:0030/06/2022 13:25:17ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ9Ι5ΖΩΕ0-ΝΙΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31
17/06/2022 03:00:0017/06/2022 15:07:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 207/2022ΡΨ9ΩΩΕ0-3Δ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4583/17-6-2022
16/06/2022 03:00:0016/06/2022 16:26:21Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Εργαλείων Καθαριότητας Τμήματος Περιβάλλοντος έτους 2022»ΡΨΙΠΩΕ0-ΠΜΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4542
16/06/2022 03:00:0016/06/2022 12:54:03Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 206/2022ΩΔΧ4ΩΕ0-ΗΜ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4464/14-6-2022
16/06/2022 03:00:0016/06/2022 12:38:50Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 205/202265ΒΖΩΕ0-962ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4463/14-6-2022
16/06/2022 03:00:0016/06/2022 12:31:35Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 204/202296ΖΠΩΕ0-ΙΝ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4462/14-6-2022
16/06/2022 03:00:0016/06/2022 12:28:46Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 203/2022Ψ07ΜΩΕ0-ΖΓΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4461/14-6-2022
15/06/2022 03:00:0015/06/2022 11:02:49ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ν.631/2022 ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ9ΨΥΒΩΕ0-Β49ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4481
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 11:26:16Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 199/20226ΦΟΔΩΕ0-ΙΕ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4327/8-6-2022
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 12:03:32Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 200/202268Α1ΩΕ0-ΧΣΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4329/9-6-2022
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 12:49:39Ανάθεση δημοσίευσης Απόφασης Δημάρχου 611/202264ΚΕΩΕ0-ΡΕΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4346
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 15:02:32ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Β. ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΝΤΑΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ6ΒΥΑΩΕ0-310ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ611
07/06/2022 03:00:0007/06/2022 15:41:41Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 198/202263ΧΖΩΕ0-8Ε3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4291/7-6-2022
07/06/2022 03:00:0007/06/2022 15:38:49Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της υπηρεσίας ταχυμεταφορών Δήμου Καρπάθου ετών 2022-20236ΡΟ8ΩΕ0-ΑΦΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4290/7-6-2022
07/06/2022 03:00:0007/06/2022 12:49:54Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 197/20229Ε3ΙΩΕ0-00ΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4258/7-6-2022
07/06/2022 03:00:0007/06/2022 12:35:25Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 196/2022ΨΤΒΝΩΕ0-3ΩΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4258/7-6-2022
06/06/2022 03:00:0006/06/2022 12:19:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 195/20229ΛΛ9ΩΕ0-Χ0ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4199/6-6-2022
06/06/2022 03:00:0006/06/2022 12:17:33Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 194/202261ΛΒΩΕ0-ΦΙΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4198/6-6-2022
03/06/2022 03:00:0003/06/2022 14:53:22Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης – Αποχέτευσης για την Δ.Ε. Ολύμπου »ΨΓ24ΩΕ0-55ΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4171
03/06/2022 03:00:0003/06/2022 14:40:36ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022-2023ΩΣΧΕΩΕ0-ΒΚΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ4013
03/06/2022 03:00:0003/06/2022 14:20:10ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΜΙΣΘΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ95ΕΤΩΕ0-Θ9ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ505
03/06/2022 03:00:0003/06/2022 14:14:49ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022-2023Ω3Ξ8ΩΕ0-9ΡΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3890
03/06/2022 03:00:0003/06/2022 14:14:49ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Κ. ΚΑΡΠΑΘΟΥΨ3ΕΔΩΕ0-ΜΡ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ565
02/06/2022 03:00:0002/06/2022 12:59:57Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών ΔΕ Καρπάθου».9Φ5ΜΩΕ0-17ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4091
02/06/2022 03:00:0002/06/2022 18:11:55Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ολύμπου»9ΟΛΖΩΕ0-ΧΕΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4075
02/06/2022 03:00:0002/06/2022 17:35:54Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Καρπάθου»6Θ4ΣΩΕ0-ΚΕΗΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4066
01/06/2022 03:00:0006/06/2022 12:16:16Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 193/20226ΙΙ1ΩΕ0-Π8ΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4012/1-6-2022
01/06/2022 03:00:0001/06/2022 16:40:49Απόφαση ανάθεσης για Φιλοξενία Συντελεστών Συνεργείου ERT της εκπομπής «Χωρίς Πυξίδα»9Θ16ΩΕ0-ΥΚ3ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4057
01/06/2022 03:00:0001/06/2022 13:15:05Απόφαση ανάθεσης για «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής – Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στους Τομείς των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών - Υπηρεσιών, Προϋπολογισμού, Εσόδων και Λειτουργίας της Ταμιακής Υπηρεσίας με Παράλληλη Χρήση Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής Ενημερωτικής Πλατφόρμας»68Χ5ΩΕ0-62ΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4005
31/05/2022 03:00:0031/05/2022 15:23:54ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 553/2022 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΡ1ΜΜΩΕ0-ΤΓΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3982
31/05/2022 03:00:0031/05/2022 15:00:17ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ.65ΨΑΩΕ0-Η92ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ534
31/05/2022 03:00:0031/05/2022 14:50:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 192/2022ΨΤΩΝΩΕ0-49ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3974/31-5-2022
31/05/2022 03:00:0031/05/2022 14:21:35ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 31-05-202266ΒΔΩΕ0-Ι9ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ548
31/05/2022 03:00:0031/05/2022 13:46:33Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 191/20229ΟΡΚΩΕ0-115ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3931/30-5-2022
30/05/2022 03:00:0030/05/2022 11:33:31ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ "ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ" ΚΟΠΑΠ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.ΨΑ8ΘΩΕ0-ΣΟΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ508
27/05/2022 03:00:0027/05/2022 15:28:47Απόφαση ανάθεσης για «Παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου»6ΛΔΥΩΕ0-8ΥΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3874
27/05/2022 03:00:0027/05/2022 15:23:22Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 190/2022ΩΔΨΡΩΕ0-2ΛΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3849/27-5-2022
26/05/2022 03:00:0026/05/2022 11:35:40Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 186/202262Φ5ΩΕ0-ΤΡΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3781/26-5-2022
26/05/2022 03:00:0026/05/2022 10:43:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 185/2022ΨΡΤΚΩΕ0-576ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3733/24-5-2022
26/05/2022 03:00:0026/05/2022 11:37:04Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 187/20229ΛΒΨΩΕ0-4Τ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3782/26-5-2022
26/05/2022 03:00:0026/05/2022 14:59:22Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 188/2022ΡΩΗ0ΩΕ0-ΨΩΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3803/26-5-2022
26/05/2022 03:00:0026/05/2022 15:50:39Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 189/2022ΡΞΡ4ΩΕ0-4Ψ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3804/26-5-2022
26/05/2022 03:00:0030/05/2022 11:22:56ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ92Ω0ΩΕ0-Δ7ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3773
24/05/2022 03:00:0025/05/2022 11:28:08ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΨΧΗΜΩΕ0-Μ3ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ496
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 13:09:40Απόφαση Δημάρχου για ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης για «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής – Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στους Τομείς των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών - Υπηρεσιών, Προϋπολογισμού, Εσόδων και Λειτουργίας της Ταμιακής Υπηρεσίας με Παράλληλη Χρήση Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής Ενημερωτικής Πλατφόρμας» στο στάδιο της απόφασης πολυετούς υποχρέωσης96Ο5ΩΕ0-Ω6ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3683
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 13:07:24Απόφαση ανάληψης 184/2022ΨΨ94ΩΕ0-742ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3677/24-5-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:42:34Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Υποβρύχιων Αντλιών και Κινητήρων ΔΕ Καρπάθου»6Α7ΚΩΕ0-ΟΛΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3678
23/05/2022 03:00:0023/05/2022 10:16:06Απόφαση ανάθεσης για «Απονομή Αναμνηστικών Δώρων σε 10 επίσημους προσκεκλημένους της ετήσιας εκδήλωσης τιμής και μνήμης του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη»6ΜΚΒΩΕ0-4ΓΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3645
23/05/2022 03:00:0023/05/2022 10:05:56Απόφαση ανάθεσης για «Παράθεση γεύματος για προσκεκλημένους της ετήσιας εκδήλωσης τιμής και μνήμης του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη»ΨΑ6ΞΩΕ0-ΧΓ4ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3643
23/05/2022 03:00:0023/05/2022 09:55:15Απόφαση ανάθεσης για «Κέρασμα (μπουφέ και αναψυκτικά) για προσκεκλημένους της ετήσιας εκδήλωσης τιμής και μνήμης του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη»6ΞΩΠΩΕ0-Υ1ΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3641
20/05/2022 03:00:0020/05/2022 14:27:33Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου»6ΞΞΖΩΕ0-0Δ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3550
20/05/2022 03:00:0020/05/2022 10:51:42Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου αρίθμ. 473-2022 περί αποδοχή παραίτησης Ιωάννη Χαροκόπου του Γεωργίου από το αξίωμα του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.ΩΤΨ0ΩΕ0-ΚΡΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3586/20-6-2022
20/05/2022 03:00:0020/05/2022 15:37:10Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης – Αποχέτευσης για την Δ.Ε. Καρπάθου»6ΚΩ7ΩΕ0-ΗΚ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3551
20/05/2022 03:00:0020/05/2022 15:42:46Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης – Αποχέτευσης για την Δ.Ε. Ολύμπου »93ΥΕΩΕ0-ΤΕ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3592
19/05/2022 03:00:0019/05/2022 13:37:09ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ.6Ν9ΡΩΕ0-8ΕΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ451
19/05/2022 03:00:0019/05/2022 10:48:22Απόφαση Δημάρχου 410/202264ΛΦΩΕ0-ΟΨ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3119/6-5-2022
18/05/2022 03:00:0018/05/2022 15:37:25Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων αγωγού διάθεσης και αντλιοστασίων αυτούΡΩΣ4ΩΕ0-ΛΚΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3488/18-5-2022
18/05/2022 03:00:0019/05/2022 08:51:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 183/2022ΡΕΠ7ΩΕ0-ΙΦΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3514/18-5-2022
18/05/2022 03:00:0018/05/2022 15:50:50Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 182/2022ΩΝ97ΩΕ0-ΨΛΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3511/18-5-2022
18/05/2022 03:00:0018/05/2022 15:49:27Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 181/20229Ρ7ΨΩΕ0-ΜΘ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3510/18-5-2022
18/05/2022 03:00:0018/05/2022 15:47:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 180/202261ΜΡΩΕ0-ΑΡΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3506/18-5-2022
18/05/2022 03:00:0018/05/2022 15:45:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 179/2022ΨΟΠΕΩΕ0-Β72ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3505/18-5-2022
18/05/2022 03:00:0018/05/2022 15:43:16Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 178/2022ΨΞΙΛΩΕ0-9ΡΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3504/18-5-2022
18/05/2022 03:00:0018/05/2022 15:41:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 177/2022ΡΡΣ7ΩΕ0-ΔΧΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3489/18-5-2022
18/05/2022 03:00:0018/05/2022 15:39:24Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπηρεσίας μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου6Ρ1ΙΩΕ0-7ΤΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3513/18-5-2022
17/05/2022 03:00:0017/05/2022 13:58:41Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 176/2022Ω2Γ6ΩΕ0-ΗΡΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3453/17-5-2022
17/05/2022 03:00:0017/05/2022 17:55:04Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών δαπανών για την Ετήσια Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη έτους 2022ΡΡ8ΒΩΕ0-8Κ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3456
17/05/2022 03:00:0023/05/2022 08:29:45ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣΨΩ09ΩΕ0-4ΜΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ441
16/05/2022 03:00:0016/05/2022 14:59:38ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ6ΤΜ6ΩΕ0-0ΥΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ439
16/05/2022 03:00:0016/05/2022 13:45:58ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.ΨΨΨ3ΩΕ0-0Σ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ437
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 17:16:32Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών παροχής υπηρεσίας για την «Περισυλλογή και Διαφύλαξη Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων »6ΦΙΧΩΕ0-ΩΧΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3365
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 15:21:45ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ9ΙΥ7ΩΕ0-5ΣΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ434
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 15:21:00Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 175/2022ΡΚΦ1ΩΕ0-Φ0ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3369/13-5-2022
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 15:18:21Απόφαση ανάληψης 174/2022ΨΤΞ9ΩΕ0-ΨΣΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3368/13-5-2022
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 15:44:22Απόφαση ανάληψης 173/20226ΚΥΠΩΕ0-ΖΓ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3321/12-5-2022
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 12:25:18Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Τροφής για Αδέσποτες Γάτες και Σκύλους»ΨΩΝΦΩΕ0-ΩΥ5ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3304
11/05/2022 03:00:0011/05/2022 15:50:56Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Υποβρύχων Αντλιών και Κινητήρων ΔΕ Καρπάθου»Ρ64ΥΩΕ0-ΩΒΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3266
11/05/2022 03:00:0011/05/2022 13:18:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 172/20226014ΩΕ0-ΓΝΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3241/11-5-2022
09/05/2022 03:00:0009/05/2022 10:08:44Απόφαση Δημάρχου αρ. 414-2022 (αρίθμ. πρωτ. 3152/9-5-2022) περί αναπλήρωσης Δημάρχου από την ανάρτηση της παρούσας έως και 10-5-2022.9ΠΡΦΩΕ0-5ΙΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3152/9-5-2022
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 13:49:40ΑΠΟΦΑΣΗ 81-2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Έγκριση πρακτικού Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης έργου «Υπηρεσίες Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.6Κ2ΤΩΕ0-Γ3ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ81
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 15:13:36Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης αριθ.167/20229ΦΤΜΩΕ0-08ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3142/6-5-2022
05/05/2022 03:00:0005/05/2022 15:35:47Απόφαση ανάθεσης για «Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης και Διαμόρφωσης Συστήματος Διαδικασιών και Δικλείδων Ασφαλείας και Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2021 Δήμου Καρπάθου»664ΖΩΕ0-ΙΛΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3100
05/05/2022 03:00:0005/05/2022 15:30:29Απόφαση Δημάρχου 407/2022 για την τοποθέτηση Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου ΚαρπάθουΡΟΣΔΩΕ0-ΩΙΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3099/5-5-2022
05/05/2022 03:00:0005/05/2022 15:10:59ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΨΔΣ5ΩΕ0-ΙΡΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ406
05/05/2022 03:00:0005/05/2022 15:04:02ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ9ΞΝΩΩΕ0-Π5ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ404
04/05/2022 03:00:0004/05/2022 15:22:26Απόφαση ανάθεσης για «Μίσθωση Μηχανήματος για Εργασίες Καθαρισμού και Διαμόρφωσης Παραλιών ΔΕ Καρπάθου»ΨΞ2ΞΩΕ0-ΥΞ9ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3042
29/04/2022 03:00:0024/05/2022 14:14:54Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την ανάθεση υπηρεσιών «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ.»61Υ1ΩΕ0-ΞΝ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2967
29/04/2022 03:00:0029/04/2022 14:01:53ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.9ΧΩ0ΩΕ0-Α03ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ392
27/04/2022 03:00:0027/04/2022 12:37:05Απόφαση Δημάρχου 386/2022 με θέμα ¨Ορισμός Πρακτικογράφου¨ΨΞΠΕΩΕ0-7ΘΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2907/27-4-2022
27/04/2022 03:00:0027/04/2022 09:30:50Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Τροφής για αδέσποτες Γάτες και ΣκύλουςΨΘΦΛΩΕ0-6ΞΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2893
26/04/2022 03:00:0026/04/2022 14:31:51Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την μίσθωση μηχανήματος για τον καθαρισμό των παραλιών90ΣΦΩΕ0-ΡΥΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2879
20/04/2022 03:00:0020/04/2022 14:08:55Απόφαση Δημάρχου 379/2022 με θέμα: "Λύση σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου"6ΖΛ9ΩΕ0-0Τ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2843/20-4-2022
19/04/2022 03:00:0019/04/2022 14:43:54Απευθείας ανάθεση για «Παροχή υπηρεσιών απόφραξης-καθαρισμού φρεατίων & αποχετευτικών δικτύων Δ.Ε. Καρπάθου»Ρ4ΚΒΩΕ0-7ΞΧΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2810
18/04/2022 03:00:0018/04/2022 15:16:07Απόφαση Δημάρχου για ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης για «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Δημοτικών Δρόμων, Πλατειών και Κοινόχρηστων Χώρων έδρας Δήμου και Τ.Κ.»ΡΠΣΑΩΕ0-4ΡΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2782
15/04/2022 03:00:0015/04/2022 11:26:33ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 360/202291Ε6ΩΕ0-ΘΗΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2721
15/04/2022 03:00:0015/04/2022 17:34:39Απόφαση ανάθεσης για «Ηχητική κάλυψη για την Διοργάνωση Ημερίδας υπό την Αιγίδα του Δήμου Καρπάθου με θέμα: «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η επόμενη μέρα στο Αιγαίο»Ψ7ΥΠΩΕ0-Ε4ΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2745
15/04/2022 03:00:0015/04/2022 16:51:30Απόφαση ανάθεσης για «Αεροπορικά Εισιτήρια και Διαμονή Προσκεκλημένων για την Διοργάνωση Ημερίδας υπό την Αιγίδα του Δήμου Καρπάθου με θέμα: «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η επόμενη μέρα στο Αιγαίο»9ΞΛ3ΩΕ0-Ν3ΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2744
15/04/2022 03:00:0015/04/2022 15:21:51ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 363/2022ΨΑ3ΞΩΕ0-22ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2738
13/04/2022 03:00:0013/04/2022 13:44:52Απόφαση ανάθεσης για «Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης για την Ωρίμανση και Παρακολούθηση Έργων του Δήμου Καρπάθου που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους»905ΙΩΕ0-ΨΒΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2649
13/04/2022 03:00:0013/04/2022 11:40:18ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 348/2022684ΨΩΕ0-ΓΩΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2642
12/04/2022 03:00:0012/04/2022 14:36:52ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ9ΡΠΣΩΕ0-ΝΞΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ347
12/04/2022 03:00:0012/04/2022 13:00:15Απόφαση Ανάθεσης Ήσσονος Αξίας για «Προμήθεια Προτυπωμένων φακέλων με διάφανη θυρίδα»9ΡΝΥΩΕ0-ΒΜ5ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2561
12/04/2022 03:00:0012/04/2022 11:39:41Απόφαση Ανάθεσης Ήσσονος Αξίας για «Προμήθεια εντύπων, αφισών, φυλλαδίων κ.α. ειδών για το έτος 2022 για την Προβολή του Δήμου Καρπάθου»9ΞΛΨΩΕ0-Σ5ΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2562
07/04/2022 03:00:0007/04/2022 15:12:06Απόφαση Δημάρχου 319/2022 με θέμα: "Απόφαση Δημάρχου έγκρισης πίνακα προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στον Δήμο Καρπάθου από τον προγραμματισμό έτους 2022, για την ανάρτηση του στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ."ΡΒ0ΔΩΕ0-7ΥΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2488/7-4-2022
07/04/2022 03:00:0007/04/2022 14:55:39ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9ΡΙ7ΩΕ0-6Μ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ317
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 14:48:23ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.Ψ3Δ3ΩΕ0-Υ2ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ295
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 14:44:32Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Εργαστηριακούς Ελέγχους Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης»ΩΑΞΤΩΕ0-ΥΤΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2268
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:38:22Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/2022ΡΛΡΥΩΕ0-ΡΔΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2197/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:17:24Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου 296/2022 με θέμα: "Παράταση συμβάσεων εργασίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/2022".9ΧΟΜΩΕ0-ΒΦΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2190/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:35:32Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/2022ΡΥΧΩΩΕ0-Ρ9ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2192/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:36:57Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/202290ΟΜΩΕ0-ΨΥΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2194/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:37:43Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/20226ΓΛΨΩΕ0-ΗΓΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2195/31-5-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:44:29Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/2022Ρ7ΓΛΩΕ0-ΟΤΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2207/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:40:11Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/20229Β05ΩΕ0-ΔΗΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2200/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:40:44Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/202263ΡΘΩΕ0-ΙΦΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2201/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:41:21Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/2022ΨΟ5ΖΩΕ0-Β6ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2202/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:42:08Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/202265Ν0ΩΕ0-ΜΙΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2203/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:43:48Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/2022Ψ9ΦΥΩΕ0-ΖΒΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2206/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:45:12Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/202290Ω4ΩΕ0-5ΩΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2208/31-3-2022
28/03/2022 03:00:0028/03/2022 11:42:30ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΑΓΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΨΛΥΒΩΕ0-6Τ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ285
22/03/2022 02:00:0022/03/2022 12:35:26ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΟ 20229ΘΚ0ΩΕ0-16ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ277
18/03/2022 02:00:0018/03/2022 15:14:48Απόφαση Δημάρχου Παραλαβή και έγκριση της υπ΄ αριθμόν 07/2022 Οριστικής Μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για τη Μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ»6ΕΠΑΩΕ0-ΩΝΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ269
14/03/2022 02:00:0014/03/2022 15:20:12ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.ΩΑΖΙΩΕ0-Ε8ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ248
14/03/2022 02:00:0014/03/2022 10:48:49245/2022 Απόφαση Δημάρχου6ΞΜ6ΩΕ0-ΤΝΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1760/14-3-22
11/03/2022 02:00:0011/03/2022 14:01:37Απόφαση Δημάρχου 244/2022ΡΟΚ9ΩΕ0-ΗΣ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ738/11-3-2022
09/03/2022 02:00:0009/03/2022 13:43:40Απόφαση Δημάρχου τοποθέτησης 236/2022ΨΜ0ΦΩΕ0-Χ7ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1631/9-3-2022
04/03/2022 02:00:0004/03/2022 14:23:09Απόφαση Δημάρχου 233/2022 με θέμα: Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας6ΙΛΖΩΕ0-Ρ4ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1575/4-3-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 13:30:42Απόφαση Δημάρχου 214/2022 με θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης υπερωριακής απογευματινής εργασίας 3 μόνιμων υπαλλήλων του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και ΠρομηθειώνΩΣΖΒΩΕ0-Ρ70ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1292/23-2-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 12:47:28Απόφαση Δημάρχου 213/2022 με θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης υπερωριακής απογευματινής εργασίας πρακτικογράφου και ληξιάρχων ΔΕ Ολύμπου και Καρπάθου.ΨΖΟ2ΩΕ0-ΠΔΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1259/22-2-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:31:06Απόφαση Δημάρχου 228/2022 με θέμα: Ανάθεση δημοσίευσης Αποφάσεων Δημάρχου 213/2022 και 214/2022.ΨΚΝ4ΩΕ0-ΑΥΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1521/3-3-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:27:40Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ετών 2022 έως 2023»Ψ952ΩΕ0-80ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1504
15/02/2022 02:00:0015/02/2022 10:44:08ΑΠΟΦΑΣΗ 196-2022 του Δημάρχου Καρπάθου με θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου Χρήστου Κατσάνη».6ΔΦ9ΩΕ0-ΤΟ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1036/15-2-2022
07/02/2022 02:00:0007/02/2022 13:08:53Απόφαση Δημάρχου 181. Συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας με αντικείμενο τον συντονισμό εργασιών για το Δημοτικό κτίριο στην περιοχή Κονάκι Πηγαδίων.ΨΤ4ΗΩΕ0-ΦΨ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ839/7-2-22
07/02/2022 02:00:0007/02/2022 11:20:39Απόφαση αρίθμ. 3-2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2022.ΨΔ6ΕΩΕ0-Ε0ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3-2022
04/02/2022 02:00:0004/02/2022 13:57:12Απόφαση αρίθμ. 2-2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη Σχεδίου Τεχνικού προγράμματος Δήμου Καρπάθου Οικονομικού Έτους 2022.ΨΠ3ΡΩΕ0-5ΤΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2022
04/02/2022 02:00:0004/02/2022 09:19:16Απόφαση αρίθμ. 1-2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.6ΠΥΙΩΕ0-ΥΑΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2022
26/01/2022 02:00:0026/01/2022 15:58:51ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.Ψ5ΛΘΩΕ0-Θ5ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ132
24/01/2022 02:00:0024/01/2022 10:46:58Απόφαση Δημάρχου 120/2022ΨΚ1ΜΩΕ0-ΕΨΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ478/24-1-2022
20/01/2022 02:00:0020/01/2022 14:52:19Απόφαση Δημάρχου 117/20226ΥΩΕΩΕ0-ΟΤ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ449/20-1-22
19/01/2022 02:00:0019/01/2022 13:50:11Απόφαση Δημάρχου 93/2022Ψ1ΦΨΩΕ0-Ν5ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ340/19-1-2022
14/01/2022 02:00:0014/01/2022 11:32:59Απόφαση Δημάρχου 57/20226ΛΝΚΩΕ0-2Ι0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ199/13-1-22
29/12/2021 02:00:0029/12/2021 13:41:08Απόφαση αρίθμ. 250-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της Συνεδρίασης.ΨΠΓΖΩΕ0-ΓΞΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ250-2021
15/12/2021 02:00:0015/12/2021 12:37:16Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσίας «Συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου».90ΙΥΩΕ0-1ΕΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9256
15/12/2021 02:00:0015/12/2021 11:17:42Απόφαση αρίθμ. 1177/15-12-2021 του Δημάρχου Καρπάθου περί αναπλήρωσης του.ΨΞ5ΙΩΕ0-ΑΔΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9246/15-12-2021
14/12/2021 02:00:0014/12/2021 13:41:33ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.6ΙΥΖΩΕ0-ΣΤ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1175
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 14:10:55Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια ενισχυτών και λοιπού εξοπλισμού»ΩΣΙ8ΩΕ0-Ψ3ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9146
08/12/2021 02:00:0008/12/2021 11:11:18Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Προτυπωμένων Φακέλων με διάφανη θυρίδα»6ΖΚΓΩΕ0-Λ4ΗΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9025
08/12/2021 02:00:0008/12/2021 18:07:03Απευθείας ανάθεση για «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Καρπάθου»Ω03ΕΩΕ0-Τ2ΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9056
08/12/2021 02:00:0008/12/2021 16:49:53Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης Αποχέτευσης για την Δ.Ε. Καρπάθου»Ψ41ΨΩΕ0-0ΕΡΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9054
07/12/2021 02:00:0007/12/2021 12:02:52Απόφαση Δημάρχου με αρ. 1157/2021Ψ6ΝΔΩΕ0-Γ16ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8983/07-12-2021
07/12/2021 02:00:0007/12/2021 15:12:22Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου για Χλωρίωση Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης»ΩΘΘΥΩΕ0-Γ0ΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9007
03/12/2021 02:00:0003/12/2021 13:50:58Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Επίπλων»ΨΘΧ7ΩΕ0-5ΞΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8913
30/11/2021 02:00:0030/11/2021 14:28:49Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Καθαρισμό Δεξαμενών Ύδρευσης»6ΙΙ5ΩΕ0-ΥΣΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8783
30/11/2021 02:00:0030/11/2021 14:06:12Απόφαση Δημάρχου 1132/2021 με θέμα ανάθεση δημοσίευσης ορισμού αντιδημάρχου6ΦΚ6ΩΕ0-ΦΑΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8780/30-11-2021
29/11/2021 02:00:0029/11/2021 17:17:02Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Αντλιών για τον Δήμο Καρπάθου»6ΨΑΨΩΕ0-ΗΘΒΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8731
29/11/2021 02:00:0029/11/2021 16:37:14Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης Αποχέτευσης για την Δ.Ε. Καρπάθου»6ΜΓΦΩΕ0-Ν9ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8730
29/11/2021 02:00:0029/11/2021 15:17:38ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ9ΚΙΛΩΕ0-ΝΙΞΔΙΟΡΙΣΜΟΣ1119
23/11/2021 02:00:0023/11/2021 14:47:32Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Δήμου Καρπάθου»9ΗΘΧΩΕ0-7Ξ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8567
22/11/2021 02:00:0022/11/2021 15:52:36ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΨΨ6ΟΩΕ0-ΒΕ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1090
18/11/2021 02:00:0018/11/2021 11:37:49ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Για την προμήθεια Χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών Δημοτικού Σταδίου Καρπάθου"6ΙΩΤΩΕ0-ΤΜ1ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ8367
18/11/2021 02:00:0018/11/2021 11:27:46ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»6ΓΟΔΩΕ0-ΟΗΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8365
16/11/2021 02:00:0016/11/2021 16:11:30Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Σχαρών Ομβρίων»Ψ5ΑΗΩΕ0-Δ03ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8382
16/11/2021 02:00:0016/11/2021 15:15:55Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Αντλιών για τον Δήμο Καρπάθου»6ΑΥΧΩΕ0-ΓΓΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8380
16/11/2021 02:00:0016/11/2021 12:59:01ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ HYUNDAI9Η3ΨΩΕ0-Τ9ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1069
15/11/2021 02:00:0024/11/2021 10:39:48Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξαρτήματος του Μηχανήματος Έργου ερπυστριοφόρο φορτωτή πλαγίας ολίσθησης T650 (bob cat).6775ΩΕ0-7ΕΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8287
15/11/2021 02:00:0015/11/2021 14:27:10Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Επίπλων για την Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου»ΨΗΑ7ΩΕ0-ΗΛΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8325
12/11/2021 02:00:0012/11/2021 16:09:11Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Καρπάθου»ΩΗ5ΧΩΕ0-ΥΛΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8280
09/11/2021 02:00:0001/12/2021 15:46:54Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου»ΩΘΓ2ΩΕ0-6Ω9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8161
09/11/2021 02:00:0017/12/2021 10:18:29Αποόφαση πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων για τις απρόβλεπτες εργασίες του Δήμου Καρπάθου και των ΤΚ.»974ΜΩΕ0-3ΨΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8165
04/11/2021 02:00:0004/11/2021 16:28:51Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Υδραυλικές Εργασίες για την Δ.Ε. Ολύμπου»ΨΙ82ΩΕ0-ΓΑΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8056
03/11/2021 02:00:0003/11/2021 15:55:31Απευθείας ανάθεση για «Παροχή Υπηρεσιών Απόφραξης και Καθαρισμού Φρεατίων και Αποχετευτικών Δικτύων Δ.Ε. Ολύμπου»9ΕΩΔΩΕ0-ΩΙΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8022
03/11/2021 02:00:0003/11/2021 15:10:36Απευθείας ανάθεση για «Παροχή Υπηρεσιών Απόφραξης και Καθαρισμού Φρεατίων και Αποχετευτικών Δικτύων Δ.Ε. Καρπάθου»6ΥΑΣΩΕ0-ΦΨΗΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8020
03/11/2021 02:00:0003/11/2021 10:50:22Απόφαση Δημάρχου 1009/2021 Θέμα: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αυτοψιών και Καταγραφής Ζημιών από φυσικές καταστροφέςΩΑΖ3ΩΕ0-82ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7788/26-10-2021
01/11/2021 02:00:0001/11/2021 09:50:39Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών «Εγκατάσταση και υποστήριξη εφαρμογής webmail και λογισμικού ασφάλειας ιστοσελίδας Δήμου Καρπάθου».685ΡΩΕ0-ΖΕΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7925
29/10/2021 03:00:0029/10/2021 16:04:45Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού»ΨΜΔΟΩΕ0-ΕΗΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7918
29/10/2021 03:00:0029/10/2021 15:42:47Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Επίπλων Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου »Ψ117ΩΕ0-ΙΔΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7917
26/10/2021 03:00:0026/10/2021 14:36:47Οριμός νομικού για να παραστεί την 27-10-2021 ενώπιον του Συμβουλίου Επικρετείας και να εκπροσωπήσει το Δήμο Καρπάθου9ΠΕΥΩΕ0-4Ι5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7834
26/10/2021 03:00:0001/11/2021 11:48:16Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Αμοιβή Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων – Ισολογισμού Δήμου έτους 2021»Ψ2Χ6ΩΕ0-Β7ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7838
25/10/2021 03:00:0001/11/2021 11:21:24Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την ανάθεση υπηρεσιών «ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 2021.Ψ7ΓΤΩΕ0-ΦΕΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7785
25/10/2021 03:00:0025/10/2021 13:38:40Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 995-2021 περί συγκρότησης Νέου Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.ΩΤ26ΩΕ0-76ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7694/22-10-2021
25/10/2021 03:00:0025/10/2021 11:01:14Απόφαση Δημάρχου αρ. 1003 για Απευθείας ανάθεση για «Μελέτη παραλιακού πεζοδρομίου Πηγαδίων νήσου Καρπάθου»Ψ1Ε9ΩΕ0-ΣΙ6ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7746/25-11-2021
25/10/2021 03:00:0025/10/2021 10:34:08Απόφαση Δημάρχου με αρ. 1002 για Απευθείας ανάθεση για «Μελέτη λιμένα οχληρών φορτίων Νήσου Καρπάθου»6848ΩΕ0-ΝΙΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7745/25-10-21
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 15:51:07Απευθείας ανάθεση για «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής γεώτρησης “ΜΕΡΤΑ”»ΨΧΔΨΩΕ0-ΑΜΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7682
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 14:59:05Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Σωλήνων Γεωτρήσεων»ΩΓΓΞΩΕ0-6ΒΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7684
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 12:17:12Απόφαση Δημάρχου 981/22-10-21 Θέμα:Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για προμήθεια τροφίμων του Δημοτικού παιδικού ΣταθμούΨ0ΥΕΩΕ0-ΑΛΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7680/22-10-21
18/10/2021 03:00:0018/10/2021 14:44:29ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣΩΣ10ΩΕ0-Η14ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2021
15/10/2021 03:00:0015/10/2021 11:14:46Προμήθειας υποβρύχιων αντλιών και κινητήρων Δήμου ΚαρπάθουΩ8Α8ΩΕ0-3ΙΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7484
14/10/2021 03:00:0014/10/2021 16:28:26Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Λοιπών Μηχανημάτων και Παγίων για τις Ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου»9ΩΣ3ΩΕ0-ΑΛΡΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7465
13/10/2021 03:00:0014/10/2021 12:01:06Απευθείας ανάθεση για "Προμήθεια Ανταλλακτικών για την Επισκευή Οχημάτων του Δήμου Καρπάθου"6ΠΔΜΩΕ0-ΜΘ1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7418
13/10/2021 03:00:0013/10/2021 13:48:19Απόφαση 206/2021 ΟΕ με θέμα "Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθ.156/2021 Διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστού του Πρωτοδικείου Ρόδου κατά του Δήμου Καρπάθου."ΩΝΨΝΩΕ0-1ΜΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ206-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 11:55:37Απόφαση 200/2021 ΟΕ με θέμα "Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 86.186,04 ευρώ σε εκτέλεση της αρίθμ. 60701/21 χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών."6ΒΜ8ΩΕ0-4ΤΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ200-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 10:50:30Απόφαση 195/2021 ΟΕ με θέμα "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης ΟΕ"6ΚΙ2ΩΕ0-ΥΑΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ195-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 11:51:47Απόφαση 198/2021 ΟΕ με θέμα "Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα Σχολικών Μονάδων."67ΝΟΩΕ0-ΛΒ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ198-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 11:53:07Απόφαση 199/2021 ΟΕ με θέμα "Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 40.900,00 ευρώ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού "6ΝΖΦΩΕ0-ΥΘ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ199-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 12:09:27Απόφαση 205-2021 ΟΕ με θέμα "Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: Επισκευή Δρόμου Απερίου Βασσών στην περιοχή Αγ. Γεωργίου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση."ΨΛΚΙΩΕ0-Σ0ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ205-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 11:57:02Απόφαση 201/2021 ΟΕ με θέμα "Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές"6ΤΒ7ΩΕ0-ΤΤΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ201-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 11:58:13Απόφαση 202/2021 ΟΕ με θέμα "Ορθή Επανάληψη της αρίθμ. 186-2021 της Οικονομικής Επιτροπής"ΩΔΨ5ΩΕ0-Α7ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ202-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 12:02:37Απόφαση 203/2021 ΟΕ με θέμα "Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Απερίου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση"9976ΩΕ0-20ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ203-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 12:04:10Απόφαση 204/2021 ΟΕ με θέμα "Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Άγιος Νικόλαος Σπόων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση"9Ξ0ΕΩΕ0-ΓΘΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ204-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 12:11:01Απόφαση 207/2021 ΟΕ με θέμα "Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ως προς τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 132 & 156 του Ν. 4412/16 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».ΨΘΗ5ΩΕ0-ΟΩ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ207-2021
11/10/2021 03:00:0012/10/2021 08:12:11Απευθείας ανάθεση για «Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου έτους 2021»6ΔΝΓΩΕ0-ΒΗΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7350
07/10/2021 03:00:0007/10/2021 14:22:46Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής γεώτρησης “ΜΕΡΤΑ”»6Κ3ΥΩΕ0-ΗΔΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7280
07/10/2021 03:00:0007/10/2021 09:13:19ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΩΓΧ0ΩΕ0-95ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7251
06/10/2021 03:00:0006/10/2021 15:21:03Ανάθεση Ήσσονος Αξίας για «Πληρωμή Μεταφορικών της Προμήθειας Μπαρών για τους Πεζόδρομους Κοινότητας Καρπάθου από την Αθήνα στην Κάρπαθο»6ΞΖΝΩΕ0-ΧΜΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7247
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 14:31:03Απόφαση ανάθεσης για δημοσίευση της απόφασης ορισμού αντιδημάρχου 893/20219ΩΤ8ΩΕ0-ΙΛΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7178/2021
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 14:22:34ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 910-2021Ω1Ρ0ΩΕ0-1Ε4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7141
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 16:20:13Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Τεχνολογίας LED και Αντικατάσταση Υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων με Νέα Τεχνολογία LED Δ.Ε. Πηγαδίων»ΡΚΧ0ΩΕ0-ΑΦΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7187
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 16:31:48Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Τεχνολογίας LED και Αντικατάσταση Υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων με Νέα Τεχνολογία LED Δ.Ε. Ολύμπου»Ω2Γ5ΩΕ0-5Κ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7185
01/10/2021 03:00:0001/10/2021 13:12:54Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου 908/2021 με θέμα "ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ".9ΞΞΟΩΕ0-5ΕΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7123/1-10-2021
01/10/2021 03:00:0001/10/2021 13:11:21Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου 907/2021 με θέμα "ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ".Ω3Α4ΩΕ0-ΧΟΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7122/1-10-2021
30/09/2021 03:00:0030/09/2021 10:39:43Πρόσκληση σε Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση ΟΕ στις 30-9-2021ΨΤΝΥΩΕ0-Ι1ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7040/30-9-2021
30/09/2021 03:00:0001/10/2021 10:46:10Απόφαση 192-2021 ΟΕ με θέμα: "Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 (3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού)."ΨΧ8ΘΩΕ0-ΠΛΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ192-2021
30/09/2021 03:00:0030/09/2021 15:30:51Ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος «Προμήθεια ειδών για Έκτακτη Παροχή Γευμάτων στους Πυροσβέστες που συμμετέχουν στην Πυρόσβεση των Πυρκαγιών στην Κάρπαθο της 24/09/2021 »6ΧΑΒΩΕ0-ΡΧΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7076
30/09/2021 03:00:0030/09/2021 13:24:52Απόφαση 194/2021 ΟΕ με θέμα: "Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό"6ΟΝΠΩΕ0-ΥΓΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ194/2021
30/09/2021 03:00:0030/09/2021 13:23:50Απόφαση 193/2021 ΟΕ με θέμα: "Τροποποίηση προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ έτους 2021."6Ψ9ΘΩΕ0-2ΔΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ193-2021
30/09/2021 03:00:0030/09/2021 13:21:34Απόφαση 191/2021 ΟΕ με θέμα: "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής"ΨΒΨΘΩΕ0-23ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ191-2021
30/09/2021 03:00:0030/09/2021 13:20:26Πίνακας αποφάσεων Έκτακτης ΟΕ δια περιφοράς που πραγματοποιήθηκε στις 30-9-202190ΦΡΩΕ0-ΜΡΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7061/30-9-2021
30/09/2021 03:00:0030/09/2021 12:27:45ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ.902 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ973ΨΩΕ0-Ω3ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7052
28/09/2021 03:00:0028/09/2021 12:42:33Απόφαση 188/2021 Έκτακτης ΟΕ με θέμα: "Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής".ΩΘΤΔΩΕ0-0ΧΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ188/2021
28/09/2021 03:00:0028/09/2021 12:40:34Απόφαση 187/2021 Έκτακτης ΟΕ με θέμα: "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής".ΨΓΨΔΩΕ0-ΤΩΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ187-2021
28/09/2021 03:00:0029/09/2021 09:03:39Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου έτους 2021»Ρ7ΑΚΩΕ0-ΨΩΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6992
28/09/2021 03:00:0028/09/2021 12:45:03Απόφαση 189/2021 Έκτακτης ΟΕ με θέμα: "Ανάκληση της υπαρθ.148/2021 απόφαση της ΟΕ με θέμα «Ανάκληση των αρίθμ. 132/2021 και 129/2021 αποφάσεων ΟΕ που αφορούν στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμών όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου και λήψη νέας απόφασης."694ΚΩΕ0-Ω2ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ189/2021
28/09/2021 03:00:0028/09/2021 12:46:18Απόφαση 190/2021 Έκτακτης ΟΕ με θέμα: "Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ΠΕΔ".9ΡΛΚΩΕ0-ΜΦΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ190/2021
27/09/2021 03:00:0027/09/2021 14:59:03Πίνακας θεμάτων Έκτακτης Συνεδρίασης ΟΕ που πραγματοποιήθηκε στις 23-9-20216896ΩΕ0-Η3ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6895/27-9-2021
27/09/2021 03:00:0027/09/2021 14:42:18Απόφαση Δημάρχου 895/2021 με θέμα: "Ανάθεση δημοσίευσης αποφάσεων Δημάρχου".ΩΤΚ6ΩΕ0-6ΓΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6947/27-9-2021
27/09/2021 03:00:0027/09/2021 11:36:20Ανάθεση Ήσσονος Αξίας για «Μετάφραση Εγγράφου Αλλοδαπού προς τον Δήμο Καρπάθου»6ΣΥ7ΩΕ0-ΧΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6908
27/09/2021 03:00:0027/09/2021 11:25:07Απόφαση Δημάρχου 893/27-9-2021 με θέμα "Ορισμός Αντιδημάρχου"ΨΙ5ΚΩΕ0-ΜΣΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6916/27-9-2021
24/09/2021 03:00:0024/09/2021 14:13:43Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το δίκτυο βιώσιμη πόλη.Ψ2Ξ4ΩΕ0-ΣΦΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6873
24/09/2021 03:00:0024/09/2021 15:11:31Απόφαση Δημάρχου 880/2021 με θέμα: "ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ κ. ΛΙΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"ΨΔΣΞΩΕ0-ΟΡ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6872/24-9-201
23/09/2021 03:00:0023/09/2021 10:02:39Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση ΟΕ στις 23-9-2021Ω285ΩΕ0-ΥΓΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6824/2021
23/09/2021 03:00:0023/09/2021 15:54:00Ανάθεση Ήσσονος Αξίας για «Προμήθεια Πλαστικών Χειροποίητων Στεφάνων »6ΕΩ4ΩΕ0-ΥΞΒΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6841
23/09/2021 03:00:0023/09/2021 16:01:06Ανάθεση για «Διοργάνωση Εκδηλώσεων στο Πλαίσιο του Εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού»68ΓΛΩΕ0-ΔΧΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6838
23/09/2021 03:00:0024/09/2021 14:33:16Απόφαση Δημάρχου 872/23-9-2021 με θέμα τον ορισμό ΑντιδημάρχουΨ7ΜΝΩΕ0-6ΚΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6815/23-9-2021
23/09/2021 03:00:0027/09/2021 12:35:00Απόφαση Δημάρχου 873/23-9-2021 για ορισμό ΑντιδημάρχουΩΝΕΒΩΕ0-ΥΥ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6816/23-9-2021
21/09/2021 03:00:0022/09/2021 14:34:49Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Τεχνολογίας LED και Αντικατάσταση Υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων με Νέα Τεχνολογία LED Δ.Ε. Πηγαδίων»6ΦΛΜΩΕ0-ΕΜΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6768
21/09/2021 03:00:0022/09/2021 10:08:03Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Τεχνολογίας LED και Αντικατάσταση Υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων με Νέα Τεχνολογία LED Δ.Ε. Ολύμπου»Ρ6Μ1ΩΕ0-25ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6767
21/09/2021 03:00:0021/09/2021 16:06:40Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού»ΩΘΤΤΩΕ0-ΩΔ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6769
17/09/2021 03:00:0017/09/2021 14:17:47Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, Δήμου Καρπάθου 2021»6ΝΔ2ΩΕ0-ΦΜΗΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6685
17/09/2021 03:00:0017/09/2021 12:49:20Απόφαση αρίθμ. 849/17-9-2021 του Δημάρχου Καρπάθου με θέμα: Διαπιστωτική απόφαση παύσης μελών Οικονομικής Επιτροπής.ΨΦ3ΛΩΕ0-Π67ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6694/17-9-2021
10/09/2021 03:00:0010/09/2021 11:17:06Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου.ΩΔΑ8ΩΕ0-2Γ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6518
09/09/2021 03:00:0009/09/2021 12:34:27Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα»ΨΛΕΓΩΕ0-ΠΘ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6483
08/09/2021 03:00:0014/09/2021 11:37:10Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παρακολούθησης και σύνταξης προτάσεων γραφείου προγραμματισμού και υπηρεσίες υποστήριξης τεχνικής υπηρεσίας σε θέματα εκτέλεσης ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων».Ψ2ΥΠΩΕ0-0ΛΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6456
07/09/2021 03:00:0007/09/2021 11:16:46Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Εργασίες Απεντόμωσης Απολύμανσης Κτιρίων Δήμου»6ΑΒΠΩΕ0-ΞΩΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6395
07/09/2021 03:00:0007/09/2021 15:35:44Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Σύνταξη πρότασης αποκατάστασης και αναβάθμισης φέροντος οργανισμού του ΕΠΑΛ Καρπάθου»9ΕΜΤΩΕ0-0ΥΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6437
06/09/2021 03:00:0006/09/2021 14:29:03Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2021, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»Ψ3ΛΣΩΕ0-91ΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6386
03/09/2021 03:00:0003/09/2021 14:04:08Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου ΚαρπάθουΨΖΖΟΩΕ0-Π71ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6335
02/09/2021 03:00:0002/09/2021 14:02:43Ματαίωση ΑΑΥ με αριθμό 279.Ψ9ΠΦΩΕ0-Χ3ΔΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ6263
31/08/2021 03:00:0031/08/2021 11:08:29Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2021, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»ΨΤΨ0ΩΕ0-ΕΔ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6192
24/08/2021 03:00:0025/08/2021 14:27:08«Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου».ΨΖΘ8ΩΕ0-4ΙΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6016
24/08/2021 03:00:0024/08/2021 16:40:59Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Πυροσβεστήρων και υλικών Πυρασφάλειας για τα Σχολεία του Δήμου Καρπάθου»9ΤΣ5ΩΕ0-Ξ98ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6038
24/08/2021 03:00:0024/08/2021 16:22:37Απευθείας ανάθεση για «Συντήρηση Φωτοτυπικών και Εκτυπωτικών Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου»6Ι9ΜΩΕ0-65ΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6040
24/08/2021 03:00:0024/08/2021 12:34:13Προκήρυξη διαγωνισμού για Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου,6ΚΝ3ΩΕ0-ΠΣΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ5901
19/08/2021 03:00:0019/08/2021 11:19:26Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παρακολούθησης και σύνταξης προτάσεων γραφείου προγραμματισμού και υπηρεσίες υποστήριξης τεχνικής υπηρεσίας σε θέματα εκτέλεσης ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων».ΨΡΞΥΩΕ0-Δ0ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5951
16/08/2021 03:00:0016/08/2021 11:12:37Απόφαση 751/2021 ανάθεσης δημοσίευσης της αποφ.739/2021 με θέμα "Ανάκληση ορισμού αντιδημάρχων"6ΣΥ7ΩΕ0-Ε01ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5868/16-8-2021
13/08/2021 03:00:0013/08/2021 16:05:02Απευθείας ανάθεση για «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων», που αφορά την επίσκεψη του Πρόεδρου του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων κ. Ιωάννη Μαρωνίτη και της συνεργάτιδας και διευθύντριας του γραφείου του κυρίας Αντωνίας ΦουντήΨ2ΔΕΩΕ0-546ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5830
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 12:25:05Απόφαση 175/2021 ΟΕ με θέμα: "α. Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Απερίου» στη Δ.Ε. Απερίου για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019, προϋπολογισμού €91.991,26 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %24) β. Ανάθεση του έργου: «Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Απερίου» στη Δ.Ε. Απερίου για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019, προϋπολογισμού €91.991,26 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %24) με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ.γ και 32 α (όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.1 του ν.4605/2019) του ν4412/2016. γ. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης για την διαπραγμάτευση. δ. Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. ε. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για πρόσκληση τουλάχιστον τριών (3) εργοληπτικών επιχειρήσεων για διαπραγμάτευση.»ΨΝΩΞΩΕ0-ΛΡΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ175-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 12:37:57Απόφαση Δημάρχου αριθμ. 739/2021 - Ανάκληση Ορισμών Αντιδημάρχων9ΨΩ8ΩΕ0-0Υ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5820
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 12:47:10Απόφαση 179/2021 με θέμα: "Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου για λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ «Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8 KVA (Ν0) με αριθμό παροχής 52917684 για την σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης /χαμηλής τάσης στο Κοιμητήριο Τ.Κ. Βωλαδος».ΨΨΛΦΩΕ0-ΕΘΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ179-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 12:23:17Απόφαση 174/2021 ΟΕ με θέμα: "α. Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Άγιος Νικόλαος Σπόων» στη Δ.Ε. Σπόων για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019, προϋπολογισμού €123.647,53 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %24) β. Ανάθεση του έργου: «Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Άγιος Νικόλαος Σπόων», προϋπολογισμού €123.647,53 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %24) με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ. γ και 32 α (όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.1 του ν.4605/2019) του ν4412/2016. γ. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης για την διαπραγμάτευση. δ. Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. ε. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για πρόσκληση τουλάχιστον τριών (3) εργοληπτικών επιχειρήσεων για διαπραγμάτευση.»6Ε7ΓΩΕ0-ΕΥΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ174-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 12:20:14Απόφαση 173/2021 ΟΕ με θέμα: “α. Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή δρόμου Απερίου Βασσών στην περιοχή Αγ. Γεωργίου » στη Δ.Ε. Απερίου για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019, προϋπολογισμού €22.716,45 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %24) β. Ανάθεση του έργου: «Επισκευή δρόμου Απερίου Βασσών στην περιοχή Αγ. Γεωργίου» προϋπολογισμού €22.716,45 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %24) με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ. γ και 32α (όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.1 του ν.4605/2019) του ν4412/2016. γ. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης για την διαπραγμάτευση. δ. Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. ε. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για πρόσκληση εργοληπτικών επιχειρήσεων για διαπραγμάτευση.”ΨΗΒΤΩΕ0-5ΩΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ173-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 10:37:52Απόφαση 182/2021 ΟΕ με θέμα: "Εισήγηση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή"ΨΘΝΦΩΕ0-ΓΨ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ182-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 12:38:48Απόφαση 176/2021 ΟΕ με θέμα: "Κήρυξη άγονης δημοπρασίας για 7 ακίνητα της Διακήρυξης 3752/28-5-2021 και έγκριση 2ης Επαναληπτικής Διακήρυξης εκμίσθωσης οικοπέδων χώρων στάθμευσης Δήμου Καρπάθου"6ΡΜΑΩΕ0-ΕΜΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ176-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 17:54:14Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την ΔΕ Ολύμπου έτους 2021»6ΦΨΝΩΕ0-0ΜΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5746
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 12:56:18Απόφαση 180/2021 ΟΕ με θέμα: "Εισήγηση για ενοικίαση νέου χώρου Κομνηνού Ευαγγελίας στη παραλιακή οδό Πηγαδίων."Ψ667ΩΕ0-ΣΤΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ180-2021
12/08/2021 03:00:0013/08/2021 13:35:57Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων», που αφορά την επίσκεψη του Πρόεδρου του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων κ. Ιωάννη Μαρωνίτη και της συνεργάτιδας και διευθύντριας του γραφείου του κυρίας Αντωνίας Φουντή9ΓΑ5ΩΕ0-25ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5799
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 13:04:00Απόφαση 178/2021 ΟΕ με θέμα: "Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου για λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοση ενταλμάτος προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για τo παρακάτω έργo: Επέκταση δικτύου Μ.Τ. για την κατασκευή νέου Υ/Σ και μια(1) παροχή Δ.Φ. δεκατριών (13) Φ.Σ. και δώδεκα (12) νέων στύλων στην περιοχή «Σταυρι» Τ.Κ. Απεριου μέχρι δεξαμενή Δήμου Καρπάθου στην περιοχή «Κερατωνας» Τ.Κ Βωλάδος."Ψ5ΨΘΩΕ0-ΞΗ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ178-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 13:06:13Απόφαση 183/2021 ΟΕ με θέμα: "Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Β’ τριμήνου 2021."ΨΠΧ7ΩΕ0-ΧΞ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ183-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 13:11:03Απόφαση 184/2021 ΟΕ με θέμα: "Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Β΄ τριμήνου 2021 σωρευτικά."ΩΜΘΒΩΕ0-ΠΒΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ184-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 13:41:41Απόφαση 185/2021 ΟΕ με θέμα: "Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Καρπάθου με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών για έργα υποδομής στο Δήμο Καρπάθου» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής."99ΗΞΩΕ0-ΝΡΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ185-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 13:02:34Απόφαση 177-2021 ΟΕ με θέμα: "Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου για λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοση ενταλμάτος προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για τo παρακάτω έργo: Επέκταση δημοτικού φωτισμού για την τοποθέτηση δεκατριών (13) ΦΣ σε αντίστοιχους νέους στύλους, στην περιοχή Δαματρια Αφιαρτη Τ.Κ. Μενετών μέχρι την παραλία της Δαματριας."ΨΠΘΕΩΕ0-ΜΙΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ177-2021
11/08/2021 03:00:0011/08/2021 13:52:44Απόφαση 181-2021 ΟΕ με θέμα: "Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, αφορά τη δαπάνη για την επίσκεψη του Πρόεδρου του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων κ. Ιωάννη Μαρωνίτη και της συνεργάτιδας και διευθύντριας του γραφείου του Κας. Αντωνίας Φουντή."ΩΜ5ΖΩΕ0-Ν9ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ181-2021
11/08/2021 03:00:0011/08/2021 13:20:45Πίνακας θεμάτων 24ης Τακτικής Συνεδρίασης ΟΕ στις 10-8-2021ΩΜΡ5ΩΕ0-6ΜΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5794/11-8-2021
11/08/2021 03:00:0011/08/2021 14:05:04Απόφαση 172-2021 ΟΕ με θέμα: "Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 114/2021 διαταγής πληρωμής της κας Ειρηνοδίκου Ρόδου κατά του Δήμου Καρπάθου.6ΧΟ0ΩΕ0-ΓΦ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ172-2021
11/08/2021 03:00:0012/08/2021 12:31:39Απόφαση 186-2021 ΟΕ με θέμα: "Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Καρπάθου και της «Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής» για την Πράξη «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου» και έγκριση σχεδίου Προγραμματικής."9ΞΘΑΩΕ0-ΨΓΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ186-2021
09/08/2021 03:00:0009/08/2021 14:10:07Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Πυροσβεστήρων και υλικών Πυρασφάλειας για τα Σχολεία του Δήμου»Ω8ΖΧΩΕ0-ΤΩΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5747
09/08/2021 03:00:0009/08/2021 13:37:17Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση Φωτοτυπικών και εκτυπωτικών Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου»6Α5ΜΩΕ0-ΙΙΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5748
06/08/2021 03:00:0006/08/2021 14:23:07Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων ΔΕ Ολύμπου»ΩΑΣΕΩΕ0-ΒΘ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5705
06/08/2021 03:00:0006/08/2021 13:17:26Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Υλικού για την Τουριστική Προβολή και Διαφήμιση της Καρπάθου»6ΛΟΧΩΕ0-Ι4ΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5707
06/08/2021 03:00:0006/08/2021 12:55:01Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της ΟΕ στις 10 Αυγούστου 2021 δια περιφοράς.ΨΣΘΡΩΕ0-Τ2ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5719/6-8-2021
06/08/2021 03:00:0006/08/2021 11:54:37Απευθείας ανάθεση για «Συντήρηση – Επισκευή Αντλιοστασίου Αποχέτευσης ΑΣΚ1 (Φελλουζή)»ΨΝ5ΙΩΕ0-0ΦΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5708
04/08/2021 03:00:0004/08/2021 14:59:34Απευθείας ανάθεση για «Διαγνωστικό Έλεγχο Απορριμματοφόρου Οχήματος ΜΑΝ με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3703»ΨΚΤΕΩΕ0-Β9ΧΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5652
03/08/2021 03:00:0003/08/2021 14:53:03Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ανταλλακτικού για το Απορριμματοφόρο MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1119»Ψ8ΖΛΩΕ0-ΚΩ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5618
03/08/2021 03:00:0003/08/2021 14:17:23Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Καρπάθου»6ΓΜ3ΩΕ0-Σ03ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5617
30/07/2021 03:00:0030/07/2021 14:29:03Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια και Τοποθέτηση Μπαρών στους Πεζόδρομους της Κοινότητας Καρπάθου»Ω0ΡΔΩΕ0-Υ19ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5543
27/07/2021 03:00:0028/07/2021 14:33:23Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση – Επισκευή Αντλιοστασίου Αποχέτευσης ΑΣΚ1 (Φελλουζή)»6ΦΨΖΩΕ0-Κ25ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5443
26/07/2021 03:00:0026/07/2021 10:13:40Απόφαση Δημάρχου 632/2021 με θέμα: "Δεύτερη Επανάληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Χώρων Στάθμευσης"Ψ1ΥΗΩΕ0-Ο6ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5075/15-7-2021
23/07/2021 03:00:0023/07/2021 16:53:42Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Μίσθωση Μηχανήματος Έργου για τις εργασίες του Τμήματος Ύδρευσης - Αποχέτευσης»ΨΖΟΤΩΕ0-Μ6ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5347
21/07/2021 03:00:0021/07/2021 13:24:21Απευθείας ανάθεση για «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους Εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»Ω3ΓΘΩΕ0-ΝΥΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5272
19/07/2021 03:00:0019/07/2021 14:58:33Αριθμός Απόφασης Δημάρχου : 646, Συγκρότηση τοπικού συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου για εξέταση αιτήσεων στρατεύσιμων, εφέδρων, ανυπότακτων, επικαλούμενων αδυναμία κατάταξης για στράτευση, για λόγους υγείας.ΨΦ0ΠΩΕ0-Ξ5ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5185/19-7-21
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:13:47Πίνακας θεμάτων Τακτικής Συνεδρίασης της ΟΕ στις 16-7-20216Ω7ΞΩΕ0-Κ93ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5132/16-7-2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:33:18Απόφαση ΟΕ 164/2021 με θέμα: ": Αποδοχή δωρεάς από Άννα Κατωγυρίτη προς Δήμο Καρπάθου."9Η9ΧΩΕ0-ΗΩΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ164/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:16:11Απόφαση ΟΕ 156/2021 με θέμα: "Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για επιχορήγηση αθλητικού σωματείου ΠΡΩΤΕΑ ΑΠΕΡΙΟΥ".ΩΧΜΨΩΕ0-ΦΤ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ156/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:18:45Απόφαση ΟΕ 157/2021 με θέμα: ": Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για επιχορήγηση πολιτιστικού σωματείου ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΠΕΡΙΟΥ."Ω1ΔΤΩΕ0-8Ε1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ457/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:20:25Απόφαση ΟΕ 158/2021 με θέμα: "Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή για επίδοση στην Αθήνα Αττικής, για υπόθεση μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και του Εμμανουήλ Φραγκούλη."Ψ09ΞΩΕ0-8ΙΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ158/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:24:01Απόφαση ΟΕ 159/2021 με θέμα: ": Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής αρίθμ. 114/2021 Διαταγής πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Ρόδου."ΨΣΞ8ΩΕ0-Ζ10ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ159/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:25:24Απόφαση ΟΕ 160/2021 με θέμα: "Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (απόφαση ΑΔΑ: 66Δ446ΜΤΛ6-6Θ7)."6ΡΕ5ΩΕ0-ΡΒΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ160/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:29:47Απόφαση ΟΕ 162/2021 με θέμα: "Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγων για Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής υπαλλήλων Δήμου Καρπάθου."6ΝΙΣΩΕ0-ΟΧ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ162/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:30:55Απόφαση ΟΕ 163/2021 με θέμα: "Έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας τμημάτων αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Καρπάθου της 29/06/2021."ΩΞΘΓΩΕ0-ΛΞΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ163/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:31:27Απόφαση ΟΕ 161/2021 με θέμα: "Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου που αφορά έσοδα φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων έτους 2020 (απόφαση ΑΔΑ: 6ΠοΒ46ΜΤΛ6-ΦΘΦ)."ΩΥΦ4ΩΕ0-1Φ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ161/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:36:52Απόφαση ΟΕ 166/2021 με θέμα: "Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8 KVA (Ν0) με αριθμό παροχής 52917684 για την σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης /χαμηλής τάσης στο Κοιμητήριο Τ.Κ. Βωλαδος."63ΠΑΩΕ0-641ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ166/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:35:39Απόφαση ΟΕ 165/2021 με θέμα: " : Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση δεκατριών (13) ΦΣ σε αντίστοιχους νέους στύλους στην περιοχή Δαματρία Αφιάρτη Τ.Κ. Μενετών μέχρι την παραλία της Δαματρίας"637ΤΩΕ0-ΑΚ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ165/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:38:01Απόφαση ΟΕ 167/2021 με θέμα: "Επέκταση δικτύου Μ.Τ. για την κατασκευή νέου Υ/Σ και μια(1) παροχή Δ.Φ. δεκατριών (13) Φ.Σ. και δώδεκα (12) νέων στύλων στην περιοχή «Σταυρι» Τ.Κ. Απεριου μέχρι δεξαμενή Δήμου Καρπάθου στην περιοχή «Κερατωνας» Τ.Κ Βωλάδος."6Υ1ΒΩΕ0-0Χ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ167/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:39:41Απόφαση ΟΕ 168/2021 με θέμα: " Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022."ΩΥ9ΘΩΕ0-3ΧΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ168/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:41:33Απόφαση ΟΕ 169/2021 με θέμα: "Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας."ΨΜΜΘΩΕ0-8ΚΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ169/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:44:12Απόφαση ΟΕ 170/2021 με θέμα: "Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ¨Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων ΔΕ ΚΑΡΠΆΘΟΥ¨."ΨΗΡ4ΩΕ0-ΗΤΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ170/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:45:36Απόφαση ΟΕ 171/2021 με θέμα: "Αποδοχή δωρεών από τον Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριο."9ΡΠΟΩΕ0-4Ν8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ171/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 15:51:16Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Μάρκετινγκ Προβολή: Ψηφιακό Μάρκετινγκ»ΨΩΦΞΩΕ0-Ξ4ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5136
12/07/2021 03:00:0012/07/2021 13:33:56Απόφαση ΟΕ 154/2021 με θέμα: "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής."Ω2ΙΥΩΕ0-ΤΚΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ154-2021
12/07/2021 03:00:0012/07/2021 12:39:44Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση ΟΕ στις 12-7-2021ΩΘΧΝΩΕ0-ΛΕΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4973/12-7-2021
12/07/2021 03:00:0012/07/2021 13:35:22Απόφαση ΟΕ 155/2021 με θέμα: ": Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: «Αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου ΤΚ ΜΕΝΕΤΩΝ” με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση."Ω0Τ7ΩΕ0-ΕΒΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ155-2021
06/07/2021 03:00:0006/07/2021 09:31:21Ματαίωση διαδικασίας πληρωμής «Προμήθειας υλικών για την ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχιακού Κτηρίου».ΨΥΨΞΩΕ0-ΙΦ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4798
02/07/2021 03:00:0002/07/2021 14:01:09Απόφαση ΟΕ 153/2021 με θέμα: "Έγκριση πρακτικού συμπληρωματικής δημοπρασίας τμημάτων αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Καρπάθου της 22ας Ιουνίου 2021."9Β0ΟΩΕ0-Σ9ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ153/2021
02/07/2021 03:00:0002/07/2021 13:53:57Απόφαση ΟΕ 152/2021 με θέμα: ": Εισήγηση για έγκριση πρακτικών διαπραγμάτευσης έκτακτης προμήθειας Ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου Καρπάθου."ΩΧ4ΩΩΕ0-3ΦΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ152/2021
02/07/2021 03:00:0002/07/2021 13:45:42Απόφαση ΟΕ 150/2021 με θέμα: "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής."9ΘΞΣΩΕ0-ΕΜΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ150/2021
02/07/2021 03:00:0002/07/2021 13:45:14Απόφαση ΟΕ 151/2021 με θέμα: "Αντικατάσταση Αποχετευτικού Δικτύου ΤΚ Μενετών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση."ΨΩΖΕΩΕ0-21ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ151/2021
28/06/2021 03:00:0023/07/2021 09:03:34Πίνακας Τακτικής Συνεδρίασης ΟΕ στις 28-6-2021ΩΦΗΜΩΕ0-Ρ72ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4591/28-6-2021
28/06/2021 03:00:0028/06/2021 14:14:37Απόφαση 147/2021 ΟΕ με θέμα: " Έγκριση δημοπρασίας για Χώρους Στάθμευσης Επαναλαμβανόμενης Διακήρυξης."Ψ85ΞΩΕ0-ΔΕΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ147-2021
28/06/2021 03:00:0023/07/2021 12:33:34Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου Καρπάθου»94ΗΩΩΕ0-ΠΡΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4587
28/06/2021 03:00:0028/06/2021 14:04:22Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Καρπάθου»ΨΑΦΒΩΕ0-ΜΑΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4588
28/06/2021 03:00:0028/06/2021 14:18:53Απόφαση ΟΕ 148-2021 με θέμα: "Ανάκληση των αρίθμ. 132/2021 και 129/2021 αποφάσεων ΟΕ που αφορούν στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμών όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών «Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου» και λήψη νέας απόφασης90ΛΦΩΕ0-ΨΛΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ148-2021
28/06/2021 03:00:0028/06/2021 14:21:26Απόφαση ΟΕ 149-2021 με θέμα: "Δωρεά κυριότητας προς το Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – ΔΑΝ Καρπάθου) δύο (2) οχημάτων"9ΦΣΘΩΕ0-ΔΩ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ149-2021
23/06/2021 03:00:0023/06/2021 13:10:48Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού, Δ.Ε. Ολύμπου έτους 2021»ΩΥΡ1ΩΕ0-6ΙΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4458
22/06/2021 03:00:0028/06/2021 11:18:36ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Απόφαση 138/2021 ΟΕ με θέμα: "Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021."9ΩΜΘΩΕ0-74ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ138-2021
22/06/2021 03:00:0022/06/2021 13:30:58Απόφαση 145/2021 ΟΕ με θέμα: "Παράταση προθεσμίας εργασιών έργου: «Αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου από ξενοδοχείο “Sunrise” έως φαρμακείο Τσακίρογλου και πεζόδρομο από Σπανομανωλή έως Χρυσοχέρη» ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε."6Ν9ΡΩΕ0-9ΕΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ145/2021
22/06/2021 03:00:0022/06/2021 13:30:19Απόφαση 146/2021 ΟΕ με θέμα: "Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών Δημοτικού Σταδίου Δήμου Καρπάθου."68Χ3ΩΕ0-Α1ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ146/2021
22/06/2021 03:00:0022/06/2021 12:38:53Απόφαση 144/2021 ΟΕ με θέμα: "Παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δικτύου αποχετεύσεως από Λιμανάκι έως Λιμάνι Έδρας Δήμου Καρπάθου με α.α 87325 στο ΕΣΗΔΗΣ"ΨΚ00ΩΕ0-0ΜΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ144/2021
22/06/2021 03:00:0022/06/2021 12:37:38Απόφαση 139/2021 ΟΕ με θέμα: "Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 268.164,82 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους. "96Ε9ΩΕ0-754ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ139/2021
18/06/2021 03:00:0018/06/2021 13:02:07Απόφαση 137/2021 Έκτακτης ΟΕ με θέμα: "Καθορισμός τελών και έγκριση θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου."ΨΨΣ7ΩΕ0-6Δ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ137/2021
18/06/2021 03:00:0018/06/2021 12:45:24Απόφαση 135/2021 Έκτακτης ΟΕ με θέμα: "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής."6Π6ΖΩΕ0-ΡΜ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ135/2021
18/06/2021 03:00:0018/06/2021 12:46:31Απόφαση 136/2021 Έκτακτης ΟΕ με θέμα: "Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης αιγιαλού και παραλίας 2021- 2022"963ΕΩΕ0-Κ6ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ136/2021
18/06/2021 03:00:0018/06/2021 15:36:49Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα για την τουριστική προβολή. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε Εθνικά και Διεθνή Μ.Μ.Ε.»Ψ2Π3ΩΕ0-ΩΜ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4380
18/06/2021 03:00:0018/06/2021 14:17:32Απόφαση Δημάρχου με αριθ.532/2021 που αφορά παράταση προθεσμίας σύμβασης για συντήρηση και επισκευή αντλιών λυμάτων Δήμου ΚαρπάθουΨ49ΠΩΕ0-9ΦΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4375
17/06/2021 03:00:0017/06/2021 16:45:13Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Τηλεοπτικά σποτάκια (15 Δευτερολέπτων) σε κανάλι ελληνικής εμβέλειας προκειμένου να διαφημιστεί το δρομολόγιο τύπου Highspeed που συνδέει το νησί μας με άλλα νησιά της Δωδεκανήσου»Ψ8ΨΩΩΕ0-5ΤΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4354
15/06/2021 03:00:0015/06/2021 11:02:06Απόφαση 133/2021 ΟΕ με θέμα: "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής".Ψ772ΩΕ0-Ζ2ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ133/2021
15/06/2021 03:00:0015/06/2021 10:59:00Πίνακας θεμάτων Έκτακτης Συνεδρίασης ΟΕ στις 11-6-2021Ψ0ΧΘΩΕ0-Ε5ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4237/14-6-2021
15/06/2021 03:00:0015/06/2021 11:00:56Απόφαση 132/2021 ΟΕ με θέμα: Τροποποίησης απόφασης ΟΕ 129/21 με θέμα Έγκριση Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με την Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ΄΄ Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου ΄΄ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής."6ΘΑΨΩΕ0-ΔΡ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ132/2021
15/06/2021 03:00:0015/06/2021 11:03:21Απόφαση ΟΕ 134/2021 με θέμα: "Εισήγηση έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά Δήμου Καρπάθου».673ΘΩΕ0-ΤΗΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ134/2021
15/06/2021 03:00:0015/06/2021 13:07:49Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «προμήθεια πορτών και καλυμμάτων αντλιοστασίων για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης»9ΙΦ9ΩΕ0-ΗΥ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4258
15/06/2021 03:00:0025/06/2021 17:21:39Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για ανάθεση υπηρεσιών «ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 2020»ΨΒΧΛΩΕ0-ΠΥΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4259
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 14:54:55Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού, ΔΕ Ολύμπου έτους 2021»9ΡΥΡΩΕ0-ΥΟ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4245
11/06/2021 03:00:0024/06/2021 16:28:45Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1.100lt»Ψ195ΩΕ0-ΣΡΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4210
10/06/2021 03:00:0010/06/2021 14:58:56Απευθείας ανάθεση για «Υπηρεσίες εργαστηριακών ελέγχων πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου»ΡΠΛ4ΩΕ0-ΡΔΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4174
10/06/2021 03:00:0010/06/2021 12:59:56Ματαίωση σταδίων διαδικασίας προμήθειας κάδων απορριμμάτων9ΨΕΚΩΕ0-7ΙΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4166
08/06/2021 03:00:0008/06/2021 13:25:43Απόφαση 128/2021 ΟΕ με θέμα: "Εισήγηση για ανάκληση της απόφασης 83/2021 για διαδικασία ανάθεσης έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ με την διαδικασία Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016 και λήψη νέας."62ΚΗΩΕ0-Π0ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ128/2021
08/06/2021 03:00:0008/06/2021 13:20:36Απόφαση 126/2021 Οικονομικής Επιτροπής "Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης αιγιαλού και παραλίας 2021-20229ΔΒΥΩΕ0-ΕΒΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ126/2021
08/06/2021 03:00:0008/06/2021 13:24:01Απόφαση 127/2021 ΟΕ με θέμα "Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΟΠΔ οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Καρπάθου και των νομικών προσώπων"9Π39ΩΕ0-7ΞΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ127/2021
08/06/2021 03:00:0008/06/2021 13:19:42Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»ΨΑ9ΗΩΕ0-Γ1ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4083
08/06/2021 03:00:0008/06/2021 13:27:25Απόφαση 129/2021 ΟΕ με θέμα: "Έγκριση Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με την Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ΄΄ Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου ΄΄ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής."6674ΩΕ0-7ΛΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ129/2021
08/06/2021 03:00:0008/06/2021 13:28:28Απόφαση 130/2021 ΟΕ με θέμα: "Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ04 στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και τίτλο «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων» καθώς και η υποβολή της πράξης με τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ."6Η4ΙΩΕ0-8Λ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ130/2021
08/06/2021 03:00:0008/06/2021 13:29:54Απόφαση 131/2021 ΟΕ με θέμα: "Επικύρωση πρακτικών Επιτροπής Δημοπρασιών για την μίσθωση αιγιαλού και παραλίας που πραγματοποιήθηκε στις 4-6-2021."ΨΓΛΥΩΕ0-1Κ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ131/2021
03/06/2021 03:00:0004/06/2021 16:24:41Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ανάθεση υπηρεσιών εργαστηριακών ελέγχων πόσιμου νερού Δ.Καρπάθου»ΨΓ2ΛΩΕ0-ΣΓ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3964
01/06/2021 03:00:0001/06/2021 13:43:27Απόφαση ΔΗΜΆΡΧΟΥ 471/2021Ψ6ΦΠΩΕ0-ΙΥΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3861/1-6-21
01/06/2021 03:00:0001/06/2021 11:52:19Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων6ΟΠΘΩΕ0-ΖΨ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3752/28-5-2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 11:36:26Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού, ΔΕ Ολύμπου έτους 2021»ΨΔ9ΒΩΕ0-6ΕΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3729
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 14:32:27Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) πορτών στο Δημοτικό Κατάστημα»6ΖΔ2ΩΕ0-Κ06ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3761
28/05/2021 03:00:0001/06/2021 09:52:49Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1.100lt »620ΔΩΕ0-ΘΘΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3755
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 14:57:55Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ραφιών τύπου dexions για τις αποθήκες του ΔήμουΨ0ΕΝΩΕ0-5ΘΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3772
27/05/2021 03:00:0027/05/2021 11:34:36Απόφαση Δημάρχου για Επανάληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας χώρων στάθμευσης6Ν7ΩΩΕ0-5Ψ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3633/26-5-2021
25/05/2021 03:00:0025/05/2021 13:57:29Απευθείας ανάθεση για «Επισκευή Κιόσκι στην Παιδική Χαρά Πηγαδίων Καρπάθου»6ΤΠΙΩΕ0-Κ7ΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3588
24/05/2021 03:00:0025/05/2021 12:37:26Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Επισκευή Κιόσκι στην Παιδική Χαρά Πηγαδίων Καρπάθου»9Χ4ΓΩΕ0-Ο0ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3558
21/05/2021 03:00:0021/05/2021 10:02:56Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΨ6Γ9ΩΕ0-ΙΜΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3482/21-5-2021
21/05/2021 03:00:0021/05/2021 14:50:26Απευθείας ανάθεση για «Παράθεση γεύματος για προσκεκλημένους της ετήσιας εκδήλωσης τιμής και μνήμης του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη»6Λ7ΤΩΕ0-ΧΕΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3508
21/05/2021 03:00:0021/05/2021 10:52:34Απόφαση αρίθμ. 6-2021 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου «ΚΑΡΠΑΘΟΥ.61ΤΞΩΕ0-ΣΝΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2021
20/05/2021 03:00:0020/05/2021 14:18:29ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ9ΜΠΗΩΕ0-Χ8ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3317
20/05/2021 03:00:0020/05/2021 13:58:47ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΥΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ91Ν0ΩΕ0-ΓΓΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3459
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 13:24:33Απευθείας Ανάθεση για "Συντήρηση και επισκευή αντλιών λυμάτων του Δήμου Καρπάθου"ΨΝΟΦΩΕ0-ΦΝΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3395
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 11:02:34Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την « Αποκομιδή απορριμμάτων ΑΣΑ Δήμου Καρπάθου ».9ΒΞ7ΩΕ0-ΚΜΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3380
17/05/2021 03:00:0017/05/2021 14:13:39Απόφαση Δημάρχου 378/2021ΨΘΙΛΩΕ0-ΖΑ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3297/14-5-21
14/05/2021 03:00:0014/05/2021 10:39:49Απόφαση Δημάρχου 377ΩΑΦΖΩΕ0-4Ι7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ377
14/05/2021 03:00:0014/05/2021 14:14:38Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών «Τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων του Δήμου Καρπάθου που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους».Ψ7ΦΕΩΕ0-3Η8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3313
13/05/2021 03:00:0021/05/2021 09:37:52Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών για την ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχιακού κτηρίου.9ΚΤΘΩΕ0-00ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3279
12/05/2021 03:00:0018/05/2021 11:29:22Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων ΑΣΑ Δήμου Καρπάθου».9ΡΜΠΩΕ0-Λ49ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3253
10/05/2021 03:00:0010/05/2021 11:48:02Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων έδρας Δήμου και ΤΚ» (Θερμό ασφαλτόμειγμα).ΩΓ83ΩΕ0-Α27ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3103
10/05/2021 03:00:0010/05/2021 09:29:39Απευθείας ανάθεση για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ»ΩΔΜΩΩΕ0-Τ1ΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3151
10/05/2021 03:00:0010/05/2021 12:27:12Απευθείας ανάθεση για την «Αναβάθμιση Λογισμικού Μελετών ErgoWin-32 για την Τεχνική Υπηρεσία»6ΝΟΥΩΕ0-ΡΦ1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3173
06/05/2021 03:00:0006/05/2021 14:05:42Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Παροχή υπηρεσιών ανέλκυση και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος με γερανό»ΩΚΝΕΩΕ0-ΛΥΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3102
05/05/2021 03:00:0005/05/2021 11:17:45Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Αναβάθμιση λογισμικού μελετών Ergowin-32 για την Τεχνική Υπηρεσία»Ω0ΝΣΩΕ0-ΥΩ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3055
28/04/2021 03:00:0028/04/2021 11:38:51Απευθείας ανάθεση για την «Δημιουργία και παραγωγή βίντεο με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές με σκοπό την Τουριστική προβολή της Καρπάθου»ΩΙ23ΩΕ0-Ε97ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3000
23/04/2021 03:00:0023/04/2021 14:46:22Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Δημιουργία και παραγωγή βίντεο, με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές, με σκοπό την τουριστική προβολή της Καρπάθου»ΩΦΚ9ΩΕ0-ΝΝ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2916
23/04/2021 03:00:0023/04/2021 14:35:27Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων έδρας Δήμου και ΤΚ» (Θερμό ασφαλτόμειγμα).ΨΓΗΕΩΕ0-ΚΑΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2917
23/04/2021 03:00:0023/04/2021 12:35:05Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ»Ψ3ΨΤΩΕ0-Υ0ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2907
22/04/2021 03:00:0022/04/2021 12:47:30Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση και επισκευή αντλιών λυμάτων του Δήμου Καρπάθου»ΨΡ0ΨΩΕ0-ΟΕΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2879
16/04/2021 03:00:0016/04/2021 15:35:12Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ»62Ξ1ΩΕ0-Φ0ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2733
09/04/2021 03:00:0009/04/2021 15:19:48Απευθείας ανάθεση για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»ΨΩΨ1ΩΕ0-ΘΒΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2535
09/04/2021 03:00:0009/04/2021 14:58:48Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά Δήμου ΚαρπάθουΩ3ΡΤΩΕ0-ΛΦΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2534
09/04/2021 03:00:0009/04/2021 13:33:14ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥΩΘΥΨΩΕ0-ΒΡΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2428
07/04/2021 03:00:0007/04/2021 08:47:38Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΩΖΥΣΩΕ0-ΨΤΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2123
06/04/2021 03:00:0006/04/2021 12:58:23Απευθείας ανάθεση έκτακτης φιλοξενίας κλιμακίου ΕΟΔΥ.Ψ5ΛΦΩΕ0-ΥΑΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2413
05/04/2021 03:00:0005/04/2021 14:29:27Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (COURIER) ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»ΨΖΙ8ΩΕ0-ΨΔΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2391
30/03/2021 03:00:0031/03/2021 09:32:42Απόφαση ΕΕ 5-2021Ω1Δ6ΩΕ0-Λ35ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2021
29/03/2021 03:00:0029/03/2021 17:56:53Απόφαση 4-2021 Εκτελεστικής ΕπιτροπήςΩΘΧΖΩΕ0-ΦΔ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2021
26/03/2021 02:00:0026/03/2021 15:51:04ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1129/2021 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9Α98ΩΕ0-478ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2104
05/03/2021 02:00:0005/03/2021 14:59:21Απόφαση Δημάρχου 189/2021 "Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του υπ’ αριθ. ΚΗΗ 4744 κρατικού επιβατικού οχήματος της εταιρίας TOYOTA του Δήμου Καρπάθου"6ΖΩΥΩΕ0-ΧΜΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1688
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 15:47:24ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ6337ΩΕ0-Η6ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1401
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 14:27:40Απόφαση Δημάρχου 73/20219ΔΛΩΩΕ0-ΕΤΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73/2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 12:53:05ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΩΣ1ΣΩΕ0-3ΜΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1316
18/02/2021 02:00:0019/02/2021 12:14:12Απόφαση 1-2021 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου993ΦΩΕ0-ΚΧΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-19-2-2021
18/02/2021 02:00:0019/02/2021 12:10:52Πίνακας αποφάσεων Συνεδριασης ΕΕ στις 19-2-2021ΨΟΕ3ΩΕ0-3Φ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1252/19-2-2021
18/02/2021 02:00:0019/02/2021 12:29:08Απόφαση 2-2021 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου ΚαρπάθουΨ6ΨΤΩΕ0-Ρ00ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2/19-2-2021
18/02/2021 02:00:0019/02/2021 12:26:06Απόφαση 3-2021 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου καρπάθουΩΧΗΚΩΕ0-Ε7ΖΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ3/19-2-2021
17/02/2021 02:00:0018/02/2021 10:38:38Απόφαση Δημάρχου 163/17-2-20216ΖΠΓΩΕ0-Ξ1ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1233/17-2-2021
05/02/2021 02:00:0005/02/2021 14:07:43Απόφαση Δημάρχου για επανακαθορισμό Αντιδημάρχων9ΑΩ6ΩΕ0-8ΟΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ853/1-2-2021
26/01/2021 02:00:0027/01/2021 11:03:31Απόφαση Δημάρχου 1173/2020 περί ορισμού Αντιδημάρχων - αρμοδιότητεςΨΒΕ2ΩΕ0-ΞΔ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10725
26/01/2021 02:00:0027/01/2021 08:50:36Απόφαση Δημάρχου 1173/2020 περί ορισμού αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων9ΧΦΛΩΕ0-ΙΜ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10725
26/01/2021 02:00:0026/01/2021 16:15:23Aνάκληση της αριθμ. 1068/9452/16.11.2020 απόφασης Δημάρχου6ΦΞ6ΩΕ0-ΟΧ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10719
25/01/2021 02:00:0025/01/2021 15:32:08ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ COVID-199ΟΤΤΩΕ0-00ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ627
22/01/2021 02:00:0022/01/2021 10:27:58Απόφαση αρ. 88/2021 ΔημάρχουΨΗΤΨΩΕ0-ΣΧΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ536/22-1-2021
19/01/2021 02:00:0019/01/2021 13:22:27Απόφαση Δημάρχου 80/202162ΜΛΩΕ0-ΓΗΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ388/18-1-2021
07/01/2021 02:00:0008/01/2021 12:56:56Αρ. Απόφαση 16/2021 Δημάρχου Καρπάθου633ΡΩΕ0-ΠΝΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ94/2021
05/01/2021 02:00:0005/01/2021 10:24:20ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ6ΩΑΦΩΕ0-ΙΞΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33
04/01/2021 02:00:0005/01/2021 10:09:36Απόφαση Δημάρχου 3/2021 (Ορθή Επανάληψη)ΨΝΓΔΩΕ0-ΞΙΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24/4-1-2021
04/01/2021 02:00:0004/01/2021 13:12:07Απόφαση αρίθμ. 1-2021 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου έτους 2021.ΨΨΨΘΩΕ0-27ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2021
31/12/2020 02:00:0015/01/2021 10:13:44Απόφαση ανατροπών ΑΑΥ έτους 2020ΩΕ2ΟΩΕ0-Μ0ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10925
31/12/2020 02:00:0004/01/2021 13:48:09Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Οικοδομικών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος.ΨΜΕ0ΩΕ0-Ε09ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10922
30/12/2020 02:00:0030/12/2020 14:03:03απευθειας αναθεση για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικου εξοπλισμού και Ασυρμάτου Δικτύου6ΖΡ1ΩΕ0-Β87ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11888
29/12/2020 02:00:0030/12/2020 12:17:48ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και tablet λόγω τηλεργασία του προσωπικού του Δήμου Καρπάθου, εν μέσω της πανδημίας του COVID-19»6ΚΠΞΩΕ0-ΛΒΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1176/29-12-2020
26/12/2020 02:00:0029/12/2020 14:02:33Απόφαση αρίθμ. 9-2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη Τεχνικού προγράμματος Οικονομικού Έτους 2021.ΨΗΘ1ΩΕ0-Υ0ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2020
18/12/2020 02:00:0018/12/2020 13:28:35Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου περί αποδοχής παραίτησης του κ. Ζαννάκη Δημήτριου από την θέση Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Καθαριότητας6Π2ΕΩΕ0-33ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1155
11/12/2020 02:00:0011/12/2020 09:29:14ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 881/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.Ω709ΩΕ0-Θ6ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9975
09/12/2020 02:00:0009/12/2020 14:32:36Απόφαση αρίθμ. 7-2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για το Έκτακτο της Συνεδρίασης.ΩΝΛ7ΩΕ0-Φ7ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2020
09/12/2020 02:00:0009/12/2020 14:30:43Απόφαση αρίθμ. 8-2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020.ΨΟΙΔΩΕ0-7Χ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2020
07/12/2020 02:00:0007/12/2020 13:04:58Απευθείας ανάθεση για προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δήμου ΚαρπάθουΩΥΙΠΩΕ0-ΤΡ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10009
07/12/2020 02:00:0007/12/2020 10:25:52Απευθείας ανάθεση για ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ6Ω7ΖΩΕ0-ΙΝΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9996
07/12/2020 02:00:0007/12/2020 21:21:04Απευθείας ανάθεση για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ.) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ»ΕΒ3ΤΩΕ0-Λ0ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10019
07/12/2020 02:00:0007/12/2020 14:43:04Απευθείας ανάθεση για την Αναβάθμιση λογισμικού του μελετητικού προγράμματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ΚαρπάθουΩΓΓ1ΩΕ0-0Τ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10028
03/12/2020 02:00:0003/12/2020 14:10:04ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ- ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ9ΨΔΦΩΕ0-Μ20ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9924
03/12/2020 02:00:0003/12/2020 13:15:11εγκριση τεχνικων προδιαγραφων για προμήθεια ειδων καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Καρπάθου9Β34ΩΕ0-9Δ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9912
01/12/2020 02:00:0001/12/2020 15:03:21απευθείας ανάθεσηγια την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής ενός φορτηγού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ4731 μάρκας ISUZU65Ζ5ΩΕ0-Ν49ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9855
30/11/2020 02:00:0030/11/2020 09:54:22Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών Δημοτικού σταδίου Καρπάθου.ΩΥΤΛΩΕ0-ΜΡΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9795
27/11/2020 02:00:0027/11/2020 12:16:07ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9Π9ΗΩΕ0-Κ06ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9674
27/11/2020 02:00:0027/11/2020 14:14:20ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού6Σ2ΤΩΕ0-27ΤΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ9675
27/11/2020 02:00:0027/11/2020 13:56:27ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ90ΟΟΩΕ0-Ψ62ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9676
27/11/2020 02:00:0027/11/2020 12:48:29ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΑΙΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ679ΖΩΕ0-Θ1ΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ9675
25/11/2020 02:00:0025/11/2020 11:54:53απευθείας ανάθεση για προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αντλιών λυμάτωνΨΨΜΟΩΕ0-Θ4ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9706
25/11/2020 02:00:0003/12/2020 09:02:51Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια κάδων απορριμμάτωνΨ2Κ9ΩΕ0-Β6ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9724
24/11/2020 02:00:0024/11/2020 13:15:53ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ633ΠΩΕ0-ΖΡ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1038
24/11/2020 02:00:0011/10/2021 10:26:08εγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής ενός φορτηγού οχήματος του Δήμου Καρπάθου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ4731 ΜΑΡΚΑΣ ISUZU Ορθή επανάληψη ως προς το παράρτημα (Διόρθωση άρθρου)Ω96ΧΩΕ0-ΔΦΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9658
24/11/2020 02:00:0024/11/2020 10:26:06Απευθείας ανάθεση για την «προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και την εργασία επισκευής-συντήρησης του απορριμματοφόρου (ανακύκλωσης) μάρκας IVECO με αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΗ 3702 του Δήμου ΚαρπάθουΩΝ4ΒΩΕ0-ΡΞΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9652
24/11/2020 02:00:0024/11/2020 12:09:00Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας για την εφαρμογή κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων του Δήμου ΚαρπάθουΩ3ΑΩΩΕ0-ΨΥΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9530
24/11/2020 02:00:0024/11/2020 13:11:36ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥΨΘ2ΣΩΕ0-Σ57ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1037
23/11/2020 02:00:0023/11/2020 15:29:29Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου για κ.Γενικό Γραμματέα του Δήμου.9ΙΝΞΩΕ0-Κ38ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1067
23/11/2020 02:00:0023/11/2020 15:25:16Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου περί ορισμού ΑντιδημάρχωνΨ3ΜΝΩΕ0-0Γ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1068
18/11/2020 02:00:0018/11/2020 10:44:54Απευθείας ανάθεση για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΨΥΣΞΩΕ0-ΑΑΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9510
17/11/2020 02:00:0026/11/2020 14:33:08Απευθείας ανάθεση εναρμόνιση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στην νήσο Κάρπαθο και στην νήσο Σαρία6Ι5ΦΩΕ0-Ν16ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9493
17/11/2020 02:00:0017/11/2020 08:39:32Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Αναβάθμιση λογισμικού του μελετητικού προγράμματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου.ΩΤΧΥΩΕ0-Ν6ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9427
16/11/2020 02:00:0023/12/2020 10:37:01Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου περί ορισμού ΑντιδημάρχωνΨ9Π4ΩΕ0-9ΤΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9452
16/11/2020 02:00:0016/11/2020 10:33:56Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και την εργασία επισκευής-συντήρησης του απορριμματοφόρου (ανακύκλωσης) μάρκας IVECO με αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΗ 3702 του Δήμου ΚαρπάθουΩΔΦ2ΩΕ0-ΟΜΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9389
13/11/2020 02:00:0013/11/2020 14:54:23ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6ΖΘ9ΩΕ0-ΓΝ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9360
13/11/2020 02:00:0013/11/2020 14:01:19Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Καρπάθου6ΕΓΗΩΕ0-ΟΕΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9386
12/11/2020 02:00:0012/11/2020 09:18:40Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δήμου Καρπάθου6ΝΛΓΩΕ0-ΜΦ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9240
11/11/2020 02:00:0011/11/2020 09:42:29Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Παροχή υπηρεσίας για την εφαρμογή του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένωνΨΚΠΩΩΕ0-ΞΒΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9259
11/11/2020 02:00:0011/11/2020 09:35:45ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GPS ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6Δ0ΘΩΕ0-ΚΦΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9262
10/11/2020 02:00:0012/11/2020 12:19:08Απευθείας ανάθεση για την Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης Συστήματος Διαδικασιών και Δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου ΚαρπάθουΨ71ΝΩΕ0-ΧΡ1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9174
10/11/2020 02:00:0010/11/2020 15:09:50Απευθείας ανάθεση για τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για την σύνταξη προετοιμασίας φάκελων στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Δήμου ΚαρπάθουΩΧΨΛΩΕ0-Λ1ΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9165
10/11/2020 02:00:0010/11/2020 13:04:11Απευθείας ανάθεση για Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου στην κατάρτιση στρατηγικού σχεδιασμού και του επιχειρησιακού Προγραμματισμού9ΒΣΩΩΕ0-ΙΛΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9166
10/11/2020 02:00:0010/11/2020 12:46:05Απευθείας ανάθεση για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την δημιουργία Ενεργειακής ΚοινότηταςΨ9ΒΔΩΕ0-ΞΝΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9171
09/11/2020 02:00:0009/11/2020 09:27:09Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "39. Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Καρπάθου"ΩΜΣΗΩΕ0-ΠΤΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-11-2020
09/11/2020 02:00:0009/11/2020 09:33:11Προκήρυξη του έργου : " Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Κάρπαθο"ΩΚΣΧΩΕ0-Β3ΦΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ9137/6-11-2020
06/11/2020 02:00:0006/11/2020 12:57:23Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Ανάθεση υπηρεσίας εναρμόνιση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στην νήσο Κάρπαθο και στην νήσο Σαρία.99Λ4ΩΕ0-Η2ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9124/06-11-2020
05/11/2020 02:00:0005/11/2020 13:55:42ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝΩΖΝΧΩΕ0-ΛΒΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9088/05-11-2020
05/11/2020 02:00:0005/11/2020 12:48:39Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για τις υπηρεσίες μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ. Καρπάθου ετών 2020 και 2021ΩΞΔ8ΩΕ0-5ΥΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8955
05/11/2020 02:00:0005/11/2020 11:30:14Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 9060/5-11-2020 με θέμα: Περίληψη διακήρυξης Δεύτερης επαναλαμβανόμενης δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων στον Δήμο Καρπάθου.6Λ9ΨΩΕ0-ΞΦ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9060/5-10-2020
02/11/2020 02:00:0002/11/2020 13:32:49Απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καρπάθου,ΩΖΩΡΩΕ0-ΘΑ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8492
30/10/2020 02:00:0030/10/2020 11:37:35ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ625ΥΩΕ0-2Υ8ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8455/30-10-2020
30/10/2020 02:00:0030/10/2020 11:35:30ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΨ02ΜΩΕ0-ΚΑ9ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8854/30-10-2020
26/10/2020 02:00:0026/10/2020 14:51:31Απευθείας Ανάθεση για την Υπηρεσία Συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων - ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου9ΡΟΘΩΕ0-8Σ1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8754/26-10-2020
26/10/2020 02:00:0026/10/2020 14:40:10Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για«Προμήθεια Ζωοτροφών για τα αδέσποτα του Δήμου Καρπάθου»ΨΗΩ2ΩΕ0-ΗΜ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8735/26-10-2020
26/10/2020 02:00:0026/10/2020 09:43:07Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διαμόρφωσης συστήματος διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου»6ΞΑΔΩΕ0-ΙΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8721/26-10-2020
26/10/2020 02:00:0026/10/2020 09:24:38Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος καταγραφής διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του Δήμου Καρπάθου»ΩΖΛΓΩΕ0-ΤΘΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8714/26-10-2020
22/10/2020 03:00:0022/10/2020 13:15:10Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για συμμετοχή του Δήμου Καρπάθου στα Virtual Events : « Greek Alternative Tourism Gastronomy Workshop 2020 » με στόχο την ανάδειξη της Καρπάθου ως εναλλακτικό τουριστικό προορισμό.ΨΧΙΕΩΕ0-Χ3ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8645/22-10-2020
22/10/2020 03:00:0022/10/2020 14:40:35ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΩΝΟΧΩΕ0-ΣΞ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8677/22-10-2020
21/10/2020 03:00:0021/10/2020 14:30:55Απευθειας Αναθεση Προμήθειας Εργαλείων Καθαριότητας Δήμου Καρπάθου6ΓΔΦΩΕ0-0ΘΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8627/21-10-2020
21/10/2020 03:00:0021/10/2020 12:28:14Απευθείας ανάθεση για την Μίσθωση μηχανημάτων για την συλλογή και μεταφορά εγκαταλελειμμένων οχημάτων 2020.ΨΧΚΥΩΕ0-Ο0ΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8631
20/10/2020 03:00:0020/10/2020 14:35:41Απευθείας ανάθεση για το ΠΡΑΣΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΨ2Π8ΩΕ0-85ΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8595
20/10/2020 03:00:0020/10/2020 14:14:47«Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων - ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου»ΨΑ9ΝΩΕ0-4ΛΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8591/20-10-2020
20/10/2020 03:00:0020/10/2020 11:35:27Απόφαση Δημάρχου 929/15-10-2020ΩΣΩΙΩΕ0-Π4ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8422/15-10-2020
19/10/2020 03:00:0019/10/2020 15:09:33Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19».ΨΔ3ΓΩΕ0-3Κ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8558
19/10/2020 03:00:0019/10/2020 08:44:22Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δαπανών»ΨΩΙ7ΩΕ0-8Δ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8507/19-10-2020
19/10/2020 03:00:0019/10/2020 08:40:52«Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων πυρασφάλειας για τα Δημοτικά κτίρια»ΩΙΞΒΩΕ0-Ξ1ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8508/19-10-2020
16/10/2020 03:00:0016/10/2020 21:04:11Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ του Δήμου ΚαρπάθουΩ34ΦΩΕ0-ΡΓΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8473
16/10/2020 03:00:0016/10/2020 21:09:50Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δ. Καρπάθου68ΜΒΩΕ0-ΘΩΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ8469
16/10/2020 03:00:0016/10/2020 11:04:28«Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών του Δήμου»6Μ7ΠΩΕ0-1ΑΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8482/16-10-2020
16/10/2020 03:00:0016/10/2020 13:17:33Αναθεση παραγωγής βιντεο με σύγχρονες προδιαγραφεςΩΛ3ΒΩΕ0-6ΩΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8494
16/10/2020 03:00:0016/10/2020 13:24:44Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 940-2020 με θέμα: Ανάθεση δημοσίευσης « ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 72/20 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆.Σ. ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.»6ΙΥΟΩΕ0-ΑΨΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8478
16/10/2020 03:00:0016/10/2020 21:32:21ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων με εξαρτήσεις Φορτωτή –Εκσκαφέα & δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων επιπλέον εξαρτήσεων δημοτικών εργασιών»Ρ2ΥΣΩΕ0-21ΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ8471
16/10/2020 03:00:0016/10/2020 21:18:59Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων με εξαρτήσεις Φορτωτή –Εκσκαφέα & δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων επιπλέον εξαρτήσεων δημοτικών εργασιών»9ΡΗΙΩΕ0-Κ5ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8472
16/10/2020 03:00:0016/10/2020 21:39:43Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικών χαρών στο Δήμο Καρπάθου»,ΨΨΠΔΩΕ0-ΧΤ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8474
16/10/2020 03:00:0016/10/2020 21:51:33ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικών χαρών στο Δήμο Καρπάθου»,94ΜΩΩΕ0-5Σ6ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ8469
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 11:32:16ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6ΣΖ9ΩΕ0-Τ08ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8405/15-10-2020
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 12:12:02Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια προστατευτικών τζαμιών για τα γραφεία του δήμου λόγω κορονοιού.Ω0ΦΞΩΕ0-2ΗΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8396
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 11:34:36ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ6Ε3ΜΩΕ0-ΨΨΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8406/15-10-2020
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 11:41:13Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για την σύνταξη προετοιμασίας φακέλλων στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»ΨΘΧΟΩΕ0-9Μ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8409/15-10-2020
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 11:43:12Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την δημιουργία ενεργειακής κοινότητας6428ΩΕ0-Λ94ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8411/15-10-2020
15/10/2020 03:00:0006/11/2020 15:09:40Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου στην κατάρτιση στρατηγικού σχεδιασμού και του Επιχειρησιακου Προγραμματισμού.6845ΩΕ0-Ρ49ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8407/15-10-2020
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 13:09:58Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση παιδικών χαρών στον Δήμο Καρπάθου.638ΓΩΕ0-9ΤΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8431
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 13:26:58Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Οχήματος πολλαπλών χρήσεων με εξαρτήσεις φορτωτή-εκσκαφέα.6ΕΨ0ΩΕ0-Τ7ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8430
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 13:28:40Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων.6Μ9ΘΩΕ0-Κ0ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8432
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 14:48:30Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση υλοποίησης της αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Καρπάθου99ΙΟΩΕ0-ΩΝ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8459/15-10-2020
14/10/2020 03:00:0014/10/2020 11:25:41ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΨ4Σ0ΩΕ0-ΤΔ2ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8354/14-10-2020
13/10/2020 03:00:0013/10/2020 10:29:39Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WIFI 4 EU ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».ΨΓΠΘΩΕ0-ΕΞΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8277
13/10/2020 03:00:0013/10/2020 17:21:46Απευθείας ανάθεσηγια την «έκδοση εισιτηρίωνκαι κράτηση σε ξενοδοχείο τηςτης Επιτροπής καταλληλόλητας δημοτικού ακινήτου «Πρώην Κέντρο Υγείας Καρπάθου» για τη στέγαση και λειτουργία Επαγγελματικού Λυκείου Καρπάθου».Ρ17ΣΩΕ0-7Υ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8277
09/10/2020 03:00:0009/10/2020 08:35:37Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝΕΤΟΥΣ 2020»Ω3ΗΞΩΕ0-ΤΧΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8172
09/10/2020 03:00:0009/10/2020 08:32:28Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19»ΩΗ2ΑΩΕ0-ΘΡΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8216
09/10/2020 03:00:0012/10/2020 09:42:39ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Απόφασης Δημάρχου 861/2020 Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας Δημοτικού ακινήτου «Πρώην Κέντρο Υγείας Καρπάθου» για τη στέγαση και λειτουργία Επαγγελματικού Λυκείου Καρπάθου6ΩΙΠΩΕ0-Τ71ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8215/7-10-2020
08/10/2020 03:00:0008/10/2020 13:24:01Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ).9ΒΝ8ΩΕ0-Ι4ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8130
08/10/2020 03:00:0008/10/2020 13:13:32Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών σχετική με την μίθωση μηχανημάτων για την συλλογή και μεταφορά εγκαταλελειμένων οχημάτων6ΩΕΓΩΕ0-6Ω4ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8166/07-10-2020
07/10/2020 03:00:0007/10/2020 12:50:18Απευθείας ανάθεση για τον εργαστηριακό έλεγχο του πόσιμου νερού για το έτος 2020 του Δήμου Καρπάθου68Ρ8ΩΕ0-5ΘΡΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8151
02/10/2020 03:00:0002/10/2020 16:00:38Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την δαπάνη της επίσκεψης της Πρόεδρου της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Ν. Σακελλαροπούλου στη Κάρπαθο στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της ‘5ης Οκτωβρίου 1944’ καθώς και στην ανακήρυξη της προέδρου ως επίτιμου Δημότη6ΖΨΝΩΕ0-307ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8034
01/10/2020 03:00:0001/10/2020 10:57:47Aνάθεση δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης προμήθειας υλικών ύδρευσης –αποχέτευσης ΔΕ Καρπάθου έτους 20206ΡΝΑΩΕ0-1ΥΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7915
01/10/2020 03:00:0001/10/2020 11:54:40Απόφαση Δημάρχου για ακυρωση της ΑΑΥ 186/2020Ω1ΟΤΩΕ0-ΨΔΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7912/01-10-2020
01/10/2020 03:00:0001/10/2020 10:56:21Ανάθεση δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης προμήθειας Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 20206ΜΔΩΩΕ0-Ο56ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7914
01/10/2020 03:00:0001/10/2020 13:46:21Σχέδιο Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμηθείας ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Έτους 20268ΤΙΩΕ0-ΧΤΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7940
01/10/2020 03:00:0001/10/2020 13:41:47ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων για το έτος 2020ΨΤΡΜΩΕ0-ΦΦΤΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ7760
01/10/2020 03:00:0002/10/2020 10:52:24Σχέδιο Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Έτους 202061ΚΜΩΕ0-ΕΞΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7935
01/10/2020 03:00:0008/10/2020 12:39:12ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης Δ.Ε. Καρπάθου έτους 2020ΨΧΞ0ΩΕ0-Μ0ΩΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ7761
28/09/2020 03:00:0028/09/2020 14:59:50Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΙΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΔΙΚΤΥΟΥΑΣΥΡΜΑΤΗΣΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΒΑΣΗΣWIFI4EUΣΤΟΔΗΜΟΚΑΡΠΑΘΟΥ».9ΩΛ6ΩΕ0-ΧΚΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7674
23/09/2020 03:00:0023/09/2020 09:52:24ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΨΠΤΜΩΕ0-ΨΒΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7443
22/09/2020 03:00:0022/09/2020 14:49:31ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ9ΦΑ0ΩΕ0-ΞΙ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7428
22/09/2020 03:00:0022/09/2020 14:47:27ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ6Ω5ΔΩΕ0-1ΥΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7427
16/09/2020 03:00:0016/09/2020 13:57:20Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Μίσθωση μηχανημάτων για την συλλογή και μεταφορά εγκαταλελειμμένων οχημάτων 2020.6Λ3ΥΩΕ0-Π16ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7108
14/09/2020 03:00:0014/09/2020 11:27:18Απευθείας ανάθεση για την Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ολύμπου έτους 2020.ΨΖΨΓΩΕ0-ΡΝΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6995
14/09/2020 03:00:0004/06/2021 11:17:06Απευθείας ανάθεση για την Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Καρπάθου έτους 2020.6427ΩΕ0-3Υ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7005
14/09/2020 03:00:0014/09/2020 14:37:09Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής γραμμής δημότη.ΩΗΗΔΩΕ0-ΡΓΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7019
11/09/2020 03:00:0011/09/2020 14:10:25Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών «Τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων του Δήμου Καρπάθου που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους».ΩΡΛΛΩΕ0-Δ68ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6958
11/09/2020 03:00:0011/09/2020 11:30:37Απευθείας ανάθεση για την Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου έτους 2020-20216ΣΜΓΩΕ0-7ΗΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6946
10/09/2020 03:00:0010/09/2020 12:53:00Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου έτους 2020-2021.Ψ3ΚΨΩΕ0-ΚΘ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6890
10/09/2020 03:00:0010/09/2020 07:59:58Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 784/2020 (αρίθμ. πρωτ: 6860/9-9-2020) με θέμα: Ορισμός υπευθύνου παραλαβής υγειονομικού υλικού (μασκών) για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων του Δήμου Καρπάθου.67Θ2ΩΕ0-5ΧΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6860/9-9-2020
09/09/2020 03:00:0009/09/2020 09:31:52Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών «Τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων του Δήμου Καρπάθου που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους».6ΛΤΝΩΕ0-ΔΥΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6805
09/09/2020 03:00:0009/09/2020 15:11:42Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Καρπάθου έτους 2020.9ΜΘΥΩΕ0-7ΨΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6854
09/09/2020 03:00:0009/09/2020 15:12:30Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ολύμπου έτους 2020.ΨΣ93ΩΕ0-ΩΒΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6848
09/09/2020 03:00:0009/09/2020 12:15:05Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής γραμμής δημότη.ΩΕΡΥΩΕ0-ΖΒΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6843
08/09/2020 03:00:0008/09/2020 09:14:54ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ6Μ3ΧΩΕ0-3ΤΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6765
07/09/2020 03:00:0007/09/2020 14:11:08Απευθείας ανάθεση για την φιλοξενία τηλεοπτικού συνεργείου ΕΡΤ εκπομπής «Η Ζωή Αλλιώς».Ω7ΕΡΩΕ0-6ΞΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6742
04/09/2020 03:00:0004/09/2020 12:25:13ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους Υπαλλήλους του Δήμου Καρπάθου6Σ20ΩΕ0-ΨΟ9ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ6622
04/09/2020 03:00:0004/09/2020 11:52:05ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ6299ΩΕ0-ΝΞΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6621
04/09/2020 03:00:0004/09/2020 11:28:11Ανάθεση δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης προμήθειας ΜΑΠ έτους 20206ΞΧΠΩΕ0-ΑΑΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6620
04/09/2020 03:00:0004/09/2020 10:47:17Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια προστατευτικών τζαμιών για τα γραφεία του δήμου λόγω κορονοιού.Ω71ΦΩΕ0-ΡΦΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6638
31/08/2020 03:00:0031/08/2020 13:03:01ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ9ΕΖ1ΩΕ0-1ΝΔΣΥΜΒΑΣΗ6054
31/08/2020 03:00:0031/08/2020 09:28:53Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου Καρπάθου.ΨΨ26ΩΕ0-5Ψ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6426
26/08/2020 03:00:0026/08/2020 11:38:38ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΨΡΓΙΩΕ0-5ΩΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6308
25/08/2020 03:00:0025/08/2020 12:05:39Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ για την επισκευή φρεατίων αποχέτευσης στην Δ.Ε. Ολύμπου.ΨΜΩΦΩΕ0-2ΝΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6238
25/08/2020 03:00:0027/08/2020 08:46:43Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου- Αριθ. 718/2020ΩΙΕΦΩΕ0-Ω96ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6285
24/08/2020 03:00:0024/08/2020 15:22:42ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδωνΨΤΠΞΩΕ0-ΤΡΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6207
24/08/2020 03:00:0024/08/2020 15:02:46Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης παιδικής χαράς στον Δήμο Καρπάθου.99Ν1ΩΕ0-34ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6223
24/08/2020 03:00:0024/08/2020 13:32:56Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία Εργασίες παρακολούθησης διπλογραφικού συστήματος Δήμου Καρπάθου και κυκλώματος ΦΠΑ στην υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης.9ΩΡΒΩΕ0-Υ31ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6219
21/08/2020 03:00:0021/08/2020 09:48:51Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Εργασίες παρακολούθησης διπλογραφικού συστήματος Δήμου Καρπάθου και κυκλώματος ΦΠΑ στην υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης.6ΠΚΣΩΕ0-ΔΥΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6137
21/08/2020 03:00:0021/08/2020 09:47:41Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης παιδικής χαράς στον Δήμο Καρπάθου.ΩΥΝΓΩΕ0-ΨΓΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6139
20/08/2020 03:00:0020/08/2020 14:45:33Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της Υπηρεσίας Παρακολούθησης 1)διπλογραφικού συστήματος και 2)κυκλώματος ΦΠΑ στην υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου 2020-2021ΨΠΞΩΩΕ0-Χ7ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5934
19/08/2020 03:00:0019/08/2020 12:49:05Απόφαση αρίθμ. 6-2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2020.ΨΚΝΞΩΕ0-4ΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2020
19/08/2020 03:00:0019/08/2020 12:45:39Απόφαση αρίθμ. 5-2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για το Έκτακτο της Συνεδρίασης.Ψ4Θ5ΩΕ0-ΑΝΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2020
17/08/2020 03:00:0017/08/2020 14:51:20Μίσθωση μηχανημάτων για την συλλογή και μεταφορά εγκαταλελειμμένων οχημάτων έτους 20206ΒΝΠΩΕ0-ΜΧΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5986
14/08/2020 03:00:0014/08/2020 10:57:12Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 687/2020.ΩΩΘΥΩΕ0-ΡΗ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5938/14-8-2020
13/08/2020 03:00:0018/08/2020 10:50:29Απευθείας ανάθεση «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2019».6Μ4ΓΩΕ0-6ΟΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5630
31/07/2020 03:00:0031/07/2020 14:11:27ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 20209Ρ5ΛΩΕ0-Ρ3ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5225
31/07/2020 03:00:0031/07/2020 13:59:37Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμούΨΤ7ΣΩΕ0-0ΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5433
31/07/2020 03:00:0031/07/2020 14:14:56ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020ΨΤΣ6ΩΕ0-ΓΞΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ5222
27/07/2020 03:00:0027/07/2020 13:46:30Ανάθεση Δημοσίευσης σε εφημερίδα της ∆ημοσίευσης τροποποιητικης αποφασης ορισμου αντιδημαρχων και μεταβιβασης αρμοδιοτητων με ισχυ ως 31/12/2020ΩΘΤΦΩΕ0-Δ26ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5319
22/07/2020 03:00:0022/07/2020 11:53:52Τροποποιητική Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 603/22-7-2020 για Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του.6Δ8ΓΩΕ0-ΩΧΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5185
22/07/2020 03:00:0022/07/2020 10:28:10Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 602/22-7-2020 για καθορισμό αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Καρπάθου.ΨΕΗΩΩΕ0-7ΩΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5180/22-7-2020
15/07/2020 03:00:0015/07/2020 13:34:11Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου Καρπάθου.6ΣΦ7ΩΕ0-ΙΨΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4964
14/07/2020 03:00:0014/07/2020 12:08:45Ανάθεση Δημοσίευσης σε εφημερίδα της αριθ.56/2020 αποφασης του ΔΣ "Περι κυκλοφορικαων ρυθμισεων στην Κοινοτητα Αρκασας του Δημου Καρπάθου"65ΤΒΩΕ0-Ο23ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4891
13/07/2020 03:00:0013/07/2020 15:15:48Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας στο ΚΔΑΥ Αττικής».6ΘΥΝΩΕ0-Π7ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4867
09/07/2020 03:00:0009/07/2020 13:00:25ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥΨΚΖ5ΩΕ0-ΓΗΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4578
03/07/2020 03:00:0003/07/2020 11:22:18Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 557-2020.ΩΥΧΦΩΕ0-45ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4541/3-7-2020
01/07/2020 03:00:0001/07/2020 10:51:46Απευθείας ανάθεση για την Συντήρηση επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου .ΩΑΙΩΩΕ0-ΡΥΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4447
29/06/2020 03:00:0029/06/2020 16:21:50ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ 2020Ψ81ΖΩΕ0-Ο15ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4373
26/06/2020 03:00:0026/06/2020 13:04:46Απευθείας ανάθεση προμήθεια USB TOKEN τα οποία απαιτούνται για την εφαρμογή των ψηφιακών υπογραφών.ΩΛ1ΨΩΕ0-4ΔΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4303
26/06/2020 03:00:0029/06/2020 10:28:00Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 528-2020.ΩΩΟΨΩΕ0-8Ο5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4298/26-6-2020
24/06/2020 03:00:0024/06/2020 12:24:02Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Συντήρηση επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου .6ΛΜ6ΩΕ0-ΒΨΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4216
23/06/2020 03:00:0023/06/2020 15:13:07Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της Δ.Ε ΟΛΥΜΠΟΥ για το έτος 2020ΩΡ7ΕΩΕ0-6ΞΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4192
03/04/2020 03:00:0003/04/2020 14:33:55Καταβολή μεικτού κεφαλαίου βάση της 7/2020 τελεσίδικης διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη ΚαρπάθουΨΚΡ4ΩΕ0-ΜΘΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2415
03/04/2020 03:00:0003/04/2020 14:30:01Καταβολή δικαστικής δαπάνης και τέλη απογράφου βάση της 7/2020 τελεσίδικης διαταγής πληρωμής6Π2ΚΩΕ0-3ΑΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2414
03/04/2020 03:00:0003/04/2020 14:24:59Καταβολή δικαστικής δαπάνης και τέλη απογράφου βάση της 7/2020 τελεσίδικης διαταγής πληρωμής96ΥΘΩΕ0-ΔΑΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2414
03/04/2020 03:00:0003/04/2020 14:22:59Τόκοι υπερημερίας βάση της τελεσίδικης 7/2020 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου ΚαρπάθουΩΜ7ΠΩΕ0-ΖΝ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2413
03/04/2020 03:00:0003/04/2020 14:15:13Καταβολή μεικτού κεφαλαίου βάση της τελεσίδικης 6/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Καρπάθου681ΙΩΕ0-Α6ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2412
03/04/2020 03:00:0003/04/2020 14:12:27Καταβολή δικαστικής δαπάνης και τέλη απογράφου βάση της 6/2020 τελεσίδικης διαταγής πληρωµής68ΠΑΩΕ0-Ρ1ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2411
13/02/2020 02:00:0018/08/2020 10:48:33«Ορισμό ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2019».ΩΩΞΙΩΕ0-4ΜΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1102
04/02/2020 02:00:0018/02/2020 12:07:29Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητήΩΤΖΥΩΕ0-ΤΜΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ917
29/01/2020 02:00:0029/01/2020 14:58:59Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ»ΨΠΠ4ΩΕ0-Χ23ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ717
27/01/2020 02:00:0027/01/2020 10:41:52ΑΠΌΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΖΩΩΝ .Ψ983ΩΕ0-ΝΚ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ597
23/01/2020 02:00:0031/01/2020 14:35:14Απόφαση αρίθμ. 1-2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου με θέμα: Κανονιστική απόφαση περί προδιαγραφών και κανόνων για την χρήση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου Καρπάθου.6708ΩΕ0-413ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 13:41:08Απόφαση αρίθμ. 2-2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπάθου.6Σ6ΖΩΕ0-Η0ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2020
21/01/2020 02:00:0021/01/2020 10:55:39Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»ΩΞΒ5ΩΕ0-9ΕΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ411
13/01/2020 02:00:0013/01/2020 11:21:36Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 34-2019 με θέμα: Αναπλήρωση Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.Ψ5Λ8ΩΕ0-Ν3ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ137/13-1-2020