Πρόσκληση για υποβολή προφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας περισυλλογής ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του Δήμου Καρπάθου

Πρόσκληση για υποβολή προφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας περισυλλογής ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του Δήμου Καρπάθου

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή της υπηρεσίας περισυλλογής ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του Δήμου Καρπάθου. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ παραχώρησης μιας θέσης περιπτέρου σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ παραχώρησης μιας θέσης περιπτέρου σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Καρπάθου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΕΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΕΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΚΑΡΠΑΘΟΥ  Κάρπαθος, 17-01-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΕΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπάθου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων δημοτικής ενότητας Καρπάθου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων δημοτικής ενότητας Καρπάθου

Ο Δήμος Καρπάθου Νομού Δωδεκανήσου ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την, με Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» εκτιμώμενης αξίας € 20.000,00 (με Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, σε θέματα τουρισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, σε θέματα τουρισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής Αρχής, απόφοιτου Π.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Κατασκευή δύο (2) διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων στις θέσεις Απέρι και Μενετές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Κατασκευή δύο (2) διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων στις θέσεις Απέρι και Μενετές

Ο Δήμος Καρπάθου Νομού Δωδεκανήσου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Προμήθεια υλικών συντήρησης – επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων έδρας δήμου και Τ.Κ. έτους 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Προμήθεια υλικών συντήρησης – επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων έδρας δήμου και Τ.Κ. έτους 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ το συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ 2018»  με υποβολή σφραγισμένων