Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις του Δημάρχου (από 1/7/2022 μέχρι σήμερα) όπως έχουν αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των πράξεων του Δημάρχου μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
12/04/2024 03:00:0012/04/2024 15:23:14Απόφαση ανάθεσης για την «Προμήθεια Κουρτινών για την Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Καρπάθου»ΡΡΟ7ΩΕ0-1Τ1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ14514
12/04/2024 03:00:0012/04/2024 11:27:23Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών χειροτεχνίας για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού και των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου»6ΙΩΗΩΕ0-9ΚΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14493
11/04/2024 03:00:0011/04/2024 13:32:39Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία «Υδραυλικές Εργασίες ΔΕ Ολύμπου»ΨΖΨ4ΩΕ0-ΞΙ1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ14455
11/04/2024 03:00:0011/04/2024 12:59:49Απόφαση Έγκριση μελέτης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».9ΟΔ2ΩΕ0-ΛΝΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14437/11-4-24
09/04/2024 03:00:0010/04/2024 12:21:32Απόφαση ανάθεσης για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για το έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ» - Ομάδα Α’ & Β’ της μελέτης»ΨΒ1ΠΩΕ0-Ν9ΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ14356
09/04/2024 03:00:0009/04/2024 11:43:43Απόφαση Δημάρχου 454 Απευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για «Υδραυλικές Εργασίες για την Δ.Ε. Καρπάθου»9ΛΖΔΩΕ0-51ΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ14338
08/04/2024 03:00:0008/04/2024 12:32:40Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Μίσθωση Μηχανήματος Καθαρισμού και Διαμόρφωσης Παραλιών Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου»9ΞΣΣΩΕ0-Ξ7ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14291
05/04/2024 03:00:0005/04/2024 15:20:04ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥΨΤΝ1ΩΕ0-0ΩΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ271
05/04/2024 03:00:0005/04/2024 12:35:50Απόφαση Δημάρχου 447 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων-ηλεκτροφωτισμού και δικτύων Δήμου Καρπάθου»Ρ6ΥΗΩΕ0-ΞΑΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14183
04/04/2024 03:00:0004/04/2024 13:37:46Απόφαση δημάρχου 441/2024 Ματαίωση Διαδικάσιας Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων-ηλεκτροφωτισμού και δικτύων Δήμου Καρπάθου6ΡΑ2ΩΕ0-ΑΥ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14046
03/04/2024 03:00:0003/04/2024 15:28:59«Ορισμός Αναπληρωτή του Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Οργάνωσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού για συγκεκριμένο χρόνο» Α Π Ο Φ Α Σ Η 438 /2024ΨΒΠΥΩΕ0-Χ9ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13916
02/04/2024 03:00:0003/04/2024 15:55:39Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Υδραυλικές Εργασίες για την ΔΕ Ολύμπου»6Ζ1ΤΩΕ0-ΙΞΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13633
02/04/2024 03:00:0004/04/2024 14:00:27Απόφαση δημάρχου 433/2024 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων-ηλεκτροφωτισμού και δικτύων Δήμου Καρπάθου» Ματαιώθηκε με την υπ'αριθμό 441/2024 απόφαση δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΡΑ2ΩΕ0-ΑΥ1)6ΣΙ9ΩΕ0-ΓΓΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13522
02/04/2024 03:00:0002/04/2024 14:11:43Απόφαση ανάθεσης για την «Προμήθεια Υποβρύχιων Αντλιών & Κινητήρων ΔΕ Καρπάθου- Ομάδα Β’ της μελέτης»ΨΦ2ΩΩΕ0-8Ω7ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ13587
02/04/2024 03:00:0002/04/2024 12:53:58Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου μας λόγω συνταξιοδότησης.ΨΥΧΔΩΕ0-ΔΤΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ428
29/03/2024 02:00:0001/04/2024 08:51:25Απόφαση δημάρχου 422/2024 Απόφαση ανάθεσης για την «Προμήθεια Υποβρυχίων Αντλιών & Κινητήρων ΔΕ Καρπάθου» ομάδα Α.ΨΥ1ΖΩΕ0-Η9ΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ13072
29/03/2024 02:00:0029/03/2024 14:12:56Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης – Αποχέτευσης για την Δ.Ε. Ολύμπου»Ρ6ΞΔΩΕ0-15ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13003
29/03/2024 02:00:0029/03/2024 13:39:36« Τροποποίηση Απόφασης Δημάρχου με αριθμ. 04/2024 για τον Ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Καρπάθου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 420 /2024Ψ7ΒΚΩΕ0-ΜΝΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ420/2024
29/03/2024 02:00:0029/03/2024 13:29:14Απόφαση Δημάρχου 419/2024 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Υδραυλικές Εργασίες για την Δ.Ε. Καρπάθου»Ρ69ΓΩΕ0-Ν4ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12956
28/03/2024 02:00:0028/03/2024 13:16:07Απόφαση Δημάρχου 409/2024 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης – Αποχέτευσης για την Δ.Ε. Καρπάθου»93ΓΖΩΕ0-ΩΗΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12665
27/03/2024 02:00:0027/03/2024 09:41:22«Ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων στον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Καρπάθου κ. Χαλκιά Ιωάννη» Α Π Ο Φ Α Σ Η 399/ 2024ΨΨ0ΛΩΕ0-Α5ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ399
26/03/2024 02:00:0026/03/2024 15:42:21Απόφαση ανάθεσης για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστημάτων Απόσμησης & Σχετικών Αναλωσίμων τους»ΨΑ2ΘΩΕ0-71ΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ12235
22/03/2024 02:00:0022/03/2024 08:51:18ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1-2024 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9ΨΡΚΩΕ0-Λ3ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5182
21/03/2024 02:00:0021/03/2024 17:50:53Απόφαση ανάθεσης για την «Προμήθεια Χημικού Υλικού (Ομάδα A’ της μελέτης)»Ψ578ΩΕ0-Η55ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ11715
21/03/2024 02:00:0021/03/2024 12:52:41Ανάθεση δημοσίευσης ΣΟΧ 1/2024 Δήμου Καρπάθου.Ψ7ΕΝΩΕ0-57ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ384
21/03/2024 02:00:0021/03/2024 12:49:02ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΖΑΒΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6545ΩΕ0-4ΤΝΣΥΜΒΑΣΗ11383/20-03-2024
21/03/2024 02:00:0021/03/2024 12:46:58ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ9ΤΗΓΩΕ0-67ΖΣΥΜΒΑΣΗ11536
20/03/2024 02:00:0020/03/2024 14:06:01Απόφαση ανάθεσης για την «Προμήθεια Χημικού Υλικού (Ομάδα Β’ της μελέτης)»ΨΩΔ1ΩΕ0-ΔΡΩΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ11388
20/03/2024 02:00:0020/03/2024 11:50:15Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Κουρτινών για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Καρπάθου»6Θ9ΚΩΕ0-8ΜΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11346
19/03/2024 02:00:0019/03/2024 13:59:12ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥΨ5ΤΡΩΕ0-57ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11123
15/03/2024 02:00:0015/03/2024 15:53:20Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία «Εργαστηριακοί Έλεγχοι Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης»ΡΝ1ΛΩΕ0-ΓΓΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ10918
14/03/2024 02:00:0014/03/2024 11:13:03ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ9Ε6ΛΩΕ0-Υ3ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ272
13/03/2024 02:00:0013/03/2024 09:58:43Απόφαση Δημάρχου αρ. 361/2024 Απευθείας ανάθεση για «Μίσθωση μηχανήματος έργου εκσκαφέα-φορτωτή για τις εργασίες του Τμήματος Ύδρευσης - Αποχέτευσης».ΨΤΓΩΩΕ0-5ΞΩΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ10349
12/03/2024 02:00:0012/03/2024 15:56:47ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ676ΗΩΕ0-ΗΜ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ360
09/03/2024 02:00:0009/03/2024 08:46:57Απόφαση ανάθεσης για «Ηχητική Κάλυψη Καρναβαλικής Εκδήλωσης Δήμου Καρπάθου»6ΧΟΦΩΕ0-95ΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9903
09/03/2024 02:00:0009/03/2024 08:03:45Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια αποκριάτικων Κερασμάτων και αξεσουάρ για την Καρναβαλική Εκδήλωση Δήμου Καρπάθου»ΨΠ7ΓΩΕ0-ΛΣ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9904
06/03/2024 02:00:0006/03/2024 13:38:17Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστημάτων Απόσμησης & Σχετικών Αναλωσίμων τους»963ΩΩΕ0-ΦΨΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9713
06/03/2024 02:00:0006/03/2024 12:57:49Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Υποβρύχιων Αντλιών & Κινητήρων ΔΕ Καρπάθου»6ΙΟΧΩΕ0-ΞΓΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9692
05/03/2024 02:00:0005/03/2024 13:57:41Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για το έργο “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Κ.Ε.Π.”»9ΥΥ4ΩΕ0-ΥΟΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9433
05/03/2024 02:00:0005/03/2024 10:18:47Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Χημικού Υλικού»6Ω1ΓΩΕ0-ΦΚΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9266
04/03/2024 02:00:0004/03/2024 15:27:00Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών δαπάνης για την «Καρναβαλική Εκδήλωση Δήμου Καρπάθου»Ψ423ΩΕ0-ΖΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9143
04/03/2024 02:00:0005/03/2024 08:34:17Απόφαση Δημάρχου 343 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Μίσθωση μηχανήματος έργου εκσκαφέα-φορτωτή για τις εργασίες του Τμήματος Ύδρευσης - Αποχέτευσης»ΨΕΙΝΩΕ0-86ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9189
04/03/2024 02:00:0004/03/2024 16:01:18Συμπληρωματική Συγκρότηση και ορισμός Μέλους Ομάδας Διοίκησης έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια.ΨΑΕ7ΩΕ0-Π92ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ341
01/03/2024 02:00:0001/03/2024 16:06:56Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου για ορισμό άμισθου Ειδικού ΣυμβούλουΡΝΚΚΩΕ0-Φ75ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8783
01/03/2024 02:00:0001/03/2024 16:12:00Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Εργαστηριακοί Έλεγχοι Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης»ΡΞ95ΩΕ0-Τ9ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1237
29/02/2024 02:00:0029/02/2024 12:41:59Σύσταση Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Καρπάθου.9Υ27ΩΕ0-ΖΛΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8357
29/02/2024 02:00:0001/03/2024 08:36:38: Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων/μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου έτους 2024.6Ψ3ΟΩΕ0-8ΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8530
29/02/2024 02:00:0029/02/2024 14:11:11Απόφαση Δημάρχου αρ 332/2024. Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης για «Μίσθωση μηχανήματος έργου για τις εργασίες του Τμήματος ύδρευσης – αποχέτευσης»ΨΖ98ΩΕ0-7ΩΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8422
28/02/2024 02:00:0028/02/2024 15:01:08ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΡΡ6ΡΩΕ0-ΗΑ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8136
28/02/2024 02:00:0028/02/2024 15:04:25ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΡΧΨΔΩΕ0-ΜΡΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8139
28/02/2024 02:00:0029/02/2024 14:28:15Απόφαση Δημάρχου αρ 319/2024 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Μίσθωση μηχανήματος έργου JCB για τις εργασίες του Τμήματος Ύδρευσης - Αποχέτευσης» Ματαίωση διαδικασίας με την υπ΄αριθμό 332/29-02-2024 (ΑΔΑ: ΨΖ98ΩΕ0-7ΩΚ) απόφαση Δημάρχου Καρπάθου.97Τ9ΩΕ0-Ξ8ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7967
27/02/2024 02:00:0027/02/2024 15:40:15Ανάθεση δημοσίευσης Περίληψη Απόφασης 296/2024 Δημάρχου.9ΞΝ2ΩΕ0-86ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ296
27/02/2024 02:00:0027/02/2024 14:48:41Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου για Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας9ΖΟ5ΩΕ0-2ΔΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7794
23/02/2024 02:00:0023/02/2024 10:50:17ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9Ο8ΝΩΕ0-ΨΑΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ296
23/02/2024 02:00:0023/02/2024 09:45:11ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΤ ΕΡΓΟΥ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΟΥΡΑ ΛΕΥΚΟΥ9Ψ96ΩΕ0-ΕΦ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7136/22-2-24
22/02/2024 02:00:0022/02/2024 14:13:05Απόφαση Δημάρχου αρ. 299/22-02-2024 Απευθείας ανάθεση για Παροχή υπηρεσιών απόφραξης δικτύων & εγκαταστάσεων αποχέτευσης Δ.Ε. ΚαρπάθουΡΘ6ΒΩΕ0-Ι6ΖΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7146
21/02/2024 02:00:0021/02/2024 16:24:07ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΡΣΒΒΩΕ0-Λ7ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6902
20/02/2024 02:00:0020/02/2024 08:54:45ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ6Υ60ΩΕ0-95ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63
15/02/2024 02:00:0015/02/2024 13:09:24Απόφαση Δημάρχου 277 / 2024 - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή υπηρεσιών απόφραξης δικτύων & εγκαταστάσεων αποχέτευσης Δ.Ε. Καρπάθου9ΞΝΗΩΕ0-ΠΒ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5972
14/02/2024 02:00:0014/02/2024 16:17:03Συγκρότηση της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου νομικού προσώπου ΠΟΡΟΚΕΟΣΜΩΕ0-ΘΘ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5834/14-2-2024
14/02/2024 02:00:0014/02/2024 16:19:48Συγκρότηση της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου νομικού προσώπου ΚΟΠΑΠΕΟΩΜΩΕ0-ΙΚΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5833/14-2-2024
12/02/2024 02:00:0012/02/2024 13:44:08Τροποποίηση απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 260/20249ΡΓΚΩΕ0-7ΥΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5425/12-2-2024
12/02/2024 02:00:0012/02/2024 14:53:36Απόφαση Δημάρχου 265/20246ΚΙΨΩΕ0-0Ρ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5465/12-2-2024
08/02/2024 02:00:0008/02/2024 14:47:21ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 238-2024 Δημάρχου.930ΠΩΕ0-6ΒΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ250
07/02/2024 02:00:0007/02/2024 13:00:23ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ68Δ8ΩΕ0-ΟΥ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4724
07/02/2024 02:00:0007/02/2024 12:58:50ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥΡΒΚΘΩΕ0-ΝΝΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4730
06/02/2024 02:00:0006/02/2024 14:02:48ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥΡΦΞ9ΩΕ0-Γ44ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4496/6-2-2024
06/02/2024 02:00:0006/02/2024 12:53:47ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6Ρ8ΨΩΕ0-644ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ239
06/02/2024 02:00:0006/02/2024 14:50:58Ανάθεση δημοσίευσης γνωστοποιήσεων για πρόσληψη δύο (2) Ειδικών Συμβούλων Δημάρχου Καρπάθου.93Ω7ΩΕ0-ΙΘ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ242
06/02/2024 02:00:0006/02/2024 15:00:37Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας πρακτικογράφου και ληξιάρχων ΔΕ Ολύμπου και Καρπάθου.6Μ0ΙΩΕ0-ΛΥΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ238
05/02/2024 02:00:0005/02/2024 16:05:20Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Ζωοτροφών για Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς»9ΘΦΛΩΕ0-ΟΤΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4298
05/02/2024 02:00:0005/02/2024 14:21:41ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΖΑΒΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΨΑ67ΩΕ0-Σ2ΔΣΥΜΒΑΣΗ4284/5-2-2024
30/01/2024 02:00:0030/01/2024 15:09:52Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ζωοτροφών για Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς»ΡΩΥΛΩΕ0-30ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3529
29/01/2024 02:00:0029/01/2024 14:13:08Απόφαση Δημάρχου Ορισμός υπαλλήλου ως χρήστη για την εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας καθώς και αναπληρωτή του.ΨΗΡ3ΩΕ0-ΦΨΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3334/29-01-2024
29/01/2024 02:00:0029/01/2024 14:08:21ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ6ΕΥΩΩΕ0-ΤΡΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ159
25/01/2024 02:00:0025/01/2024 14:14:23ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΨΔΨΩΩΕ0-ΞΧ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ143
25/01/2024 02:00:0025/01/2024 12:54:57Απόφαση Δημάρχου Ορισμός διαχειριστή Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ).ΨΗ9ΣΩΕ0-068ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2734/24-01-2024
24/01/2024 02:00:0024/01/2024 14:11:11ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΡ0ΓΔΩΕ0-8ΗΔΣΥΜΒΑΣΗ2418/24-01-2024
23/01/2024 02:00:0023/01/2024 14:35:49ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣΨΛΡΛΩΕ0-ΚΚ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ140
22/01/2024 02:00:0022/01/2024 14:28:45ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ9ΒΙΝΩΕ0-Λ0ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ134
22/01/2024 02:00:0022/01/2024 14:36:38Συμπλήρωση ομάδας (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια.985ΨΩΕ0-ΡΓΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ136
22/01/2024 02:00:0022/01/2024 14:40:29ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ9Φ0ΕΩΕ0-4ΣΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ137
19/01/2024 02:00:0019/01/2024 12:42:09ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ9ΓΘΡΩΕ0-734ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1620
19/01/2024 02:00:0019/01/2024 09:15:36ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ¨ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ.ΨΞΒΖΩΕ0-9Θ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1436
19/01/2024 02:00:0019/01/2024 09:08:27ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ¨ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ.97ΦΗΩΕ0-ΕΗΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1418
19/01/2024 02:00:0019/01/2024 09:06:31ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ¨ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ.ΨΛΠΙΩΕ0-ΩΤΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1421
19/01/2024 02:00:0019/01/2024 09:04:32ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ¨ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ.ΨΒΟΦΩΕ0-Ψ6ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1427
19/01/2024 02:00:0019/01/2024 09:01:27ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ¨ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ.6ΚΦ6ΩΕ0-Σ6ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1441
19/01/2024 02:00:0019/01/2024 08:57:50ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ¨ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ.ΨΣΝΩΩΕ0-6ΓΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1415
19/01/2024 02:00:0019/01/2024 08:54:09ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ¨ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ.ΨΩΒΕΩΕ0-Α3ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1444
19/01/2024 02:00:0019/01/2024 08:51:54ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ¨ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ.68ΕΞΩΕ0-ΛΛΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1438
19/01/2024 02:00:0019/01/2024 08:49:20ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ¨ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ.6Α2ΚΩΕ0-Γ6ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1424
19/01/2024 02:00:0019/01/2024 12:04:07Απόφαση ανατροπών ΑΑΥ έτους 2023Ψ8Σ3ΩΕ0-9Μ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35008
16/01/2024 02:00:0016/01/2024 15:17:37ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΨΞ6ΕΩΕ0-ΕΦΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85
16/01/2024 02:00:0016/01/2024 15:15:08ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ9Θ06ΩΕ0-ΒΕΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84
10/01/2024 02:00:0010/01/2024 12:11:00ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.69Ι1ΩΕ0-7Ο6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40
05/01/2024 02:00:0005/01/2024 12:50:02Αυτοδίκαιη λύση εργασιακής σχέσης Ειδικής Συνεργάτιδας, λόγω αποχώρησης του Δημάρχου που την προσέλαβε.ΨΑΨ1ΩΕ0-ΙΓ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12
05/01/2024 02:00:0005/01/2024 12:47:13Αυτοδίκαιη λύση εργασιακής σχέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, λόγω αποχώρησης του Δημάρχου που τον προσέλαβε.68ΜΘΩΕ0-ΚΜΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11
05/01/2024 02:00:0005/01/2024 12:52:41Αυτοδίκαιη λύση εργασιακής σχέσης Ειδικού Συνεργάτη, λόγω αποχώρησης του Δημάρχου που τον προσέλαβε.Ψ3Ο6ΩΕ0-ΟΗ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13
05/01/2024 02:00:0005/01/2024 12:55:39Αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.6Χ3ΞΩΕ0-33ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14
05/01/2024 02:00:0005/01/2024 13:35:23Οργάνωση και λειτουργία των καταργούμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Καρπάθου μέχρι την ενσωμάτωση αυτών στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και Τοποθέτηση από 1/1/2024 του αυτοδικαίως μεταφερθέντος προσωπικού των καταργηθέντων ΝΠΔΔ ΚΟΠΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5056/2023.ΡΕΗΘΩΕ0-0ΩΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17
03/01/2024 02:00:0003/01/2024 13:39:18ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ.ΨΤΗΩΩΕ0-ΖΝΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3
03/01/2024 02:00:0004/01/2024 12:17:3905-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝΨΓΕΜΩΕ0-ΗΨΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ05-2024
03/01/2024 02:00:0004/01/2024 10:34:1104-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝΡ8ΖΖΩΕ0-ΥΓ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ04-2024
29/12/2023 02:00:0029/12/2023 15:45:28Απευθείας ανάθεση για «Παροχή Υπηρεσιών Απόφραξης Δικτύων και Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης στην Δ.Ε. Ολύμπου για το έτος 2024»6ΣΩΙΩΕ0-591ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ35023
29/12/2023 02:00:0029/12/2023 12:18:07Απευθείας ανάθεση για την «Παροχή Υπηρεσιών για την παρακολούθηση της Εφαρμογής Διπλογραφικής Λογιστικής Μεθόδου για ένα (1) έτος, την σύνταξη Ισολογισμού χρήσης 2023 και την τήρηση των Φορολογικών Υποχρεώσεων του Δήμου Καρπάθου»9Ρ96ΩΕ0-6Ε2ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ34973
28/12/2023 02:00:0028/12/2023 15:56:28Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»90ΞΟΩΕ0-ΞΕΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ34908
28/12/2023 02:00:0028/12/2023 12:20:15Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού Κοινοτικού Κτιρίου Όθους»9Γ4ΩΩΕ0-5ΔΖΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ34846
27/12/2023 02:00:0027/12/2023 17:24:05Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Υλικών Φαρμακείου για το Πρόγραμμα “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”»6Β1ΝΩΕ0-Ν6ΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ34786
18/12/2023 02:00:0018/12/2023 18:29:24Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 1523/2023Ρ8ΥΗΩΕ0-72ΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ33963/18-12--2023
15/12/2023 02:00:0015/12/2023 17:57:06Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή υπηρεσιών απόφραξης δικτύων & εγκαταστάσεων αποχέτευσης στη Δ.Ε. Ολύμπου για το έτος 2024»9Ρ2ΨΩΕ0-ΧΑΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33763
15/12/2023 02:00:0015/12/2023 15:33:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 485/2023ΨΒΘΔΩΕ0-ΠΟ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ33715/15-12-2023
15/12/2023 02:00:0015/12/2023 15:32:40Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 484/2023ΨΝΠ2ΩΕ0-1ΓΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ33714/15-12-2023
15/12/2023 02:00:0015/12/2023 15:31:44Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 483/2023ΨΔΞΡΩΕ0-Ω7ΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ33713
15/12/2023 02:00:0015/12/2023 15:30:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 482/20236ΡΡ1ΩΕ0-3ΒΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ33712/15-12-2023
15/12/2023 02:00:0015/12/2023 15:27:28Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 481/2023ΨΠΤ1ΩΕ0-ΛΗΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ33711/15-12-2023
15/12/2023 02:00:0015/12/2023 16:23:27Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή Υπηρεσιών για την παρακολούθηση της Εφαρμογής Διπλογραφικής Λογιστικής Μεθόδου για ένα (1) έτος, την σύνταξη Ισολογισμού χρήσης 2023, την τήρηση των Φορολογικών Υποχρεώσεων και την Συμπλήρωση Εκκρεμοτήτων Δηλώσεων Ε9 του Δήμου Καρπάθου»Ρ6Σ3ΩΕ0-5ΧΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33755
13/12/2023 02:00:0013/12/2023 14:47:21Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Δήμου Καρπάθου»ΨΘΕ1ΩΕ0-ΦΛΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ33360
12/12/2023 02:00:0012/12/2023 11:59:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 478/2023616ΨΩΕ0-ΦΙ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ33108/12-12-2023
12/12/2023 02:00:0012/12/2023 15:05:42Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης 1497/2023Ψ0ΡΤΩΕ0-Τ7ΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ33191/12-12-2023
12/12/2023 02:00:0012/12/2023 15:03:02Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης 1496/2023ΡΠΠΓΩΕ0-9ΓΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ33189/12-12-2023
12/12/2023 02:00:0012/12/2023 15:51:22Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 480/2023973ΧΩΕ0-Ψ44ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ33202/12-12-2023
12/12/2023 02:00:0012/12/2023 15:37:21Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 479/20239Φ88ΩΕ0-ΨΣΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ33201/12-12-2023
12/12/2023 02:00:0012/12/2023 17:35:28Απόφαση ανάθεσης για «Παροχή Υπηρεσιών Συμμόρφωσης του Δήμου Καρπάθου με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR)»Ψ5ΞΕΩΕ0-1Ψ8ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ33217
11/12/2023 02:00:0018/12/2023 13:58:28Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού Κοινοτικού Κτιρίου Όθους»Ρ7Ε8ΩΕ0-ΝΥΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ32965
07/12/2023 02:00:0007/12/2023 14:57:28Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 477/20236Ρ94ΩΕ0-ΞΩΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ32623/7-12-2023
06/12/2023 02:00:0006/12/2023 12:59:14Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 476/2023ΨΟΦΗΩΕ0-ΥΓ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ32390/6-12-2023
06/12/2023 02:00:0006/12/2023 12:56:33Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 474/20239ΥΒΛΩΕ0-ΨΗ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ32384/6-12-2023
06/12/2023 02:00:0006/12/2023 12:56:18Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 475/2023ΨΥΜΖΩΕ0-ΚΒΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ32385/6-12-2023
04/12/2023 02:00:0004/12/2023 15:12:121486-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΨΜΜΣΩΕ0-73ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1486-2023
04/12/2023 02:00:0004/12/2023 10:29:19Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Επισκευή Αντλιών Λυμάτων»6ΓΘ6ΩΕ0-8ΤΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31997
30/11/2023 02:00:0030/11/2023 10:48:391480-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Την απευθείας ανάθεση στην ΠΥΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ «Super Market Πρωτοψάλτη», για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού,9036ΩΕ0-ΥΜ8ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1480-2023
30/11/2023 02:00:0030/11/2023 16:06:26Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 473/20239ΕΟΨΩΕ0-ΑΩΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ31848/30-11-2023
30/11/2023 02:00:0030/11/2023 16:04:46Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 472/20236ΞΤΖΩΕ0-ΙΥΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ31847/30-11-2023
29/11/2023 02:00:0029/11/2023 10:02:25Απευθείας ανάθεση του έργου: «Τσιµεντοστρώσεις τοπικών οδών ∆Ε Καρπάθου6ΝΟΚΩΕ0-ΜΜΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ31558/29-11-23
28/11/2023 02:00:0028/11/2023 13:58:07Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 471/20236ΣΝ4ΩΕ0-ΝΑΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ31500/28-11-2023
28/11/2023 02:00:0028/11/2023 13:54:59Τροποποίηση απόφασης ανάληψης πολυετίας 1339/2022Ψ0ΠΠΩΕ0-ΚΟΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ31501/28-11-2023
24/11/2023 02:00:0024/11/2023 19:35:20Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Δήμου Καρπάθου»ΨΩΓΟΩΕ0-ΚΦΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31134
24/11/2023 02:00:0024/11/2023 17:49:58Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Μηχανημάτων και Εργαλείων για την υπηρεσία ύδρευσης - αποχέτευσης»ΡΜΡ7ΩΕ0-ΥΑΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ31124
24/11/2023 02:00:0024/11/2023 16:15:31Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Σιδηροκατασκευών για τις Εγκαταστάσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης»9Ω1ΛΩΕ0-ΛΛΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ31114
22/11/2023 02:00:0022/11/2023 11:08:15Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 469/20236ΓΑΒΩΕ0-ΒΧΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ30825/2023
22/11/2023 02:00:0022/11/2023 11:09:23Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 470/20236ΘΩ9ΩΕ0-ΚΓΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ30830/2023
21/11/2023 02:00:0021/11/2023 14:47:45Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 468/2023ΩΧΘΒΩΕ0-ΚΥ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ30777/2023
21/11/2023 02:00:0021/11/2023 14:46:59Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 467/20236ΥΣΑΩΕ0-Υ78ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ30776/2023
21/11/2023 02:00:0021/11/2023 14:46:05Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 466/20236ΕΕΥΩΕ0-ΔΛ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ30775/2023
21/11/2023 02:00:0021/11/2023 14:45:16Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 465/2023689ΤΩΕ0-307ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ30774/2023
21/11/2023 02:00:0021/11/2023 14:44:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 464/2023ΨΣ5ΧΩΕ0-ΝΧΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ30773/2023
21/11/2023 02:00:0021/11/2023 14:43:07Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 463/2023Ψ50ΓΩΕ0-ΝΥ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ30772/2023
20/11/2023 02:00:0020/11/2023 12:39:004-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.9ΨΘΑΩΕ0-ΥΞ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2023
20/11/2023 02:00:0020/11/2023 12:45:375-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Τεχνικού προγράμματος Δήμου Καρπάθου Οικονομικού Έτους 2024.67Σ3ΩΕ0-7ΟΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2023
20/11/2023 02:00:0020/11/2023 12:53:296-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2024.ΨΛ9ΨΩΕ0-91ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2023
20/11/2023 02:00:0020/11/2023 14:56:16Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 462/20236Ε4ΞΩΕ0-ΛΟΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ30643/20-11-2023
20/11/2023 02:00:0020/11/2023 17:49:01Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Προεκτυπωμένων Διπλοτύπων Είσπραξης και Τριπλότυπων Γραμματίων Είσπραξης»Ψ0ΧΒΩΕ0-1ΓΩΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ30661
16/11/2023 02:00:0016/11/2023 17:48:05Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή Υπηρεσιών Συμμόρφωσης του Δήμου Καρπάθου με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR)»60ΩΑΩΕ0-ΙΚΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30428
16/11/2023 02:00:0016/11/2023 16:11:48Απόφαση ανάθεσης για «Καθαρισμός περιφερειακού δρόμου Πυλών για τις ανάγκες πυροπροστασίας»6ΤΙ4ΩΕ0-ΣΣΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ30401
16/11/2023 02:00:0016/11/2023 14:07:46Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης στο στάδιο έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για «Παροχή Υπηρεσιών Συμμόρφωσης του Δήμου Καρπάθου με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR)»ΨΘΕΧΩΕ0-ΞΒΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30374
15/11/2023 02:00:0015/11/2023 16:13:29Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας για το Τμήμα Περιβάλλοντος έτους 2023»6ΛΥ3ΩΕ0-Β09ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ30261
14/11/2023 02:00:0014/11/2023 13:56:26Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 461/20239ΒΑΚΩΕ0-ΡΨ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ30054/2023
14/11/2023 02:00:0014/11/2023 13:35:40Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης για «Συνεργασία με εταιρεία Τουριστικού Μάρκετινγκ που εδρεύει στο Εξωτερικό»65ΖΡΩΕ0-ΤΤ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30040
14/11/2023 02:00:0014/11/2023 13:28:35Απόφαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων.686ΙΩΕ0-Ζ9ΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ30039
13/11/2023 02:00:0013/11/2023 11:51:15Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 460/2023ΨΟΝΒΩΕ0-Ψ3ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28974/13-11-2023
10/11/2023 02:00:0010/11/2023 13:24:44Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Μηχανημάτων και Εργαλείων για την υπηρεσία ύδρευσης - αποχέτευσης»95ΕΙΩΕ0-ΗΩ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29751
10/11/2023 02:00:0010/11/2023 12:45:05Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού Κοινοτικού Κτιρίου Όθους»61ΩΘΩΕ0-5ΡΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29708
09/11/2023 02:00:0009/11/2023 15:51:54Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης & Επισκευής Κτηρίων Δήμου Καρπάθου»6Δ3ΦΩΕ0-ΧΨΩΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ29644
09/11/2023 02:00:0009/11/2023 12:41:24Έγκριση περιγραφής για την ανάθεση πρόσβασης σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων.90ΖΟΩΕ0-ΖΑ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29605
09/11/2023 02:00:0009/11/2023 10:14:18Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 459/20236ΛΛΔΩΕ0-34ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29565/8-11-2023
09/11/2023 02:00:0009/11/2023 10:12:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 458/2023ΨΩΩ8ΩΕ0-2Α3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29564/8-11-2023
09/11/2023 02:00:0009/11/2023 10:11:13Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 457/20236ΤΨ5ΩΕ0-Ρ26ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29563/8-11-2023
09/11/2023 02:00:0009/11/2023 10:10:03Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 456/2023ΨΨ1ΨΩΕ0-ΨΥΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29562/8-11-2023
08/11/2023 02:00:0008/11/2023 13:12:25Aπόφαση πολυετούς υποχρέωσης 1396/20236ΩΩΕΩΕ0-9Η9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29527/7-11-2023
07/11/2023 02:00:0007/11/2023 10:25:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 455/20239Ο0ΦΩΕ0-Φ4ΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29340/2023
07/11/2023 02:00:0007/11/2023 10:23:40Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 454/202362ΙΨΩΕ0-Σ23ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29339/2023
07/11/2023 02:00:0007/11/2023 10:22:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 453/2023ΨΡ37ΩΕ0-ΞΗΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29338/2023
07/11/2023 02:00:0007/11/2023 10:21:42Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Ζωοτροφών»6ΤΥΦΩΕ0-ΓΙΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ29345
06/11/2023 02:00:0006/11/2023 13:11:19Προκήρυξη διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υποδομών ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Καρπάθου»9Ξ1ΕΩΕ0-ΚΣ8ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ2023-176278
06/11/2023 02:00:0006/11/2023 10:33:45Απόφαση ανάθεσης για «Κάλυψη εξόδων Διαμονής σε Ξενοδοχείο στο πλαίσιο Συνδιοργάνωσης Συνεδρίου με το Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού»ΩΧΝΝΩΕ0-ΕΝΩΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ29109
06/11/2023 02:00:0006/11/2023 10:49:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 451/20239Ο53ΩΕ0-416ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29113/6-11-2023
06/11/2023 02:00:0006/11/2023 11:09:06Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης 1382/2023909ΟΩΕ0-Ο1ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29149/2023
06/11/2023 02:00:0006/11/2023 11:10:13Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 452/20236ΗΩΘΩΕ0-ΖΩΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29150/2023
06/11/2023 02:00:0006/11/2023 13:19:30ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: Υποέργο 1: «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Καρπάθου »6ΞΠΣΩΕ0-Ψ5ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29197
06/11/2023 02:00:0006/11/2023 13:27:04Διακήρυξη διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»Ψ3ΘΛΩΕ0-ΒΜΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29204
06/11/2023 02:00:0006/11/2023 17:10:40Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Προεκτυπωμένων Διπλοτύπων Είσπραξης και Τριπλότυπων Γραμματίων Είσπραξης»925ΟΩΕ0-ΓΕ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29254
06/11/2023 02:00:0006/11/2023 17:45:23Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Καθαρισμός περιφερειακού δρόμου Πυλών για τις ανάγκες πυροπροστασίας»9ΩΑΙΩΕ0-Φ1ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29301
06/11/2023 02:00:0006/11/2023 18:25:52Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Σιδηροκατασκευών για τις Εγκαταστάσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης»ΕΕΙΙΩΕ0-ΖΩ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29311
03/11/2023 02:00:0003/11/2023 18:40:24Απευθείας ανάθεση για «Κάλυψη Δαπανών Συνδιοργάνωσης Συνεδρίου με το Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού - Μίσθωση λεωφορείου για την μετακίνηση Συνέδρων εντός Καρπάθου»9ΑΠΓΩΕ0-8ΝΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ29061
03/11/2023 02:00:0003/11/2023 18:10:21Απόφαση ανάθεσης για «Κάλυψη Δαπανών Συνδιοργάνωσης Συνεδρίου με το Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού - δείπνο για 21 άτομα»ΨΝ70ΩΕ0-0ΝΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ29051
03/11/2023 02:00:0003/11/2023 11:13:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 450/2023669ΜΩΕ0-Φ6ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28943/3-11-2023
03/11/2023 02:00:0003/11/2023 11:12:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 449/202361ΜΕΩΕ0-7ΨΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28937/3-11-2023
02/11/2023 02:00:0002/11/2023 09:59:17Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 448/2023ΩΖΩΠΩΕ0-ΝΥ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28810/2-11-2023
02/11/2023 02:00:0002/11/2023 15:36:24Απόφαση ανάθεσης για «Έξοδα συμμετοχής του Δήμου Καρπάθου στην Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET 2023 στο Λονδίνο Αγγλίας (Προμήθεια Τοπικών Εδεσμάτων)»ΡΨΥΩΩΕ0-5ΔΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ28889
02/11/2023 02:00:0002/11/2023 14:44:44Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ζωοτροφών»ΡΦ5ΕΩΕ0-ΤΘΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28870
02/11/2023 02:00:0002/11/2023 16:00:33Απόφαση ανάθεσης για «Έξοδα συμμετοχής του Δήμου Καρπάθου στην Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET 2023 στο Λονδίνο Αγγλίας (Εισιτήρια, Διαμονή)»ΨΝΙ1ΩΕ0-ΨΦΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ28902
01/11/2023 02:00:0001/11/2023 16:08:25Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 447/2023ΨΘΧ0ΩΕ0-ΥΟΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28773/1-11-2023
01/11/2023 02:00:0001/11/2023 16:06:22Απόφαση ανάληψης πολυετίας 1364/202364ΕΥΩΕ0-ΙΧ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28772/1-11-2023
31/10/2023 02:00:0031/10/2023 16:01:18Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 446/20239ΤΑ4ΩΕ0-4ΦΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28613/31-10-2023
31/10/2023 02:00:0031/10/2023 15:59:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 445/2023Ρ1ΕΟΩΕ0-ΝΚΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28612/31-10-2023
31/10/2023 02:00:0031/10/2023 15:52:38Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Υλικού για την Τουριστική Προβολή της Καρπάθου»925ΝΩΕ0-ΘΦ6ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ28611
27/10/2023 03:00:0027/10/2023 10:48:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 442/202399ΘΒΩΕ0-7ΕΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28246/27-10-2023
27/10/2023 03:00:0027/10/2023 10:38:25Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 441/2023ΨΤΜΠΩΕ0-Ι51ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28243/27-10-2023
27/10/2023 03:00:0027/10/2023 10:49:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 443/20236ΙΘ1ΩΕ0-ΩΙΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28247/27-10-2023
27/10/2023 03:00:0027/10/2023 10:50:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 444/2023ΨΑ3ΑΩΕ0-ΚΘΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28242/27-10-2023
27/10/2023 03:00:0027/10/2023 19:23:22Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης & Επισκευής Κτηρίων Δήμου Καρπάθου»ΡΘ2ΔΩΕ0-ΠΒΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28347
27/10/2023 03:00:0027/10/2023 18:14:42Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συνδιοργάνωση Συνεδρίου με το Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού»Ρ81ΟΩΕ0-65ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28337
26/10/2023 03:00:0027/10/2023 17:50:31Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Έξοδα συμμετοχής του Δήμου Καρπάθου στην Έκθεση Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET 2023 στο Λονδίνο Αγγλίας»97Η5ΩΕ0-ΔΙΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28170
26/10/2023 03:00:0026/10/2023 14:56:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 440/2023ΡΟΤΨΩΕ0-Θ2ΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28141/26-10-2023
26/10/2023 03:00:0026/10/2023 14:55:43Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 439/2023Ψ50ΧΩΕ0-4ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28140/26-10-2023
26/10/2023 03:00:0026/10/2023 14:54:15Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 438/2023ΨΔΞΡΩΕ0-76ΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28139/26-10-2023
26/10/2023 03:00:0026/10/2023 12:18:00Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 437/2023ΨΔΓ8ΩΕ0-ΡΡ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28136/26-10-2023
25/10/2023 03:00:0025/10/2023 09:07:18Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 435/2023Ψ6ΛΗΩΕ0-6ΡΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ27922/25-10-2023
25/10/2023 03:00:0025/10/2023 13:20:26Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 436/20236Λ84ΩΕ0-Κ1ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ28002
25/10/2023 03:00:0025/10/2023 15:27:01Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας για το Τμήμα Περιβάλλοντος έτους 2023»9Ξ1ΜΩΕ0-2ΛΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28051
25/10/2023 03:00:0025/10/2023 16:25:34Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Υλικού για την Τουριστική Προβολή της Καρπάθου»ΨΧΤΜΩΕ0-ΒΓΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28061
24/10/2023 03:00:0024/10/2023 15:33:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 434/2023Ψ5ΒΒΩΕ0-ΩΗΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ27884/24-10-2023
24/10/2023 03:00:0024/10/2023 15:30:50Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 433/20239ΡΠΓΩΕ0-ΗΛΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ27883/24-10-203
24/10/2023 03:00:0024/10/2023 15:22:55ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με τον Αναπτυξιακός Οργανισμός με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» για Την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Καρπάθου κατά τη Σύνταξη ΜελετώνΨ19ΑΩΕ0-ΨΟΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24/10/2023
23/10/2023 03:00:0023/10/2023 12:53:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 432/2023ΨΩ33ΩΕ0-ΖΛΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ27624/23-10-2023
23/10/2023 03:00:0023/10/2023 12:52:32Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 431/2023ΨΑ7ΒΩΕ0-224ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ27623/23-10-2023
23/10/2023 03:00:0023/10/2023 12:50:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 430/20239ΔΡΨΩΕ0-Υ5ΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ27622/23-10-2023
20/10/2023 03:00:0020/10/2023 14:54:39Απόφαση ανάθεσης για «Ηχητική Κάλυψη για Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης στην Κοινότητα Βωλάδας για τον Ήρωα Χριστόφορο Λυτό»ΨΟ8ΥΩΕ0-Ο7ΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ27558
19/10/2023 03:00:0019/10/2023 17:15:30Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Ανακαίνιση Αίθουσας Δ.Σ. και τμήματος Αιρετών Οργάνων (Καρέκλες, Έδρανα κλπ)»9ΔΒΣΩΕ0-6Η8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27432
18/10/2023 03:00:0018/10/2023 14:18:58Απευθείας ανάθεση για «Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»6ΘΓ9ΩΕ0-ΙΕΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ27263
17/10/2023 03:00:0017/10/2023 15:09:27Απόφαση ανάθεσης για «Καθαρισμό Γεωτρήσεως στη Θέση Ποταμία της Τ.Κ. Μενετών»ΩΖ9ΙΩΕ0-ΧΒΖΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ27136
16/10/2023 03:00:0016/10/2023 16:27:50Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή Υπηρεσιών Συμμόρφωσης του Δήμου Καρπάθου με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR)»Ψ1Υ3ΩΕ0-Ρ36ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27012
16/10/2023 03:00:0016/10/2023 15:32:44Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Δαπάνες Εκδήλωσης Τιμής και Μνήμης στην Κοινότητα Βωλάδας για τον Ήρωα Χριστόφορο Λυτό»ΡΡΥΤΩΕ0-ΕΛΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27000
16/10/2023 03:00:0016/10/2023 14:12:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 429/2023Ρ96ΕΩΕ0-Π0ΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ26980/16-10-2023
13/10/2023 03:00:0013/10/2023 10:53:16Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 428/2023ΨΒΕ0ΩΕ0-ΑΑ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ26802/13-10-2023
13/10/2023 03:00:0013/10/2023 10:52:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 427/2023ΩΝΧ0ΩΕ0-5Γ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ26684/12-10-2023
13/10/2023 03:00:0013/10/2023 10:50:48Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 426/20239ΒΡΕΩΕ0-38ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ26678/12-10-2023
13/10/2023 03:00:0013/10/2023 09:51:38ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ69Α0ΩΕ0-1ΩΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26788
12/10/2023 03:00:0012/10/2023 16:47:24Απευθείας ανάθεση για «Συμβουλευτική Υποστήριξη από Εξειδικευμένη Εταιρεία Συμβούλων Τουριστικού Μάρκετινγκ»9ΠΓ4ΩΕ0-ΙΤΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ26778
12/10/2023 03:00:0012/10/2023 14:15:47Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»ΨΔΜΑΩΕ0-ΞΨΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26696
11/10/2023 03:00:0011/10/2023 14:39:01Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Δημοτικών Δρόμων Πλατειών Κοινοχρήστων Χώρων ΔΕ Ολύμπου (Ομάδα Α’ της μελέτης)»9ΚΛΚΩΕ0-ΣΝ6ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ26271
11/10/2023 03:00:0011/10/2023 10:52:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 425/20239ΟΤΘΩΕ0-176ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ26441/10-10-2023
10/10/2023 03:00:0010/10/2023 15:55:21Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Υλικών για Συντήρηση κι Επισκευή Δημοτικών Δρόμων Πλατειών Κοινοχρήστων Χώρων ΔΕ Καρπάθου9ΞΩ6ΩΕ0-ΖΗΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ26400
09/10/2023 03:00:0009/10/2023 14:53:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 424/20239Π58ΩΕ0-276ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ26296/9-10-2023
09/10/2023 03:00:0009/10/2023 14:52:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 423/2023Ψ3Μ8ΩΕ0-7ΦΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ26295/9-10-2023
09/10/2023 03:00:0009/10/2023 13:49:24Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 422/202364ΤΔΩΕ0-Α6ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ26279/9-10-2023
09/10/2023 03:00:0009/10/2023 13:47:01Απόφαση ανάληψης πολυετίας 1283/20239ΔΠΒΩΕ0-Φ33ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ26278/9-10-2023
06/10/2023 03:00:0006/10/2023 11:22:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 417/202368ΩΖΩΕ0-83ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ26063/6-10-2023
06/10/2023 03:00:0006/10/2023 15:09:00Απευθείας ανάθεση για "Συντήρηση Φωτοτυπικών και Εκτυπωτικών μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου"9ΝΧ1ΩΕ0-Β87ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ26106
06/10/2023 03:00:0006/10/2023 14:40:18Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Καθαρισμό Γεωτρήσεως στη θέση Ποταμία της Τ.Κ. Μενετών»68ΕΩΩΕ0-7Κ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26135
06/10/2023 03:00:0006/10/2023 16:00:44Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 420/2023ΡΝ8ΔΩΕ0-ΓΚΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ26180/6-10-2023
06/10/2023 03:00:0006/10/2023 15:51:19Προγραμματική σύμβαση με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΕΩΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6ΤΧ8ΩΕ0-ΑΟΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4/10/2023
06/10/2023 03:00:0006/10/2023 15:59:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 419/20236ΣΧΜΩΕ0-ΓΚΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ26179/6-10-2023
06/10/2023 03:00:0006/10/2023 16:02:22Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 421/202398Φ7ΩΕ0-Ξ6ΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ26181/6-10-2023
06/10/2023 03:00:0006/10/2023 15:58:31Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 418/2023Ψ3Ο7ΩΕ0-ΗΜΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ26178/6-10-2023
05/10/2023 03:00:0005/10/2023 16:19:39Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 411/2023Ρ30ΥΩΕ0-Τ6ΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ25837/4-10-2023
05/10/2023 03:00:0005/10/2023 16:13:52Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 408/20236ΘΠΣΩΕ0-ΕΔΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ25834/4-10-2023
05/10/2023 03:00:0005/10/2023 16:14:55Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 409/2023ΨΙΠ5ΩΕ0-ΤΞΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ25835/4-10-2023
05/10/2023 03:00:0005/10/2023 16:17:27Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 410/2023691ΤΩΕ0-4Ι5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ25836/4-10-2023
05/10/2023 03:00:0005/10/2023 16:21:26Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 412/2023ΨΓΚ1ΩΕ0-ΡΦΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ25838/4-10-2023
05/10/2023 03:00:0005/10/2023 16:23:00Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 413/202396Ξ1ΩΕ0-ΩΛΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ25839/4-10-2023
05/10/2023 03:00:0005/10/2023 16:26:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 414/2023ΨΖΠΔΩΕ0-Χ30ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ25840/4-10-2023
05/10/2023 03:00:0005/10/2023 16:38:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 415/2023ΨΗΣΓΩΕ0-Τ0ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ25841/4-10-2023
05/10/2023 03:00:0005/10/2023 16:39:24Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 416/202399ΤΚΩΕ0-2ΛΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ25869/4-10-2023
04/10/2023 03:00:0005/10/2023 13:34:11Απευθείας ανάθεση για την «Δαπάνη προμήθειας αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο της εκδήλωσης 5ης Οκτωβρίου στην Κοινότητα Μενετών για την 79η Επέτειο του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος Καρπάθου»ΕΗ35ΩΕ0-Τ1ΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ25896
04/10/2023 03:00:0004/10/2023 19:47:58Απευθείας ανάθεση για «Παράθεση γεύματος στις Μενετές Καρπάθου την 5η Οκτωβρίου στο πλαίσιο Εκδήλωσης για την 79η Επέτειο του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος Καρπάθου»Ρ4ΖΒΩΕ0-31ΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ25906
04/10/2023 03:00:0004/10/2023 17:38:41Απόφαση ανάθεσης για «Παράθεση γεύματος-Κεράσματος Εκδηλώσεων για την 79η Επέτειο του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος Καρπάθου»6Ζ2ΑΩΕ0-ΙΔΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ25885
04/10/2023 03:00:0004/10/2023 17:07:25Απόφαση ανάθεσης για «Ηχητική Κάλυψη Εκδηλώσεων για την 79η Επέτειο του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος Καρπάθου»Ρ60ΝΩΕ0-ΘΒ7ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ25875
03/10/2023 03:00:0003/10/2023 13:53:29Απόφαση ανάθεσης για «Μίσθωση Βυτίου Μεταφοράς Νερού Ύδρευσης»Ψ8Φ8ΩΕ0-ΛΡΩΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ25621
02/10/2023 03:00:0002/10/2023 10:14:42Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 406/2023Ψ2ΙΧΩΕ0-Σ2ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ25389/2-10-2023
02/10/2023 03:00:0002/10/2023 10:10:55Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 1249/2023964ΠΩΕ0-ΧΔΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ25381/2-10-2023
02/10/2023 03:00:0002/10/2023 15:12:11Απευθείας ανάθεση για την «Επισκευή Γεωτρήσεως στην θέση Κόκκινου στην ΔΕ Ολύμπου»9Ε2ΜΩΕ0-Ω92ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ25501
02/10/2023 03:00:0002/10/2023 11:29:02Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος για Συντήρηση κι Επισκευή Δημοτικών Δρόμων Πλατειών Κοινοχρήστων Χώρων ΔΕ Καρπάθου»ΨΡΒ4ΩΕ0-Ο16ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ24588
02/10/2023 03:00:0002/10/2023 13:41:17Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 407/2023Ψ4ΒΞΩΕ0-94ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ25407/2-10-2023
28/09/2023 03:00:0028/09/2023 16:42:04Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 403/202362Μ7ΩΕ0-ΕΤΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ25214/28-9-2023
28/09/2023 03:00:0028/09/2023 16:41:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 402/2023Ρ7Α1ΩΕ0-ΑΗΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ25213/28-9-2023
28/09/2023 03:00:0028/09/2023 16:32:52Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Δαπάνες Εκδηλώσεων για την 79η Επέτειο του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος Καρπάθου»65ΡΓΩΕ0-Λ0ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25215
28/09/2023 03:00:0028/09/2023 13:49:13Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 405/20236ΗΨ4ΩΕ0-ΞΙΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ25153/28-9-2023
28/09/2023 03:00:0028/09/2023 13:43:45Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 404/2023ΩΖΟΒΩΕ0-ΒΣΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ25152/28-9-2023
28/09/2023 03:00:0028/09/2023 12:32:35Απευθείας ανάθεση για «Εργασίες Απεντόμωσης Κτιρίων Δήμου»6Ζ57ΩΕ0-ΞΙ3ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ25069
26/09/2023 03:00:0026/09/2023 16:48:22Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Μίσθωση Βυτίου Μεταφοράς Νερού Ύδρευσης»ΨΛΨΟΩΕ0-ΠΤ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24917
26/09/2023 03:00:0026/09/2023 15:12:11Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων Τουριστικού μάρκετινγκ»ΡΩΜ6ΩΕ0-8ΦΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24907
26/09/2023 03:00:0026/09/2023 14:06:49Απόφαση ανάθεσης για «Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου από 30/09/2023 έως 29/09/2024»6ΙΓΔΩΕ0-36ΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ24865
26/09/2023 03:00:0026/09/2023 13:36:03Ανάθεση δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων9ΙΧΟΩΕ0-Ο3ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24859
25/09/2023 03:00:0026/09/2023 12:58:00Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 401/2023ΨΩ9ΠΩΕ0-7ΩΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ24752/25-9-2023
22/09/2023 03:00:0022/09/2023 17:08:11Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης κι Επισκευής Δημοτικών Δρόμων, Πλατειών και Κοινοχρήστων Χώρων ΔΕ Καρπάθου»Ε7ΔΤΩΕ0-ΘΟΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24588
22/09/2023 03:00:0022/09/2023 13:57:03Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 400/20236ΣΥΒΩΕ0-07ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ24530/22-9-2023
21/09/2023 03:00:0021/09/2023 12:41:07Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 1202/2023ΨΠΠΧΩΕ0-Δ1ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ23998/19-9-2023
21/09/2023 03:00:0022/09/2023 11:24:54Απόφαση Δημάρχου 1223 Έγκριση τευχών και διαδικασίας ανάθεσης για το έργο: «Αντικατάσταση αποχετευτικών δικτύων στις περιοχές Τ.Κ. Βωλάδας, Δασονομείο Δ.Κ. Πηγαδίων και Ζετές Δ.Κ. Πηγαδίων, Δήμου Καρπάθου». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ90ΔΚΩΕ0-ΝΛΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1223/21-9-2023
21/09/2023 03:00:0021/09/2023 14:14:24Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 399/2023Ρ78ΥΩΕ0-ΝΕΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ24349/21-9-2023
20/09/2023 03:00:0020/09/2023 15:03:55Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 394/2023ΨΑ00ΩΕ0-ΙΗΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ24143/20-9-2023
20/09/2023 03:00:0020/09/2023 10:14:29ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΨΨΖΓΩΕ0-01ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1206
20/09/2023 03:00:0020/09/2023 13:36:16Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης εφαρμογών λογισμικού».688ΖΩΕ0-9ΔΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ24123
20/09/2023 03:00:0020/09/2023 14:05:59Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 395/2023ΩΖ4ΓΩΕ0-9ΡΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ24161/20-9-2023
20/09/2023 03:00:0020/09/2023 14:59:13Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 392/2023ΨΓΘΣΩΕ0-ΕΗΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ24141/20-9-2023
20/09/2023 03:00:0020/09/2023 15:02:54Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 393/2023ΩΧΒΞΩΕ0-ΞΑΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ24142/20-9-2023
20/09/2023 03:00:0020/09/2023 15:31:10Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Επισκευή Γεωτρήσεως στη θέση Κόκκινου στη ΔΕ Ολύμπου»9ΘΥΖΩΕ0-Μ7ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24203
20/09/2023 03:00:0020/09/2023 15:36:16Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 396/2023ΡΘΗΛΩΕ0-96ΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ24186/20-9-2023
20/09/2023 03:00:0020/09/2023 15:38:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 397/202361ΤΨΩΕ0-ΒΝΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ24187/20-9-2023
20/09/2023 03:00:0020/09/2023 15:39:35Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 398/2023ΡΨ7ΝΩΕ0-ΛΞ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ24188/20-9-2023
20/09/2023 03:00:0020/09/2023 17:52:26Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου»ΕΠΠΨΩΕ0-ΦΗΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ24220
19/09/2023 03:00:0019/09/2023 16:05:36Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Εργασίες Απεντόμωσης Κτιρίων Δήμου»69ΘΞΩΕ0-ΥΜΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23
19/09/2023 03:00:0019/09/2023 13:52:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 391/2023Ρ4Ψ8ΩΕ0-ΥΓΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ23983/19-9-2023
18/09/2023 03:00:0018/09/2023 13:31:35Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 387/2023ΨΧΡΠΩΕ0-ΡΥΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ23707/18-9-2023
18/09/2023 03:00:0018/09/2023 11:14:07Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 385/20239ΞΣΜΩΕ0-ΑΘΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ23629/18-9-2023
18/09/2023 03:00:0018/09/2023 13:30:33Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 386/20236ΟΔ7ΩΕ0-ΒΗ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ23706/18-9-2023
18/09/2023 03:00:0018/09/2023 13:34:50Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 389/2023ΡΒΙΤΩΕ0-Τ9ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ23709/18-9-2023
18/09/2023 03:00:0018/09/2023 13:33:22Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 388/2023ΡΩΛΕΩΕ0-ΟΤΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ23708/18-9-2023
18/09/2023 03:00:0018/09/2023 13:53:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 390/2023ΨΩΘ4ΩΕ0-ΚΗΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ23710/18-9-2023
15/09/2023 03:00:0015/09/2023 17:13:18Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου από 30/09/2023 έως 29/09/2024»Ρ9ΙΡΩΕ0-ΣΩΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23567
15/09/2023 03:00:0015/09/2023 12:03:48Απόφαση Δημάρχου 1179 «Απευθείας ανάθεση του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Καρπάθου».ΨΖΥΘΩΕ0-Τ0ΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ23506/15-9-23
14/09/2023 03:00:0014/09/2023 17:01:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 384/20236Ρ42ΩΕ0-Γ11ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ23378/14-9-2023
14/09/2023 03:00:0014/09/2023 16:49:43Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 383/2023ΩΧΙ5ΩΕ0-ΞΩΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ23351/14-9-2023
14/09/2023 03:00:0014/09/2023 15:31:16Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 382/202361Ω9ΩΕ0-ΝΟΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ23350/14-9-2023
14/09/2023 03:00:0014/09/2023 15:29:54Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 381/20239ΜΟ3ΩΕ0-4ΝΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ23349/14-9-2023
14/09/2023 03:00:0014/09/2023 15:26:41Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 380/20239ΗΚΤΩΕ0-8ΥΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ23347/14-9-2023
14/09/2023 03:00:0014/09/2023 15:25:41Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 379/2023ΡΒΥΒΩΕ0-ΙΚΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ23346/14-9-2023
14/09/2023 03:00:0014/09/2023 15:12:46Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης κι Επισκευής Δημοτικών Δρόμων Πλατειών Κοινοχρήστων Χώρων ΔΕ Ολύμπου»6ΙΔΣΩΕ0-ΡΨΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23348
14/09/2023 03:00:0014/09/2023 12:32:28Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 378/20239ΔΨ9ΩΕ0-Ρ4ΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ23274/14-9-2023
14/09/2023 03:00:0014/09/2023 11:44:23ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2023-20249ΤΔΞΩΕ0-03ΟΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ23284
14/09/2023 03:00:0014/09/2023 11:35:06ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2023-2024»ΨΝ7ΠΩΕ0-6Σ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23270
13/09/2023 03:00:0013/09/2023 11:36:361177-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 1. Την μεταφορά εντός της Δημοτικής ενότητας Ολύμπου Καρπάθου του Δημοτικού σχολείου Διαφανίου και τη συστέγαση του με το γυμνάσιο Ολύμπου. 2. Την επαναλειτουργία του διδακτηρίου του νηπιαγωγείου Όθους από το σχολικό έτος 2023 -2024 στο δημοτικό μέγαρο Όθους, και στην ίδια αίθουσα που λειτουργούσε στο παρελθόν.6Ρ0ΖΩΕ0-ΘΑ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1177-2023
12/09/2023 03:00:0012/09/2023 12:57:40ΆΔΕΙΑ ΚΑΤ" ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΑΧΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ9Τ64ΩΕ0-194ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15722
12/09/2023 03:00:0012/09/2023 12:55:50ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΗΨ361ΩΕ0-ΧΘΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23003
08/09/2023 03:00:0008/09/2023 13:21:05Αμοιβή για την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Δήμου Καρπάθου στις εκλογές της9ΘΙ0ΩΕ0-31ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ22727
08/09/2023 03:00:0008/09/2023 11:47:55Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ολύμπου»6ΧΗΠΩΕ0-ΚΣ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ22679
08/09/2023 03:00:0008/09/2023 13:38:12Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Υποβρύχιων Αντλιών & Κινητήρων Γεωτρήσεων, Υδάτων και Λυμάτων ΔΕ Ολύμπου»65ΒΠΩΕ0-5ΡΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ22728
08/09/2023 03:00:0008/09/2023 11:21:29ΑΑΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (2023) ΤΟΥ ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ. ΜΑΡΑΡΓΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑ96ΩΓΩΕ0-19ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ22671
08/09/2023 03:00:0008/09/2023 13:38:21ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9Χ9ΑΩΕ0-Η29ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1166/2023
08/09/2023 03:00:0008/09/2023 11:23:11Δημοσίευση ανακοίνωσης επιτροπής περιβάλλοντος περιφέρειας Νοτίου Αiγαίου9ΗΕΘΩΕ0-89ΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ22674
08/09/2023 03:00:0020/09/2023 10:22:21Ανάθεση δημοσίευσης ανακοίνωσης επιτροπής περιβάλλοντος περιφέρειας Νοτίου ΑιγαίουΨ79ΥΩΕ0-ΩΙ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22692
07/09/2023 03:00:0007/09/2023 10:41:05Αποπληρωμή συνεχιζόμενης σύμβασης για Συστημα εξοικονομησης διασφαλισης επαρκειας και βελτιωσης ποιοτητας ποσιμου νερου Δημου Καρπαθου (Αντώνης Τρίτσης)9747ΩΕ0-ΙΥ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ22531
07/09/2023 03:00:0007/09/2023 09:03:51Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπών Υλικών Γραφείου»6ΛΧ2ΩΕ0-7ΦΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22457
06/09/2023 03:00:0006/09/2023 16:04:33ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με τον Αναπτυξιακό οργανισμό με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», Για Την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Καρπάθου κατά τη Σύνταξη ΜελετώνΡΟΙ8ΩΕ0-115ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5/9/2023
06/09/2023 03:00:0006/09/2023 15:32:58Προγραμματική σύμβαση Μεταξύ «Δήμου Καρπάθου» και «Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» για την εκπόνηση του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: «ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ESG»6ΥΞΥΩΕ0-Ξ5ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6/9/2023
06/09/2023 03:00:0006/09/2023 17:09:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 373/2023ΡΒΑΞΩΕ0-5ΓΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ22499/6-9-2023
06/09/2023 03:00:0006/09/2023 17:08:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 372/202399ΡΞΩΕ0-ΓΚ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ22489/6-9-2023
06/09/2023 03:00:0006/09/2023 16:41:48Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 371/2023Ψ38ΗΩΕ0-ΙΞΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ22489/6-9-2023
06/09/2023 03:00:0006/09/2023 16:40:47Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 370/2023Ψ34ΧΩΕ0-ΛΛΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ22488/6-9-2023
05/09/2023 03:00:0005/09/2023 13:44:44Απόφαση ανάθεσης για «Συνεργασία με εταιρεία Τουριστικού Μάρκετινγκ που εδρεύει στο Εξωτερικό»ΨΞΨΛΩΕ0-Α75ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ22308
04/09/2023 03:00:0013/09/2023 11:55:01Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της υπηρεσίας ««ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ SERVER, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ».96ΘΚΩΕ0-ΒΛΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22063
01/09/2023 03:00:0001/09/2023 13:23:00Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 369/202396ΗΚΩΕ0-2ΘΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ21968/1-9-2023
01/09/2023 03:00:0001/09/2023 13:20:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 368/2023ΩΖΨΓΩΕ0-3ΚΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ21964/1-9-2023
30/08/2023 03:00:0030/08/2023 18:59:32Απόφαση ανάθεσης για την Δαπάνη εκδήλωσης “Karpathos 3 on 3 Streetball” του 1ου Φεστιβάλ Αθλητισμού, Γαστρονομίας και Τουρισμού 01/09/2023 στο Πλαίσιο Εορτασμού της Ημέρας Τουρισμού60ΦΩΩΕ0-ΙΓΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ21665
30/08/2023 03:00:0030/08/2023 18:44:06Απόφαση ανάθεσης για Προμήθεια Μαγειρικής Εστίας για Εκδήλωση 1ου Φεστιβάλ Αθλητισμού, Γαστρονομίας και Τουρισμού 01/09/2023 στο Πλαίσιο Εορτασμού της Ημέρας Τουρισμού9Κ3ΡΩΕ0-Γ3ΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ21651
30/08/2023 03:00:0030/08/2023 18:29:34Απόφαση ανάθεσης για Ηχητική και Φωτιστική Κάλυψη Εκδήλωσης για το 1ο Φεστιβάλ Αθλητισμού, Γαστρονομίας και Τουρισμού 01/09/2023 στο Πλαίσιο Εορτασμού της Ημέρας ΤουρισμούΡ6ΓΘΩΕ0-ΣΝΒΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ21650
30/08/2023 03:00:0030/08/2023 18:06:10Απευθείας ανάθεση για «Δαπάνες Διοργάνωσης Εκδήλωσης για το 1Ο Φεστιβάλ Αθλητισμού, Γαστρονομίας και Τουρισμού 01/09/2023 στο Πλαίσιο Εορτασμού της Ημέρας Τουρισμού (Διαμόρφωση και στολισμός πλατείας Επαρχείου)»Ω875ΩΕ0-ΠΦ6ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ21640
30/08/2023 03:00:0030/08/2023 17:44:50Απευθείας ανάθεση για «Δαπάνες Διοργάνωσης Εκδήλωσης για το 1Ο Φεστιβάλ Αθλητισμού, Γαστρονομίας και Τουρισμού 01/09/2023 στο Πλαίσιο Εορτασμού της Ημέρας Τουρισμού (προμήθεια Τοπικών εδεσμάτων)»ΨΞΕΥΩΕ0-ΧΜ6ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ21630
30/08/2023 03:00:0030/08/2023 17:10:33Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Δαπάνες Διοργάνωσης Εκδήλωσης για το 1Ο Φεστιβάλ Αθλητισμού, Γαστρονομίας και Τουρισμού 01/09/2023 στο Πλαίσιο Εορτασμού της Ημέρας Τουρισμού (εκτυπώσεις έντυπου υλικού)»ΨΣ1ΗΩΕ0-2Θ6ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ21620
30/08/2023 03:00:0030/08/2023 16:10:34Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Δαπάνες Διοργάνωσης Εκδήλωσης για το 1Ο Φεστιβάλ Αθλητισμού, Γαστρονομίας και Τουρισμού 01/09/2023 στο Πλαίσιο Εορτασμού της Ημέρας Τουρισμού (Υπηρεσίες συντονισμού και οργάνωσης εκδηλώσεων)»6ΕΤΥΩΕ0-6ΙΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ21604
29/08/2023 03:00:0029/08/2023 13:23:01Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 365/2023ΨΑΜ0ΩΕ0-Η6ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ21363/29-8-2023
29/08/2023 03:00:0029/08/2023 13:20:03Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 363/2023Ψ3Μ3ΩΕ0-Π9ΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ21361/29-8-2023
29/08/2023 03:00:0029/08/2023 13:21:48Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 364/2023917ΖΩΕ0-ΒΕ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ21362/29-8-2023
29/08/2023 03:00:0029/08/2023 19:41:23Απόφαση Δημάρχου Ορισμού αναπληρωτών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης6ΤΞΡΩΕ0-ΟΛΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21434/29-8-2023
29/08/2023 03:00:0029/08/2023 13:24:40Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 366/2023ΩΖΘΘΩΕ0-ΓΚΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ21364/29-8-2023
29/08/2023 03:00:0029/08/2023 15:11:27Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 367/2023Ρ07ΓΩΕ0-Φ5ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ21428/29-8-2023
28/08/2023 03:00:0028/08/2023 17:23:29Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Ζωοτροφών για σίτιση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς»ΨΜ01ΩΕ0-ΒΜΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ21277
28/08/2023 03:00:0028/08/2023 16:36:11Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος για Συντήρηση κι Επισκευή Δημοτικών Δρόμων Πλατειών Κοινοχρήστων Χώρων ΔΕ Ολύμπου»ΕΠΨ1ΩΕ0-ΗΗΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ21267
28/08/2023 03:00:0028/08/2023 14:31:23Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 362/2023ΨΡΒ5ΩΕ0-3ΥΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ21252/28-8-2023
25/08/2023 03:00:0025/08/2023 13:28:38Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Υλικού Εκτυπώσεων (μελάνι κλπ) - ΟΜΑΔΑ 1’ της μελέτης»Ρ6ΣΦΩΕ0-ΕΝΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ21059
25/08/2023 03:00:0025/08/2023 13:07:08Έγκριση τευχών και διαδικασίας ανάθεσης για το έργο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Καρπάθου».ΨΚΠ8ΩΕ0-ΗΓΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21060/25-08-2023
24/08/2023 03:00:0024/08/2023 14:26:41Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 353/20236Γ95ΩΕ0-31ΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ20862/24-8-2023
24/08/2023 03:00:0024/08/2023 12:43:02Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Υποβρύχιων Αντλιών & Κινητήρων ΔΕ Καρπάθου-ΟΜΑΔΑ A’ της μελέτης (Αντλίες Γεωτρήσεων & Υδάτων)»662ΤΩΕ0-ΚΦΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ20784
24/08/2023 03:00:0024/08/2023 12:48:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 351/2023ΨΝ5ΚΩΕ0-ΚΜΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ20789
24/08/2023 03:00:0024/08/2023 12:54:57Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 352/20239ΛΠΘΩΕ0-Ο8ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ20804/24-8-2023
24/08/2023 03:00:0024/08/2023 17:16:47Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Δαπάνες Διοργάνωσης Εκδήλωσης για το 1Ο Φεστιβάλ Αθλητισμού Γαστρονομίας και Τουρισμού 01/09/2023 στο Πλαίσιο Εορτασμού της Ημέρας Τουρισμού»ΡΑΕΝΩΕ0-ΩΨΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20895
24/08/2023 03:00:0024/08/2023 14:28:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 354/20236ΡΖΥΩΕ0-Σ34ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ20864/24-8-2023
24/08/2023 03:00:0024/08/2023 14:31:48Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 1098/2023ΨΖΨΑΩΕ0-ΓΦΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ20865/24-8-2023
24/08/2023 03:00:0024/08/2023 14:42:25Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 355/2023ΨΑΤ6ΩΕ0-ΩΣΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ20875/24-8-2023
23/08/2023 03:00:0023/08/2023 14:01:56Απόφαση Δημάρχου 1091 με θέμα: Απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Σημειακή τροποποίηση η μη της πολεοδομικής μελέτης στη θέση Δασονομείο στα Πηγάδια Καρπάθου»96ΣΠΩΕ0-ΦΛΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20688/23-8-23
22/08/2023 03:00:0022/08/2023 13:51:18Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης για «Συνεργασία με Εταιρεία Τουριστικού Μάρκετινγκ που εδρεύει στο Εξωτερικό» στο στάδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφοράςΨΟΩΣΩΕ0-Τ26ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20527
22/08/2023 03:00:0022/08/2023 14:54:22Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Καθαρισμός Ζωνών Πυρασφάλειας Δ.Ε. Ολύμπου»ΡΛΑ5ΩΕ0-3ΒΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ20541
22/08/2023 03:00:0022/08/2023 17:03:49Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Υδροστομίων & Σχετικών Εξαρτημάτων»9Π1ΘΩΕ0-Ψ6ΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ20562
21/08/2023 03:00:0021/08/2023 14:32:57Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία «Καθαρισμός Ζωνών Πυρασφάλειας Δ.Ε. Καρπάθου »ΡΛΚΧΩΕ0-2ΗΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ20344
18/08/2023 03:00:0018/08/2023 16:04:45Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ολύμπου»ΡΠ00ΩΕ0-ΒΡΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20197
18/08/2023 03:00:0018/08/2023 12:49:16Απόφαση ανάθεσης για «Εργασίες διαγραμμίσεων πάρκινγκ Δ.Ε. Καρπάθου»97ΕΞΩΕ0-7Δ1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ20112
18/08/2023 03:00:0018/08/2023 10:02:43Απευθείας ανάθεση για «Μίσθωση Βυτίου Μεταφοράς Νερού Ύδρευσης»6Ε4ΤΩΕ0-8ΡΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ20033
17/08/2023 03:00:0017/08/2023 13:49:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 349/20239ΓΣΦΩΕ0-ΥΚ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ19967/17-8-2023
17/08/2023 03:00:0017/08/2023 14:52:40Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ζωοτροφών για σίτιση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς»ΡΟ1ΙΩΕ0-5ΥΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19984
17/08/2023 03:00:0017/08/2023 14:35:27Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 350/20236ΞΤΛΩΕ0-ΧΟ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ19985/17-8-2023
16/08/2023 03:00:0016/08/2023 15:47:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 345/2023ΡΕΘΗΩΕ0-ΗΑΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ19798/16-8-2023
16/08/2023 03:00:0016/08/2023 14:44:57Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Υποβρύχιων Αντλιών & Κινητήρων ΔΕ Ολύμπου»6ΨΡΠΩΕ0-ΜΔΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19756
16/08/2023 03:00:0016/08/2023 15:45:00Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 344/20236ΤΚΨΩΕ0-Ζ48ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ19797/16-8-2023
16/08/2023 03:00:0016/08/2023 15:50:01Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 347/2023ΨΛΥΘΩΕ0-ΞΨ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ19800/16-8-2023
16/08/2023 03:00:0016/08/2023 15:49:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 346/2023ΨΘΙΞΩΕ0-9ΑΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ19799/16-8-2023
16/08/2023 03:00:0016/08/2023 15:50:54Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 348/20236ΛΤ1ΩΕ0-ΞΚΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ19801/16-8-2023
14/08/2023 03:00:0021/09/2023 12:42:35Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 1054/2023Ψ8Τ0ΩΕ0-7ΕΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ19377/14-8-2023
14/08/2023 03:00:0014/08/2023 12:27:00Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 343/2023ΩΝ41ΩΕ0-8Φ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ19378/14-8-2023
11/08/2023 03:00:0011/08/2023 14:45:21Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 337/2023634ΘΩΕ0-ΕΧΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ19194/11-8-2023
11/08/2023 03:00:0011/08/2023 14:46:37Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 338/202392ΧΕΩΕ0-ΜΥΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ19196/11-8-2023
11/08/2023 03:00:0011/08/2023 14:50:54Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 341/20236Σ2ΞΩΕ0-1ΔΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ19216/11-8-2023
11/08/2023 03:00:0011/08/2023 12:57:39ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΝΝΗΚΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥΨΙ0ΘΩΕ0-ΕΙΟΣΥΜΒΑΣΗ505/25-01-2023
11/08/2023 03:00:0011/08/2023 12:04:31Απόφαση Δημάρχου 1043/2023ΨΕ2ΡΩΕ0-ΥΙΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19152/11-8-2023
11/08/2023 03:00:0011/08/2023 14:47:39Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 339/2023Ψ3ΤΟΩΕ0-Β1ΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ19216/11-8-2023
11/08/2023 03:00:0011/08/2023 15:06:11Απόφαση ανάθεσης για φιλοξενία προσκεκλημένου της εκδήλωσης ανακήρυξης του Δημάρχου Καλύμνου σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Καρπάθου.ΡΩΦΡΩΕ0-7Ν2ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ19243
11/08/2023 03:00:0011/08/2023 14:50:04Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 340/20239Ν99ΩΕ0-01ΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ19215/11-8-2023
11/08/2023 03:00:0011/08/2023 14:52:11Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 342/20239ΗΥ5ΩΕ0-5Θ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ19217/11-8-2023
11/08/2023 03:00:0011/08/2023 15:49:22Απόφαση Δημάρχου 1052/2023 εκτός έδρας μετακίνηση Διευθύντριας Οικονομικών και Διοικητικών ΥπηρεσιώνΡΘ08ΩΕ0-ΦΙ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19277/11-8-2023
11/08/2023 03:00:0011/08/2023 15:54:01Απευθείας ανάθεση για «Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών (courier) του Δήμου Καρπάθου»ΡΡΦ3ΩΕ0-Υ1ΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ19278
11/08/2023 03:00:0011/08/2023 18:02:03Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Μίσθωση Βυτίου Μεταφοράς Νερού Ύδρευσης»9ΦΝΔΩΕ0-Δ5ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19299
10/08/2023 03:00:0010/08/2023 13:28:14Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης για «Προμήθεια Υποβρύχιων Αντλιών & Κινητήρων ΔΕ Ολύμπου »6Λ80ΩΕ0-Σ9ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19036
09/08/2023 03:00:0009/08/2023 09:34:58ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ6Ε4ΞΩΕ0-ΗΓ1ΣΥΜΒΑΣΗ18694/08-08-2023
08/08/2023 03:00:0008/08/2023 09:40:08«Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων και ενός (1) πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών ».ΨΒΦΑΩΕ0-Σ04ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18725
08/08/2023 03:00:0008/08/2023 16:25:22Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων & προμήθεια υλικού εκτυπώσεων (μελάνι κ.λπ.)»ΡΒ92ΩΕ0-Μ7ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18842
07/08/2023 03:00:0007/08/2023 20:10:10Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Διοργάνωση εκδήλωσης ανακήρυξης του Δημάρχου Καλύμνου σε επίτιμο Δημότη του Δήμου Καρπάθου»ΕΞΖΖΩΕ0-Η08ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18685
07/08/2023 03:00:0007/08/2023 18:55:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 336/20239Τ4ΜΩΕ0-ΛΡΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ18862/7-8-2023
04/08/2023 03:00:0004/08/2023 13:33:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 334/20236ΜΡ7ΩΕ0-Χ8ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ18496/4-8-2023
04/08/2023 03:00:0004/08/2023 15:45:18Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Καθαρισμός Ζωνών Πυρασφάλειας Δ.Ε. Ολύμπου»ΩΜ3ΧΩΕ0-Ζ1ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18525
04/08/2023 03:00:0004/08/2023 15:24:33Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Καθαρισμός Ζωνών Πυρασφάλειας Δ.Ε. Καρπάθου»9ΨΙΣΩΕ0-Ω5ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18515
04/08/2023 03:00:0004/08/2023 15:01:36Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Υδροστομίων & Σχετικών Εξαρτημάτων»678ΨΩΕ0-Ξ7ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18505
04/08/2023 03:00:0004/08/2023 13:56:08ΑΔΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑΣΨΟ64ΩΕ0-Ξ05ΣΥΜΒΑΣΗ18372/03-08-2023
04/08/2023 03:00:0004/08/2023 13:56:05Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 335/20236ΝΤ7ΩΕ0-2ΚΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ18497/4-8-2023
03/08/2023 03:00:0003/08/2023 15:18:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 332/2023630ΝΩΕ0-0Μ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ18391/3-8-2023
03/08/2023 03:00:0003/08/2023 15:19:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 333/202360ΩΙΩΕ0-ΘΓ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ18392/3-8-2023
02/08/2023 03:00:0002/08/2023 10:35:05Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 331/2023ΩΜΔΜΩΕ0-7ΞΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ18136/1-8-2023
02/08/2023 03:00:0002/08/2023 14:26:36Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Σημειακή τροποποίηση η μη της πολεοδομικής μελέτης στη θέση «Δασονομείο» στα Πηγάδια Καρπάθου6ΟΧ9ΩΕ0-1Δ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18183/2-8-23
02/08/2023 03:00:0002/08/2023 14:45:47Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 329/202361ΛΙΩΕ0-72ΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ18189/2-8-2023
01/08/2023 03:00:0001/08/2023 14:56:18Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 330/202362ΞΛΩΕ0-ΖΦΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ18099/1-8-2023
01/08/2023 03:00:0001/08/2023 13:22:59Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Υποβρύχιων Αντλιών & Κινητήρων ΔΕ Καρπάθου-ΟΜΑΔΑ Β’ της μελέτης»9ΔΠΑΩΕ0-Ρ07ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ18048
28/07/2023 03:00:0028/07/2023 16:22:22Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών (courier) του Δήμου Καρπάθου»ΨΠΟΡΩΕ0-ΑΩΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17852
28/07/2023 03:00:0028/07/2023 14:35:21ΑΑΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφορών αλληλογραφίας (courier) Δήμου ΚαρπάθουΨΓ48ΩΕ0-50ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17814
28/07/2023 03:00:0028/07/2023 14:05:10AAY για "για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφορών αλληλογραφίας (courier) Δήμου Καρπάθου". βάσει απόφ. Πολυετούς υποχρέωσης 994/20236ΙΩΖΩΕ0-51ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ17841
27/07/2023 03:00:0027/07/2023 15:04:29Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Εργασίες διαγραμμίσεων πάρκινγκ Δ.Ε. Καρπάθου»Ρ6ΟΣΩΕ0-Γ2ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17661
27/07/2023 03:00:0027/07/2023 09:42:29Ανάθεση Δημοσίευση προκήρυξης για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΟΥ»6ΓΙ5ΩΕ0-73ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17524
26/07/2023 03:00:0026/07/2023 10:24:55«Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ύστερα από άγονο διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Υπηρεσία για την Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες Δήμου Καρπάθου» με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 λόγω άγονου διαγωνισμού»6Ι6ΜΩΕ0-Δ00ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17449
26/07/2023 03:00:0026/07/2023 09:46:57ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΡΟΥΜΠΟΣ ΗΛΙΑΣ979ΜΩΕ0-ΨΑΕΣΥΜΒΑΣΗ9413/22-05-2023
25/07/2023 03:00:0025/07/2023 13:51:30Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 325/2023Ρ68ΟΩΕ0-ΒΥΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ17309/24-7-2023
25/07/2023 03:00:0025/07/2023 12:04:19ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6ΦΩΕΩΕ0-ΟΔΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17237/24-7-23
25/07/2023 03:00:0025/07/2023 11:51:28Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Υποβρύχιων Αντλιών & Κινητήρων ΔΕ Ολύμπου»ΩΧ28ΩΕ0-0ΧΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17276
25/07/2023 03:00:0025/07/2023 14:56:24Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 327/2023ΩΝΑΤΩΕ0-ΟΙ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ17361/25-7-2023
25/07/2023 03:00:0025/07/2023 13:53:16Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 326/2023ΨΔΡ9ΩΕ0-4Σ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ17338/24-7-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:48:49ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟ ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣΨΕΑΔΩΕ0-ΚΜ8ΣΥΜΒΑΣΗ14014/28-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:58:33ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ6ΔΗΜΩΕ0-3ΗΚΣΥΜΒΑΣΗ7785/10-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:57:13ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΨΓΝΟΩΕ0-31ΙΣΥΜΒΑΣΗ11646/09-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:55:06ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΨΡΛΝΩΕ0-ΧΟΙΣΥΜΒΑΣΗ12764/20-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:53:22ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ε & Σ ΣΑΒΒΙΔΑΚΗ Ο.ΕΨΒ5ΖΩΕ0-30ΘΣΥΜΒΑΣΗ9525/23-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:52:05ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΔΡΑΚΟΣ ΜΗΝΑΣΨ0ΦΒΩΕ0-Ψ1ΘΣΥΜΒΑΣΗ9514/23-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:50:12ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΨΕΣΡΩΕ0-ΑΞΝΣΥΜΒΑΣΗ13979/28-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:56:25ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.653ΗΩΕ0-Ω32ΣΥΜΒΑΣΗ13943/28-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:43:00ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ63ΝΗΩΕ0-Γ89ΣΥΜΒΑΣΗ9402/22-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:41:23ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗΨΝΟ9ΩΕ0-9ΩΛΣΥΜΒΑΣΗ1031/16-02-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:39:54ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ6ΑΑΧΩΕ0-9ΔΠΣΥΜΒΑΣΗ7272/05-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:37:11ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΟΦΙΑΨ7ΝΒΩΕ0-ΞΡΨΣΥΜΒΑΣΗ6666/28-04-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:35:58ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ6Ν0ΕΩΕ0-ΥΕΥΣΥΜΒΑΣΗ8748/17-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:34:44ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΨΙΑ1ΩΕ0-4Τ5ΣΥΜΒΑΣΗ9506/23-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:01:31ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑΨΦΥ9ΩΕ0-ΑΟ8ΣΥΜΒΑΣΗ7216/05-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:00:06ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ6ΖΘ8ΩΕ0-ΩΗ3ΣΥΜΒΑΣΗ11706/09-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:11:19ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΟΥΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ9ΦΗΠΩΕ0-4ΓΨΣΥΜΒΑΣΗ11147/06-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:02:45ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ6ΥΩ2ΩΕ0-ΥΗΥΣΥΜΒΑΣΗ7217/05-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:24:14ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΨΚ32ΩΕ0-ΩΨΕΣΥΜΒΑΣΗ11866/12-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:53:15ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ9ΓΚ3ΩΕ0-ΗΩΕΣΥΜΒΑΣΗ11705/09-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:51:24ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΑΞΗ99ΡΧΩΕ0-Χ7ΡΣΥΜΒΑΣΗ7526/08-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:50:04ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ6ΤΓΓΩΕ0-ΠΘΝΣΥΜΒΑΣΗ14381/30-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:40:47ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΩΓΥΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ9ΠΙΚΩΕ0-ΧΨΚΣΥΜΒΑΣΗ8014/11-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:26:47ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΩΓΥΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΨ2ΘΣΩΕ0-Ν9ΕΣΥΜΒΑΣΗ8013/11-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:25:22ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΩΓΥΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΨΦΧ4ΩΕ0-8Ω0ΣΥΜΒΑΣΗ11304/07-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:14:05ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ6ΗΡ1ΩΕ0-8ΔΡΣΥΜΒΑΣΗ10539/31-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:04:01ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ9Π3ΑΩΕ0-ΔΛΝΣΥΜΒΑΣΗ7271/05-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:12:56ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6Γ43ΩΕ0-ΜΕΕΣΥΜΒΑΣΗ8963/18-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:30:36ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΩΖΦ7ΩΕ0-ΖΘΘΣΥΜΒΑΣΗ12099/13-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:09:13ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΝΙΚΗ9Θ40ΩΕ0-ΛΙΜΣΥΜΒΑΣΗ7949/11-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:03:28ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ6128ΩΕ0-6Α9ΣΥΜΒΑΣΗ13990/28-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:08:06ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ9Ε4ΤΩΕ0-Ψ41ΣΥΜΒΑΣΗ12767/20-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:06:49ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΨΙΧΨΩΕ0-0ΝΛΣΥΜΒΑΣΗ12038/13-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:05:27ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ9ΠΞΠΩΕ0-Π40ΣΥΜΒΑΣΗ12406/15-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:31:55ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΕΥΔΟΞΙΑ6ΗΔΘΩΕ0-ΨΞΝΣΥΜΒΑΣΗ9414/22-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:04:55ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΨΖΑΡΩΕ0-ΒΥΩΣΥΜΒΑΣΗ9408/22-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:26:40ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ969ΔΩΕ0-0ΞΠΣΥΜΒΑΣΗ6957/03-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:26:50ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ HAUGG ALEXANDRA MARIA & ΣΙΑ ΕΕΩΧΓΧΩΕ0-Θ1ΥΣΥΜΒΑΣΗ9478/23-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:38:58ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ TYAKHT OLGA6Ι6ΛΩΕ0-ΨΜΛΣΥΜΒΑΣΗ12988/21-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:37:32ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ REUT CATALINA6Γ81ΩΕ0-Φ63ΣΥΜΒΑΣΗ8012/11-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:35:14ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ POPOVA IVELINΑ6ΟΠΝΩΕ0-Φ28ΣΥΜΒΑΣΗ10322/29-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:33:47ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ NUSTEMA O.E6ΥΞΚΩΕ0-Μ0ΘΣΥΜΒΑΣΗ11900/12-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:29:22ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ MANOS RENTELS ΜΟΝ. ΙΚΕΨ3ΝΖΩΕ0-Φ34ΣΥΜΒΑΣΗ6198/25-04-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:28:07ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ HUBNER URSULAΨΣ9ΔΩΕ0-03ΤΣΥΜΒΑΣΗ8294/12-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:20:58ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ GREATDAYZ KARPATHOS Ι.Κ.ΕΨΖ6ΖΩΕ0-ΩΑ6ΣΥΜΒΑΣΗ6428/24-04-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:42:03ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ VASSILARAS ILIASΨΥΧΗΩΕ0-ΥΣΡΣΥΜΒΑΣΗ10324/29-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:19:02ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ CRACIUN GEORGIANA6ΡΟΨΩΕ0-7Β3ΣΥΜΒΑΣΗ9476/23-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:15:53ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ GOGOLIDZE MZIAΨΓΥΓΩΕ0-ΑΗ4ΣΥΜΒΑΣΗ11417/08-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:13:30ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ GATTI RICCARDO96ΙΟΩΕ0-ΤΨ5ΣΥΜΒΑΣΗ5827/19-04-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:10:59ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ DJININA NADEZHDAΨΒΒΖΩΕ0-ΥΥ0ΣΥΜΒΑΣΗ10540/31-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:08:24ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ DAL MASO ALESSANDROΨΞΙΟΩΕ0-8ΗΜΣΥΜΒΑΣΗ12958/21-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:06:00ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥΨΨ0ΠΩΕ0-ΙΙΞΣΥΜΒΑΣΗ12958/21-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:40:39ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ VASILAKI MONIKAΨΠ0ΚΩΕ0-Φ22ΣΥΜΒΑΣΗ11339/07-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:43:25ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α Η ΒΙΛΑΝΟΥΤΣΗ6Ω9ΑΩΕ0-Κ8ΛΣΥΜΒΑΣΗ12777/20-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:21:40ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑΨ03ΜΩΕ0-Ζ3ΛΣΥΜΒΑΣΗ9567/23-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:03:42ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ ΜΑΓΚΑΦΟΥΛΑΨΣΠΕΩΕ0-ΙΩΛΣΥΜΒΑΣΗ11639/09-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:20:16ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ6ΟΕ2ΩΕ0-ΥΨΗΣΥΜΒΑΣΗ11852/12-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:17:22ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΥ ΑΜ ΑΝ62ΠΤΩΕ0-ΓΥ9ΣΥΜΒΑΣΗ13399/23-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:12:43ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΤΩΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ9Ε2ΗΩΕ0-ΛΚΓΣΥΜΒΑΣΗ12784/20-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:11:02ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΒΙΤΩΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΨΩ49ΩΕ0-Τ6ΨΣΥΜΒΑΣΗ9463/23-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:09:52ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΤΗ ΦΡΑΓΚΙΤΣΑΨΛΤΙΩΕ0-Ψ1ΝΣΥΜΒΑΣΗ9573/23-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:08:42ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ6ΗΛ3ΩΕ0-5Δ3ΣΥΜΒΑΣΗ9572/23-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 10:02:22ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΦΟΙ ΜΑΓΡΙΠΛΗ ΟΕ63Σ6ΩΕ0-7ΞΓΣΥΜΒΑΣΗ9464/23-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:48:39ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ6Ζ7ΙΩΕ0-Ρ45ΣΥΜΒΑΣΗ9477/23-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:59:35ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΣΗΜΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑΨ4ΛΖΩΕ0-Υ3ΣΣΥΜΒΑΣΗ9376/22-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:58:11ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΣΗΜΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ6ΨΘΦΩΕ0-4ΗΩΣΥΜΒΑΣΗ9376/22-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:56:58ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ6ΑΔΠΩΕ0-7Φ9ΣΥΜΒΑΣΗ11817/12-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:54:13ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΖΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΨΙ88ΩΕ0-75ΠΣΥΜΒΑΣΗ9046/18-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:52:56ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΝΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΨΡΕΖΩΕ0-2ΣΞΣΥΜΒΑΣΗ11415/08-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:51:39ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΩΧ24ΩΕ0-ΟΧ2ΣΥΜΒΑΣΗ6049/24-04-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 09:50:02ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ69Λ3ΩΕ0-ΝΤΨΣΥΜΒΑΣΗ11358/07-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:55:21ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ9ΚΗΟΩΕ0-16ΥΣΥΜΒΑΣΗ13940/28-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:22:20ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΑΛΟΦΤΗ ΕΙΡΗΝΗΨΝ8ΘΩΕ0-9ΦΧΣΥΜΒΑΣΗ9035/15-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 11:57:34ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΥΤΟΛΟ ΜΗΝΑΣ6ΑΙ9ΩΕ0-ΘΥΕΣΥΜΒΑΣΗ13933/28-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:54:50ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6ΟΞΖΩΕ0-ΚΤΠΣΥΜΒΑΣΗ12939/21-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:05:08ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ9Ο26ΩΕ0-Υ2ΘΣΥΜΒΑΣΗ11464/08-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:03:54ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΠΑΝΟΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ9Γ9ΞΩΕ0-5ΗΦΣΥΜΒΑΣΗ7028/03-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:02:48ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΚΟΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΨΒ1ΕΩΕ0-Φ2ΒΣΥΜΒΑΣΗ11691/09-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:59:06ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΙΦΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣΡΡΠ9ΩΕ0-ΠΦΝΣΥΜΒΑΣΗ12670/19-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:57:29ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ9ΑΔΞΩΕ0-7Ο6ΣΥΜΒΑΣΗ11416/08-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:56:10ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ.ΡΒ6ΚΩΕ0-0ΘΜΣΥΜΒΑΣΗ11404/08-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:53:33ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΟΚΟΣ ΝΙΚΨΛ0ΡΩΕ0-ΨΨΤΣΥΜΒΑΣΗ12939/21-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:07:24ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΣΙΑΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ9Γ1ΠΩΕ0-ΖΧ6ΣΥΜΒΑΣΗ12765/20-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:52:11ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΥΛΙΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ292Χ5ΩΕ0-ΠΕ7ΣΥΜΒΑΣΗ6803/02-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:50:54ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΥΛΙΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ948ΧΩΕ0-299ΣΥΜΒΑΣΗ6807/02-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:49:29ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΥΛΙΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ693ΚΩΕ0-9ΒΦΣΥΜΒΑΣΗ6804/02-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:46:54ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ64Ο4ΩΕ0-9Σ1ΣΥΜΒΑΣΗ7441/08-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:45:51ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΡΡΦΕΩΕ0-Α2ΑΣΥΜΒΑΣΗ8420/15-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:40:54ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΡΒ7ΤΩΕ0-Ι44ΣΥΜΒΑΣΗ9482/12-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:06:15ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΜΑΣ ΟΘΕΙΤΗ ΡΗΓΩ912ΗΩΕ0-Υ8ΡΣΥΜΒΑΣΗ11637/09-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:08:51ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΨ6ΛΛΩΕ0-Ξ3ΛΣΥΜΒΑΣΗ9480/23-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:36:58ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΧΟΥΝΤΗΣ ΚΟΥΤΟΛΟΣ ΑΕ9Α3ΛΩΕ0-Θ4ΩΣΥΜΒΑΣΗ9940/26-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:23:50ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΜΗΝΑΣ94ΡΜΩΕ0-7Ω4ΣΥΜΒΑΣΗ14726/04-07-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:02:27ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ6Χ3ΒΩΕ0-ΡΓΔΣΥΜΒΑΣΗ6958/03-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 15:42:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 324/202364ΦΟΩΕ0-ΠΨΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ17210/24-7-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:28:35ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΨ1ΕΘΩΕ0-ΖΣΕΣΥΜΒΑΣΗ16970/21-07-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:27:23ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ6Β9ΜΩΕ0-Η6ΣΣΥΜΒΑΣΗ17012/21-07-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:26:04ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΙΚΕ6ΩΥΑΩΕ0-Ο14ΣΥΜΒΑΣΗ7503/08-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:25:00ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ9ΤΖΓΩΕ0-ΦΟΚΣΥΜΒΑΣΗ11870/12-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:22:44ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΑΝΝΑ6Π5ΛΩΕ0-ΔΚ2ΣΥΜΒΑΣΗ9571/23-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:10:10ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΨΙ2ΛΩΕ0-7Η1ΣΥΜΒΑΣΗ11847/12-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:21:43ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ618ΛΩΕ0-ΤΜΠΣΥΜΒΑΣΗ8299/12-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:20:35ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΨΥ8ΓΩΕ0-ΕΑΣΣΥΜΒΑΣΗ14330/30-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:18:24ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΣΟΦΙΑΨ152ΩΕ0-9Ρ4ΣΥΜΒΑΣΗ8747/17-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:17:26ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ64ΖΛΩΕ0-ΛΡ7ΣΥΜΒΑΣΗ8990/18-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:16:24ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ62ΙΑΩΕ0-7ΓΑΣΥΜΒΑΣΗ11846/12-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:15:20ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ68ΔΚΩΕ0-ΛΔΠΣΥΜΒΑΣΗ15212/27-07-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 14:12:28ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΝΑ99ΡΤΩΕ0-Α3ΣΣΥΜΒΑΣΗ9386/22-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:38:26ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΔΙΚΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ6ΙΔΘΩΕ0-Μ33ΣΥΜΒΑΣΗ10321/29-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:23:36ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ6ΣΞΘΩΕ0-ΡΔΜΣΥΜΒΑΣΗ11395/08-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:35:35ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟY ΠΑΧΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ6ΠΤΜΩΕ0-ΨΧΚΣΥΜΒΑΣΗ9112/18-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:17:25ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Μ.ΜΑΣΤΟΡΗΚ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΚΕΩΜ2ΜΩΕ0-Σ1ΟΣΥΜΒΑΣΗ10116/29-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:32:56ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ63ΕΖΩΕ0-ΔΤΥΣΥΜΒΑΣΗ8573/16-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:31:18ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ ΜΗΝΑΣ9Φ6ΔΩΕ0-ΛΗΤΣΥΜΒΑΣΗ13162/22-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:28:39ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΥ ΑΝΝΑ628ΖΩΕ0-ΣΔΧΣΥΜΒΑΣΗ12753/20-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:32:35ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΨΤΧ1ΩΕ0-Δ8ΩΣΥΜΒΑΣΗ12904/21-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:21:11ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΛΟΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΨ9ΤΝΩΕ0-ΑΕ3ΣΥΜΒΑΣΗ7797/10-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:19:25ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΑΓΙΑΦΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ6Ζ0ΨΩΕ0-Λ35ΣΥΜΒΑΣΗ9375/22-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:15:53ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΩΛΗΣ ΝΙΚΟΣΨΔΜΕΩΕ0-ΣΨΜΣΥΜΒΑΣΗ2475/15-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:37:55ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΝΕΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ9ΟΒΡΩΕ0-22ΛΣΥΜΒΑΣΗ163/12-01-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:13:09ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑΨΚΟ8ΩΕ0-ΟΥΑΣΥΜΒΑΣΗ6050/24-04-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:11:57ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΥΤΟΥ ΖΩΗ9ΒΦΣΩΕ0-ΧΧΓΣΥΜΒΑΣΗ11886/12-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:09:29ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ9Π9ΣΩΕ0-ΛΝΜΣΥΜΒΑΣΗ12354/15-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:08:27ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ9ΑΤΥΩΕ0-ΞΑΡΣΥΜΒΑΣΗ11080/06-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:05:54ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΙΟΡΕΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΨ87ΔΩΕ0-ΛΦΝΣΥΜΒΑΣΗ9505/23-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:04:52ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΕΚΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ6ΞΓΥΩΕ0-74ΕΣΥΜΒΑΣΗ8335/12-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:36:37ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ9664ΩΕ0-Ω3ΩΣΥΜΒΑΣΗ10608/01-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:39:29ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΝΕΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΨ88ΠΩΕ0-Π8ΕΣΥΜΒΑΣΗ8294/12-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:03:38ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΨΑΛ6ΩΕ0-Θ9ΩΣΥΜΒΑΣΗ6407/27-04-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:16:58ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣΨΡΩΗΩΕ0-ΚΔΑΣΥΜΒΑΣΗ8490/15-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:30:06ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ9Κ2ΨΩΕ0-1ΣΖΣΥΜΒΑΣΗ11640/09-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:28:57ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣΨΗ7ΨΩΕ0-ΖΨΥΣΥΜΒΑΣΗ7129/04-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:25:33ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ9ΦΥ0ΩΕ0-ΣΡ3ΣΥΜΒΑΣΗ7001/03-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:23:04ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε972ΠΩΕ0-ΕΟΜΣΥΜΒΑΣΗ9397/22-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:21:45ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε98ΛΥΩΕ0-3Β4ΣΥΜΒΑΣΗ9397/22-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:19:58ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΨΣΡΟΩΕ0-Ρ6ΕΣΥΜΒΑΣΗ12304/14-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:15:46ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Z189Π20ΩΕ0-6ΧΚΣΥΜΒΑΣΗ9553/23-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:43:46ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΗΝΑΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΨΔ6ΟΩΕ0-ΚΟΟΣΥΜΒΑΣΗ9685/24-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:14:24ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ9Η6ΩΩΕ0-ΦΚ2ΣΥΜΒΑΣΗ12778/20-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:08:18ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε9Η5ΚΩΕ0-130ΣΥΜΒΑΣΗ8678/16-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 13:00:09ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ6285ΩΕ0-ΣΔ7ΣΥΜΒΑΣΗ11638/09-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:56:19ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ9Η96ΩΕ0-ΦΗΤΣΥΜΒΑΣΗ12763/20-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:53:48ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ176Ω52ΩΕ0-Χ1ΝΣΥΜΒΑΣΗ8953/18-05-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:52:30ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Γ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.ΕΨΧΖ0ΩΕ0-9ΥΦΣΥΜΒΑΣΗ12678/19-06-2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 12:47:29ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΙΚΡΟΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΚΩΣΤΗΣ.ΨΗΖΝΩΕ0-64ΑΣΥΜΒΑΣΗ11153/06-06-2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 13:58:26Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 323/20236ΔΘΒΩΕ0-ΨΥΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ17026/21-7-2023
19/07/2023 03:00:0019/07/2023 15:11:36Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Υποβρύχιων Αντλιών & Κινητήρων ΔΕ Καρπάθου»9ΔΣΙΩΕ0-ΟΩΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16735
18/07/2023 03:00:0018/07/2023 12:28:47Ανάθεση Δημοσίευση περίληψη διακήρυξης του έργου τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΤΩΝΑ» προϋπολογισμού €400.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).ΨΘΝ1ΩΕ0-ΨΒ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16505/18-7-23
18/07/2023 03:00:0018/07/2023 11:31:22Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 321/2023Ψ2ΑΕΩΕ0-5Ω6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ16482/17-7-2023
18/07/2023 03:00:0018/07/2023 16:00:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 322/2023Ψ3ΙΛΩΕ0-ΙΙΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ16631/18-7-2023
17/07/2023 03:00:0017/07/2023 13:04:45Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία «Εργασίες Καθαρισμού Γεωτρήσεων»ΨΒ2ΦΩΕ0-Β86ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ16310
14/07/2023 03:00:0014/07/2023 12:32:20Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια μεταλλικών δεξαμενών αποθήκευσης νερού»91ΥΦΩΕ0-ΣΩ2ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ16117
12/07/2023 03:00:0012/07/2023 14:43:28Απόφαση ανάθεσης για «Αμοιβή Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων – Ισολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2022»6095ΩΕ0-ΕΙΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ15930
12/07/2023 03:00:0012/07/2023 13:38:07Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Ολοσέλιδη Καταχώρηση σε Επίσημο Περιοδικό Αεροπορικής Εταιρείας για την Τουριστική Προβολή της Καρπάθου»ΨΦΦΦΩΕ0-Μ78ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ15892
12/07/2023 03:00:0012/07/2023 13:10:22Ανάθεση Δημοσίευση προκήρυξης για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»ΡΒΓΤΩΕ0-ΖΘ6ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ15881
11/07/2023 03:00:0011/07/2023 13:12:23Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 320/20239Ε1ΟΩΕ0-ΖΧΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15711/11-7-2023
11/07/2023 03:00:0011/07/2023 12:40:34Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία «Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα για την τουριστική προβολή της Καρπάθου»6Ρ7ΡΩΕ0-ΡΔΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ15721
10/07/2023 03:00:0010/07/2023 11:04:52Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 316/20236ΥΣΦΩΕ0-ΜΞΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15463/10-7-2023
10/07/2023 03:00:0010/07/2023 10:58:52Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 314/20239Κ0ΤΩΕ0-Ξ70ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15442/10-7-2023
10/07/2023 03:00:0010/07/2023 11:00:37Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 315/202362Ζ3ΩΕ0-ΗΔΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15449/10-7-2023
10/07/2023 03:00:0010/07/2023 13:19:20Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης για «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Δήμου Καρπάθου» και εκκίνηση νέας61ΛΞΩΕ0-0ΙΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15540
10/07/2023 03:00:0010/07/2023 11:44:15Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 317/2023ΨΞΚΗΩΕ0-35ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15488/10-7-2023
10/07/2023 03:00:0010/07/2023 11:48:11Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 318/20236ΕΖΣΩΕ0-0ΦΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15489/10-7-2023
10/07/2023 03:00:0010/07/2023 12:42:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 319/20236Β38ΩΕ0-ΡΛ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15531/10-7-2023
07/07/2023 03:00:0007/07/2023 13:49:57Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 305/20239Ψ0ΤΩΕ0-ΘΙΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15144/6-7-2023
07/07/2023 03:00:0007/07/2023 13:48:18Απόφαση ανάληψης πολυετίας 891/20239522ΩΕ0-9ΡΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15143/6-7-2023
07/07/2023 03:00:0007/07/2023 14:09:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 313/2023ΡΕ68ΩΕ0-ΧΥΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15333/7-7-2023
07/07/2023 03:00:0007/07/2023 09:08:10ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»9725ΩΕ0-83ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15213
07/07/2023 03:00:0007/07/2023 13:52:59Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 307/2023Ψ8ΔΥΩΕ0-ΩΞΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15146/6-7-2023
07/07/2023 03:00:0007/07/2023 13:51:05Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 306/202398Χ8ΩΕ0-ΓΥΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15145/6-7-2023
07/07/2023 03:00:0007/07/2023 14:45:54Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Ζωοτροφών για σίτιση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς»ΡΟΣΕΩΕ0-Ψ6ΧΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ15362
07/07/2023 03:00:0007/07/2023 13:55:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 308/20236Θ6ΧΩΕ0-ΣΒ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15147/6-7-2023
07/07/2023 03:00:0007/07/2023 13:56:31Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 309/20239ΚΙ7ΩΕ0-2ΛΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15148/6-7-2023
07/07/2023 03:00:0007/07/2023 13:57:30Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 310/2023Ψ0ΠΖΩΕ0-ΒΗΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15149/6-7-2023
07/07/2023 03:00:0007/07/2023 13:59:18Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 311/2023ΨΠΟΖΩΕ0-ΑΔΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15318/6-7-2023
07/07/2023 03:00:0007/07/2023 14:08:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 312/20236ΡΩ9ΩΕ0-ΦΓΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15332/7-7-2023
06/07/2023 03:00:0006/07/2023 16:44:10Απόφαση ανάθεσης για «Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Καρπάθου για την περίοδο 2023-2024»90ΧΟΩΕ0-ΜΩΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ15201
04/07/2023 03:00:0004/07/2023 16:30:41Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 304/2023Ψ1ΨΑΩΕ0-3ΔΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ14837/4-7-2023
04/07/2023 03:00:0004/07/2023 16:21:09Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια ναυαγοσωστικών βάθρων»ΨΔΘΞΩΕ0-650ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ14846
04/07/2023 03:00:0004/07/2023 10:48:05Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων στο Δημοτικό κατάστημα Καρπάθου»997ΖΩΕ0-8Τ3ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ14707
03/07/2023 03:00:0003/07/2023 15:54:30Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Εργασίες Καθαρισμού Γεωτρήσεων»695ΔΩΕ0-ΠΑ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14629
03/07/2023 03:00:0003/07/2023 16:43:51Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 303/2023Ψ3Κ1ΩΕ0-ΑΨ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ14624/3-7-2023
03/07/2023 03:00:0003/07/2023 16:32:00Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια μεταλλικών δεξαμενών αποθήκευσης νερού»9ΒΓΧΩΕ0-5Ω0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14643
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 11:27:46Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 298/2023ΨΧΝΥΩΕ0-Χ4ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ14365/30-6-2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 14:30:21Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 299/2023ΨΧ5ΒΩΕ0-ΓΑΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ14455/30-6-2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 12:05:25Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Ειδών Σήμανσης Οδικής Κυκλοφορίας»69ΞΑΩΕ0-Ω9ΖΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ14325
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 14:34:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 302/2023Ψ0ΘΧΩΕ0-1ΩΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ14458/30-6-2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 14:33:47Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 301/2023656ΗΩΕ0-Ξ49ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ14457/30-6-2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 14:31:21Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 300/2023ΨΚΑΔΩΕ0-ΘΑΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ14456/30-6-2023
29/06/2023 03:00:0029/06/2023 16:42:44Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Φωτόμετρου και σχετικών αναλωσίμων»95ΒΗΩΕ0-ΣΕ1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ14315
29/06/2023 03:00:0029/06/2023 15:24:30Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ζωοτροφών για σίτιση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς»99ΚΡΩΕ0-ΘΦΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14301
29/06/2023 03:00:0029/06/2023 11:51:14Απόφαση ανάθεσης δημοσίευσης προκήρυξης για ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για παροχή υπηρεσιών απόφραξης εγκαταστάσεων αποχέτευσης ΔΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥΨ4ΠΟΩΕ0-5ΒΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ14191
29/06/2023 03:00:0029/06/2023 11:19:51Προκήρυξη Ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΟΥ»6ΧΡ0ΩΕ0-ΥΝΠΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ2023-104675
29/06/2023 03:00:0029/06/2023 10:49:37ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΟΥ»9ΛΩΒΩΕ0-Τ3ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14149
28/06/2023 03:00:0028/06/2023 12:47:37Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 297/202396ΑΤΩΕ0-ΜΨ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ14013/28-6-2023
28/06/2023 03:00:0028/06/2023 12:46:24Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 296/2023ΨΥΕΣΩΕ0-2ΦΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ14001/28-6-2023
28/06/2023 03:00:0028/06/2023 12:41:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 295/202396Ε0ΩΕ0-ΕΘ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ14012/28-6-2023
27/06/2023 03:00:0027/06/2023 16:47:17Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή Ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Καρπάθου για την περίοδο 2023-2024»ΨΜΚ1ΩΕ0-ΛΓΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13908
27/06/2023 03:00:0027/06/2023 11:21:51ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Παροχή υπηρεσιών απόφραξης δικτύων & εγκαταστάσεων αποχέτευσης στη Δ.Ε. Καρπάθου»6Τ0ΥΩΕ0-4Μ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13816
26/06/2023 03:00:0026/06/2023 14:42:07Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 293/20236ΒΟ3ΩΕ0-ΞΞΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13723/26-6-2023
26/06/2023 03:00:0026/06/2023 12:03:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 291/2023ΨΝ81ΩΕ0-ΕΞΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13663/26-6-2023
26/06/2023 03:00:0026/06/2023 13:08:25ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΚΛΟΓΩΝ 25/6/20236Ζ3ΞΩΕ0-ΦΕΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13682
26/06/2023 03:00:0026/06/2023 14:00:59Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων στο Δημοτικό κατάστημα Καρπάθου»ΨΝ6ΖΩΕ0-ΟΧΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13698
26/06/2023 03:00:0026/06/2023 14:57:14Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 294/20236ΛΦΙΩΕ0-ΘΛΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13725/26-6-2023
26/06/2023 03:00:0026/06/2023 15:43:18Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 292/202392ΠΘΩΕ0-ΔΔΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13745/26-6-2023
26/06/2023 03:00:0026/06/2023 15:39:05Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης 817/202365ΥΜΩΕ0-ΗΡΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13744/26-6-2023
23/06/2023 03:00:0023/06/2023 15:28:59Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 286/2023ΨΠΨΤΩΕ0-Φ7ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13527/23-6-2023
23/06/2023 03:00:0023/06/2023 09:31:23Απόφαση Δημάρχου 796/2023 με θέμα: "Έναρξη των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση της ανάθεσης της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου στον Δήμο Καρπάθου για τη χρήση 2023 με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίζει η ΚΥΑ ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/08.06.2022 (ΦΕΚ 3093/Β/17-06-2022)."9Β34ΩΕ0-1ΓΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13355/22-6-2023
23/06/2023 03:00:0023/06/2023 12:11:24Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Αμοιβή Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων – Ισολογισμού Δήμου έτους 2022»9ΕΒΩΩΕ0-526ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13449
23/06/2023 03:00:0023/06/2023 15:24:01Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 282/202398ΥΒΩΕ0-6ΒΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13523/23-6-2023
23/06/2023 03:00:0023/06/2023 15:25:11Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 283/2023Ρ6Ν0ΩΕ0-9ΜΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13524/23-6-2023
23/06/2023 03:00:0023/06/2023 15:26:05Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 284/2023ΨΜ14ΩΕ0-89ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ113525/23-6-2023
23/06/2023 03:00:0023/06/2023 15:27:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 285/202364Η3ΩΕ0-Κ1ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13526/23-6-2023
23/06/2023 03:00:0023/06/2023 15:31:01Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 288/2023Ψ6Ξ0ΩΕ0-ΓΓ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13529/23-6-2023
23/06/2023 03:00:0023/06/2023 15:30:05Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 287/20236Ρ6ΨΩΕ0-Α4ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13528/23-6-2023
23/06/2023 03:00:0023/06/2023 15:32:04Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 289/2023Ρ7ΦΕΩΕ0-ΘΕΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13530/23-6-2023
23/06/2023 03:00:0023/06/2023 15:32:59Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 290/2023ΡΘΦΟΩΕ0-ΥΣΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13531/23-6-2023
23/06/2023 03:00:0023/06/2023 15:36:17Απόφαση Δημάρχου συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για την διεξαγωγή των εκλογών 25.06.202364ΜΟΩΕ0-ΜΝ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13532/23-6-2023
23/06/2023 03:00:0023/06/2023 15:41:22Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ειδών Σήμανσης Οδικής Κυκλοφορίας»6ΓΑΜΩΕ0-9ΧΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13522
23/06/2023 03:00:0023/06/2023 16:46:33Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια ναυαγοσωστικών βάθρων»Ψ3ΠΥΩΕ0-ΙΡ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13579
22/06/2023 03:00:0022/06/2023 14:34:04Απευθείας ανάθεση για «Καθαρισμό Δεξαμενών ύδρευσης»9ΦΛΨΩΕ0-Π5ΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ13241
22/06/2023 03:00:0022/06/2023 12:33:13Απόφαση Δημάρχου 749/2023 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».ΨΕΞΘΩΕ0-ΟΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12908/21-6-23
22/06/2023 03:00:0022/06/2023 14:31:54Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 268/2023ΩΧΑΒΩΕ0-8ΟΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13189/22-6-2023
22/06/2023 03:00:0022/06/2023 14:48:51Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 105/20239ΘΩ9ΩΕ0-Ε3ΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13187/22-6-2023
22/06/2023 03:00:0022/06/2023 14:49:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 106/2023ΩΧΑ1ΩΕ0-Υ9ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13188/22-6-2023
22/06/2023 03:00:0022/06/2023 14:50:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 281/2023ΨΠΔΡΩΕ0-ΜΣΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13245/22-6-2023
21/06/2023 03:00:0021/06/2023 16:52:15Απευθείας ανάθεση για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής – Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στους Τομείς των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών, Προϋπολογισμού, με παράλληλη Χρήση Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής Ενημερωτικής Πλατφόρμας του Δήμου Καρπάθου»9ΞΨΥΩΕ0-ΚΑ8ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ13068
21/06/2023 03:00:0021/06/2023 15:32:36Απόφαση ανάθεσης για την «Παροχή συμβουλευτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών για τον προγραμματισμό συντονισμό επίτευξη στόχων στην λειτουργία του Δήμου»966ΙΩΕ0-ΧΩΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ13021
21/06/2023 03:00:0021/06/2023 14:26:31Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 280/202397ΞΦΩΕ0-ΠΟΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12995/21-6-2023
21/06/2023 03:00:0021/06/2023 14:24:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 279/20239Π8ΦΩΕ0-ΦΛΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12994/21/6/2023
20/06/2023 03:00:0020/06/2023 15:36:26Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 278/2023ΡΣΒΖΩΕ0-ΤΔΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12805/20-6-2023
20/06/2023 03:00:0020/06/2023 15:22:22Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Φωτόμετρου και σχετικών αναλωσίμων»ΡΙΟΒΩΕ0-9ΒΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12839
20/06/2023 03:00:0020/06/2023 10:35:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 277/202399ΑΨΩΕ0-ΜΟΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12766/20-6-2023
20/06/2023 03:00:0020/06/2023 10:32:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 276/20236ΧΕ6ΩΕ0-ΥΗ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12720/19-6-2023
19/06/2023 03:00:0019/06/2023 16:08:02Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Ολοσέλιδη Καταχώρηση σε Επίσημο Περιοδικό Αεροπορικής Εταιρείας για την Τουριστική Προβολή της Καρπάθου»6ΝΜΙΩΕ0-ΧΥΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12719
19/06/2023 03:00:0028/08/2023 11:18:03Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης κι Επισκευής Δημοτικών Δρόμων Πλατειών Κοινοχρήστων Χώρων ΔΕ Ολύμπου»6ΑΧΚΩΕ0-ΒΙΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12685
19/06/2023 03:00:0019/06/2023 16:29:11Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα για την τουριστική προβολή της Καρπάθου»9112ΩΕ0-ΓΜΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12725
16/06/2023 03:00:0016/06/2023 11:10:13Απόφαση ανάθεσης για την «Παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής»9ΠΠΣΩΕ0-Ν1ΗΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ12520
15/06/2023 03:00:0015/06/2023 17:41:25Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή συμβουλευτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών για τον προγραμματισμό συντονισμό επίτευξη στόχων στην λειτουργία του Δήμου»ΡΒΤΙΩΕ0-Α27ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12472
15/06/2023 03:00:0015/06/2023 17:02:31Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής – Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στους Τομείς των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών, Προϋπολογισμού, με παράλληλη Χρήση Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής Ενημερωτικής Πλατφόρμας»97ΤΚΩΕ0-4Ο8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12462
15/06/2023 03:00:0015/06/2023 15:23:05Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού»9ΒΑΝΩΕ0-ΔΝ2ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ12433
14/06/2023 03:00:0014/06/2023 12:24:52Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης 699/2023ΨΓΦΚΩΕ0-9Σ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12250/14-6-2023
14/06/2023 03:00:0014/06/2023 11:13:17Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 269/2023ΨΗΖ0ΩΕ0-2ΝΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12120/12-6-2023
14/06/2023 03:00:0014/06/2023 11:16:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 270/2023ΨΚΜΚΩΕ0-Π91ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12121/14-6-2023
14/06/2023 03:00:0014/06/2023 11:40:14Απόφαση ανάθεσης για «Εργασίες Συντήρησης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Δήμου Καρπάθου»644ΚΩΕ0-8ΣΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ12217
14/06/2023 03:00:0014/06/2023 12:10:47Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Κουφωμάτων Λυκείου Απερίου Καρπάθου»6Ι0ΡΩΕ0-ΙΥΡΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ12240
14/06/2023 03:00:0014/06/2023 11:17:14Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 271/2023ΨΔ96ΩΕ0-ΚΤΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12159/12-6-2023
14/06/2023 03:00:0014/06/2023 12:26:24Απόφαση ανάθεσης του έργου Συντήρηση – επισκευή κτιρίου πρώην Δημαρχείου Καρπάθου στην περιοχή Κονάκι Πηγαδίων Καρπάθου60ΛΜΩΕ0-Ρ76ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12248/14-6-23
14/06/2023 03:00:0014/06/2023 12:36:57Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 272/2023ΨΖΟΚΩΕ0-ΛΥΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12245/14-6-2023
14/06/2023 03:00:0014/06/2023 12:38:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 273/2023Ψ5ΟΒΩΕ0-ΨΣΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12246/14-6-2023
14/06/2023 03:00:0014/06/2023 13:13:33Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Καθαρισμό Δεξαμενών ύδρευσης»9ΧΞ6ΩΕ0-ΛΗΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12292
14/06/2023 03:00:0014/06/2023 12:39:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 274/2023ΨΚΛ9ΩΕ0-5Τ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12247/14-6-2023
14/06/2023 03:00:0014/06/2023 12:40:37Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 275/20239ΟΩ5ΩΕ0-15ΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12267/14-6-2023
13/06/2023 03:00:0013/06/2023 11:02:59Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 266/20236ΡΨΔΩΕ0-ΘΓ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12014/12-6-2023
13/06/2023 03:00:0013/06/2023 12:53:15Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανήματος Καθαρισμού και Διαμόρφωσης Παραλίων Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου»6Θ6ΔΩΕ0-ΒΚΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ12081
13/06/2023 03:00:0013/06/2023 13:56:02Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Δήμου Καρπάθου»ΡΠΡ3ΩΕ0-ΑΩ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12100
13/06/2023 03:00:0013/06/2023 15:11:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 265/2023ΡΛΦΗΩΕ0-ΔΩ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12013/12/6/2023
13/06/2023 03:00:0013/06/2023 15:16:52Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 267/20236Α69ΩΕ0-Μ0ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12015/12-6-2023
12/06/2023 03:00:0012/06/2023 17:13:27Προγραμματική σύμβαση με ΕΜΠ για την Διερεύνηση αξιοποίησης υβριδικού συστήματος με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για την διαχείριση των υδατικών πόρων στο νησί της Καρπάθου.ΡΧ9ΤΩΕ0-97ΞΣΥΜΒΑΣΗ1-6-2023
09/06/2023 03:00:0009/06/2023 11:01:58Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 623/20236ΟΞ9ΩΕ0-ΠΔΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11647/9-6-2023
09/06/2023 03:00:0009/06/2023 11:03:46Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 259/20239ΟΩΝΩΕ0-Ζ36ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11648/9-6-2023
09/06/2023 03:00:0009/06/2023 12:26:27Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 257/202362ΤΧΩΕ0-ΛΧΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11589/8-6-2023
09/06/2023 03:00:0009/06/2023 11:45:34Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης – Αποχέτευσης για την Δ.Ε. Καρπάθου»Ψ1ΤΑΩΕ0-3ΔΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ11664
09/06/2023 03:00:0009/06/2023 12:25:51Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 258/2023Ψ3ΨΡΩΕ0-ΠΜ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11590/8-6-2023
09/06/2023 03:00:0009/06/2023 11:15:17Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 256/2023Ψ313ΩΕ0-ΡΙΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11588/8-6-2023
09/06/2023 03:00:0009/06/2023 12:37:47Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης – Αποχέτευσης για την Δ.Ε. Ολύμπου»ΨΜ1ΒΩΕ0-7ΤΖΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ11697
09/06/2023 03:00:0009/06/2023 14:24:25Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 264/20239Χ9ΩΩΕ0-ΠΦ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11743/9-6-2023
09/06/2023 03:00:0009/06/2023 16:44:49Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής»Ρ6Θ5ΩΕ0-ΞΩΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11796
09/06/2023 03:00:0009/06/2023 14:19:23Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 260/20239Σ6ΔΩΕ0-Μ6ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11732/9-6-2023
09/06/2023 03:00:0009/06/2023 14:23:32Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 263/2023ΡΠΕΙΩΕ0-6ΑΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11742/9-6-2023
09/06/2023 03:00:0009/06/2023 14:20:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 261/20236ΧΡΦΩΕ0-ΙΙΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11733/9-6-2023
09/06/2023 03:00:0009/06/2023 14:22:32Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 262/2023912ΤΩΕ0-4Ω3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11734/9-6-2023
08/06/2023 03:00:0008/06/2023 13:33:36Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία «Υδραυλικές Εργασίες για την Δ.Ε. Ολύμπου»9ΧΝ4ΩΕ0-Τ3ΩΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ11535
08/06/2023 03:00:0008/06/2023 12:33:14Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 250/202361ΚΩΩΕ0-Α2ΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11152/6-6-2023
08/06/2023 03:00:0008/06/2023 12:32:22Απόφαση ανάθεσης για «Υδραυλικές Εργασίες για την Δ.Ε. Καρπάθου»Ψ8ΔΓΩΕ0-74ΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ11486
08/06/2023 03:00:0008/06/2023 09:57:00Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 251/2023Ψ3Δ3ΩΕ0-44ΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11398/6-6-2023
08/06/2023 03:00:0008/06/2023 09:53:36Απόφαση ανάληψη πολυετίας 598/2023ΨΝ9ΥΩΕ0-Β97ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11397/6-6-2023
03/06/2023 03:00:0003/06/2023 13:05:46Απόφαση ανάθεσης για «Ηχητική Κάλυψη Συνδιοργάνωσης του πρώτου RUNKARPATHOS με τον Αθλητικό Σύλλογο Γ.Α.Σ. Μενετών»ΨΠΣ0ΩΕ0-Υ9ΗΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ10968
03/06/2023 03:00:0003/06/2023 12:49:43Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια αθλητικών Μπλουζών στο πλαίσιο Συνδιοργάνωσης του πρώτου RUNKARPATHOS με τον Αθλητικό Σύλλογο Γ.Α.Σ. Μενετών»6Ψ3ΙΩΕ0-Κ1ΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ10958
02/06/2023 03:00:0002/06/2023 16:21:37Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 249/2023Ρ5ΙΛΩΕ0-7Δ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10930/2-6-2023
02/06/2023 03:00:0002/06/2023 16:17:55Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 583/2023ΡΚ0ΞΩΕ0-4ΨΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10928/2-6-2023
02/06/2023 03:00:0002/06/2023 09:29:01Χορήγηση Άδειας Διεξαγωγής Αγώνα Δρόμου (10χλμ., 5χλμ., μαθητικού/παίδων 1. χλμ.), την Κυριακή 04η Ιουνίου 2023 στην Δ.Κ. Πηγαδίων του Δήμου Καρπάθου, με τον διακριτικό τίτλο «1ου “ Αγώνα σε Δημόσιο Δρόμο Καρπάθου Run Karpathos 2023”»9Ο6ΨΩΕ0-ΜΘΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10681/01-06-23
01/06/2023 03:00:0001/06/2023 14:14:39Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Καρπάθου»9Ε6ΙΩΕ0-Τ2ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10754
01/06/2023 03:00:0001/06/2023 11:59:36Χορήγηση Άδειας Διεξαγωγής Αγώνα Δρόμου (10χλμ., 5χλμ., μαθητικού/παίδων 1. χλμ.), την Κυριακή 04η Ιουνίου 2023 στην Δ.Κ. Πηγαδίων του Δήμου Καρπάθου, με τον διακριτικό τίτλο «1ου “ Αγώνα σε Δημόσιο Δρόμο Καρπάθου Run Karpathos 2023”»9ΠΨΠΩΕ0-ΔΝ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10681/01-06-23
01/06/2023 03:00:0001/06/2023 13:40:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 247/20239ΛΑΗΩΕ0-Κ00ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10737/1-6-2023
01/06/2023 03:00:0001/06/2023 14:23:08Απόφαση ανάληψης πολυετίας 576/2023ΨΣ50ΩΕ0-ΒΜΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10760/1-6-2023
01/06/2023 03:00:0002/06/2023 14:11:23Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Μίσθωση μηχανήματος Καθαρισμού και Διαμόρφωσης Παραλίων Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου»9Κ0ΘΩΕ0-ΙΑ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10744
01/06/2023 03:00:0001/06/2023 14:25:07Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 248/20236ΝΕΞΩΕ0-35ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10761/1-6-2023
31/05/2023 03:00:0031/05/2023 12:56:46Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 246/20239ΙΜΖΩΕ0-ΛΘ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10498/31-5-2023
31/05/2023 03:00:0031/05/2023 12:49:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 245/2023619ΡΩΕ0-ΙΟΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10475/31/5/2023
31/05/2023 03:00:0031/05/2023 12:18:43Διεθνής ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσία για την Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες Δήμου Καρπάθου» με την χρήση της Παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016646ΔΩΕ0-ΞΩΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10492
31/05/2023 03:00:0031/05/2023 14:40:05Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συνεργασία με Εταιρεία Τουριστικού Μάρκετινγκ που εδρεύει στο Εξωτερικό»62Θ5ΩΕ0-5Ο6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10542
31/05/2023 03:00:0031/05/2023 15:26:45Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Εργασίες Συντήρησης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού του Δήμου Καρπάθου»ΡΕΙ2ΩΕ0-Φ0ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10559
31/05/2023 03:00:0031/05/2023 16:26:44Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού»6ΗΦ2ΩΕ0-ΝΟΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10575
31/05/2023 03:00:0031/05/2023 17:31:47Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Κουφωμάτων Λυκείου Απερίου Καρπάθου»ΡΩΚ7ΩΕ0-09ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10585
30/05/2023 03:00:0030/05/2023 15:02:18Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 244/202393Φ3ΩΕ0-Ω03ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10403/30-5-2023
30/05/2023 03:00:0030/05/2023 15:00:32Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 243/2023ΨΕΤΩΩΕ0-ΘΨ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10402/30-5-2023
30/05/2023 03:00:0030/05/2023 13:42:18Απόφαση έγκρισης Μελέτης του έργου Τσιµεντοστρώσεις τοπικών οδών ∆Ε Καρπάθου6Θ81ΩΕ0-ΞΛ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10392/30-5-23
30/05/2023 03:00:0030/05/2023 12:04:11Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία «Φιλοξενία, Τεχνική υποστήριξη, Διαχείριση περιεχομένου, Εγκατάσταση και Υποστήριξη εφαρμογών webmail και λογισμικού ασφάλειας στις ιστοσελίδες του Δήμου Καρπάθου»Ψ8ΡΧΩΕ0-ΗΘΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ10365
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 10:57:29Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία «Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων & Οχημάτων του Δήμου Καρπάθου οικονομικού έτους 2023»6Τ3ΒΩΕ0-Σ8ΩΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ10209
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 12:23:15Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 235/20236ΑΒΚΩΕ0-Γ71ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9779/24-5-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 12:26:21Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 236/202392ΦΩΩΕ0-8ΑΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9780/24-5-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 12:53:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 239/2023Ψ0ΧΕΩΕ0-ΘΧΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10240/29-5-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 12:28:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 237/202368ΞΧΩΕ0-ΘΚ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9781/24-5-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 14:05:30Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 241/20239ΜΙΙΩΕ0-49ΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10263/29-5-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 15:51:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 242/2023Ρ6ΤΙΩΕ0-ΨΟΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10318/29-5-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 16:07:04Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 240/20239ΜΩΚΩΕ0-ΘΦ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10247/29-5-2023
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 16:45:05Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την δαπάνη «Συνδιοργάνωση RUNKARPATHOS με τον αθλητικό σύλλογο Γ.Α.Σ. Μενετών»ΨΛ95ΩΕ0-ΩΞΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10323
26/05/2023 03:00:0026/05/2023 12:52:32Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία «Αναβάθμιση Λογισμικού Μελετών για την Τεχνική Υπηρεσία»Ψ5ΘΞΩΕ0-9Γ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9970
26/05/2023 03:00:0029/05/2023 15:44:44Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού»ΡΡ38ΩΕ0-20ΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ10002
26/05/2023 03:00:0026/05/2023 13:13:39Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία «Προμήθεια Μηχανημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού (Ενισχυτές)»ΨΒ4ΝΩΕ0-ΦΒ5ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9981
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 11:48:22Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 234/20236ΥΚΟΩΕ0-8ΘΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9778/24-5-2023
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 11:42:50Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 233/2023Ψ5ΡΘΩΕ0-8ΘΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9777/24-5-2023
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 11:39:24Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 232/202394ΤΨΩΕ0-Ν20ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9776/24-5-2023
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 11:38:37Απόφαση Δημάρχου 539/2023 για πληρωμή συνεργείου για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 20239ΒΟΒΩΕ0-8Τ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9820
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 11:17:48Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 231/20239ΚΡΕΩΕ0-6ΥΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9775/24-5-2023
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 11:17:15Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 230/20236ΠΦΒΩΕ0-8Μ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9774/24-5-2023
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 11:13:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 229/20239Β23ΩΕ0-52ΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9773/24-5-2023
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 11:12:50Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 228/20239ΦΦ5ΩΕ0-ΓΝΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9772/24-5-2023
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 10:35:13Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 238/2023ΨΥΙ0ΩΕ0-ΚΑ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9771/24-5-2023
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 10:34:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 227/20236ΧΞΔΩΕ0-ΕΧ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9770/24-5-2023
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 10:32:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 226/2023ΨΕΛΜΩΕ0-7ΛΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9769/24-5-2023
24/05/2023 03:00:0024/05/2023 13:09:09Απευθείας ανάθεση για «Απονομή Αναμνηστικών Δώρων στους επίσημους προσκεκλημένους της ετήσιας εκδήλωσης τιμής και μνήμης του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη»ΨΑ0ΝΩΕ0-6Λ6ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9697
24/05/2023 03:00:0024/05/2023 13:17:08Απευθείας ανάθεση για «Ηχητική κάλυψη της ετήσιας εκδήλωσης τιμής και μνήμης του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη»90Ψ8ΩΕ0-2Κ7ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9703
24/05/2023 03:00:0024/05/2023 15:19:56Παράθεση Γεύματος Προσκεκλημένων της Ετήσιας Εκδήλωσης Τιμής και Μνήμης του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη έτους 2023907ΠΩΕ0-Α4ΖΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9733
23/05/2023 03:00:0023/05/2023 16:08:43Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Εργαστηριακοί Έλεγχοι Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης»6ΤΨ4ΩΕ0-ΞΓΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9574
23/05/2023 03:00:0023/05/2023 16:37:05Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου»ΡΨ0ΗΩΕ0-ΟΚ7ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9584
23/05/2023 03:00:0023/05/2023 17:17:02Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Ηλεκτρικών Λαμπτήρων, Ανταλλακτικών και Ηλεκτρολογικού Υλικού ΔΕ Καρπάθου»663ΙΩΕ0-ΖΞΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9594
22/05/2023 03:00:0022/05/2023 15:02:31Πράξη αντιστοίχιση κλάδων ειδικοτήτων ΠΔ 85/2022 Δήμου Καρπάθου6ΕΠΙΩΕ0-7ΨΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3615/27-3-2023
19/05/2023 03:00:0019/05/2023 10:43:11Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Τον εορτασμό της ετήσιας εκδήλωσης τιμής και μνήμης του Ήρωα σμηναγού Κώστα Ηλιάκη»ΨΧΘΣΩΕ0-Ν03ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9222
19/05/2023 03:00:0019/05/2023 14:43:15Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 219/2023ΨΔΤΩΩΕ0-5ΙΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9292/19-5-2023
19/05/2023 03:00:0019/05/2023 14:46:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 220/2023ΨΦΑΠΩΕ0-3ΞΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9293/19-5-2023
19/05/2023 03:00:0019/05/2023 14:48:52Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 221/20236Ω7ΕΩΕ0-3ΨΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9297/19-5-2023
19/05/2023 03:00:0019/05/2023 14:50:31Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 222/20239ΧΛΧΩΕ0-2Ε1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9298/19-5-2023
19/05/2023 03:00:0019/05/2023 14:53:30Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 224/202399Σ1ΩΕ0-ΜΔΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9301/19-5-2023
19/05/2023 03:00:0019/05/2023 14:54:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 225/2023ΡΦΨ1ΩΕ0-6Ι2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9302/19-5-2023
19/05/2023 03:00:0019/05/2023 15:10:44Απόφαση Δημάρχου 496/2023 για Σύσταση Συνεργείου Βουλευτικών εκλογών 21-05-2023937ΘΩΕ0-ΣΣΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9038
19/05/2023 03:00:0019/05/2023 16:00:02Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Υδραυλικές Εργασίες για την Δ.Ε. Καρπάθου»ΨΣΥΣΩΕ0-ΟΚΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9337
19/05/2023 03:00:0019/05/2023 16:20:45Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Υδραυλικές Εργασίες για την Δ.Ε. Ολύμπου»ΨΘ0ΝΩΕ0-ΣΣΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9351
19/05/2023 03:00:0019/05/2023 14:52:15Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 223/2023ΨΦΞ9ΩΕ0-ΣΦ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9299/19-5-2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 14:33:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 213/20236Χ9ΥΩΕ0-Θ9ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9082/18-5-2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 12:31:45Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 211/20239ΡΒ5ΩΕ0-8ΣΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9022/18-5-2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 12:58:48Απόφαση Δημάρχου 496/2023 για Σύσταση Συνεργείου Βουλευτικών εκλογών 21-05-202363ΒΚΩΕ0-0Δ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9038
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 13:40:14Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Μηχανημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού»ΨΣΚΕΩΕ0-5ΩΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9065
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 14:30:51Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 212/202397ΡΧΩΕ0-0ΣΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9081/18-5-2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 16:11:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 217/2023ΡΞΑ3ΩΕ0-ΞΒ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9133/18-5-2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 14:34:43Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 214/20236ΨΜΛΩΕ0-54ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9083/18-5-2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 16:12:30Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 218/20239Υ8ΝΩΕ0-Ω7ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9134/18-5-2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 16:14:37Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης – Αποχέτευσης για την Δ.Ε. Καρπάθου»9Υ0ΤΩΕ0-Ν9ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9140
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 16:22:02Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης – Αποχέτευσης για την Δ.Ε. Ολύμπου»9ΒΩ5ΩΕ0-ΨΗΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9152
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 16:24:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 216/2023Ψ442ΩΕ0-ΘΙΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9157/18-5-2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 14:39:13Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 215/2023907ΥΩΕ0-6ΟΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9088/18-5-2023
17/05/2023 03:00:0017/05/2023 16:14:53Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Φιλοξενία, Τεχνική υποστήριξη, Διαχείριση περιεχομένου, Εγκατάσταση και Υποστήριξη εφαρμογών webmail και λογισμικού ασφάλειας στις ιστοσελίδες του Δήμου Καρπάθου»Ψ4ΓΡΩΕ0-ΣΗΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8910
17/05/2023 03:00:0017/05/2023 14:30:23Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού»9Ε8ΑΩΕ0-4ΙΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8888
17/05/2023 03:00:0017/05/2023 14:12:01Απόφαση ανάθεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ67Ω4ΩΕ0-ΔΝ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8852/17-5-23
17/05/2023 03:00:0017/05/2023 14:10:05Απόφαση ανάθεσης για «Παροχή Υπηρεσιών Απόφραξης Δικτύων και Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης στην Δ.Ε. Ολύμπου»64ΧΝΩΕ0-ΤΤΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8872
17/05/2023 03:00:0017/05/2023 11:24:03Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 210/20239ΦΓΕΩΕ0-ΕΒ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8764/17-5-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 14:29:48Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 209/2023ΨΩΘΘΩΕ0-ΝΜΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8699/16-5-2023
16/05/2023 03:00:0016/05/2023 11:48:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 208/20239ΔΛΥΩΕ0-0Χ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8622/16-5-2023
15/05/2023 03:00:0015/05/2023 14:08:24Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 207/2023ΨΥ23ΩΕ0-ΙΦΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8515/15-5-2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 14:36:21Τροποποίηση απόφασης ανάληψης πολυετίας 443/20239ΚΝΥΩΕ0-ΩΒ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8370/12-5-2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 13:33:00Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 205/20239ΨΙΖΩΕ0-ΥΘΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8334/12-5-2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 13:33:46Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 204/2023ΩΝ4ΨΩΕ0-ΜΞ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8333/12-5-2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 14:47:42Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 206/20236Λ0ΚΩΕ0-ΛΧΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8381/12-5-2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 16:04:16ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2023-20259ΠΑΕΩΕ0-99ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8396
12/05/2023 03:00:0017/05/2023 13:54:13Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 471/20236ΒΝΛΩΕ0-9ΨΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8325/12-5-2023
11/05/2023 03:00:0011/05/2023 15:07:25Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 198/20236ΑΞΣΩΕ0-106ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8088/11-5-2023
11/05/2023 03:00:0011/05/2023 14:17:31Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 194/2023Ψ7ΑΜΩΕ0-ΤΟΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8067/11-5-2023
11/05/2023 03:00:0011/05/2023 14:18:21Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 195/2023ΨΨΜΔΩΕ0-Β54ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8068/11-5-2023
11/05/2023 03:00:0011/05/2023 14:24:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 192/20239Μ2ΖΩΕ0-Ζ1ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8062/11-5-2023
11/05/2023 03:00:0011/05/2023 14:28:21Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 193/2023Ψ3ΜΕΩΕ0-1Θ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8066/11-5-2023
11/05/2023 03:00:0011/05/2023 15:02:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 196/202390ΟΞΩΕ0-ΚΕ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8069/11-5-2023
11/05/2023 03:00:0011/05/2023 15:06:25Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 197/2023ΨΖ9ΨΩΕ0-ΤΥΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8087/11-5-2023
11/05/2023 03:00:0011/05/2023 15:08:32Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 199/2023Ρ47ΝΩΕ0-5Β3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8089/11-5-2023
11/05/2023 03:00:0012/05/2023 14:18:16Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Καρπάθου οικονομικού έτους 2023»Ρ8Τ5ΩΕ0-1ΦΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8177
11/05/2023 03:00:0011/05/2023 15:09:37Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 200/2023965ΩΩΕ0-9ΟΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8090/11-5-2023
11/05/2023 03:00:0011/05/2023 15:10:43Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 201/2023ΨΛ4ΑΩΕ0-7ΜΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8091/11-5-2023
11/05/2023 03:00:0011/05/2023 15:11:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 202/2023Ω8Λ2ΩΕ0-8ΣΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8092/11-5-2023
11/05/2023 03:00:0011/05/2023 15:13:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 203/20236ΞΜ1ΩΕ0-6ΜΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8093/11-5-2023
11/05/2023 03:00:0011/05/2023 15:22:29Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Αναβάθμιση Λογισμικού Μελετών για την Τεχνική Υπηρεσία»9948ΩΕ0-Ε3ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8118
11/05/2023 03:00:0011/05/2023 15:59:19Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου»ΡΔΗ6ΩΕ0-4ΙΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8155
11/05/2023 03:00:0011/05/2023 16:33:41Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ηλεκτρικών Λαμπτήρων, Ανταλλακτικών και Ηλεκτρολογικού Υλικού ΔΕ Καρπάθου»6ΕΗ2ΩΕ0-ΦΓ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8167
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 15:44:38Απόφαση ανάθεσης για «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Φρεατίων Δήμου Καρπάθου με χειρονακτικά μέσα»ΨΑ4ΝΩΕ0-ΗΗΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7883
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 13:21:25Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 191/2023602ΥΩΕ0-30ΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7828/9-5-2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 15:11:28Απόφαση ανάληψης πολυετίας 442/20239Θ2ΧΩΕ0-ΙΩΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7733/9-5-2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 15:33:01Απόφαση ανάληψης δαπάνης 190/202361Υ4ΩΕ0-ΙΤΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7760/9-5-2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 15:14:44Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 188/202364Ζ3ΩΕ0-ΚΞ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7741/9-5-2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 15:33:33Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 189/2023Ρ6ΥΕΩΕ0-ΘΑΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7754/9-5-2023
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 16:31:08Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή Υπηρεσιών Ανέλκυσης – Καθέλκυσης Υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων»6Χ5ΤΩΕ0-ΦΜ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7596
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 12:14:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 186/2023Ψ4ΨΕΩΕ0-8ΥΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7475/8-5-2023
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 11:00:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 183/2023ΩΧΣΗΩΕ0-221ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7407/8-5-2023
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 12:11:51Απόφαση ανάληψης 184/202368Ρ8ΩΕ0-Δ5ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7466/8-5-2023
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 12:13:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 185/2023ΩΝΝΒΩΕ0-0Λ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7472/8-5-2023
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 15:59:52Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή Υπηρεσιών Απόφραξης Δικτύων και Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης στην Δ.Ε. Ολύμπου»ΩΧΡΙΩΕ0-ΤΜΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7586
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 12:49:20Έγκριση τευχών και διαδικασίας ανάθεσης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».6Σ37ΩΕ0-ΦΒΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7463/08-05-2023
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 13:49:02Έγκριση μελέτης και διαδικασίας ανάθεσης για το έργο: «Συντήρηση – επισκευή κτιρίου πρώην Δημαρχείου Καρπάθου στην περιοχή Κονάκι Πηγαδίων Καρπάθου».6ΖΚΨΩΕ0-ΛΣΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7534/8-5-23
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 15:26:37Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία: «Εργαστηριακοί Έλεγχοι Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης»9Ω55ΩΕ0-ΑΕΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7572
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 13:21:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 187/2023ΨΦΑ0ΩΕ0-ΓΟΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7521/8-5-2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 14:29:22Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία «Έξοδα Διαμονής για την Φιλοξενία Δημοσιογράφων και Μπλόγγερ για Προβολή και Διαφήμιση της Νήσου Καρπάθου»ΨΚΩΗΩΕ0-ΧΟΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7181
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 11:09:15Απόφαση ανάθεσης για «Παροχή Γεύματος για την Φιλοξενία Δημοσιογράφων και Μπλόγγερ για Προβολή και Διαφήμιση της Νήσου Καρπάθου»9ΙΝ6ΩΕ0-Τ0ΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7136
03/05/2023 03:00:0003/05/2023 13:28:17Απόφαση Δημάρχου 415/20236ΥΝΓΩΕ0-ΔΜ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6894/2-5-2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 15:03:03Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 182/2023 με ΑΔΑΨΚΓΚΩΕ0-29ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6885/2-5-2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 15:01:25Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 181/2023ΨΩΧΧΩΕ0-Α84ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6881/2-5-2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 14:55:47Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 180/2023ΨΤΟΡΩΕ0-ΣΘ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6880/2-5-2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 14:18:23Απόφαση ανάθεσης για «Υπηρεσίες Αγκύρωσης Αγωγού Εξόδου Βιολογικού Δήμου Καρπάθου9ΧΙΕΩΕ0-ΜΝΩΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6864
28/04/2023 03:00:0028/04/2023 13:53:36Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ - Φιλοξενία Δημοσιογράφων και Μπλόγγερ για Προβολή και Διαφήμιση της Νήσου Καρπάθου»6ΡΓ4ΩΕ0-ΝΝ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6677
28/04/2023 03:00:0028/04/2023 10:31:18ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ6ΣΝ6ΩΕ0-ΡΘ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6571
28/04/2023 03:00:0028/04/2023 10:10:52Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Ζωοτροφών για σίτιση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς»9ΡΑ5ΩΕ0-46ΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6548
26/04/2023 03:00:0026/04/2023 11:25:55Αποπληρωμή αμοιβών και εξόδων τρίτων ΠΟΕ Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής ΠολιτικήςΨ7ΛΟΩΕ0-Ν6ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5119
26/04/2023 03:00:0026/04/2023 15:30:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 176/20236ΥΑΟΩΕ0-ΩΚΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6347/26-4-2023
26/04/2023 03:00:0026/04/2023 15:24:37Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 175/2023ΡΓ45ΩΕ0-95ΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6346/26-4-2023
25/04/2023 03:00:0025/04/2023 14:46:36Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου Καρπάθου»Ψ3ΙΔΩΕ0-ΧΑΒΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6256
25/04/2023 03:00:0025/04/2023 14:29:40Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 174/2023928ΧΩΕ0-ΟΞ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6251/25-4-2023
24/04/2023 03:00:0024/04/2023 15:05:39Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Φρεατίων Δήμου Καρπάθου με χειρονακτικά μέσα»ΨΜΜΖΩΕ0-82ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6105
24/04/2023 03:00:0024/04/2023 14:44:14Απευθείας ανάθεση για «Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης για την Ωρίμανση και Παρακολούθηση Έργων του Δήμου Καρπάθου που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους»Ψ8Θ4ΩΕ0-5ΣΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6097
19/04/2023 03:00:0019/04/2023 13:10:46Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Δημοσίευση προκήρυξης για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ".6Β40ΩΕ0-ΞΒΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5862
13/04/2023 03:00:0013/04/2023 14:26:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 170/20239ΑΨ0ΩΕ0-ΛΘΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5728/13-4-2023
13/04/2023 03:00:0013/04/2023 14:24:46Απόφαση ανάληψης πολυετίας 361/2023ΡΚΓ0ΩΕ0-863ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5723/13-4-2023
13/04/2023 03:00:0013/04/2023 14:12:13Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 169/2023ΩΜ8ΟΩΕ0-Θ2ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5715/13-4-2023
13/04/2023 03:00:0013/04/2023 11:09:59Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων του Δήμου Καρπάθου που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους»ΨΦΖΞΩΕ0-ΒΝΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5645
12/04/2023 03:00:0012/04/2023 14:39:47Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 164/2023ΨΔΞΡΩΕ0-17ΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5536/12-4-2023
12/04/2023 03:00:0012/04/2023 10:21:30Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 161/20239ΚΛ5ΩΕ0-ΣΒΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5493/12-4-2023
12/04/2023 03:00:0012/04/2023 11:35:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 162/2023Ψ0ΘΝΩΕ0-Θ48ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5505/12-4-2023
12/04/2023 03:00:0012/04/2023 13:32:13Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 163/2023ΨΝΥΣΩΕ0-ΩΚΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5528/12-4-2023
12/04/2023 03:00:0012/04/2023 14:40:39Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 165/20236Ψ45ΩΕ0-ΡΓ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5566/12-4-2023
12/04/2023 03:00:0012/04/2023 14:42:39Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 166/20239ΡΦ9ΩΕ0-Μ6ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5570/12-4-2023
12/04/2023 03:00:0012/04/2023 15:10:15Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 167/20236ΕΡΘΩΕ0-Ο72ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5574/12-4-2023
12/04/2023 03:00:0012/04/2023 15:12:23Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 168/202364ΟΑΩΕ0-1ΑΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5585/12-4-2023
11/04/2023 03:00:0011/04/2023 13:52:28Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (D.M.O.)»ΨΨΕΩΩΕ0-3ΗΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5377
11/04/2023 03:00:0011/04/2023 13:02:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 158/2023Ψ0ΑΟΩΕ0-18ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5348/11-04-2023
11/04/2023 03:00:0011/04/2023 15:13:04Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 160/2023ΡΠ0ΑΩΕ0-Ρ7ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5456/11-4-2023
11/04/2023 03:00:0011/04/2023 15:11:11Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 159/2023Ρ6ΘΚΩΕ0-ΩΥ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5451/11-4-2023
11/04/2023 03:00:0011/04/2023 14:41:58Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία «Χλωρίωση Νερού Δεξαμενών Ύδρευσης»Ω8Σ7ΩΕ0-7Α1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5439
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 17:02:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 157/20239Ξ7ΑΩΕ0-ΥΑΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5094/7-4-2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 16:59:59Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 156/20236ΕΙΧΩΕ0-7Ξ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5093/7-4-2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 16:58:32Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 155/20239ΜΣΥΩΕ0-Γ5ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5092/7-4-2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 16:52:14Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 154/2023ΩΝΙΟΩΕ0-ΑΘΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5091/7-4-2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 16:51:24Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 153/202393Υ1ΩΕ0-ΜΩΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5090/7-4-2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 16:50:00Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 152/20239ΗΖΙΩΕ0-ΑΔ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5089/7-4-2023
06/04/2023 03:00:0006/04/2023 12:50:35Απόφαση ανάληψης πολυετίας 329/20236Ε86ΩΕ0-ΙΛΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4843/6-4-2023
06/04/2023 03:00:0006/04/2023 12:22:41Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 150/20239Θ9ΣΩΕ0-ΓΥΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4817/6-4-2023
06/04/2023 03:00:0006/04/2023 13:39:47Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 151/20239ΒΠ6ΩΕ0-7ΝΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4849/6-4-2023
06/04/2023 03:00:0006/04/2023 15:03:47Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Χλωρίωση Νερού Δεξαμενών Ύδρευσης»ΨΘ97ΩΕ0-4ΜΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4878
06/04/2023 03:00:0006/04/2023 14:56:31Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ζωοτροφών για σίτιση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς»6ΨΩ4ΩΕ0-Ψ6ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4870
05/04/2023 03:00:0005/04/2023 09:41:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 110/2023ΨΙΤΛΩΕ0-9ΙΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4631/4-4-2023
05/04/2023 03:00:0005/04/2023 10:05:28Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 123/20236ΚΑΣΩΕ0-7ΝΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4582/4-4-2023
05/04/2023 03:00:0005/04/2023 13:25:29Απόφαση Δημάρχου 296/2023Ψ2ΓΑΩΕ0-ΚΩΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4667/5-4-2023
05/04/2023 03:00:0005/04/2023 15:31:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 149/2023ΨΘΛ6ΩΕ0-ΜΙ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4742/5-4-2023
05/04/2023 03:00:0005/04/2023 15:24:45Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 324/2023Ρ73ΟΩΕ0-Ι7ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4737/5-4-2023
04/04/2023 03:00:0004/04/2023 10:33:18Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 119/2023ΨΔΨΚΩΕ0-ΔΦΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4471/4-4-2023
04/04/2023 03:00:0004/04/2023 09:45:40Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης για «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (D.M.O.)» στο στάδιο της Έγκρισης Τεχνικών ΠροδιαγραφώνΨΥ7ΗΩΕ0-ΘΜΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4420
04/04/2023 03:00:0004/04/2023 10:09:18Απόφαση ανάληψης πολυετίας φιλοξενία και σίτιση ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου6ΧΞΛΩΕ0-ΝΕΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4435/4-4-2023
04/04/2023 03:00:0004/04/2023 13:03:41Έγκριση προδιαγραφών για «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ (D.M.O.)»6ΑΔ8ΩΕ0-7ΗΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4472
04/04/2023 03:00:0004/04/2023 13:17:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 121/202394Ο3ΩΕ0-ΖΑΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4553/4-4-2023
04/04/2023 03:00:0004/04/2023 13:34:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 122/202393ΩΑΩΕ0-4ΘΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4569/4-4-2023
04/04/2023 03:00:0004/04/2023 10:38:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 120/20236ΛΦΝΩΕ0-ΨΨΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4476/4-4-2023
03/04/2023 03:00:0003/04/2023 13:44:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 111/2023Ψ70ΟΩΕ0-Β7ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4375/31-03/2023
03/04/2023 03:00:0003/04/2023 13:39:11Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 109/20236Ι8ΔΩΕ0-ΝΜΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4371/31-03-2023
03/04/2023 03:00:0003/04/2023 13:36:23Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 108/20236ΒΡΥΩΕ0-0Θ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4364/31-03-2023
03/04/2023 03:00:0003/04/2023 11:11:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 107/20239ΛΕΡΩΕ0-ΦΦΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4296/31-03-2023
03/04/2023 03:00:0003/04/2023 11:06:00Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 114/2023ΨΣ1ΞΩΕ0-4ΦΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4286/31-03-2023
03/04/2023 03:00:0003/04/2023 10:59:15Απόφαση ανάληψης πολυετίας 274/202362Φ5ΩΕ0-ΥΑΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4280/31-03-2023
31/03/2023 03:00:0031/03/2023 16:09:18Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 115/20236Π22ΩΕ0-ΖΘΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4207/31-03-2023
31/03/2023 03:00:0031/03/2023 10:51:18Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 112/20236Δ4ΒΩΕ0-0Χ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4057/31-03-2023
31/03/2023 03:00:0031/03/2023 16:10:27Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 116/2023Ρ4ΤΧΩΕ0-Κ15ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4208/31-03-2023
31/03/2023 03:00:0031/03/2023 16:22:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 117/2023ΨΔΙ5ΩΕ0-ΑΦΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4209/31-03-2023
31/03/2023 03:00:0031/03/2023 11:00:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 113/2023Ψ51ΟΩΕ0-Σ3ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4065/31-03-2023
31/03/2023 03:00:0031/03/2023 16:23:16Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 118/20236ΗΞΧΩΕ0-ΨΞΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4210/31-03-2023
30/03/2023 03:00:0030/03/2023 16:09:11Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 104/2023Ψ1ΔΡΩΕ0-994ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3930/29-03-2023
30/03/2023 03:00:0030/03/2023 16:06:23Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 103/2023ΨΠ3ΘΩΕ0-ΚΛΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3929/29-03-2023
28/03/2023 03:00:0031/03/2023 10:13:00Προκήρυξη Διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια χλοοτάπητα και λοιπων υλικών στην θέση ΜΑΡΑΘΑ ΤΚ Απερίου6786ΩΕ0-Π3ΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ3855
28/03/2023 03:00:0031/03/2023 08:37:19Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια χλοοτάπητα και λοιπών υλικών Δημοτικού Σταδίου Στην Θέση ΜΑΡΑΘΑ ΤΚ Απερίου6ΨΨ5ΩΕ0-Α9ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3953
28/03/2023 03:00:0028/03/2023 13:19:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 102/20236ΩΛΧΩΕ0-ΝΟΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3802/28-03-2023
27/03/2023 03:00:0027/03/2023 16:36:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 101/2023ΡΧΥ5ΩΕ0-ΧΞΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3680/27-03-2023
27/03/2023 03:00:0027/03/2023 16:35:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 100/2023Ψ3Υ4ΩΕ0-ΗΘΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3679/27-03-2023
27/03/2023 03:00:0027/03/2023 16:34:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 99/20236ΩΡΓΩΕ0-ΩΦΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3675/27-03-2023
24/03/2023 02:00:0024/03/2023 09:26:37Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 98/2023ΨΗΒΗΩΕ0-ΝΗ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3444/24-3-2023
23/03/2023 02:00:0023/03/2023 13:09:59Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 97/20239ΦΥΗΩΕ0-1Ρ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3415/23-03-2023
16/03/2023 02:00:0016/03/2023 09:29:25Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 92/20236ΟΩΓΩΕ0-6ΙΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2763/15-3-2023
16/03/2023 02:00:0016/03/2023 09:04:18Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 96/20236ΤΩΖΩΕ0-Θ7ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2767/15-3-2023
16/03/2023 02:00:0016/03/2023 09:03:14Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 95/2023ΨΗ4ΒΩΕ0-69ΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2766/15-3-2023
16/03/2023 02:00:0016/03/2023 09:02:22Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 94/2023Ψ848ΩΕ0-ΘΛΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2765/15-3-2023
16/03/2023 02:00:0016/03/2023 09:00:59Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 93/20236ΥΗΧΩΕ0-Γ3ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2764/15-3-2023
15/03/2023 02:00:0015/03/2023 16:08:07Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 91/2023ΨΨΨΩΩΕ0-ΛΗΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2762/15-3-2023
15/03/2023 02:00:0015/03/2023 16:06:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 90/2023ΨΑ69ΩΕ0-ΥΥ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2761/15-3-2023
15/03/2023 02:00:0015/03/2023 14:58:59Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 89/20236ΚΠΓΩΕ0-Υ5ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2753/15-3-2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 14:38:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 84/20239ΖΕΝΩΕ0-ΑΨΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2588/14-3-2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 10:32:33Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης 218/2023 προμήθεια γάλακτοςΨ691ΩΕ0-ΕΓΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2559/14-3-2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 14:43:30Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 88/2023Ω883ΩΕ0-ΦΦΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2614/14-3-2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 14:39:45Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 85/20236Β5ΥΩΕ0-ΠΚΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2589/14-3-2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 14:41:23Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 86/2023ΨΟΞ4ΩΕ0-Η49ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2590/14-3-2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 14:42:22Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 87/20239436ΩΕ0-ΜΘΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2613/14-3-2023
13/03/2023 02:00:0013/03/2023 10:16:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 83/202366ΣΥΩΕ0-ΛΔΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2452/13-03-2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 14:51:02ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΙΚΟΥ ΕΚΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ6ΧΚ3ΩΕ0-Χ5ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ206
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 14:40:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 82/20239ΤΓΤΩΕ0-ΥΞΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2297/9-3-2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 12:27:14Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 81/20236ΜΕΝΩΕ0-Ρ2ΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2254/9-3-2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 12:26:13Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 80/20236ΓΘΞΩΕ0-ΓΙ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2253/9-3-2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 12:25:24Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 79/2023ΨΩΧ8ΩΕ0-ΝΒΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2252/9-3-2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 12:24:26Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 78/20239ΘΥΖΩΕ0-9ΙΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2251/9-3-2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 12:23:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 77/2023ΨΩ8ΗΩΕ0-Ο5ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2250/9-3-2023
02/03/2023 02:00:0002/03/2023 14:58:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 76/2023ΩΜΗ9ΩΕ0-59ΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1804/2-3-2023
02/03/2023 02:00:0002/03/2023 14:35:12Τροποποιητική απόφασης πολυετίας 189/20236Χ0ΓΩΕ0-ΟΣΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1800/2-3-2023
02/03/2023 02:00:0002/03/2023 14:25:17Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 75/20236Φ5ΦΩΕ0-5ΥΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1792/2-3-2023
01/03/2023 02:00:0001/03/2023 14:49:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 74/20239ΨΧΓΩΕ0-0Ν5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1686/1-3-2023
28/02/2023 02:00:0028/02/2023 14:41:50Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 73/2023ΡΟΦ0ΩΕ0-ΕΜΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1573/28-02-2023
23/02/2023 02:00:0023/02/2023 16:17:47Διαπιστωτική κατάταξης ΙΔΟΧΡΡΞΡΩΕ0-57ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1395/23-02-2023
15/02/2023 02:00:0015/02/2023 14:39:05Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετίας 148/20239Π92ΩΕ0-ΡΒΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1003/15-02-2023
15/02/2023 02:00:0015/02/2023 14:37:26Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετίας 147/2023ΨΦΨ4ΩΕ0-11ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1002/15-02-2023
14/02/2023 02:00:0014/02/2023 16:16:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 61/2023Ρ7ΨΗΩΕ0-ΡΘ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ965/14-02-2023
14/02/2023 02:00:0014/02/2023 16:14:27Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 60/20236Ψ9ΤΩΕ0-Ρ0ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ964/14-02-2023
14/02/2023 02:00:0014/02/2023 16:13:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 59/202360ΤΤΩΕ0-Ν0ΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ963/14-02-2023
14/02/2023 02:00:0014/02/2023 16:11:47Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 58/20236ΞΚ9ΩΕ0-606ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ962/14-02-2023
14/02/2023 02:00:0014/02/2023 16:09:35Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 57/2023Ρ6Θ4ΩΕ0-ΒΕΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ961/14-02-2023
14/02/2023 02:00:0014/02/2023 16:08:07Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 56/2023ΨΝ1ΘΩΕ0-Σ7ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ960/14-02-2023
14/02/2023 02:00:0014/02/2023 16:02:01Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 55/20236ΟΣ2ΩΕ0-6ΞΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ959/14-03-2023
14/02/2023 02:00:0014/02/2023 15:38:47Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 62/2023ΩΝΚΟΩΕ0-ΟΒΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ976/14-02-2023
13/02/2023 02:00:0023/02/2023 09:31:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 52/202368ΝΥΩΕ0-86ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ927/13-02-2023
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 14:05:46Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 49/20236173ΩΕ0-7ΡΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ916/13-02-2023
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 13:53:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 45/2023615ΛΩΕ0-52ΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ912/13-02-203
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 14:02:55Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 47/2023Ψ6ΧΗΩΕ0-ΕΕΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ914/13-2-2023
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 14:04:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 48/2023ΨΧΨΧΩΕ0-ΔΟ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ915/13-02-2023
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 13:58:22Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 46/2023ΨΥΤΩΩΕ0-Φ84ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ913/13-02-2023
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 14:06:57Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 50/20236ΨΗ4ΩΕ0-Π5ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ917/13-02-2023
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 15:25:14Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 53/2023ΨΖ5ΝΩΕ0-ΠΥΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ934/13-02-2023
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 15:26:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 54/20236ΦΗΕΩΕ0-ΚΞΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ935/13-02-2023
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 14:08:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 51/2023625ΓΩΕ0-ΛΛ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ918/13-02/2023
10/02/2023 02:00:0017/02/2023 12:04:4902-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:Έγκριση Σχεδίου Τεχνικού προγράμματος Δήμου Καρπάθου Οικονομικού Έτους 2023.9ΘΝ6ΩΕ0-ΑΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ02-2023 Ε.Ε
10/02/2023 02:00:0017/02/2023 11:43:0503-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2023.ΨΙ38ΩΕ0-Β54ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ03-2023 Ε.Ε
10/02/2023 02:00:0010/02/2023 15:14:2201-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ9ΙΠΙΩΕ0-ΞΧΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ01-2023 Ε.Ε
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 09:06:30Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 42/20236ΚΑΑΩΕ0-ΘΦ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ754/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 08:50:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 35/2023ΨΓΛ0ΩΕ0-ΞΑ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ747/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 08:53:28Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 38/20236Ξ84ΩΕ0-ΗΣΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ750/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 08:54:59Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 39/20236ΨΑΓΩΕ0-2ΩΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ751/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 09:01:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 40/202367Ρ2ΩΕ0-7Χ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ752/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 09:04:07Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 41/20236ΓΥΚΩΕ0-Η6ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ753/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 10:52:46Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 30/2023ΨΥΨΖΩΕ0-ΦΨ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ742/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 09:07:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 43/20236ΘΛΛΩΕ0-ΝΞΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ755/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 10:54:33Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 31/2023ΨΦΩΔΩΕ0-ΠΟΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ743/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 10:57:30Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 36/20239Β8ΚΩΕ0-Α0ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ748/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 11:00:41Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 37/202366ΘΑΩΕ0-ΝΦΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ749/6-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 11:02:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 44/2023ΨΙ0ΧΩΕ0-ΥΛΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ816/8-2-2023
09/02/2023 02:00:0009/02/2023 15:45:16Ορισμός στελέχους του Κέντρου Κοινότητας Καρπάθου στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον ΟΠΕΚΑ9ΞΑ8ΩΕ0-ΥΟ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ114
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 15:49:27Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 24/20239Β84ΩΕ0-4Γ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ736/6-2-2023
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 15:49:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 23/20236ΕΔ0ΩΕ0-ΣΥ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ735/6-2-2023
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 15:50:39Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 25/20236ΝΤΟΩΕ0-Γ1ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ737/6-2-2023
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 16:02:55Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 27/20236Ν5ΛΩΕ0-Λ94ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ739/6-2-2022
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 15:52:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 26/2023ΨΦΒΖΩΕ0-Η49ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ738/6-2-2022
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 16:04:22Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 28/20239Τ65ΩΕ0-ΡΗΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ740/6-2-2023
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 16:07:24Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 32/20236ΒΥΓΩΕ0-ΦΦΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ744/6-2-2022
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 16:09:39Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 33/20239ΗΦΥΩΕ0-105ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ745/6-2-2023
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 16:18:35Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 34/20239ΓΘΗΩΕ0-Μ65ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ746/6-2-2023
08/02/2023 02:00:0008/02/2023 16:06:03Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 29/2023Ρ47ΧΩΕ0-51ΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ741/6-2-2023
26/01/2023 02:00:0026/01/2023 15:13:29Διακοπή των μαθημάτων σε όλα τα Σχολεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπάθου, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων την Παρασκευή 27.01.2023.Ψ51ΖΩΕ0-ΖΨΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52
20/01/2023 02:00:0024/01/2023 08:36:0551-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Ορκωμοσία σε αναπλήρωση Συμβούλου της Κοινότητας Καρπάθου.ΨΡΩ1ΩΕ0-ΦΛΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51-2023
17/01/2023 02:00:0024/01/2023 08:29:1541-2023 ΑΠΟΦΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Ορκωμοσία σε αναπλήρωση Συμβούλου της Κοινότητας Καρπάθου60ΕΡΩΕ0-1Ψ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41-2023
17/01/2023 02:00:0023/01/2023 15:34:2140-2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: το υπ ΄αρ. πρωτ. 275/17-01-2022 έγγραφο του Δήμου Καρπάθου που αφορά την υπ΄ αρ. 41/2023 Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου με θέμα «Πρόσκληση για Ορκωμοσία σε αναπλήρωση Συμβούλου της Κοινότητας Καρπάθου »,912ΨΩΕ0-ΔΦΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 13:47:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μισθοδοσίας 12/20239ΝΙ0ΩΕ0-Β4ΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ128/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 13:42:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μισθοδοσίας 8/2023ΩΜΖΡΩΕ0-3Ψ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ124/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 13:44:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μισθοδοσίας 9/20239ΧΝ9ΩΕ0-ΓΕ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ125/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 13:45:13Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μισθοδοσίας 10/20236ΒΣΒΩΕ0-ΡΔΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ126/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 13:46:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μισθοδοσίας 11/20239ΣΒ5ΩΕ0-93ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ127/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 13:49:50Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μισθοδοσίας 14/2023Ρ4Τ8ΩΕ0-ΡΞ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ130/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 13:48:44Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μισθοδοσίας 13/202390Π8ΩΕ0-ΚΦΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ129/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 14:29:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 15/2023Ψ97ΒΩΕ0-ΝΦΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ131/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 14:31:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 16/2023ΨΕΔΓΩΕ0-ΕΧΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ132/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 14:41:37Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 17/2023Ρ71ΧΩΕ0-072ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ133/11-01-2023
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 14:42:39Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 18/2023Ρ6ΠΓΩΕ0-9Ε7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ134/11-01-2023
15/12/2022 02:00:0015/12/2022 10:25:23Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 384/20226ΕΖΣΩΕ0-Ο4ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9521/14-12-2022
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 10:16:25Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 380/20226Λ6ΛΩΕ0-ΧΕΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9473/12-12-2022
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 09:58:11Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 376/2022ΨΚΞΝΩΕ0-7ΣΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9469/12-12-2022
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 10:01:05Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 377/20226ΤΡΨΩΕ0-5ΥΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9470/12-12-2022
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 10:04:42Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 378/2022ΨΟ5ΑΩΕ0-6Θ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9471/12-12-2022
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 10:06:37Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 379/202264Ε7ΩΕ0-9ΕΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9472/12-12-2022
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 17:03:42Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Δήμου Καρπάθου»904ΤΩΕ0-Φ1ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9551
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 10:29:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 381/20226Ο26ΩΕ0-6ΔΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9474/12-12-2022
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 12:57:07Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης αριθ.1290/2022 για την μίσθωση μηχανημάτων έργου για αποκατάσταση βατότητας αγροτικών οδών ΔΕ Ολύμπου9ΑΚΜΩΕ0-8ΟΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9518/12-12-2022
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 13:04:23Ανάθεση για «Προμήθεια καλυμμάτων και πόρτας για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης & αποχέτευσης» Δήμου Καρπάθου6ΟΥ2ΩΕ0-ΗΔΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9515
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 11:54:431282-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ6ΞΗΜΩΕ0-ΠΔΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1282-2022
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 17:57:38Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή Υπηρεσιών για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής Διπλογραφικής Λογιστικής Μεθόδου για ένα (1) έτος, την Σύνταξη Ισολογισμού Χρήσης 2022, την Τήρηση Φορολογικών Υποχρεώσεων και την Συμπλήρωση Εκκρεμοτήτων Δηλώσεων Ε9 του Δήμου Καρπάθου»ΨΔ9ΔΩΕ0-ΒΣΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9534
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 12:15:57Ανάθεση για «Προμήθεια Ζωοτροφών για Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς»6ΖΠΟΩΕ0-ΚΛΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9480
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 10:45:371284-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάθεση δημοσιεύσεων Αποφάσεων στον τύπο ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝΨΡ7ΞΩΕ0-ΟΟΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1284-2022
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 18:47:35Ακύρωση των υπ’ αριθ. 318 και 319/2022 Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.6Π4ΠΩΕ0-Ξ0ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9488
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 18:52:55Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2022, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΩ27ΟΩΕ0-ΦΚ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9499
12/12/2022 02:00:0012/12/2022 15:00:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 375/2022Ρ7Π4ΩΕ0-ΞΓΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9467/12-12-2022
12/12/2022 02:00:0012/12/2022 14:52:33Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Εργαλείων για την Υπηρεσία ΄Ύδρευσης - Αποχέτευσης »9ΚΑΤΩΕ0-55ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9451
12/12/2022 02:00:0012/12/2022 12:14:091269//12-12-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου Κοινότητας ΚαρπάθουΩΑΝ0ΩΕ0-ΖΩΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1269/2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 13:11:57Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 372/2022ΨΣ57ΩΕ0-5ΙΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9423/9-12-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 12:08:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 367/20226ΒΠΡΩΕ0-Μ11ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9418/9-12-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 12:10:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 368/202263ΡΒΩΕ0-4ΨΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9419/9-12-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 12:11:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 374/20226Κ53ΩΕ0-8ΕΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9425/9-12-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 12:13:11Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 369/20226ΞΧΠΩΕ0-ΕΘΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9420/9-12-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 12:14:44Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 370/2022Ψ5Φ1ΩΕ0-ΛΔ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9421/9-12-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 12:22:52Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 371/2022ΨΒΕΘΩΕ0-46ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9422/9-12-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 16:28:01Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Ανάθεση σε ιδιώτη κτηνίατρο την φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς»ΡΙ9ΟΩΕ0-ΨΜ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9436
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 13:15:35Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 373/20229Η5ΠΩΕ0-ΠΟ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9424/9-12-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 14:35:17ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1264/09-12-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής παιδείας60Ζ2ΩΕ0-ΥΘΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9431/09-12-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 14:56:21ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 9432/09-12-2022 ΜΕ Πρόσκληση για Ορκωμοσία σε αναπλήρωση Συμβούλου της Κοινότητας Καρπάθου.ΨΚΜΗΩΕ0-ΒΜ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1265-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 13:50:021258/09-12-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ92Ω3ΩΕ0-87ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1258-2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 14:21:04ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2022 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9Ν3ΜΩΕ0-ΑΒ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7697
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 14:06:33ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΟΧ 4/2022 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6ΣΝ1ΩΕ0-43ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1266
08/12/2022 02:00:0008/12/2022 14:40:05Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 1250/2022Ρ63ΟΩΕ0-Ι1ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9385/8-12-2022
08/12/2022 02:00:0008/12/2022 14:37:58Απόφαση Δημάρχου 1251/2022Ψ5ΛΩΩΕ0-8ΛΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9391/8-12-2022
08/12/2022 02:00:0008/12/2022 14:47:03Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 366/2022Ψ7ΦΗΩΕ0-6ΦΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9385/8-12-2022
07/12/2022 02:00:0007/12/2022 14:19:18Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Προμήθεια Ζωοτροφών για Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς»624ΕΩΕ0-Η59ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9356
07/12/2022 02:00:0007/12/2022 13:54:15Ανάθεση για «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»6Β31ΩΕ0-3ΦΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9357
06/12/2022 02:00:0006/12/2022 15:35:44Απευθείας ανάθεση για «Παροχή Ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022 του Δήμου Καρπάθου»6ΘΕΞΩΕ0-ΝΧΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9316
02/12/2022 02:00:0002/12/2022 14:41:20Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»6ΚΒΕΩΕ0-ΦΕΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9230
02/12/2022 02:00:0002/12/2022 12:50:18Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για εργασίες συντήρησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.9Σ1ΟΩΕ0-ΘΣΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9227
01/12/2022 02:00:0008/12/2022 15:27:53Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα έτη 2022 και 2023»ΩΥΗ8ΩΕ0-Τ1ΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1230
30/11/2022 02:00:0030/11/2022 10:30:50ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ.ΟΧ.ΨΞΕΗΩΕ0-Υ1ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1232
30/11/2022 02:00:0030/11/2022 11:00:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 365/2022ΨΝ96ΩΕ0-9ΙΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9120/29-11-2022
30/11/2022 02:00:0030/11/2022 11:17:25ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΨΚΦΙΩΕ0-3Ρ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9136
30/11/2022 02:00:0030/11/2022 11:14:45ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΩΤΘΥΩΕ0-5ΑΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9134
30/11/2022 02:00:0030/11/2022 11:16:11ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ9ΟΝΛΩΕ0-ΨΤΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9135
28/11/2022 02:00:0028/11/2022 13:25:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 364/20226ΖΓΚΩΕ0-Ζ7ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9096/28-11-2022
25/11/2022 02:00:0025/11/2022 15:42:07Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή Ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022 του Δήμου Καρπάθου»ΨΘΓΗΩΕ0-ΛΑ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9056
25/11/2022 02:00:0025/11/2022 14:26:00ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝΨΚ0ΛΩΕ0-8ΩΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9039
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 15:02:32"Παροχή Ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022 του Δήμου Καρπάθου"ΨΒ0ΕΩΕ0-1Θ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8981
23/11/2022 02:00:0023/11/2022 09:15:59Απόφαση έγκρισης Τεχν. Προδιαγραφών έργου Ανάπλαση περιοχής Σαούρα Λευκού.6ΧΧΝΩΕ0-7ΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8921/22/11/2022
22/11/2022 02:00:0022/11/2022 17:07:34Απόφαση ανάθεσης για «Συμβουλευτική Υποστήριξη από Εξειδικευμένη Εταιρεία Συμβούλων Τουριστικού Μάρκετινγκ»ΨΑ0ΥΩΕ0-Ζ4ΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8915
22/11/2022 02:00:0022/11/2022 16:49:01Απευθείας ανάθεση για «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»6Ρ3ΡΩΕ0-0ΡΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8943
22/11/2022 02:00:0022/11/2022 16:25:25Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»ΨΙΥΓΩΕ0-19ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8940
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 15:49:45Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση επιβατικού κοινού»ΨΟΗΘΩΕ0-07ΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8902
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 13:10:53Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ζωοτροφών για Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς»Ψ5ΜΥΩΕ0-57ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8881
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 13:04:23Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Χημικού Υλικού για τα έτη 2022 και 2023»ΨΧ3ΧΩΕ0-ΛΩΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8879
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 10:31:28Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 359/202261Α0ΩΕ0-ΔΥ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8840/18-11-2022
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 10:35:19Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 1196/2022ΩΣΣΑΩΕ0-544ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8841/18-11-2022
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 13:39:57Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ FLYGT: ΝP 3127.060 ΜT 438 (4,7 KW)»ΨΛ84ΩΕ0-Γ7ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8862
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 10:35:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 360/2022ΨΩΛΔΩΕ0-ΜΨΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8842/18-11-2022
18/11/2022 02:00:0018/11/2022 14:52:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Πολυετίας 1199/20229Δ8ΕΩΕ0-0ΟΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8865/18-11-2022
17/11/2022 02:00:0017/11/2022 14:58:19Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων»6ΒΠ5ΩΕ0-25ΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8836
17/11/2022 02:00:0017/11/2022 14:57:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 358/20226Β4ΙΩΕ0-ΘΓΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8823/17-11-2022
16/11/2022 02:00:0016/11/2022 16:33:19Απόφαση ανάθεσης για «Έξοδα για την Συμμετοχή Δήμου Καρπάθου στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA στην Θεσσαλονίκη»ΩΣ1ΒΩΕ0-ΨΞΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8798
16/11/2022 02:00:0016/11/2022 14:44:28Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια καλυμμάτων και πόρτας για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης & αποχέτευσης»ΩΖΗ6ΩΕ0-7ΞΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8774
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 15:23:06Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»Ψ1Ι3ΩΕ0-0Γ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8712
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 11:16:17Απόφαση Δημάρχου 1181/2022Ψ3ΙΡΩΕ0-ΑΣ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8715/11-11-22
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 12:04:31ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1182/14-11-2022 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝΨΨ15ΩΕ0-ΝΓΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8720
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 16:17:18Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»ΡΟΝΟΩΕ0-ΨΝ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8713
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 16:06:10Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»6ΤΓ6ΩΕ0-6ΡΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8712
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 16:10:46Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»ΨΝΩΣΩΕ0-ΓΡΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8748
15/11/2022 02:00:0015/11/2022 16:24:34Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»ΡΛΡΠΩΕ0-9ΩΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8749
11/11/2022 02:00:0011/11/2022 14:21:16Απόφαση Δημάρχου 1175/20229ΛΦ1ΩΕ0-3ΜΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8670/11-11-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 12:54:27Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 351/20229ΛΖΑΩΕ0-ΟΑΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8524/9-11-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 12:34:56Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Παροχή Ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022 του Δήμου Καρπάθου.ΨΛΒΟΩΕ0-ΔΓΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8527
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 12:54:00ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ6ΤΘ3ΩΕ0-ΔΚΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1164
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 09:42:47Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 350/2022ΨΚΧ8ΩΕ0-75ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8508/9-11-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 12:55:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 352/20226Κ3ΨΩΕ0-0Ω2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8525/9-11-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 13:12:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 353/2022934ΤΩΕ0-3ΟΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8535/9-11-2022
09/11/2022 02:00:0009/11/2022 14:45:42Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 354/2022ΡΟΨΛΩΕ0-ΚΩΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8541/9-11-2022
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 15:07:29ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3-2022 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9ΥΒ6ΩΕ0-Τ60ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1161
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 14:55:30ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.6ΩΜΕΩΕ0-2ΨΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1160
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 13:28:25Απόφαση Δημάρχου 314/2021ΩΔΚΕΩΕ0-ΤΟΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ314/28-4-2021
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 13:26:47Απόφαση Δημάρχου 1175/20216ΥΔ2ΩΕ0-Ζ03ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8983/7-12-21
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 13:24:36Απόφαση Δημάρχου 375/2022969ΛΩΕ0-1ΝΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2812/19-4-22
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 13:18:39Απόφαση Δημάρχου 1093/19-10-226980ΩΕ0-4ΔΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7894/19-10-22
07/11/2022 02:00:0007/11/2022 14:42:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 349/2022ΨΤΧΒΩΕ0-ΞΛ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8450/7-11-2022
07/11/2022 02:00:0007/11/2022 14:41:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 348/2022ΩΑΛΤΩΕ0-Ρ26ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8449/7-11-2022
03/11/2022 02:00:0003/11/2022 12:26:42ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΩΣΠ7ΩΕ0-ΠΛΤΔΙΟΡΙΣΜΟΣ1150
03/11/2022 02:00:0003/11/2022 14:31:08Έγκριση κατ’ εξαίρεση α) του υπ’ αριθ. ΚΗΗ 3753 κρατικού οχήματος της εταιρείας HYUNDAI του Δήμου Καρπάθου, β) του υπ’ αριθ. ΚΗΗ 4744 κρατικού οχήματος της εταιρείας YARIS του Δήμου Καρπάθου9ΝΦ5ΩΕ0-66ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1148
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 11:59:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 343/20226ΙΡ2ΩΕ0-ΦΥΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8227/1-11-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 11:49:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 345/20226ΡΠΣΩΕ0-ΕΝΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8264/2-11-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 11:46:54Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 344/2022ΩΔ3ΧΩΕ0-3ΧΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8263/2-11-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 09:55:11ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΖΩΝΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΩΝΨΨΘΖΩΕ0-ΝΩΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8238/1-11-22
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 09:47:37ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΗΠΕΔΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6Ι8ΕΩΕ0-4Ω0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8237/1-11-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 08:59:24Απόφαση Δημάρχου 1144/2022Ψ7ΖΩΩΕ0-Λ6ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8241/1-11-2022
02/11/2022 02:00:0002/11/2022 08:30:05ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1131/22ΨΡ2ΧΩΕ0-0ΨΝΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ8191/31-102022
01/11/2022 02:00:0001/11/2022 14:55:38Ανανέωση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου Ηλιάδου Βιργινίας67Κ6ΩΕ0-Π7ΑΣΥΜΒΑΣΗ8244
01/11/2022 02:00:0001/11/2022 14:20:59Απόφαση Ανάληψης Πολυετίας 1136/2022ΨΣ4ΖΩΕ0-Σ6ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8201/31-10-2022
01/11/2022 02:00:0001/11/2022 14:19:37Απόφαση ανάληψης πολυετίας 1135/20229ΞΦ1ΩΕ0-Τ87ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8200/31-10-2022
01/11/2022 02:00:0001/11/2022 14:31:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 342/2022ΩΔ84ΩΕ0-0ΟΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8224/1-11-2022
01/11/2022 02:00:0001/11/2022 15:18:58Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση επιβατικού κοινού»ΨΓ2ΥΩΕ0-ΛΧΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8225
01/11/2022 02:00:0001/11/2022 15:01:38Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων»ΨΔ5ΨΩΕ0-6ΤΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8230
01/11/2022 02:00:0001/11/2022 15:33:36Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων Τουριστικού μάρκετινγκ»95ΕΙΩΕ0-3ΧΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8228
01/11/2022 02:00:0001/11/2022 15:07:56Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων.ΩΑ8ΩΩΕ0-ΖΧ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8248
31/10/2022 02:00:0015/12/2022 13:53:47Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου Καρπάθου»6ΧΙΥΩΕ0-Η4ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8186
31/10/2022 02:00:0031/10/2022 11:22:00Απόφαση Δημάρχου 1129/2022 Έγκριση για εκτός έδρας μετακίνηση υπαλλήλουΨΜΑΥΩΕ0-ΣΔ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8172/31-10-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 12:54:44Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 340/20229459ΩΕ0-ΟΜ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8117/27-10-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 11:15:52Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 338/2022Ψ0ΘΛΩΕ0-89ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8101/27-10-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 13:34:33Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 1126/20226ΠΜΣΩΕ0-0Η9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8145/27-10-2022
27/10/2022 03:00:0027/10/2022 13:47:31Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 341/2022Ψ54ΖΩΕ0-ΛΙΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8146/27-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:36:35Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 339/202297ΙΨΩΕ0-Β6ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8114/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:26:15Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 337/2022ΨΜ1ΒΩΕ0-Φ6ΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8100/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:25:21Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 336/2022ΨΓΗ7ΩΕ0-ΔΨ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8097/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:23:30Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 335/20229ΤΜΚΩΕ0-ΣΘΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8096/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:20:21Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 334/2022ΨΥΞΡΩΕ0-Μ46ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8095/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:19:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 333/20229ΣΖΡΩΕ0-Ε0ΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8094/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 15:09:17Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 1113/20229Η65ΩΕ0-ΡΧΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8093/26-10-2022
26/10/2022 03:00:0026/10/2022 13:27:12ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1120/2022 ΘΕΜΑ: Aπευθείας ανάθεση στην ΠΥΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ «Super Market Πρωτοψάλτη», για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, σύμφωνα με την προσφορά της.ΩΜ6ΒΩΕ0-4Ξ8ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8107
25/10/2022 03:00:0025/10/2022 14:17:46Έγκριση περιγραφής για την ανάθεση πρόσβασης σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων.ΨΜΔΨΩΕ0-Γ68ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8075
25/10/2022 03:00:0025/10/2022 14:38:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 332/2022ΨΕΤ1ΩΕ0-ΒΘ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8046/25-10-2022
24/10/2022 03:00:0024/10/2022 16:39:44Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου»9ΓΓΤΩΕ0-ΩΘ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8024
24/10/2022 03:00:0024/10/2022 15:37:33Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Ενωτίων για Παραγωγικά Ζώα»ΨΘ35ΩΕ0-8ΗΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8000
24/10/2022 03:00:0024/10/2022 15:14:58ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1107/2022 ΜΕ ΘΕΜΑ : Έναρξη των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση της ανάθεσης της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου για τη χρήση 2022 με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε οικονομικό φορέα όπως ορίζει η παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 4795/2021 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2, άρθρο 40, Ν.4940/2022), ο οποίος θα διαθέτει σχετικούς εμπειρογνώμονες ενταγμένους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.6005ΩΕ0-578ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8036/24-10-2022
24/10/2022 03:00:0025/10/2022 10:28:57Απόφαση Ανάθεσης για προμήθεια Ελαστικών και Μπαταριών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου9Ζ81ΩΕ0-Μ9ΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8025
21/10/2022 03:00:0021/10/2022 15:48:11Ανανέωση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου Κωνσταντινίδη ΝίκηςΨ31ΩΩΕ0-ΙΞΑΣΥΜΒΑΣΗ7992
21/10/2022 03:00:0021/10/2022 13:19:09Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας»ΩΣ23ΩΕ0-ΕΣΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7966
21/10/2022 03:00:0021/10/2022 09:05:23Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 331/2022ΨΔ5ΨΩΕ0-ΓΓ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7903/19-10-2022
20/10/2022 03:00:0020/10/2022 11:07:21Απόφαση ανάθεσης για «Έξοδα για την Συμμετοχή Δήμου Καρπάθου στην Έκθεση Τουρισμού QUALITY TRAVEL FAIR στην ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ της ΔΑΝΙΑΣ»9Ξ03ΩΕ0-ΗΣΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7913
19/10/2022 03:00:0019/10/2022 09:23:05Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 329/20226ΩΑΜΩΕ0-73ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7816/17-10-2022
19/10/2022 03:00:0019/10/2022 16:25:13Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων για τα σχολεία του Δήμου Καρπάθου»6ΣΒΕΩΕ0-ΖΙ3ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7881
19/10/2022 03:00:0019/10/2022 09:26:45Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 330/2022ΨΙ7ΕΩΕ0-ΡΓΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7832/18-10-2022
19/10/2022 03:00:0019/10/2022 13:23:48ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1092/2022: Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για προμήθεια τροφίμων του Δημοτικού Παιδικού ΣταθμούΨΕΕΔΩΕ0-ΨΟΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7884
17/10/2022 03:00:0017/10/2022 15:20:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Πολυετίας για τις ενοικιάσεις χώρων στάθμευσηςΨΜΗ6ΩΕ0-Τ90ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7793/17-10-2022
17/10/2022 03:00:0017/10/2022 15:16:36Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την συνδρομή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένωνΡ9Ο5ΩΕ0-ΜΥ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7781/17-10-2022
17/10/2022 03:00:0017/10/2022 09:18:17Απόφαση απευθείας ανάθεσης του έργου Αποκατάσταση δρόμου από Δημοτικό σχολείο έως οικόπεδο Ε. Μάλτα Κοινότητας ΜεσοχωρίουΩΑΜΗΩΕ0-ΖΗ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7748/14-10-2022
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 15:56:15Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Έξοδα για την Συμμετοχή Δήμου Καρπάθου στην Έκθεση Τουρισμού QUALITY TRAVEL FAIR στην ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ της ΔΑΝΙΑΣ»9Ε39ΩΕ0-Χ4ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7771
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 12:20:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 328/20229ΦΗΕΩΕ0-1ΑΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7754/14-10-2022
14/10/2022 03:00:0014/10/2022 12:18:46Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 327/2022ΩΣ82ΩΕ0-ΕΛ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7753/14-10-2022
13/10/2022 03:00:0013/10/2022 13:23:54Απόφαση ανάθεσης του έργου Τεχνικά έργα σε χώρους στάθμευσης975ΙΩΕ0-ΝΤΧΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7660/12-10-2022
13/10/2022 03:00:0013/10/2022 13:26:55Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας»ΨΕ0ΥΩΕ0-ΧΛΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7712
13/10/2022 03:00:0013/10/2022 14:44:35Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ενωτίων για Παραγωγικά Ζώα»6ΚΙΞΩΕ0-ΔΧΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7694
12/10/2022 03:00:0012/10/2022 14:35:43Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 326/20226ΜΡΒΩΕ0-Α6ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7683/12-10-2022
12/10/2022 03:00:0012/10/2022 14:24:02Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ανταλλακτικών – Ελαστικών – Μπαταριών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου»Ψ5Κ1ΩΕ0-ΕΑ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7676
12/10/2022 03:00:0012/10/2022 13:45:24Απόφαση έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών έργου:<< Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου προς Ζώνα Κοινότητα Σπόων >>6ΡΣΙΩΕ0-ΥΧΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7633/11-10-2022
07/10/2022 03:00:0007/10/2022 14:22:33Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 325/20226Σ5ΦΩΕ0-Ω34ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7566/7-10-2022
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:44:40ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΨ1ΤΔΩΕ0-2ΒΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7493
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:46:39ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ64ΟΣΩΕ0-Ξ4ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7488
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:48:25ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΨΣΗ6ΩΕ0-ΩΜΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7494
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:50:17ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΨΓΜΒΩΕ0-4Γ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7491
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:51:52ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΩ5ΘΧΩΕ0-584ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7489
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:53:46ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΨΟΚΑΩΕ0-ΒΣ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7492
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:55:24ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ6ΥΩΣΩΕ0-8Ω8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7490
05/10/2022 03:00:0005/10/2022 09:56:51ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΩ3Ν3ΩΕ0-97ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7495
04/10/2022 03:00:0004/10/2022 15:13:48ΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ91ΑΖΩΕ0-ΣΦ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1051
04/10/2022 03:00:0004/10/2022 14:42:28Απόφαση ανάθεσης για την «Ηχητική Κάλυψη εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού της Τοπικής 78ης Επετείου Επανάστασης της Καρπάθου της 5ης Οκτωβρίου»ΩΑ14ΩΕ0-Τ7ΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7477
04/10/2022 03:00:0004/10/2022 14:14:08Απόφαση ανάθεσης για την «Δαπάνη παράθεσης γεύματος στην Κοινότητα Μενετών στα πλαίσια εορτασμού της Τοπικής 78ης Επετείου Επανάστασης της Καρπάθου της 5ης Οκτωβρίου»9ΞΞΘΩΕ0-ΒΓΩΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7472
04/10/2022 03:00:0004/10/2022 12:47:12ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ9Δ7ΨΩΕ0-1ΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1048
03/10/2022 03:00:0003/10/2022 14:57:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 324/202269Ψ9ΩΕ0-ΗΗΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7408/3-10-2022
03/10/2022 03:00:0003/10/2022 12:58:39Ματαίωση Διαδικασίας για το έργο «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων γηπέδου Πηγαδίων ΚαρπάθουΨ85ΛΩΕ0-Θ42ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7427/3-10-22
29/09/2022 03:00:0029/09/2022 14:55:521040-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ :Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης για το έργο: «Τεχνικά έργα σε χώρους στάθμευσης».Ψ6ΚΗΩΕ0-Β54ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1040-2022
28/09/2022 03:00:0028/09/2022 15:18:06ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1035/2022 ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟΨ31ΩΩΕ0-ΡΤΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7344-2022
28/09/2022 03:00:0028/09/2022 10:09:52ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΛΟΓΩ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣΨΨΡ4ΩΕ0-ΒΧ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ195
28/09/2022 03:00:0028/09/2022 14:55:17Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 322/2022Ψ07ΘΩΕ0-ΖΡΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7323/28-9-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 14:41:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 319/2022ΨΕ2ΦΩΕ0-646ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7269/27-9-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 14:39:43Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 318/2021ΡΟΑΒΩΕ0-6ΦΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7268/27-9-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 14:38:10Απόφαση ανάληψης 321/2022ΩΝ97ΩΕ0-ΛΦΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7285/27-9-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 13:16:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 320/20226Ψ7ΟΩΕ0-ΡΣΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7270/27-9-2022
27/09/2022 03:00:0027/09/2022 12:14:57Απόφαση Δημάρχου 1005/2022 για επιτροπές ΠΟΡΟΚΩΖΡΜΩΕ0-2Δ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7162
26/09/2022 03:00:0026/09/2022 12:01:52Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 317/2022Ψ72ΛΩΕ0-ΕΟΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7131/22-9-2022
20/09/2022 03:00:0021/09/2022 10:59:55ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.ΨΓΗΡΩΕ0-ΗΤΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ997
20/09/2022 03:00:0020/09/2022 13:36:55Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 316/20226ΜΕΚΩΕ0-4ΘΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7089/20-9-2022
19/09/2022 03:00:0019/09/2022 10:20:49ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ9ΠΟΗΩΕ0-Η27ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ987
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 14:16:26Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 985/2022ΨΜΧΑΩΕ0-5ΓΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7003/16-9-2022
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 14:14:41Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 315/2022Ρ44ΕΩΕ0-ΛΩΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7002/16-9-2022
15/09/2022 03:00:0015/09/2022 12:37:05Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 313/2022ΨΣ04ΩΕ0-8Τ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6962/15-9-2022
15/09/2022 03:00:0015/09/2022 13:17:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 314/2022ΨΔΨ2ΩΕ0-Ζ44ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6970/15-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:44:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 307/202291ΨΞΩΕ0-ΨΒΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6840/9-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:42:07Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 305/20229ΙΖ1ΩΕ0-Χ9ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6838/9-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:43:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 306/202299ΗΝΩΕ0-61ΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6839/9-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:46:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 309/20229ΞΙ4ΩΕ0-ΛΩΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6842/9-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:46:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 308/2022Ρ7ΠΔΩΕ0-7ΧΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6841/9-9-2022
09/09/2022 03:00:0022/09/2022 14:55:40Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού για την συντήρηση και επισκευή κτιρίων»6ΜΘ1ΩΕ0-5ΩΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6832
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 14:49:47Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 310/20229ΒΗΑΩΕ0-Ρ8ΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6848/9-9-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 15:19:00ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.ΡΠΣΥΩΕ0-Τ66ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ943
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:23:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 299/2022ΩΖΠΦΩΕ0-ΔΝ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6804/8-9-2022
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:28:32Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 300/20226ΕΚ4ΩΕ0-96ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6805/8-9-2022
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:29:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 301/2022ΨΒ8ΟΩΕ0-1Θ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6806/8-9-2022
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:29:59Απόφαση ανάθεσης για "Ηχητική κάλυψη Εκδηλώσεων στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 8-11/9/2022"6Φ59ΩΕ0-2ΑΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6817
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:30:34Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 302/202262ΨΩΩΕ0-Τ8ΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6807/8-9-2022
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:31:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 303/20226ΕΔΔΩΕ0-4ΙΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6808/8-9-2022
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 15:32:43Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 304/2022ΩΥΡΒΩΕ0-ΛΨΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6809/8-9-2022
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 15:47:05Απόφαση Δημάρχου 941/2022 έγκρισης των όρων της μελέτης και ορισμού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσίας καθαρισμού ζωνών πυρασφάλειας για λόγους πολιτικής προστασίας (κίνδυνος πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/20169Ν04ΩΕ0-Λ61ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6767/7-9-2022
07/09/2022 03:00:0007/09/2022 13:56:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 298/202267ΗΒΩΕ0-ΩΗΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6763/7-9-2022
06/09/2022 03:00:0006/09/2022 13:27:32Απόφαση έγκρισης Τεχν. Προδιαγραφών έργου Αποκατάσταση δρόμου από Δημοτικό σχολείο έως οικόπεδο Ε. Μάλτα Κοινότητας Μεσοχωρίου_SIGNED95ΓΑΩΕ0-9Χ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6731/6-9-22
05/09/2022 03:00:0005/09/2022 13:25:44Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 297/202298Σ2ΩΕ0-ΛΘΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6701/5-9-2022
02/09/2022 03:00:0002/09/2022 14:57:292ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΨ5ΦΩΩΕ0-4ΟΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ182
02/09/2022 03:00:0002/09/2022 12:47:45Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 294/20229ΒΦΠΩΕ0-ΦΟ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6614/1-9-2022
01/09/2022 03:00:0001/09/2022 09:13:01Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αναθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ60ΟΑΩΕ0-7ΔΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ6611
01/09/2022 03:00:0001/09/2022 16:20:21Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου αρ. 4/2022 με θέμα: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.6ΞΡΥΩΕ0-Γ13ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4
01/09/2022 03:00:0001/09/2022 13:48:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 295/202264Υ9ΩΕ0-ΜΓ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6629/1-9-2022
31/08/2022 03:00:0031/08/2022 14:49:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 293/20229ΠΝΒΩΕ0-Λ6ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6605/31-8-2022
31/08/2022 03:00:0031/08/2022 14:17:08Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία περισυλλογής των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώωνΨΗΘΗΩΕ0-1Κ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6597/31-8-2022
31/08/2022 03:00:0031/08/2022 14:13:02Ανατροπή -Ανάκληση δέσμευσης απόφασης 172/2022ΨΣΦ9ΩΕ0-1Δ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6594/31-8-2022
30/08/2022 03:00:0030/08/2022 15:31:05Απόφαση ανάθεσης για «Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου σε Ιδιωτικό Συνεργείο»ΨΞΤΡΩΕ0-65ΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6572
30/08/2022 03:00:0030/08/2022 13:01:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 292/2022ΩΖΖΦΩΕ0-ΒΥΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6563/30-8-2022
29/08/2022 03:00:0029/08/2022 10:48:03Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Κιγκλιδωμάτων για Δημοτικά Κτίρια»ΩΤΚΟΩΕ0-ΘΕ4ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6517
26/08/2022 03:00:0026/08/2022 11:12:55Απόφαση Δημάρχου 911/2022: Έγκριση κατ' εξαίρεση του υπ' αρίθ. ΚΗΗ 3752 κρατικού επιβατικού οχήματος της εταιρείας HYUNDAI του Δήμου ΚαρπάθουΨΩΩΨΩΕ0-ΚΛ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6500
26/08/2022 03:00:0026/08/2022 11:42:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 291/2022ΨΛΦΟΩΕ0-ΛΧΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6489/25-8-2022
26/08/2022 03:00:0026/08/2022 15:35:05Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Καρπάθου στο ΚΔΑΥ Αττικής»9ΖΩΥΩΕ0-ΖΟ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6501
26/08/2022 03:00:0026/08/2022 15:57:00Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Ενισχυτών για την Ενίσχυση του Ασύρματου Δικτύου του Δήμου Καρπάθου»64Ζ2ΩΕ0-ΞΟΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6513
24/08/2022 03:00:0024/08/2022 08:28:56Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατασκευής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥΩΑΗΜΩΕ0-Σ4ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6429
23/08/2022 03:00:0023/08/2022 16:09:02Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου αρ. 5/2022 με θέμα: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου έτους 2022.ΩΤΝΘΩΕ0-ΥΝΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5
22/08/2022 03:00:0022/08/2022 16:26:13ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 896/20229ΧΑΧΩΕ0-ΕΔΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6349
19/08/2022 03:00:0019/08/2022 14:00:35Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 290/20226ΙΜ5ΩΕ0-Ι7ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6365/19-8-2022
17/08/2022 03:00:0017/08/2022 14:37:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 289/20226ΩΟΚΩΕ0-Φ46ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6302/17-8-2022
17/08/2022 03:00:0017/08/2022 14:34:45Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 288/2022ΨΒ27ΩΕ0-ΒΜ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6293/17-8-2022
12/08/2022 03:00:0012/08/2022 14:10:33Προγραμματική Σύμβαση Μεταξύ «Δήμου Καρπάθου» και «Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής» για το έργο «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου»9Τ0ΛΩΕ0-ΖΔΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ170
11/08/2022 03:00:0011/08/2022 13:03:48ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 878-2022 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥΨΛΕΖΩΕ0-5ΞΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6237
11/08/2022 03:00:0011/08/2022 15:16:45ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 880-2022 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΨΣΟ1ΩΕ0-ΖΥ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6240
10/08/2022 03:00:0010/08/2022 12:22:49Απόφαση Δημάρχου με αρ. 876/2022 με θέμα: Ακύρωση της υπ'αριθ. 145/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.62ΩΧΩΕ0-Ρ3ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6185
10/08/2022 03:00:0011/08/2022 12:49:13Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 287/2022ΨΧ9ΗΩΕ0-ΒΥΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6200/10-8-2022
05/08/2022 03:00:0005/08/2022 14:06:19Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 286/2022ΨΤΑΞΩΕ0-ΚΜΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6032/3-8-2022
03/08/2022 03:00:0003/08/2022 12:56:44Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Κιγκλιδωμάτων για Δημοτικά Κτίρια»ΨΜ33ΩΕ0-Λ3ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6016
03/08/2022 03:00:0003/08/2022 12:17:54Απόφαση Ανάθεσης για «Παροχή υπηρεσιών απόφραξης-καθαρισμού φρεατίων & αποχετευτικών δικτύων Δ.Ε. Ολύμπου»62Χ5ΩΕ0-ΙΚΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6003
03/08/2022 03:00:0003/08/2022 11:51:20Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Πυροσβεστικών Κρουνών – Υδροστομίων και σχετικών εξαρτημάτων»6ΡΔΡΩΕ0-ΜΔ6ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6001
02/08/2022 03:00:0002/08/2022 16:01:34Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας»ΨΩΗ3ΩΕ0-ΜΥΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5999
02/08/2022 03:00:0002/08/2022 14:02:39Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 285/20226Π58ΩΕ0-ΝΞ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5969/2-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 15:25:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 281/20229204ΩΕ0-5Α3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5950/1-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 15:21:16Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 278/20229ΩΖ6ΩΕ0-432ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5947/1-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 15:22:31Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 279/20229ΔΠΡΩΕ0-ΑΨΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5948/1-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 15:24:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 280/20229Η7ΠΩΕ0-ΝΛ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5949/1-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 15:35:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 282/2022Ρ0ΙΨΩΕ0-Ε1ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5951/1-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 15:41:07Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 283/202296ΦΧΩΕ0-Ο0ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5952/1-8-2022
01/08/2022 03:00:0001/08/2022 16:02:32Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 284/202292ΞΣΩΕ0-ΡΡ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5953/1-8-2022
29/07/2022 03:00:0029/07/2022 14:47:49Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 277/2022ΨΚΥΡΩΕ0-ΣΓΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5914/29-7-2022
29/07/2022 03:00:0029/07/2022 14:33:17Απόφαση Δημάρχου 840/2022Ω30ΞΩΕ0-Α98ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5916
29/07/2022 03:00:0029/07/2022 12:07:57Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 276/2022ΨΠ8ΩΩΕ0-ΕΙΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5886/28-7-2022
29/07/2022 03:00:0022/08/2022 16:29:21Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου σε Ιδιωτικό Συνεργείο»ΩΔΚΘΩΕ0-ΩΧΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5922
28/07/2022 03:00:0028/07/2022 14:12:36Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 160/2022 ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών για την προμήθεια καυσίμων με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Άρθρο 32 Ν.4412/2016 λόγο άγονου διαγωνισμού και τροποποίηση όρων διακήρυξης (ως προς τιμή νομού)69ΜΩΩΕ0-Ξ43ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ160
28/07/2022 03:00:0028/07/2022 12:38:20Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 275/2022ΩΑ8ΟΩΕ0-1Ρ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5878/28-7-2022
28/07/2022 03:00:0028/07/2022 12:32:36Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 274/20226Α3ΜΩΕ0-Ε4ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5877/28-7-2022
27/07/2022 03:00:0028/07/2022 14:01:01Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 159/2022 ΘΕΜΑ 1o: Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της συνεδρίασης.6ΕΒ2ΩΕ0-Ι5ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ159
26/07/2022 03:00:0026/07/2022 13:55:40Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 269/2022Ρ4ΩΩΩΕ0-ΗΔΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5775/26-7-2022
26/07/2022 03:00:0026/07/2022 13:43:31Απόφαση ανάληψης 273/202295Γ8ΩΕ0-4ΧΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5796/26-7-2022
26/07/2022 03:00:0026/07/2022 14:00:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 272/20226ΤΖ7ΩΕ0-ΚΣΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5778/26-7-2022
26/07/2022 03:00:0026/07/2022 13:57:08Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 270/2022Ψ596ΩΕ0-ΗΒΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5776/26-7-2022
26/07/2022 03:00:0026/07/2022 13:58:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 271/202267ΔΙΩΕ0-ΜΦΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5777/26-7-2022
25/07/2022 03:00:0025/07/2022 14:40:16Απόφαση ανάληψης 268/2022Ψ9ΝΞΩΕ0-ΩΓΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5662/20-7-2022
21/07/2022 03:00:0021/07/2022 10:29:26ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.ΨΘΣΠΩΕ0-Φ45ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ801
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 14:15:41ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 156-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 503/21-1-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Ως το ποσό)6107ΩΕ0-7Ο8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ156
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 13:22:36Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»97ΙΚΩΕ0-10ΨΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ5654
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 13:18:14Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»9ΩΖ1ΩΕ0-ΗΒΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5628
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 14:17:53ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 157-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της συνεδρίασης.9Ο9ΨΩΕ0-Ρ4ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ157
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 14:20:04ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 158-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού (άρθρο 31 ν.4915/2022) και για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης).9ΘΩΗΩΕ0-ΟΔ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ158
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 15:21:31Απόφαση ανάθεσης για «Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»6Ρ0ΖΩΕ0-ΕΛΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5624
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 16:36:25Απόφαση ανάθ