ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια καυσίμων για τον Δήμο Καρπάθου του έτους 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια καυσίμων για τον Δήμο Καρπάθου του έτους 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗΝ Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Καυσίμων του Δήμου Kαρπάθου για το έτος 2018 με εκτιμώμενη αξία 118.941,66 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Κατασκευές βάσεων στήριξης αιθουσών διδασκαλίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Κατασκευές βάσεων στήριξης αιθουσών διδασκαλίας

Ο ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Κατασκευές βάσεων στήριξης αιθουσών διδασκαλίας” με αριθμό μελέτης: 119/2017 και με κριτήριο κατακύρωσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Κατασκευή ύδρευσης αποχέτευσης στις προκατασκευασμένες αίθουσες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Κατασκευή ύδρευσης αποχέτευσης στις προκατασκευασμένες αίθουσες

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Κατασκευή ύδρευσης αποχέτευσης στις προκατασκευασμένες αίθουσες” με αριθμό μελέτης: 121/2017 και

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

O ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2017 με ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2017 με ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ανακοινώνει ότι, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προβαίνει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32, παρ. 2α, του Ν. 4412/2017, για την επιλογή αναδόχου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2) Την παρ. 4 και 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων πλατειών Δημου Καρπάθου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δρόμων πλατειών Δημου Καρπάθου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό για τις ομάδες 1 & 2, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με την προϋπόθεση τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών της αρχικής διακήρυξης 535/2016 και της απόφασης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής δρόμων πλατειών Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής δρόμων πλατειών Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό για τις ομάδες 1&2, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με την προϋπόθεση τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών της αρχικής διακήρυξης 536/2016 και της απόφασης Δημάρχου με αριθμό

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής δρόμων, πλατειών κοινόχηστων χώρων έδρας Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης επισκευής δρόμων, πλατειών κοινόχηστων χώρων έδρας Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με την προϋπόθεση τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην 535/2016 Απόφαση Δημάρχου, για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια χλοοτάπητα στο Γήπεδο Πηγαδίων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια χλοοτάπητα στο Γήπεδο Πηγαδίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» Συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 16.122,22€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Ο