Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις του Δημάρχου (από 1/1/2019 μέχρι σήμερα) όπως έχουν αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των πράξεων του Δημάρχου μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 15:01:48Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 229/20229ΞΘ7ΩΕ0-ΑΗΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5011/30-6-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 14:18:11Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 228/20226ΠΗ9ΩΕ0-ΝΦΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5010/30-6-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 14:06:36Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 227/20229ΘΡ8ΩΕ0-7ΩΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5009/30-6-2022
29/06/2022 03:00:0029/06/2022 09:55:53Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 222/2022Ψ9ΨΠΩΕ0-8ΘΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4842/27-6-2022
29/06/2022 03:00:0029/06/2022 09:50:54Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 219/2022Ω5ΙΑΩΕ0-5ΤΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4839/27-6-2022
29/06/2022 03:00:0029/06/2022 09:54:20Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 221/202261ΠΝΩΕ0-Κ5ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4841/27-6-2022
29/06/2022 03:00:0029/06/2022 09:52:56Απόφαση Ανάληψης Υποχέωσης 220/2022ΩΘΝ0ΩΕ0-ΦΧΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4840/27-6-2022
29/06/2022 03:00:0029/06/2022 09:57:58Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 223/2022ΨΖ9ΚΩΕ0-778ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4843/27-6-2022
29/06/2022 03:00:0029/06/2022 09:59:26Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 224/20226ΒΜ3ΩΕ0-ΖΒΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4844/27-6-2022
29/06/2022 03:00:0029/06/2022 10:18:53Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 225/202297ΑΛΩΕ0-1ΛΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4845/27-6-2022
29/06/2022 03:00:0029/06/2022 10:53:34Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Δ.Ε. Ολύμπου»ΨΤΤΙΩΕ0-ΕΤΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4916
28/06/2022 03:00:0028/06/2022 15:13:23Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 226/20229ΘΦΝΩΕ0-ΔΩΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4918/28-6-2022
28/06/2022 03:00:0028/06/2022 15:10:13Απόφαση Δημάρχου 691/2022 με θέμα : "Ακύρωση ΑΑΥ 159/2022"9ΛΘΚΩΕ0-4ΩΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4915/28-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:33:26Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 213/202297Β9ΩΕ0-1ΕΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4718/22-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:06:13Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 209/202264ΒΡΩΕ0-9ΧΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4714/24-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:08:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 210/202ΨΡΥΖΩΕ0-ΔΤΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4715/24-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:12:10Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 211/20226Ω97ΩΕ0-14ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4716/24-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:12:29Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Καρπάθου»6ΨΙΤΩΕ0-0ΧΡΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4700
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:24:30Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 212/2022ΨΤ75ΩΕ0-Κ84ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4717/22-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 12:10:09Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 217/20226ΧΡΠΩΕ0-2Η1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4722/22-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:40:16Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 214/20226ΩΘ7ΩΕ0-399ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4719/22-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:48:49Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Ολύμπου»Ω5ΙΤΩΕ0-ΨΔ9ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4703
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:57:50Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 215/202297ΠΞΩΕ0-Ξ3ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4720/22-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 12:06:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 216/20229ΚΚΨΩΕ0-ΖΞΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4721/22-6-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 12:12:18Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 218/2022ΨΙ64ΩΕ0-ΘΔΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4723/22-6-2022
22/06/2022 03:00:0030/06/2022 13:25:17ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ9Ι5ΖΩΕ0-ΝΙΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31
17/06/2022 03:00:0017/06/2022 15:07:58Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 207/2022ΡΨ9ΩΩΕ0-3Δ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4583/17-6-2022
16/06/2022 03:00:0016/06/2022 12:31:35Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 204/202296ΖΠΩΕ0-ΙΝ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4462/14-6-2022
16/06/2022 03:00:0016/06/2022 12:28:46Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 203/2022Ψ07ΜΩΕ0-ΖΓΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4461/14-6-2022
16/06/2022 03:00:0016/06/2022 12:54:03Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 206/2022ΩΔΧ4ΩΕ0-ΗΜ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4464/14-6-2022
16/06/2022 03:00:0016/06/2022 12:38:50Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 205/202265ΒΖΩΕ0-962ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4463/14-6-2022
16/06/2022 03:00:0016/06/2022 16:26:21Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Εργαλείων Καθαριότητας Τμήματος Περιβάλλοντος έτους 2022»ΡΨΙΠΩΕ0-ΠΜΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4542
15/06/2022 03:00:0015/06/2022 11:02:49ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ν.631/2022 ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ9ΨΥΒΩΕ0-Β49ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4481
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 12:49:39Ανάθεση δημοσίευσης Απόφασης Δημάρχου 611/202264ΚΕΩΕ0-ΡΕΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4346
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 12:03:32Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 200/202268Α1ΩΕ0-ΧΣΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4329/9-6-2022
09/06/2022 03:00:0009/06/2022 11:26:16Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 199/20226ΦΟΔΩΕ0-ΙΕ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4327/8-6-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 15:02:32ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Β. ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΝΤΑΗ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ6ΒΥΑΩΕ0-310ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ611
07/06/2022 03:00:0007/06/2022 15:41:41Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 198/202263ΧΖΩΕ0-8Ε3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4291/7-6-2022
07/06/2022 03:00:0007/06/2022 15:38:49Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της υπηρεσίας ταχυμεταφορών Δήμου Καρπάθου ετών 2022-20236ΡΟ8ΩΕ0-ΑΦΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4290/7-6-2022
07/06/2022 03:00:0007/06/2022 12:49:54Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 197/20229Ε3ΙΩΕ0-00ΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4258/7-6-2022
07/06/2022 03:00:0007/06/2022 12:35:25Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 196/2022ΨΤΒΝΩΕ0-3ΩΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4258/7-6-2022
06/06/2022 03:00:0006/06/2022 12:17:33Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 194/202261ΛΒΩΕ0-ΦΙΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4198/6-6-2022
06/06/2022 03:00:0006/06/2022 12:19:06Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 195/20229ΛΛ9ΩΕ0-Χ0ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4199/6-6-2022
03/06/2022 03:00:0003/06/2022 14:53:22Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης – Αποχέτευσης για την Δ.Ε. Ολύμπου »ΨΓ24ΩΕ0-55ΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4171
03/06/2022 03:00:0003/06/2022 14:40:36ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022-2023ΩΣΧΕΩΕ0-ΒΚΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ4013
03/06/2022 03:00:0003/06/2022 14:20:10ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΜΙΣΘΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ95ΕΤΩΕ0-Θ9ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ505
03/06/2022 03:00:0003/06/2022 14:14:49ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022-2023Ω3Ξ8ΩΕ0-9ΡΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3890
03/06/2022 03:00:0003/06/2022 14:14:49ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Κ. ΚΑΡΠΑΘΟΥΨ3ΕΔΩΕ0-ΜΡ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ565
02/06/2022 03:00:0002/06/2022 18:11:55Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Ολύμπου»9ΟΛΖΩΕ0-ΧΕΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4075
02/06/2022 03:00:0002/06/2022 17:35:54Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Καρπάθου»6Θ4ΣΩΕ0-ΚΕΗΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4066
02/06/2022 03:00:0002/06/2022 12:59:57Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών ΔΕ Καρπάθου».9Φ5ΜΩΕ0-17ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4091
01/06/2022 03:00:0001/06/2022 16:40:49Απόφαση ανάθεσης για Φιλοξενία Συντελεστών Συνεργείου ERT της εκπομπής «Χωρίς Πυξίδα»9Θ16ΩΕ0-ΥΚ3ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4057
01/06/2022 03:00:0001/06/2022 13:15:05Απόφαση ανάθεσης για «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής – Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στους Τομείς των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών - Υπηρεσιών, Προϋπολογισμού, Εσόδων και Λειτουργίας της Ταμιακής Υπηρεσίας με Παράλληλη Χρήση Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής Ενημερωτικής Πλατφόρμας»68Χ5ΩΕ0-62ΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4005
01/06/2022 03:00:0006/06/2022 12:16:16Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 193/20226ΙΙ1ΩΕ0-Π8ΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4012/1-6-2022
31/05/2022 03:00:0031/05/2022 14:21:35ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 31-05-202266ΒΔΩΕ0-Ι9ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ548
31/05/2022 03:00:0031/05/2022 13:46:33Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 191/20229ΟΡΚΩΕ0-115ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3931/30-5-2022
31/05/2022 03:00:0031/05/2022 14:50:02Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 192/2022ΨΤΩΝΩΕ0-49ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3974/31-5-2022
31/05/2022 03:00:0031/05/2022 15:00:17ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ.65ΨΑΩΕ0-Η92ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ534
31/05/2022 03:00:0031/05/2022 15:23:54ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 553/2022 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΡ1ΜΜΩΕ0-ΤΓΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3982
30/05/2022 03:00:0030/05/2022 11:33:31ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ "ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ" ΚΟΠΑΠ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.ΨΑ8ΘΩΕ0-ΣΟΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ508
27/05/2022 03:00:0027/05/2022 15:28:47Απόφαση ανάθεσης για «Παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου»6ΛΔΥΩΕ0-8ΥΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3874
27/05/2022 03:00:0027/05/2022 15:23:22Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 190/2022ΩΔΨΡΩΕ0-2ΛΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3849/27-5-2022
26/05/2022 03:00:0030/05/2022 11:22:56ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ92Ω0ΩΕ0-Δ7ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3773
26/05/2022 03:00:0026/05/2022 15:50:39Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 189/2022ΡΞΡ4ΩΕ0-4Ψ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3804/26-5-2022
26/05/2022 03:00:0026/05/2022 14:59:22Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 188/2022ΡΩΗ0ΩΕ0-ΨΩΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3803/26-5-2022
26/05/2022 03:00:0026/05/2022 11:37:04Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 187/20229ΛΒΨΩΕ0-4Τ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3782/26-5-2022
26/05/2022 03:00:0026/05/2022 11:35:40Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 186/202262Φ5ΩΕ0-ΤΡΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3781/26-5-2022
26/05/2022 03:00:0026/05/2022 10:43:12Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 185/2022ΨΡΤΚΩΕ0-576ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3733/24-5-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:42:34Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Υποβρύχιων Αντλιών και Κινητήρων ΔΕ Καρπάθου»6Α7ΚΩΕ0-ΟΛΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3678
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 13:07:24Απόφαση ανάληψης 184/2022ΨΨ94ΩΕ0-742ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3677/24-5-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 13:09:40Απόφαση Δημάρχου για ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης για «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής – Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στους Τομείς των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών - Υπηρεσιών, Προϋπολογισμού, Εσόδων και Λειτουργίας της Ταμιακής Υπηρεσίας με Παράλληλη Χρήση Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής Ενημερωτικής Πλατφόρμας» στο στάδιο της απόφασης πολυετούς υποχρέωσης96Ο5ΩΕ0-Ω6ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3683
24/05/2022 03:00:0025/05/2022 11:28:08ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΨΧΗΜΩΕ0-Μ3ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ496
23/05/2022 03:00:0023/05/2022 10:16:06Απόφαση ανάθεσης για «Απονομή Αναμνηστικών Δώρων σε 10 επίσημους προσκεκλημένους της ετήσιας εκδήλωσης τιμής και μνήμης του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη»6ΜΚΒΩΕ0-4ΓΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3645
23/05/2022 03:00:0023/05/2022 10:05:56Απόφαση ανάθεσης για «Παράθεση γεύματος για προσκεκλημένους της ετήσιας εκδήλωσης τιμής και μνήμης του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη»ΨΑ6ΞΩΕ0-ΧΓ4ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3643
23/05/2022 03:00:0023/05/2022 09:55:15Απόφαση ανάθεσης για «Κέρασμα (μπουφέ και αναψυκτικά) για προσκεκλημένους της ετήσιας εκδήλωσης τιμής και μνήμης του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη»6ΞΩΠΩΕ0-Υ1ΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3641
20/05/2022 03:00:0020/05/2022 15:42:46Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης – Αποχέτευσης για την Δ.Ε. Ολύμπου »93ΥΕΩΕ0-ΤΕ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3592
20/05/2022 03:00:0020/05/2022 15:37:10Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης – Αποχέτευσης για την Δ.Ε. Καρπάθου»6ΚΩ7ΩΕ0-ΗΚ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3551
20/05/2022 03:00:0020/05/2022 14:27:33Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου»6ΞΞΖΩΕ0-0Δ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3550
20/05/2022 03:00:0020/05/2022 10:51:42Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου αρίθμ. 473-2022 περί αποδοχή παραίτησης Ιωάννη Χαροκόπου του Γεωργίου από το αξίωμα του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.ΩΤΨ0ΩΕ0-ΚΡΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3586/20-6-2022
19/05/2022 03:00:0019/05/2022 13:37:09ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ.6Ν9ΡΩΕ0-8ΕΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ451
19/05/2022 03:00:0019/05/2022 10:48:22Απόφαση Δημάρχου 410/202264ΛΦΩΕ0-ΟΨ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3119/6-5-2022
18/05/2022 03:00:0018/05/2022 15:37:25Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων αγωγού διάθεσης και αντλιοστασίων αυτούΡΩΣ4ΩΕ0-ΛΚΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3488/18-5-2022
18/05/2022 03:00:0018/05/2022 15:39:24Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπηρεσίας μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου6Ρ1ΙΩΕ0-7ΤΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3513/18-5-2022
18/05/2022 03:00:0018/05/2022 15:41:29Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 177/2022ΡΡΣ7ΩΕ0-ΔΧΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3489/18-5-2022
18/05/2022 03:00:0018/05/2022 15:43:16Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 178/2022ΨΞΙΛΩΕ0-9ΡΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3504/18-5-2022
18/05/2022 03:00:0018/05/2022 15:45:53Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 179/2022ΨΟΠΕΩΕ0-Β72ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3505/18-5-2022
18/05/2022 03:00:0018/05/2022 15:47:56Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 180/202261ΜΡΩΕ0-ΑΡΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3506/18-5-2022
18/05/2022 03:00:0018/05/2022 15:49:27Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 181/20229Ρ7ΨΩΕ0-ΜΘ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3510/18-5-2022
18/05/2022 03:00:0019/05/2022 08:51:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 183/2022ΡΕΠ7ΩΕ0-ΙΦΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3514/18-5-2022
18/05/2022 03:00:0018/05/2022 15:50:50Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 182/2022ΩΝ97ΩΕ0-ΨΛΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3511/18-5-2022
17/05/2022 03:00:0023/05/2022 08:29:45ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣΨΩ09ΩΕ0-4ΜΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ441
17/05/2022 03:00:0017/05/2022 17:55:04Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών δαπανών για την Ετήσια Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη έτους 2022ΡΡ8ΒΩΕ0-8Κ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3456
17/05/2022 03:00:0017/05/2022 13:58:41Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 176/2022Ω2Γ6ΩΕ0-ΗΡΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3453/17-5-2022
16/05/2022 03:00:0016/05/2022 14:59:38ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ6ΤΜ6ΩΕ0-0ΥΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ439
16/05/2022 03:00:0016/05/2022 13:45:58ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.ΨΨΨ3ΩΕ0-0Σ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ437
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 15:18:21Απόφαση ανάληψης 174/2022ΨΤΞ9ΩΕ0-ΨΣΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3368/13-5-2022
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 17:16:32Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών παροχής υπηρεσίας για την «Περισυλλογή και Διαφύλαξη Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων »6ΦΙΧΩΕ0-ΩΧΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3365
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 15:21:45ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ9ΙΥ7ΩΕ0-5ΣΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ434
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 15:21:00Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 175/2022ΡΚΦ1ΩΕ0-Φ0ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3369/13-5-2022
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 12:25:18Απόφαση ανάθεσης για «Προμήθεια Τροφής για Αδέσποτες Γάτες και Σκύλους»ΨΩΝΦΩΕ0-ΩΥ5ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3304
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 15:44:22Απόφαση ανάληψης 173/20226ΚΥΠΩΕ0-ΖΓ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3321/12-5-2022
11/05/2022 03:00:0011/05/2022 15:50:56Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Υποβρύχων Αντλιών και Κινητήρων ΔΕ Καρπάθου»Ρ64ΥΩΕ0-ΩΒΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3266
11/05/2022 03:00:0011/05/2022 13:18:38Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 172/20226014ΩΕ0-ΓΝΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3241/11-5-2022
09/05/2022 03:00:0009/05/2022 10:08:44Απόφαση Δημάρχου αρ. 414-2022 (αρίθμ. πρωτ. 3152/9-5-2022) περί αναπλήρωσης Δημάρχου από την ανάρτηση της παρούσας έως και 10-5-2022.9ΠΡΦΩΕ0-5ΙΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3152/9-5-2022
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 15:13:36Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης αριθ.167/20229ΦΤΜΩΕ0-08ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3142/6-5-2022
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 13:49:40ΑΠΟΦΑΣΗ 81-2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Έγκριση πρακτικού Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης έργου «Υπηρεσίες Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.6Κ2ΤΩΕ0-Γ3ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ81
05/05/2022 03:00:0005/05/2022 15:35:47Απόφαση ανάθεσης για «Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης και Διαμόρφωσης Συστήματος Διαδικασιών και Δικλείδων Ασφαλείας και Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2021 Δήμου Καρπάθου»664ΖΩΕ0-ΙΛΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3100
05/05/2022 03:00:0005/05/2022 15:30:29Απόφαση Δημάρχου 407/2022 για την τοποθέτηση Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου ΚαρπάθουΡΟΣΔΩΕ0-ΩΙΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3099/5-5-2022
05/05/2022 03:00:0005/05/2022 15:10:59ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΨΔΣ5ΩΕ0-ΙΡΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ406
05/05/2022 03:00:0005/05/2022 15:04:02ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ9ΞΝΩΩΕ0-Π5ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ404
04/05/2022 03:00:0004/05/2022 15:22:26Απόφαση ανάθεσης για «Μίσθωση Μηχανήματος για Εργασίες Καθαρισμού και Διαμόρφωσης Παραλιών ΔΕ Καρπάθου»ΨΞ2ΞΩΕ0-ΥΞ9ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3042
29/04/2022 03:00:0024/05/2022 14:14:54Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την ανάθεση υπηρεσιών «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ.»61Υ1ΩΕ0-ΞΝ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2967
29/04/2022 03:00:0029/04/2022 14:01:53ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ.9ΧΩ0ΩΕ0-Α03ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ392
27/04/2022 03:00:0027/04/2022 12:37:05Απόφαση Δημάρχου 386/2022 με θέμα ¨Ορισμός Πρακτικογράφου¨ΨΞΠΕΩΕ0-7ΘΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2907/27-4-2022
27/04/2022 03:00:0027/04/2022 09:30:50Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Τροφής για αδέσποτες Γάτες και ΣκύλουςΨΘΦΛΩΕ0-6ΞΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2893
26/04/2022 03:00:0026/04/2022 14:31:51Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την μίσθωση μηχανήματος για τον καθαρισμό των παραλιών90ΣΦΩΕ0-ΡΥΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2879
20/04/2022 03:00:0020/04/2022 14:08:55Απόφαση Δημάρχου 379/2022 με θέμα: "Λύση σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου"6ΖΛ9ΩΕ0-0Τ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2843/20-4-2022
19/04/2022 03:00:0019/04/2022 14:43:54Απευθείας ανάθεση για «Παροχή υπηρεσιών απόφραξης-καθαρισμού φρεατίων & αποχετευτικών δικτύων Δ.Ε. Καρπάθου»Ρ4ΚΒΩΕ0-7ΞΧΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2810
18/04/2022 03:00:0018/04/2022 15:16:07Απόφαση Δημάρχου για ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης για «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Δημοτικών Δρόμων, Πλατειών και Κοινόχρηστων Χώρων έδρας Δήμου και Τ.Κ.»ΡΠΣΑΩΕ0-4ΡΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2782
15/04/2022 03:00:0015/04/2022 17:34:39Απόφαση ανάθεσης για «Ηχητική κάλυψη για την Διοργάνωση Ημερίδας υπό την Αιγίδα του Δήμου Καρπάθου με θέμα: «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η επόμενη μέρα στο Αιγαίο»Ψ7ΥΠΩΕ0-Ε4ΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2745
15/04/2022 03:00:0015/04/2022 16:51:30Απόφαση ανάθεσης για «Αεροπορικά Εισιτήρια και Διαμονή Προσκεκλημένων για την Διοργάνωση Ημερίδας υπό την Αιγίδα του Δήμου Καρπάθου με θέμα: «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η επόμενη μέρα στο Αιγαίο»9ΞΛ3ΩΕ0-Ν3ΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2744
15/04/2022 03:00:0015/04/2022 15:21:51ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 363/2022ΨΑ3ΞΩΕ0-22ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2738
15/04/2022 03:00:0015/04/2022 11:26:33ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 360/202291Ε6ΩΕ0-ΘΗΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2721
13/04/2022 03:00:0013/04/2022 13:44:52Απόφαση ανάθεσης για «Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης για την Ωρίμανση και Παρακολούθηση Έργων του Δήμου Καρπάθου που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους»905ΙΩΕ0-ΨΒΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2649
13/04/2022 03:00:0013/04/2022 11:40:18ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 348/2022684ΨΩΕ0-ΓΩΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2642
12/04/2022 03:00:0012/04/2022 14:36:52ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ9ΡΠΣΩΕ0-ΝΞΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ347
12/04/2022 03:00:0012/04/2022 13:00:15Απόφαση Ανάθεσης Ήσσονος Αξίας για «Προμήθεια Προτυπωμένων φακέλων με διάφανη θυρίδα»9ΡΝΥΩΕ0-ΒΜ5ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2561
12/04/2022 03:00:0012/04/2022 11:39:41Απόφαση Ανάθεσης Ήσσονος Αξίας για «Προμήθεια εντύπων, αφισών, φυλλαδίων κ.α. ειδών για το έτος 2022 για την Προβολή του Δήμου Καρπάθου»9ΞΛΨΩΕ0-Σ5ΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2562
07/04/2022 03:00:0007/04/2022 15:12:06Απόφαση Δημάρχου 319/2022 με θέμα: "Απόφαση Δημάρχου έγκρισης πίνακα προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στον Δήμο Καρπάθου από τον προγραμματισμό έτους 2022, για την ανάρτηση του στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ."ΡΒ0ΔΩΕ0-7ΥΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2488/7-4-2022
07/04/2022 03:00:0007/04/2022 14:55:39ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9ΡΙ7ΩΕ0-6Μ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ317
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 14:44:32Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Εργαστηριακούς Ελέγχους Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης»ΩΑΞΤΩΕ0-ΥΤΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2268
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 14:48:23ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.Ψ3Δ3ΩΕ0-Υ2ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ295
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:45:12Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/202290Ω4ΩΕ0-5ΩΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2208/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:44:29Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/2022Ρ7ΓΛΩΕ0-ΟΤΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2207/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:43:48Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/2022Ψ9ΦΥΩΕ0-ΖΒΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2206/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:42:08Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/202265Ν0ΩΕ0-ΜΙΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2203/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:41:21Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/2022ΨΟ5ΖΩΕ0-Β6ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2202/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:40:44Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/202263ΡΘΩΕ0-ΙΦΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2201/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:40:11Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/20229Β05ΩΕ0-ΔΗΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2200/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:38:22Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/2022ΡΛΡΥΩΕ0-ΡΔΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2197/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:37:43Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/20226ΓΛΨΩΕ0-ΗΓΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2195/31-5-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:36:57Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/202290ΟΜΩΕ0-ΨΥΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2194/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:35:32Σύμβαση παράτασης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/2022ΡΥΧΩΩΕ0-Ρ9ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2192/31-3-2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 16:17:24Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου 296/2022 με θέμα: "Παράταση συμβάσεων εργασίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ που προσελήφθησαν λόγω covid-19 απο 1/4/2022 εως 31/5/2022".9ΧΟΜΩΕ0-ΒΦΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2190/31-3-2022
28/03/2022 03:00:0028/03/2022 11:42:30ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΑΓΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΨΛΥΒΩΕ0-6Τ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ285
22/03/2022 02:00:0022/03/2022 12:35:26ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΟ 20229ΘΚ0ΩΕ0-16ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ277
18/03/2022 02:00:0018/03/2022 15:14:48Απόφαση Δημάρχου Παραλαβή και έγκριση της υπ΄ αριθμόν 07/2022 Οριστικής Μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για τη Μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ»6ΕΠΑΩΕ0-ΩΝΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ269
14/03/2022 02:00:0014/03/2022 15:20:12ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.ΩΑΖΙΩΕ0-Ε8ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ248
14/03/2022 02:00:0014/03/2022 10:48:49245/2022 Απόφαση Δημάρχου6ΞΜ6ΩΕ0-ΤΝΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1760/14-3-22
11/03/2022 02:00:0011/03/2022 14:01:37Απόφαση Δημάρχου 244/2022ΡΟΚ9ΩΕ0-ΗΣ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ738/11-3-2022
09/03/2022 02:00:0009/03/2022 13:43:40Απόφαση Δημάρχου τοποθέτησης 236/2022ΨΜ0ΦΩΕ0-Χ7ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1631/9-3-2022
04/03/2022 02:00:0004/03/2022 14:23:09Απόφαση Δημάρχου 233/2022 με θέμα: Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας6ΙΛΖΩΕ0-Ρ4ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1575/4-3-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 13:30:42Απόφαση Δημάρχου 214/2022 με θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης υπερωριακής απογευματινής εργασίας 3 μόνιμων υπαλλήλων του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και ΠρομηθειώνΩΣΖΒΩΕ0-Ρ70ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1292/23-2-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 12:47:28Απόφαση Δημάρχου 213/2022 με θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης υπερωριακής απογευματινής εργασίας πρακτικογράφου και ληξιάρχων ΔΕ Ολύμπου και Καρπάθου.ΨΖΟ2ΩΕ0-ΠΔΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1259/22-2-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:31:06Απόφαση Δημάρχου 228/2022 με θέμα: Ανάθεση δημοσίευσης Αποφάσεων Δημάρχου 213/2022 και 214/2022.ΨΚΝ4ΩΕ0-ΑΥΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1521/3-3-2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 11:27:40Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ετών 2022 έως 2023»Ψ952ΩΕ0-80ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1504
15/02/2022 02:00:0015/02/2022 10:44:08ΑΠΟΦΑΣΗ 196-2022 του Δημάρχου Καρπάθου με θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου Χρήστου Κατσάνη».6ΔΦ9ΩΕ0-ΤΟ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1036/15-2-2022
07/02/2022 02:00:0007/02/2022 13:08:53Απόφαση Δημάρχου 181. Συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας με αντικείμενο τον συντονισμό εργασιών για το Δημοτικό κτίριο στην περιοχή Κονάκι Πηγαδίων.ΨΤ4ΗΩΕ0-ΦΨ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ839/7-2-22
07/02/2022 02:00:0007/02/2022 11:20:39Απόφαση αρίθμ. 3-2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2022.ΨΔ6ΕΩΕ0-Ε0ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3-2022
04/02/2022 02:00:0004/02/2022 13:57:12Απόφαση αρίθμ. 2-2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη Σχεδίου Τεχνικού προγράμματος Δήμου Καρπάθου Οικονομικού Έτους 2022.ΨΠ3ΡΩΕ0-5ΤΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2022
04/02/2022 02:00:0004/02/2022 09:19:16Απόφαση αρίθμ. 1-2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.6ΠΥΙΩΕ0-ΥΑΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2022
26/01/2022 02:00:0026/01/2022 15:58:51ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.Ψ5ΛΘΩΕ0-Θ5ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ132
24/01/2022 02:00:0024/01/2022 10:46:58Απόφαση Δημάρχου 120/2022ΨΚ1ΜΩΕ0-ΕΨΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ478/24-1-2022
20/01/2022 02:00:0020/01/2022 14:52:19Απόφαση Δημάρχου 117/20226ΥΩΕΩΕ0-ΟΤ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ449/20-1-22
19/01/2022 02:00:0019/01/2022 13:50:11Απόφαση Δημάρχου 93/2022Ψ1ΦΨΩΕ0-Ν5ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ340/19-1-2022
14/01/2022 02:00:0014/01/2022 11:32:59Απόφαση Δημάρχου 57/20226ΛΝΚΩΕ0-2Ι0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ199/13-1-22
29/12/2021 02:00:0029/12/2021 13:41:08Απόφαση αρίθμ. 250-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της Συνεδρίασης.ΨΠΓΖΩΕ0-ΓΞΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ250-2021
15/12/2021 02:00:0015/12/2021 12:37:16Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσίας «Συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου».90ΙΥΩΕ0-1ΕΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9256
15/12/2021 02:00:0015/12/2021 11:17:42Απόφαση αρίθμ. 1177/15-12-2021 του Δημάρχου Καρπάθου περί αναπλήρωσης του.ΨΞ5ΙΩΕ0-ΑΔΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9246/15-12-2021
14/12/2021 02:00:0014/12/2021 13:41:33ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.6ΙΥΖΩΕ0-ΣΤ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1175
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 14:10:55Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια ενισχυτών και λοιπού εξοπλισμού»ΩΣΙ8ΩΕ0-Ψ3ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9146
08/12/2021 02:00:0008/12/2021 18:07:03Απευθείας ανάθεση για «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Καρπάθου»Ω03ΕΩΕ0-Τ2ΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9056
08/12/2021 02:00:0008/12/2021 16:49:53Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης Αποχέτευσης για την Δ.Ε. Καρπάθου»Ψ41ΨΩΕ0-0ΕΡΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9054
08/12/2021 02:00:0008/12/2021 11:11:18Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Προτυπωμένων Φακέλων με διάφανη θυρίδα»6ΖΚΓΩΕ0-Λ4ΗΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9025
07/12/2021 02:00:0007/12/2021 12:02:52Απόφαση Δημάρχου με αρ. 1157/2021Ψ6ΝΔΩΕ0-Γ16ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8983/07-12-2021
07/12/2021 02:00:0007/12/2021 15:12:22Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου για Χλωρίωση Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης»ΩΘΘΥΩΕ0-Γ0ΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9007
03/12/2021 02:00:0003/12/2021 13:50:58Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Επίπλων»ΨΘΧ7ΩΕ0-5ΞΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8913
30/11/2021 02:00:0030/11/2021 14:28:49Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Καθαρισμό Δεξαμενών Ύδρευσης»6ΙΙ5ΩΕ0-ΥΣΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8783
30/11/2021 02:00:0030/11/2021 14:06:12Απόφαση Δημάρχου 1132/2021 με θέμα ανάθεση δημοσίευσης ορισμού αντιδημάρχου6ΦΚ6ΩΕ0-ΦΑΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8780/30-11-2021
29/11/2021 02:00:0029/11/2021 17:17:02Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Αντλιών για τον Δήμο Καρπάθου»6ΨΑΨΩΕ0-ΗΘΒΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8731
29/11/2021 02:00:0029/11/2021 16:37:14Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης Αποχέτευσης για την Δ.Ε. Καρπάθου»6ΜΓΦΩΕ0-Ν9ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8730
29/11/2021 02:00:0029/11/2021 15:17:38ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ9ΚΙΛΩΕ0-ΝΙΞΔΙΟΡΙΣΜΟΣ1119
23/11/2021 02:00:0023/11/2021 14:47:32Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Δήμου Καρπάθου»9ΗΘΧΩΕ0-7Ξ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8567
22/11/2021 02:00:0022/11/2021 15:52:36ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΨΨ6ΟΩΕ0-ΒΕ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1090
18/11/2021 02:00:0018/11/2021 11:37:49ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Για την προμήθεια Χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών Δημοτικού Σταδίου Καρπάθου"6ΙΩΤΩΕ0-ΤΜ1ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ8367
18/11/2021 02:00:0018/11/2021 11:27:46ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»6ΓΟΔΩΕ0-ΟΗΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8365
16/11/2021 02:00:0016/11/2021 15:15:55Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Αντλιών για τον Δήμο Καρπάθου»6ΑΥΧΩΕ0-ΓΓΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8380
16/11/2021 02:00:0016/11/2021 16:11:30Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Σχαρών Ομβρίων»Ψ5ΑΗΩΕ0-Δ03ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8382
16/11/2021 02:00:0016/11/2021 12:59:01ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ HYUNDAI9Η3ΨΩΕ0-Τ9ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1069
15/11/2021 02:00:0015/11/2021 14:27:10Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Επίπλων για την Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου»ΨΗΑ7ΩΕ0-ΗΛΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8325
15/11/2021 02:00:0024/11/2021 10:39:48Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξαρτήματος του Μηχανήματος Έργου ερπυστριοφόρο φορτωτή πλαγίας ολίσθησης T650 (bob cat).6775ΩΕ0-7ΕΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8287
12/11/2021 02:00:0012/11/2021 16:09:11Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Καρπάθου»ΩΗ5ΧΩΕ0-ΥΛΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8280
09/11/2021 02:00:0017/12/2021 10:18:29Αποόφαση πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων για τις απρόβλεπτες εργασίες του Δήμου Καρπάθου και των ΤΚ.»974ΜΩΕ0-3ΨΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8165
09/11/2021 02:00:0001/12/2021 15:46:54Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου»ΩΘΓ2ΩΕ0-6Ω9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8161
04/11/2021 02:00:0004/11/2021 16:28:51Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Υδραυλικές Εργασίες για την Δ.Ε. Ολύμπου»ΨΙ82ΩΕ0-ΓΑΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8056
03/11/2021 02:00:0003/11/2021 15:55:31Απευθείας ανάθεση για «Παροχή Υπηρεσιών Απόφραξης και Καθαρισμού Φρεατίων και Αποχετευτικών Δικτύων Δ.Ε. Ολύμπου»9ΕΩΔΩΕ0-ΩΙΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8022
03/11/2021 02:00:0003/11/2021 15:10:36Απευθείας ανάθεση για «Παροχή Υπηρεσιών Απόφραξης και Καθαρισμού Φρεατίων και Αποχετευτικών Δικτύων Δ.Ε. Καρπάθου»6ΥΑΣΩΕ0-ΦΨΗΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8020
03/11/2021 02:00:0003/11/2021 10:50:22Απόφαση Δημάρχου 1009/2021 Θέμα: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αυτοψιών και Καταγραφής Ζημιών από φυσικές καταστροφέςΩΑΖ3ΩΕ0-82ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7788/26-10-2021
01/11/2021 02:00:0001/11/2021 09:50:39Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών «Εγκατάσταση και υποστήριξη εφαρμογής webmail και λογισμικού ασφάλειας ιστοσελίδας Δήμου Καρπάθου».685ΡΩΕ0-ΖΕΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7925
29/10/2021 03:00:0029/10/2021 16:04:45Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού»ΨΜΔΟΩΕ0-ΕΗΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7918
29/10/2021 03:00:0029/10/2021 15:42:47Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Επίπλων Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου »Ψ117ΩΕ0-ΙΔΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7917
26/10/2021 03:00:0001/11/2021 11:48:16Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Αμοιβή Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων – Ισολογισμού Δήμου έτους 2021»Ψ2Χ6ΩΕ0-Β7ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7838
26/10/2021 03:00:0026/10/2021 14:36:47Οριμός νομικού για να παραστεί την 27-10-2021 ενώπιον του Συμβουλίου Επικρετείας και να εκπροσωπήσει το Δήμο Καρπάθου9ΠΕΥΩΕ0-4Ι5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7834
25/10/2021 03:00:0025/10/2021 10:34:08Απόφαση Δημάρχου με αρ. 1002 για Απευθείας ανάθεση για «Μελέτη λιμένα οχληρών φορτίων Νήσου Καρπάθου»6848ΩΕ0-ΝΙΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7745/25-10-21
25/10/2021 03:00:0025/10/2021 13:38:40Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 995-2021 περί συγκρότησης Νέου Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.ΩΤ26ΩΕ0-76ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7694/22-10-2021
25/10/2021 03:00:0025/10/2021 11:01:14Απόφαση Δημάρχου αρ. 1003 για Απευθείας ανάθεση για «Μελέτη παραλιακού πεζοδρομίου Πηγαδίων νήσου Καρπάθου»Ψ1Ε9ΩΕ0-ΣΙ6ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7746/25-11-2021
25/10/2021 03:00:0001/11/2021 11:21:24Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την ανάθεση υπηρεσιών «ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 2021.Ψ7ΓΤΩΕ0-ΦΕΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7785
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 15:51:07Απευθείας ανάθεση για «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής γεώτρησης “ΜΕΡΤΑ”»ΨΧΔΨΩΕ0-ΑΜΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7682
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 14:59:05Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Σωλήνων Γεωτρήσεων»ΩΓΓΞΩΕ0-6ΒΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7684
22/10/2021 03:00:0022/10/2021 12:17:12Απόφαση Δημάρχου 981/22-10-21 Θέμα:Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για προμήθεια τροφίμων του Δημοτικού παιδικού ΣταθμούΨ0ΥΕΩΕ0-ΑΛΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7680/22-10-21
18/10/2021 03:00:0018/10/2021 14:44:29ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣΩΣ10ΩΕ0-Η14ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2021
15/10/2021 03:00:0015/10/2021 11:14:46Προμήθειας υποβρύχιων αντλιών και κινητήρων Δήμου ΚαρπάθουΩ8Α8ΩΕ0-3ΙΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7484
14/10/2021 03:00:0014/10/2021 16:28:26Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Λοιπών Μηχανημάτων και Παγίων για τις Ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου»9ΩΣ3ΩΕ0-ΑΛΡΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7465
13/10/2021 03:00:0014/10/2021 12:01:06Απευθείας ανάθεση για "Προμήθεια Ανταλλακτικών για την Επισκευή Οχημάτων του Δήμου Καρπάθου"6ΠΔΜΩΕ0-ΜΘ1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7418
13/10/2021 03:00:0013/10/2021 13:48:19Απόφαση 206/2021 ΟΕ με θέμα "Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθ.156/2021 Διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστού του Πρωτοδικείου Ρόδου κατά του Δήμου Καρπάθου."ΩΝΨΝΩΕ0-1ΜΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ206-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 10:50:30Απόφαση 195/2021 ΟΕ με θέμα "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης ΟΕ"6ΚΙ2ΩΕ0-ΥΑΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ195-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 11:51:47Απόφαση 198/2021 ΟΕ με θέμα "Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα Σχολικών Μονάδων."67ΝΟΩΕ0-ΛΒ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ198-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 11:53:07Απόφαση 199/2021 ΟΕ με θέμα "Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 40.900,00 ευρώ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού "6ΝΖΦΩΕ0-ΥΘ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ199-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 11:55:37Απόφαση 200/2021 ΟΕ με θέμα "Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 86.186,04 ευρώ σε εκτέλεση της αρίθμ. 60701/21 χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών."6ΒΜ8ΩΕ0-4ΤΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ200-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 11:58:13Απόφαση 202/2021 ΟΕ με θέμα "Ορθή Επανάληψη της αρίθμ. 186-2021 της Οικονομικής Επιτροπής"ΩΔΨ5ΩΕ0-Α7ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ202-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 11:57:02Απόφαση 201/2021 ΟΕ με θέμα "Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές"6ΤΒ7ΩΕ0-ΤΤΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ201-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 12:02:37Απόφαση 203/2021 ΟΕ με θέμα "Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Απερίου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση"9976ΩΕ0-20ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ203-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 12:04:10Απόφαση 204/2021 ΟΕ με θέμα "Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Άγιος Νικόλαος Σπόων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση"9Ξ0ΕΩΕ0-ΓΘΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ204-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 12:09:27Απόφαση 205-2021 ΟΕ με θέμα "Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: Επισκευή Δρόμου Απερίου Βασσών στην περιοχή Αγ. Γεωργίου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση."ΨΛΚΙΩΕ0-Σ0ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ205-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 12:11:01Απόφαση 207/2021 ΟΕ με θέμα "Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ως προς τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 132 & 156 του Ν. 4412/16 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».ΨΘΗ5ΩΕ0-ΟΩ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ207-2021
11/10/2021 03:00:0012/10/2021 08:12:11Απευθείας ανάθεση για «Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου έτους 2021»6ΔΝΓΩΕ0-ΒΗΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7350
07/10/2021 03:00:0007/10/2021 14:22:46Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής γεώτρησης “ΜΕΡΤΑ”»6Κ3ΥΩΕ0-ΗΔΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7280
07/10/2021 03:00:0007/10/2021 09:13:19ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΩΓΧ0ΩΕ0-95ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7251
06/10/2021 03:00:0006/10/2021 15:21:03Ανάθεση Ήσσονος Αξίας για «Πληρωμή Μεταφορικών της Προμήθειας Μπαρών για τους Πεζόδρομους Κοινότητας Καρπάθου από την Αθήνα στην Κάρπαθο»6ΞΖΝΩΕ0-ΧΜΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7247
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 14:22:34ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 910-2021Ω1Ρ0ΩΕ0-1Ε4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7141
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 16:31:48Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Τεχνολογίας LED και Αντικατάσταση Υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων με Νέα Τεχνολογία LED Δ.Ε. Ολύμπου»Ω2Γ5ΩΕ0-5Κ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7185
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 16:20:13Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Τεχνολογίας LED και Αντικατάσταση Υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων με Νέα Τεχνολογία LED Δ.Ε. Πηγαδίων»ΡΚΧ0ΩΕ0-ΑΦΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7187
04/10/2021 03:00:0004/10/2021 14:31:03Απόφαση ανάθεσης για δημοσίευση της απόφασης ορισμού αντιδημάρχου 893/20219ΩΤ8ΩΕ0-ΙΛΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7178/2021
01/10/2021 03:00:0001/10/2021 13:11:21Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου 907/2021 με θέμα "ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ".Ω3Α4ΩΕ0-ΧΟΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7122/1-10-2021
01/10/2021 03:00:0001/10/2021 13:12:54Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου 908/2021 με θέμα "ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ".9ΞΞΟΩΕ0-5ΕΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7123/1-10-2021
30/09/2021 03:00:0001/10/2021 10:46:10Απόφαση 192-2021 ΟΕ με θέμα: "Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 (3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού)."ΨΧ8ΘΩΕ0-ΠΛΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ192-2021
30/09/2021 03:00:0030/09/2021 15:30:51Ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος «Προμήθεια ειδών για Έκτακτη Παροχή Γευμάτων στους Πυροσβέστες που συμμετέχουν στην Πυρόσβεση των Πυρκαγιών στην Κάρπαθο της 24/09/2021 »6ΧΑΒΩΕ0-ΡΧΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7076
30/09/2021 03:00:0030/09/2021 13:24:52Απόφαση 194/2021 ΟΕ με θέμα: "Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό"6ΟΝΠΩΕ0-ΥΓΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ194/2021
30/09/2021 03:00:0030/09/2021 13:23:50Απόφαση 193/2021 ΟΕ με θέμα: "Τροποποίηση προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ έτους 2021."6Ψ9ΘΩΕ0-2ΔΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ193-2021
30/09/2021 03:00:0030/09/2021 13:21:34Απόφαση 191/2021 ΟΕ με θέμα: "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής"ΨΒΨΘΩΕ0-23ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ191-2021
30/09/2021 03:00:0030/09/2021 13:20:26Πίνακας αποφάσεων Έκτακτης ΟΕ δια περιφοράς που πραγματοποιήθηκε στις 30-9-202190ΦΡΩΕ0-ΜΡΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7061/30-9-2021
30/09/2021 03:00:0030/09/2021 12:27:45ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ.902 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ973ΨΩΕ0-Ω3ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7052
30/09/2021 03:00:0030/09/2021 10:39:43Πρόσκληση σε Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση ΟΕ στις 30-9-2021ΨΤΝΥΩΕ0-Ι1ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7040/30-9-2021
28/09/2021 03:00:0029/09/2021 09:03:39Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου έτους 2021»Ρ7ΑΚΩΕ0-ΨΩΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6992
28/09/2021 03:00:0028/09/2021 12:46:18Απόφαση 190/2021 Έκτακτης ΟΕ με θέμα: "Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ΠΕΔ".9ΡΛΚΩΕ0-ΜΦΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ190/2021
28/09/2021 03:00:0028/09/2021 12:45:03Απόφαση 189/2021 Έκτακτης ΟΕ με θέμα: "Ανάκληση της υπαρθ.148/2021 απόφαση της ΟΕ με θέμα «Ανάκληση των αρίθμ. 132/2021 και 129/2021 αποφάσεων ΟΕ που αφορούν στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμών όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου και λήψη νέας απόφασης."694ΚΩΕ0-Ω2ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ189/2021
28/09/2021 03:00:0028/09/2021 12:42:33Απόφαση 188/2021 Έκτακτης ΟΕ με θέμα: "Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής".ΩΘΤΔΩΕ0-0ΧΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ188/2021
28/09/2021 03:00:0028/09/2021 12:40:34Απόφαση 187/2021 Έκτακτης ΟΕ με θέμα: "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής".ΨΓΨΔΩΕ0-ΤΩΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ187-2021
27/09/2021 03:00:0027/09/2021 11:36:20Ανάθεση Ήσσονος Αξίας για «Μετάφραση Εγγράφου Αλλοδαπού προς τον Δήμο Καρπάθου»6ΣΥ7ΩΕ0-ΧΟΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6908
27/09/2021 03:00:0027/09/2021 11:25:07Απόφαση Δημάρχου 893/27-9-2021 με θέμα "Ορισμός Αντιδημάρχου"ΨΙ5ΚΩΕ0-ΜΣΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6916/27-9-2021
27/09/2021 03:00:0027/09/2021 14:42:18Απόφαση Δημάρχου 895/2021 με θέμα: "Ανάθεση δημοσίευσης αποφάσεων Δημάρχου".ΩΤΚ6ΩΕ0-6ΓΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6947/27-9-2021
27/09/2021 03:00:0027/09/2021 14:59:03Πίνακας θεμάτων Έκτακτης Συνεδρίασης ΟΕ που πραγματοποιήθηκε στις 23-9-20216896ΩΕ0-Η3ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6895/27-9-2021
24/09/2021 03:00:0024/09/2021 15:11:31Απόφαση Δημάρχου 880/2021 με θέμα: "ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ κ. ΛΙΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"ΨΔΣΞΩΕ0-ΟΡ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6872/24-9-201
24/09/2021 03:00:0024/09/2021 14:13:43Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το δίκτυο βιώσιμη πόλη.Ψ2Ξ4ΩΕ0-ΣΦΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6873
23/09/2021 03:00:0027/09/2021 12:35:00Απόφαση Δημάρχου 873/23-9-2021 για ορισμό ΑντιδημάρχουΩΝΕΒΩΕ0-ΥΥ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6816/23-9-2021
23/09/2021 03:00:0024/09/2021 14:33:16Απόφαση Δημάρχου 872/23-9-2021 με θέμα τον ορισμό ΑντιδημάρχουΨ7ΜΝΩΕ0-6ΚΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6815/23-9-2021
23/09/2021 03:00:0023/09/2021 16:01:06Ανάθεση για «Διοργάνωση Εκδηλώσεων στο Πλαίσιο του Εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού»68ΓΛΩΕ0-ΔΧΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6838
23/09/2021 03:00:0023/09/2021 15:54:00Ανάθεση Ήσσονος Αξίας για «Προμήθεια Πλαστικών Χειροποίητων Στεφάνων »6ΕΩ4ΩΕ0-ΥΞΒΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6841
23/09/2021 03:00:0023/09/2021 10:02:39Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση ΟΕ στις 23-9-2021Ω285ΩΕ0-ΥΓΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6824/2021
21/09/2021 03:00:0022/09/2021 14:34:49Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Τεχνολογίας LED και Αντικατάσταση Υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων με Νέα Τεχνολογία LED Δ.Ε. Πηγαδίων»6ΦΛΜΩΕ0-ΕΜΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6768
21/09/2021 03:00:0022/09/2021 10:08:03Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Τεχνολογίας LED και Αντικατάσταση Υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων με Νέα Τεχνολογία LED Δ.Ε. Ολύμπου»Ρ6Μ1ΩΕ0-25ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6767
21/09/2021 03:00:0021/09/2021 16:06:40Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού»ΩΘΤΤΩΕ0-ΩΔ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6769
17/09/2021 03:00:0017/09/2021 14:17:47Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, Δήμου Καρπάθου 2021»6ΝΔ2ΩΕ0-ΦΜΗΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6685
17/09/2021 03:00:0017/09/2021 12:49:20Απόφαση αρίθμ. 849/17-9-2021 του Δημάρχου Καρπάθου με θέμα: Διαπιστωτική απόφαση παύσης μελών Οικονομικής Επιτροπής.ΨΦ3ΛΩΕ0-Π67ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6694/17-9-2021
10/09/2021 03:00:0010/09/2021 11:17:06Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου.ΩΔΑ8ΩΕ0-2Γ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6518
09/09/2021 03:00:0009/09/2021 12:34:27Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα»ΨΛΕΓΩΕ0-ΠΘ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6483
08/09/2021 03:00:0014/09/2021 11:37:10Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παρακολούθησης και σύνταξης προτάσεων γραφείου προγραμματισμού και υπηρεσίες υποστήριξης τεχνικής υπηρεσίας σε θέματα εκτέλεσης ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων».Ψ2ΥΠΩΕ0-0ΛΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6456
07/09/2021 03:00:0007/09/2021 15:35:44Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Σύνταξη πρότασης αποκατάστασης και αναβάθμισης φέροντος οργανισμού του ΕΠΑΛ Καρπάθου»9ΕΜΤΩΕ0-0ΥΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6437
07/09/2021 03:00:0007/09/2021 11:16:46Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Εργασίες Απεντόμωσης Απολύμανσης Κτιρίων Δήμου»6ΑΒΠΩΕ0-ΞΩΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6395
06/09/2021 03:00:0006/09/2021 14:29:03Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2021, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»Ψ3ΛΣΩΕ0-91ΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6386
03/09/2021 03:00:0003/09/2021 14:04:08Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου ΚαρπάθουΨΖΖΟΩΕ0-Π71ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6335
02/09/2021 03:00:0002/09/2021 14:02:43Ματαίωση ΑΑΥ με αριθμό 279.Ψ9ΠΦΩΕ0-Χ3ΔΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ6263
31/08/2021 03:00:0031/08/2021 11:08:29Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2021, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»ΨΤΨ0ΩΕ0-ΕΔ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6192
24/08/2021 03:00:0024/08/2021 12:34:13Προκήρυξη διαγωνισμού για Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου,6ΚΝ3ΩΕ0-ΠΣΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ5901
24/08/2021 03:00:0025/08/2021 14:27:08«Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου».ΨΖΘ8ΩΕ0-4ΙΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6016
24/08/2021 03:00:0024/08/2021 16:40:59Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Πυροσβεστήρων και υλικών Πυρασφάλειας για τα Σχολεία του Δήμου Καρπάθου»9ΤΣ5ΩΕ0-Ξ98ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6038
24/08/2021 03:00:0024/08/2021 16:22:37Απευθείας ανάθεση για «Συντήρηση Φωτοτυπικών και Εκτυπωτικών Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου»6Ι9ΜΩΕ0-65ΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6040
19/08/2021 03:00:0019/08/2021 11:19:26Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παρακολούθησης και σύνταξης προτάσεων γραφείου προγραμματισμού και υπηρεσίες υποστήριξης τεχνικής υπηρεσίας σε θέματα εκτέλεσης ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων».ΨΡΞΥΩΕ0-Δ0ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5951
16/08/2021 03:00:0016/08/2021 11:12:37Απόφαση 751/2021 ανάθεσης δημοσίευσης της αποφ.739/2021 με θέμα "Ανάκληση ορισμού αντιδημάρχων"6ΣΥ7ΩΕ0-Ε01ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5868/16-8-2021
13/08/2021 03:00:0013/08/2021 16:05:02Απευθείας ανάθεση για «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων», που αφορά την επίσκεψη του Πρόεδρου του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων κ. Ιωάννη Μαρωνίτη και της συνεργάτιδας και διευθύντριας του γραφείου του κυρίας Αντωνίας ΦουντήΨ2ΔΕΩΕ0-546ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5830
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 12:37:57Απόφαση Δημάρχου αριθμ. 739/2021 - Ανάκληση Ορισμών Αντιδημάρχων9ΨΩ8ΩΕ0-0Υ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5820
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 12:25:05Απόφαση 175/2021 ΟΕ με θέμα: "α. Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Απερίου» στη Δ.Ε. Απερίου για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019, προϋπολογισμού €91.991,26 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %24) β. Ανάθεση του έργου: «Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Απερίου» στη Δ.Ε. Απερίου για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019, προϋπολογισμού €91.991,26 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %24) με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ.γ και 32 α (όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.1 του ν.4605/2019) του ν4412/2016. γ. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης για την διαπραγμάτευση. δ. Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. ε. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για πρόσκληση τουλάχιστον τριών (3) εργοληπτικών επιχειρήσεων για διαπραγμάτευση.»ΨΝΩΞΩΕ0-ΛΡΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ175-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 10:37:52Απόφαση 182/2021 ΟΕ με θέμα: "Εισήγηση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή"ΨΘΝΦΩΕ0-ΓΨ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ182-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 12:23:17Απόφαση 174/2021 ΟΕ με θέμα: "α. Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Άγιος Νικόλαος Σπόων» στη Δ.Ε. Σπόων για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019, προϋπολογισμού €123.647,53 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %24) β. Ανάθεση του έργου: «Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Άγιος Νικόλαος Σπόων», προϋπολογισμού €123.647,53 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %24) με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ. γ και 32 α (όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.1 του ν.4605/2019) του ν4412/2016. γ. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης για την διαπραγμάτευση. δ. Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. ε. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για πρόσκληση τουλάχιστον τριών (3) εργοληπτικών επιχειρήσεων για διαπραγμάτευση.»6Ε7ΓΩΕ0-ΕΥΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ174-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 12:20:14Απόφαση 173/2021 ΟΕ με θέμα: “α. Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή δρόμου Απερίου Βασσών στην περιοχή Αγ. Γεωργίου » στη Δ.Ε. Απερίου για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019, προϋπολογισμού €22.716,45 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %24) β. Ανάθεση του έργου: «Επισκευή δρόμου Απερίου Βασσών στην περιοχή Αγ. Γεωργίου» προϋπολογισμού €22.716,45 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %24) με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ. γ και 32α (όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.1 του ν.4605/2019) του ν4412/2016. γ. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης για την διαπραγμάτευση. δ. Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. ε. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για πρόσκληση εργοληπτικών επιχειρήσεων για διαπραγμάτευση.”ΨΗΒΤΩΕ0-5ΩΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ173-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 12:47:10Απόφαση 179/2021 με θέμα: "Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου για λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ «Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8 KVA (Ν0) με αριθμό παροχής 52917684 για την σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης /χαμηλής τάσης στο Κοιμητήριο Τ.Κ. Βωλαδος».ΨΨΛΦΩΕ0-ΕΘΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ179-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 12:38:48Απόφαση 176/2021 ΟΕ με θέμα: "Κήρυξη άγονης δημοπρασίας για 7 ακίνητα της Διακήρυξης 3752/28-5-2021 και έγκριση 2ης Επαναληπτικής Διακήρυξης εκμίσθωσης οικοπέδων χώρων στάθμευσης Δήμου Καρπάθου"6ΡΜΑΩΕ0-ΕΜΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ176-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 17:54:14Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την ΔΕ Ολύμπου έτους 2021»6ΦΨΝΩΕ0-0ΜΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5746
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 12:56:18Απόφαση 180/2021 ΟΕ με θέμα: "Εισήγηση για ενοικίαση νέου χώρου Κομνηνού Ευαγγελίας στη παραλιακή οδό Πηγαδίων."Ψ667ΩΕ0-ΣΤΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ180-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 13:02:34Απόφαση 177-2021 ΟΕ με θέμα: "Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου για λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοση ενταλμάτος προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για τo παρακάτω έργo: Επέκταση δημοτικού φωτισμού για την τοποθέτηση δεκατριών (13) ΦΣ σε αντίστοιχους νέους στύλους, στην περιοχή Δαματρια Αφιαρτη Τ.Κ. Μενετών μέχρι την παραλία της Δαματριας."ΨΠΘΕΩΕ0-ΜΙΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ177-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 13:04:00Απόφαση 178/2021 ΟΕ με θέμα: "Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου για λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοση ενταλμάτος προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για τo παρακάτω έργo: Επέκταση δικτύου Μ.Τ. για την κατασκευή νέου Υ/Σ και μια(1) παροχή Δ.Φ. δεκατριών (13) Φ.Σ. και δώδεκα (12) νέων στύλων στην περιοχή «Σταυρι» Τ.Κ. Απεριου μέχρι δεξαμενή Δήμου Καρπάθου στην περιοχή «Κερατωνας» Τ.Κ Βωλάδος."Ψ5ΨΘΩΕ0-ΞΗ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ178-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 13:06:13Απόφαση 183/2021 ΟΕ με θέμα: "Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Β’ τριμήνου 2021."ΨΠΧ7ΩΕ0-ΧΞ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ183-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 13:11:03Απόφαση 184/2021 ΟΕ με θέμα: "Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Β΄ τριμήνου 2021 σωρευτικά."ΩΜΘΒΩΕ0-ΠΒΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ184-2021
12/08/2021 03:00:0012/08/2021 13:41:41Απόφαση 185/2021 ΟΕ με θέμα: "Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Καρπάθου με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών για έργα υποδομής στο Δήμο Καρπάθου» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής."99ΗΞΩΕ0-ΝΡΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ185-2021
12/08/2021 03:00:0013/08/2021 13:35:57Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων», που αφορά την επίσκεψη του Πρόεδρου του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων κ. Ιωάννη Μαρωνίτη και της συνεργάτιδας και διευθύντριας του γραφείου του κυρίας Αντωνίας Φουντή9ΓΑ5ΩΕ0-25ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5799
11/08/2021 03:00:0011/08/2021 13:20:45Πίνακας θεμάτων 24ης Τακτικής Συνεδρίασης ΟΕ στις 10-8-2021ΩΜΡ5ΩΕ0-6ΜΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5794/11-8-2021
11/08/2021 03:00:0011/08/2021 13:52:44Απόφαση 181-2021 ΟΕ με θέμα: "Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, αφορά τη δαπάνη για την επίσκεψη του Πρόεδρου του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων κ. Ιωάννη Μαρωνίτη και της συνεργάτιδας και διευθύντριας του γραφείου του Κας. Αντωνίας Φουντή."ΩΜ5ΖΩΕ0-Ν9ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ181-2021
11/08/2021 03:00:0012/08/2021 12:31:39Απόφαση 186-2021 ΟΕ με θέμα: "Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Καρπάθου και της «Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής» για την Πράξη «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου» και έγκριση σχεδίου Προγραμματικής."9ΞΘΑΩΕ0-ΨΓΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ186-2021
11/08/2021 03:00:0011/08/2021 14:05:04Απόφαση 172-2021 ΟΕ με θέμα: "Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 114/2021 διαταγής πληρωμής της κας Ειρηνοδίκου Ρόδου κατά του Δήμου Καρπάθου.6ΧΟ0ΩΕ0-ΓΦ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ172-2021
09/08/2021 03:00:0009/08/2021 14:10:07Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Πυροσβεστήρων και υλικών Πυρασφάλειας για τα Σχολεία του Δήμου»Ω8ΖΧΩΕ0-ΤΩΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5747
09/08/2021 03:00:0009/08/2021 13:37:17Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση Φωτοτυπικών και εκτυπωτικών Μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου»6Α5ΜΩΕ0-ΙΙΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5748
06/08/2021 03:00:0006/08/2021 14:23:07Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Υποβρυχίων Αντλητικών Συγκροτημάτων ΔΕ Ολύμπου»ΩΑΣΕΩΕ0-ΒΘ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5705
06/08/2021 03:00:0006/08/2021 13:17:26Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια Υλικού για την Τουριστική Προβολή και Διαφήμιση της Καρπάθου»6ΛΟΧΩΕ0-Ι4ΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5707
06/08/2021 03:00:0006/08/2021 12:55:01Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της ΟΕ στις 10 Αυγούστου 2021 δια περιφοράς.ΨΣΘΡΩΕ0-Τ2ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5719/6-8-2021
06/08/2021 03:00:0006/08/2021 11:54:37Απευθείας ανάθεση για «Συντήρηση – Επισκευή Αντλιοστασίου Αποχέτευσης ΑΣΚ1 (Φελλουζή)»ΨΝ5ΙΩΕ0-0ΦΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5708
04/08/2021 03:00:0004/08/2021 14:59:34Απευθείας ανάθεση για «Διαγνωστικό Έλεγχο Απορριμματοφόρου Οχήματος ΜΑΝ με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3703»ΨΚΤΕΩΕ0-Β9ΧΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5652
03/08/2021 03:00:0003/08/2021 14:53:03Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια Ανταλλακτικού για το Απορριμματοφόρο MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1119»Ψ8ΖΛΩΕ0-ΚΩ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5618
03/08/2021 03:00:0003/08/2021 14:17:23Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Καρπάθου»6ΓΜ3ΩΕ0-Σ03ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5617
30/07/2021 03:00:0030/07/2021 14:29:03Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προμήθεια και Τοποθέτηση Μπαρών στους Πεζόδρομους της Κοινότητας Καρπάθου»Ω0ΡΔΩΕ0-Υ19ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5543
27/07/2021 03:00:0028/07/2021 14:33:23Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Συντήρηση – Επισκευή Αντλιοστασίου Αποχέτευσης ΑΣΚ1 (Φελλουζή)»6ΦΨΖΩΕ0-Κ25ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5443
26/07/2021 03:00:0026/07/2021 10:13:40Απόφαση Δημάρχου 632/2021 με θέμα: "Δεύτερη Επανάληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Χώρων Στάθμευσης"Ψ1ΥΗΩΕ0-Ο6ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5075/15-7-2021
23/07/2021 03:00:0023/07/2021 16:53:42Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Μίσθωση Μηχανήματος Έργου για τις εργασίες του Τμήματος Ύδρευσης - Αποχέτευσης»ΨΖΟΤΩΕ0-Μ6ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5347
21/07/2021 03:00:0021/07/2021 13:24:21Απευθείας ανάθεση για «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους Εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου»Ω3ΓΘΩΕ0-ΝΥΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5272
19/07/2021 03:00:0019/07/2021 14:58:33Αριθμός Απόφασης Δημάρχου : 646, Συγκρότηση τοπικού συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου για εξέταση αιτήσεων στρατεύσιμων, εφέδρων, ανυπότακτων, επικαλούμενων αδυναμία κατάταξης για στράτευση, για λόγους υγείας.ΨΦ0ΠΩΕ0-Ξ5ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5185/19-7-21
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:33:18Απόφαση ΟΕ 164/2021 με θέμα: ": Αποδοχή δωρεάς από Άννα Κατωγυρίτη προς Δήμο Καρπάθου."9Η9ΧΩΕ0-ΗΩΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ164/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:13:47Πίνακας θεμάτων Τακτικής Συνεδρίασης της ΟΕ στις 16-7-20216Ω7ΞΩΕ0-Κ93ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5132/16-7-2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:16:11Απόφαση ΟΕ 156/2021 με θέμα: "Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για επιχορήγηση αθλητικού σωματείου ΠΡΩΤΕΑ ΑΠΕΡΙΟΥ".ΩΧΜΨΩΕ0-ΦΤ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ156/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:18:45Απόφαση ΟΕ 157/2021 με θέμα: ": Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για επιχορήγηση πολιτιστικού σωματείου ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΠΕΡΙΟΥ."Ω1ΔΤΩΕ0-8Ε1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ457/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:20:25Απόφαση ΟΕ 158/2021 με θέμα: "Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή για επίδοση στην Αθήνα Αττικής, για υπόθεση μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και του Εμμανουήλ Φραγκούλη."Ψ09ΞΩΕ0-8ΙΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ158/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:24:01Απόφαση ΟΕ 159/2021 με θέμα: ": Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής αρίθμ. 114/2021 Διαταγής πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Ρόδου."ΨΣΞ8ΩΕ0-Ζ10ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ159/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:25:24Απόφαση ΟΕ 160/2021 με θέμα: "Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (απόφαση ΑΔΑ: 66Δ446ΜΤΛ6-6Θ7)."6ΡΕ5ΩΕ0-ΡΒΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ160/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:29:47Απόφαση ΟΕ 162/2021 με θέμα: "Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγων για Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής υπαλλήλων Δήμου Καρπάθου."6ΝΙΣΩΕ0-ΟΧ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ162/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:30:55Απόφαση ΟΕ 163/2021 με θέμα: "Έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας τμημάτων αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Καρπάθου της 29/06/2021."ΩΞΘΓΩΕ0-ΛΞΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ163/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:31:27Απόφαση ΟΕ 161/2021 με θέμα: "Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου που αφορά έσοδα φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων έτους 2020 (απόφαση ΑΔΑ: 6ΠοΒ46ΜΤΛ6-ΦΘΦ)."ΩΥΦ4ΩΕ0-1Φ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ161/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:35:39Απόφαση ΟΕ 165/2021 με θέμα: " : Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση δεκατριών (13) ΦΣ σε αντίστοιχους νέους στύλους στην περιοχή Δαματρία Αφιάρτη Τ.Κ. Μενετών μέχρι την παραλία της Δαματρίας"637ΤΩΕ0-ΑΚ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ165/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:38:01Απόφαση ΟΕ 167/2021 με θέμα: "Επέκταση δικτύου Μ.Τ. για την κατασκευή νέου Υ/Σ και μια(1) παροχή Δ.Φ. δεκατριών (13) Φ.Σ. και δώδεκα (12) νέων στύλων στην περιοχή «Σταυρι» Τ.Κ. Απεριου μέχρι δεξαμενή Δήμου Καρπάθου στην περιοχή «Κερατωνας» Τ.Κ Βωλάδος."6Υ1ΒΩΕ0-0Χ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ167/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:39:41Απόφαση ΟΕ 168/2021 με θέμα: " Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022."ΩΥ9ΘΩΕ0-3ΧΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ168/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:41:33Απόφαση ΟΕ 169/2021 με θέμα: "Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας."ΨΜΜΘΩΕ0-8ΚΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ169/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:44:12Απόφαση ΟΕ 170/2021 με θέμα: "Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ¨Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων ΔΕ ΚΑΡΠΆΘΟΥ¨."ΨΗΡ4ΩΕ0-ΗΤΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ170/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:45:36Απόφαση ΟΕ 171/2021 με θέμα: "Αποδοχή δωρεών από τον Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριο."9ΡΠΟΩΕ0-4Ν8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ171/2021
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 15:51:16Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Μάρκετινγκ Προβολή: Ψηφιακό Μάρκετινγκ»ΨΩΦΞΩΕ0-Ξ4ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5136
16/07/2021 03:00:0016/07/2021 12:36:52Απόφαση ΟΕ 166/2021 με θέμα: "Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8 KVA (Ν0) με αριθμό παροχής 52917684 για την σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης /χαμηλής τάσης στο Κοιμητήριο Τ.Κ. Βωλαδος."63ΠΑΩΕ0-641ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ166/2021
12/07/2021 03:00:0012/07/2021 12:39:44Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση ΟΕ στις 12-7-2021ΩΘΧΝΩΕ0-ΛΕΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4973/12-7-2021
12/07/2021 03:00:0012/07/2021 13:33:56Απόφαση ΟΕ 154/2021 με θέμα: "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής."Ω2ΙΥΩΕ0-ΤΚΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ154-2021
12/07/2021 03:00:0012/07/2021 13:35:22Απόφαση ΟΕ 155/2021 με θέμα: ": Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: «Αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου ΤΚ ΜΕΝΕΤΩΝ” με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση."Ω0Τ7ΩΕ0-ΕΒΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ155-2021
06/07/2021 03:00:0006/07/2021 09:31:21Ματαίωση διαδικασίας πληρωμής «Προμήθειας υλικών για την ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχιακού Κτηρίου».ΨΥΨΞΩΕ0-ΙΦ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4798
02/07/2021 03:00:0002/07/2021 14:01:09Απόφαση ΟΕ 153/2021 με θέμα: "Έγκριση πρακτικού συμπληρωματικής δημοπρασίας τμημάτων αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Καρπάθου της 22ας Ιουνίου 2021."9Β0ΟΩΕ0-Σ9ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ153/2021
02/07/2021 03:00:0002/07/2021 13:53:57Απόφαση ΟΕ 152/2021 με θέμα: ": Εισήγηση για έγκριση πρακτικών διαπραγμάτευσης έκτακτης προμήθειας Ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου Καρπάθου."ΩΧ4ΩΩΕ0-3ΦΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ152/2021
02/07/2021 03:00:0002/07/2021 13:45:42Απόφαση ΟΕ 150/2021 με θέμα: "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής."9ΘΞΣΩΕ0-ΕΜΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ150/2021
02/07/2021 03:00:0002/07/2021 13:45:14Απόφαση ΟΕ 151/2021 με θέμα: "Αντικατάσταση Αποχετευτικού Δικτύου ΤΚ Μενετών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση."ΨΩΖΕΩΕ0-21ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ151/2021
28/06/2021 03:00:0028/06/2021 14:04:22Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Καρπάθου»ΨΑΦΒΩΕ0-ΜΑΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4588
28/06/2021 03:00:0023/07/2021 12:33:34Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου Καρπάθου»94ΗΩΩΕ0-ΠΡΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4587
28/06/2021 03:00:0023/07/2021 09:03:34Πίνακας Τακτικής Συνεδρίασης ΟΕ στις 28-6-2021ΩΦΗΜΩΕ0-Ρ72ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4591/28-6-2021
28/06/2021 03:00:0028/06/2021 14:21:26Απόφαση ΟΕ 149-2021 με θέμα: "Δωρεά κυριότητας προς το Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – ΔΑΝ Καρπάθου) δύο (2) οχημάτων"9ΦΣΘΩΕ0-ΔΩ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ149-2021
28/06/2021 03:00:0028/06/2021 14:18:53Απόφαση ΟΕ 148-2021 με θέμα: "Ανάκληση των αρίθμ. 132/2021 και 129/2021 αποφάσεων ΟΕ που αφορούν στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμών όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών «Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου» και λήψη νέας απόφασης90ΛΦΩΕ0-ΨΛΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ148-2021
28/06/2021 03:00:0028/06/2021 14:14:37Απόφαση 147/2021 ΟΕ με θέμα: " Έγκριση δημοπρασίας για Χώρους Στάθμευσης Επαναλαμβανόμενης Διακήρυξης."Ψ85ΞΩΕ0-ΔΕΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ147-2021
23/06/2021 03:00:0023/06/2021 13:10:48Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού, Δ.Ε. Ολύμπου έτους 2021»ΩΥΡ1ΩΕ0-6ΙΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4458
22/06/2021 03:00:0022/06/2021 12:37:38Απόφαση 139/2021 ΟΕ με θέμα: "Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 268.164,82 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους. "96Ε9ΩΕ0-754ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ139/2021
22/06/2021 03:00:0022/06/2021 12:38:53Απόφαση 144/2021 ΟΕ με θέμα: "Παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δικτύου αποχετεύσεως από Λιμανάκι έως Λιμάνι Έδρας Δήμου Καρπάθου με α.α 87325 στο ΕΣΗΔΗΣ"ΨΚ00ΩΕ0-0ΜΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ144/2021
22/06/2021 03:00:0022/06/2021 13:30:58Απόφαση 145/2021 ΟΕ με θέμα: "Παράταση προθεσμίας εργασιών έργου: «Αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου από ξενοδοχείο “Sunrise” έως φαρμακείο Τσακίρογλου και πεζόδρομο από Σπανομανωλή έως Χρυσοχέρη» ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε."6Ν9ΡΩΕ0-9ΕΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ145/2021
22/06/2021 03:00:0022/06/2021 13:30:19Απόφαση 146/2021 ΟΕ με θέμα: "Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών Δημοτικού Σταδίου Δήμου Καρπάθου."68Χ3ΩΕ0-Α1ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ146/2021
22/06/2021 03:00:0028/06/2021 11:18:36ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Απόφαση 138/2021 ΟΕ με θέμα: "Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021."9ΩΜΘΩΕ0-74ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ138-2021
18/06/2021 03:00:0018/06/2021 15:36:49Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα για την τουριστική προβολή. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε Εθνικά και Διεθνή Μ.Μ.Ε.»Ψ2Π3ΩΕ0-ΩΜ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4380
18/06/2021 03:00:0018/06/2021 14:17:32Απόφαση Δημάρχου με αριθ.532/2021 που αφορά παράταση προθεσμίας σύμβασης για συντήρηση και επισκευή αντλιών λυμάτων Δήμου ΚαρπάθουΨ49ΠΩΕ0-9ΦΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4375
18/06/2021 03:00:0018/06/2021 13:02:07Απόφαση 137/2021 Έκτακτης ΟΕ με θέμα: "Καθορισμός τελών και έγκριση θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου."ΨΨΣ7ΩΕ0-6Δ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ137/2021
18/06/2021 03:00:0018/06/2021 12:46:31Απόφαση 136/2021 Έκτακτης ΟΕ με θέμα: "Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης αιγιαλού και παραλίας 2021- 2022"963ΕΩΕ0-Κ6ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ136/2021
18/06/2021 03:00:0018/06/2021 12:45:24Απόφαση 135/2021 Έκτακτης ΟΕ με θέμα: "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής."6Π6ΖΩΕ0-ΡΜ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ135/2021
17/06/2021 03:00:0017/06/2021 16:45:13Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Τηλεοπτικά σποτάκια (15 Δευτερολέπτων) σε κανάλι ελληνικής εμβέλειας προκειμένου να διαφημιστεί το δρομολόγιο τύπου Highspeed που συνδέει το νησί μας με άλλα νησιά της Δωδεκανήσου»Ψ8ΨΩΩΕ0-5ΤΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4354
15/06/2021 03:00:0015/06/2021 10:59:00Πίνακας θεμάτων Έκτακτης Συνεδρίασης ΟΕ στις 11-6-2021Ψ0ΧΘΩΕ0-Ε5ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4237/14-6-2021
15/06/2021 03:00:0025/06/2021 17:21:39Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για ανάθεση υπηρεσιών «ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 2020»ΨΒΧΛΩΕ0-ΠΥΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4259
15/06/2021 03:00:0015/06/2021 13:07:49Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «προμήθεια πορτών και καλυμμάτων αντλιοστασίων για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης»9ΙΦ9ΩΕ0-ΗΥ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4258
15/06/2021 03:00:0015/06/2021 11:03:21Απόφαση ΟΕ 134/2021 με θέμα: "Εισήγηση έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά Δήμου Καρπάθου».673ΘΩΕ0-ΤΗΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ134/2021
15/06/2021 03:00:0015/06/2021 11:02:06Απόφαση 133/2021 ΟΕ με θέμα: "Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής".Ψ772ΩΕ0-Ζ2ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ133/2021
15/06/2021 03:00:0015/06/2021 11:00:56Απόφαση 132/2021 ΟΕ με θέμα: Τροποποίησης απόφασης ΟΕ 129/21 με θέμα Έγκριση Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με την Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ΄΄ Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου ΄΄ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής."6ΘΑΨΩΕ0-ΔΡ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ132/2021
14/06/2021 03:00:0014/06/2021 14:54:55Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού, ΔΕ Ολύμπου έτους 2021»9ΡΥΡΩΕ0-ΥΟ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4245
11/06/2021 03:00:0024/06/2021 16:28:45Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1.100lt»Ψ195ΩΕ0-ΣΡΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4210
10/06/2021 03:00:0010/06/2021 14:58:56Απευθείας ανάθεση για «Υπηρεσίες εργαστηριακών ελέγχων πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου»ΡΠΛ4ΩΕ0-ΡΔΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4174
10/06/2021 03:00:0010/06/2021 12:59:56Ματαίωση σταδίων διαδικασίας προμήθειας κάδων απορριμμάτων9ΨΕΚΩΕ0-7ΙΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4166
08/06/2021 03:00:0008/06/2021 13:29:54Απόφαση 131/2021 ΟΕ με θέμα: "Επικύρωση πρακτικών Επιτροπής Δημοπρασιών για την μίσθωση αιγιαλού και παραλίας που πραγματοποιήθηκε στις 4-6-2021."ΨΓΛΥΩΕ0-1Κ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ131/2021
08/06/2021 03:00:0008/06/2021 13:28:28Απόφαση 130/2021 ΟΕ με θέμα: "Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ04 στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και τίτλο «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων» καθώς και η υποβολή της πράξης με τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ."6Η4ΙΩΕ0-8Λ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ130/2021
08/06/2021 03:00:0008/06/2021 13:27:25Απόφαση 129/2021 ΟΕ με θέμα: "Έγκριση Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με την Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ΄΄ Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου ΄΄ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής."6674ΩΕ0-7ΛΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ129/2021
08/06/2021 03:00:0008/06/2021 13:25:43Απόφαση 128/2021 ΟΕ με θέμα: "Εισήγηση για ανάκληση της απόφασης 83/2021 για διαδικασία ανάθεσης έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ με την διαδικασία Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016 και λήψη νέας."62ΚΗΩΕ0-Π0ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ128/2021
08/06/2021 03:00:0008/06/2021 13:24:01Απόφαση 127/2021 ΟΕ με θέμα "Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΟΠΔ οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Καρπάθου και των νομικών προσώπων"9Π39ΩΕ0-7ΞΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ127/2021
08/06/2021 03:00:0008/06/2021 13:20:36Απόφαση 126/2021 Οικονομικής Επιτροπής "Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης αιγιαλού και παραλίας 2021-20229ΔΒΥΩΕ0-ΕΒΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ126/2021
08/06/2021 03:00:0008/06/2021 13:19:42Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»ΨΑ9ΗΩΕ0-Γ1ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4083
03/06/2021 03:00:0004/06/2021 16:24:41Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ανάθεση υπηρεσιών εργαστηριακών ελέγχων πόσιμου νερού Δ.Καρπάθου»ΨΓ2ΛΩΕ0-ΣΓ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3964
01/06/2021 03:00:0001/06/2021 13:43:27Απόφαση ΔΗΜΆΡΧΟΥ 471/2021Ψ6ΦΠΩΕ0-ΙΥΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3861/1-6-21
01/06/2021 03:00:0001/06/2021 11:52:19Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για την μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων6ΟΠΘΩΕ0-ΖΨ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3752/28-5-2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 14:32:27Απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) πορτών στο Δημοτικό Κατάστημα»6ΖΔ2ΩΕ0-Κ06ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3761
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 11:36:26Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού, ΔΕ Ολύμπου έτους 2021»ΨΔ9ΒΩΕ0-6ΕΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3729
28/05/2021 03:00:0001/06/2021 09:52:49Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1.100lt »620ΔΩΕ0-ΘΘΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3755
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 14:57:55Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ραφιών τύπου dexions για τις αποθήκες του ΔήμουΨ0ΕΝΩΕ0-5ΘΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3772
27/05/2021 03:00:0027/05/2021 11:34:36Απόφαση Δημάρχου για Επανάληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας χώρων στάθμευσης6Ν7ΩΩΕ0-5Ψ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3633/26-5-2021
25/05/2021 03:00:0025/05/2021 13:57:29Απευθείας ανάθεση για «Επισκευή Κιόσκι στην Παιδική Χαρά Πηγαδίων Καρπάθου»6ΤΠΙΩΕ0-Κ7ΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3588
24/05/2021 03:00:0025/05/2021 12:37:26Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Επισκευή Κιόσκι στην Παιδική Χαρά Πηγαδίων Καρπάθου»9Χ4ΓΩΕ0-Ο0ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3558
21/05/2021 03:00:0021/05/2021 14:50:26Απευθείας ανάθεση για «Παράθεση γεύματος για προσκεκλημένους της ετήσιας εκδήλωσης τιμής και μνήμης του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη»6Λ7ΤΩΕ0-ΧΕΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3508
21/05/2021 03:00:0021/05/2021 10:52:34Απόφαση αρίθμ. 6-2021 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου «ΚΑΡΠΑΘΟΥ.61ΤΞΩΕ0-ΣΝΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2021
21/05/2021 03:00:0021/05/2021 10:02:56Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΨ6Γ9ΩΕ0-ΙΜΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3482/21-5-2021
20/05/2021 03:00:0020/05/2021 14:18:29ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ9ΜΠΗΩΕ0-Χ8ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3317
20/05/2021 03:00:0020/05/2021 13:58:47ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΥΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ91Ν0ΩΕ0-ΓΓΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3459
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 13:24:33Απευθείας Ανάθεση για "Συντήρηση και επισκευή αντλιών λυμάτων του Δήμου Καρπάθου"ΨΝΟΦΩΕ0-ΦΝΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3395
18/05/2021 03:00:0018/05/2021 11:02:34Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την « Αποκομιδή απορριμμάτων ΑΣΑ Δήμου Καρπάθου ».9ΒΞ7ΩΕ0-ΚΜΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3380
17/05/2021 03:00:0017/05/2021 14:13:39Απόφαση Δημάρχου 378/2021ΨΘΙΛΩΕ0-ΖΑ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3297/14-5-21
14/05/2021 03:00:0014/05/2021 10:39:49Απόφαση Δημάρχου 377ΩΑΦΖΩΕ0-4Ι7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ377
14/05/2021 03:00:0014/05/2021 14:14:38Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών «Τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων του Δήμου Καρπάθου που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους».Ψ7ΦΕΩΕ0-3Η8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3313
13/05/2021 03:00:0021/05/2021 09:37:52Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών για την ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχιακού κτηρίου.9ΚΤΘΩΕ0-00ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3279
12/05/2021 03:00:0018/05/2021 11:29:22Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων ΑΣΑ Δήμου Καρπάθου».9ΡΜΠΩΕ0-Λ49ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3253
10/05/2021 03:00:0010/05/2021 11:48:02Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων έδρας Δήμου και ΤΚ» (Θερμό ασφαλτόμειγμα).ΩΓ83ΩΕ0-Α27ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3103
10/05/2021 03:00:0010/05/2021 09:29:39Απευθείας ανάθεση για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ»ΩΔΜΩΩΕ0-Τ1ΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3151
10/05/2021 03:00:0010/05/2021 12:27:12Απευθείας ανάθεση για την «Αναβάθμιση Λογισμικού Μελετών ErgoWin-32 για την Τεχνική Υπηρεσία»6ΝΟΥΩΕ0-ΡΦ1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3173
06/05/2021 03:00:0006/05/2021 14:05:42Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Παροχή υπηρεσιών ανέλκυση και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος με γερανό»ΩΚΝΕΩΕ0-ΛΥΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3102
05/05/2021 03:00:0005/05/2021 11:17:45Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Αναβάθμιση λογισμικού μελετών Ergowin-32 για την Τεχνική Υπηρεσία»Ω0ΝΣΩΕ0-ΥΩ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3055
28/04/2021 03:00:0028/04/2021 11:38:51Απευθείας ανάθεση για την «Δημιουργία και παραγωγή βίντεο με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές με σκοπό την Τουριστική προβολή της Καρπάθου»ΩΙ23ΩΕ0-Ε97ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3000
23/04/2021 03:00:0023/04/2021 14:46:22Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Δημιουργία και παραγωγή βίντεο, με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές, με σκοπό την τουριστική προβολή της Καρπάθου»ΩΦΚ9ΩΕ0-ΝΝ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2916
23/04/2021 03:00:0023/04/2021 14:35:27Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων έδρας Δήμου και ΤΚ» (Θερμό ασφαλτόμειγμα).ΨΓΗΕΩΕ0-ΚΑΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2917
23/04/2021 03:00:0023/04/2021 12:35:05Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ»Ψ3ΨΤΩΕ0-Υ0ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2907
22/04/2021 03:00:0022/04/2021 12:47:30Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση και επισκευή αντλιών λυμάτων του Δήμου Καρπάθου»ΨΡ0ΨΩΕ0-ΟΕΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2879
16/04/2021 03:00:0016/04/2021 15:35:12Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ»62Ξ1ΩΕ0-Φ0ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2733
09/04/2021 03:00:0009/04/2021 14:58:48Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά Δήμου ΚαρπάθουΩ3ΡΤΩΕ0-ΛΦΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2534
09/04/2021 03:00:0009/04/2021 13:33:14ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥΩΘΥΨΩΕ0-ΒΡΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2428
09/04/2021 03:00:0009/04/2021 15:19:48Απευθείας ανάθεση για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»ΨΩΨ1ΩΕ0-ΘΒΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2535
07/04/2021 03:00:0007/04/2021 08:47:38Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΩΖΥΣΩΕ0-ΨΤΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2123
06/04/2021 03:00:0006/04/2021 12:58:23Απευθείας ανάθεση έκτακτης φιλοξενίας κλιμακίου ΕΟΔΥ.Ψ5ΛΦΩΕ0-ΥΑΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2413
05/04/2021 03:00:0005/04/2021 14:29:27Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (COURIER) ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»ΨΖΙ8ΩΕ0-ΨΔΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2391
30/03/2021 03:00:0031/03/2021 09:32:42Απόφαση ΕΕ 5-2021Ω1Δ6ΩΕ0-Λ35ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2021
29/03/2021 03:00:0029/03/2021 17:56:53Απόφαση 4-2021 Εκτελεστικής ΕπιτροπήςΩΘΧΖΩΕ0-ΦΔ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2021
26/03/2021 02:00:0026/03/2021 15:51:04ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1129/2021 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9Α98ΩΕ0-478ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2104
05/03/2021 02:00:0005/03/2021 14:59:21Απόφαση Δημάρχου 189/2021 "Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του υπ’ αριθ. ΚΗΗ 4744 κρατικού επιβατικού οχήματος της εταιρίας TOYOTA του Δήμου Καρπάθου"6ΖΩΥΩΕ0-ΧΜΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1688
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 15:47:24ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ6337ΩΕ0-Η6ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1401
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 14:27:40Απόφαση Δημάρχου 73/20219ΔΛΩΩΕ0-ΕΤΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73/2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 12:53:05ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΩΣ1ΣΩΕ0-3ΜΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1316
18/02/2021 02:00:0019/02/2021 12:14:12Απόφαση 1-2021 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου993ΦΩΕ0-ΚΧΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-19-2-2021
18/02/2021 02:00:0019/02/2021 12:10:52Πίνακας αποφάσεων Συνεδριασης ΕΕ στις 19-2-2021ΨΟΕ3ΩΕ0-3Φ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1252/19-2-2021
18/02/2021 02:00:0019/02/2021 12:29:08Απόφαση 2-2021 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου ΚαρπάθουΨ6ΨΤΩΕ0-Ρ00ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2/19-2-2021
18/02/2021 02:00:0019/02/2021 12:26:06Απόφαση 3-2021 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου καρπάθουΩΧΗΚΩΕ0-Ε7ΖΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ3/19-2-2021
17/02/2021 02:00:0018/02/2021 10:38:38Απόφαση Δημάρχου 163/17-2-20216ΖΠΓΩΕ0-Ξ1ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1233/17-2-2021
05/02/2021 02:00:0005/02/2021 14:07:43Απόφαση Δημάρχου για επανακαθορισμό Αντιδημάρχων9ΑΩ6ΩΕ0-8ΟΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ853/1-2-2021
26/01/2021 02:00:0027/01/2021 11:03:31Απόφαση Δημάρχου 1173/2020 περί ορισμού Αντιδημάρχων - αρμοδιότητεςΨΒΕ2ΩΕ0-ΞΔ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10725
26/01/2021 02:00:0027/01/2021 08:50:36Απόφαση Δημάρχου 1173/2020 περί ορισμού αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων9ΧΦΛΩΕ0-ΙΜ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10725
26/01/2021 02:00:0026/01/2021 16:15:23Aνάκληση της αριθμ. 1068/9452/16.11.2020 απόφασης Δημάρχου6ΦΞ6ΩΕ0-ΟΧ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10719
25/01/2021 02:00:0025/01/2021 15:32:08ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ COVID-199ΟΤΤΩΕ0-00ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ627
22/01/2021 02:00:0022/01/2021 10:27:58Απόφαση αρ. 88/2021 ΔημάρχουΨΗΤΨΩΕ0-ΣΧΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ536/22-1-2021
19/01/2021 02:00:0019/01/2021 13:22:27Απόφαση Δημάρχου 80/202162ΜΛΩΕ0-ΓΗΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ388/18-1-2021
07/01/2021 02:00:0008/01/2021 12:56:56Αρ. Απόφαση 16/2021 Δημάρχου Καρπάθου633ΡΩΕ0-ΠΝΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ94/2021
05/01/2021 02:00:0005/01/2021 10:24:20ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ6ΩΑΦΩΕ0-ΙΞΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33
04/01/2021 02:00:0004/01/2021 13:12:07Απόφαση αρίθμ. 1-2021 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου έτους 2021.ΨΨΨΘΩΕ0-27ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2021
04/01/2021 02:00:0005/01/2021 10:09:36Απόφαση Δημάρχου 3/2021 (Ορθή Επανάληψη)ΨΝΓΔΩΕ0-ΞΙΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24/4-1-2021
31/12/2020 02:00:0015/01/2021 10:13:44Απόφαση ανατροπών ΑΑΥ έτους 2020ΩΕ2ΟΩΕ0-Μ0ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10925
31/12/2020 02:00:0004/01/2021 13:48:09Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Οικοδομικών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος.ΨΜΕ0ΩΕ0-Ε09ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10922
30/12/2020 02:00:0030/12/2020 14:03:03απευθειας αναθεση για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικου εξοπλισμού και Ασυρμάτου Δικτύου6ΖΡ1ΩΕ0-Β87ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11888
29/12/2020 02:00:0030/12/2020 12:17:48ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και tablet λόγω τηλεργασία του προσωπικού του Δήμου Καρπάθου, εν μέσω της πανδημίας του COVID-19»6ΚΠΞΩΕ0-ΛΒΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1176/29-12-2020
26/12/2020 02:00:0029/12/2020 14:02:33Απόφαση αρίθμ. 9-2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη Τεχνικού προγράμματος Οικονομικού Έτους 2021.ΨΗΘ1ΩΕ0-Υ0ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2020
18/12/2020 02:00:0018/12/2020 13:28:35Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου περί αποδοχής παραίτησης του κ. Ζαννάκη Δημήτριου από την θέση Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Καθαριότητας6Π2ΕΩΕ0-33ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1155
11/12/2020 02:00:0011/12/2020 09:29:14ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 881/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.Ω709ΩΕ0-Θ6ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9975
09/12/2020 02:00:0009/12/2020 14:30:43Απόφαση αρίθμ. 8-2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020.ΨΟΙΔΩΕ0-7Χ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2020
09/12/2020 02:00:0009/12/2020 14:32:36Απόφαση αρίθμ. 7-2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για το Έκτακτο της Συνεδρίασης.ΩΝΛ7ΩΕ0-Φ7ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2020
07/12/2020 02:00:0007/12/2020 10:25:52Απευθείας ανάθεση για ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ6Ω7ΖΩΕ0-ΙΝΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9996
07/12/2020 02:00:0007/12/2020 14:43:04Απευθείας ανάθεση για την Αναβάθμιση λογισμικού του μελετητικού προγράμματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ΚαρπάθουΩΓΓ1ΩΕ0-0Τ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10028
07/12/2020 02:00:0007/12/2020 13:04:58Απευθείας ανάθεση για προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δήμου ΚαρπάθουΩΥΙΠΩΕ0-ΤΡ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10009
07/12/2020 02:00:0007/12/2020 21:21:04Απευθείας ανάθεση για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ.) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ»ΕΒ3ΤΩΕ0-Λ0ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10019
03/12/2020 02:00:0003/12/2020 14:10:04ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ- ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ9ΨΔΦΩΕ0-Μ20ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9924
03/12/2020 02:00:0003/12/2020 13:15:11εγκριση τεχνικων προδιαγραφων για προμήθεια ειδων καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Καρπάθου9Β34ΩΕ0-9Δ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9912
01/12/2020 02:00:0001/12/2020 15:03:21απευθείας ανάθεσηγια την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής ενός φορτηγού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ4731 μάρκας ISUZU65Ζ5ΩΕ0-Ν49ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9855
30/11/2020 02:00:0030/11/2020 09:54:22Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών Δημοτικού σταδίου Καρπάθου.ΩΥΤΛΩΕ0-ΜΡΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9795
27/11/2020 02:00:0027/11/2020 14:14:20ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού6Σ2ΤΩΕ0-27ΤΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ9675
27/11/2020 02:00:0027/11/2020 13:56:27ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ90ΟΟΩΕ0-Ψ62ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9676
27/11/2020 02:00:0027/11/2020 12:48:29ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΑΙΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ679ΖΩΕ0-Θ1ΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ9675
27/11/2020 02:00:0027/11/2020 12:16:07ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9Π9ΗΩΕ0-Κ06ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9674
25/11/2020 02:00:0003/12/2020 09:02:51Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια κάδων απορριμμάτωνΨ2Κ9ΩΕ0-Β6ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9724
25/11/2020 02:00:0025/11/2020 11:54:53απευθείας ανάθεση για προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αντλιών λυμάτωνΨΨΜΟΩΕ0-Θ4ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9706
24/11/2020 02:00:0011/10/2021 10:26:08εγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής ενός φορτηγού οχήματος του Δήμου Καρπάθου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ4731 ΜΑΡΚΑΣ ISUZU Ορθή επανάληψη ως προς το παράρτημα (Διόρθωση άρθρου)Ω96ΧΩΕ0-ΔΦΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9658
24/11/2020 02:00:0024/11/2020 12:09:00Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας για την εφαρμογή κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων του Δήμου ΚαρπάθουΩ3ΑΩΩΕ0-ΨΥΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9530
24/11/2020 02:00:0024/11/2020 10:26:06Απευθείας ανάθεση για την «προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και την εργασία επισκευής-συντήρησης του απορριμματοφόρου (ανακύκλωσης) μάρκας IVECO με αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΗ 3702 του Δήμου ΚαρπάθουΩΝ4ΒΩΕ0-ΡΞΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9652
24/11/2020 02:00:0024/11/2020 13:15:53ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ633ΠΩΕ0-ΖΡ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1038
24/11/2020 02:00:0024/11/2020 13:11:36ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥΨΘ2ΣΩΕ0-Σ57ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1037
23/11/2020 02:00:0023/11/2020 15:29:29Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου για κ.Γενικό Γραμματέα του Δήμου.9ΙΝΞΩΕ0-Κ38ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1067
23/11/2020 02:00:0023/11/2020 15:25:16Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου περί ορισμού ΑντιδημάρχωνΨ3ΜΝΩΕ0-0Γ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1068
18/11/2020 02:00:0018/11/2020 10:44:54Απευθείας ανάθεση για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΨΥΣΞΩΕ0-ΑΑΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9510
17/11/2020 02:00:0026/11/2020 14:33:08Απευθείας ανάθεση εναρμόνιση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στην νήσο Κάρπαθο και στην νήσο Σαρία6Ι5ΦΩΕ0-Ν16ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9493
17/11/2020 02:00:0017/11/2020 08:39:32Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Αναβάθμιση λογισμικού του μελετητικού προγράμματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου.ΩΤΧΥΩΕ0-Ν6ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9427
16/11/2020 02:00:0016/11/2020 10:33:56Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και την εργασία επισκευής-συντήρησης του απορριμματοφόρου (ανακύκλωσης) μάρκας IVECO με αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΗ 3702 του Δήμου ΚαρπάθουΩΔΦ2ΩΕ0-ΟΜΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9389
16/11/2020 02:00:0023/12/2020 10:37:01Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου περί ορισμού ΑντιδημάρχωνΨ9Π4ΩΕ0-9ΤΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9452
13/11/2020 02:00:0013/11/2020 14:54:23ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6ΖΘ9ΩΕ0-ΓΝ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9360
13/11/2020 02:00:0013/11/2020 14:01:19Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Καρπάθου6ΕΓΗΩΕ0-ΟΕΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9386
12/11/2020 02:00:0012/11/2020 09:18:40Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δήμου Καρπάθου6ΝΛΓΩΕ0-ΜΦ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9240
11/11/2020 02:00:0011/11/2020 09:42:29Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Παροχή υπηρεσίας για την εφαρμογή του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένωνΨΚΠΩΩΕ0-ΞΒΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9259
11/11/2020 02:00:0011/11/2020 09:35:45ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GPS ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6Δ0ΘΩΕ0-ΚΦΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9262
10/11/2020 02:00:0012/11/2020 12:19:08Απευθείας ανάθεση για την Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης Συστήματος Διαδικασιών και Δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου ΚαρπάθουΨ71ΝΩΕ0-ΧΡ1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9174
10/11/2020 02:00:0010/11/2020 15:09:50Απευθείας ανάθεση για τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για την σύνταξη προετοιμασίας φάκελων στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Δήμου ΚαρπάθουΩΧΨΛΩΕ0-Λ1ΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9165
10/11/2020 02:00:0010/11/2020 13:04:11Απευθείας ανάθεση για Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου στην κατάρτιση στρατηγικού σχεδιασμού και του επιχειρησιακού Προγραμματισμού9ΒΣΩΩΕ0-ΙΛΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9166
10/11/2020 02:00:0010/11/2020 12:46:05Απευθείας ανάθεση για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την δημιουργία Ενεργειακής ΚοινότηταςΨ9ΒΔΩΕ0-ΞΝΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9171
09/11/2020 02:00:0009/11/2020 09:27:09Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "39. Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Καρπάθου"ΩΜΣΗΩΕ0-ΠΤΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-11-2020
09/11/2020 02:00:0009/11/2020 09:33:11Προκήρυξη του έργου : " Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Κάρπαθο"ΩΚΣΧΩΕ0-Β3ΦΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ9137/6-11-2020
06/11/2020 02:00:0006/11/2020 12:57:23Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Ανάθεση υπηρεσίας εναρμόνιση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στην νήσο Κάρπαθο και στην νήσο Σαρία.99Λ4ΩΕ0-Η2ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9124/06-11-2020
05/11/2020 02:00:0005/11/2020 13:55:42ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝΩΖΝΧΩΕ0-ΛΒΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9088/05-11-2020
05/11/2020 02:00:0005/11/2020 12:48:39Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για τις υπηρεσίες μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ. Καρπάθου ετών 2020 και 2021ΩΞΔ8ΩΕ0-5ΥΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8955
05/11/2020 02:00:0005/11/2020 11:30:14Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 9060/5-11-2020 με θέμα: Περίληψη διακήρυξης Δεύτερης επαναλαμβανόμενης δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων στον Δήμο Καρπάθου.6Λ9ΨΩΕ0-ΞΦ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9060/5-10-2020
02/11/2020 02:00:0002/11/2020 13:32:49Απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καρπάθου,ΩΖΩΡΩΕ0-ΘΑ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8492
30/10/2020 02:00:0030/10/2020 11:37:35ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ625ΥΩΕ0-2Υ8ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8455/30-10-2020
30/10/2020 02:00:0030/10/2020 11:35:30ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΨ02ΜΩΕ0-ΚΑ9ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8854/30-10-2020
26/10/2020 02:00:0026/10/2020 09:43:07Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διαμόρφωσης συστήματος διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου»6ΞΑΔΩΕ0-ΙΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8721/26-10-2020
26/10/2020 02:00:0026/10/2020 09:24:38Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος καταγραφής διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του Δήμου Καρπάθου»ΩΖΛΓΩΕ0-ΤΘΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8714/26-10-2020
26/10/2020 02:00:0026/10/2020 14:51:31Απευθείας Ανάθεση για την Υπηρεσία Συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων - ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου9ΡΟΘΩΕ0-8Σ1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8754/26-10-2020
26/10/2020 02:00:0026/10/2020 14:40:10Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για«Προμήθεια Ζωοτροφών για τα αδέσποτα του Δήμου Καρπάθου»ΨΗΩ2ΩΕ0-ΗΜ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8735/26-10-2020
22/10/2020 03:00:0022/10/2020 14:40:35ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΩΝΟΧΩΕ0-ΣΞ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8677/22-10-2020
22/10/2020 03:00:0022/10/2020 13:15:10Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για συμμετοχή του Δήμου Καρπάθου στα Virtual Events : « Greek Alternative Tourism Gastronomy Workshop 2020 » με στόχο την ανάδειξη της Καρπάθου ως εναλλακτικό τουριστικό προορισμό.ΨΧΙΕΩΕ0-Χ3ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8645/22-10-2020
21/10/2020 03:00:0021/10/2020 14:30:55Απευθειας Αναθεση Προμήθειας Εργαλείων Καθαριότητας Δήμου Καρπάθου6ΓΔΦΩΕ0-0ΘΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8627/21-10-2020
21/10/2020 03:00:0021/10/2020 12:28:14Απευθείας ανάθεση για την Μίσθωση μηχανημάτων για την συλλογή και μεταφορά εγκαταλελειμμένων οχημάτων 2020.ΨΧΚΥΩΕ0-Ο0ΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8631
20/10/2020 03:00:0020/10/2020 14:35:41Απευθείας ανάθεση για το ΠΡΑΣΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΨ2Π8ΩΕ0-85ΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8595
20/10/2020 03:00:0020/10/2020 14:14:47«Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων - ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου»ΨΑ9ΝΩΕ0-4ΛΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8591/20-10-2020
20/10/2020 03:00:0020/10/2020 11:35:27Απόφαση Δημάρχου 929/15-10-2020ΩΣΩΙΩΕ0-Π4ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8422/15-10-2020
19/10/2020 03:00:0019/10/2020 15:09:33Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19».ΨΔ3ΓΩΕ0-3Κ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8558
19/10/2020 03:00:0019/10/2020 08:44:22Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δαπανών»ΨΩΙ7ΩΕ0-8Δ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8507/19-10-2020
19/10/2020 03:00:0019/10/2020 08:40:52«Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων πυρασφάλειας για τα Δημοτικά κτίρια»ΩΙΞΒΩΕ0-Ξ1ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8508/19-10-2020
16/10/2020 03:00:0016/10/2020 13:24:44Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 940-2020 με θέμα: Ανάθεση δημοσίευσης « ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 72/20 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆.Σ. ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.»6ΙΥΟΩΕ0-ΑΨΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8478
16/10/2020 03:00:0016/10/2020 21:09:50Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δ. Καρπάθου68ΜΒΩΕ0-ΘΩΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ8469
16/10/2020 03:00:0016/10/2020 11:04:28«Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών του Δήμου»6Μ7ΠΩΕ0-1ΑΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8482/16-10-2020
16/10/2020 03:00:0016/10/2020 13:17:33Αναθεση παραγωγής βιντεο με σύγχρονες προδιαγραφεςΩΛ3ΒΩΕ0-6ΩΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8494
16/10/2020 03:00:0016/10/2020 21:04:11Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ του Δήμου ΚαρπάθουΩ34ΦΩΕ0-ΡΓΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8473
16/10/2020 03:00:0016/10/2020 21:32:21ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων με εξαρτήσεις Φορτωτή –Εκσκαφέα & δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων επιπλέον εξαρτήσεων δημοτικών εργασιών»Ρ2ΥΣΩΕ0-21ΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ8471
16/10/2020 03:00:0016/10/2020 21:18:59Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων με εξαρτήσεις Φορτωτή –Εκσκαφέα & δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων επιπλέον εξαρτήσεων δημοτικών εργασιών»9ΡΗΙΩΕ0-Κ5ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8472
16/10/2020 03:00:0016/10/2020 21:39:43Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικών χαρών στο Δήμο Καρπάθου»,ΨΨΠΔΩΕ0-ΧΤ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8474
16/10/2020 03:00:0016/10/2020 21:51:33ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικών χαρών στο Δήμο Καρπάθου»,94ΜΩΩΕ0-5Σ6ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ8469
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 12:12:02Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια προστατευτικών τζαμιών για τα γραφεία του δήμου λόγω κορονοιού.Ω0ΦΞΩΕ0-2ΗΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8396
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 11:32:16ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ6ΣΖ9ΩΕ0-Τ08ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8405/15-10-2020
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 11:34:36ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ6Ε3ΜΩΕ0-ΨΨΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8406/15-10-2020
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 11:41:13Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για την σύνταξη προετοιμασίας φακέλλων στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»ΨΘΧΟΩΕ0-9Μ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8409/15-10-2020
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 11:43:12Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την δημιουργία ενεργειακής κοινότητας6428ΩΕ0-Λ94ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8411/15-10-2020
15/10/2020 03:00:0006/11/2020 15:09:40Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου στην κατάρτιση στρατηγικού σχεδιασμού και του Επιχειρησιακου Προγραμματισμού.6845ΩΕ0-Ρ49ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8407/15-10-2020
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 13:09:58Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση παιδικών χαρών στον Δήμο Καρπάθου.638ΓΩΕ0-9ΤΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8431
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 13:26:58Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Οχήματος πολλαπλών χρήσεων με εξαρτήσεις φορτωτή-εκσκαφέα.6ΕΨ0ΩΕ0-Τ7ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8430
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 13:28:40Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων.6Μ9ΘΩΕ0-Κ0ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8432
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 14:48:30Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση υλοποίησης της αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Καρπάθου99ΙΟΩΕ0-ΩΝ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8459/15-10-2020
14/10/2020 03:00:0014/10/2020 11:25:41ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΨ4Σ0ΩΕ0-ΤΔ2ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8354/14-10-2020
13/10/2020 03:00:0013/10/2020 17:21:46Απευθείας ανάθεσηγια την «έκδοση εισιτηρίωνκαι κράτηση σε ξενοδοχείο τηςτης Επιτροπής καταλληλόλητας δημοτικού ακινήτου «Πρώην Κέντρο Υγείας Καρπάθου» για τη στέγαση και λειτουργία Επαγγελματικού Λυκείου Καρπάθου».Ρ17ΣΩΕ0-7Υ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8277
13/10/2020 03:00:0013/10/2020 10:29:39Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WIFI 4 EU ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».ΨΓΠΘΩΕ0-ΕΞΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8277
09/10/2020 03:00:0009/10/2020 08:35:37Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝΕΤΟΥΣ 2020»Ω3ΗΞΩΕ0-ΤΧΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8172
09/10/2020 03:00:0009/10/2020 08:32:28Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19»ΩΗ2ΑΩΕ0-ΘΡΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8216
09/10/2020 03:00:0012/10/2020 09:42:39ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Απόφασης Δημάρχου 861/2020 Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας Δημοτικού ακινήτου «Πρώην Κέντρο Υγείας Καρπάθου» για τη στέγαση και λειτουργία Επαγγελματικού Λυκείου Καρπάθου6ΩΙΠΩΕ0-Τ71ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8215/7-10-2020
08/10/2020 03:00:0008/10/2020 13:24:01Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ).9ΒΝ8ΩΕ0-Ι4ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8130
08/10/2020 03:00:0008/10/2020 13:13:32Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών σχετική με την μίθωση μηχανημάτων για την συλλογή και μεταφορά εγκαταλελειμένων οχημάτων6ΩΕΓΩΕ0-6Ω4ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8166/07-10-2020
07/10/2020 03:00:0007/10/2020 12:50:18Απευθείας ανάθεση για τον εργαστηριακό έλεγχο του πόσιμου νερού για το έτος 2020 του Δήμου Καρπάθου68Ρ8ΩΕ0-5ΘΡΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8151
02/10/2020 03:00:0002/10/2020 16:00:38Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την δαπάνη της επίσκεψης της Πρόεδρου της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Ν. Σακελλαροπούλου στη Κάρπαθο στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της ‘5ης Οκτωβρίου 1944’ καθώς και στην ανακήρυξη της προέδρου ως επίτιμου Δημότη6ΖΨΝΩΕ0-307ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8034
01/10/2020 03:00:0008/10/2020 12:39:12ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης Δ.Ε. Καρπάθου έτους 2020ΨΧΞ0ΩΕ0-Μ0ΩΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ7761
01/10/2020 03:00:0002/10/2020 10:52:24Σχέδιο Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Έτους 202061ΚΜΩΕ0-ΕΞΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7935
01/10/2020 03:00:0001/10/2020 13:46:21Σχέδιο Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμηθείας ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Έτους 20268ΤΙΩΕ0-ΧΤΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7940
01/10/2020 03:00:0001/10/2020 13:41:47ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων για το έτος 2020ΨΤΡΜΩΕ0-ΦΦΤΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ7760
01/10/2020 03:00:0001/10/2020 11:54:40Απόφαση Δημάρχου για ακυρωση της ΑΑΥ 186/2020Ω1ΟΤΩΕ0-ΨΔΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7912/01-10-2020
01/10/2020 03:00:0001/10/2020 10:57:47Aνάθεση δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης προμήθειας υλικών ύδρευσης –αποχέτευσης ΔΕ Καρπάθου έτους 20206ΡΝΑΩΕ0-1ΥΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7915
01/10/2020 03:00:0001/10/2020 10:56:21Ανάθεση δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης προμήθειας Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 20206ΜΔΩΩΕ0-Ο56ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7914
28/09/2020 03:00:0028/09/2020 14:59:50Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΙΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΔΙΚΤΥΟΥΑΣΥΡΜΑΤΗΣΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΒΑΣΗΣWIFI4EUΣΤΟΔΗΜΟΚΑΡΠΑΘΟΥ».9ΩΛ6ΩΕ0-ΧΚΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7674
23/09/2020 03:00:0023/09/2020 09:52:24ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΨΠΤΜΩΕ0-ΨΒΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7443
22/09/2020 03:00:0022/09/2020 14:47:27ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ6Ω5ΔΩΕ0-1ΥΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7427
22/09/2020 03:00:0022/09/2020 14:49:31ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ9ΦΑ0ΩΕ0-ΞΙ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7428
16/09/2020 03:00:0016/09/2020 13:57:20Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Μίσθωση μηχανημάτων για την συλλογή και μεταφορά εγκαταλελειμμένων οχημάτων 2020.6Λ3ΥΩΕ0-Π16ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7108
14/09/2020 03:00:0014/09/2020 14:37:09Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής γραμμής δημότη.ΩΗΗΔΩΕ0-ΡΓΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7019
14/09/2020 03:00:0014/09/2020 11:27:18Απευθείας ανάθεση για την Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ολύμπου έτους 2020.ΨΖΨΓΩΕ0-ΡΝΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6995
14/09/2020 03:00:0004/06/2021 11:17:06Απευθείας ανάθεση για την Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Καρπάθου έτους 2020.6427ΩΕ0-3Υ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7005
11/09/2020 03:00:0011/09/2020 14:10:25Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών «Τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων του Δήμου Καρπάθου που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους».ΩΡΛΛΩΕ0-Δ68ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6958
11/09/2020 03:00:0011/09/2020 11:30:37Απευθείας ανάθεση για την Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου έτους 2020-20216ΣΜΓΩΕ0-7ΗΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6946
10/09/2020 03:00:0010/09/2020 12:53:00Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου έτους 2020-2021.Ψ3ΚΨΩΕ0-ΚΘ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6890
10/09/2020 03:00:0010/09/2020 07:59:58Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 784/2020 (αρίθμ. πρωτ: 6860/9-9-2020) με θέμα: Ορισμός υπευθύνου παραλαβής υγειονομικού υλικού (μασκών) για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων του Δήμου Καρπάθου.67Θ2ΩΕ0-5ΧΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6860/9-9-2020
09/09/2020 03:00:0009/09/2020 15:12:30Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ολύμπου έτους 2020.ΨΣ93ΩΕ0-ΩΒΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6848
09/09/2020 03:00:0009/09/2020 15:11:42Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Καρπάθου έτους 2020.9ΜΘΥΩΕ0-7ΨΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6854
09/09/2020 03:00:0009/09/2020 12:15:05Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής γραμμής δημότη.ΩΕΡΥΩΕ0-ΖΒΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6843
09/09/2020 03:00:0009/09/2020 09:31:52Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών «Τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων του Δήμου Καρπάθου που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους».6ΛΤΝΩΕ0-ΔΥΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6805
08/09/2020 03:00:0008/09/2020 09:14:54ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ6Μ3ΧΩΕ0-3ΤΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6765
07/09/2020 03:00:0007/09/2020 14:11:08Απευθείας ανάθεση για την φιλοξενία τηλεοπτικού συνεργείου ΕΡΤ εκπομπής «Η Ζωή Αλλιώς».Ω7ΕΡΩΕ0-6ΞΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6742
04/09/2020 03:00:0004/09/2020 10:47:17Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια προστατευτικών τζαμιών για τα γραφεία του δήμου λόγω κορονοιού.Ω71ΦΩΕ0-ΡΦΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6638
04/09/2020 03:00:0004/09/2020 12:25:13ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους Υπαλλήλους του Δήμου Καρπάθου6Σ20ΩΕ0-ΨΟ9ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ6622
04/09/2020 03:00:0004/09/2020 11:28:11Ανάθεση δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης προμήθειας ΜΑΠ έτους 20206ΞΧΠΩΕ0-ΑΑΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6620
04/09/2020 03:00:0004/09/2020 11:52:05ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ6299ΩΕ0-ΝΞΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6621
31/08/2020 03:00:0031/08/2020 13:03:01ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ9ΕΖ1ΩΕ0-1ΝΔΣΥΜΒΑΣΗ6054
31/08/2020 03:00:0031/08/2020 09:28:53Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου Καρπάθου.ΨΨ26ΩΕ0-5Ψ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6426
26/08/2020 03:00:0026/08/2020 11:38:38ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΨΡΓΙΩΕ0-5ΩΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6308
25/08/2020 03:00:0027/08/2020 08:46:43Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου- Αριθ. 718/2020ΩΙΕΦΩΕ0-Ω96ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6285
25/08/2020 03:00:0025/08/2020 12:05:39Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ για την επισκευή φρεατίων αποχέτευσης στην Δ.Ε. Ολύμπου.ΨΜΩΦΩΕ0-2ΝΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6238
24/08/2020 03:00:0024/08/2020 15:22:42ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδωνΨΤΠΞΩΕ0-ΤΡΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6207
24/08/2020 03:00:0024/08/2020 15:02:46Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης παιδικής χαράς στον Δήμο Καρπάθου.99Ν1ΩΕ0-34ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6223
24/08/2020 03:00:0024/08/2020 13:32:56Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία Εργασίες παρακολούθησης διπλογραφικού συστήματος Δήμου Καρπάθου και κυκλώματος ΦΠΑ στην υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης.9ΩΡΒΩΕ0-Υ31ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6219
21/08/2020 03:00:0021/08/2020 09:48:51Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Εργασίες παρακολούθησης διπλογραφικού συστήματος Δήμου Καρπάθου και κυκλώματος ΦΠΑ στην υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης.6ΠΚΣΩΕ0-ΔΥΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6137
21/08/2020 03:00:0021/08/2020 09:47:41Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης παιδικής χαράς στον Δήμο Καρπάθου.ΩΥΝΓΩΕ0-ΨΓΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6139
20/08/2020 03:00:0020/08/2020 14:45:33Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της Υπηρεσίας Παρακολούθησης 1)διπλογραφικού συστήματος και 2)κυκλώματος ΦΠΑ στην υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου 2020-2021ΨΠΞΩΩΕ0-Χ7ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5934
19/08/2020 03:00:0019/08/2020 12:45:39Απόφαση αρίθμ. 5-2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για το Έκτακτο της Συνεδρίασης.Ψ4Θ5ΩΕ0-ΑΝΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2020
19/08/2020 03:00:0019/08/2020 12:49:05Απόφαση αρίθμ. 6-2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2020.ΨΚΝΞΩΕ0-4ΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2020
17/08/2020 03:00:0017/08/2020 14:51:20Μίσθωση μηχανημάτων για την συλλογή και μεταφορά εγκαταλελειμμένων οχημάτων έτους 20206ΒΝΠΩΕ0-ΜΧΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5986
14/08/2020 03:00:0014/08/2020 10:57:12Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 687/2020.ΩΩΘΥΩΕ0-ΡΗ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5938/14-8-2020
13/08/2020 03:00:0018/08/2020 10:50:29Απευθείας ανάθεση «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2019».6Μ4ΓΩΕ0-6ΟΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5630
31/07/2020 03:00:0031/07/2020 14:14:56ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020ΨΤΣ6ΩΕ0-ΓΞΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ5222
31/07/2020 03:00:0031/07/2020 14:11:27ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 20209Ρ5ΛΩΕ0-Ρ3ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5225
31/07/2020 03:00:0031/07/2020 13:59:37Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμούΨΤ7ΣΩΕ0-0ΩΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5433
27/07/2020 03:00:0027/07/2020 13:46:30Ανάθεση Δημοσίευσης σε εφημερίδα της ∆ημοσίευσης τροποποιητικης αποφασης ορισμου αντιδημαρχων και μεταβιβασης αρμοδιοτητων με ισχυ ως 31/12/2020ΩΘΤΦΩΕ0-Δ26ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5319
22/07/2020 03:00:0022/07/2020 11:53:52Τροποποιητική Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 603/22-7-2020 για Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του.6Δ8ΓΩΕ0-ΩΧΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5185
22/07/2020 03:00:0022/07/2020 10:28:10Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 602/22-7-2020 για καθορισμό αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Καρπάθου.ΨΕΗΩΩΕ0-7ΩΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5180/22-7-2020
15/07/2020 03:00:0015/07/2020 13:34:11Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου Καρπάθου.6ΣΦ7ΩΕ0-ΙΨΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4964
14/07/2020 03:00:0014/07/2020 12:08:45Ανάθεση Δημοσίευσης σε εφημερίδα της αριθ.56/2020 αποφασης του ΔΣ "Περι κυκλοφορικαων ρυθμισεων στην Κοινοτητα Αρκασας του Δημου Καρπάθου"65ΤΒΩΕ0-Ο23ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4891
13/07/2020 03:00:0013/07/2020 15:15:48Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας στο ΚΔΑΥ Αττικής».6ΘΥΝΩΕ0-Π7ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4867
09/07/2020 03:00:0009/07/2020 13:00:25ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥΨΚΖ5ΩΕ0-ΓΗΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4578
03/07/2020 03:00:0003/07/2020 11:22:18Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 557-2020.ΩΥΧΦΩΕ0-45ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4541/3-7-2020
01/07/2020 03:00:0001/07/2020 10:51:46Απευθείας ανάθεση για την Συντήρηση επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου .ΩΑΙΩΩΕ0-ΡΥΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4447
29/06/2020 03:00:0029/06/2020 16:21:50ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ 2020Ψ81ΖΩΕ0-Ο15ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4373
26/06/2020 03:00:0029/06/2020 10:28:00Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 528-2020.ΩΩΟΨΩΕ0-8Ο5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4298/26-6-2020
26/06/2020 03:00:0026/06/2020 13:04:46Απευθείας ανάθεση προμήθεια USB TOKEN τα οποία απαιτούνται για την εφαρμογή των ψηφιακών υπογραφών.ΩΛ1ΨΩΕ0-4ΔΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4303
24/06/2020 03:00:0024/06/2020 12:24:02Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Συντήρηση επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου .6ΛΜ6ΩΕ0-ΒΨΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4216
23/06/2020 03:00:0023/06/2020 15:13:07Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες της Δ.Ε ΟΛΥΜΠΟΥ για το έτος 2020ΩΡ7ΕΩΕ0-6ΞΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4192
03/04/2020 03:00:0003/04/2020 14:33:55Καταβολή μεικτού κεφαλαίου βάση της 7/2020 τελεσίδικης διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη ΚαρπάθουΨΚΡ4ΩΕ0-ΜΘΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2415
03/04/2020 03:00:0003/04/2020 14:30:01Καταβολή δικαστικής δαπάνης και τέλη απογράφου βάση της 7/2020 τελεσίδικης διαταγής πληρωμής6Π2ΚΩΕ0-3ΑΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2414
03/04/2020 03:00:0003/04/2020 14:24:59Καταβολή δικαστικής δαπάνης και τέλη απογράφου βάση της 7/2020 τελεσίδικης διαταγής πληρωμής96ΥΘΩΕ0-ΔΑΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2414
03/04/2020 03:00:0003/04/2020 14:22:59Τόκοι υπερημερίας βάση της τελεσίδικης 7/2020 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου ΚαρπάθουΩΜ7ΠΩΕ0-ΖΝ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2413
03/04/2020 03:00:0003/04/2020 14:15:13Καταβολή μεικτού κεφαλαίου βάση της τελεσίδικης 6/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Καρπάθου681ΙΩΕ0-Α6ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2412
03/04/2020 03:00:0003/04/2020 14:12:27Καταβολή δικαστικής δαπάνης και τέλη απογράφου βάση της 6/2020 τελεσίδικης διαταγής πληρωµής68ΠΑΩΕ0-Ρ1ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2411
13/02/2020 02:00:0018/08/2020 10:48:33«Ορισμό ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2019».ΩΩΞΙΩΕ0-4ΜΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1102
04/02/2020 02:00:0018/02/2020 12:07:29Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητήΩΤΖΥΩΕ0-ΤΜΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ917
29/01/2020 02:00:0029/01/2020 14:58:59Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ»ΨΠΠ4ΩΕ0-Χ23ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ717
27/01/2020 02:00:0027/01/2020 10:41:52ΑΠΌΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΖΩΩΝ .Ψ983ΩΕ0-ΝΚ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ597
23/01/2020 02:00:0031/01/2020 14:35:14Απόφαση αρίθμ. 1-2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου με θέμα: Κανονιστική απόφαση περί προδιαγραφών και κανόνων για την χρήση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου Καρπάθου.6708ΩΕ0-413ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 13:41:08Απόφαση αρίθμ. 2-2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπάθου.6Σ6ΖΩΕ0-Η0ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2020
21/01/2020 02:00:0021/01/2020 10:55:39Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»ΩΞΒ5ΩΕ0-9ΕΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ411
13/01/2020 02:00:0013/01/2020 11:21:36Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 34-2019 με θέμα: Αναπλήρωση Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.Ψ5Λ8ΩΕ0-Ν3ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ137/13-1-2020
31/12/2019 02:00:0031/12/2019 10:35:59«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»6Ψ2ΔΩΕ0-ΓΜΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ9835
31/12/2019 02:00:0031/12/2019 10:22:50Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης απο ΛΙμανάκι εως Λιμάνι έδρας Δήμου Καρπάθου (Συνολική Δαπάνη: €208.000 Δαπάνη έτους 2019: 1.000 Δαπάνη 2020: 207.000 χρηματοδότηση ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών)6ΑΙΓΩΕ0-6Ξ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9834
31/12/2019 02:00:0031/12/2019 10:09:06ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ6ΩΖΤΩΕ0-ΘΟ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9834
31/12/2019 02:00:0031/12/2019 09:40:57Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια σιδερένιων καλυμμάτων δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Ολύμπου.6ΙΑΨΩΕ0-ΛΒΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9893
30/12/2019 02:00:0030/12/2019 14:47:03Απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας «Συντήρηση ‐ Υποστήριξη Αναβάθμιση Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου». Έχοντας λάβει9ΟΟ3ΩΕ0-ΛΤΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9836
30/12/2019 02:00:0030/12/2019 13:18:44Ανάθεση δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης έργουΨΚ7ΕΩΕ0-ΤΟΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9867
30/12/2019 02:00:0030/12/2019 12:28:18Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια σιδερένιων καλυμμάτων δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Ολύμπου6Ζ77ΩΕ0-ΟΘ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9857
19/12/2019 02:00:0019/12/2019 10:51:07Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 1569/19-12-2019 περί Αναπλήρωσης Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου ΚαρπάθουΩ08ΦΩΕ0-ΨΨ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9680/19-12-2019
19/12/2019 02:00:0019/12/2019 10:47:48Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 1568/19-12-2019 περί Αναπλήρωσης Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου.6ΞΞΖΩΕ0-ΞΜΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9679/19-12-2019
18/12/2019 02:00:0018/12/2019 14:17:27Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας “ Συντήρηση ‐ Υποστήριξη ‐ Αναβάθμιση Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου”ΨΟΩΨΩΕ0-01ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9665
16/12/2019 02:00:0016/12/2019 11:11:27Απόφαση αρίθμ. 11-2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου ΚαρπάθουΩΓΝΡΩΕ0-Ε5ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2019
28/11/2019 02:00:0028/11/2019 14:59:19ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1499Ω505ΩΕ0-ΘΧ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9033
25/11/2019 02:00:0025/11/2019 11:06:07Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 1490/21-11-2019 του Δημάρχου για την Συγκρότηση Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.ΨΚΘ7ΩΕ0-ΦΘΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8833
22/11/2019 02:00:0022/11/2019 13:56:49ΣΎΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019.Ψ533ΩΕ0-ΖΛ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1483
21/11/2019 02:00:0021/11/2019 12:47:49Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών για διαμόρφωση αίθουσας για τις ανάγκες της πολεοδομίας.60ΖΨΩΕ0-27ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8835
21/11/2019 02:00:0021/11/2019 10:29:13Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας ελέγχου - συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων στο Δημοτικό κατάστημα Καρπάθου66Γ5ΩΕ0-ΡΔΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8815
21/11/2019 02:00:0021/11/2019 10:12:07Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 1464/21-11-2019 περί αναπλήρωσης6ΥΟΘΩΕ0-Θ3ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8809/21-11-2019
19/11/2019 02:00:0019/11/2019 11:29:56Απόφαση αρίθμ. 10-2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου έτους 2020.ΩΤΑΥΩΕ0-951ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2019
19/11/2019 02:00:0019/11/2019 10:23:21Απευθείας ανάθεση για τις υπηρεσίες μεταφοράς μηχανήματος JCB στην Αθήνα για τεχνικό έλεγχο78ΓΝΩΕ0-Τ7ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8696
18/11/2019 02:00:0018/11/2019 10:49:49Απευθείας ανάθεση για τις υπηρεσίες συμβούλου για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΩ8Σ8ΩΕ0-ΑΡΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8654
18/11/2019 02:00:0018/11/2019 10:09:53Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες μεταφοράς μηχανήματος JCB στην Αθήνα για τεχνικό έλεγχο.6ΩΕΓΩΕ0-ΘΕ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8646
15/11/2019 02:00:0015/11/2019 08:55:30Απόφαση αρίθμ. 9-2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2020.6ΕΩ3ΩΕ0-6ΙΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2019
14/11/2019 02:00:0019/11/2019 10:25:17Απευθείας ανάθεση για τις υπηρεσίες συμβούλου για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΩ75ΓΩΕ0-ΥΨ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8555
13/11/2019 02:00:0013/11/2019 09:36:34Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Διαγνωστικός έλεγχος μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 129846 μάρκας JCB του Δήμου Καρπάθου».6ΦΦΥΩΕ0-23ΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8495
13/11/2019 02:00:0013/11/2019 11:26:56Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες συμβούλου για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΩ61ΒΩΕ0-ΣΣ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8511
12/11/2019 02:00:0012/11/2019 12:11:55Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Διαγνωστικός έλεγχος μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 129846 μάρκας JCB του Δήμου Καρπάθου»Ψ447ΩΕ0-7Ω4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8471
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 11:42:13ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ6ΓΖΩΩΕ0-ΟΧΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8438
07/11/2019 02:00:0007/11/2019 10:58:57Ανάθεση δημοσίευσης ισολογισμού έτους 2018.Ω15ΧΩΕ0-Β3ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8341
06/11/2019 02:00:0006/11/2019 09:33:04Απευθείας ανάθεση για την « Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών».6ΝΧ9ΩΕ0-ΡΟ9ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8300
29/10/2019 02:00:0031/10/2019 13:44:48Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 1344/29-10-2019 περί Αναπλήρωσης Δημάρχου68ΓΕΩΕ0-7Υ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8037
29/10/2019 02:00:0029/10/2019 13:10:28Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την « Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών».6ΕΖΙΩΕ0-ΕΔΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8026
29/10/2019 02:00:0029/10/2019 10:23:59ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019ΨΕΜΡΩΕ0-ΘΡ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7994
25/10/2019 03:00:0025/10/2019 13:07:33ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗ ΤΗΝ 29/10/2019 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 12/3/2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 73/27-11-2017 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ, ΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ6ΓΛΤΩΕ0-Π08ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7979
24/10/2019 03:00:0024/10/2019 14:17:56«ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.»6Τ66ΩΕ0-9ΥΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7934
23/10/2019 03:00:0023/10/2019 12:22:37: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.»ΩΟ4ΥΩΕ0-ΦΙΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7855
21/10/2019 03:00:0021/10/2019 09:18:15Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 1299/18-10-2019 για ορισμό δικηγόρου.67Κ8ΩΕ0-Ψ5ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7724
21/10/2019 03:00:0021/10/2019 09:14:32ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1300/18-10-2019 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΩΖΨΠΩΕ0-Ζ0ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7723
18/10/2019 03:00:0021/10/2019 10:53:49Ανάθεση δημοσίευσης απόφασης ΔημάρχουΨΩ6ΤΩΕ0-Ρ7ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7684
17/10/2019 03:00:0017/10/2019 10:02:47Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 1289/17-10-2019 με θέμα: Τροποποιητική Απόφαση για τον Ορισμό των Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση των Αρμοδιοτήτων του.Ω8Β2ΩΕ0-Α7ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7639
09/10/2019 03:00:0009/10/2019 14:19:56Ανάθεση δημοσίευσης ανακοινώσεων πρόσληψης ειδικών συνεργατών6ΔΗΡΩΕ0-Π03ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7412
09/10/2019 03:00:0009/10/2019 12:21:03Απόφαση αρίθμ. 8-2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.6ΚΣΙΩΕ0-7ΜΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2019
08/10/2019 03:00:0008/10/2019 10:37:14Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια προτυπομένων φακέλων.»6Ν00ΩΕ0-ΙΣ2ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7325
04/10/2019 03:00:0004/10/2019 14:53:34Απόφαση Δημάρχου με αρ. 1242/2019 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας για την «Ηχητική Κάλυψη εκδηλώσεων 5ης , 8ης και 11ης Οκτωβρίου».ΨΕΙ1ΩΕ0-ΛΚ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7258/4-10-2019
04/10/2019 03:00:0004/10/2019 14:49:33Απόφαση Δημάρχου με αρ. 1241/2019 με θέμα: Απευθείας ανάθεση για την «Παράθεση γεύματος 5ης Οκτωβρίου».Ψ8ΚΡΩΕ0-ΟΑΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7256/4-10-19
02/10/2019 03:00:0002/10/2019 12:34:24Απόφαση Δημάρχου περί αναπλήρωσης αρίθμ. 1236/2019ΨΔΘΡΩΕ0-ΒΑ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1236
01/10/2019 03:00:0001/10/2019 11:56:39ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : 1231/2019Ψ4ΠΞΩΕ0-Μ3ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1231/2019
27/09/2019 03:00:0027/09/2019 15:54:35ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ6ΕΖΥΩΕ0-ΕΘΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7045
27/09/2019 03:00:0027/09/2019 12:13:58Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «για παράθεση γεύματος 5ης Οκτωβρίου 2019 και ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων»6Μ5ΣΩΕ0-9ΜΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7059
26/09/2019 03:00:0026/09/2019 10:24:18ΣΎΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΉΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ ΓΙΑ ΣΆΒΒΑΤΑ & ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019ΩΙΕ4ΩΕ0-Ω7ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7008
25/09/2019 03:00:0007/10/2019 13:45:41ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1205/2019ΨΓ0ΡΩΕ0-Λ6ΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6998
25/09/2019 03:00:0026/09/2019 10:52:38Ορισμός δικηγόρου στην Αθήνα για την παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 25/9/2019 των υποθέσεων 1)την απο 15/10/2018 αίτηση ακύρωσης του Πολιτιστικού και Εξωραιστικού Συλλόγου Διαφανίου και 2)την απο 5-9-2019 πρόσθετη παρέμβαση του Ιωάννη Αναστασιάδη με την οποία ζητείται η απόριψη της ανωτέρω, λόγω κωλύματος του δικηγόρου του Δήμου (έγγραφο αριθ.6974/2019)ΨΠΓΠΩΕ0-Λ50ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6978
24/09/2019 03:00:0024/09/2019 08:43:02Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση δεδομένων ΟΤΑ και νομικών τους προσώπωνΩΑ7ΟΩΕ0-ΖΡ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6919
23/09/2019 03:00:0023/09/2019 14:54:54Αναθεση εφημεριδων δημοσιευσης περιληψης; διακηυξης6ΔΥΝΩΕ0-ΒΘΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1192
23/09/2019 03:00:0023/09/2019 09:52:45Ανανέωση συνδρομής σε ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή νομοθεσιώνΩ6ΟΒΩΕ0-ΣΥΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6880
12/09/2019 03:00:0012/09/2019 11:34:54Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια προτυπομένων φακέλων.»Ω8ΓΧΩΕ0-ΡΗΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6629
10/09/2019 03:00:0010/09/2019 12:47:17Απευθείας ανάθεση για την ασφάλιση των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Καρπάθου έτους 2019 – 2020.ΩΗ6ΕΩΕ0-7ΓΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6563
06/09/2019 03:00:0006/09/2019 13:47:47ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»9ΩΜ6ΩΕ0-ΑΤ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6482
06/09/2019 03:00:0006/09/2019 13:42:44«ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»9437ΩΕ0-77ΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ6436
05/09/2019 03:00:0005/09/2019 13:49:17Ανάθεση δημοσίευσης απόφασης Δημάρχου ορισμού αντιδημάρχων7ΖΟΣΩΕ0-ΑΚ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6451
05/09/2019 03:00:0005/09/2019 10:01:27Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου έτους 2019-2020.»69Κ6ΩΕ0-ΔΟ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6422
05/09/2019 03:00:0005/09/2019 09:33:12Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 1124/2019 για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του.7ΝΠΦΩΕ0-6Ω8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6421
30/08/2019 03:00:0030/08/2019 12:52:35Απευθείας Ανάθεση: Εργασίες επισκευής φρεατίων δικτύου αποχέτευσης έτους 2019ΨΩΦΝΩΕ0-12ΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6286
30/08/2019 03:00:0030/08/2019 12:40:33Αναπλήρωση Δημάρχου.ΨΜΖΞΩΕ0-Λ49ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6269
28/08/2019 03:00:0028/08/2019 10:45:47ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΉ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2019 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ .6Ζ5ΚΩΕ0-8ΕΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6208
27/08/2019 03:00:0027/08/2019 13:25:30Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος για το γραφείο που ειναι εγκατεστημένοw ο server στο δημοτικό καταστημαΨΤ6ΜΩΕ0-ΙΘΩΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6201
27/08/2019 03:00:0027/08/2019 12:39:38Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος για το γραφείο που ειναι εγκατεστημένοw ο server στο δημοτικό καταστημα»Ψ0Δ0ΩΕ0-ΝΘΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6189
23/08/2019 03:00:0023/08/2019 13:30:10Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 20196ΘΛΑΩΕ0-ΩΧ8ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6129
23/08/2019 03:00:0023/08/2019 12:34:56Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού έτους 2019ΨΤ1ΛΩΕ0-ΨΧΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1089
22/08/2019 03:00:0022/08/2019 13:02:10Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2019Ψ70ΛΩΕ0-ΙΨ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6114
22/08/2019 03:00:0022/08/2019 13:22:08Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών: Εργασίες επισκευής φρεατίων δικτύου αποχέτευσης έτους 2019ΨΣΥΞΩΕ0-ΓΦΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6115
20/08/2019 03:00:0020/08/2019 12:20:56Απευθείας Ανάθεση: Εργασίες παρκολούθησης διπλογραφικού συστήματος και κυκλώματος ΦΠΑ στην υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης απο 1/9/2019 μέχρι 31/8/2020ΨΧΠΦΩΕ0-Δ1ΒΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6057
14/08/2019 03:00:0014/08/2019 12:13:53Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών: ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣΨ37ΘΩΕ0-Θ6ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6003
13/08/2019 03:00:0013/08/2019 14:46:04Αμοιβή υποθηκοφύλακα για μεταγραφή συμβολαίου 2805/2009ΨΖΣΞΩΕ0-Φ79ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5989
13/08/2019 03:00:0013/08/2019 11:19:19Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της Υπηρεσίας ιατρού εργασίας 2019-2020.ΩΑΗΦΩΕ0-ΙΚΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5949
09/08/2019 03:00:0009/08/2019 10:13:14Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Εργασίες παρκολούθησης διπλογραφικού συστήματος και κυκλώματος ΦΠΑ στην υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης απο 1/9/2019 μεχρι 31/8/2020Ω5ΝΨΩΕ0-ΤΩΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5894
09/08/2019 03:00:0009/08/2019 10:11:19«Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2019»Ω59ΛΩΕ0-4ΤΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5893
09/08/2019 03:00:0009/08/2019 10:08:53Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού έτους 2019»6ΑΘΓΩΕ0-ΣΡΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5892
07/08/2019 03:00:0013/08/2019 11:16:36Κήρυξη ανάδοχου εκπτώτου7Μ0ΗΩΕ0-ΔΤΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΕΜΠ17
26/07/2019 03:00:0026/07/2019 13:39:15Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Σύστημα εξοικονόμησης, διασφάλισης επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου» στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι.6Λ78ΩΕ0-Ε4ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5574
26/07/2019 03:00:0026/07/2019 13:21:03Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτημάτων έτους 2019»6ΣΘΟΩΕ0-ΡΨΡΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5577
25/07/2019 03:00:0025/07/2019 13:04:55Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019. (ΑΠΕΡΙ ΛΩΡΟΙ – ΠΑΡΚΙΝΚ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΩΝ)ΨΜΟΨΩΕ0-ΚΗΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ5536
25/07/2019 03:00:0025/07/2019 12:35:29ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΑΡ. 269, ΠΕΡ. Δ, ΤΟΥ Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4605/19 άρθρο 269Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019. (ΑΠΕΡΙ ΛΩΡΟΙ – ΠΑΡΚΙΝΚ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΩΝ)ΩΠΧ8ΩΕ0-ΞΟΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ5535/25-7-2019
15/07/2019 03:00:0015/07/2019 10:04:28Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτημάτων έτους 20196ΤΣΔΩΕ0-73ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5246
15/07/2019 03:00:0015/07/2019 10:19:32Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια χημικού υλικού έτους 2019ΩΕ8ΛΩΕ0-1Ι8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5247
15/07/2019 03:00:0015/07/2019 11:04:33Πρόσληψη υδρονομεων έτους 2019Ψ7ΦΙΩΕ0-8Η3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5276
15/07/2019 03:00:0015/07/2019 11:05:42Εργοδοτικές εισφορές υδρονομεων6ΕΟΖΩΕ0-ΠΗΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5278
08/07/2019 03:00:0011/07/2019 14:10:42ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.ΩΗΚΙΩΕ0-Ω7ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5117
08/07/2019 03:00:0008/07/2019 12:03:15Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ΔΕ Καρπάθου έτους 2019ΩΛΟΒΩΕ0-ΩΧ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5109
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 13:53:43Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 851-2019 με θέμα: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων στο Δήμο ΚαρπάθουΩ3Δ0ΩΕ0-4Ω4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5089/5-7-2019
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 13:50:01Εκλογική αποζημίωση για τις Εθνικές Εκλογές 7ης Ιουλίου 201968ΜΕΩΕ0-926ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5088
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 13:48:27Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 581-2019ΩΧΜΨΩΕ0-895ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5089
04/07/2019 03:00:0004/07/2019 10:32:31Απόφαση αρίθμ. 7-2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση της αρίθμ. 6-2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρπάθου.Ω329ΩΕ0-ΔΛΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2019
03/07/2019 03:00:0003/07/2019 13:06:43πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση της αρίθμ. 6-2019 απόφασης της Εκτελεστική Επιτροπής με θέμα : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρπάθου.ΨΟΤ8ΩΕ0-ΝΔ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4994/3-7-2019
03/07/2019 03:00:0003/07/2019 11:02:12Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της συνεδρίασης της 02ας Ιουλίου 2019 (Αριθμός πρωτ. Πρόσκλησης 4855/28-06-2019) της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΙΡΓΩΕ0-Β67ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4930/2-7-2019
03/07/2019 03:00:0003/07/2019 10:58:43Αριθ. Αποφ. : 06/2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρπάθου.6ΞΟΦΩΕ0-ΣΜΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6/2019
02/07/2019 03:00:0002/07/2019 11:16:13ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου: «Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019. (περιοχή Άφωτη Λιμανάκι)»ΨΥΘ5ΩΕ0-ΟΨ2ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ4942/02-07-2019
02/07/2019 03:00:0002/07/2019 11:11:47ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΑΡ. 269, ΠΑΡ. Δ, ΤΟΥ Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4605/19 άρθρο 269Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019. (περιοχή Άφωτη Λιμανάκι)ΩΖΑ8ΩΕ0-Κ8ΟΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ4932/02-07-2019
26/06/2019 03:00:0026/06/2019 11:01:23ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3916Δ4ΞΩΕ0-164ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2004/19-3-2019
25/06/2019 03:00:0025/06/2019 11:38:30Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού78Κ1ΩΕ0-ΕΡΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4771
21/06/2019 03:00:0021/06/2019 13:52:26ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου ΚαρπάθουΩΞΠΤΩΕ0-ΑΙΛΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ4703
21/06/2019 03:00:0021/06/2019 13:50:41Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου ΚαρπάθουΨΑΖΨΩΕ0-ΙΧ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4702
19/06/2019 03:00:0019/06/2019 12:14:41Ανάκληση της υπ’ αριθ. 1095/13-11-2018 απόφασης Δημάρχου - Κήρυξη της «KRESTON PRIME AUDIT I.K.E» εκπτώτου, ανάδοχο για την παροχή «υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 20186ΕΛ2ΩΕ0-394ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4632
19/06/2019 03:00:0019/06/2019 09:37:14Απευθείας ανάθεση για την « Προμήθεια υλικών για την συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων»Ω8Φ1ΩΕ0-9Ι1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9054
18/06/2019 03:00:0019/06/2019 11:15:03Μ ί σ θ ω σ η μ η χ α ν η μ ά τ ω ν γ ι α τ η ν σ υ ν τ ή ρ η σ η α γ ρ ο τ ι κ ή ς ο δ ο π ο ί α ς Δ η μ ο τ ι κ ή ς Ε ν ό τ η τ α ς Κ α ρ π ά θ ο υ έ τ ο υ ς 2 0 1 9Ψ7ΟΠΩΕ0-ΞΘ6ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ21
18/06/2019 03:00:0018/06/2019 12:32:42ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠ΄ΑΜΟΙΒΗ.6ΖΤΤΩΕ0-ΝΒΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4583
18/06/2019 03:00:0018/06/2019 10:05:34ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ7ΝΠΘΩΕ0-24ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4566
13/06/2019 03:00:0013/06/2019 11:28:38Απευθείας Ανάθεση: Εργαστηριακοί ελέγχοι πόσιμου νερού έτους 2019ΨΕΦ3ΩΕ0-ΖΞΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4502
12/06/2019 03:00:0012/06/2019 12:53:55Δημοσίευση απόφασης 50-2019 ΔΣΩΠ16ΩΕ0-ΦΤΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4476
10/06/2019 03:00:0011/06/2019 12:25:30ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ. Απόφασης: 413 Θέμα: Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019. (ΑΠΕΡΙ ΛΩΡΟΙ –ΠΑΡΚΙΝΚ- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΩΝ)ΩΖΗΠΩΕ0-ΣΕΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2168/2019
10/06/2019 03:00:0010/06/2019 11:04:54ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ. Απόφασης: 412 ΘΕΜΑ: Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019. (περιοχή Άφωτη Λιμανάκι).Ω3ΥΨΩΕ0-Σ90ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2167/2019
06/06/2019 03:00:0006/06/2019 10:27:22ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ του υπαλλήλου Γεργατσούλη Δημήτριο ΤΕ Τοπογράφων ως υπεύθυνο για την ένταξη του Δήμου μας στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» καθώς όπως ακολουθήσει τις οδηγίες της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.16.6/οικ:17096 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.ΨΕΜΒΩΕ0-ΠΥ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4283
05/06/2019 03:00:0005/06/2019 10:45:04Αριθ. Αποφ. : 05/2019 Από το Πρακτικό 4/05-06-2019 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου ΚαρπάθουΩΞΚ8ΩΕ0-ΡΦΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ05/2019
05/06/2019 03:00:0005/06/2019 10:42:58Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της συνεδρίασης της 05ης Ιουνίου 2019 (Αριθμός πρωτ. Πρόσκλησης 4216/03-06-2019) της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6ΙΕ6ΩΕ0-Ψ6ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4248/2019
05/06/2019 03:00:0005/06/2019 10:04:38Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού και αναπλήρωσής από τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Β. Βασιλαράκη, για την περίοδο απουσίας του Δημάρχου από 06/06/2019 έως και 07/06/2019,Ω23ΩΩΕ0-Κ3ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4246
04/06/2019 03:00:0004/06/2019 16:57:42Απευθείας Ανάθεση: Συντήρηση επισκευή γεώτρησης στη θέση ΒάρδεςΩ72ΟΩΕ0-ΓΞΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4233
04/06/2019 03:00:0004/06/2019 16:50:42Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας έτους 2019 υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού9ΔΣΧΩΕ0-ΙΔΧΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4232
03/06/2019 03:00:0003/06/2019 10:33:36Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της Υπηρεσίας Συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμου ΚαρπάθουΩΞ9ΘΩΕ0-ΦΜΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4198
29/05/2019 03:00:0031/05/2019 11:12:44Απευθείας Ανάθεση: Συντήρηση επισκευή γεώτρησης στη θέση ΒάρδεςΩΤ4ΗΩΕ0-ΞΜΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4110
29/05/2019 03:00:0029/05/2019 11:21:53ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 481/2019 ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΑΝΤΙΝΑΟΥΩΙΛΔΩΕ0-8ΤΖΔΙΟΡΙΣΜΟΣ2550
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 13:56:43Έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Εργαστηριακοί ελέγχοι πόσιμου νερού έτους 2019»6ΥΩΜΩΕ0-Λ04ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3978
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 13:51:27Έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Συντήρηση επισκευή γεώτρησης στη θέση ΒάρδεςΨΞΥΩΩΕ0-5ΗΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3977
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 11:53:48Απευθείας Ανάθεση: Παράθεση γεύματος για τα Ηλιάκεια 2019ΩΩΤΖΩΕ0-1Β6ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3969
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 10:56:02Ακύρωση ΑΑΥ 171-201978Θ7ΩΕ0-Τ96ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3962
22/05/2019 03:00:0022/05/2019 13:13:43Έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Συντήρηση επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης αποχέτευσης»ΩΤ3ΣΩΕ0-ΠΝΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3942
22/05/2019 03:00:0022/05/2019 12:34:57Απευθείας Ανάθεση: Μαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΨΗΥΩΕ0-ΥΘΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3941
20/05/2019 03:00:0020/05/2019 12:22:08έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσία οργάνωσης δημοσιογραφικών ταξιδιών απο τις αγορές ενδιαφέροντος και φιλοξενία δημοσιογράφων και bloggers έτους 20196ΔΚΟΩΕ0-ΛΘΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3842
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 20:03:23ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 6226ΩΡ3ΩΕ0-3ΑΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3765
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 10:02:37ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 62163ΓΙΩΕ0-ΚΝΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3745
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 11:26:31έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών: Μαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής623ΘΩΕ0-ΝΝΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3706
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 14:31:02ΑΠΟΦΑΣΗ υπ΄ αρίθμ. 614 / 20196ΡΓΒΩΕ0-Ω4ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3687
10/05/2019 03:00:0010/05/2019 12:27:37Απόφαση Δημάρχου 603/2019 «Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια ψηφοδελτίων Κοινοτήτων κάτω των 300 κατοίκων στις αυτοδιοικητικες εκλογές 2019»6Α95ΩΕ0-ΗΓΖΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3535
10/05/2019 03:00:0010/05/2019 10:06:27Προμήθεια φυτών667ΩΩΕ0-Σ3ΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3523
09/05/2019 03:00:0009/05/2019 13:33:59Πληρωμή κινητής τηλεφωνίας για το διάστημα 1/7/2018-31/7/2018 και 1/12/2018-28/2/2019 (λογαριασμός έκδοσης 1/3/2019)Ψ2ΧΗΩΕ0-ΚΦ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3503
08/05/2019 03:00:0008/05/2019 12:14:47ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 5936ΖΞΧΩΕ0-Ω6ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3436
07/05/2019 03:00:0007/05/2019 14:32:11Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια φυτών65ΙΚΩΕ0-ΒΥΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3400
07/05/2019 03:00:0007/05/2019 14:05:13Ανάθεση δημοσίευσης ΣΟΧ 1/2019 Δήμου Καρπάθου. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 583/20197Μ3ΜΩΕ0-ΨΚΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3382
07/05/2019 03:00:0007/05/2019 13:03:11Απευθείας Ανάθεση: Συμβουλευτική υποστήριξη απο εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων Τουριστικού ΜάρκετινγκΩΠΛΣΩΕ0-ΣΦ8ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3390
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 11:11:33Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Παράθεση γεύματος για τα Hλιάκεια 20196Χ13ΩΕ0-ΑΡΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3315
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 11:09:06Απόφαση Δημάρχου 578/2019 Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια ψηφοδελτίων Κοινοτήτων κάτω των 300 κατοίκων στις αυτοδιοικητικες εκλογές 2019ΨΗ2ΔΩΕ0-ΘΣΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3308
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 10:12:38ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019.ΩΥΖ8ΩΕ0-6Η0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3294
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:47:48Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών: Συντήρηση επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσηςΩ5ΡΕΩΕ0-ΛΟΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3179
24/04/2019 03:00:0024/04/2019 10:49:49Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 22 Απριλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 2968/18-04-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή6ΡΔΡΩΕ0-ΘΞΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3097
24/04/2019 03:00:0024/04/2019 13:56:30ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ αρίθμ. 558/2019ΨΚ6ΘΩΕ0-ΠΑΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3153
24/04/2019 03:00:0024/04/2019 12:55:08Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Συμβουλευτική υποστήριξη απο εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων Τουριστικού Μάρκετινγκ»634ΘΩΕ0-ΞΥΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3144
24/04/2019 03:00:0025/04/2019 08:54:02Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους υπηρεσίας κοινωνικής προστασίας και παιδειας έτους 2019 απο 10/5/2019 ως 31/12/2019ΩΙΟ8ΩΕ0-Τ5ΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3132
23/04/2019 03:00:0024/04/2019 11:08:17Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια φυτών6ΘΜ6ΩΕ0-ΙΙΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3107
23/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:25:18ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 552ΩΑΘΕΩΕ0-3Κ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3110
22/04/2019 03:00:0022/04/2019 10:47:14Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια φυτώνΩΒ0ΨΩΕ0-ΙΦΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3075
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:48:08Απευθείας Ανάθεση: Παροχή υπηρεσιών απόφραξης και καθαρισμόςφρεατίων και αποχετευτικών δικτύων ΔΕ Καρπάθου έτους 201997Λ1ΩΕ0-Π6ΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3041
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:44:03Απευθείας Ανάθεση: Παροχή υπηρεσιών απόφραξης και καθαρισμόςφρεατίων και αποχετευτικών δικτύων ΔΕ Ολύμπου έτους 2019ΨΖΜΟΩΕ0-ΔΘΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3040
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:39:08Απευθείας Ανάθεση: Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ΔΕ Ολύμπου έτους 2019»ΩΧΡΝΩΕ0-ΘΦΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3039
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 11:15:59ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Αριθ.Αποφ. 538)640ΙΩΕ0-6ΙΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2837
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 11:15:16Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ως 31/12/20196143ΩΕ0-ΔΛ8ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3025
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 09:45:19Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ως 31/12/201967ΘΝΩΕ0-ΩΑΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2906
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:03:46Καταβολή βεβαιωμένων οφειλών στη ΔΟΥ απο την Λιμενική Αρχή6ΞΩΙΩΕ0-Ν3ΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2903
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 11:53:43Καταβολή βεβαιωμένων οφειλών στη ΔΟΥ απο ΕΝΦΙΑ6ΠΧΦΩΕ0-ΘΓΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2902
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 11:31:43Ανάθεση δημοσίευσης Δημάρχου Δήμου Καρπάθου. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 531 /2019653ΝΩΕ0-87ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2943
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:07:27Προμήθεια φυτώνΨ0ΞΤΩΕ0-Σ0ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2904
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 13:53:10Απευθείας Ανάθεση: Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση αγροτικής οδοποίας Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου έτους 2019 (Χρηματοδότηση Πυροπροστασία69ΒΠΩΕ0-ΠΘΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2978
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:29:24Σθμβουλευτική υποστήριξη απο εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων Τουριστικού Μάρκετινγκ644ΑΩΕ0-ΗΝ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2907
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:34:07Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης απο Λιμανάκι έως Λιμάνι έδρας Δήμου Καρπάθου (χρηματοδότηση ΚΑΠ επενδυτικών Δαπανών)60Τ3ΩΕ0-ΠΑΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2925
17/04/2019 03:00:0017/04/2019 13:29:13Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων για την συντήρηση επισκευή δικτυων υδρευσης άρδευσης αποχετευσης παροχων και γεωτρησεων ΔΕ ΟλυμπουΩΕΤ7ΩΕ0-ΕΤ4ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2880
17/04/2019 03:00:0017/04/2019 11:07:12Απευθείας Ανάθεση: Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποίας Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου. έτους 2019 (Χρηματοδότηση Πυροπροστασία616ΥΩΕ0-ΙΓΧΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2882
17/04/2019 03:00:0017/04/2019 13:39:50Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια μηχανήματος ηλεκτροσύντηξης για σωλήνες πολυαιθυλενίου υπηρεσίας ύδρευσης μετά απο την απόφαση ΔΣ 33/2019 για εξειδίκευση πίστωσης6Τ2ΝΩΕ0-ΚΤΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2881
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 10:26:05Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου περί αναπλήρωσης λόγω απουσίας, της Πολυχρονίου Σοφίας του Μιχαήλ, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κλάδου ΠΕ Διοικητικών με βαθμό Α, από την Παπαδάκη Φωτεινή του Εμμανουήλ, αναπληρώτρια της κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α΄ για το διάστημα 15-04-2019.6ΠΝΕΩΕ0-ΦΜΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2746
12/04/2019 03:00:0012/04/2019 11:46:53ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ & ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 500 / 2019ΩΘΔ7ΩΕ0-ΙΧΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2701
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 12:54:09Ανάθεση δημοσίευσης ανακοίνωσης διεύθυνσης ΔασώνΩ4ΙΚΩΕ0-ΠΒΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2545
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 14:08:03Περί έγκρισης της Μελέτης: Εργασιών αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ΔΕ Ολύμπου έτους 201996ΦΚΩΕ0-4ΒΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2441
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 12:45:01Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθειας λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας έτους 2019 υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμούΩ9ΘΗΩΕ0-ΔΡΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2436
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 12:50:16Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθειας μηχανήματος ηλεκτροσύντηξης για σωλήνες πολυαιθυλενίου υπηρεσίας ύδρευσης μετά απο την απόφαση ΔΣ 33/2019 για εξειδίκευση πίστωσηςΩΥΞ0ΩΕ0-ΤΜΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2437
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 13:49:35Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθειας λοιπού υλικού υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης έτους 201967ΟΨΩΕ0-7ΞΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2440
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 14:24:03Περί έγκρισης της Μελέτης: Παροχής υπηρεσιών απόφραξης και καθαρισμόςφρεατίων και αποχετευτικών δικτύων ΔΕ Καρπάθου έτους 2019ΩΞΑΑΩΕ0-Ρ51ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2443
03/04/2019 03:00:0015/04/2019 10:48:14Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Μίσθωσης μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποίας Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου. έτους 2019 (Χρηματοδότηση Πυροπροστασία)6ΑΕΖΩΕ0-03ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2438
03/04/2019 03:00:0015/04/2019 10:51:59Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Μίσθωσης μηχανημάτων για την συντήρηση αγροτικής οδοποίας Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου έτους 2019 (Χρηματοδότηση Πυροπροστασία)»ΨΒ4ΠΩΕ0-4ΘΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2439
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 14:17:59Περί έγκρισης της Μελέτης: Παροχή υπηρεσιών απόφραξης και καθαρισμόςφρεατίων και αποχετευτικών δικτύων ΔΕ Ολύμπου έτους 2019ΩΚΑ4ΩΕ0-ΑΜ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2442
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 15:03:35Συνεχιζόμενη σύμβαση έργου "Κατασκευή πεζοδρομίου απο Ξενοδοχείο Αλεξίου μέχρι Αφωτη" (18SYMV00418187 2018-12-13)ΩΩΓ5ΩΕ0-Δ0ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2449
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 14:50:46Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθειας γάλακτος για τους εργαζομένους υπηρεσίας κοινωνικής προστασίας και παιδειας έτους 2019 απο 10/5/2019 ως 31/12/201996ΟΛΩΕ0-ΡΚ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2444
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 11:21:06Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους υπηρεσίας κκοιμητηρίων έτους 2019 απο 10/5/2019 ως 31/12/2019688ΕΩΕ0-6ΝΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2380
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 11:14:12Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2019 απο 10/5/2019 ως 31/12/2019ΨΓΘ6ΩΕ0-ΦΒΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2379
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 11:06:00Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2019 απο 10/5/2019-31/12/2019696ΛΩΕ0-84ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2377
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 11:00:00Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους υπηρεσίας κοινωνικής προστασίας και παιδειας έτους 2019 απο 10/5/2019 ως 31/12/20197ΜΔΞΩΕ0-ΟΤΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2381
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 10:39:53Παροχή υπηρεσιών απόφραξης και καθαρισμόςφρεατίων και αποχετευτικών δικτύων ΔΕ Καρπάθου έτους 2019Ω6Ι7ΩΕ0-5ΞΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2376
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 10:19:33Παροχή υπηρεσιών απόφραξης και καθαρισμόςφρεατίων και αποχετευτικών δικτύων ΔΕ Ολύμπου έτους 20196ΒΚ3ΩΕ0-1ΞΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2375
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 11:11:34Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους υπηρεσίας διοικητικών έτους 2019 απο 10/5/2019 ως 31/12/20196ΡΩΩΩΕ0-ΧΙΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2378
01/04/2019 03:00:0002/04/2019 14:01:08Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ΔΕ Ολύμπου έτους 201960ΞΥΩΕ0-ΛΥΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2370
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 14:05:03ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ & ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 437 / 2019ΨΚΣΟΩΕ0-ΕΝ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2256
27/03/2019 02:00:0027/03/2019 11:12:41ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 435/ 20196ΝΡΦΩΕ0-Ψ2ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2213
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 08:55:21Απόφαση αρίθμ. 4-2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019ΩΤΕ9ΩΕ0-3ΙΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2019
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 13:35:42ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 413ΨΙΔΟΩΕ0-Ρ60ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2168
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 10:51:32Πίνακας Θεμάτων της από 26-3-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής ΕπιτροπήςΩ8ΩΥΩΕ0-Γ10ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2115
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 13:15:39ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 412Ψ515ΩΕ0-Δ5ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2167
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 12:06:18Υπηρεσίες courier έτους 2018Ψ6ΝΧΩΕ0-7Κ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2150
21/03/2019 02:00:0021/03/2019 13:47:38Ανάθεση σε δικηγόρο η εκδίκαση της 174/2014 αγωγής του ΑΣ Απερίου "Πρωτευς" στις 28/3/2014 στη Ρόδο λόγω κωλύματος του δικηγόρου του Δήμου (αριθ.2085/21-3-2019)ΨΛΖ3ΩΕ0-Θ62ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2110
21/03/2019 02:00:0021/03/2019 10:45:05Απευθείας Ανάθεση: Προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού καθώς και φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ του Δήμου ΚαρπάθουΨΗΦΩΩΕ0-ΘΒΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2079
20/03/2019 02:00:0020/03/2019 13:18:12Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθένταΩ3ΠΤΩΕ0-Κ4ΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2055
19/03/2019 02:00:0019/03/2019 12:12:07ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΛΥΤΟΥ ΣΟΦΙΑ6Ξ6ΒΩΕ0-ΕΛ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2004
19/03/2019 02:00:0019/03/2019 11:29:29Ανάθεση σε δικηγόρο για την εκδίκαση της απο 3/4/2018 κλήσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20/3/2019 λόγω κωλύματος του δικηγόρου του Δήμου Καρπάθου (εγγραφο με αριθ.πρωτ.1943/18-3-2019)6Κ1ΞΩΕ0-Ξ4ΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1989
19/03/2019 02:00:0019/03/2019 11:16:45Ανάθεση έργου "Σύστημα εξοικονόμησης, διασφάλισης επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου" στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΨΚΞ7ΩΕ0-ΙΕΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1978
19/03/2019 02:00:0019/03/2019 11:12:00Ανάθεση έργου "Σύστημα εξοικονόμησης, διασφάλισης επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου" στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι6Η2ΔΩΕ0-Η1ΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1978
19/03/2019 02:00:0019/03/2019 10:19:42Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου «Σύστημα εξοικονόμησης, διασφάλισης επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου» στο Πρόγραμμα ΦιλόδημοςΩΘΠΕΩΕ0-Ε00ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1976
18/03/2019 02:00:0018/03/2019 14:18:07Απευθείας Ανάθεση: Προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτωνΩ1ΝΟΩΕ0-Β46ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1951
18/03/2019 02:00:0018/03/2019 13:54:51Υπηρεσίες συμβούλου για το Πρόγραμμα Φιλόδημος έτους 2018Ω326ΩΕ0-ΧΟ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1956
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 12:09:29Απόδοση στις σχολικές Επιτροπές κατανομής απο ΚΑΠ έτους 2018 προς κα΄λυψη λειτουργικών αναγκών για κατά προταιρεότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείωνΨΗΡΨΩΕ0-ΦΜ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1892
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 12:12:03Δ΄κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολειων απο Καπ έτους 20186Ο6ΛΩΕ0-Φ8ΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1893
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 11:08:50Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων για την συντήρηση επισκευή δικτυων υδρευσης άρδευσης αποχετευσης παροχων και γεωτρησεων ΔΕ Ολυμπου»Ψ0ΙΜΩΕ0-ΩΡΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1839
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 08:57:11ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ & ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 366 / 2019ΩΜ5ΠΩΕ0-2ΡΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1821
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 14:23:37Οδοιπορικά έξοδα για μετάβαση εκτος έδρας ως μάρτυρας σε υπόθεση του ΟΑΕΔ του ανταποκριτη ΟΑΕΔ του Δημου Καρπαθου στις 15/3/2019ΩΧΚΓΩΕ0-Τ6ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1818
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 12:54:09Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων για την συντήρηση επισκευή δικτυων υδρευσης άρδευσης αποχετευσης παροχων και γεωτρησεων ΔΕ Ολυμπου έτους 2019Ψ14ΩΩΕ0-Π2ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1799
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 09:35:33Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού καθώς και φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ του Δήμου Καρπάθου»Ψ75ΘΩΕ0-ΠΞΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1767
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 09:32:49Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτωνΩΓ1ΛΩΕ0-7ΤΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1766
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 12:37:59ΠΡΟΚΗΤΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019Ω92ΣΩΕ0-ΝΣΚΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1569
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 12:36:42ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019ΩΩΧ0ΩΕ0-Σ9ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1556
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 11:52:24ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΩ7Ρ4ΩΕ0-ΥΞ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1749
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 11:51:35ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΨΔ3ΣΩΕ0-7ΨΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1748
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 11:29:45Δημοσιευση προκηρυξης καυσίμων έτους 2019-2020Ω9ΤΛΩΕ0-Ε84ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1741
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 09:35:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 339 / 2019ΩΤΕΦΩΕ0-Ψ2ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1683
06/03/2019 02:00:0006/03/2019 11:25:26Δημοσίευση προκήρυξης προμηθειας καυσίμων για τα έτη 2019-2020 σε εφημεριδεςΩΒ0ΤΩΕ0-1ΧΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1650
06/03/2019 02:00:0006/03/2019 12:33:31Προμήθεια λαμπτήρων έτους 2019 για την ΔΕ Ολύμπου6ΞΤΨΩΕ0-Χ19ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1662
06/03/2019 02:00:0006/03/2019 13:58:56ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΨΩ7ΜΩΕ0-ΜΞΩΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1645/6-3-2019
06/03/2019 02:00:0006/03/2019 12:53:50Δημοσιευση περιληψης διακηρυξης για την μίσθωση ακινήτου για την μεταστέγαση του Πυροσβεστικου Κλιμακιου ΚαρπαθουΩΨ0ΒΩΕ0-2Υ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1669
06/03/2019 02:00:0006/03/2019 14:04:12Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9Λ6ΛΩΕ0-ΜΝ3ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1646/6-3-2019
06/03/2019 02:00:0006/03/2019 14:04:42Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού ΠυροσβεστικήςΩΓΒΔΩΕ0-ΨΕΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1671
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 14:07:38Προμήθεια ανταλλακτικών για το συνεργείο του Δήμου Καρπάθου έτους 2019Ψ2ΜΓΩΕ0-ΥΧΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1631
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 13:47:31Αμοιβή υπηρεσίας διαμόρφωσης οδηγού συμόρφωσης με τον Ευρωπαικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συνεχιζόμενη σύμβαση 8666/22-11-2018 (18SYMV004050532 2018-11-22)ΨΞΜΓΩΕ0-46ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1630
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 13:19:22Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας έτους 2018 και 2019. Συνεχιζόμενη σύμβαση 3467/7-5-2018 (18SYMV003048094 2018-05-07)ΨΧ26ΩΕ0-Ψ2ΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1629
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 13:16:20Αμοιβή ιατρικών εργασιών έτους 2018 και 2019. Συνεχιζόμενη σύμβαση 3458/7-5-2018 (18SYMV003047327 2018-05-07)ΨΕΙΥΩΕ0-ΝΩ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1628
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 13:03:51Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση της Δημοτικής Συμβούλου Φράγκου Φωτεινής και μέλος της Επτροπής Τουρισμού για την μετακίνηση της στην Αυστρία απο 17/3/2019 ως 21/3/2019ΩΠΦΞΩΕ0-ΒΦΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1617
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:54:34Απόφαση αρίθμ: 328/ 2019ΩΓΞΕΩΕ0-ΜΟΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1623
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:44:23Ηχητική κάλυψη για τον εορτασμό της 7ης Μαρτίου και της 25ης Μαρτίου6ΥΨΟΩΕ0-ΨΕΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1621
04/03/2019 02:00:0004/03/2019 09:15:10Απόφαση αρίθμ. 319/ 20196Ν1ΧΩΕ0-ΩΣΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1519
04/03/2019 02:00:0004/03/2019 14:07:10Ανάθεση υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης για τον εορτασμό της 7ης Μαρτίου και της 25ης Μαρτίου (Εξειδίκευση με την αποφαση ΔΣ 24/2019)Ω48ΧΩΕ0-ΑΦΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1563
04/03/2019 02:00:0004/03/2019 11:45:14Προμήθεια διαφόρων ειδών υγιεινής και καθαριότητας εσωτερικών χώρων Δήμου Καρπάθου για το έτος 20196ΩΟΚΩΕ0-ΜΒΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1553
04/03/2019 02:00:0004/03/2019 14:12:08Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Ανάθεση υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης για τον εορτασμό της 7ης Μαρτίου και της 25ης Μαρτίου781ΜΩΕ0-Ρ5ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1568
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 14:05:48Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια διαφόρων ειδών υγιεινής και καθαριότητας εσωτερικών χώρων Δήμου Καρπάθου για το έτος 2019Ω5ΗΥΩΕ0-ΨΕ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1258
28/02/2019 02:00:0028/02/2019 12:32:46Απευθείας Ανάθεση: Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών αλληλογραφίας Δήμου και αποστολή λοιπού υλικού (τουριστικού) σε τουριστικές εκθέσεις6Β1ΦΩΕ0-Ε0ΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1452
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 12:23:38Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Εκτέλεση Εργασιών Περισυλλογή και διαφύλαξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων679ΧΩΕ0-ΖΜΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1275
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 08:43:07ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 261/2019 Θέμα: Περικοπή Αποδοχών μισθοδοσίας λόγω απεργίαςΩΚΥΔΩΕ0-76ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ261/2019
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 12:38:43Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών φροντίδας αδέσποτων ζώωνΩΞ26ΩΕ0-ΝΡΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1276
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 12:32:58Ανάθεση σε δικαστικό 4 επιδόσεων Β΄ ζώνης στην Αθήνα (σχετικό το 961/12-2-2019 έγγραφο νομικής υπηρεσίας)Ω58ΩΩΕ0-ΗΥ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1285
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 11:41:45Αποφαση Αναπλήρωσης λόγω απουσίας, της Πολυχρονίου Σοφίας του Μιχαήλ, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κλάδου ΠΕ Διοικητικών με βαθμό Α, από την Παπαδάκη Φωτεινή του Εμμανουήλ, αναπληρώτρια της κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α΄ για το διάστημα 21-02-2019.ΩΨΒΩΩΕ0-Β9ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1220
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 13:06:13Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών αλληλογραφίας Δήμου και αποστολή λοιπού υλικού (τουριστικού) σε τουριστικές εκθέσεις συνολικό ποσό 12.356,60. Ποσό δέσμευσης έτους 2019: 9.782,31 και ποσό δέσμευσης έτους 2020: 2.574,29 (Απόφαση Δημάρχου 258/21-02-2019 ΨΠΘΟΩΕ0-ΨΞΩ)ΩΒΠΦΩΕ0-ΔΕΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1228
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 13:28:32«Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών αλληλογραφίας Δήμου και αποστολή λοιπού υλικού (τουριστικού) σε τουριστικές εκθέσεις»Ω7ΦΞΩΕ0-ΞΝΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1230
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 12:30:41Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών αλληλογραφίας Δήμου και αποστολή λοιπού υλικού (τουριστικού) σε τουριστικές εκθέσειςΨΠΘΟΩΕ0-ΨΞΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1227
20/02/2019 02:00:0020/02/2019 11:46:32ΑΠΟΦΑΣΗ Ανάθεσης στον υπάλληλο Μηνακάκη Γεώργιο του Πολυχρόνη, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ με βαθμό Α΄, την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.6ΛΤΠΩΕ0-ΘΟ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1186
20/02/2019 02:00:0020/02/2019 11:52:24ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τον υπάλληλο Μηνακάκη Γεώργιο του Πολυχρόνη ο οποίος ορίστηκε λόγω αναγκών οι οποίες δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν στα πλαίσια του κανονικού ωραρίου για το διάστημα από 20 /2/2019 έως 28/2/2019.ΩΓΗΝΩΕ0-2Α2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1187
19/02/2019 02:00:0020/02/2019 12:47:27Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσηςΩΛΘΡΩΕ0-ΧΟΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1177
19/02/2019 02:00:0019/02/2019 11:26:06Προμήθεια διαφόρων ειδών υγιεινής και καθαριότητας εσωτερικών χώρων Δήμου Καρπάθου για το έτος 2019ΩΘ0ΑΩΕ0-1Υ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1168
19/02/2019 02:00:0019/02/2019 10:04:00Ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάςΩ191ΩΕ0-Ψ4ΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1155
19/02/2019 02:00:0019/02/2019 10:02:38Απόφαση αρίθμ. 241 / 2019 - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΨΕΠΦΩΕ0-7Ξ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1154
18/02/2019 02:00:0018/02/2019 13:27:14Αναπλήρωση λόγω απουσίας, της Πολυχρονίου Σοφίας του Μιχαήλ, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών ΥπηρεσιώνΨΚΖΜΩΕ0-6ΕΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1078
18/02/2019 02:00:0018/02/2019 13:54:57ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ αρίθμ. 239/2019 Εξαίρεση υπαλλήλου διαδικασίας υπηρεσίας63Α4ΩΕ0-ΥΥΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1146
18/02/2019 02:00:0018/02/2019 13:06:39Εκτέλεση Εργασιών Περισυλλογή και διαφύλαξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων7582ΩΕ0-ΩΦ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1141
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:36:43Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου (Σύμβαση με αρ. πρωτ. 8290/8-11-2018)6ΑΤΦΩΕ0-Ζ9ΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1070
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:07:45ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 201864ΜΠΩΕ0-ΖΥ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1066
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:20:22Εργασίες παρακολούθησης διπλογραφικού συστήματος Δήμου Καρπάθου σύμβαση απο 1/9/2018 ως 31/8/2019 (Αρ. πρωτ. 6263/31-8-2018)ΩΘ4ΑΩΕ0-ΒΤΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1067
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:26:08Εργασίες παρακολούθησης κυκλώματος ΦΠΑ στην υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου απο 1/9/2018 ως 31/8/2019 (Αρ. πρωτ. σύμβασης 6263/31-8-2018)61ΣΔΩΕ0-ΞΜ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1068
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:32:49Ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Σύμβαση με αρ. πρωτ. 8080/1-11-2018)Ψ264ΩΕ0-5Λ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1069
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:50:41Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής της με αρ. πρωτ. Π2α/οικ.2673/29-08-2001 Κ.Υ.Α. «Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας6ΞΛΗΩΕ0-ΡΣΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1075
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:47:44Υπηρεσίες ελεγκτή ορκωτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 201869ΘΙΩΕ0-ΑΗΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1071
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 13:17:18Δαπάνες για την παγκόσμια ημέρα τουρισμού 27/9/2018 (η ανάθεση έγινε το 2018)6ΕΦ9ΩΕ0-ΖΡΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1072
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 11:16:40ΑναπλήρωσηΠροϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών6Π9ΔΩΕ0-Ξ06ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1007
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 14:35:38ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)ΩΤΛ7ΩΕ0-5ΔΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1032
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 14:58:15ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)ΩΗΙΙΩΕ0-5Ω1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1035
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:00:39ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)62ΥΛΩΕ0-ΝΙ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1036
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 14:38:12ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)6Ρ29ΩΕ0-ΧΤ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1033
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 14:11:32ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)6ΙΗΨΩΕ0-ΒΕ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1029
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 14:29:47ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)ΨΤΜ6ΩΕ0-ΘΩΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1031
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 14:17:03Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕΨ1Η4ΩΕ0-8Μ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1030
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 14:03:25ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)ΨΛ07ΩΕ0-ΟΑΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1028
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 11:24:37ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 11/12/2018 ΕΩΣ 31/12/2018Ω6ΠΣΩΕ0-ΡΙΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1015
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:10:57ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)ΩΧΡΡΩΕ0-Ζ4ΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1039
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:07:29ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)ΩΥΑΚΩΕ0-ΡΩ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1038
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 14:55:40ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)6ΛΡ0ΩΕ0-Υ5ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1034
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:13:25ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)9ΞΤΨΩΕ0-4ΛΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1040
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:22:28ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)6ΘΩ8ΩΕ0-2ΛΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1042
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:24:59ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)9Φ1ΞΩΕ0-ΠΜΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1043
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:27:26ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)Ω5ΔΗΩΕ0-9ΣΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1044
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:29:51ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)ΩΤΛΛΩΕ0-ΚΛ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1045
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:31:59ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)ΩΗΙΑΩΕ0-ΓΥΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1046
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:40:28ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ 7/2018)7ΝΥΛΩΕ0-887ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1047
14/02/2019 02:00:0015/02/2019 11:43:40ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)6ΜΑΖΩΕ0-0ΩΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1037
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:19:26ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)Ψ9ΠΥΩΕ0-ΕΑΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1041
11/02/2019 02:00:0011/02/2019 11:11:41Απόφαση αρίθμ. 176 / 201967Π9ΩΕ0-ΗΒ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ933
08/02/2019 02:00:0008/02/2019 09:16:46ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 167 / 2019ΩΑΗΛΩΕ0-Χ4ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ882
08/02/2019 02:00:0008/02/2019 09:56:38ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 166 / 2019ΩΑΣ7ΩΕ0-ΑΜ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ881
08/02/2019 02:00:0008/02/2019 10:01:21Απόφαση αρίθμ: 172/ 2019ΩΗ1ΙΩΕ0-7ΒΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ881
07/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:27:56ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 169/ 2019ΨΦΔΛΩΕ0-ΠΒΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ884
07/02/2019 02:00:0004/03/2019 09:35:21ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 170/ 2019ΩΔ4ΖΩΕ0-6Ψ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ885
07/02/2019 02:00:0004/03/2019 09:27:09ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 168 / 2019 Ο Δήμαρχος ΚαρπάθουΨΖΕΗΩΕ0-ΔΤΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ883
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 14:44:13ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 165 / 2018 Ο Δήμαρχος Καρπάθου6ΚΓΕΩΕ0-7ΚΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ880
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 13:28:04Προμήθεια καυσίμων Συνολικό ποσό κωδικού 7.746,60 Ποσό έτους 2019:6.400 Ποσό 2020: 1.346,60 Απόφαση Δημάρχου Πολυετους υποχρέωσης 161/20196Ω8ΨΩΕ0-ΛΓΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ859
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 13:26:32Προμήθεια καυσίμων Συνολικό ποσό κωδικού 30.6641 82.500€ Ποσό έτους 2019: 45.000 Ποσό 2020: 37.500 Αποφαση Δημάρχου 161/2019Ω9ΞΗΩΕ0-ΛΓ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ858
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 13:24:13Προμήθεια καυσίμων συνολικό ποσό κωδικού 67.500€ Ποσό δέσμευσης έτους 2019: 25.000 Ποσό 2020: 42.500 (Απόφαση Δημάρχου 161/2019 ΑΔΑ: 6Γ2ΑΩΕ0-ΤΟ5)ΩΙΤΗΩΕ0-ΖΕΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ857
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 12:25:28Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ6Γ2ΑΩΕ0-ΤΟ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ856
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 11:34:28απόφαση εκτελεστικής επιτροπής αριθ. 4/2019 - εισήγηση για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος δήμου Καρπάθου έτους 2019Ω5ΠΨΩΕ0-3Γ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 11:32:22πίνακας θεμάτων συνεδρίασης εκτελεστικής επιτροπήςΨΒ39ΩΕ0-179ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ866
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 09:28:07Απόφαση 159/2019 δημάρχου - Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας: Aνέλκυση και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος με γερανόΩΒ83ΩΕ0-6ΝΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ846
06/02/2019 02:00:0006/02/2019 09:25:31Απόφαση 156/2019 Δημάρχου - Απευθείας Ανάθεση: Προμήθειας λιπαντικών έτους 2019ΩΙΙΩΩΕ0-ΓΜΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ809
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 13:00:03ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 141 / 2019 Ο Δήμαρχος Καρπάθου,Ψ9ΚΚΩΕ0-ΗΑ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ670
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 13:07:40Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κτιρίωνΩΡΙ9ΩΕ0-ΚΜΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ733
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 13:10:37Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κτιρίωνΨ79ΑΩΕ0-ΦΚΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ732
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 13:13:36Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος Σχολείων -Γηπέδων6Ψ3ΒΩΕ0-ΘΗΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ734
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 13:16:17Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος καθαριοτητας και ηλεκτροφωτισμουΨΣ37ΩΕ0-ΙΟ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ735
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 13:21:22Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος ύδρευσης αποχέτευσης άρδευσηςΨΚ5ΞΩΕ0-ΔΙΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ736
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 13:25:25Προμήθεια γάλακτος απο συνεχιζόμενη σύμβαση 6298/3-9-2018 (18SYMV003631190 2018-09-03)ΩΛ0ΡΩΕ0-7ΗΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ737
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 13:28:59Τιμολόγια έτους 2018 βαση της αριθ.6298/3-9-2018 σύμβασης6ΟΘΔΩΕ0-393ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ738
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 14:04:45Αποστολή αλληλογραφιας βαση συνεχιζομενης συμβασης 1607/28-2-2019 (18SYMV002738970 2018-03-01)6ΑΔΚΩΕ0-5ΛΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ752
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 14:06:36Τιμολογια έτους 2018 (129977- 148034-163995)ΩΔΩ7ΩΕ0-Λ7ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ753
30/01/2019 02:00:0030/01/2019 13:35:14Απόφαση 139-2019 δημάρχου Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της Προμήθειας - Σωλήνων και Εξαρτημάτων Ύδρευσης6Τ6ΘΩΕ0-ΘΡ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ631
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 10:04:00Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης έδρας Δήμου και ΤΚ έτους 2019Ω130ΩΕ0-1ΞΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ586
25/01/2019 02:00:0025/02/2019 19:53:37απόφαση εκτελεστικής επιτροπής 3/201960ΓΣΩΕ0-3ΚΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3
25/01/2019 02:00:0026/01/2019 11:15:08Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της Προμήθειας: Λιπαντικών έτους 2019ΩΘ4ΑΩΕ0-ΥΣΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ539
25/01/2019 02:00:0025/01/2019 13:39:22απόφαση εκτελεστικής επιτροπής 2/2019Ψ9ΩΚΩΕ0-Ρ9ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2
25/01/2019 02:00:0025/01/2019 13:38:03πίνακας θεμάτων εκτελεστικής επιτροπήςΨΟΡ5ΩΕ0-Σ79ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ556
25/01/2019 02:00:0025/01/2019 13:30:07ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1246ΙΚ1ΩΕ0-208ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ555
25/01/2019 02:00:0025/01/2019 11:23:45πρόσκληση εκτελεστικής επιτροπής6ΩΔ5ΩΕ0-Φ43ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ547
24/01/2019 02:00:0026/01/2019 11:13:10Προμήθεια λιπαντικών έτους 201968Τ0ΩΕ0-ΞΗ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ513
24/01/2019 02:00:0024/01/2019 10:33:40ΘΕΜΑ: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 118 / 2018Ω7ΦΟΩΕ0-ΘΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ494
22/01/2019 02:00:0022/01/2019 15:58:25Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση δικηγόρου ∆ήμου για τον προσδιορισμό της 1) απο 19/12/2018 με αυξων αριθμό κατάθεσης 17/2018 έφεσης του ∆ήμου μας κατά ∆έαποινας συζ. Κωνσταντίνου Καζηλιέρη και 2)της με αριθ.12/2018 οριστικής απόφασης του Ερηνοδικείου Καρπάθου (Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών)6ΛΥ5ΩΕ0-1ΚΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ445
21/01/2019 02:00:0021/01/2019 10:37:04Απόφαση αρίθμ. 111 / 2019 - Αναπλήρωση προϊσταμένης Διεύθυνσης6ΝΜΓΩΕ0-ΖΧΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ388
18/01/2019 02:00:0018/01/2019 11:12:37Αριθμός απόφασης 103 - Αναπλήρωση Δημάρχου6ΡΓΟΩΕ0-ΚΤΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ332
15/01/2019 02:00:0015/01/2019 14:06:03Ανάθεση στην εφημερίδα της δημοσίευσης ληξιάρχου 2019ΩΩΒΥΩΕ0-ΥΓΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ263
15/01/2019 02:00:0015/01/2019 12:33:58Απευθείας Ανάθεση: Υπηρεσίας Συντήρηση και επισκευή τοπογραφικού μηχανήματος αποτυπώσεωνΨΦΑ9ΩΕ0-Ψ19ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ259
15/01/2019 02:00:0015/01/2019 11:37:47ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2018ΩΞΛΦΩΕ0-ΖΜΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9606
14/01/2019 02:00:0014/01/2019 15:56:20Ανάθεση δημοσίευσης ΣΟΧ 2/2018 Δήμου ΚαρπάθουΨΥ6ΤΩΕ0-ΓΟΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ233
14/01/2019 02:00:0014/01/2019 15:54:19Ανάθεση δημοσίευσης ΣΟΧ 2/2018 Δήμου Καρπάθου9ΕΕ0ΩΕ0-Τ99ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ232
14/01/2019 02:00:0014/01/2019 13:05:59ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝΨΜ5ΣΩΕ0-Ν09ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ231
14/01/2019 02:00:0014/01/2019 13:02:33ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ 8/ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ66ΚΜΩΕ0-Ν3ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ230
14/01/2019 02:00:0014/01/2019 12:58:48ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ 8/ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΩΟΙΞΩΕ0-ΔΦΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ229
14/01/2019 02:00:0014/01/2019 10:34:00Απόφαση δημάρχου 41 - ορισμός μέλους εκτίμησης ακινήτων6ΝΓΧΩΕ0-Ξ3ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ182
11/01/2019 02:00:0011/01/2019 12:07:54Απόφαση αρ. 36-2019 Δημάρχου -Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας: Συντήρηση και επισκευή τοπογραφικού μηχανήματος αποτυπώσεων6ΑΕΕΩΕ0-ΥΥΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ168
10/01/2019 02:00:0010/01/2019 13:29:30ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝΩ10ΜΩΕ0-ΙΦΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ148
09/01/2019 02:00:0009/01/2019 13:15:20Απόφαση αρ. 18 Δημάρχου - Επίδοση του Δικογράφου της αιτήσεως αναιρέσεως για την υπόθεση Εμμανουήλ ΦραγκούληΩΗ66ΩΕ0-79ΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ87
09/01/2019 02:00:0009/01/2019 13:13:46ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΨΞΚΡΩΕ0-2ΔΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ82
09/01/2019 02:00:0009/01/2019 11:21:05ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 13 / 2019 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧ. ΠΡΑΚΡ. 20196ΖΥΡΩΕ0-Α9ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67
02/01/2019 02:00:0002/01/2019 10:22:27Απόφαση αρίθμ. 1/2019 - Αναπλήρωση Προϊσταμένου Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου6ΨΦΝΩΕ0-ΡΧ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3