ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων δημοτικής ενότητας Καρπάθου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων δημοτικής ενότητας Καρπάθου

Ο Δήμος Καρπάθου Νομού Δωδεκανήσου ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την, με Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» εκτιμώμενης αξίας € 20.000,00 (με Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, σε θέματα τουρισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, σε θέματα τουρισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής Αρχής, απόφοιτου Π.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Κατασκευή δύο (2) διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων στις θέσεις Απέρι και Μενετές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Κατασκευή δύο (2) διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων στις θέσεις Απέρι και Μενετές

Ο Δήμος Καρπάθου Νομού Δωδεκανήσου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Προμήθεια υλικών συντήρησης – επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων έδρας δήμου και Τ.Κ. έτους 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Προμήθεια υλικών συντήρησης – επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων έδρας δήμου και Τ.Κ. έτους 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ το συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ 2018»  με υποβολή σφραγισμένων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια καυσίμων για τον Δήμο Καρπάθου του έτους 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια καυσίμων για τον Δήμο Καρπάθου του έτους 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗΝ Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Καυσίμων του Δήμου Kαρπάθου για το έτος 2018 με εκτιμώμενη αξία 118.941,66 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Κατασκευές βάσεων στήριξης αιθουσών διδασκαλίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Κατασκευές βάσεων στήριξης αιθουσών διδασκαλίας

Ο ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Κατασκευές βάσεων στήριξης αιθουσών διδασκαλίας” με αριθμό μελέτης: 119/2017 και με κριτήριο κατακύρωσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Κατασκευή ύδρευσης αποχέτευσης στις προκατασκευασμένες αίθουσες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Κατασκευή ύδρευσης αποχέτευσης στις προκατασκευασμένες αίθουσες

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Κατασκευή ύδρευσης αποχέτευσης στις προκατασκευασμένες αίθουσες” με αριθμό μελέτης: 121/2017 και

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

O ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς