Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/8/23

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/8/23

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 22η του μηνός Αυγούστου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.,,..

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/8/23

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/8/23

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω email, την 17η του μηνός Αυγούστου 2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., με...

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/8/2023

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/8/2023

Την 7η Αυγούστου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα::..

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιουλίου 2023

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔήμουΚαρπάθου,ηοποίαθαπραγματοποιηθεί(μέσω email), την 26η του μηνός Ιουλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 τουν. 3852/2010...

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/7/2023

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/7/2023

Την 25η Ιουλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. καλείστε να μετέχετε στην 16η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:..

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/7/2023

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/7/2023

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 28η του μηνός Ιουλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ.,..

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/7/2023

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/7/2023

Την 19η Ιουλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:..

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 Ιουλίου 2023

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί (μέσω email), την 07η του μηνός Ιουλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.,....