Πρόσληψη προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δ. Καρπάθου

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δ. Καρπάθου

..ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καρπάθου, ...

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/8/23

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/8/23

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 22η του μηνός Αυγούστου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.,,..

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/8/23

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/8/23

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω email, την 17η του μηνός Αυγούστου 2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., με...

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/8/2023

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/8/2023

Την 7η Αυγούστου 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα::..

ΑΝΑΚ. ΣΟΧ 1/2023 ΚΩΔ 102: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚ. ΣΟΧ 1/2023 ΚΩΔ 102: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

...Την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών με κάλυψη της δαπάνης από ...

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιουλίου 2023

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔήμουΚαρπάθου,ηοποίαθαπραγματοποιηθεί(μέσω email), την 26η του μηνός Ιουλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 τουν. 3852/2010...

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/7/2023

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/7/2023

Την 25η Ιουλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. καλείστε να μετέχετε στην 16η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:..