ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2017 με ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2017 με ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ανακοινώνει ότι, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προβαίνει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32, παρ. 2α, του Ν. 4412/2017, για την επιλογή αναδόχου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2) Την παρ. 4 και 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων πλατειών Δημου Καρπάθου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων πλατειών Δημου Καρπάθου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό για τις ομάδες 1 & 2, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με την προϋπόθεση τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών της αρχικής διακήρυξης 535/2016 και της απόφασης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής δρόμων πλατειών Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής δρόμων πλατειών Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό για τις ομάδες 1&2, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με την προϋπόθεση τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών της αρχικής διακήρυξης 536/2016 και της απόφασης Δημάρχου με αριθμό

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής δρόμων, πλατειών κοινόχηστων χώρων έδρας Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής δρόμων, πλατειών κοινόχηστων χώρων έδρας Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με την προϋπόθεση τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην 535/2016 Απόφαση Δημάρχου, για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια χλοοτάπητα στο Γήπεδο Πηγαδίων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια χλοοτάπητα στο Γήπεδο Πηγαδίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» Συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 16.122,22€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Ο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Προσλήψεις στον Δήμο Καρπάθου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Προσλήψεις στον Δήμο Καρπάθου

O ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καρπάθου, που εδρεύει στην Κάρπαθο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαγωνισμός για την κατασκευή πεζόδρομου ΑΦΩΤΗ – ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαγωνισμός για την κατασκευή πεζόδρομου ΑΦΩΤΗ – ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΦΩΤΗ – ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ» με προϋπολογισμό € 49.997,98 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαγωνισμός για συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαγωνισμός για συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΔ» με προϋπολογισμό € 60.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που