Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις του Δημάρχου (από 1/7/2022 μέχρι σήμερα) όπως έχουν αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των πράξεων του Δημάρχου μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
16/03/2023 02:00:0016/03/2023 09:29:25Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 92/20236ΟΩΓΩΕ0-6ΙΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2763/15-3-2023
16/03/2023 02:00:0016/03/2023 09:00:59Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 93/20236ΥΗΧΩΕ0-Γ3ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2764/15-3-2023
16/03/2023 02:00:0016/03/2023 09:04:18Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 96/20236ΤΩΖΩΕ0-Θ7ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2767/15-3-2023
16/03/2023 02:00:0016/03/2023 09:03:14Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 95/2023ΨΗ4ΒΩΕ0-69ΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2766/15-3-2023
16/03/2023 02:00:0016/03/2023 09:02:22Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 94/2023Ψ848ΩΕ0-ΘΛΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2765/15-3-2023
15/03/2023 02:00:0015/03/2023 16:08:07Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 91/2023ΨΨΨΩΩΕ0-ΛΗΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2762/15-3-2023
15/03/2023 02:00:0015/03/2023 16:06:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 90/2023ΨΑ69ΩΕ0-ΥΥ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2761/15-3-2023
15/03/2023 02:00:0015/03/2023 14:58:59Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 89/20236ΚΠΓΩΕ0-Υ5ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2753/15-3-2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 14:39:45Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 85/20236Β5ΥΩΕ0-ΠΚΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2589/14-3-2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 10:32:33Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης 218/2023 προμήθεια γάλακτοςΨ691ΩΕ0-ΕΓΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2559/14-3-2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 14:38:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 84/20239ΖΕΝΩΕ0-ΑΨΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2588/14-3-2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 14:41:23Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 86/2023ΨΟΞ4ΩΕ0-Η49ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2590/14-3-2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 14:42:22Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 87/20239436ΩΕ0-ΜΘΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2613/14-3-2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 14:43:30Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 88/2023Ω883ΩΕ0-ΦΦΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2614/14-3-2023
13/03/2023 02:00:0013/03/2023 10:16:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 83/202366ΣΥΩΕ0-ΛΔΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2452/13-03-2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 14:51:02ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΙΚΟΥ ΕΚΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ6ΧΚ3ΩΕ0-Χ5ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ206
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 14:40:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 82/20239ΤΓΤΩΕ0-ΥΞΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2297/9-3-2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 12:27:14Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 81/20236ΜΕΝΩΕ0-Ρ2ΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2254/9-3-2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 12:26:13Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 80/20236ΓΘΞΩΕ0-ΓΙ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2253/9-3-2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 12:25:24Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 79/2023ΨΩΧ8ΩΕ0-ΝΒΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2252/9-3-2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 12:24:26Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 78/20239ΘΥΖΩΕ0-9ΙΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2251/9-3-2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 12:23:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 77/2023ΨΩ8ΗΩΕ0-Ο5ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2250/9-3-2023
02/03/2023 02:00:0002/03/2023 14:35:12Τροποποιητική απόφασης πολυετίας 189/20236Χ0ΓΩΕ0-ΟΣΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1800/2-3-2023
02/03/2023 02:00:0002/03/2023 14:25:17Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 75/20236Φ5ΦΩΕ0-5ΥΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1792/2-3-2023
01/03/2023 02:00:0001/03/2023 14:49:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 74/20239ΨΧΓΩΕ0-0Ν5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1686/1-3-2023
28/02/2023 02:00:0028/02/2023 14:41:50Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 73/2023ΡΟΦ0ΩΕ0-ΕΜΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1573/28-02-2023
23/02/2023 02:00:0023/02/2023 16:17:47Διαπιστωτική κατάταξης ΙΔΟΧΡΡΞΡΩΕ0-57ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1395/23-02-2023
15/02/2023 02:00:0015/02/2023 14:39:05Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετίας 148/20239Π92ΩΕ0-ΡΒΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1003/15-02-2023
15/02/2023 02:00:0015/02/2023 14:37:26Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετίας 147/2023ΨΦΨ4ΩΕ0-11ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1002/15-02-2023
14/02/2023 02:00:0014/02/2023 16:11:47Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 58/20236ΞΚ9ΩΕ0-606ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ962/14-02-2023
14/02/2023 02:00:0014/02/2023 15:38:47Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 62/2023ΩΝΚΟΩΕ0-ΟΒΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ976/14-02-2023
14/02/2023 02:00:0014/02/2023 16:02:01Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 55/20236ΟΣ2ΩΕ0-6ΞΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ959/14-03-2023
14/02/2023 02:00:0014/02/2023 16:08:07Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 56/2023ΨΝ1ΘΩΕ0-Σ7ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ960/14-02-2023
14/02/2023 02:00:0014/02/2023 16:09:35Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 57/2023Ρ6Θ4ΩΕ0-ΒΕΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ961/14-02-2023
14/02/2023 02:00:0014/02/2023 16:16:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 61/2023Ρ7ΨΗΩΕ0-ΡΘ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ965/14-02-2023
14/02/2023 02:00:0014/02/2023 16:13:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 59/202360ΤΤΩΕ0-Ν0ΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ963/14-02-2023
14/02/2023 02:00:0014/02/2023 16:14:27Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 60/20236Ψ9ΤΩΕ0-Ρ0ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ964/14-02-2023
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 14:02:55Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 47/2023Ψ6ΧΗΩΕ0-ΕΕΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ914/13-2-2023
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 13:58:22Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 46/2023ΨΥΤΩΩΕ0-Φ84ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ913/13-02-2023
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 14:06:57Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 50/20236ΨΗ4ΩΕ0-Π5ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ917/13-02-2023
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 14:04:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 48/2023ΨΧΨΧΩΕ0-ΔΟ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ915/13-02-2023
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 14:05:46Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 49/20236173ΩΕ0-7ΡΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ916/13-02-2023
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 13:53:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 45/2023615ΛΩΕ0-52ΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ912/13-02-203
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 14:08:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 51/2023625ΓΩΕ0-ΛΛ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ918/13-02/2023
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 15:26:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 54/20236ΦΗΕΩΕ0-ΚΞΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ935/13-02-2023
13/02/2023 02:00:0023/02/2023 09:31:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 52/202368ΝΥΩΕ0-86ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ927/13-02-2023
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 15:25:14Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 53/2023ΨΖ5ΝΩΕ0-ΠΥΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ934/13-02-2023
10/02/2023 02:00:0017/02/2023 11:43:0503-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2023.ΨΙ38ΩΕ0-Β54ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ03-2023 Ε.Ε
10/02/2023 02:00:0017/02/2023 12:04:4902-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση Σχεδίου Τεχνικού προγράμματος Δήμου Καρπάθου Οικονομικού Έτους 2023.9ΘΝ6ΩΕ0-ΑΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ02-2023 Ε.Ε
10/02/2023 02:00:0010/02/2023 15:14:2201-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ9ΙΠΙΩΕ0-ΞΧΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ01-2023 Ε.Ε
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 09:06:30Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 42/20236ΚΑΑΩΕ0-ΘΦ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ754/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 08:50:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 35/2023ΨΓΛ0ΩΕ0-ΞΑ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ747/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 08:53:28Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 38/20236Ξ84ΩΕ0-ΗΣΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ750/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 08:54:59Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 39/20236ΨΑΓΩΕ0-2ΩΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ751/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 09:01:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 40/202367Ρ2ΩΕ0-7Χ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ752/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 09:04:07Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 41/20236ΓΥΚΩΕ0-Η6ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ753/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 10:52:46Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 30/2023ΨΥΨΖΩΕ0-ΦΨ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ742/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 09:07:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 43/20236ΘΛΛΩΕ0-ΝΞΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ755/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 10:54:33Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 31/2023ΨΦΩΔΩΕ0-ΠΟΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ743/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 10:57:30Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 36/20239Β8ΚΩΕ0-Α0ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ748/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 11:00:41Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 37/202366ΘΑΩΕ0-ΝΦΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ749/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 11:02:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 44/2023ΨΙ0ΧΩΕ0-ΥΛΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ816/8-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 15:45:16Ορισμός στελέχους του Κέντρου Κοινότητας Καρπάθου στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον ΟΠΕΚΑ9ΞΑ8ΩΕ0-ΥΟ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ114
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 15:49:27Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 24/20239Β84ΩΕ0-4Γ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ736/6-2-2023
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 15:49:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 23/20236ΕΔ0ΩΕ0-ΣΥ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ735/6-2-2023
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 15:50:39Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 25/20236ΝΤΟΩΕ0-Γ1ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ737/6-2-2023
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 15:52:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 26/2023ΨΦΒΖΩΕ0-Η49ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ738/6-2-2022
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 16:02:55Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 27/20236Ν5ΛΩΕ0-Λ94ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ739/6-2-2022
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 16:04:22Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 28/20239Τ65ΩΕ0-ΡΗΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ740/6-2-2023
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 16:07:24Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 32/20236ΒΥΓΩΕ0-ΦΦΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ744/6-2-2022
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 16:09:39Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 33/20239ΗΦΥΩΕ0-105ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ745/6-2-2023
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 16:18:35Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 34/20239ΓΘΗΩΕ0-Μ65ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ746/6-2-2023
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 16:06:03Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 29/2023Ρ47ΧΩΕ0-51ΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ741/6-2-2023
26/01/2023 02:00:0026/01/2023 15:13:29Διακοπή των μαθημάτων σε όλα τα Σχολεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπάθου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων την Παρασκευή 27.01.2023.Ψ51ΖΩΕ0-ΖΨΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52
20/01/2023 02:00:0024/01/2023 08:36:0551-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Ορκωμοσία σε αναπλήρωση Συμβούλου της Κοινότητας Καρπάθου.ΨΡΩ1ΩΕ0-ΦΛΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51-2023
17/01/2023 02:00:0024/01/2023 08:29:1541-2023 ΑΠΟΦΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Ορκωμοσία σε αναπλήρωση Συμβούλου της Κοινότητας Καρπάθου60ΕΡΩΕ0-1Ψ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41-2023
17/01/2023 02:00:0023/01/2023 15:34:2140-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: το υπ ΄αρ. πρωτ. 275/17-01-2022 έγγραφο του Δήμου Καρπάθου που αφορά την υπ΄ αρ. 41/2023 Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου με θέμα «Πρόσκληση για Ορκωμοσία σε αναπλήρωση Συμβούλου της Κοινότητας Καρπάθου »,912ΨΩΕ0-ΔΦΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 13:47:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μισθοδοσίας 12/20239ΝΙ0ΩΕ0-Β4ΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ128/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 13:42:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μισθοδοσίας 8/2023ΩΜΖΡΩΕ0-3Ψ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ124/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 13:44:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μισθοδοσίας 9/20239ΧΝ9ΩΕ0-ΓΕ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ125/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 13:45:13Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μισθοδοσίας 10/20236ΒΣΒΩΕ0-ΡΔΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ126/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 13:46:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μισθοδοσίας 11/20239ΣΒ5ΩΕ0-93ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ127/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 14:29:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 15/2023Ψ97ΒΩΕ0-ΝΦΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ131/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 13:48:44Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μισθοδοσίας 13/202390Π8ΩΕ0-ΚΦΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ129/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 13:49:50Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μισθοδοσίας 14/2023Ρ4Τ8ΩΕ0-ΡΞ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ130/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 14:31:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 16/2023ΨΕΔΓΩΕ0-ΕΧΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ132/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 14:41:37Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 17/2023Ρ71ΧΩΕ0-072ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ133/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 14:42:39Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 18/2023Ρ6ΠΓΩΕ0-9Ε7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ134/11-01-2023
15/12/2022 02:00:0015/12/2022 10:25:23Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 384/20226ΕΖΣΩΕ0-Ο4ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9521/14-12-2022
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 09:58:11Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 376/2022ΨΚΞΝΩΕ0-7ΣΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9469/12-12-2022
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 10:01:05Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 377/20226ΤΡΨΩΕ0-5ΥΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9470/12-12-2022
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 10:04:42Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 378/2022ΨΟ5ΑΩΕ0-6Θ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9471/12-12-2022
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 10:06:37Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 379/202264Ε7ΩΕ0-9ΕΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9472/12-12-2022
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 10:16:25Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 380/20226Λ6ΛΩΕ0-ΧΕΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9473/12-12-2022
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 10:29:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 381/20226Ο26ΩΕ0-6ΔΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9474/12-12-2022
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 17:57:38Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή Υπηρεσιών για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής Διπλογραφικής Λογιστικής Μεθόδου για ένα (1) έτος, την Σύνταξη Ισολογισμού Χρήσης 2022, την Τήρηση Φορολογικών Υποχρεώσεων και την Συμπλήρωση Εκκρεμοτήτων Δηλώσεων Ε9 του Δήμου Καρπάθου»ΨΔ9ΔΩΕ0-ΒΣΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9534
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 11:54:431282-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ6ΞΗΜΩΕ0-ΠΔΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1282-2022
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 17:03:42Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Δήμου Καρπάθου»904ΤΩΕ0-Φ1ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9551
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 12:57:07Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης αριθ.1290/2022 για την μίσθωση μηχανημάτων έργου για αποκατάσταση βατότητας αγροτικών οδών ΔΕ Ολύμπου9ΑΚΜΩΕ0-8ΟΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9518/12-12-2022
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 18:52:55Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2022, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΩ27ΟΩΕ0-ΦΚ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9499
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 18:47:35Ακύρωση των υπ’ αριθ. 318 και 319/2022 Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.6Π4ΠΩΕ0-Ξ0ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9488
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 10:45:371284-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάθεση δημοσιεύσεων Αποφάσεων στον τύπο ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝΨΡ7ΞΩΕ0-ΟΟΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1284-2022
12/12/2022 02:00:0012/12/2022 15:00:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 375/2022Ρ7Π4ΩΕ0-ΞΓΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9467/12-12-2022
12/12/2022 02:00:0012/12/2022 14:52:33Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Εργαλείων για την Υπηρεσία ΄Ύδρευσης - Αποχέτευσης »9ΚΑΤΩΕ0-55ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9451
12/12/2022 02:00:0012/12/2022 12:14:091269//12-12-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου Κοινότητας ΚαρπάθουΩΑΝ0ΩΕ0-ΖΩΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1269/2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 12:22:52Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 371/2022ΨΒΕΘΩΕ0-46ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9422/9-12-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 12:08:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 367/20226ΒΠΡΩΕ0-Μ11ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9418/9-12-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 12:10:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 368/202263ΡΒΩΕ0-4ΨΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9419/9-12-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 12:11:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 374/20226Κ53ΩΕ0-8ΕΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9425/9-12-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 12:13:11Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 369/20226ΞΧΠΩΕ0-ΕΘΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9420/9-12-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 12:14:44Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 370/2022Ψ5Φ1ΩΕ0-ΛΔ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9421/9-12-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 14:21:04ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2022 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9Ν3ΜΩΕ0-ΑΒ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7697
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 13:11:57Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 372/2022ΨΣ57ΩΕ0-5ΙΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9423/9-12-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 13:15:35Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 373/20229Η5ΠΩΕ0-ΠΟ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9424/9-12-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 13:50:021258/09-12-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ92Ω3ΩΕ0-87ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1258-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 14:35:17ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1264/09-12-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής παιδείας60Ζ2ΩΕ0-ΥΘΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9431/09-12-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 14:56:21ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 9432/09-12-2022 ΜΕ Πρόσκληση για Ορκωμοσία σε αναπλήρωση Συμβούλου της Κοινότητας Καρπάθου.ΨΚΜΗΩΕ0-ΒΜ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1265-2022
08/12/2022 02:00:0008/12/2022 14:37:58Απόφαση Δημάρχου 1251/2022Ψ5ΛΩΩΕ0-8ΛΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9391/8-12-2022
08/12/2022 02:00:0008/12/2022 14:40:05Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 1250/2022Ρ63ΟΩΕ0-Ι1ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9385/8-12-2022
08/12/2022 02:00:0008/12/2022 14:47:03Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 366/2022Ψ7ΦΗΩΕ0-6ΦΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9385/8-12-2022
07/12/2022 02:00:0007/12/2022 14:19:18Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Προμήθεια Ζωοτροφών για Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς»624ΕΩΕ0-Η59ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9356
06/12/2022 02:00:0006/12/2022 15:35:44Απευθείας ανάθεση για «Παροχή Ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022 του Δήμου Καρπάθου»6ΘΕΞΩΕ0-ΝΧΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9316
02/12/2022 02:00:0002/12/2022 14:41:20Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»6ΚΒΕΩΕ0-ΦΕΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9230
02/12/2022 02:00:0002/12/2022 12:50:18Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες συντήρησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.9Σ1ΟΩΕ0-ΘΣΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9227
01/12/2022 02:00:0008/12/2022 15:27:53Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα έτη 2022 και 2023»ΩΥΗ8ΩΕ0-Τ1ΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1230
30/11/2022 02:00:0030/11/2022 10:30:50ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ.ΟΧ.ΨΞΕΗΩΕ0-Υ1ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1232
30/11/2022 02:00:0030/11/2022 11:16:11ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ9ΟΝΛΩΕ0-ΨΤΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9135
30/11/2022 02:00:0030/11/2022 11:14:45ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΩΤΘΥΩΕ0-5ΑΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9134
30/11/2022 02:00:0030/11/2022 11:00:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 365/2022ΨΝ96ΩΕ0-9ΙΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9120/29-11-2022
28/11/2022 02:00:0028/11/2022 13:25:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 364/20226ΖΓΚΩΕ0-Ζ7ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9096/28-11-2022
25/11/2022 02:00:0025/11/2022 15:42:07Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή Ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022 του Δήμου Καρπάθου»ΨΘΓΗΩΕ0-ΛΑ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9056
25/11/2022 02:00:0025/11/2022 14:26:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝΨΚ0ΛΩΕ0-8ΩΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9039
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 15:02:32"Παροχή Ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022 του Δήμου Καρπάθου"ΨΒ0ΕΩΕ0-1Θ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8981
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 09:15:59Απόφαση έγκρισης Τεχν. Προδιαγραφών έργου Ανάπλαση περιοχής Σαούρα Λευκού.6ΧΧΝΩΕ0-7ΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8921/22/11/2022
22/11/2022 02:00:0022/11/2022 17:07:34Απόφαση ανάθεσης για «Συμβουλευτική Υποστήριξη από Εξειδικευμένη Εταιρεία Συμβούλων Τουριστικού Μάρκετινγκ»ΨΑ0ΥΩΕ0-Ζ4ΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8915
22/11/2022 02:00:0022/11/2022 16:25:25Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»ΨΙΥΓΩΕ0-19ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8940
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 15:49:45Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση επιβατικού κοινού»ΨΟΗΘΩΕ0-07ΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8902
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 13:10:53Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ζωοτροφών για Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς»Ψ5ΜΥΩΕ0-57ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8881
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 13:04:23Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα έτη 2022 και 2023»ΨΧ3ΧΩΕ0-ΛΩΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8879
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 10:31:28Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 359/202261Α0ΩΕ0-ΔΥ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8840/18-11-2022
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 10:35:19Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 1196/2022ΩΣΣΑΩΕ0-544ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8841/18-11-2022
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 10:35:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 360/2022ΨΩΛΔΩΕ0-ΜΨΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8842/18-11-2022
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 13:39:57Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ FLYGT: ΝP 3127.060 ΜT 438 (4,7 KW)»ΨΛ84ΩΕ0-Γ7ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8862
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 14:52:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Πολυετίας 1199/20229Δ8ΕΩΕ0-0ΟΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8865/18-11-2022
17/11/2022 02:00:0017/11/2022 14:57:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 358/20226Β4ΙΩΕ0-ΘΓΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8823/17-11-2022
17/11/2022 02:00:0017/11/2022 14:58:19Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων»6ΒΠ5ΩΕ0-25ΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8836
16/11/2022 02:00:0016/11/2022 16:33:19Απόφαση ανάθεσης για «Έξοδα για την Συμμετοχή Δήμου Καρπάθου στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA στην Θεσσαλονίκη»ΩΣ1ΒΩΕ0-ΨΞΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8798
16/11/2022 02:00:0016/11/2022 14:44:28Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια καλυμμάτων και πόρτας για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης & αποχέτευσης»ΩΖΗ6ΩΕ0-7ΞΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8774
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 11:16:17Απόφαση Δημάρχου 1181/2022Ψ3ΙΡΩΕ0-ΑΣ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8715/11-11-22
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 15:23:06Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»Ψ1Ι3ΩΕ0-0Γ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8712
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 12:04:31ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1182/14-11-2022 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝΨΨ15ΩΕ0-ΝΓΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8720
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 16:06:10Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»6ΤΓ6ΩΕ0-6ΡΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8712
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 16:17:18Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»ΡΟΝΟΩΕ0-ΨΝ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8713
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 16:24:34Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»ΡΛΡΠΩΕ0-9ΩΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8749
11/11/2022 02:00:0011/11/2022 14:21:16Απόφαση Δημάρχου 1175/20229ΛΦ1ΩΕ0-3ΜΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8670/11-11-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 09:42:47Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 350/2022ΨΚΧ8ΩΕ0-75ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8508/9-11-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 14:45:42Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 354/2022ΡΟΨΛΩΕ0-ΚΩΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8541/9-11-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 13:12:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 353/2022934ΤΩΕ0-3ΟΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8535/9-11-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 12:55:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 352/20226Κ3ΨΩΕ0-0Ω2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8525/9-11-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 12:54:27Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 351/20229ΛΖΑΩΕ0-ΟΑΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8524/9-11-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 12:54:00ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ6ΤΘ3ΩΕ0-ΔΚΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1164
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 12:34:56Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Παροχή Ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022 του Δήμου Καρπάθου.ΨΛΒΟΩΕ0-ΔΓΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8527
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 14:55:30ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.6ΩΜΕΩΕ0-2ΨΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1160
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 13:18:39Απόφαση Δημάρχου 1093/19-10-226980ΩΕ0-4ΔΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7894/19-10-22
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 13:24:36Απόφαση Δημάρχου 375/2022969ΛΩΕ0-1ΝΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2812/19-4-22
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 13:28:25Απόφαση Δημάρχου 314/2021ΩΔΚΕΩΕ0-ΤΟΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ314/28-4-2021
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 13:26:47Απόφαση Δημάρχου 1175/20216ΥΔ2ΩΕ0-Ζ03ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8983/7-12-21
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 15:07:29ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3-2022 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9ΥΒ6ΩΕ0-Τ60ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1161
07/11/2022 02:00:0007/11/2022 14:42:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 349/2022ΨΤΧΒΩΕ0-ΞΛ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8450/7-11-2022
07/11/2022 02:00:0007/11/2022 14:41:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 348/2022ΩΑΛΤΩΕ0-Ρ26ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8449/7-11-2022
03/11/2022 02:00:0003/11/2022 14:31:08Έγκριση κατ’ εξαίρεση α) του υπ’ αριθ. ΚΗΗ 3753 κρατικού οχήματος της εταιρείας HYUNDAI του Δήμου Καρπάθου, β) του υπ’ αριθ. ΚΗΗ 4744 κρατικού οχήματος της εταιρείας YARIS του Δήμου Καρπάθου9ΝΦ5ΩΕ0-66ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1148
03/11/2022 02:00:0003/11/2022 12:26:42ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΩΣΠ7ΩΕ0-ΠΛΤΔΙΟΡΙΣΜΟΣ1150
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 09:47:37ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6Ι8ΕΩΕ0-4Ω0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8237/1-11-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 08:30:05ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1131/22ΨΡ2ΧΩΕ0-0ΨΝΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ8191/31-102022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 08:59:24Απόφαση Δημάρχου 1144/2022Ψ7ΖΩΩΕ0-Λ6ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8241/1-11-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 09:55:11ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΖΩΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΩΝΨΨΘΖΩΕ0-ΝΩΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8238/1-11-22
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 11:46:54Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 344/2022ΩΔ3ΧΩΕ0-3ΧΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8263/2-11-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 11:49:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 345/20226ΡΠΣΩΕ0-ΕΝΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8264/2-11-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 11:59:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 343/20226ΙΡ2ΩΕ0-ΦΥΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8227/1-11-2022
01/11/2022 02:00:0001/11/2022 15:01:38Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων»ΨΔ5ΨΩΕ0-6ΤΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8230
01/11/2022 02:00:0001/11/2022 14:55:38Ανανέωση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου Ηλιάδου Βιργινίας67Κ6ΩΕ0-Π7ΑΣΥΜΒΑΣΗ8244
01/11/2022 02:00:0001/11/2022 14:31:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 342/2022ΩΔ84ΩΕ0-0ΟΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8224/1-11-2022
01/11/2022 02:00:0001/11/2022 14:20:59Απόφαση Ανάληψης Πολυετίας 1136/2022ΨΣ4ΖΩΕ0-Σ6ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8201/31-10-2022
01/11/2022 02:00:0001/11/2022 14:19:37Απόφαση ανάληψης πολυετίας 1135/20229ΞΦ1ΩΕ0-Τ87ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8200/31-10-2022
31/10/2022 02:00:0031/10/2022 11:22:00Απόφαση Δημάρχου 1129/2022 Έγκριση για εκτός έδρας μετακίνηση υπαλλήλουΨΜΑΥΩΕ0-ΣΔ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8172/31-10-2022
31/10/2022 02:00:0015/12/2022 13:53:47Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου Καρπάθου»6ΧΙΥΩΕ0-Η4ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8186
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 12:54:44Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 340/20229459ΩΕ0-ΟΜ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8117/27-10-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 11:15:52Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 338/2022Ψ0ΘΛΩΕ0-89ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8101/27-10-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 13:34:33Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 1126/20226ΠΜΣΩΕ0-0Η9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8145/27-10-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 13:47:31Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 341/2022Ψ54ΖΩΕ0-ΛΙΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8146/27-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:36:35Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 339/202297ΙΨΩΕ0-Β6ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8114/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:26:15Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 337/2022ΨΜ1ΒΩΕ0-Φ6ΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8100/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:25:21Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 336/2022ΨΓΗ7ΩΕ0-ΔΨ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8097/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:23:30Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 335/20229ΤΜΚΩΕ0-ΣΘΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8096/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:20:21Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 334/2022ΨΥΞΡΩΕ0-Μ46ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8095/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:19:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 333/20229ΣΖΡΩΕ0-Ε0ΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8094/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:09:17Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 1113/20229Η65ΩΕ0-ΡΧΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8093/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 13:27:12ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1120/2022 ΘΕΜΑ: Aπευθείας ανάθεση στην ΠΥΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ «Super Market Πρωτοψάλτη», για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, σύμφωνα με την προσφορά της.ΩΜ6ΒΩΕ0-4Ξ8ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8107
25/10/2022 03:00:0025/10/2022 14:38:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 332/2022ΨΕΤ1ΩΕ0-ΒΘ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8046/25-10-2022
25/10/2022 03:00:0025/10/2022 14:17:46Έγκριση περιγραφής για την ανάθεση πρόσβασης σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων.ΨΜΔΨΩΕ0-Γ68ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8075
24/10/2022 03:00:0024/10/2022 15:14:58ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1107/2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Έναρξη των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση της ανάθεσης της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου για τη χρήση 2022 με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε οικονομικό φορέα όπως ορίζει η παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 4795/2021 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2, άρθρο 40, Ν.4940/2022), ο οποίος θα διαθέτει σχετικούς εμπειρογνώμονες ενταγμένους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.6005ΩΕ0-578ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8036/24-10-2022
24/10/2022 03:00:0024/10/2022 16:39:44Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου»9ΓΓΤΩΕ0-ΩΘ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8024
24/10/2022 03:00:0025/10/2022 10:28:57Απόφαση Ανάθεσης για προμήθεια Ελαστικών και Μπαταριών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου9Ζ81ΩΕ0-Μ9ΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8025
21/10/2022 03:00:0021/10/2022 15:48:11Ανανέωση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου Κωνσταντινίδη ΝίκηςΨ31ΩΩΕ0-ΙΞΑΣΥΜΒΑΣΗ7992
21/10/2022 03:00:0021/10/2022 13:19:09Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας»ΩΣ23ΩΕ0-ΕΣΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7966
21/10/2022 03:00:0021/10/2022 09:05:23Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 331/2022ΨΔ5ΨΩΕ0-ΓΓ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7903/19-10-2022
20/10/2022 03:00:0020/10/2022 11:07:21Απόφαση ανάθεσης για «Έξοδα για την Συμμετοχή Δήμου Καρπάθου στην Έκθεση Τουρισμού QUALITY TRAVEL FAIR στην ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ της ΔΑΝΙΑΣ»9Ξ03ΩΕ0-ΗΣΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7913
19/10/2022 03:00:0019/10/2022 16:25:13Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων για τα σχολεία του Δήμου Καρπάθου»6ΣΒΕΩΕ0-ΖΙ3ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7881
19/10/2022 03:00:0019/10/2022 13:23:48ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1092/2022: Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για προμήθεια τροφίμων του Δημοτικού Παιδικού ΣταθμούΨΕΕΔΩΕ0-ΨΟΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7884
19/10/2022 03:00:0019/10/2022 09:26:45Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 330/2022ΨΙ7ΕΩΕ0-ΡΓΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7832/18-10-2022
19/10/2022 03:00:0019/10/2022 09:23:05Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 329/20226ΩΑΜΩΕ0-73ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7816/17-10-2022
17/10/2022 03:00:0017/10/2022 09:18:17Απόφαση απευθείας ανάθεσης του έργου Αποκατάσταση δρόμου από Δημοτικό σχολείο έως οικόπεδο Ε. Μάλτα Κοινότητας ΜεσοχωρίουΩΑΜΗΩΕ0-ΖΗ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7748/14-10-2022
17/10/2022 03:00:0017/10/2022 15:20:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Πολυετίας για τις ενοικιάσεις χώρων στάθμευσηςΨΜΗ6ΩΕ0-Τ90ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7793/17-10-2022
17/10/2022 03:00:0017/10/2022 15:16:36Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την συνδρομή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένωνΡ9Ο5ΩΕ0-ΜΥ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7781/17-10-2022
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 12:20:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 328/20229ΦΗΕΩΕ0-1ΑΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7754/14-10-2022
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 12:18:46Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 327/2022ΩΣ82ΩΕ0-ΕΛ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7753/14-10-2022
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 15:56:15Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Έξοδα για την Συμμετοχή Δήμου Καρπάθου στην Έκθεση Τουρισμού QUALITY TRAVEL FAIR στην ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ της ΔΑΝΙΑΣ»9Ε39ΩΕ0-Χ4ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7771
13/10/2022 03:00:0013/10/2022 14:44:35Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ενωτίων για Παραγωγικά Ζώα»6ΚΙΞΩΕ0-ΔΧΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7694
13/10/2022 03:00:0013/10/2022 13:26:55Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας»ΨΕ0ΥΩΕ0-ΧΛΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7712
13/10/2022 03:00:0013/10/2022 13:23:54Απόφαση ανάθεσης του έργου Τεχνικά έργα σε χώρους στάθμευσης975ΙΩΕ0-ΝΤΧΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7660/12-10-2022
12/10/2022 03:00:0012/10/2022 14:35:43Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 326/20226ΜΡΒΩΕ0-Α6ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7683/12-10-2022
12/10/2022 03:00:0012/10/2022 14:24:02Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ανταλλακτικών – Ελαστικών – Μπαταριών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου»Ψ5Κ1ΩΕ0-ΕΑ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7676
12/10/2022 03:00:0012/10/2022 13:45:24Απόφαση έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών έργου:<< Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου προς Ζώνα Κοινότητα Σπόων >>6ΡΣΙΩΕ0-ΥΧΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7633/11-10-2022
07/10/2022 03:00:0007/10/2022 14:22:33Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 325/20226Σ5ΦΩΕ0-Ω34ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7566/7-10-2022
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:48:25ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΨΣΗ6ΩΕ0-ΩΜΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7494
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:44:40ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΨ1ΤΔΩΕ0-2ΒΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7493
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:46:39ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ64ΟΣΩΕ0-Ξ4ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7488
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:55:24ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ6ΥΩΣΩΕ0-8Ω8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7490
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:50:17ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΨΓΜΒΩΕ0-4Γ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7491
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:51:52ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΩ5ΘΧΩΕ0-584ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7489
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:53:46ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΨΟΚΑΩΕ0-ΒΣ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7492
04/10/2022 03:00:0004/10/2022 15:13:48ΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ91ΑΖΩΕ0-ΣΦ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1051
04/10/2022 03:00:0004/10/2022 14:42:28Απόφαση ανάθεσης για την «Ηχητική Κάλυψη εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού της Τοπικής 78ης Επετείου Επανάστασης της Καρπάθου της 5ης Οκτωβρίου»ΩΑ14ΩΕ0-Τ7ΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7477
04/10/2022 03:00:0004/10/2022 14:14:08Απόφαση ανάθεσης για την «Δαπάνη παράθεσης γεύματος στην Κοινότητα Μενετών στα πλαίσια εορτασμού της Τοπικής 78ης Επετείου Επανάστασης της Καρπάθου της 5ης Οκτωβρίου»9ΞΞΘΩΕ0-ΒΓΩΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7472
04/10/2022 03:00:0004/10/2022 12:47:12ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ9Δ7ΨΩΕ0-1ΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1048
03/10/2022 03:00:0003/10/2022 14:57:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 324/202269Ψ9ΩΕ0-ΗΗΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7408/3-10-2022
03/10/2022 03:00:0003/10/2022 12:58:39Ματαίωση Διαδικασίας για το έργο «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων γηπέδου Πηγαδίων ΚαρπάθουΨ85ΛΩΕ0-Θ42ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7427/3-10-22
29/09/2022 03:00:0029/09/2022 14:55:521040-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ :Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης για το έργο: «Τεχνικά έργα σε χώρους στάθμευσης».Ψ6ΚΗΩΕ0-Β54ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1040-2022
28/09/2022 03:00:0028/09/2022 15:18:06ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1035/2022 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟΨ31ΩΩΕ0-ΡΤΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7344-2022
28/09/2022 03:00:0028/09/2022 14:55:17Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 322/2022Ψ07ΘΩΕ0-ΖΡΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7323/28-9-2022
28/09/2022 03:00:0028/09/2022 10:09:52ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΛΟΓΩ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣΨΨΡ4ΩΕ0-ΒΧ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ195
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 14:41:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 319/2022ΨΕ2ΦΩΕ0-646ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7269/27-9-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 14:39:43Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 318/2021ΡΟΑΒΩΕ0-6ΦΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7268/27-9-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 14:38:10Απόφαση ανάληψης 321/2022ΩΝ97ΩΕ0-ΛΦΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7285/27-9-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 13:16:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 320/20226Ψ7ΟΩΕ0-ΡΣΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7270/27-9-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 12:14:57Απόφαση Δημάρχου 1005/2022 για επιτροπές ΠΟΡΟΚΩΖΡΜΩΕ0-2Δ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7162
26/09/2022 03:00:0026/09/2022 12:01:52Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 317/2022Ψ72ΛΩΕ0-ΕΟΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7131/22-9-2022
20/09/2022 03:00:0021/09/2022 10:59:55ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.ΨΓΗΡΩΕ0-ΗΤΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ997
20/09/2022 03:00:0020/09/2022 13:36:55Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 316/20226ΜΕΚΩΕ0-4ΘΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7089/20-9-2022
19/09/2022 03:00:0019/09/2022 10:20:49ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ9ΠΟΗΩΕ0-Η27ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ987
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 14:16:26Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 985/2022ΨΜΧΑΩΕ0-5ΓΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7003/16-9-2022
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 14:14:41Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 315/2022Ρ44ΕΩΕ0-ΛΩΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7002/16-9-2022
15/09/2022 03:00:0015/09/2022 13:17:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 314/2022ΨΔΨ2ΩΕ0-Ζ44ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6970/15-9-2022
15/09/2022 03:00:0015/09/2022 12:37:05Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 313/2022ΨΣ04ΩΕ0-8Τ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6962/15-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:46:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 308/2022Ρ7ΠΔΩΕ0-7ΧΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6841/9-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:43:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 306/202299ΗΝΩΕ0-61ΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6839/9-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:42:07Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 305/20229ΙΖ1ΩΕ0-Χ9ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6838/9-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:44:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 307/202291ΨΞΩΕ0-ΨΒΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6840/9-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:46:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 309/20229ΞΙ4ΩΕ0-ΛΩΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6842/9-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:49:47Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 310/20229ΒΗΑΩΕ0-Ρ8ΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6848/9-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 15:19:00ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.ΡΠΣΥΩΕ0-Τ66ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ943
09/09/2022 03:00:0022/09/2022 14:55:40Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για την συντήρηση και επισκευή κτιρίων»6ΜΘ1ΩΕ0-5ΩΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6832
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:32:43Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 304/2022ΩΥΡΒΩΕ0-ΛΨΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6809/8-9-2022
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:31:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 303/20226ΕΔΔΩΕ0-4ΙΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6808/8-9-2022
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:30:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 302/202262ΨΩΩΕ0-Τ8ΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6807/8-9-2022
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:29:59Απόφαση ανάθεσης για "Ηχητική κάλυψη Εκδηλώσεων στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 8-11/9/2022"6Φ59ΩΕ0-2ΑΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6817
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:29:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 301/2022ΨΒ8ΟΩΕ0-1Θ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6806/8-9-2022
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:28:32Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 300/20226ΕΚ4ΩΕ0-96ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6805/8-9-2022
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:23:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 299/2022ΩΖΠΦΩΕ0-ΔΝ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6804/8-9-2022
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 13:56:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 298/202267ΗΒΩΕ0-ΩΗΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6763/7-9-2022
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 15:47:05Απόφαση Δημάρχου 941/2022 έγκρισης των όρων της μελέτης και ορισμού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσίας καθαρισμού ζωνών πυρασφάλειας για λόγους πολιτικής προστασίας (κίνδυνος πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/20169Ν04ΩΕ0-Λ61ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6767/7-9-2022
06/09/2022 03:00:0006/09/2022 13:27:32Απόφαση έγκρισης Τεχν. Προδιαγραφών έργου Αποκατάσταση δρόμου από Δημοτικό σχολείο έως οικόπεδο Ε. Μάλτα Κοινότητας Μεσοχωρίου_SIGNED95ΓΑΩΕ0-9Χ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6731/6-9-22
05/09/2022 03:00:0005/09/2022 13:25:44Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 297/202298Σ2ΩΕ0-ΛΘΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6701/5-9-2022
02/09/2022 03:00:0002/09/2022 14:57:292ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΨ5ΦΩΩΕ0-4ΟΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ182
02/09/2022 03:00:0002/09/2022 12:47:45Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 294/20229ΒΦΠΩΕ0-ΦΟ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6614/1-9-2022
01/09/2022 03:00:0001/09/2022 16:20:21Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου αρ. 4/2022 με θέμα: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.6ΞΡΥΩΕ0-Γ13ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4
01/09/2022 03:00:0001/09/2022 13:48:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 295/202264Υ9ΩΕ0-ΜΓ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6629/1-9-2022
01/09/2022 03:00:0001/09/2022 09:13:01Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αναθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ60ΟΑΩΕ0-7ΔΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ6611
31/08/2022 03:00:0031/08/2022 14:49:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 293/20229ΠΝΒΩΕ0-Λ6ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6605/31-8-2022
31/08/2022 03:00:0031/08/2022 14:17:08Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία περισυλλογής των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώωνΨΗΘΗΩΕ0-1Κ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6597/31-8-2022
31/08/2022 03:00:0031/08/2022 14:13:02Ανατροπή -Ανάκληση δέσμευσης απόφασης 172/2022ΨΣΦ9ΩΕ0-1Δ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6594/31-8-2022
30/08/2022 03:00:0030/08/2022 15:31:05Απόφαση ανάθεσης για «Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου σε Ιδιωτικό Συνεργείο»ΨΞΤΡΩΕ0-65ΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6572
30/08/2022 03:00:0030/08/2022 13:01:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 292/2022ΩΖΖΦΩΕ0-ΒΥΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6563/30-8-2022
29/08/2022 03:00:0029/08/2022 10:48:03Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Κιγκλιδωμάτων για Δημοτικά Κτίρια»ΩΤΚΟΩΕ0-ΘΕ4ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6517
26/08/2022 03:00:0026/08/2022 15:57:00Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Ενισχυτών για την Ενίσχυση του Ασύρματου Δικτύου του Δήμου Καρπάθου»64Ζ2ΩΕ0-ΞΟΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6513
26/08/2022 03:00:0026/08/2022 11:12:55Απόφαση Δημάρχου 911/2022: Έγκριση κατ' εξαίρεση του υπ' αρίθ. ΚΗΗ 3752 κρατικού επιβατικού οχήματος της εταιρείας HYUNDAI του Δήμου ΚαρπάθουΨΩΩΨΩΕ0-ΚΛ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6500
26/08/2022 03:00:0026/08/2022 15:35:05Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Καρπάθου στο ΚΔΑΥ Αττικής»9ΖΩΥΩΕ0-ΖΟ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6501
26/08/2022 03:00:0026/08/2022 11:42:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 291/2022ΨΛΦΟΩΕ0-ΛΧΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6489/25-8-2022
24/08/2022 03:00:0024/08/2022 08:28:56Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατασκευής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥΩΑΗΜΩΕ0-Σ4ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6429
23/08/2022 03:00:0023/08/2022 16:09:02Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου αρ. 5/2022 με θέμα: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου έτους 2022.ΩΤΝΘΩΕ0-ΥΝΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5
22/08/2022 03:00:0022/08/2022 16:26:13ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 896/20229ΧΑΧΩΕ0-ΕΔΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6349
19/08/2022 03:00:0019/08/2022 14:00:35Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 290/20226ΙΜ5ΩΕ0-Ι7ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6365/19-8-2022
17/08/2022 03:00:0017/08/2022 14:37:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 289/20226ΩΟΚΩΕ0-Φ46ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6302/17-8-2022
17/08/2022 03:00:0017/08/2022 14:34:45Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 288/2022ΨΒ27ΩΕ0-ΒΜ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6293/17-8-2022
12/08/2022 03:00:0012/08/2022 14:10:33Προγραμματική Σύμβαση Μεταξύ «Δήμου Καρπάθου» και «Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής» για το έργο «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου»9Τ0ΛΩΕ0-ΖΔΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ170
11/08/2022 03:00:0011/08/2022 13:03:48ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 878-2022 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥΨΛΕΖΩΕ0-5ΞΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6237
11/08/2022 03:00:0011/08/2022 15:16:45ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 880-2022 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΨΣΟ1ΩΕ0-ΖΥ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6240
10/08/2022 03:00:0010/08/2022 12:22:49Απόφαση Δημάρχου με αρ. 876/2022 με θέμα: Ακύρωση της υπ'αριθ. 145/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.62ΩΧΩΕ0-Ρ3ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6185
10/08/2022 03:00:0011/08/2022 12:49:13Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 287/2022ΨΧ9ΗΩΕ0-ΒΥΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6200/10-8-2022
05/08/2022 03:00:0005/08/2022 14:06:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 286/2022ΨΤΑΞΩΕ0-ΚΜΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6032/3-8-2022
03/08/2022 03:00:0003/08/2022 12:56:44Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Κιγκλιδωμάτων για Δημοτικά Κτίρια»ΨΜ33ΩΕ0-Λ3ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6016
03/08/2022 03:00:0003/08/2022 12:17:54Απόφαση Ανάθεσης για «Παροχή υπηρεσιών απόφραξης-καθαρισμού φρεατίων & αποχετευτικών δικτύων Δ.Ε. Ολύμπου»62Χ5ΩΕ0-ΙΚΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6003
03/08/2022 03:00:0003/08/2022 11:51:20Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Πυροσβεστικών Κρουνών – Υδροστομίων και σχετικών εξαρτημάτων»6ΡΔΡΩΕ0-ΜΔ6ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6001
02/08/2022 03:00:0002/08/2022 16:01:34Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας»ΨΩΗ3ΩΕ0-ΜΥΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5999
02/08/2022 03:00:0002/08/2022 14:02:39Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 285/20226Π58ΩΕ0-ΝΞ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5969/2-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 15:24:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 280/20229Η7ΠΩΕ0-ΝΛ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5949/1-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 15:21:16Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 278/20229ΩΖ6ΩΕ0-432ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5947/1-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 15:22:31Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 279/20229ΔΠΡΩΕ0-ΑΨΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5948/1-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 15:41:07Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 283/202296ΦΧΩΕ0-Ο0ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5952/1-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 15:25:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 281/20229204ΩΕ0-5Α3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5950/1-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 15:35:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 282/2022Ρ0ΙΨΩΕ0-Ε1ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5951/1-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 16:02:32Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 284/202292ΞΣΩΕ0-ΡΡ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5953/1-8-2022
29/07/2022 03:00:0022/08/2022 16:29:21Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου σε Ιδιωτικό Συνεργείο»ΩΔΚΘΩΕ0-ΩΧΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5922
29/07/2022 03:00:0029/07/2022 14:47:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 277/2022ΨΚΥΡΩΕ0-ΣΓΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5914/29-7-2022
29/07/2022 03:00:0029/07/2022 14:33:17Απόφαση Δημάρχου 840/2022Ω30ΞΩΕ0-Α98ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5916
29/07/2022 03:00:0029/07/2022 12:07:57Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 276/2022ΨΠ8ΩΩΕ0-ΕΙΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5886/28-7-2022
28/07/2022 03:00:0028/07/2022 14:12:36Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 160/2022 ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών για την προμήθεια καυσίμων με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Άρθρο 32 Ν.4412/2016 λόγο άγονου διαγωνισμού και τροποποίηση όρων διακήρυξης (ως προς τιμή νομού)69ΜΩΩΕ0-Ξ43ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ160
28/07/2022 03:00:0028/07/2022 12:32:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 274/20226Α3ΜΩΕ0-Ε4ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5877/28-7-2022
28/07/2022 03:00:0028/07/2022 12:38:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 275/2022ΩΑ8ΟΩΕ0-1Ρ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5878/28-7-2022
27/07/2022 03:00:0028/07/2022 14:01:01Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 159/2022 ΘΕΜΑ 1o: Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της συνεδρίασης.6ΕΒ2ΩΕ0-Ι5ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ159
26/07/2022 03:00:0026/07/2022 14:00:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 272/20226ΤΖ7ΩΕ0-ΚΣΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5778/26-7-2022
26/07/2022 03:00:0026/07/2022 13:58:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 271/202267ΔΙΩΕ0-ΜΦΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5777/26-7-2022
26/07/2022 03:00:0026/07/2022 13:57:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 270/2022Ψ596ΩΕ0-ΗΒΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5776/26-7-2022
26/07/2022 03:00:0026/07/2022 13:55:40Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 269/2022Ρ4ΩΩΩΕ0-ΗΔΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5775/26-7-2022
26/07/2022 03:00:0026/07/2022 13:43:31Απόφαση ανάληψης 273/202295Γ8ΩΕ0-4ΧΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5796/26-7-2022
25/07/2022 03:00:0025/07/2022 14:40:16Απόφαση ανάληψης 268/2022Ψ9ΝΞΩΕ0-ΩΓΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5662/20-7-2022
21/07/2022 03:00:0021/07/2022 10:29:26ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.ΨΘΣΠΩΕ0-Φ45ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ801
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 14:15:41ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 156-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 503/21-1-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Ως το ποσό)6107ΩΕ0-7Ο8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ156
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 13:18:14Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»9ΩΖ1ΩΕ0-ΗΒΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5628
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 14:17:53ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 157-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της συνεδρίασης.9Ο9ΨΩΕ0-Ρ4ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ157
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 14:20:04ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 158-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού (άρθρο 31 ν.4915/2022) και για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης).9ΘΩΗΩΕ0-ΟΔ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ158
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 15:21:31Απόφαση ανάθεσης για «Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»6Ρ0ΖΩΕ0-ΕΛΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5624
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 09:15:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 267/2022ΨΑ3ΔΩΕ0-69ΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5587/18-7-2022
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 09:11:38Απόφαση ανάθεσης για «Καταχώρηση σε Ηλεκτρονικά και Έντυπα Μέσα σε Περιοδικό του Αεροδρομίου Αθηνών για την Τουριστική Προβολή»6ΛΣΝΩΕ0-2ΨΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5590
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 09:06:47Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 266/20226ΟΖΙΩΕ0-4ΨΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5586/18-7-2022
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 09:04:33Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 265/2022ΨΥ74ΩΕ0-2ΤΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5574/18-7-2022
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 09:02:24Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 264/2022ΨΑΚΧΩΕ0-2Η1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5573/18-7-2022
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 08:30:55Απόφαση ανάθεσης για «Καταχώρηση σε Ηλεκτρονικά και Έντυπα Μέσα σε Περιοδικό που Διανέμεται σε Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας για την Τουριστική Προβολή»6ΤΓΖΩΕ0-ΚΞΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5588
18/07/2022 03:00:0018/07/2022 13:30:58«Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε. Καρπάθου»ΨΩΞΜΩΕ0-ΣΦΧΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5581
18/07/2022 03:00:0018/07/2022 13:35:45Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 257/2022ΨΩΜΥΩΕ0-8Ω5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5566/18-7-2022
18/07/2022 03:00:0018/07/2022 13:37:35Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 258/202290ΔΡΩΕ0-16ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5567/18-7-2022
18/07/2022 03:00:0018/07/2022 13:39:04Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 259/20229ΘΤ2ΩΕ0-Η6ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5568/18-7-2022
18/07/2022 03:00:0018/07/2022 13:55:59Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 261/2022Ψ935ΩΕ0-ΗΝ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5570/18-7-2022
18/07/2022 03:00:0018/07/2022 13:57:46Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 262/20229Ζ5ΧΩΕ0-ΙΤ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5571/18-7-2022
18/07/2022 03:00:0019/07/2022 08:59:04Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 263/2022Ρ1ΝΗΩΕ0-ΧΑΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5572/18-7-2022
18/07/2022 03:00:0018/07/2022 13:40:31Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 260/2022ΨΦ28ΩΕ0-5ΟΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5569/18-7-2022
15/07/2022 03:00:0015/07/2022 14:48:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 256/20229ΥΡΝΩΕ0-ΡΥΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5541/15-7-2022
15/07/2022 03:00:0015/07/2022 13:22:07«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση βατότητας αγροτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου»9ΗΗ9ΩΕ0-ΖΚΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5529
15/07/2022 03:00:0015/07/2022 12:04:01Απόφαση ανάληψης 255/202269ΖΦΩΕ0-Ν5ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5514/15-7-2022
14/07/2022 03:00:0014/07/2022 14:43:33Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 254/20226ΝΘΕΩΕ0-Τ0ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5499/14-7-2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 12:59:51Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 240/2022ΩΜ3ΧΩΕ0-6ΝΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5333/11-7-2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 12:30:18Απόφαση ανάθεσης για «Καταχώρηση σε Ηλεκτρονικά και Έντυπα Μέσα για την Τουριστική Προβολή (Περιοδικό που Διανέμεται Δωρεάν με Εφημερίδα της Ελλάδος)»ΩΜΒ8ΩΕ0-ΕΡΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5372
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 12:57:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 238/2022ΩΜΘΥΩΕ0-ΧΟΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5331/11-7-2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 12:58:37Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 239/202262ΜΣΩΕ0-Ψ4ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5332/11-7-2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 13:04:14Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 242/2022ΨΗΚ5ΩΕ0-ΟΗΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5335/11-7-2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 13:02:01Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 241/202268ΓΘΩΕ0-Σ1ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5334/11-7-2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 13:25:05Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 251/202293ΔΡΩΕ0-11ΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5394/12-7-2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 13:26:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 252/2022ΨΑ61ΩΕ0-ΩΧΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5398/12-7-2022
12/07/2022 03:00:0012/07/2022 13:23:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 250/20229ΑΖΒΩΕ0-Ψ3ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5393/12-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 15:23:57Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 244/2022ΩΑ3ΔΩΕ0-6Ρ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5338/11-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 11:34:17Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 235/2022Ψ8ΠΠΩΕ0-Ε76ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5154/5-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 13:30:26Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 237/20229ΛΣΙΩΕ0-ΠΥΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5316/11-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 15:22:44Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 243/2022ΡΛΔΔΩΕ0-2ΦΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5337/11-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 13:33:59Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 732/20226ΗΔΤΩΕ0-Β77ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5314/11-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 15:26:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 245/2022636ΑΩΕ0-ΖΗ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5339/11-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 15:27:26Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 246/20229ΑΑΔΩΕ0-ΑΞΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5340/11-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 15:34:03Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 247/20226ΑΑΥΩΕ0-ΦΘΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5341/11-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 15:35:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 248/2022ΡΚ3ΝΩΕ0-572ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5342/11-7-2022
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 15:37:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 249/20229Λ5ΜΩΕ0-01ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5345/11-7-2022
08/07/2022 03:00:0008/07/2022 13:17:15Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η 7 2 69Γ22ΩΕ0-ΞΩΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5269
07/07/2022 03:00:0007/07/2022 14:53:21ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ6ΞΝΘΩΕ0-3ΡΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ724
07/07/2022 03:00:0007/07/2022 14:52:13Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσίας «Υδραυλικές υπηρεσίες για την ΔΕ Καρπάθου.»6ΘΔΡΩΕ0-ΗΥ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5249
07/07/2022 03:00:0007/07/2022 13:43:47Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων97Δ4ΩΕ0-Ε68ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5236
07/07/2022 03:00:0007/07/2022 11:14:30Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της υπηρεσίας Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση βατότητας αγροτικών οδών ΔΕ Καρπάθου.ΨΥ2ΤΩΕ0-ΙΕΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5215
06/07/2022 03:00:0006/07/2022 12:44:44ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΨ1Ε3ΩΕ0-9ΨΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5182
05/07/2022 03:00:0005/07/2022 08:20:25Ακύρωση της υπαριθ.70/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.ΩΑ9ΡΩΕ0-Σ1ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5107
04/07/2022 03:00:0004/07/2022 09:03:47Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 231/2022ΨΜ95ΩΕ0-ΒΓ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5049/1-7-2022
04/07/2022 03:00:0004/07/2022 09:02:34Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 230/2022ΨΜΞΩΩΕ0-7ΩΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5048/1-7-2022