Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (από 1/1/2019 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
26/09/2022 03:00:0026/09/2022 09:46:05196-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών (Ομάδας Β΄ λιπαντικών)6Θ42ΩΕ0-54ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ196-2022
22/09/2022 03:00:0022/09/2022 12:44:59205-2022 Απόφαση της Ο.Ε με θέμα: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»97Ε7ΩΕ0-8ΙΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ205-2022
22/09/2022 03:00:0022/09/2022 12:37:39204-2022 Απόφαση της Ο.Ε με θέμα: «Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής».9Ρ74ΩΕ0-05ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ204-2022
21/09/2022 03:00:0021/09/2022 14:10:46203-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή σχεδίων και τευχών δημοπράτησης μελέτης για το έργο: "Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίου ΕΠΑΛ Καρπάθου" Κτίριο Γυμνασίου ‐ ΕΠΑΛ Πηγαδίων Καρπάθου97Υ9ΩΕ0-ΟΣΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ203-2022
21/09/2022 03:00:0021/09/2022 13:59:02192-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Παραπομπής ή μη Εξωδικαστικού Συμβιβασμού954ΩΩΕ0-ΠΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ192-2022
20/09/2022 03:00:0020/09/2022 14:45:21190/2022 Απόφαση τη Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 1.Έγκριση της αρίθμ. 23/2022 απόφασης του ΚΟΠΑΠ με θέμα «Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ έτους 2022».6ΑΥ6ΩΕ0-Γ5ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ190-2022
20/09/2022 03:00:0020/09/2022 09:21:52189/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το 2022.6Ι14ΩΕ0-ΙΗΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ189-2022
19/09/2022 03:00:0019/09/2022 15:43:00Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 179/2022 με θέμα: Λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για το έργο «Επέκταση Δ.Φ. από την επαρχιακή οδό Ολύμπου – Σπόων έως την περιοχή Πέι της ΔΕ Ολύμπου Δήμου Καρπάθου»ΡΡΙ6ΩΕ0-5ΞΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ179
19/09/2022 03:00:0019/09/2022 15:36:59Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 176/2022 με θέμα: Έγκριση για το κατεπείγον της ΣυνεδρίασηςΩΥΩ5ΩΕ0-Θ93ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ176
19/09/2022 03:00:0019/09/2022 13:05:35198/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Διόρθωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 76/2022 μόνο ως προς το ποσό κατακύρωσης.6Θ15ΩΕ0-ΔΡΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ198-2022
19/09/2022 03:00:0019/09/2022 11:25:31197/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:Υποβολή για έγκριση των Πρακτικών 1 και 2 του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»64ΕΒΩΕ0-Χ1ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ197-2022
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 12:29:16185/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης6Π07ΩΕ0-Π64ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ185-2022
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 12:37:17186/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 140/2022 με θέμα «Συμπλήρωση απόφασης 63-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου»ΨΒΓ1ΩΕ0-ΨΡΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ186-2022
16/09/2022 03:00:0016/09/2022 12:47:28187/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: Συμπλήρωση της απόφασης 140/2022 με θέμα «Συμπλήρωση απόφασης 63-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου»9ΠΝ4ΩΕ0-5Α5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ187-2022
15/09/2022 03:00:0015/09/2022 13:33:37194/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόφασης Δημάρχου 941/2022 και Ανάθεση υπηρεσίας για τον καθαρισμό ζωνών πυρασφάλειας ΔΕ Καρπάθου και για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης).194 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑΨΟΕ4ΩΕ0-ΩΩΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ194-2022
15/09/2022 03:00:0015/09/2022 10:04:36ΑΠΟΦΑΣΗ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡ.188/2022 ΜΕ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2023.6ΞΦ0ΩΕ0-ΤΒ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ188-2022
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 13:31:24ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.177-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ " ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ΄'.65ΘΓΩΕ0-ΗΔ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ183
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 13:27:32ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣΨΗΟΚΩΕ0-Υ61ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ181
09/09/2022 03:00:0009/09/2022 13:23:45ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 178-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2022.6168ΩΕ0-1ΗΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ184
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 13:55:46Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 178/2022 με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το 20229ΥΠΣΩΕ0-Θ4ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ178
08/09/2022 03:00:0008/09/2022 13:51:50Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 177/2022 με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.6ΝΥ8ΩΕ0-3Ν6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ177
06/09/2022 03:00:0006/09/2022 15:57:58Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 167/2022 με θέμα: Ανάθεση υπηρεσίας για τον καθαρισμό ζωνών πυρασφάλειας ΔΕ Καρπάθου και για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης).ΩΝ3ΠΩΕ0-ΓΛΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ167
01/09/2022 03:00:0001/09/2022 16:15:59Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 174/2022 με θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».ΨΕΚ0ΩΕ0-ΒΚΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ174
01/09/2022 03:00:0001/09/2022 10:45:18Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 172/2022 με θέμα: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 20226ΗΦΟΩΕ0-ΤΦΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ172
29/08/2022 03:00:0029/08/2022 13:48:10Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 180/2022 με θέμα: Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης).ΩΧΩΓΩΕ0-76ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ180
26/08/2022 03:00:0026/08/2022 09:53:33Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 169/2022 με θέμα: Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεων «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2021, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» και «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»6ΦΠΑΩΕ0-ΗΟ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ169
26/08/2022 03:00:0026/08/2022 10:02:32Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 173/2022 με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδού εντός ορίων οικισμού Μυρτώνα»Ψ1Δ1ΩΕ0-9ΕΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ173
18/08/2022 03:00:0018/08/2022 15:22:28Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 171/2022 με θέμα: Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για επιχορήγηση Α.Σ. Καρπάθου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»9ΤΦΒΩΕ0-Σ7ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ171
18/08/2022 03:00:0018/08/2022 15:13:47Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 175/2022 με θέμα: Έγκριση Πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Δ.Ε. Καρπάθου»9ΟΧΡΩΕ0-Ν1ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ175
16/08/2022 03:00:0017/08/2022 09:08:19Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 168/2022 με θέμα: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και διακήρυξης του έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου και παραλίας ΔΕ Πηγαδίων Καρπάθου» και καθορισμός των όρων δημοπράτησής του.ΡΙΒΜΩΕ0-ΔΜΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ168
12/08/2022 03:00:0012/08/2022 15:11:38Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 166/2022 με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Β’ τριμήνου 2022.ΩΥΜΑΩΕ0-ΚΨΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ166
10/08/2022 03:00:0011/08/2022 11:57:02Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 170/2022 με θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Καρπάθου και της «Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής» για την Πράξη «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου» και έγκριση σχεδίου ΠρογραμματικήςΩΝΤΚΩΕ0-Β61ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ170
10/08/2022 03:00:0010/08/2022 12:13:46Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 165/2022 με θέμα: "Ακύρωση των 186/2021 και 202/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου"6ΑΞ6ΩΕ0-ΤΑΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ165
08/08/2022 03:00:0008/08/2022 16:41:21Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 161/2022 με θέμα: Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της Συνεδρίασης6ΛΠ5ΩΕ0-ΛΡ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ161
05/08/2022 03:00:0005/08/2022 16:24:47Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 164/2022 με θέμα: "Προμήθεια καυσίμων λόγω κατεπείγοντος για λόγους δημόσιας υγείας, άρθρο 32 Ν. 4412/2016"ΨΡΥΝΩΕ0-4Δ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ164
05/08/2022 03:00:0005/08/2022 16:19:19Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 162/2022 με θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών για την προμήθεια καυσίμων με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση Άρθρο 32 Ν. 4412/2016 Λόγω άγονου διαγωνισμούΩΧΣΛΩΕ0-ΝΔ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ162
04/08/2022 03:00:0004/08/2022 15:11:20Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Προμήθειας Καυσίμων λόγω κατεπείγοντος για λόγους δημόσιας υγείας, άρθρο Ν. 4412/201663ΤΝΩΕ0-ΜΧ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ163/2022
21/07/2022 03:00:0021/07/2022 12:01:49Λήψη Απόφασης για σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΠΦ0ΩΕ0-1Τ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ157/2022
21/07/2022 03:00:0021/07/2022 12:02:45Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περί τροποποίησης της 503/21-1-2021 Σύμβασης Προμήθειας Καυσίμου (ως προς το ποσό)ΨΞΨΓΩΕ0-Ζ6ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ156/2022
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:21:41ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 154-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για επιχορήγηση Α.Σ. Απερίου Καρπάθου «ΠΡΟΤΕΥΣ».Ψ6Μ3ΩΕ0-86ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ154
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:19:24ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 153-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού έτους 2021 Α.Σ. Απερίου Καρπάθου «ΠΡΟΤΕΥΣ».Ψ8ΔΑΩΕ0-Γ6ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ153
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:17:15ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 152-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού έτους 2021 Α.Σ. Καρπάθου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»6ΣΗΦΩΕ0-ΣΒΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ152
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:14:57ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 151-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθορισμός ειδικότητας προσωπικού ΙΔ.ΟΧ. στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022.99Θ4ΩΕ0-ΦΩΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ151
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:12:26ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 150-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στην ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: « ΕΠΕΚΤΑΣΗ Δ.Φ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΚΗ ΜΑΕΡΙΑ».90ΟΗΩΕ0-3Ε0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ150
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:10:06ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 149-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της συνεδρίασης.Ψ5ΣΙΩΕ0-ΙΚΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ149
19/07/2022 03:00:0019/07/2022 13:24:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155-2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Δ.Ε. Καρπάθου».6ΘΧ0ΩΕ0-Ι4ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ155
11/07/2022 03:00:0011/07/2022 13:21:48ΑΠΟΦΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ9Θ1ΜΩΕ0-ΛΝΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ146
08/07/2022 03:00:0008/07/2022 15:23:44ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023.ΨΤΞ3ΩΕ0-ΓΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ148
08/07/2022 03:00:0008/07/2022 15:21:46ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Εισήγηση έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης της κατεπείγουσας υπηρεσίας «Υπηρεσίας Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Καρπάθου» ΄Άρθρο 32 Ν. 4412/16 λόγω του κατεπείγοντος.Ρ6ΡΤΩΕ0-ΨΥΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ147
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:17:59Απόφαση αρίθμ. 138-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου Χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής υπαλλήλου Δήμου Καρπάθου.ΨΟΘΟΩΕ0-8ΙΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ138-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:22:16Απόφαση αρίθμ. 140-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συμπλήρωση απόφασης 63-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου.6ΠΝΙΩΕ0-Ν36ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ140-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:16:33Απόφαση αρίθμ. 137-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για μεταφορές εν γένει.ΨΩΑΒΩΕ0-ΔΦΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ137-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:19:00Απόφαση αρίθμ. 139-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για το κατεπείγον την Συνεδρίασης.ΨΖ9ΖΩΕ0-ΛΟΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ139-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:28:19Απόφαση αρίθμ. 144-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση του κατεπείγοντος της ανάθεσης της Υπηρεσίας «Υπηρεσίες Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.ΨΦ0ΠΩΕ0-ΝΟΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ144-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:23:14Απόφαση αρίθμ. 141-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας – Πυρασφάλειας για το έτους 2022.Ψ8ΡΓΩΕ0-76ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ141-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:27:17Απόφαση αρίθμ. 143-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:1) Τροποποίηση της Απόφασης Ο.Ε 9/2022 όσον αφορά το 2ο σκέλος της: Ακύρωση της έγκρισης του κατεπείγοντος της ανάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίας Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» 2) Τροποποίηση της Απόφασης Ο.Ε 59/2022 όσον αφορά το 1ο και 3ο σκέλος της: α) Ακύρωση της έγκρισης της τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Υπηρεσίας Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» β) Ακύρωση του καθορισμού των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης: «Υπηρεσίες Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» 3) Ανάκληση της Απόφασης Ο.Ε 81/2022 που αφορούσε την έγκριση του πρακτικού διαπραγμάτευσης και την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίας Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, προκειμένου να επανεκκινηθεί η όλη διαδικασία σωστά λόγω εκ παραδρομής σφαλμάτων.ΨΒΝΣΩΕ0-9ΚΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ143-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:29:18Απόφαση αρίθμ. 145-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων.99Κ7ΩΕ0-ΞΓΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ145-2022
30/06/2022 03:00:0030/06/2022 11:24:16Απόφαση αρίθμ. 142-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Δ.Ε. Καρπάθου» (Αριθμ. πρόσκλησης 4496/2022).Ψ44ΘΩΕ0-ΚΑΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ142-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:35:01Απόφαση αρίθμ. 126-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Επέκταση Δικτύου Μ.Τ. για την κατασκευή νέου Υ/Σ (1) παροχή Δ.Τ., στην περιοχή «Μιχαλιού Κήπος» Αφιάρτης Μενετών μέχρι την οικία του κ. Cavalaro Constantino στην Κάρπαθο.6ΗΣΣΩΕ0-Ψ2ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ126-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:22:57Απόφαση αρίθμ. 119-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της με αριθμό 3-2022 διαταγής πληρωμής και απόδοσης μισθίου του κ. Δικαστού του Ειρηνοδικείου Καρπάθου κατά του Δήμου Καρπάθου.6ΡΦΝΩΕ0-Α6ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:25:04Απόφαση αρίθμ. 120-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ένταξη Πράξης του Δήμου Καρπάθου Ν. Δωδεκανήσου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».Ψ4ΝΚΩΕ0-ΩΓΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:26:33Απόφαση αρίθμ. 121-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση, αποδοχή και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη παραλιακού πεζόδρομου Πηγαδίων νήσου Καρπάθου.9ΕΘΗΩΕ0-ΘΗΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ121-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:28:04Απόφαση αρίθμ. 122-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικού Έτους 2022 του ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΠΟΡΟΚ).ΨΑ4ΓΩΕ0-9Ψ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ122-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:29:33Απόφαση αρίθμ. 123-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 51,30 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών περί προστίμων ΚΟΚ διμήνου από 2-3-2022 έως 3-5-2022.ΨΤ62ΩΕ0-ΞΣΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ123-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:32:16Απόφαση αρίθμ. 124-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 91.871,20 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών περί Ε΄ Κατανομής έτους 2022 .ΨΛΠΦΩΕ0-7ΩΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ124-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:33:48Απόφαση αρίθμ. 125-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση της Απόφασης του Δημάρχου με αρ. 553/2022 (αρίθμ. πρωτ. 3982/31-5-2022) περί ορισμού δικηγόρου.Ψ7Π7ΩΕ0-ΕΑ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ125-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:47:47Απόφαση αρίθμ. 130-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας τμημάτων αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Καρπάθου της 6-6-2022.9ΒΥ2ΩΕ0-ΥΛΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ130-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:36:53Απόφαση αρίθμ. 127-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ΕΠΕΚΤΑΣΗ Δ.Φ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΟΥ- ΣΠΟΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΪ ΤΗΣ Δ.Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.946ΙΩΕ0-ΡΒ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ127-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:44:24Απόφαση αρίθμ. 129-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου και παραλίας Πηγαδίων Καρπάθου».6Ξ64ΩΕ0-ΒΕΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ129-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:49:10Απόφαση αρίθμ. 131-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση Αγωγού Λυμάτων Βιολογικού, αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε».Ψ7ΥΔΩΕ0-ΖΜΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ131-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:51:30Απόφαση αρίθμ. 132-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών από τον Δήμο Καρπάθου λόγω της μη ύπαρξης επαρκούς προσωπικού. Ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Ψ348ΩΕ0-ΠΧ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ132-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:52:42Απόφαση αρίθμ. 133-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Ορθής Επανάληψης των 239-2020 και 265-2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», του Δήμου Καρπάθου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την Πράξη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ-MIS 5010434 «Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων».ΩΖΓ2ΩΕ0-5Χ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ133-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:54:05Απόφαση αρίθμ. 134-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 925.000,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών περί εσόδων φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2021.ΨΚ07ΩΕ0-Δ00ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ134-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:55:24Απόφαση αρίθμ. 135-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: : Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Καρπάθου.6ΔΗ3ΩΕ0-ΗΔΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ135-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:57:17Απόφαση αρίθμ. 136-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.6Π80ΩΕ0-ΒΛΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ136-2022
24/06/2022 03:00:0024/06/2022 11:58:29Απόφαση αρίθμ. 128-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ΕΠΕΚΤΑΣΗ Δ.Φ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ».9ΚΜΔΩΕ0-0ΦΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ128-2022
21/06/2022 03:00:0021/06/2022 12:27:21Απόφαση αρίθμ. 117-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6Η31ΩΕ0-1ΨΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2022
21/06/2022 03:00:0021/06/2022 12:29:52Απόφαση αρίθμ. 118-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση της 503/21-1-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Ως το ποσό).9ΛΞ3ΩΕ0-ΠΦΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ118-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 10:43:04Απόφαση αρίθμ. 112-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Απερίου.6Θ7ΝΩΕ0-8ΗΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ112-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 11:05:31Απόφαση αρίθμ. 113-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Αγίου Νικολάου ΣπόωνΩΖ1ΚΩΕ0-8ΛΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ113-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 11:01:13Απόφαση αρίθμ. 116-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για σύσταση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Καρπάθου έτους 2022.6ΓΝ7ΩΕ0-ΙΦΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ116-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 10:40:17Απόφαση αρίθμ. 110-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΑΥ0ΩΕ0-ΑΘΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ110-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 10:57:42Απόφαση αρίθμ. 115-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση της αρίθμ. 93-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο έτους 2022ΨΕΛ8ΩΕ0-ΛΘ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ115-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 10:41:38Απόφαση αρίθμ. 111-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού (άρθρο 31 ν.4915/2022) και για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης).ΨΝΠΩΩΕ0-ΩΘ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ111-2022
08/06/2022 03:00:0008/06/2022 10:46:18Απόφαση αρίθμ. 114-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση της αρίθμ. 42-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Καρπάθου οικονομικού έτους 2022.Ψ1Ρ9ΩΕ0-Δ75ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ114-2022
02/06/2022 03:00:0021/06/2022 13:07:16Απόφαση αρίθμ. 101-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση της ανακοπής του Δήμου Καρπάθου που εκδικάζεται την 20-6-2022, μετ’ αναβολή της 9-5-2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου λόγω κωλύματος του δικηγόρου του Δήμου.ΨΞ4ΟΩΕ0-ΚΓΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101-2022
02/06/2022 03:00:0002/06/2022 13:30:57Απόφαση αρίθμ. 100-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή επίδοσης στην Αθήνα Αττικής, για υπόθεση μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και του Εμμανουήλ Φραγκούλη.ΩΣΦΟΩΕ0-7ΝΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100-2022
01/06/2022 03:00:0001/06/2022 10:32:06Απόφαση αρίθμ. 108-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»Ψ7ΠΓΩΕ0-ΑΩΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108-2022
27/05/2022 03:00:0027/05/2022 09:21:13Απόφαση αρίθμ. 103-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση Απόφασης αρ. 85/2022 της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες Συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Διάθεσης και αντλιοστασίων αυτού» με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού.6Χ7ΙΩΕ0-9ΥΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2022
27/05/2022 03:00:0027/05/2022 09:13:27Απόφαση αρίθμ. 106-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση της αρ. 68-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης με θέμα: Αποδοχή πιστώσεων.63ΤΣΩΕ0-ΣΡΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ106-2022
27/05/2022 03:00:0027/05/2022 08:59:00Απόφαση αρίθμ. 105-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση Απόφασης αρ. 67-2022 της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης με θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Πολιτισμικός Οργανισμός Ολύμπου Δ. Καρπάθου (ΠΟΡΟΚ οικ. Έτους 2022).6ΜΟΛΩΕ0-68ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ105-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:36:15Απόφαση αρίθμ. 87-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΕΩΝ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ» με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 Ν. 4412/2016).ΩΣΝ9ΩΕ0-8Ε2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:35:00Απόφαση αρίθμ. 86-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.90ΥΤΩΕ0-ΠΕΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 12:11:30Απόφαση αρίθμ. 102-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση περί διαγραφής τελών νεκροταφείων (αίτηση Πέτρου Περίδη).96ΓΗΩΕ0-4ΝΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ102-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:37:30Απόφαση αρίθμ. 88-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 179,55 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών περί προστίμων ΚΟΚ διμήνου από 4-1-2022 έως 1-3-2022.6ΛΒ0ΩΕ0-Ο45ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ88-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:38:56Απόφαση αρίθμ. 89-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 52.830,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά 1η, 2η και 3η Μηνιαία τακτική επιχ/ση έτους 2022 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 91.871,20 ευρώ σε εκτέλεση της αρίθμ. 24636/2022 χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣ και αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 91.871,20 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά Δ΄ Κατανομή έτους 2022 σε εκτέλεση της αρίθμ. 24760/2022 χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣ.ΩΖΚΙΩΕ0-ΤΤ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ89-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:40:17Απόφαση αρίθμ. 90-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 12.608,06 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022.Ψ4ΧΑΩΕ0-Ο5ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ90-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:42:03Απόφαση αρίθμ. 91-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 45.536,13 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά συμπληρωματική απόφαση για ΚΑΠ μηνός Απριλίου έτους 2022.9ΩΠΙΩΕ0-Ο46ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ91-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 11:43:26Απόφαση αρίθμ. 92-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης για την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» από το Πράσινο ΤαμείοΨ6ΜΑΩΕ0-Ρ1ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 12:04:22Απόφαση αρίθμ. 98-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 20/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου(Μεταβατική Έδρα Καρπάθου).63ΧΓΩΕ0-9ΡΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2022
24/05/2022 03:00:0026/05/2022 13:21:14Απόφαση αρίθμ. 97-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού (3-5-2022) της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών περί παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ».ΨΠ6ΦΩΕ0-Γ39ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ97-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 12:13:33Απόφαση αρίθμ. 109-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων ύδρευσης έτους 2022.ΨΟΥΤΩΕ0-7ΣΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2022
24/05/2022 03:00:0031/05/2022 10:57:28Απόφαση αρίθμ. 95-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για έξοδα παρουσίασης Τουριστικού Προορισμού.Ψ96ΜΩΕ0-30ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ95-2022
24/05/2022 03:00:0008/06/2022 10:59:56Απόφαση αρίθμ. 93-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο έτους 2022.62Ζ3ΩΕ0-0ΓΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ93-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 12:16:57Απόφαση αρίθμ. 107-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συμπλήρωση της αριθμ. 73/2022 απόφαση Ο.Ε.Ψ7ΛΧΩΕ0-545ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2022
24/05/2022 03:00:0014/06/2022 13:16:07Απόφαση αρίθμ. 96-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για την τουριστική προβολή, μέσω καταχωρήσεων σε έντυπα & ηλεκτρονικά μέσα του Δήμου Καρπάθου.67ΩΛΩΕ0-82ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ96-2022
24/05/2022 03:00:0024/05/2022 12:45:59Απόφαση αρίθμ. 99-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Νομική υποστήριξη σε ποινικές υποθέσεις, που προέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων ως Αντιδημάρχου Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Καρπάθου (Σπανός Μιχαήλ).6Δ4ΩΩΕ0-0ΕΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ99-2022
20/05/2022 03:00:0023/05/2022 08:32:56Απόφαση αρίθμ. 94-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόφασης αρίθμ. 441-2022 Δημάρχου Καρπάθου περί έγκρισης εκδήλωσης προς τιμήν του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη και εξειδίκευση πίστωσης.9ΩΞΝΩΕ0-ΕΣ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ94-2022
17/05/2022 03:00:0017/05/2022 11:52:52ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 70-2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου – πρότασης διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος.ΨΙΟΙΩΕ0-4Ω6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 13:49:45ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 84-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ 348/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.Ω3ΝΗΩΕ0-ΧΟΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 10:05:54ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 82-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ: Υποβολή Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών Α τριμήνου 2022.ΨΓΕ6ΩΕ0-ΛΘ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 09:45:04APOFASH 74-2022 O.E. ΘΕΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 319-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.ΩΝ1ΡΩΕ0-6Ξ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 10:00:10ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 77-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2022-2023.Ω2ΣΦΩΕ0-ΠΜ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77
12/05/2022 03:00:0013/05/2022 13:40:15ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 79-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΨ1Α3ΩΕ0-Φ37ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 10:15:03ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ (ΟΠΔ) ΚΟΠΑΠ ΕΤΟΥΣ 2022.ΨΨΟΚΩΕ0-ΚΛ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72
12/05/2022 03:00:0012/05/2022 10:07:56ΑΠΟΘΑΣΗ ΑΡΙΘ. 83-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Α τριμήνου 2022 σωρευτικά.Ψ3ΥΦΩΕ0-4Ο1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 15:30:21ΑΡΙΘ. 75-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ.6ΦΜΝΩΕ0-Π04ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 15:28:14ΑΡΙΘ. 73-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Έγκριση οικονομικών απολογισμών ΚΟΠΑΠ ετών 2019 και 2020.ΩΣΔΟΩΕ0-4ΜΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73
06/05/2022 03:00:0006/05/2022 15:26:04ΑΡΙΘ. 71-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων ΚΟΠΑΠ έτους 2022.91ΓΣΩΕ0-56ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71
04/05/2022 03:00:0027/05/2022 09:28:44Αριθ. 85-2022 Απόφασης Ο.Ε. με θέμα Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για Υπηρεσία Συντήρησης και Λειτουργίας Βιολογικού και Αντλιοστασίων.99ΥΗΩΕ0-ΓΩΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85
04/05/2022 03:00:0004/05/2022 15:11:32Αριθ. 69-2022 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.Ψ62ΒΩΕ0-ΨΟΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69
19/04/2022 03:00:0027/05/2022 09:14:50Απόφαση αρίθμ. 68-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πιστώσεων.964ΤΩΕ0-Θ2ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68-2022
19/04/2022 03:00:0027/05/2022 09:09:26Απόφαση αρίθμ. 67-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ Δήμου Καρπάθου (Π.ΟΡ.Ο.Κ) Οικ. Έτους 2022.6ΧΧ4ΩΕ0-7Κ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67-2022
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 15:01:15ΑΡΙΘ. 62-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης ποσού 300.000 ευρώ που αφορά το έργο ανάπλαση της κεντρικής οδού της πρωτεύουσας της Καρπάθου.6ΗΡ2ΩΕ0-1ΩΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:14:56ΑΡΙΘ. 58-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για συμμετοχή ομάδας εργασίας στην τουριστική έκθεση Μιλάνου.6ΤΑΦΩΕ0-Ψ3ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:01:13ΑΡΙΘ. 48-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.Ω3ΗΩΩΕ0-ΦΜΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:04:13ΑΡΙΘ. 49-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης από ΚΑΠ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.Ω29ΛΩΕ0-Ω35ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 15:03:32ΑΡΙΘ. 63-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου.6ΦΜΚΩΕ0-29ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:10:08ΑΡΙΘ. 56-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Εισήγηση για έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΕΩΝ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ .» με την διαδικασία του κατεπείγοντος (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016).64ΔΜΩΕ0-ΗΑ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:13:12ΑΡΙΘ. 57-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για την ημερίδα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη».Ψ3Ε6ΩΕ0-ΦΜ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:06:28ΑΡΙΘ. 50-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων.9ΛΒΓΩΕ0-Γ53ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:17:05ΑΡΙΘ. 59-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Ματαίωση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της Υπηρεσίας «Υπηρεσίες Επισκευής Αντλιοστασίων βιολογικού Δήμου Καρπάθου» λόγω τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.65ΦΛΩΕ0-Λ0ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:19:27ΑΡΙΘ. 60-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης.6Ρ1ΤΩΕ0-Θ9ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:26:08ΑΡΙΘ. 61-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.9637ΩΕ0-Ο42ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:28:31ΑΡΙΘ. 64-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ Εισήγηση προς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την « Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση 5 Φ.Σ. σε τέσσερις (4) νέους στύλους, στην περιοχή «ΚΙΜΑΡΙΑΡΙΚΑ» Τ.Κ. Πυλών Καρπάθου».9Π2ΘΩΕ0-ΑΦΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 13:32:58ΑΡΙΘ. 66-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Εισήγηση προς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την «Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 35kva (Ν3) με ΑΠ52917730-01 για σύνδεση στο δίκτυο της χαμηλής τάσης του ακινήτου στην νήσο Κάρπαθο.(ΦΡΑΓΜΑ)»6ΒΜ7ΩΕ0-ΝΞΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 14:47:01ΑΡΙΘ. 47-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: Αποδοχή πίστωσης.ΨΖΝΓΩΕ0-4ΩΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 14:45:00ΑΡΙΘ. 46-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης « Μελέτη Λιμένα Οχληρών Φορτίων Νήσου Καρπάθου».6Ν9ΗΩΕ0-5ΡΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 14:42:13ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 45-2022 Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την παραλαβή και έγκριση Οριστικής Μελέτης με τίτλο « ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ».ΨΛΑΘΩΕ0-ΗΔΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 14:39:14ΑΡΙΘ. 44-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.6ΗΛΕΩΕ0-1ΕΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 15:04:26ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΑΡΙΘ. 55-2022 Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 35kva (N3) με ΑΠ52917730-01 για σύνδεση στο δίκτυο της χαμηλής τάσης του ακινήτου στην νήσο Κάρπαθο (ΦΡΑΓΜΑ).6ΘΠ8ΩΕ0-3ΘΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 15:01:51ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 54-2022 Επέκταση δικτύου Χ.Τ. και τοποθέτηση 5 Φ.Σ. σε 5 νέους στύλους στην περιοχή «ΕΞΙΛΕΣ» Τ.Κ. Μενετών μέχρι την οικία του κ. Μελά Μηνά στην Κάρπαθο.ΩΝΝΝΩΕ0-ΤΒΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 14:58:31Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση 5 Φ.Σ. σε τέσσερις νέους στύλους στην περιοχή «ΚΙΜΑΡΙΑΡΙΚΑ» Τ.Κ. Πυλών Καρπάθου.959ΖΩΕ0-Ξ5ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 15:55:40Παράταση συμβάσεων υπαλλήλων ΙΔ.ΟΧ. λόγω Covid-19 Δήμου Καρπάθου από 01/04/2022 έως 31/05/2022 και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022.ΨΒΟΓΩΕ0-ΓΧ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 13:03:46ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 19-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2022 A΄ Κατανομή - έγγραφο 7321/24-01-2022 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.320,00 ευρώ).96ΨΩΩΕ0-9ΥΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 13:17:58ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης από εκταμίευση δανείου.9ΤΘΒΩΕ0-39ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 13:15:04ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 22-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης για Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου.67ΥΕΩΕ0-ΚΤΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 13:19:50ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 24-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Αποδοχή πίστωσης από εκταμίευση δανείου.ΨΙΚΕΩΕ0-3ΤΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 13:31:59ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 38-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ ΄Εγκριση της αριθ. 1175/2021 Απόφασης Δημάρχου.6ΕΡΧΩΕ0-ΥΜΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38
16/03/2022 02:00:0016/03/2022 15:05:22ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2021.6ΖΟΙΩΕ0-5Γ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20
16/03/2022 02:00:0008/06/2022 10:56:05ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 42-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Υποβολή για έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας Δήμου Καρπάθου .9130ΩΕ0-ΒΙ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 09:37:42ΑΠΟΦΑΣΗ Ο. Ε. 17-2022 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.6ΨΛΚΩΕ0-ΗΗΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 09:42:26ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΑΡΙΘ. 18-2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.Ψ7ΥΣΩΕ0-ΘΦΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2022
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:30:09ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27-2022 Ο.Ε. Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Δ΄ τριμήνου 2021 σωρευτικά.ΨΗ2ΜΩΕ0-3Υ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:32:18ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 28-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή δρόμου Απερίου Βασσών στην περιοχή Αγ. Γεωργίου».ΨΕΤΕΩΕ0-0ΨΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:35:43ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 29-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών οχημάτων και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων. (άρθρο 221 του Ν.4412/2016).96Ζ1ΩΕ0-72ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:37:57ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 30-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016).94ΙΟΩΕ0-ΨΙ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:40:30ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 31-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016)ΩΤ2ΝΩΕ0-ΧΤΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:43:03ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 32-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016).6ΧΞΡΩΕ0-ΝΕ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 11:46:44ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 33-2022 ΘΕΜΑ Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/επιτροπής αξιολόγησης. (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016).9ΕΞΓΩΕ0-ΙΨΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 12:00:27ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 34-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή τελών Κ.Ο.Κ.».6ΖΣΕΩΕ0-ΗΦΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 12:12:17ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 37-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ «Διόρθωση λαθών σε βεβαιωτικούς Καταλόγους τελών ύδρευσης-αποχέτευσης».94ΚΗΩΕ0-Υ7ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 13:55:54ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 41-2022 ΘΕΜΑ Καθορισμός τελών και έγκριση θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.ΡΟΦ3ΩΕ0-Γ8ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 14:01:41ΑΠΟΘΑΣΗ ΑΡΙΘ. 39-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου «Αντικατάσταση Αγωγού Βιολογικού» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.69ΤΧΩΕ0-73ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39
15/03/2022 02:00:0015/03/2022 14:04:26ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40-2022 Ο.Ε. ΘΕΜΑ Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: « Υπηρεσίες Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.ΨΑΡΓΩΕ0-ΔΝ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40
10/03/2022 02:00:0010/03/2022 13:39:19ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 43-20229ΗΕΥΩΕ0-Υ6ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43
22/02/2022 02:00:0022/02/2022 11:47:01Απόφαση αρίθμ. 249-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή δωρεάς έξι (6) ανεμιστήρων της κας Σταματίνας Νισύριου στον Δήμο Καρπάθου.6ΛΤΤΩΕ0-ΨΧ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ249-2021
07/02/2022 02:00:0007/02/2022 11:24:50Απόφαση αρίθμ. 7-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2022.66Υ8ΩΕ0-ΩΡΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2022
04/02/2022 02:00:0004/02/2022 14:38:27Απόφαση αρίθμ. 6-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.9ΖΕ8ΩΕ0-ΜΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2022
17/01/2022 02:00:0017/01/2022 13:07:43Απόφαση αρίθμ. 1-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6Χ52ΩΕ0-ΥΧ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2022
17/01/2022 02:00:0017/01/2022 13:08:56Απόφαση αρίθμ. 2-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.9ΣΩΤΩΕ0-Τ40ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2022
17/01/2022 02:00:0017/01/2022 13:10:10Απόφαση αρίθμ. 3-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης προμήθειας καυσίμων.ΩΔ6ΟΩΕ0-ΧΡ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3-2022
17/01/2022 02:00:0017/01/2022 13:13:13Απόφαση αρίθμ. 5-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022.ΨΝΑ1ΩΕ0-ΩΘΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2022
17/01/2022 02:00:0017/01/2022 13:11:48Απόφαση αρίθμ. 4-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της αρίθμ. 1244/2021 Απόφασης Δημάρχου.9ΠΙΒΩΕ0-Γ1ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2022
13/01/2022 02:00:0013/01/2022 08:19:49Απόφαση αρίθμ. 246-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ματαίωση διαγωνισμών.6Θ8ΔΩΕ0-ΩΜΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ246-2021
29/12/2021 02:00:0029/12/2021 13:43:57Απόφαση αρίθμ.252-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΕΩΝ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ » με την διαδικασία του κατεπείγοντος (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016).Ψ9ΕΚΩΕ0-Τ45ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ252-2021
29/12/2021 02:00:0029/12/2021 13:42:24Απόφαση αρίθμ. 251-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για παράταση συμβάσεων υπαλλήλων ΙΔ.ΟΧ λόγω COVID-19.ΩΓΧΗΩΕ0-ΝΚ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ251-2021
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 10:43:22Απόφαση αρίθμ. 236-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της 114-2013 και 123-20219 απόφασης του ΔΣ.ΨΞΨΝΩΕ0-4Ο6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ236-2021
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 10:41:47Απόφαση αρίθμ. 235-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Οικονομικού έτους 2022.Ψ0ΕΖΩΕ0-ΧΞ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ235-2021
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 10:44:51Απόφαση αρίθμ. 237-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της 113-2013 απόφασης του ΔΣ.ΨΨΞΖΩΕ0-ΦΦ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ237-2021
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 10:49:10Απόφαση αρίθ, 238-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Οικονομικού έτους 2022.ΨΖΚ8ΩΕ0-ΙΚΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ238-2021
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 10:51:00Απόφαση αρίθμ. 239-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών Κοιμητηρίων Οικονομικού έτους 2022.6Ρ5ΗΩΕ0-ΒΛΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ239-2021
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 10:52:20Απόφαση αρίθμ. 240-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός τελών Ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π) Οικονομικού έτους 2022.ΨΤΡΛΩΕ0-Μ6ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ240-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:18:00Απόφαση αρίθμ. 215-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Καρπάθου με τον ΟΑΕΔ.ΨΛ8ΟΩΕ0-ΕΤ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ215-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:33:11Απόφαση αρίθμ. 221-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου ανάθεσης λόγο του κατεπείγοντος.Ψ9ΓΤΩΕ0-ΠΤΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ221-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:29:08Απόφαση αρίθμ. 220-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ Δήμου Καρπάθου και της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΤΟΥ Α.ΕΕ.60ΤΓΩΕ0-ΣΤΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ220-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:25:15Απόφαση αρίθμ. 218-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 5-2021 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου ΚαρπάθουΨ3Λ8ΩΕ0-ΨΚ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ218-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:23:04Απόφαση αρίθμ. 217-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της αρίθμ. 1059/8-11-2021 απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου.ΩΧ4ΠΩΕ0-4ΦΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ217-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:19:33Απόφαση αρίθμ. 216-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της αρίθμ. 1076/17-11-2021 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου.689ΟΩΕ0-ΚΗΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ216-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:00:25Απόφαση αρίθμ. 247-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της αρίθμ, 1011/26-10-2021 απόφασης του Δημάρχου.Ψ65ΣΩΕ0-ΙΔΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ247-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:15:01Απόφαση αρίθμ. 214-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Κέντρου Υγείας και λοιπών υπαλλήλων.63ΩΑΩΕ0-861ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ214-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:11:36Απόφαση αρίθμ. 212-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για διαδικασία ανάθεσης έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΕΩΝ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ» με την διαδικασία του κατεπείγοντος (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016).6ΓΨ3ΩΕ0-4ΨΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ212-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:10:02Απόφαση αρίθμ. 210-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έγγραφο 103565/25-11-2021 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 5.330,00 ευρώ).6Β26ΩΕ0-0Σ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ210-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:08:02Απόφαση αρίθμ. 209-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 έγγραφο 102780/23-11-2021 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.320,00 ευρώ).ΨΩ3ΗΩΕ0-ΔΦΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ209-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:05:42Απόφαση αρίθμ. 208-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 έγγραφο 72259/26-8-2021 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.320,00 ευρώ).ΨΘΩΒΩΕ0-Μ3ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ208-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:38:28Απόφαση αρίθμ. 223-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Γ Τριμήνου 2021 σωρευτικά.Ψ46ΓΩΕ0-ΨΚΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ223-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:36:10Απόφαση αρίθμ. 222-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Γ΄ Τριμήνου 2021.6ΜΨΣΩΕ0-ΝΚ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ222-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:27:38Απόφαση αριθμ. 219-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ψήφιση πιστώσεων, ανάληψη δαπανών και ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή επίδοσης έφεσης για την υπόθεση Δήμου Καρπάθου με Μαρία Χατζήπαπα.66Χ5ΩΕ0-ΩΓΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ219-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:43:02Απόφαση αρίθμ. 225-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση χρόνου παράδοσης του έργου: Σύστημα εξοικονόμησης, διασφάλισης επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου.ΨΗΜΞΩΕ0-ΛΡΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ225-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:59:36Απόφαση αρίθμ. 233-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή ποσού ύψους 16.836,00 ευρώ για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτους 2021-2022.ΩΦ5ΠΩΕ0-Ω04ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ233-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 11:20:11Απόφαση αρίθμ. 248-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της αρίθμ. 855/2021 απόφασης του Δημάρχου.9ΩΘΑΩΕ0-7Γ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ248-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 11:15:21Απόφαση αρίθμ. 245-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, με τίτλο «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Καρπάθου στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για την δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».Ψ0ΦΨΩΕ0-Ω2ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ245-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 11:12:32Απόφαση αρίθμ. 244-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, πληρωμή συνδρομών στο Δίκτυο Πόλεων ΔΤ Βιώσιμη Πόλη.6ΘΥ6ΩΕ0-6ΨΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ244-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 10:50:09Απόφαση αρίθμ. 243-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους του Δήμου για την πρόταση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» που υπεβλήθη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2019-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019», στο Μέτρο 2.2 : Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνουΨΔ8ΣΩΕ0-Ν7ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ243-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 10:38:30Απόφαση αρίθμ. 241-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021.6ΜΖΛΩΕ0-8ΝΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ241-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 10:03:30Απόφαση αρίθμ. 234-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συμπληρωματική κατανομή ποσού 5.330,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.ΩΘΩ8ΩΕ0-ΔΝ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ234-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:47:16Απόφαση αρίθμ. 226-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Οριστική παραλαβή μελέτης Αντικατάσταση δικτύων Ύδρευσης ΔΕ Καρπάθου.6Β2ΒΩΕ0-ΔΟΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ226-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:58:27Απόφαση αρίθμ. 232-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρίθμ απόφασης Χρηματοδότησης 533 ποσού 20.000,00 ευρώ για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου.Ψ7ΨΤΩΕ0-Δ06ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ232-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:55:45Απόφαση αρίθμ. 230-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως 7η, 8η και 9η μηνιαία κατανομή έτους 2021 συνολικού ποσού 52.830,00 ευρώ.Ψ6ΠΞΩΕ0-750ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ230-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 14:18:54Απόφαση αρίθμ. 224-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικών Καταστάσεων 2020 Δήμου Καρπάθου.9Δ2ΖΩΕ0-ΟΛ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ224-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:54:27Απόφαση αρίθμ. 229-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση δέσμευσης ποσού 300.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014σε57100004 της ΣΑΕ του Π.Δ.Ε διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασης της στο Δήμο Καρπάθου Νομού Δωδεκανήσου για την υλοποίηση μέρους του έργου που αφορά στην ανάπλαση της κεντρικής οδού της πρωτεύουσας της Καρπάθου.Ψ6Ω8ΩΕ0-ΨΩΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ229-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:53:08Απόφαση αρίθμ. 228-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή πίστωσης Ι Κατανομής έτους 2021 σε εκτέλεση της αρίθμ. 74214/21 χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣ ποσού 86.186,04 ευρώ.ΨΟ1ΚΩΕ0-ΠΛ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ228-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:51:34Απόφαση αρίθμ. 227-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών τους ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση Ι Κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021 συνολικού ποσού 86.186,04 ευρώΩΜΧΝΩΕ0-ΤΦΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ227-2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:57:19Απόφαση αρίθμ. 231-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΑ κατανομή έτους 2021 συνολικού ποσού 86.186,04 ευρώ.ΩΑΙ6ΩΕ0-ΜΚΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ231-2021
09/12/2021 02:00:0009/12/2021 11:04:57Απόφαση αρίθμ. 242-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού ΠΟΡΟΚ.6335ΩΕ0-ΞΗΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ242-2021
07/12/2021 02:00:0007/12/2021 14:15:38Απόφαση αρίθμ. 213-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της Συνεδρίασης.Ψ4ΗΒΩΕ0-Ε97ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ213-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 11:05:14Απόφαση αρίθμ. 197-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση σύμβασης ΙΔΟΧ υπαλλήλων που προσλήφθηκαν λόγω covid – 19.Ψ1ΗΘΩΕ0-ΔΡΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ197-2021
12/10/2021 03:00:0012/10/2021 11:03:15Απόφαση αρίθμ. 196-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021.97ΝΧΩΕ0-ΑΕΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ196-2021
12/07/2021 03:00:0012/07/2021 13:57:53Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 δια περιφοράς.ΨΙ22ΩΕ0-ΞΚΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4985
02/07/2021 03:00:0002/07/2021 11:43:57Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΚΨΔΩΕ0-ΤΞΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4739/2-7-2021
24/06/2021 03:00:0024/06/2021 14:06:19Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6Η0ΕΩΕ0-ΛΕ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4494
22/06/2021 03:00:0022/06/2021 13:05:21Απόφαση αρίθμ. 140-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της 3-2019 απόφασης του Λιμενάρχη Καρπάθου.Ψ773ΩΕ0-1ΔΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ140-201
22/06/2021 03:00:0022/06/2021 13:06:57Απόφαση αρίθμ. 141-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της αρίθμ. 423/24-5-2021 απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου.6ΤΟΡΩΕ0-ΠΣΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ141-2021
22/06/2021 03:00:0022/06/2021 13:09:40Απόφαση αρίθμ. 143-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο λόγω κωλύματος του μοναδικού Νομικού Συμβούλου του Δήμου Καρπάθου.9ΤΑΣΩΕ0-Ν0ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ143-2021
22/06/2021 03:00:0022/06/2021 13:08:23Απόφαση αρίθμ. 142-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση της αρίθμ. 476/01-06-2021 απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου.Ψ8Μ3ΩΕ0-ΛΗΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ142-2021
29/05/2021 03:00:0029/05/2021 20:12:52Απόφαση αρίθμ. 122-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.68ΑΚΩΕ0-7ΘΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ122-2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 21:01:26Απόφαση αρίθμ. 125-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας της μελέτης, έγκριση τευχών δημοπράτησης και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου» στην Πρόσκληση ΑΤ01 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης».ΕΓ6ΝΩΕ0-1ΝΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ125-2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 21:07:03Απόφαση αρίθμ. 123-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ωρίμανση αναπτυξιακών έργων υποδομής Δήμου Καρπάθου», β) αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ09 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» γ) έγκρισης της σκοπιμότητας των μελετών, δ) έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ για την εκπόνηση των μελετών και ε) έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.9Ζ6ΘΩΕ0-5ΧΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ123-2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 20:59:48Απόφαση αρίθμ. 124-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμών Δήμου Καρπάθου» και αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ02 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων».ΩΖΦ8ΩΕ0-ΘΙ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ124-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 11:28:42Απόφαση αρίθμ. 118-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Κοινότητα Αρκάσας του Δήμου Καρπάθου.6Β7ΟΩΕ0-ΨΕ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ118-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 11:10:28Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 14-2021 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.631ΟΩΕ0-ΥΗΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3612/26-5-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 11:19:43Απόφαση αρίθμ. 121-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 Β΄ Κατανομή - Απόφαση αρίθμ. 32891/27-4-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, ποσό κατανομής 21.220,00 ευρώ).ΩΦΞΡΩΕ0-Π77ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ121-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 11:22:01Απόφαση αρίθμ. 120-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2020 Δ΄ Κατανομή - έγγραφο 620158/3-8-2020 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.220,00 ευρώ).6Σ4ΓΩΕ0-Σ0ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 11:27:00Απόφαση αρίθμ. 119-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Κοινότητα Μεσοχωρίου του Δήμου Καρπάθου.6ΛΕΓΩΕ0-ΑΙΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 12:00:18Απόφαση αρίθμ. 115-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση μελέτης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου Πηγαδίων από καταστροφές» προϋπολογισμού €187.287,71 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%) που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016 με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό.6ΜΜΑΩΕ0-328ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ115-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 12:16:29Απόφαση αρίθμ. 113-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για: (α) την έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποχετευτικού δικτύου – εγκαταστάσεων επεξεργασίας – διάθεσης λυμάτων οικισμού Λακκί και περιοχής Αμμοπής, Δήμου Καρπάθου» και β) έγκριση σκοπιμότητας αυτής.63Υ6ΩΕ0-ΤΧ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ113-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 12:19:18Απόφαση αρίθμ. 114-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση και παραλαβή των μελετών έργων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κάτω Λευκού, Διαφανίου, Αγίου Νικολάου, Ολύμπου και Σπόων και β) έγκριση σκοπιμότητας αυτών.9Ο3ΨΩΕ0-ΒΡ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ114-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 12:21:44Απόφαση αρίθ. 116-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού Διερεύνησης Τιμών και έγκριση μελέτης με τίτλο: «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Καρπάθου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29.09.2020) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» και τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».6ΦΚ4ΩΕ0-Ι9ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ116-2021
26/05/2021 03:00:0026/05/2021 12:23:15Απόφαση αρίθμ. 117-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Δήμου Καρπάθου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29.09.2020) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» και τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».ΩΖΑΑΩΕ0-3ΓΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 11:41:01Απόφαση αρίθμ. 109-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για όλες τις προσκλήσεις του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.6Ζ2ΡΩΕ0-Ε49ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 11:38:23Απόφαση αρίθμ. 108-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση περί αποδοχής των όρων συμμετοχής σε Προσκλήσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».ΨΘΠΗΩΕ0-ΥΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 08:43:09Απόφαση αρίθμ. 112-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 1η Παράταση προθεσμίας εργασιών έργου: «Αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου από ξενοδοχείο “Sunrise” έως φαρμακείο Τσακίρογλου και πεζόδρομο από Σπανομανωλή έως Χρυσοχέρη» ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Ψ6ΨΦΩΕ0-ΘΒΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ112-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 08:41:54Απόφαση αρίθμ. 111-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: Παραλλαγή – υπογειοποίηση δικτύου ΧΤ για την διευθέτηση παροχής αντλιοστασίου στην περιοχή Κωνσταντίνος Παλλάς στην Κάρπαθο.6652ΩΕ0-ΖΗ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ111-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 08:39:41Απόφαση αρίθμ. 110-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης Δημοπρασίας μίσθωσης αιγιαλού και παραλίας 2021-2022.Ψ40ΛΩΕ0-99ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ110-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 08:32:29Απόφαση αρίθμ. 107-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ και του Δήμου Καρπάθου με αντικείμενο τις «Δράσεις ανάπτυξης υποδομών χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».Ω5Θ9ΩΕ0-ΨΟΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 08:30:25Απόφαση αρίθμ. 106-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΒ5ΑΩΕ0-5ΘΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ106-2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 08:28:38Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 13-2021 της Οικονομικής Επιτροπής Επιτροπής.Ω3Τ5ΩΕ0-ΒΙΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3526
20/05/2021 03:00:0020/05/2021 11:04:59Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6ΥΠ8ΩΕ0-9ΥΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3450
20/05/2021 03:00:0020/05/2021 11:52:36Απόφαση αρίθμ. 104-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6ΞΒ3ΩΕ0-ΩΘΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2021
20/05/2021 03:00:0020/05/2021 12:29:37Απόφαση αρίθμ. 105-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση και Κατανομή πίστωσης για την ετήσια εκδήλωση τιμής και μνήμης του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη.6ΖΧΤΩΕ0-86ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ105-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:21:13Απόφαση αρίθμ. 96-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση σύμβασης της εταιρίας "Core Solutions για την Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού και ασύρματου δικτύου.Ω5ΧΟΩΕ0-0Κ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ96-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:23:38Απόφαση αρίθμ. 97-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εκπροσώπηση από δικηγόρο των υποθέσεων με αριθμό ΑΜΒ: Α2019/3047 και ΑΒΜ: Α2019/3015 του κ. Εμμανουήλ Τσέρκη του Νικολάου πρώην Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Βορείας Καρπάθου του Δήμου Καρπάθου.ΨΟ40ΩΕ0-ΘΔΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ97-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:03:49Απόφαση αρίθμ. 90-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Α τριμήνου 2021 σωρευτικά.Ω2ΒΚΩΕ0-34ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ90-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:06:14Απόφαση αρίθμ. 91-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Α΄ Τριμήνου 2021.ΨΚΓΕΩΕ0-Θ52ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ91-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:09:03Απόφαση αρίθμ. 93-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή ποσού 51.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.ΩΝΒ9ΩΕ0-ΝΝΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ93-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:12:25Απόφαση αρίθμ. 94-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Κ.Ο.Π.Α.Π. έτους 2021.67ΔΖΩΕ0-ΛΒΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ94-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:19:03Απόφαση αρίθμ. 95-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού του ΠΟΡΟΚ έτους 2021.6Θ0ΓΩΕ0-ΞΤ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ95-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:25:32Απόφαση αρίθμ. 98-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εκπροσώπηση από δικηγόρο των υποθέσεων με αριθμό ΑΜΒ: Α2019/3051, Α2019-3043, Α2019/4187, Α2019/3046 και Φ2019/2480 του κ. Σπανού Μιχαήλ του Γεωργίου πρώην Αντιδημάρχου Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Καρπάθου.ΨΩ47ΩΕ0-10ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 09:39:48Απόφαση αρίθμ. 92-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Οικονομικός Απολογισμός ΑΣΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2015 από την επιχορήγηση του Δήμου Καρπάθου.ΩΞ68ΩΕ0-ΩΕΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:46:17Απόφαση αρίθμ. 99-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάθεση σε δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.ΩΣΥΝΩΕ0-ΞΘ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ99-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:55:19Απόφαση αρίθμ. 100-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το έργο: Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή ΠΟΥΑΣ Τ.Κ Μενετών.62ΠΞΩΕ0-ΥΩ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 08:59:00Απόφαση αρίθμ. 101-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός υπολόγου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το έργο: Επέκταση δικτύου ΧΤ για την τοποθέτηση τριών (3) νέων στύλων και ενός (1) φωτιστικού σώματος στην περιοχή Άγιος Γεώργιος (είσοδος της Τοπικής Κοινότητας Αρκάσας).6ΡΚ1ΩΕ0-Ε5ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 09:02:38Απόφαση αρίθμ. 102-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός υπολόγου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το έργο: Παραλλαγή – Υπογειοποίηση δικτύου ΧΤ από την περιοχή των Αγίων Αποστόλων έως Πλατεία Ελευθερίας στο Επαρχείο Καρπάθου.Ψ7ΩΔΩΕ0-Π7ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ102-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 09:08:04Απόφαση αρίθμ. 103-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παραλλαγή – υπογειοποίηση δικτύου ΧΤ για την διευθέτηση παροχής αντλιοστασίου στην περιοχή Κωνσταντίνος Παλλάς στην Κάρπαθο.6Ζ83ΩΕ0-ΓΝΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2021
12/05/2021 03:00:0012/05/2021 09:17:20Πίνακας θεμάτων της αρίθμ. 11-2021 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΙ7ΝΩΕ0-66ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3204
20/04/2021 03:00:0020/04/2021 12:59:50Απόφαση αρίθμ. 84-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση σύναψης της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση της μελέτης .Ψ424ΩΕ0-ΡΙΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84-2021
19/04/2021 03:00:0019/04/2021 14:25:41Απόφαση αρίθμ. 87-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Επέκταση δικτύου ΧΤ για την τοποθέτηση τριών (3) νέων στύλων και ενός (1) φωτιστικού σώματος στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (είσοδος της Τοπικής Κοινότητας Αρκάσας).Ω18ΡΩΕ0-Π2ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87-2021
19/04/2021 03:00:0019/04/2021 14:21:10Απόφαση αρίθμ. 88-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:Παράταση προθεσμίας του έργου: Βελτίωση δικτύου αποχετεύσεως από Λιμανάκι έως Λιμάνι έδρας Δήμου Καρπάθου (με α.α 87325 στο ΕΣΗΔΗΣ).ΨΥΤΕΩΕ0-2Σ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ88-2021
19/04/2021 03:00:0019/04/2021 14:28:50Απόφαση αρίθμ. 86-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή ΠΟΥΑΣ Τ.Κ Μενετών του Δήμου Καρπάθου.ΩΣΠΛΩΕ0-2ΨΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86-2021
19/04/2021 03:00:0019/04/2021 14:32:16Απόφαση αρίθμ. 85-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παραλλαγή- Υπογειοποίηση δικτύου ΧΤ από την περιοχή Αγίων Απόστολων έως την Πλατεία Ελευθερίας στο Επαρχείο Καρπάθου.9ΣΚΡΩΕ0-0ΦΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85-2021
19/04/2021 03:00:0019/04/2021 14:40:29Απόφαση αρίθμ. 83-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για διαδικασία ανάθεσης έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ με την διαδικασία Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016.6ΕΓ6ΩΕ0-ΗΑ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83-2021
19/04/2021 03:00:0019/04/2021 14:55:55Απόφαση αρίθμ. 82-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΕΩΝ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ» με την διαδικασία του κατεπείγοντος (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016).9ΛΒ1ΩΕ0-8ΚΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82-2021
19/04/2021 03:00:0019/04/2021 14:58:56Απόφαση αρίθμ. 81-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Δ΄ κατανομή έτους 2021.9ΩΖΩΩΕ0-Η1ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ81-2021
19/04/2021 03:00:0019/04/2021 15:13:34Απόφαση αρίθμ. 89-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αίτημα συλλογής και μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων.ΩΣ58ΩΕ0-ΕΨΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ89-2021
19/04/2021 03:00:0019/04/2021 21:25:24Απόφαση αρίθμ. 80-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2021.ΨΝΣΗΩΕ0-ΒΜΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ80-2021
09/04/2021 03:00:0009/04/2021 12:54:09Απόφαση αρίθμ. 73-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων και παγίων.60Σ4ΩΕ0-ΓΑΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73-2021
08/04/2021 03:00:0008/04/2021 14:21:13Απόφαση αρίθμ. 72-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Χορήγηση επικυρωμένων συμβολαιογραφικών εγγράφων.9ΓΥΒΩΕ0-2ΩΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72-2021
02/04/2021 03:00:0002/04/2021 13:29:37Απόφαση 78-2021 ΟΕΨΣΞ2ΩΕ0-ΡΤ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ78-2021
02/04/2021 03:00:0002/04/2021 11:48:35Απόφαση 79-2021 ΟΕΨΔΞΚΩΕ0-ΟΘΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79-2021
31/03/2021 03:00:0031/03/2021 09:47:12Απόφαση 74-2021 ΟΕΩΣΙΒΩΕ0-3ΕΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74-2021
31/03/2021 03:00:0031/03/2021 12:51:24Απόφαση ΟΕ 76-202199ΜΙΩΕ0-Χ4ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ76-2021
31/03/2021 03:00:0031/03/2021 12:52:38Απόφαση ΟΕ 77-20219ΗΙΨΩΕ0-ΕΑ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77-2021
31/03/2021 03:00:0008/04/2021 20:33:34Απόφαση 75-2021 ΟΕΩ11ΒΩΕ0-ΝΛΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75-2021
29/03/2021 03:00:0008/04/2021 18:14:19Απόφαση ΟΕ 67-2021 σε ορθη επαναληψηΩΚΗΚΩΕ0-ΕΩ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67-2021
29/03/2021 03:00:0029/03/2021 15:06:35Απόφαση ΟΕ 66-2021ΩΚΠ6ΩΕ0-ΗΑ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66-2021
29/03/2021 03:00:0029/03/2021 15:05:09Απόφαση ΟΕ 65-20216ΒΧΩΩΕ0-Α6ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65-2021
29/03/2021 03:00:0029/03/2021 15:03:57Απόφαση ΟΕ 68-2021ΩΚΝ9ΩΕ0-Ο4ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68-2021
29/03/2021 03:00:0029/03/2021 12:51:43Απόφαση ΟΕ 71-20216ΛΕ0ΩΕ0-8Χ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71-2021
29/03/2021 03:00:0029/03/2021 12:50:48Απόφαση ΟΕ 70-20216Ν62ΩΕ0-3ΒΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70-2021
29/03/2021 03:00:0029/03/2021 12:49:38Απόφαση ΟΕ 69-2021666ΤΩΕ0-ΚΛΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69-2021
18/03/2021 02:00:0018/03/2021 10:59:05Απόφαση αρίθμ. 64-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης – εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ. 270/81, έτους 2021.ΨΕ17ΩΕ0-ΗΦΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64-2021
17/03/2021 02:00:0017/03/2021 17:34:39Απόφαση αρίθμ. 50-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τελική Έγκριση απολογισμού Οικονομικού Έτους 2019.ΡΗ8ΥΩΕ0-ΣΕΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:16:27Απόφαση αρίθμ. 54-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή της Ένταξης πράξης του Δήμου Καρπάθου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού 20.000,00 ευρώ (απόφαση ΥΠΕΣ ΑΔΑ: 6ΥΠ246ΜΤΛ6-ΝΑΩ)».Ψ9ΔΝΩΕ0-Θ1ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:25:23Απόφαση αρίθμ. 56-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή συνολικού ποσού 29.700,00 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας (απόφαση ΥΠΕΣ ΑΔΑ: Ψ0ΖΑ46ΜΤΛ6-2ΤΛ).Ψ6ΑΚΩΕ0-457ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:11:41Απόφαση αρίθμ. 52-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2020.Ω11ΔΩΕ0-9Ξ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:08:37Απόφαση αρίθμ. 51-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 A΄ Κατανομή - έγγραφο 15869/22-2-2021 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.220,00 ευρώ).6ΛΥΥΩΕ0-ΙΤ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 19:58:21Απόφαση αρίθμ. 49-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση του Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 20219ΞΙΝΩΕ0-ΜΚ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:22:24Απόφαση αρίθμ. 55-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή συνολικού ποσού 86.186,04 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών (Β΄ κατανομή έτους 2021 απόφαση ΥΠΕΣ ΑΔΑ: 6ΨΣ246ΜΤΛ6-ΚΛΡ).9ΖΔ6ΩΕ0-93ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:14:05Απόφαση αρίθμ. 53-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2020.ΨΤΧΔΩΕ0-ΨΓΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:30:31Απόφαση αρίθμ. 57-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29.09.2020) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» και τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».6Α5ΑΩΕ0-ΕΧΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:36:09Απόφαση αρίθμ. 59-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για ματαίωση διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια χλοοτάπητα και λοιπών υλικών για το Δημοτικό στάδιο Καρπάθου.ΡΘ1ΖΩΕ0-Α78ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:39:51Απόφαση αρίθμ. 60-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση Μιχαήλ Χατζημιχάλη κατά του Δήμου Καρπάθου.ΨΙΙΝΩΕ0-Κ3ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:44:33Απόφαση αρίθμ. 61-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση αγωγής για τακτοποίηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Καρπάθου.64ΝΞΩΕ0-ΦΨΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:58:05Απόφαση αρίθμ. 62-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αριθμό 1/2018 απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου.9ΛΔΛΩΕ0-ΜΞ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62-2021
16/03/2021 02:00:0018/03/2021 11:01:06Απόφαση αρίθμ. 63-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της Α661/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.Ω2Λ6ΩΕ0-8ΒΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63-2021
16/03/2021 02:00:0016/03/2021 20:33:50Απόφαση αρίθμ. 58-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση παράδοσης της υπηρεσίας «Εναρμόνιση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στη νήσο Κάρπαθο και Σαρία.9Δ13ΩΕ0-ΥΗΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:13:37Απόφαση ΟΕ 46-2021ΨΙΔΩΩΕ0-ΣΣΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 09:24:55Απόφαση ΟΕ 38-2021Ω3ΗΜΩΕ0-Ν77ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 09:30:53Απόφαση 40-2021 ΟΕ621ΟΩΕ0-ΥΦ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 09:35:42Απόφαση ΟΕ 41-20216ΥΠΓΩΕ0-ΔΕΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 09:41:46Απόφαση ΟΕ 42-20216ΩΙ6ΩΕ0-ΣΥΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 09:54:52Απόφαση 43-2021 ΟΕ661ΟΩΕ0-516ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:00:49Απόφαση ΟΕ 45-2021ΨΩΗΕΩΕ0-1ΗΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:36:12Απόφαση ΟΕ 48-2021ΩΥΩΘΩΕ0-Α4ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:32:08Απόφαση ΟΕ 47-20216Η5ΞΩΕ0-5ΛΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47-2021
24/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:58:46Απόφαση ΟΕ 44-2021ΨΧ12ΩΕ0-Χ5ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 13:56:05Απόφαση ΟΕ 33-20216Κ5ΕΩΕ0-29ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 15:05:13Απόφαση ΟΕ 37-2021ΨΓΜ2ΩΕ0-70ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 14:06:11Απόφαση ΟΕ 34-2021ΩΣΨΧΩΕ0-ΙΥ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34/22-2-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 13:07:53Απόφαση ΟΕ 29-2021ΨΕΗΝΩΕ0-6ΜΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29/22-2-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 13:52:39Απόφαση ΟΕ 32-2021Ψ3Χ7ΩΕ0-Ε7ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32/22-2-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 09:52:45Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 39-20216Π92ΩΕ0-ΔΥΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39/22-2-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 14:24:59Απόφαση ΟΕ 36-20216ΓΥ1ΩΕ0-ΣΙΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 13:49:21Απόφαση ΟΕ 31-2021693ΘΩΕ0-ΙΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31/22-2-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 13:40:30Απόφαση 30-2021 ΟΕ6Τ9ΔΩΕ0-ΨΟΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30/22-72021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 12:56:51Απόφαση ΟΕ 27-2021946ΚΩΕ0-ΑΜΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27/22-2-2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 13:42:53Απόφαση ΟΕ 28-2021ΨΗΠΝΩΕ0-9ΒΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28/22-2-2021
09/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:14:54Απόφαση αρίθμ. 23-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παραίτηση ή μη απ’ το δικόγραφο της από 24-2-2020 αίτησης αναστολής του Δήμου Καρπάθου κατά :• Φωτιάδου Νομικής του Νομικού και της Φωτεινής, κατοίκου Πηγαδίων Καρπάθου • Της από 11-2-2020 επιταγής προς πληρωμή • Του από 17-2-2020 κατασχετηρίου εις χείρας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε ως τρίτης, που ασκήθηκε, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων).699ΗΩΕ0-Ω7ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23-2021
09/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:02:17Απόφαση αρίθμ. 22-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συνέχιση ή μη της εκδίκασης της από 28-6-2019 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου μας κατά: • Ευδοξίας Γιάννακα του Ιωάννη, κατοίκου Δήμου Καρπάθου (ΑΦΜ 072134433), • CRACIUN (ΚΡΑΚΙΟΥΝ) GEORGIANA(ΓΚΕΟΡΓΚΙΑΝΑ) του TUDOR(ΤΟΥΝΤΟΡ), κάτοικος Δήμου Καρπάθου(ΑΦΜ 130994692).6ΨΚΩΩΕ0-Ρ3ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22-2021
09/02/2021 02:00:0024/02/2021 09:38:10Απόφαση αρίθμ. 18-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Γ’ τριμήνου 2020.68ΨΖΩΕ0-Μ3ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2021
09/02/2021 02:00:0024/02/2021 09:43:13Απόφαση αρίθμ. 19-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Δ’ τριμήνου 2020.6Π0ΔΩΕ0-ΖΥ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19-2021
09/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:37:50Απόφαση αρίθμ. 26-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ.6ΩΟ2ΩΕ0-7ΚΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26-2021
08/02/2021 02:00:0023/02/2021 10:00:35Απόφαση αρίθμ. 24-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για πρόσληψη ενός ΔΕ Ηλεκτρολόγου και ενός ΥΕ.901ΝΩΕ0-ΨΦΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24-2021
08/02/2021 02:00:0024/02/2021 09:32:51Απόφαση αρίθμ. 17-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Δ΄ τριμήνου 2020 σωρευτικά.65ΞΦΩΕ0-Π09ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2021
08/02/2021 02:00:0024/02/2021 09:56:29Απόφαση αρίθμ. 20-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση προϋπολογισμού του ΚΟΠΑΠ.61ΧΘΩΕ0-Λ9ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2021
08/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:33:17Απόφαση αρίθμ. 25-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Καρπάθου».64Μ8ΩΕ0-ΟΡ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25-2021
08/02/2021 02:00:0024/02/2021 10:59:57Απόφαση αρίθμ. 21-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση προϋπολογισμού του ΠΟΡΟΚ6ΙΤΤΩΕ0-ΒΝΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21-2021
20/01/2021 02:00:0023/02/2021 13:43:55Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 05/2021 - Τελική εισήγηση επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 202160Ψ8ΩΕ0-ΡΟΝΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ448
19/01/2021 02:00:0023/02/2021 13:57:44Απόφαση ΟΕ αρ. 09/2021 - Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: «Αντικατάσταση αποχευτικού δικτύου από ξενοδοχείο “Sunrise” έως φαρμακείο Τσακίρογλου και πεζόδρομο από Σπανομανωλή έως Χρυσοχέρη» με διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.67ΒΔΩΕ0-470ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ454
19/01/2021 02:00:0023/02/2021 14:07:32Απόφαση ΟΕ αρ. 10/2021 - Παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση δικτύου αποχέτευσεως από Λιμανάκι έως Λιμάνι έδρας Δήμου Καρπάθου» με α.α. 87325 στο ΕΣΗΔΗΣ.6ΑΛΠΩΕ0-ΘΝΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ455
19/01/2021 02:00:0023/02/2021 13:53:47Απόφαση ΟΕ αρ. 08/2021 - Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2021.6ΕΣΔΩΕ0-904ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ453
19/01/2021 02:00:0023/02/2021 14:21:35Απόφαση ΟΕ αρ. 11/2021 - Παράταση συμβάσεων: Δημήτριος Ιω. Οικονομίδης (αρ. Πρωτ. Αίτησης 10818/29-12-2020) Βιώσιμη Πόλη (δύο αιτήσεις αρ. Πρωτ. 10815/29-12-2020 και 10814/29-12-2020).ΨΒ52ΩΕ0-ΝΒ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ456
19/01/2021 02:00:0023/02/2021 13:50:21Απόφαση ΟΕ αρ. 07/2021 - Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2021.ΩΖ3ΓΩΕ0-ΙΦ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ452
19/01/2021 02:00:0023/02/2021 14:27:01Απόφαση ΟΕ αρ. 12/2021 - Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την έκτακτη προμήθεια οχήματος για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με την διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 του ν.4412/2016 .ΨΕΧΘΩΕ0-ΧΙ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ457
19/01/2021 02:00:0023/02/2021 15:11:59Απόφαση ΟΕ αρ. 14/2021 - Έγκριση πρακτικού διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών.ΨΟΑ6ΩΕ0-6ΡΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ459
19/01/2021 02:00:0023/02/2021 13:41:52Απόφαση ΟΕ αρ. 06/2021 - Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2021ΩΘ8ΚΩΕ0-ΤΚΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ449
19/01/2021 02:00:0023/02/2021 09:58:46Απόφαση ΟΕ αρ. 16/2021 - Έγκριση εισήγησης για προσλήψεις λόγω covid-19.ΩΖΧΧΩΕ0-495ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ461
19/01/2021 02:00:0022/01/2021 09:44:22Απόφαση ΟΕ αρ. 13/2021 - Έγκριση πρακτικού Επιτροπής διαπραγμάτευσης για έκτακτη προμήθεια Η/Υ, tablet και laptop με την διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/2016ΨΞΟΛΩΕ0-ΑΡΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ458
19/01/2021 02:00:0024/02/2021 09:26:13Απόφαση ΟΕ αρ. 15/2021 - Έγκριση πρακτικού επιτροπής για λύση σύμβασης «Ανακαίνιση και επίπλωση πράσινου περιπτέρου»Ω06ΔΩΕ0-ΚΑΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ460
07/01/2021 02:00:0007/01/2021 11:43:53Απόφαση αρίθμ. 3-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία του άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016 (Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) στα πλαίσια λήψης μέτρων κατά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και τάμπλετ για την εξυπηρέτηση τηλεργασίας του προσωπικού του Δήμου Καρπάθου.6ΗΞ5ΩΕ0-ΑΘΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3-2021
07/01/2021 02:00:0023/02/2021 12:58:18Απόφαση αρίθμ. 1-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΛ4ΦΩΕ0-Α9ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2021
07/01/2021 02:00:0023/02/2021 13:11:22Απόφαση αρίθμ. 4-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για διαγραφή χρέους.627ΣΩΕ0-42ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2021
07/01/2021 02:00:0023/02/2021 13:02:49Απόφαση αρίθμ. 2-2021 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου έτους 2021.ΨΩΡΣΩΕ0-Ψ0ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2021
31/12/2020 02:00:0031/12/2020 10:15:06Απόφαση αρίθμ. 283-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για απαλλαγή υπολόγων παγίας προκαταβολής 2020.ΩΔ2ΓΩΕ0-8ΞΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ283-2020
31/12/2020 02:00:0031/12/2020 10:07:24Απόφαση αρίθμ. 282-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΕΘΣΩΕ0-ΚΧ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ282-2020
29/12/2020 02:00:0029/12/2020 14:21:58Απόφαση αρίθμ. 275-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θάμα: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια οχήματoς πολλαπλών χρήσεων με εξαρτήσεις φορτωτή- εκσκαφέα και δυνατότητας σύνδεσης διαφόρων επιπλέον εξαρτήσεων δημοτικών εργασιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ».Ω0ΖΜΩΕ0-ΘΑΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ275-2020
29/12/2020 02:00:0029/12/2020 14:07:27Απόφαση αρίθμ. 272-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Οικονομικού έτους 2021.6ΔΚΟΩΕ0-1ΕΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ272-2020
29/12/2020 02:00:0029/12/2020 14:09:23Απόφαση αρίθμ. 273-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Οικονομικού έτους 2021.Ω5Η8ΩΕ0-1ΑΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ273-2020
29/12/2020 02:00:0029/12/2020 14:11:04Απόφαση αρίθμ. 274-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών Κοιμητηρίων Οικονομικού έτους 2021.ΩΞΩ2ΩΕ0-Ρ6ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ274-2020
29/12/2020 02:00:0029/12/2020 14:19:03Απόφαση αρίθμ. 270-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΘΛΤΩΕ0-Ν1ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ270-2020
29/12/2020 02:00:0029/12/2020 14:20:22Απόφαση αρίθμ. 271-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για αναστολή διαδικασίας διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια χλοοτάπητα και λοιπών υλικών Δημοτικού Σταδίου.6ΥΔΞΩΕ0-ΠΡΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ271-2020
29/12/2020 02:00:0029/12/2020 14:23:04Απόφαση αρίθμ. 276-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δήμου Καρπάθου έτους 2020.6ΨΞ6ΩΕ0-4ΒΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ276-2020
29/12/2020 02:00:0029/12/2020 14:24:45Απόφαση αρίθμ. 277-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης Δήμου Καρπάθου έτους 2020.60ΖΘΩΕ0-ΛΧΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ277-2020
29/12/2020 02:00:0029/12/2020 14:27:12Απόφαση αρίθμ. 278-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικών χαρών στον Δήμο Καρπάθου.ΩΡΘΩΩΕ0-5ΩΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ278-2020
29/12/2020 02:00:0029/12/2020 14:28:26Απόφαση αρίθμ. 279-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων.ΩΞ04ΩΕ0-ΒΕΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ279-2020
29/12/2020 02:00:0030/12/2020 13:54:36Απόφαση αρίθμ. 280-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.Ω9ΣΨΩΕ0-Ζ4ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ280-2020
29/12/2020 02:00:0030/12/2020 13:56:19Απόφαση αρίθμ. 281-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.Ψ2ΙΚΩΕ0-ΜΨ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ281-2020
28/12/2020 02:00:0028/12/2020 10:00:14Απόφαση αρίθμ. 268-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Διόρθωση λαθών σε βεβαιωτικούς Χρηματικού καταλόγους τελών ύδρευσης –αποχέτευσης.6ΞΨΑΩΕ0-ΕΙΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ268-2020
28/12/2020 02:00:0028/12/2020 09:04:51Απόφαση αρίθμ. 269-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για ένσταση κατά του 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας «Ηλεκτρολογικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων».ΨΟΘ2ΩΕ0-ΒΗ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ269-2020
26/12/2020 02:00:0026/12/2020 09:56:58Απόφαση αρίθμ. 267-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριών, ομφαλών πορτών καθώς και την επισκευή πορτοπαραθύρων στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Καρπάθου.ΨΓΙΜΩΕ0-5ΦΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ267-2020
25/12/2020 02:00:0025/12/2020 20:17:56Απόφαση αρίθμ. 261-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές (απόφαση αρ.11-2020 Επιτροπής Παιδείας).ΡΤΜΛΩΕ0-7ΣΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ261-2020
25/12/2020 02:00:0025/12/2020 20:07:20Απόφαση αρίθμ. 257-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΩΨ3ΩΕ0-1ΞΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ257-2020
25/12/2020 02:00:0025/12/2020 20:13:48Απόφαση αρίθμ. 259-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή ποσού 37.200 ευρώ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) για κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ στα σχολεία.ΡΖΟΞΩΕ0-ΕΑΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ259-2020
25/12/2020 02:00:0025/12/2020 20:16:00Απόφαση αρίθμ. 260-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή τελών διαφήμισης από ΥΠΕΣΕ6ΚΟΩΕ0-667ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ260-2020
25/12/2020 02:00:0025/12/2020 20:10:49Απόφαση αρίθμ. 258-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΟΥ»ΡΧΜ4ΩΕ0-Σ0ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ258-2020
25/12/2020 02:00:0025/12/2020 20:20:57Απόφαση αρίθμ. 262-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρόσθετων προσλήψεων λόγω Covid -19.6Τ2ΟΩΕ0-82ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ262-2020
25/12/2020 02:00:0025/12/2020 20:26:46Απόφαση αρίθμ. 263-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Δυνατότητα δικαστικού συμβιβασμού, σε σχέση με τη με αριθμό 495/2019 Διαταγή Πληρωμή του κ. Δικαστού του Πρωτοδικείου Ρόδου, που εκδόθηκε απ’ την εταιρία με την επωνυμία «Σάββας Μακρής &Σια ΕΕ», κατά του Δήμου Καρπάθου.ΨΨΖΒΩΕ0-ΕΔΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ263-2020
25/12/2020 02:00:0025/12/2020 20:28:49Απόφαση αρίθμ. 264-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Δυνατότητα δικαστικού συμβιβασμού, σε σχέση με την από 5-10-2020 και με αυξ αριθμό κατάθεσης ΑΓ309/7-10-2020 αγωγή της εταιρίας «Κόσμος Κατασκευαστική ΑΕ» κατά του Δήμου Καρπάθου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Μεταβατική Έδρα Ρόδου).Ρ72ΙΩΕ0-ΙΔΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ264-2020
25/12/2020 02:00:0025/12/2020 20:31:07Απόφαση αρίθμ. 265-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορθή επανάληψη της προγραμματικής σύμβασης με τον ΦΟΣΔΑ.65ΟΡΩΕ0-ΤΟΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ265-2020
25/12/2020 02:00:0025/12/2020 20:37:43Απόφαση αρίθμ. 266-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση ανάθεσης του έργου : «Αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου από ξενοδοχείο “Sunrise” έως φαρμακείο Τσακίρογλου και πεζόδρομο από Σπανομανωλή έως Χρυσοχέρη» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.ΩΛΔ7ΩΕ0-6ΞΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ266-2020
09/12/2020 02:00:0010/12/2020 20:31:41Απόφαση αρίθμ. 251-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόσληψη προσωπικού λόγο covid -19.ΩΩΠΣΩΕ0-Γ1ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ251-2020
09/12/2020 02:00:0009/12/2020 20:19:05Απόφαση αρίθμ. 256-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και πίστωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση φορητού πρατήριου καυσίμων εργοταξιακού τύπου (Tank container 40 FT container δεξαμενής 20m3 & συστήματος εισροών – εκροών.Ω6ΟΘΩΕ0-ΒΟΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ256-2020
09/12/2020 02:00:0009/12/2020 17:50:55Απόφαση αρίθμ. 254-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για Χώρους Αποθήκης και Συνεργείου του Δήμου Καρπάθου (αρ.πρ.9891/02-12-2020).9Ξ6ΔΩΕ0-ΓΩΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ254-2020
09/12/2020 02:00:0009/12/2020 17:46:10Απόφαση αρίθμ. 255-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια καυσίμων έτους 2020 με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση άρθρο 32 Ν. 4412/2016.6Ν13ΩΕ0-Σ7ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ255-2020
09/12/2020 02:00:0009/12/2020 17:39:58Απόφαση αρίθμ. 253-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ακύρωση από το σύστημα οικονομικής διαχείρισης υποχρεώσεων παραστατικών που δεν μπορούν να εξοφληθούν.93ΤΙΩΕ0-ΖΘ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ253-2020
09/12/2020 02:00:0009/12/2020 17:36:25Απόφαση αρίθμ. 252-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση καταχώρησης παραστατικών στο σύστημα της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου μας.9ΘΕ3ΩΕ0-Η67ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ252-2020
09/12/2020 02:00:0009/12/2020 17:30:08Απόφαση αρίθμ. 249-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.9ΥΕΚΩΕ0-40ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ249-2020
27/11/2020 02:00:0027/11/2020 20:14:11Απόφαση αρίθμ. 240-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.9Ζ0ΗΩΕ0-9ΑΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ240-2020
27/11/2020 02:00:0027/11/2020 20:20:13Απόφαση αρίθμ. 242-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»6ΕΜΚΩΕ0-ΗΞΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ242-2020
27/11/2020 02:00:0027/11/2020 20:23:07Απόφαση αρίθμ. 243-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης συνολικού ποσού ύψους 39.944,00 € προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών ΑΔΑ: 9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ).ΩΑΕΒΩΕ0-ΟΣΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ243-2020
27/11/2020 02:00:0027/11/2020 21:03:00Απόφαση αρίθμ. 246-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής στο όνομα Καρατζά Αλέξανδρου του Αναστασίου.Ψ63ΤΩΕ0-9Ν7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ246-2020
27/11/2020 02:00:0027/11/2020 20:28:13Απόφαση αρίθμ. 244-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για διαδικασία ανάθεσης έκτακτης προμήθειας «Προμήθεια οχήματος για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.» με την διαδικασία του κατεπείγοντος (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016).ΡΗ12ΩΕ0-55ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ244-2020
27/11/2020 02:00:0027/11/2020 21:21:11Απόφαση αρίθμ. 248-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης συνολικού ποσού ύψους 327.440,00 € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών ΑΔΑ: ΩΦΙΦ46ΜΤΛ6-6ΞΘ).ΨΠ1ΧΩΕ0-Ω9ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ248-2020
27/11/2020 02:00:0029/11/2020 19:25:55Απόφαση αρίθμ. 241-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού στις εποχιακά λειτουργούσες Επιχειρήσεις.ΩΩ9ΚΩΕ0-ΔΘΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ241-2020
27/11/2020 02:00:0001/12/2020 18:31:55Απόφαση αρίθμ. 245-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση σχεδίου διακήρυξης, για μίσθωση χώρων στάθμευσης στον Δήμο Καρπάθου.Ρ213ΩΕ0-Π8ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ245-2020
20/11/2020 02:00:0020/11/2020 17:04:36Απόφαση αρίθμ. 237-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΕΩΝ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ» με την διαδικασία του κατεπείγοντος (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.96ΜΚΩΕ0-8ΦΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ237-2020
20/11/2020 02:00:0020/11/2020 16:46:10Απόφαση αρίθμ. 238-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή για έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Καρπάθου.ΩΝ2ΝΩΕ0-ΖΘΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ238-2020
20/11/2020 02:00:0020/11/2020 13:45:06Απόφαση αρίθμ. 239-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, του Δήμου Καρπάθου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Πράξη του ΕΠ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ- ΜΙS 5010434 «Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων».Ψ7ΠΜΩΕ0-ΤΞΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ239-2020
20/11/2020 02:00:0020/11/2020 13:38:26Απόφαση αρίθμ. 236-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6Γ0ΚΩΕ0-ΔΑ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ236-2020
11/11/2020 02:00:0011/11/2020 14:34:31Απόφαση αρίθμ. 235-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για την σύνταξη πρόσθετης πράξης δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο «Σύστημα εξοικονόμησης, διασφάλισης επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».6Θ9ΦΩΕ0-ΧΛ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ235-2020
11/11/2020 02:00:0011/11/2020 14:09:57Απόφαση αρίθμ. 234-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΓΦ0ΩΕ0-Θ0ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ234-2020
10/11/2020 02:00:0010/11/2020 11:31:28Απόφαση αρίθμ. 218-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την «Επέκταση ΔΦ στην περιοχή Άγιος Νικόλαος (Ανεμόμυλοι), της Τ.Κ. Όθους Δήμου Καρπάθου».ΨΘΩΟΩΕ0-Η3ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ218-2020
10/11/2020 02:00:0010/11/2020 11:48:07Απόφαση αρίθμ. 223-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την «Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 KVA (N0) στην περιοχή Πυροφυλάκιο Λευκός του Δήμου Καρπάθου».ΩΔΣΜΩΕ0-11ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ223-2020
10/11/2020 02:00:0010/11/2020 11:33:49Απόφαση αρίθμ. 219-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την «Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος KVA (N0) στην περιοχή Πλατύολο του Δήμου Καρπάθου».62ΝΩΩΕ0-4Ι8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ219-2020
10/11/2020 02:00:0010/11/2020 11:39:51Απόφαση αρίθμ. 221-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την «Επέκταση ΔΦ από οικία κ. Χουβαρδά Χρόνη μέχρι την δεξαμενή νερού στην περιοχή Πλάκες Τ.Κ Αρκάσας για ηλεκτροδότηση γεώτρησης Ν3 (ΑΠ 52917584) του Δήμου Καρπάθου».ΩΑΜ9ΩΕ0-Θ1ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ221-2020
10/11/2020 02:00:0010/11/2020 11:42:15Απόφαση αρίθμ. 222-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την «Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 35 KVA (N3) στην περιοχή του γηπέδου Τ.Κ. Βωλάδος του Δήμου Καρπάθου».ΨΚΔΞΩΕ0-ΓΘΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ222-2020
10/11/2020 02:00:0025/11/2020 11:32:33ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση αρίθμ. 216-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια οχημάτων Δήμου Καρπάθου.Ω14ΤΩΕ0-8Β0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ216-2020
10/11/2020 02:00:0010/11/2020 12:22:36Απόφαση αρίθμ. 212-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για διαδικασία ανάθεσης έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΕΩΝ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ .» με την διαδικασία του κατεπείγοντος (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016).6Κ0ΛΩΕ0-ΣΜΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ212-2020
10/11/2020 02:00:0010/11/2020 12:53:58Απόφαση αρίθμ. 214-020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ12.ΩΧΝΙΩΕ0-3Τ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ214-2020
10/11/2020 02:00:0010/11/2020 13:11:56Απόφαση αρίθμ. 217-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Δημοπρασίας για Χώρους Αποθήκης και Συνεργείου.ΨΚΝΘΩΕ0-Χ71ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ217-2020
10/11/2020 02:00:0025/11/2020 11:42:26ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση αρίθμ. 215-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών Δημοτικού Σταδίου Δήμου Καρπάθου.ΨΘ9ΥΩΕ0-ΥΛΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ215-2020
10/11/2020 02:00:0010/11/2020 12:36:42Απόφαση αρίθμ. 213-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση επιχορήγησης και εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου ΑΣ Καρπάθου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».ΨΗΖΞΩΕ0-Τ7ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ213-2020
29/10/2020 02:00:0029/10/2020 08:54:37Απόφαση αρίθμ. 207-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση αγωγής χρησικτησίας για τακτοποίηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων του Δήμου Καρπάθου.6ΞΙ1ΩΕ0-ΔΘΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ207-2020
29/10/2020 02:00:0029/10/2020 08:44:28Απόφαση αρίθμ. 194-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό πρωτ. 82/2020 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Χανίων.ΩΩ4ΤΩΕ0-Θ55ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ194-2020
29/10/2020 02:00:0029/10/2020 08:31:44Απόφαση αρίθμ. 195-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020.6ΩΧ3ΩΕ0-ΡΧΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ195-2020
29/10/2020 02:00:0029/10/2020 08:20:08Απόφαση αρίθμ. 196-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή Πίστωσης ποσού 272.815,75 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVIT 19.6ΧΠΚΩΕ0-ΦΟΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ196-2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 08:46:18Απόφαση αρίθμ. 204-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 KVA (N0) στην περιοχή Πυροφυλάκιο Λευκός του Δήμου Καρπάθου.6Γ7ΤΩΕ0-ΜΨ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ204-2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 08:25:22Απόφαση αρίθμ. 210-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού και ορισμός προσωρινού αναδόχου προσωρινού διαγωνισμού για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.ΩΡ4ΨΩΕ0-ΠΡΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ210-2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 08:31:33Απόφαση αρίθμ. 209-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού και ορισμός προσωρινού αναδόχου προσωρινού διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού.6ΧΖΜΩΕ0-ΡΕΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ209-2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 08:34:06Απόφαση αρίθμ. 208-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού και ορισμός οριστικού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας 2020.ΩΑ1ΞΩΕ0-ΨΥΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ208-2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 08:39:28Απόφαση αρίθμ. 206 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Δημοπρασίας για χώρους Στάθμευσης.ΩΡΨΦΩΕ0-ΙΘΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ206-2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 08:43:21Απόφαση αρίθμ. 205-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εναρμόνιση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών στη Νήσο Κάρπαθο και στη Νήσο Σαρία. Ψήφιση πίστωσης.6227ΩΕ0-Δ9ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ205-2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 08:15:29Απόφαση αρίθμ. 211-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καταχώρηση εκπρόθεσμων παραστατικών στο σύστημα της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Καρπάθου.ΩΞΧΓΩΕ0-Ε04ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ211-2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 08:48:29Απόφαση αρίθμ. 203-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση της πίστωσης για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 35 KVA (N.3) στην περιοχή γηπέδου Τ.Κ Βωλάδος του Δήμου Καρπάθου .ΩΡΨ3ΩΕ0-ΛΥΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ203-2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 08:55:14Απόφαση αρίθμ. 201-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση κατανομής πίστωσης για την Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Καμπί της Κοινότητας Ολύμπου.61ΡΔΩΕ0-2ΕΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ201-2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 08:57:50Απόφαση αρίθμ. 200-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος KVA (N 0) στην περιοχή Πλατύολο του Δήμου Καρπάθου6Σ0ΛΩΕ0-29ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ200-2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 08:59:54Απόφαση αρίθμ. 199-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση κατανομής πίστωσης για την Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Άγιο Νικόλαο (Ανεμόμυλοι) της Κοινότητας Όθους Δήμου Καρπάθου.ΩΖΙ4ΩΕ0-Ν6ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ199-2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 09:05:55Απόφαση αρίθμ. 198-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση μελέτης, έγκριση όρων δημοπράτησης με Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: «Κατασκευή διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων στην ΔΕ Καρπάθου» και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών.6Π5ΠΩΕ0-9Τ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ198-2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 09:09:29Απόφαση αρίθμ. 197-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση σύμβασης παροχής Υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Συντήρησης και λειτουργίας Εγκατάστασης Λυμάτων Δήμου Καρπάθου».ΩΞΘ3ΩΕ0-ΖΛΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ197-2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 08:52:57Απόφαση αρίθμ. 202-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση κατανομής πίστωσης για την Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού από οικία Χουβαρδά Χρόνη μέχρι την δεξαμενή νερού στην περιοχή Πλάκες Κοινότητας Αρκάσας για ηλεκτροδότηση γεώτρησης Ν3 (ΑΠ 52917584) του Δήμου Καρπάθου.67ΓΝΩΕ0-ΣΘΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ202-2020
15/10/2020 03:00:0015/10/2020 11:59:15Απόφαση αρίθμ. 184-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός τρόπου είσπραξης τελών κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων) 2020.Ω2ΕΒΩΕ0-ΤΤΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ184-2020
13/10/2020 03:00:0013/10/2020 10:53:54Απόφαση αρίθμ. 193-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης 2 μελών της Επιτροπής καταλληλότητας δημοτικού ακινήτου «Πρώην Κέντρο Υγείας Καρπάθου» για τη στέγαση και λειτουργία Επαγγελματικού Λυκείου Καρπάθου που συγκροτήθηκε από το Δήμαρχο για μετακίνηση στην Κάρπαθο για εκτέλεση υπηρεσίας σχετικής με το έργο τους.ΨΞΤΝΩΕ0-Ε7ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ193-2020
13/10/2020 03:00:0013/10/2020 10:49:45Απόφαση αρίθμ. 192-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΖΩΤΩΕ0-ΣΡ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ192-2020
02/10/2020 03:00:0002/10/2020 14:06:00Απόφαση αρίθμ. 191-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΚΑΡΠΑΘΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «5ης Οκτωβρίου 1944» της ΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΗ ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.Ψ51ΦΩΕ0-4ΒΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ191-2020
02/10/2020 03:00:0002/10/2020 14:01:29Απόφαση αρίθμ. 190-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΖ5ΚΩΕ0-ΖΟ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ190-2020
30/09/2020 03:00:0030/09/2020 08:28:30Απόφαση αρίθμ. 180-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός συμβολαιογράφου για υπογραφή σύμβασης δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.ΨΩΡΠΩΕ0-ΘΛΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ180-2020
29/09/2020 03:00:0029/09/2020 11:44:37Απόφαση αρίθμ. 188-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Επαναπροκήρυξη μίας (1) θέσης για πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα.ΨΘ7ΕΩΕ0-83ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ188-2020
29/09/2020 03:00:0029/09/2020 11:40:36Απόφαση αρίθμ. 189-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: «Επισκευή αποχετευτικού δικτύου στη περιοχή «Χριστός» T.K. Μενετών» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.6ΠΦ0ΩΕ0-ΝΡ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ189-2020
29/09/2020 03:00:0029/09/2020 11:57:14Απόφαση αρίθμ. 185-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης σε πρώην αιρετούς του Δήμου Καρπάθου Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ηλία Λάμπρο και πρώην Αντιδήμαρχο κ. Εμμανουήλ Τσέρκη (αριθμ. 7424/22-9-2020 και 7423/22-9-2020 αιτήσεις τους αντίστοιχα), την 12η Οκτωβρίου 2020 στο Πλημ/κείο Καρπάθου.ΨΟΛΡΩΕ0-ΙΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ185-2020
29/09/2020 03:00:0029/09/2020 11:47:33Απόφαση αρίθμ. 187-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 4/μηνης διάρκειας για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.64ΟΦΩΕ0-ΕΝΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ187-2020
29/09/2020 03:00:0029/09/2020 11:52:16Απόφαση αρίθμ. 186-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού και ορισμού προσωρινού αναδόχου προμήθειας «Ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Καρπάθου».ΨΛΤΧΩΕ0-22ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ186-2020
22/09/2020 03:00:0022/09/2020 08:12:43Απόφαση αρίθμ. 175-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Μίσθωση χώρων και έγκριση προδιαγραφών για αποθήκες και συνεργείο αυτοκινήτων του Δήμου Καρπάθου.6628ΩΕ0-ΓΦΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ175-2020
18/09/2020 03:00:0007/10/2020 13:27:03Απόφαση αρίθμ. 182-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση αποζημίωσης μετακίνησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Παραγυιού στη Σύρο προκειμένου να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου ΑΕ (ΦΟΔΣΑ ΑΕ).Ψ5ΝΖΩΕ0-ΕΞ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ182-2020
18/09/2020 03:00:0018/09/2020 11:40:38Απόφαση αρίθμ. 183-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό για την σχολική περίοδο 2020-2021.Ψ51ΗΩΕ0-9ΘΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ183-2020
18/09/2020 03:00:0018/09/2020 11:30:26Απόφαση αρίθμ. 181-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.679ΩΩΕ0-Ι2ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ181-2020
16/09/2020 03:00:0017/09/2020 08:07:46Απόφαση αρίθμ. 179-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παρασταθεί, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, κατά τις δικασίμους της 17/9/2020, 18-9-2020 και 25/9/2020, κατά τις οποίες εκδικάζονται εφέσεις των 1) Γεωργιάδη Μηνά κλπ(17 ενάγοντες) κατά Δήμου Καρπάθου, 2 Σακελλιάδη Ιωάννη κλπ (30 ενάγοντες) κατά Δήμου Καρπάθου και 3) Χαροκόπου Νικ κλπ (58 ενάγοντες) κατά Δήμου Καρπάθου. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.6Ζ1ΣΩΕ0-ΖΥΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ179-2020
16/09/2020 03:00:0016/09/2020 12:19:45Απόφαση αρίθμ. 178-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικών χαρών στο Δήμο Καρπάθου.6943ΩΕ0-61ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ178-2020
16/09/2020 03:00:0016/09/2020 11:28:54Απόφαση αρίθμ. 177-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020.6Κ67ΩΕ0-0Σ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ177-2020
16/09/2020 03:00:0016/09/2020 09:11:57Απόφαση αρίθμ. 176-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ Κατανομή Πίστωσης έτους 2020).Ω8ΦΦΩΕ0-ΑΤΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ176-2020
16/09/2020 03:00:0016/09/2020 09:01:49Απόφαση αρίθμ. 174-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή δωρεάς για την αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων κιγκλιδωμάτων στην Κοινότητα Βωλάδος του Δήμου Καρπάθου, από τον Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριο εις μνήμη του αδελφού του και τέως Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου αειμνήστου Γεωργίου Νισύριου.ΩΣΓΒΩΕ0-6Σ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ174-2020
16/09/2020 03:00:0016/09/2020 08:49:44Απόφαση αρίθμ. 173-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή δωρεάς για την αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων κιγκλιδωμάτων στην Κοινότητα Απερίου του Δήμου Καρπάθου, από τον Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριο εις μνήμη του αδελφού του και τέως Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου αειμνήστου Γεωργίου Νισύριου.ΩΕ4ΙΩΕ0-ΕΒΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ173-2020
16/09/2020 03:00:0016/09/2020 08:45:48Απόφαση αρίθμ. 172-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή δωρεάς από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σύμφωνα με την υπ’αρ. 285/11-06-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. στο Δήμο Καρπάθου, ποσού 1,433.93 ευρώ. Υπογραφή μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΕ και Δήμου Καρπάθου.6ΙΒΜΩΕ0-Ν2ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ172-2020
09/09/2020 03:00:0009/09/2020 10:29:02Απόφαση αρίθμ. 170-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΩΕΘΩΕ0-3Ρ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ170-2020
09/09/2020 03:00:0009/09/2020 10:32:17Απόφαση αρίθμ. 171-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού τετράμηνης σύμβασης για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID 19 (Εγκύκλιος 45201/20-7-2020 Υπ. Εσωτερικών).68ΟΨΩΕ0-1ΨΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ171-2020
04/09/2020 03:00:0004/09/2020 11:46:40Απόφαση αρίθμ. 169-2020 της Οικονομικής Επιτροπής Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για προμήθεια «Φιλοξενία δημοσιογράφων ΕΡΤ».6ΦΚΤΩΕ0-9ΑΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ169-2020
04/09/2020 03:00:0004/09/2020 11:25:15Απόφαση αρίθμ. 168-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΚΦΥΩΕ0-ΙΛ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ168-2020
25/08/2020 03:00:0025/08/2020 09:21:51Απόφαση αρίθμ. 164-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή δωρεάς για την αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων κιγκλιδωμάτων στη θέση ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ του Δήμου Καρπάθου, από τον Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριο εις μνήμη του αδελφού του και τέως Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου αειμνήστου Γεωργίου Νισύριου.662ΑΩΕ0-ΣΕ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ164-2020
25/08/2020 03:00:0025/08/2020 08:01:11Απόφαση αρίθμ. 167-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση επί σχεδίου εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Εκδόσεις Σοφία Μοσχανδρέου & Σια ΕΕ».6Α06ΩΕ0-0ΞΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ167-2020
24/08/2020 03:00:0024/08/2020 14:19:16Απόφαση αρίθμ. 161-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Υποβρύχιων Αντλιών και κινητήρων».63ΖΔΩΕ0-ΑΜΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ161-2020
24/08/2020 03:00:0024/08/2020 14:44:11Απόφαση αρίθμ. 166-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων έτους 2020.ΩΝΒΡΩΕ0-ΣΗ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ166-2020
24/08/2020 03:00:0024/08/2020 14:38:04Απόφαση αρίθμ. 165-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης.ΨΞΡ2ΩΕ0-Α9ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ165-2020
24/08/2020 03:00:0024/08/2020 14:25:07Απόφαση αρίθμ. 159-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Προέγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2019.ΨΣΕΜΩΕ0-ΞΝΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ159-2020
24/08/2020 03:00:0024/08/2020 14:20:31Απόφαση αρίθμ. 162-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση δημοπρασίας για χώρους στάθμευσης.ΩΣΓ2ΩΕ0-ΡΧ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ162-2020
24/08/2020 03:00:0024/08/2020 14:17:37Απόφαση αρίθμ. 163-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγων για Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής υπαλλήλων Δήμου Καρπάθου.6ΧΩ6ΩΕ0-387ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ163-2020
24/08/2020 03:00:0024/08/2020 13:39:32Απόφαση αρίθμ. 160-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, για την Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου έτους 2020.ΨΚΞΚΩΕ0-8ΟΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ160-2020
12/08/2020 03:00:0012/08/2020 10:26:07Απόφαση αρίθμ. 155-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΛ2ΣΩΕ0-0ΣΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ155-2020
11/08/2020 03:00:0012/08/2020 08:30:52Απόφαση αρίθμ. 158-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστου χώρου Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση.ΩΜΤ6ΩΕ0-Π7ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ158-2020
11/08/2020 03:00:0012/08/2020 08:27:50Απόφαση αρίθμ. 157-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός τρόπου είσπραξης τελών Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων) 2020.Ψ7ΩΙΩΕ0-Σ08ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ157-2020
11/08/2020 03:00:0012/08/2020 08:25:18Απόφαση αρίθμ. 156-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών σε υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου για την ανάγκη αντιμετώπισης της απειλής του κορονοϊού COVID-19.Ω8ΝΗΩΕ0-Θ08ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ155-2020
04/08/2020 03:00:0004/08/2020 12:24:44Απόφαση αρίθμ. 151-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση καταχώρησης παραστατικών στο σύστημα της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου μας.Ψ6ΗΖΩΕ0-Φ74ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ151-2020
04/08/2020 03:00:0004/08/2020 12:22:51Απόφαση αρίθμ. 150-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 559/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείο Ρόδου (ασφαλιστικά μέτρα).ΨΝΠ1ΩΕ0-12ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ150-2020
04/08/2020 03:00:0004/08/2020 12:21:01Απόφαση αρίθμ. 149-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για βεβαίωση Οικονομικής Επιτροπής για τη μη ύπαρξη υπαλλήλου στο Δήμο Καρπάθου με άδεια λογιστή Α΄ Τάξης ώστε να καλύψει τις λογιστικές υποχρεώσεις του Δήμου έτους 2020-2021.637ΓΩΕ0-ΕΥΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ149-2020
04/08/2020 03:00:0004/08/2020 12:29:02Απόφαση αρίθμ. 152-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Προμήθεια Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων με εξαρτήσεις Φορτωτή – Εκσκαφέα & δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων επιπλέον εξαρτήσεων δημοτικών εργασιών.ΩΝΜΘΩΕ0-68ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ152-2020
04/08/2020 03:00:0004/08/2020 12:33:39Απόφαση αρίθμ. 153-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου Καρπάθου.6ΠΙ9ΩΕ0-ΔΨΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ153-2020
04/08/2020 03:00:0004/08/2020 12:39:00Απόφαση αρίθμ. 154-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων Δήμου Καρπάθου.Ω9ΛΜΩΕ0-ΨΘΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ154-2020
21/07/2020 03:00:0021/07/2020 12:43:20Απόφαση αρίθμ. 142-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς για την έκτακτη υπηρεσία «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 2 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΕΟΔΥ» – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.96Θ5ΩΕ0-Λ4ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ142-2020
21/07/2020 03:00:0021/07/2020 12:53:11Απόφαση αρίθμ. 144-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2020.6ΕΚΥΩΕ0-ΕΗ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ144-2020
21/07/2020 03:00:0021/07/2020 12:46:33Απόφαση αρίθμ. 143-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.6ΖΡΙΩΕ0-ΒΡ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ143-2020
21/07/2020 03:00:0021/07/2020 14:03:53Απόφαση αρίθμ. 147-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων σχετικά με την αρίθμ. 677/2020 ΔΔΠ (ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ).64ΣΩΩΕ0-Τ1ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ147-2020
21/07/2020 03:00:0021/07/2020 12:55:40Απόφαση αρίθμ. 145-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Δεύτερη (2η) επανάληψη δημοπρασίας της διακήρυξης για την ενοικίαση αποθηκών και χώρου συνεργείου οχημάτων.6Λ8ΧΩΕ0-ΞΞΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ145-2020
21/07/2020 03:00:0022/07/2020 10:54:14Απόφαση αρίθμ. 146-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Διαγραφή οφειλών που έχουν υποπέσει σε πενταετή παραγραφή.Ω7ΨΟΩΕ0-Ο5ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ146-2020
21/07/2020 03:00:0021/07/2020 13:32:34Απόφαση αρίθμ. 148-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση ανάθεσης του έργου :«Επισκευή αποχετευτικού δικτύου στη περιοχή «Χριστός» T.K Μενετών» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.94Τ6ΩΕ0-Φ35ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ148-2020
15/07/2020 03:00:0015/07/2020 11:33:09Απόφαση αρίθμ. 141-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση της αρίθμ. 134-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίησης του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.65ΠΓΩΕ0-6ΞΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ141
15/07/2020 03:00:0015/07/2020 11:30:48Απόφαση αρίθμ. 140-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ52ΒΩΕ0-ΑΧΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ140
14/07/2020 03:00:0014/07/2020 10:32:52Απόφαση αρίθμ. 129-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για παράταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων.609ΛΩΕ0-Η9ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ129-2020
13/07/2020 03:00:0013/07/2020 13:52:15Απόφαση αρίθμ. 136-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάθεση σε δικηγόρο για άσκηση ανακοπής κατά του από 25-6-2020 κατασχετηρίου του Νικολάου Αλεξιάδη κατά του Δήμου Καρπάθου.6ΩΘΖΩΕ0-9ΗΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ136-2020
13/07/2020 03:00:0013/07/2020 13:45:47Απόφαση αρίθμ. 139-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 1η Παράταση προθεσμίας εργασιών έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.63ΓΥΩΕ0-ΖΔΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ139-2020
13/07/2020 03:00:0013/07/2020 13:47:56Απόφαση αρίθμ. 138-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για σύνταξη πληρεξουσίου, για παράσταση στον Άρειο Πάγο (υπόθεση Νομικής Φωτιάδου).Ω39ΣΩΕ0-ΩΔ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ138-2020
13/07/2020 03:00:0013/07/2020 13:49:25Απόφαση αρίθμ. 137-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 11/2020 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καρπάθου (υπόθεση Σοφίας Καφετζή).ΨΙ97ΩΕ0-ΡΚ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ137-2020
13/07/2020 03:00:0013/07/2020 14:00:01Απόφαση αρίθμ. 131-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για ανάκληση της απόφαση ΟΕ 117/2020.Ω672ΩΕ0-ΙΙΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ131-2020
13/07/2020 03:00:0013/07/2020 13:54:12Απόφαση αρίθμ. 135-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Περί εγκρίσεως πρακτικών διενεργηθείσας δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας στον Δήμο Καρπάθου για το έτος 2020.ΩΝΛΚΩΕ0-2ΕΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ135-2020
13/07/2020 03:00:0013/07/2020 13:56:17Απόφαση αρίθμ. 134-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.ΩΤΝΧΩΕ0-2Ξ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ134-2020
13/07/2020 03:00:0013/07/2020 13:58:06Απόφαση αρίθμ. 133-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση διάθεσης χρηματικού ποσού από την χρηματοδότηση του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ έτους 2019 και 2013 στην πληρωμή ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών και άλλων δαπανών που αφορούν το Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.Ψ6Ν9ΩΕ0-8ΛΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ133-2020
13/07/2020 03:00:0020/07/2020 09:02:52Απόφαση αρίθμ. 132-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών σε υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου, για την ανάγκη αντιμετώπισης της απειλής του κορονοϊού COVID-19 .ΨΜ9ΨΩΕ0-ΥΘΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ132-2020
08/07/2020 03:00:0008/07/2020 07:21:14Απόφαση αρίθμ. 126-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή τελών νεκροταφείου 2018-2019 (αίτηση αρίθμ.4048/18-6-2020 Δράκου Μαρία).6ΟΔΕΩΕ0-ΛΑ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ126-2020
08/07/2020 03:00:0008/07/2020 07:23:04Απόφαση αρίθμ. 125-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή δωρεάς δύο (2) υπέρθυρων θερμομέτρων από την κα Άννα Κατωγυρίτη του Γεωργίου.ΩΘΝΟΩΕ0-Δ1ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ125-2020
08/07/2020 03:00:0008/07/2020 07:27:13Απόφαση αρίθμ. 123-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του από 25-6-2020 κατασχετηρίου του Νικολάου Αλεξιάδη κατά του Δήμου Καρπάθου.ΩΩ3ΓΩΕ0-Ξ57ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ123-2020
08/07/2020 03:00:0008/07/2020 07:17:28Απόφαση αρίθμ. 128-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Διαγραφή λαθών σε βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης – αποχέτευσης.Ω970ΩΕ0-Μ6ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ128-2020
08/07/2020 03:00:0008/07/2020 07:15:00Απόφαση αρίθμ. 130-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:Έγκριση τεχνικών Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020 του Δήμου Καρπάθου.Ω5Μ6ΩΕ0-ΙΧΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ130-2020
08/07/2020 03:00:0008/07/2020 07:25:03Απόφαση αρίθμ. 124-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά του από 25-6-2020 κατασχετηρίου εις χείρας της Τράπεζας Πειραιώς ως τρίτης της Νομικής Φωτιάδου κατά του Δήμου ΚαρπάθουΩΩΛΧΩΕ0-5ΒΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ124-2020
08/07/2020 03:00:0008/07/2020 07:19:23Απόφαση αρίθμ. 127-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή τελών Κ.Ο.Κ (αίτηση αρίθμ.3979/18-6-2020 Λύκου Ευγενία).Ω0ΥΖΩΕ0-ΠΩΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ127-2020
08/07/2020 03:00:0008/07/2020 07:29:01Απόφαση αρίθμ. 122-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Επικύρωση της αρίθμ. 557/3-7-2020 απόφασης του Δημάρχου.ΩΜΕ5ΩΕ0-Ω5ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ122-2020
08/07/2020 03:00:0008/07/2020 07:37:28Απόφαση αρίθμ. 118-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 250.000,00 ευρώ, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνία (απόφαση με ΑΔΑ:Ω22346ΜΤΛ6-957).Ω7ΛΩΩΕ0-ΞΙ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ118-2020
08/07/2020 03:00:0008/07/2020 07:39:32Απόφαση αρίθμ. 117-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για προσφυγή στην διαδικασία απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 32 βάσει της ΠΝΠ 55/2020 – για μίσθωση οχημάτων για μεταφορά του κλιμακίου πολιτικής προστασίας (ΕΟΔΥ) που θα διενεργεί τεστ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ στο Αεροδρόμιο της Καρπάθου6ΜΑΦΩΕ0-ΥΝΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2020
08/07/2020 03:00:0008/07/2020 07:30:28Απόφαση αρίθμ. 121-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Επικύρωση της αρίθμ. 528/26-6-2020 απόφασης του Δημάρχου.6ΙΝΜΩΕ0-ΣΟΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ121-2020
08/07/2020 03:00:0017/07/2020 14:07:07Απόφαση αρίθμ. 116-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών σε υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου, για την ανάγκη αντιμετώπισης της απειλής του κορονοϊού COVID-19.608ΙΩΕ0-3ΟΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ116-2020
08/07/2020 03:00:0008/07/2020 07:35:46Απόφαση αρίθμ. 119-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020. Καθορισμός όμορων προτιμησιακών τμημάτων Αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση Ομπρελών για το έτος 2020 στις περιοχές Ποτάλλι, Γιαλού Χωράφι και Φραγκολιμνιώνας στη περιοχή Λευκός της κοινότητας Μεσοχωρίου του Δήμου Καρπάθου.6ΨΣΝΩΕ0-ΡΑΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119-2020
08/07/2020 03:00:0008/07/2020 07:34:13Απόφαση αρίθμ. 120-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση –καθορισμός τρόπου παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν 4688/2020 ΦΕΚ. Α΄101/24/5/2020.6Ψ57ΩΕ0-ΥΞΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120-2020
03/07/2020 03:00:0003/07/2020 13:28:36Απόφαση αρίθμ. 114-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΗΜ9ΩΕ0-ΙΨ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ114-2020
03/07/2020 03:00:0003/07/2020 13:27:06Απόφαση αρίθμ. 115-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση και ανάθεση ενοικίασης οχήματος για την μεταφορά προσωπικού ΕΟΔΥ με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 ν. 4412/16 ΠΝΠ 55 άρθρο 103 α και β) – Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.ΩΗΜΗΩΕ0-ΣΚΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ115-2020
29/06/2020 03:00:0029/06/2020 14:37:55Απόφαση αρίθμ. 113-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση όρων Διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού στις παραλίες του Δήμου Καρπάθου για τοποθέτηση ομπρελών και θαλάσσιων σπορ 2020.Ψ4ΡΔΩΕ0-ΣΥΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ113-2020
29/06/2020 03:00:0029/06/2020 14:02:40Απόφαση αρίθμ. 111-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΜΜΥΩΕ0-Κ4ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ111-2020
29/06/2020 03:00:0029/06/2020 14:02:27Απόφαση αρίθμ. 111-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.9ΞΤΖΩΕ0-ΤΛΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ111-2020
29/06/2020 03:00:0029/06/2020 13:59:15Απόφαση αρίθμ. 112-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.Ω0ΞΥΩΕ0-ΙΨΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ112-2020
25/06/2020 03:00:0025/06/2020 10:49:53Απόφαση αρίθμ. 110-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση ή μη της Υποβολής Πρότασης του Δήμου Καρπάθου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019».ΩΩΝΥΩΕ0-Ε26ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ110-2020
25/06/2020 03:00:0025/06/2020 10:41:09Απόφαση αρίθμ. 109-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΛΘΝΩΕ0-5Σ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2020
22/06/2020 03:00:0022/06/2020 10:42:33Απόφαση αρίθμ. 107-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ492ΩΕ0-Δ04ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2020
22/06/2020 03:00:0022/06/2020 10:41:01Απόφαση αρίθμ. 108-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εκπροσώπηση Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Τσέρκη, ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Καρπάθου, κατά τη δικάσιμο της 23-6-2020 και σε κάθε μετ αναβολή για τη κατηγορία της ρύπανσης περιβάλλοντος εκ παραλείψεως.6Α25ΩΕ0-Ζ3ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108-2020
17/06/2020 03:00:0017/06/2020 10:13:49Απόφαση αρίθμ. 106-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση αποθήκης και συνεργείου στον Δήμο Καρπάθου.6Θ4ΡΩΕ0-ΨΑΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ106-2020
17/06/2020 03:00:0017/06/2020 10:11:41Απόφαση αρίθμ. 105-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έκθεση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων.ΩΝΡ8ΩΕ0-ΩΡΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ105-2020
17/06/2020 03:00:0017/06/2020 09:54:57Απόφαση αρίθμ. 103-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής στο όνομα Ασταρτζή Δημητρίου του Αστερίου.ΨΟ0ΗΩΕ0-Ν3ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2020
17/06/2020 03:00:0017/06/2020 09:53:05Απόφαση αρίθμ. 102-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020. Καθορισμός όμορων προτιμησιακών και δημοπρατούμενων τμημάτων Αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση Ομπρελών και Θαλασσίων Σπορ για το έτος 2020. Καθορισμός της τιμής μίσθωσης των όμορων προτιμησιακών τμημάτων και της τιμής εκκίνησης των δημοπρατούμενων τμημάτων Αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση Ομπρελών και Θαλασσίων Σπορ για το έτος 2020.6ΥΛΥΩΕ0-ΤΞΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ102-2020
17/06/2020 03:00:0017/06/2020 09:51:05Απόφαση αρίθμ. 101-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου για λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή ¨Κάλλενες¨ Τ.Κ. Όθους.6Ο17ΩΕ0-Ω0ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101-2020
17/06/2020 03:00:0017/06/2020 09:49:27Απόφαση αρίθμ. 100-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τοπικές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Κοινότητα Αρκάσας.6Ν5ΑΩΕ0-ΦΥΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100-2020
16/06/2020 03:00:0016/06/2020 17:22:29Απόφαση αρίθμ. 104-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 25-2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Μεταβατική έδρα Καρπάθου) λαμβάνοντας υπόψη την αρίθμ. 73-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΩΟ8ΩΕ0-Ψ5ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2020
15/06/2020 03:00:0015/06/2020 12:08:30Απόφαση αρίθμ. 98-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ω2Δ3ΩΕ0-6ΔΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2020
15/06/2020 03:00:0015/06/2020 12:05:35Απόφαση αρίθμ. 99-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας για την υπηρεσία «αποκομιδή των αστικών στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ) του Δήμου Καρπάθου στο ΧΥΤΑ Καρπάθου, με τα ανάλογα μέσα». (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016). (Διαδικασία του άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016 (Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) στα πλαίσια λήψης μέτρων κατά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ). – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΙΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.Ω17ΟΩΕ0-ΘΛΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ99-2020
11/06/2020 03:00:0011/06/2020 09:22:20Απόφαση αρίθμ. 90-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 7/2020 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Μεταβατική έδρα Καρπάθου).ΨΛΛ9ΩΕ0-5Λ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ90-2020
10/06/2020 03:00:0010/06/2020 12:44:03Απόφαση αρίθμ. 97-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση της αρίθμ. 91-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην προσφυγή στην διαδικασία του άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016 (Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) στα πλαίσια λήψης μέτρων κατά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ για την υπηρεσία «αποκομιδή των αστικών στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ) του Δήμου Καρπάθου στο ΧΥΤΑ Καρπάθου, με τα ανάλογα μέσα».ΨΘ8ΞΩΕ0-133ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ97-2020
10/06/2020 03:00:0010/06/2020 12:42:45Απόφαση αρίθμ. 96-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΛΤΞΩΕ0-ΓΣ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ96-2020
05/06/2020 03:00:0005/06/2020 13:01:48Απόφαση αρίθμ. 92-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΨΩΗΩΕ0-ΞΟΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92-2020
05/06/2020 03:00:0005/06/2020 12:57:13Απόφαση αρίθμ. 94-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια και εγκατάσταση USB TOKEN για ψηφιακή υπογραφή για τις υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου.6ΩΡΕΩΕ0-641ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ94-2020
05/06/2020 03:00:0005/06/2020 12:55:45Απόφαση αρίθμ. 95-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για Προμήθεια διαχωριστικών – προστατευτικών τζαμιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου6Λ70ΩΕ0-ΜΗΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ95-2020
05/06/2020 03:00:0005/06/2020 12:59:19Απόφαση αρίθμ. 93-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή ¨Κάλλενες¨ Τ.Κ. Όθους. Εξειδίκευση πίστωσης.609ΝΩΕ0-ΣΟ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ93-2020
02/06/2020 03:00:0002/06/2020 08:20:13Απόφαση αρίθμ. 89-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή δωρεάς από τους Αφοί Λουλούδη.ΨΟΜ9ΩΕ0-Κ1ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ89-2020
01/06/2020 03:00:0001/06/2020 12:31:18Απόφαση αρίθμ. 91-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία του άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016 (Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) στα πλαίσια λήψης μέτρων κατά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ για την υπηρεσία «αποκομιδή των αστικών στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ) του Δήμου Καρπάθου στο ΧΥΤΑ Καρπάθου, με τα ανάλογα μέσα».6ΙΟΑΩΕ0-7ΜΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ91-2020
26/05/2020 03:00:0026/05/2020 13:23:33Απόφαση αρίθμ. 85-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί κατά τη δικάσιμο της 28/5/2020, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και να υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου Καρπάθου το Πρακτικό Συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, κατ’ άρθρο 126Β Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας σε σχέση με την από 14-12-2018 με αυξ. Αριθμό κατάθεσης ΑΓ524/14-12-2018 αγωγή του Φωτίου Παπανδρέου κατά του Δήμου Καρπάθου, ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου λόγω κωλύματος του δικηγόρου του Δήμου (κανονική άδεια). Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.6ΠΦΠΩΕ0-ΗΓΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85-2020
26/05/2020 03:00:0026/05/2020 13:17:25Απόφαση αρίθμ. 84-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΒΣ6ΩΕ0-Λ0ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84-2020
26/05/2020 03:00:0026/05/2020 13:25:58Απόφαση αρίθμ. 86-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί κατά τη δικάσιμο της 28/5/2020, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και να υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου Καρπάθου το Πρακτικό Συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, κατ’ άρθρο 126Β Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας σε σχέση με την από 14-12-2018 με αυξ. Αριθμό κατάθεσης ΑΓ525/14-12-2018 αγωγή του Φωτίου Παπανδρέου κατά του Δήμου Καρπάθου, ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου λόγω κωλύματος του δικηγόρου του Δήμου (κανονική άδεια). Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.6ΝΦΣΩΕ0-Σ79ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86-2020
26/05/2020 03:00:0026/05/2020 13:29:01Απόφαση αρίθμ. 87-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια Ανταλλακτικών για επισκευή αντλιών λυμάτων.96Η9ΩΕ0-ΓΚΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87-2020
26/05/2020 03:00:0026/05/2020 13:34:16Απόφαση αρίθμ. 88-2020 της Οικονομικής Επιτροπής Παράταση χρόνου κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια ¨Προμήθεια Αντλιών και κινητήρων¨.Ψ1ΖΕΩΕ0-ΤΣ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ88-2020
15/05/2020 03:00:0015/05/2020 11:54:17Απόφαση αρίθμ. 82-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ Κατανομή Πίστωσης έτους 2020).ΩΤ3ΙΩΕ0-ΑΙ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82-2020
15/05/2020 03:00:0015/05/2020 11:49:53Απόφαση αρίθμ. 81-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων που πλήττονται από την διακοπή ή τον περιορισμό υποχρεωτικά της λειτουργίας τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του Κορωνοϊού – Covid 19.ΩΘΡΘΩΕ0-2ΟΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ81-2020
15/05/2020 03:00:0015/05/2020 11:46:07Απόφαση αρίθμ. 83-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση προθεσμίας για κατάθεση δικαιολογητικών για τους χώρους στάθμευσης λόγω κορωνοϊού.ΩΙΣΩΩΕ0-Φ5ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83-2020
11/05/2020 03:00:0011/05/2020 08:24:16Απόφαση αρίθμ. 79-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.64ΖΚΩΕ0-8Ι7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79-2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 11:10:33Απόφαση αρίθμ. 80-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου για την πληρωμή και διεκπεραίωση εντάλματος προπληρωμής της υπηρεσίας μεταφοράς ακτοπλοϊκώς των τριών ( 3) οχημάτων του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2020 .ΨΟΨΠΩΕ0-ΖΛΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ80-2020
04/05/2020 03:00:0004/05/2020 15:05:42Απόφαση αρίθμ. 77-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.60Π6ΩΕ0-ΓΟΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77-2020
04/05/2020 03:00:0004/05/2020 15:04:07Απόφαση αρίθμ. 78-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.9Γ2ΓΩΕ0-Ο6ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ78-2020
29/04/2020 03:00:0029/04/2020 12:05:21Απόφαση αρίθμ. 72-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 1651/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση Σπυρίδωνα Βασιλάκη).Ψ66ΑΩΕ0-23ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72-2020
29/04/2020 03:00:0029/04/2020 11:58:35Απόφαση αρίθμ. 75-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση ακύρωσης συμμετοχής του Δήμου Καρπάθου στην έκθεση του Βερολίνου - έγκριση των δαπανών που προέκυψαν από την ακύρωση αυτή σύμφωνα με τις ΠΝΠ 55 και 64.ΨΓΑ2ΩΕ0-ΟΟ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75-2020
29/04/2020 03:00:0029/04/2020 12:00:41Απόφαση αρίθμ. 74-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης λόγω κωλύματος του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.Ψ5Τ4ΩΕ0-Ν4ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74-2020
29/04/2020 03:00:0029/04/2020 12:03:31Απόφαση αρίθμ. 73-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση η μη ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 25/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου ( Μεταβατική έδρα Καρπάθου).ΨΒΡ2ΩΕ0-Ε4ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73-2020
29/04/2020 03:00:0029/04/2020 11:56:42Απόφαση αρίθμ. 76-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.ΨΨ0ΓΩΕ0-Ν0ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ76-2020
29/04/2020 03:00:0029/04/2020 12:36:38Απόφαση αρίθμ. 69-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς για την ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ της «Εγκατάσταση διαδικτυακού συστήματος συναλλαγών και πληροφόρησης Δημοτών» (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016)- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.6Υ2ΚΩΕ0-ΥΛΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69-2020
29/04/2020 03:00:0029/04/2020 12:27:24Απόφαση αρίθμ. 67-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για διαδικασία ανάθεσης έκτακτης υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Καρπάθου με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος».6Θ3ΚΩΕ0-8ΗΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67-2020
29/04/2020 03:00:0029/04/2020 12:45:34Απόφαση αρίθμ. 71-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού και ορισμού προσωρινού αναδόχου προμήθειας «προμήθεια υποβρύχιων αντλιών και κινητήρων έτους 2020».Ψ08ΕΩΕ0-ΩΛΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71-2020
29/04/2020 03:00:0018/05/2020 10:02:18Απόφαση αρίθμ. 70-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς για την ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ της υπηρεσίας «Υπηρεσίες επέκτασης λειτουργικότητας ιστοσελίδας Δήμου Καρπάθου» στα πλαίσια λήψης μέτρων κατά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016)- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.6ΗΧΞΩΕ0-Σ6ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70-2020
29/04/2020 03:00:0029/04/2020 12:32:22Απόφαση αρίθμ. 68-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισηγητική έκθεση A΄ τριμήνου του έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2020.ΨΛΝ1ΩΕ0-ΣΗΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68-2020
21/04/2020 03:00:0021/04/2020 11:17:01Απόφαση αρίθμ. 66-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 600.000,00 ευρώ του Δήμου Καρπάθου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την Ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».Ω5Ν7ΩΕ0-2ΚΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66-2020
15/04/2020 03:00:0004/05/2020 12:54:36Απόφαση αρίθμ. 60-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου για λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για τα παρακάτω έργα: Α) Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 KVA(Ν.Ο) με αριθμό παροχής 52917550-01 Δημοτικού Φωτισμού, στην περιοχή Πουλιού Ποτάμι Αρδάνι μέχρι το οικόπεδο του κ. Βασιλα Παναγιωτη, του Δήμου Καρπάθου. Β) Επέκταση Δικτύου ΧΤ με υπογειοποίηση για την ηλεκ/ση καμπίνας ΦΟΠ στo Δημοτικό Σχολειό Πυλών. Γ) Επέκταση Δικτύου ΧΤ με υπογειοποίηση για την ηλεκ/ση καμπίνας ΦΟΠ στην διεύθυνση Λιαί Πυλών.6Ξ38ΩΕ0-Ν6ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60-2020
15/04/2020 03:00:0004/05/2020 12:55:58Απόφαση αρίθμ. 61-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου για λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για τα παρακάτω έργα: Α) Επέκταση δικτύου Χ.Τ. Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή ΚΟΥΤΕΛΑ Τ.Κ.Μενετών Καρπάθου. Β) Επέκταση νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού Ν. 0 (8 KVA) αριθμός παροχής 52917399-01 στην περιοχή «Σπινομέλισσα» Αφιάρτη Τ.Κ. Μενετών. Γ) Επαύξηση ισχύος από 8KVA σε 85 KVA της παροχής με αριθμό 52912515-01 στην διεύθυνση Πηγάδια-Κεραμί Καρπάθου.6ΣΥ5ΩΕ0-ΚΑΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61-2020
15/04/2020 03:00:0022/04/2020 10:26:09Απόφαση αρίθμ. 64-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων.ΩΥ9ΟΩΕ0-Β61ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64-2020
15/04/2020 03:00:0015/04/2020 08:18:39Απόφαση αρίθμ. 62-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων για δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων στον Δήμο Καρπάθου.ΩΤΙ3ΩΕ0-9Τ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62-2020
15/04/2020 03:00:0015/04/2020 08:17:00Απόφαση αρίθμ. 63-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων για έκτακτης προμήθειας ανταλλακτικών με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 Ν 4412/2016).6ΕΘΨΩΕ0-ΠΙΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63-2020
15/04/2020 03:00:0015/04/2020 08:12:14Απόφαση αρίθμ. 65-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού σε σχέση με την από 23-12-2019 με αυξ αριθμό κατάθεσης ΑΓ608/24-12-2019 αγωγή της εταιρίας με την επωνυμία «Caprari Hellas Εισαγωγή, Εμπορία Εγκατάσταση και Συντήρηση Αντλιών Ανώνυμη Εταιρία και το διακριτικό τίτλο «Caprari Hellas» κατά του Δήμου Καρπάθου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.68ΙΨΩΕ0-ΘΧΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65-2020
08/04/2020 03:00:0008/04/2020 08:46:00Απόφαση αρίθμ. 56-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή Επιχορήγησης του Δήμου Καρπάθου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά στο Δήμο Καρπάθου».626ΠΩΕ0-ΡΒΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56-2020
08/04/2020 03:00:0008/04/2020 08:40:23Απόφαση αρίθμ. 58-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία του άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016 (Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) στα πλαίσια λήψης μέτρων κατά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ για την υπηρεσία «Υπηρεσίες επέκτασης λειτουργικότητας ιστοσελίδας Δήμου Καρπάθου».65ΟΥΩΕ0-Γ4ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58-2020
08/04/2020 03:00:0008/04/2020 11:22:23Απόφαση αρίθμ. 57-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία του άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016 (Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) στα πλαίσια λήψης μέτρων κατά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ για την υπηρεσία «Εγκατάσταση διαδικτυακού συστήματος συναλλαγών και πληροφόρησης Δημοτών».6Ε7ΦΩΕ0-ΡΩΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57-2020
08/04/2020 03:00:0008/04/2020 08:47:56Απόφαση αρίθμ. 55-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Δικτύου Αποχετεύσεως από Λιμανάκι έως Λιμάνι έδρας «Δήμου Καρπάθου».Ω2Ι0ΩΕ0-Η26ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55-2020
08/04/2020 03:00:0008/04/2020 10:28:01Απόφαση αρίθμ. 59-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για αποθήκη και συνεργείο Δήμου Καρπάθου.63ΛΦΩΕ0-ΕΒ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59-2020
03/04/2020 03:00:0003/04/2020 10:21:01Απόφαση αρίθμ. 54-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 6/2020 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Καρπάθου της Νομικής Φωτιάδου κατά του Δήμου Καρπάθου.6ΙΦΝΩΕ0-ΦΔΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2020
03/04/2020 03:00:0003/04/2020 10:19:35Απόφαση αρίθμ. 53-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 7/2020 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Καρπάθου του Νικολάου Αλεξιάδη κατά του Δήμου Καρπάθου.6ΡΩΠΩΕ0-ΜΕΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53-2020
31/03/2020 03:00:0031/03/2020 08:24:21Απόφαση αρίθμ. 40-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την παραλλαγή δικτύου Χ.Τ (χαμηλής τάσης) Δημοτικού Φωτισμού Τ.Κ. Όθους.ΩΡΒΨΩΕ0-3ΘΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40-2020
31/03/2020 03:00:0031/03/2020 08:27:29Απόφαση αρίθμ. 42-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επέκταση δικτύου Χ.Τ (χαμηλής τάσης) Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή Κουτέλα Τ.Κ Μενετών του Δήμου Καρπάθου.60ΦΝΩΕ0-Ο00ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42-2020
31/03/2020 03:00:0031/03/2020 08:29:42Απόφαση αρίθμ. 43-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επέκταση δικτύου Χ.Τ (χαμηλής τάσης) με υπογειοποίηση για την ηλεκτροδότηση καμπίνας ΦΟΠ στο Δημοτικό Σχολείο Πυλών.ΩΕΙΓΩΕ0-ΟΑΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43-2020
31/03/2020 03:00:0031/03/2020 08:32:10Απόφαση αρίθμ. 44-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επέκταση δικτύου Χ.Τ (χαμηλής τάσης) με υπογειοποίηση για την ηλεκτροδότηση καμπίνας ΦΟΠ στην διεύθυνση Λιαί Πυλών.ΩΛ60ΩΕ0-ΔΓ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44-2020
31/03/2020 03:00:0031/03/2020 08:36:56Απόφαση αρίθμ. 46-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επαύξηση ισχύος από 8KVA σε 85 KVA της παροχής με αριθμό 52912515-01 στην διεύθυνση Πηγάδια – Κεραμί Καρπάθου.ΩΒΛ5ΩΕ0-ΘΣΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46-2020
31/03/2020 03:00:0031/03/2020 09:00:44Απόφαση αρίθμ. 47-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση εξειδίκευσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου για προμήθεια μηχανημάτων και συγκεκριμένα χορτοκοπτικών τύπου μισινέζας, χλοοκοπτικών μηχανών για γκαζόν, αλυσοπρίονων και προσαρτημάτων αυτών για χώρους πρασίνου και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καρπάθου.622ΕΩΕ0-Ν9ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47-2020
31/03/2020 03:00:0031/03/2020 09:42:36Απόφαση αρίθμ. 49-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για διαδικασία ανάθεσης έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤHΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ» με την διαδικασία του κατεπείγοντος (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016).6Ι4ΜΩΕ0-Χ3ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49-2020
31/03/2020 03:00:0031/03/2020 10:56:08Απόφαση αρίθμ. 51-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 7/2020 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Καρπάθου του Νικολάου Αλεξιάδη κατά του Δήμου Καρπάθου.ΨΒΟ5ΩΕ0-5ΝΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51-2020
31/03/2020 03:00:0031/03/2020 10:58:29Απόφαση αρίθμ. 52-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 6/2020 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Καρπάθου της Νομικής Φωτιάδου κατά του Δήμου Καρπάθου.6Ο2ΡΩΕ0-ΜΛΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52-2020
31/03/2020 03:00:0031/03/2020 12:28:24Απόφαση αρίθμ. 41-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 KVA (N.O) με αριθμό παροχής 52917550-01 Δημοτικού Φωτισμού, στην περιοχή Πουλιού Ποτάμι Αρδάνι Δήμου Καρπάθου μέχρι το οικόπεδο του κ. Βασίλα Παναγιώτη.ΩΤΦ8ΩΕ0-ΝΡΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41-2020
31/03/2020 03:00:0031/03/2020 12:29:06Απόφαση αρίθμ. 45-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού ισχύος 8KVA (N.0) με αριθμό παροχής 52917399-01 Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Σπινομέλισσα Αφιάρτη Τ.Κ Μενετών.ΨΩΩΜΩΕ0-Δ3ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45-2020
31/03/2020 03:00:0031/03/2020 13:46:57Απόφαση αρίθμ. 50-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για διαδικασία ανάθεσης έκτακτης υπηρεσίας «Μίσθωση οχήματος για τις ανάγκες της νεοσύστατης κοινωνικής δομής ¨ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ¨» - Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 Ν 4412/2016).6ΚΩΓΩΕ0-ΗΤΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50-2020
31/03/2020 03:00:0001/04/2020 09:46:02Απόφαση αρίθμ. 48-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για διαδικασία ανάθεσης έκτακτης προμήθειας «Προμήθεια υλικών και εφοδίων επείγοντος χαρακτήρα για αντιμετώπιση του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ» με την διαδικασία του κατεπείγοντος (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016).Ψ4Μ7ΩΕ0-ΞΨΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48-2020
17/03/2020 02:00:0017/03/2020 12:13:29Απόφαση Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής (αρίθμ. πρωτ. 2048/17-3-2020).9ΒΚ3ΩΕ0-1ΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2048/17-3-2020
17/03/2020 02:00:0017/03/2020 11:55:27Απόφαση αρίθμ. 39-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Πρόσληψη Υδρονομέων 2020.6ΑΔΠΩΕ0-Σ7ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39-2020
17/03/2020 02:00:0017/03/2020 11:50:28Απόφαση αρίθμ. 38-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παραχώρηση θέσης περιπτέρου.ΨΧΜΣΩΕ0-7ΕΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38-2020
17/03/2020 02:00:0017/03/2020 11:47:32Απόφαση αρίθμ. 37-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια Ανταλλακτικών για αντλίες λυμάτων.ΨΒΟΚΩΕ0-8ΑΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37-2020
09/03/2020 02:00:0009/03/2020 13:39:06Απόφαση αρίθμ. 36-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2019.9Κ8ΖΩΕ0-ΟΨΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36-2020
09/03/2020 02:00:0009/03/2020 13:43:07Απόφαση αρίθμ. 35-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή προς έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2019.Ψ8ΖΦΩΕ0-Θ35ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35-2020
09/03/2020 02:00:0009/03/2020 13:56:35Απόφαση αρίθμ. 33-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου αρίθμ. 224/2020 που αφορά την ανάθεση της έκτακτης Υπηρεσίας «Ανάκτηση – αποκατάστασης Πληροφοριακών Συστημάτων» Δήμου Καρπάθου με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 Ν. 4412/2016).69Α2ΩΕ0-ΧΚ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33-2020
09/03/2020 02:00:0009/03/2020 13:53:17Απόφαση αρίθμ. 34-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση εξειδίκευσης πίστωσης για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης έτους 2020 στην νέα συμπληρωματική βάση ερωτημάτων της DIMOSNET 4412 GR.ΨΙΙ4ΩΕ0-4Ι9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34-2020
09/03/2020 02:00:0009/03/2020 14:04:36Απόφαση αρίθμ. 31-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 Ανταποδοτικού Χαρακτήρα( άρθ.107 του ν. 4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017).6ΝΚ0ΩΕ0-96ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31-2020
09/03/2020 02:00:0009/03/2020 14:11:13Απόφαση αρίθμ. 32-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.6ΡΜΙΩΕ0-ΜΚΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32-2020
26/02/2020 02:00:0027/02/2020 09:47:30Απόφαση αρίθμ. 29-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση συμμετοχής στην Τουριστική Έκθεση στο Βερολίνο. Εξειδίκευση και κατανομή της Πίστωσης.6Ζ6ΗΩΕ0-ΤΕΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29-2020
26/02/2020 02:00:0026/02/2020 11:40:25Απόφαση αρίθμ. 30-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για ακύρωση της αρίθμ. 16-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου ανάθεση της έκτακτης υπηρεσίας «Ανάκτηση – αποκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων» Δήμου Καρπάθου με την διαδικασία του κατεπείγοντος (Άρθρο 32 Ν.4412/2016).ΨΠΦΨΩΕ0-ΤΣΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30-2020
26/02/2020 02:00:0026/02/2020 11:37:29Απόφαση αρίθμ. 28-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΒΤΕΩΕ0-ΝΧ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28-2020
21/02/2020 02:00:0021/02/2020 12:19:31Απόφαση αρίθμ. 27-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά 1) της από 9-12-2019 επιταγής προς πληρωμή και 2) του από 13-12-2019 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου της Νομικής Φωτιάδου κατά του Δήμου Καρπάθου.ΩΓΑ2ΩΕ0-ΖΧ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27-2020
21/02/2020 02:00:0021/02/2020 12:31:01Απόφαση αρίθμ. 22-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ Κατανομή Πίστωσης 2020). Εξειδίκευση πίστωσης.Ψ44ΖΩΕ0-Υ1ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22-2020
21/02/2020 02:00:0021/02/2020 12:21:26Απόφαση αρίθμ. 26-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόφασης Δημάρχου αρίθμ. 150-2020.ΩΛΠΙΩΕ0-43ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26-2020
21/02/2020 02:00:0021/02/2020 12:23:15Απόφαση αρίθμ. 25-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.ΩΜΛΜΩΕ0-Γ25ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25-2020
21/02/2020 02:00:0021/02/2020 12:24:49Απόφαση αρίθμ. 24-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.65Τ2ΩΕ0-ΟΡΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24-2020
21/02/2020 02:00:0021/02/2020 12:28:32Απόφαση αρίθμ. 23-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση ανάθεσης της Προμήθειας, Υποβρύχιων αντλιών και κινητήρων με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού.ΩΦΓΘΩΕ0-4ΥΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23-2020
21/02/2020 02:00:0021/02/2020 13:54:19Απόφαση αρίθμ. 16-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση για ανάθεση έκτακτης υπηρεσίας «Ανάκτηση – αποκατάσταση Πληροφοριακών συστημάτων» Δήμου Καρπάθου με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 Ν. 4412/2016).ΨΡΞ7ΩΕ0-ΗΑΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16-2020
21/02/2020 02:00:0021/02/2020 12:32:38Απόφαση αρίθμ. 21-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ έτους 2020.Ω3Δ4ΩΕ0-211ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21-2020
21/02/2020 02:00:0021/02/2020 12:47:27Απόφαση αρίθμ. 17-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής , αναστολής, με αίτημα προσωρινής διαταγής κατά 1) της από 11-2-2020 επιταγής προς πληρωμή και 2) του από 17-2-2020 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου της Νομικής Φωτιάδου κατά του Δήμου Καρπάθου.6ΣΜΤΩΕ0-ΙΣ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2020
21/02/2020 02:00:0021/02/2020 12:38:10Απόφαση αρίθμ. 20-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Σύσταση πάγιων προκαταβολών Κοινοτήτων Δήμου Καρπάθου έτους 2020.ΩΚΦ8ΩΕ0-Ζ6ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2020
21/02/2020 02:00:0021/02/2020 12:44:54Απόφαση αρίθμ. 18-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για σύνταξη δικαστικού πληρεξουσίου.94ΥΗΩΕ0-0ΟΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2020
21/02/2020 02:00:0021/02/2020 12:42:37Απόφαση αρίθμ. 19-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισηγητική Έκθεση Δ΄ Τριμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2019.ΨΛΖΓΩΕ0-39ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19-2020
06/02/2020 02:00:0006/02/2020 11:33:32Απόφαση αρίθμ. 15-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Επικύρωση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Βελτίωση Δικτύου Αποχέτευσης από Λιμανάκι έως Λιμάνι έδρας Δήμου Καρπάθου με α.α 87325 στο ΕΣΗΔΗΣ.ΩΛ72ΩΕ0-ΕΗ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2020
06/02/2020 02:00:0006/02/2020 11:28:07Απόφαση αρίθμ. 14-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6ΞΕΣΩΕ0-ΦΙ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2020
03/02/2020 02:00:0003/02/2020 08:24:45Απόφαση αρίθμ. 5-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή για την 1η Επείγουσα Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2020.ΩΙΦΤΩΕ0-9ΝΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2020
31/01/2020 02:00:0031/01/2020 14:15:03Απόφαση αρίθμ. 12-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού σε σχέση με την από 14-12-2018 με αυξ. αριθμό κατάθεσης ΑΓ524/14-12-2018 αγωγή του Φωτίου Παπανδρέου κατά του Δήμου Καρπάθου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.65Γ3ΩΕ0-Τ2ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12-2020
31/01/2020 02:00:0031/01/2020 12:39:59Απόφαση αρίθμ. 4-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση συμμετοχής στην Τουριστική Έκθεση στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ, εξειδίκευση και κατανομή της Πίστωσης.ΩΣΡΗΩΕ0-ΕΘ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2020
31/01/2020 02:00:0031/01/2020 12:52:47Απόφαση αρίθμ. 6-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισηγητική Έκθεση Γ΄ Τριμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2019.ΩΙΛΤΩΕ0-Ψ8ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2020
31/01/2020 02:00:0031/01/2020 13:47:34Απόφαση αρίθμ. 8-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Διαγραφή προστίμων ΚΟΚ 2012.ΨΠΜΟΩΕ0-12ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2020
31/01/2020 02:00:0031/01/2020 14:11:03Απόφαση αρίθμ. 11-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία Σάββας Μακρής &Σια ΕΕ και της με αριθμό πρωτ. 495/2019 Διαταγής Πληρωμής του κ. Δικαστού του Πρωτοδικείου Ρόδου.62Φ6ΩΕ0-ΕΑΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2020
31/01/2020 02:00:0031/01/2020 14:45:07Απόφαση αρίθμ. 7-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κανονιστική απόφαση περί προδιαγραφών και κανόνων για την χρήση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου Καρπάθου.6ΝΗ6ΩΕ0-8ΙΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 10:22:37ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Απόφαση αρίθμ. 9-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές (κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).ΨΑ2ΔΩΕ0-ΜΨΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 10:24:04Ορθή Επανάληψη: Απόφαση αρίθμ. 10-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ Κατανομή Πίστωσης).ΩΨΑΩΩΕ0-ΞΚΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2020
31/01/2020 02:00:0006/02/2020 09:26:32Απόφαση αρίθμ. 3-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση συμμετοχής στην Τουριστική Έκθεση στο Μιλάνο της Ιταλίας, εξειδίκευση και κατανομή της Πίστωσης.6ΜΩΔΩΕ0-Ο19ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3-2020
31/01/2020 02:00:0009/03/2020 12:44:53Απόφαση αρίθμ. 13-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού σε σχέση με την από 14-12-2018 με αυξ. αριθμό κατάθεσης ΑΓ525/14-12-2018 αγωγή του Φωτίου Παπανδρέου κατά του Δήμου Καρπάθου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.69ΠΩΩΕ0-ΛΜΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 12:50:54Απόφαση αρίθμ. 2-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση δικτύου αποχετεύσεως από Λιμανάκι έως Λιμάνι έδρας Δήμου Καρπάθου» με α.α 87325 στο ΕΣΗΔΗΣ.ΨΙΑ4ΩΕ0-ΡΕΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 11:22:20Απόφαση αρίθμ. 1-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6Χ15ΩΕ0-ΘΒ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2020
31/12/2019 02:00:0031/12/2019 10:57:26Απόφαση αρίθμ. 134-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Προμήθεια τροφίμων παιδικού σταθμού Δήμου Καρπάθου.66Δ4ΩΕ0-Π4ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ134-2019
31/12/2019 02:00:0031/12/2019 10:53:26Απόφαση αρίθμ. 133-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση Σύμβασης κτηνιατρικής υπηρεσίας φροντίδας αδέσποτων ζώων.ΨΨΡΟΩΕ0-Π7ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ133-2019
31/12/2019 02:00:0031/12/2019 10:51:50Απόφαση αρίθμ. 132-209 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6ΛΑΖΩΕ0-ΤΘ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ132-2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:51:18Απόφαση αρίθμ. 131-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού για ορισμό οριστικού αναδόχου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος εξοικονόμησης διασφάλισης, επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού.6ΙΔ4ΩΕ0-ΣΔΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ131-2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:50:09Απόφαση αρίθμ. 130-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» προϋπολογισμού 167.741,94 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%) που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ.8, του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016.ΩΨΔΠΩΕ0-29ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ130-2019
11/12/2019 02:00:0011/12/2019 10:58:47Απόφαση αρίθμ. 128-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση όρων δημοπράτησης με ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «Βελτίωση δικτύου αποχετεύσεως από Λιμανάκι έως Λιμάνι έδρας Δήμου Καρπάθου».Ω33ΖΩΕ0-127ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ128-2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:41:18Απόφαση αρίθμ. 129-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ακύρωση παραστατικών από το σύστημα της Οικονομικής Διαχείρισης λόγω αδυναμίας εξόφλησης τους.7ΝΔΕΩΕ0-ΛΥΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ129-2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:29:55Απόφαση αρίθμ. 126-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ» (ΟΠΔ) του Δήμου Καρπάθου.Ω7ΙΔΩΕ0-ΚΦΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ129-2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:37:01Απόφαση αρίθμ. 127-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συμπλήρωση της αρίθμ. 103-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΑ0ΠΩΕ0-ΚΤΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ127-2019
09/12/2019 02:00:0009/12/2019 12:17:36Απόφαση αρίθμ. 125-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ. Εξειδίκευση και κατανομή της πίστωσης.6ΛΠ4ΩΕ0-ΜΟΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ125-2019
09/12/2019 02:00:0009/12/2019 12:15:45Απόφαση αρίθμ. 124-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη αίτησης αναιρέσεως κατά της με αριθμό 18/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Μεταβατική έδρα Καρπάθου).ΩΟΩΦΩΕ0-ΟΝΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ124-2019
09/12/2019 02:00:0009/12/2019 12:13:49Απόφαση αρίθμ. 123-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 215/2019 τελεσίδικης αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου.ΨΨΕ9ΩΕ0-0ΑΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ123-2019
09/12/2019 02:00:0009/12/2019 12:11:38Απόφαση αρίθμ. 122-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών και ορισμού προσωρινού αναδόχου του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».ΩΨ7ΣΩΕ0-ΛΙΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ122-2019
09/12/2019 02:00:0009/12/2019 12:08:21Απόφαση αρίθμ. 121-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 186/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση της μελέτης εκτέλεσης έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.ΨΓΠ3ΩΕ0-Ξ6ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ121-2019
02/12/2019 02:00:0002/12/2019 11:40:02Απόφαση αρίθμ. 120-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Ρόδο για συμμετοχή στην συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου. Εξειδίκευση και κατανομή της πίστωσης.Ψ3ΚΚΩΕ0-ΩΞ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120-2019
02/12/2019 02:00:0002/12/2019 11:36:19Απόφαση αρίθμ. 119-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΑ2ΠΩΕ0-3ΚΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119-2019
29/11/2019 02:00:0029/11/2019 12:17:49Απόφαση αρίθμ. 115-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ οικονομικού έτους 2020.6ΑΗΛΩΕ0-0ΧΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ115-2019
29/11/2019 02:00:0029/11/2019 12:09:05Απόφαση αρίθμ. 114-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση της αρίθμ. 113-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΦΥ1ΩΕ0-Ψ13ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ114-2019
29/11/2019 02:00:0029/11/2019 12:24:07Απόφαση αρίθμ. 117-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικό Εντάλμα Προπληρωμής στο όνομα Μαστρολέων Ιωάννης του ΜιχαήλΩΖ0ΞΩΕ0-ΣΒΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2019
29/11/2019 02:00:0029/11/2019 12:21:14Απόφαση αρίθμ. 116-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής στο όνομα Καρατζάς Αλεξάνδρος του Αναστασίου.6ΖΨΟΩΕ0-3ΔΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ116-2019
29/11/2019 02:00:0029/11/2019 12:26:25Απόφαση αρίθμ. 118-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικά εντάλματα Προπληρωμής στο όνομα Σακελλιάδης Ιωάννης του Φωκά.6ΠΩΒΩΕ0-4Φ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ118-2019
25/11/2019 02:00:0025/11/2019 12:39:20Απόφαση αρίθμ. 113-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και εκπροσώπων του Δήμου στην ΠΕΔ για την εκλογή συλλογικών οργάνων Κ.Ε.Δ.Ε. Εξειδίκευση και κατανομή της πίστωσης.6ΓΛΓΩΕ0-670ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ113-2019
25/11/2019 02:00:0025/11/2019 12:06:40Απόφαση αρίθμ. 112-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων έτους 2020.6ΓΣΒΩΕ0-45ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ112-2019
25/11/2019 02:00:0025/11/2019 11:44:55Απόφαση αρίθμ. 111-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη προϋπολογισμού ΠΟΡΟΚ οικονομικού έτους 2020.Ω5Δ8ΩΕ0-2Δ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ111-2019
22/11/2019 02:00:0022/11/2019 14:59:37Απόφαση αρίθμ. 110-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση προς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για λήψη απόφασης για ορισμό εκ νέου υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για τα παρακάτω έργα: α) Παραλλαγη - υπογειοποιηση του δικτύου ΧΤ ηλεκτροφωτισμού που βρίσκεται στα Πηγάδια Καρπάθου στην θεση φαρμακείο «Λαμπρινου» έως εστιατόριο «Ακροπολις» και β) «Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην περιοχή «Αρδανι» Τ.Κ. Μενετών έως την ιδιοκτησία Πολεμικού Ιωάννη.»9Ε7ΩΩΕ0-4ΨΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ110-2019
22/11/2019 02:00:0022/11/2019 14:55:20Απόφαση αρίθμ. 109-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΑΗΣΩΕ0-9ΥΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2019
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 09:24:58Απόφαση αρίθμ. 102-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου έτους 2020.ΩΚΘΩΩΕ0-6ΣΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ102-2019
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 14:36:17Απόφαση αρίθμ. 107-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΞΥ7ΩΕ0-ΟΙ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2019
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 14:37:51Απόφαση αρίθμ. 108-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου για λήψη απόφασης για ορισμό εκ νέου υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την Παραλλαγή – Υπογειοποίηση του Δικτύου ΧΤ ηλεκτροφωτισμού που βρίσκεται στα Πηγάδια Καρπάθου στη θέση φαρμακείο ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ έως εστιατόριο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ.7ΖΘΕΩΕ0-ΜΘΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108-2019
19/11/2019 02:00:0021/11/2019 11:55:06Απόφαση αρίθμ. 100-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής: έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Αρδάνι ΤΚ Μενετών έως ιδιοκτησία Πολεμικού Ιωάννη.ΩΡΚ3ΩΕ0-ΩΛΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100-2019
19/11/2019 02:00:0019/11/2019 12:16:41Απόφαση αρίθμ. 106-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ψήφιση πιστώσεων, ανάληψη δαπανών και ανάθεση σε συμβολαιογράφο σύνταξης δικαστικού πληρεξουσίου για την υπόθεση Δήμου Καρπάθου με Νισύριου Μαριάνθη.ΩΛ5ΓΩΕ0-Ε40ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ106-2019
19/11/2019 02:00:0019/11/2019 12:09:25Απόφαση αρίθμ. 105-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών κοιμητηρίων Οικονομικού έτους 2020.ΩΩ08ΩΕ0-ΓΚΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ105-2019
19/11/2019 02:00:0019/11/2019 12:05:27Απόφαση αρίθμ. 104-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Οικονομικού έτους 2020.ΩΒΥ8ΩΕ0-Ρ95ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2019
19/11/2019 02:00:0019/11/2019 12:01:10Απόφαση αρίθμ. 103- 2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Οικονομικού έτους 2020.ΩΡΙ3ΩΕ0-Θ9ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2019
19/11/2019 02:00:0019/11/2019 11:48:03Απόφαση αρίθμ. 101-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση και κατανομή πίστωσης για ¨Προμήθεια υλικών για Διαμόρφωση αίθουσας για τις ανάγκες τις Πολεοδομίας¨.ΩΝΧΛΩΕ0-ΨΒΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101-2019
14/11/2019 02:00:0018/11/2019 11:48:02ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Απόφασης αρίθμ. 93-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός υπολόγου για την έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την : Παραλλαγή – υπογειοποίηση του δικτύου ΧΤ ηλεκτροφωτισμού που βρίσκεται στα Πηγάδια Καρπάθου στην θέση φαρμακείο «Λαμπρινού» έως εστιατόριο «Ακρόπολις».ΩΝ3ΟΩΕ0-ΑΜ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ93-2019
14/11/2019 02:00:0014/11/2019 09:35:08Απόφαση αρίθμ. 99-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό πρωτ. 149/2019 Διαταγής Πληρωμής της κας Ειρηνοδίκου Ρόδου κατά του Δήμου Καρπάθου.7ΜΣΔΩΕ0-ΠΛ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ99-2019
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 13:37:50Απόφαση αρίθμ. 95-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για Προμήθεια Σιδερένιων καλυμμάτων δεξαμενών ύδρευσης της Δ.Ε. Ολύμπου.97Φ4ΩΕ0-ΩΜΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ95-2019
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 12:52:36Απόφαση αρίθμ. 91-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ για την Πληρωμή τελών κυκλοφορίας και τελών ταξινόμησης για φορτηγά οχήματα του Δήμου Καρπάθου.6ΝΜ0ΩΕ0-ΦΕ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ91-2019
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 12:58:42Απόφαση αρίθμ. 92-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 KVA9 (Ν.Ο) με αριθμό9 παροχής 52917333-01 για το ΔΦ στην οδός Κ. Φελλουζή, πλησίον οικίας εντός σχεδίου πόλεως Πηγαδίων Καρπάθου, του Δήμου Καρπάθου.6ΑΡΩΩΕ0-Χ4ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92-2019
11/11/2019 02:00:0021/11/2019 11:47:50Απόφαση αρίθμ. 94-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην περιοχή «Αρδάνι» Τ.Κ. Μενετών έως την ιδιοκτησία Πολεμικού Ιωάννη.61ΓΕΩΕ0-4ΣΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ94-2019
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 13:45:40Απόφαση αρίθμ. 96-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια «Συστήματος εξοικονόμησης, διασφάλισης επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου.Ω6ΦΝΩΕ0-Ο3ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ96-2019
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 14:24:39Απόφαση αρίθμ. 98-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου.64Χ5ΩΕ0-01ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2019
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 14:18:42Απόφαση αρίθμ. 97-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή δήλωσης διάλυσης σύμβασης του έργου: Κατασκευή 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου.ΨΕ95ΩΕ0-ΡΨΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ97-2019
29/10/2019 02:00:0029/10/2019 13:37:23Απόφαση αρίθμ. 90-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά του από 21-10-2019 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου της Εταιρίας Τσακίρης Τεχνική Ετερόρρυθμη Εταιρία.Ω1ΩΗΩΕ0-ΥΣΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ90-2019
29/10/2019 02:00:0029/10/2019 12:52:28Απόφαση αρίθμ. 88-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξέταση δυνατότητας εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με το αρίθμ. 266351/47700/2019 έγγραφο του Συνηγόρου του ΠολίτηΩΣΖΖΩΕ0-35ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ88-2019
29/10/2019 02:00:0029/10/2019 12:37:01Απόφαση αρίθμ. 89-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόφασης Δημάρχου για ορισμό δικηγόρουΩΜ6ΤΩΕ0-ΙΦ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ89-2019
23/10/2019 03:00:0023/10/2019 08:58:23Απόφαση αρίθμ. 85-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Διόρθωση λαθών σε βεβαιωμένους Χρηματικούς Καταλόγους τελών ύδρευσης – αποχέτευσης.67ΞΗΩΕ0-ΕΒΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85-2019
23/10/2019 03:00:0023/10/2019 08:36:54Απόφαση αρίθμ. 83-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Επέκτασης Δικτύου ΧΤ με υπογειοποίηση για την ηλεκτροδότηση καμπίνας ΦΟΠ στην διεύθυνση ΛΙΑΪ ΠΥΛΩΝΩΗΗΟΩΕ0-ΦΦΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83-2019
23/10/2019 03:00:0023/10/2019 08:45:32Απόφαση αρίθμ. 84-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Επέκτασης Δικτύου ΧΤ με υπογειοποίηση για την ηλεκτροδότηση καμπίνας ΦΟΠ στην διεύθυνση ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΩΝ.ΩΕΙΑΩΕ0-0ΕΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84-2019
23/10/2019 03:00:0023/10/2019 09:38:20Απόφαση αρίθμ 87-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών κατά την δικάσιμο της 22-10-2019.6ΘΞ1ΩΕ0-ΩΟΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87-2019
23/10/2019 03:00:0023/10/2019 09:32:19Απόφαση αρίθμ. 86-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου (Μεταβατική έδρα Καρπάθου) κατά την δικάσιμο της 21-10-2019.6ΚΦ7ΩΕ0-Π2ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86-2019
22/10/2019 03:00:0023/10/2019 11:21:07ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση αρίθμ. 80-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση και Κατανομή πίστωσης για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.ΩΩ0ΘΩΕ0-65ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ80-2019
22/10/2019 03:00:0022/10/2019 15:11:50Απόφαση αρίθμ. 82-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παραλλαγή- Υπογειοποίηση δικτύου ΧΤ ηλεκτροφωτισμού που βρίσκεται στα Πηγάδια Καρπάθου στην θέση φαρμακείο «Λαμπρινού» έως εστιατόριο «Ακρόπολις».64Ψ1ΩΕ0-ΛΙΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82-2019
22/10/2019 03:00:0022/10/2019 14:49:08Απόφαση αρίθμ. 81-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 KVA9 (N.O) με αριθμό παροχής 52917333-01 για το ΔΦ στην οδό Κ. Φελλουζή πλησίον οικίας εντός σχεδίου πόλεως Πηγαδίων Καρπάθου, του Δήμου Καρπάθου.6ΨΒΦΩΕ0-ΧΗΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ81-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 09:26:45Απόφαση αρίθμ. 73-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές.7ΜΥΓΩΕ0-Α2ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 08:19:05Απόφαση αρίθμ. 69-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ματαίωση διαδικασίας προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας.7Ν2ΓΩΕ0-ΠΡ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 08:49:53Απόφαση αρίθμ. 70-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση στις 14-10-2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου της από 12-10-2018 έφεσης του Δήμου μας κατά Ανδρέα Αγαπίου και της με αρίθμ. 34/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδίκη Καρπάθου λόγω του ότι την ίδια μέρα ο δικηγόρος του Δήμου έχει κληθεί για ένορκη κατάθεση ενώπιον του Ειρηνοδίκη Καρπάθου που αφορά υπόθεση του Δήμου Καρπάθου και δεν μπορεί να αναβληθεί ενώ στην ανωτέρω υπόθεση είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία δικηγόρου ενόψει της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέσων που εφαρμόζεται.ΩΔΓΥΩΕ0-2ΩΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 09:06:09Απόφαση αρίθμ. 71-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.4623/2019 άρθρο 2. παρ.11.ΨΩΕΖΩΕ0-Ω20ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 09:21:03Απόφαση αρίθμ. 72-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή για την 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2019.61ΑΛΩΕ0-ΝΨ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 09:32:31Απόφαση αρίθμ. 74-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 68/2018 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Τακτική Διαδικασία).6ΧΖΒΩΕ0-Η1ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 09:36:55Απόφαση αρίθμ. 75-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 7/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου .ΩΡΥΖΩΕ0-4ΙΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 09:58:21Απόφαση αρίθμ. 76-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αριθμό 3-2019 απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου6ΔΨ7ΩΕ0-ΦΔΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ76-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 10:03:41Απόφαση αρίθμ. 77-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 10-2019 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρπάθου.68ΓΝΩΕ0-3Φ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 10:08:32Απόφαση αρίθμ. 78-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόφασης Δημάρχου (1205/2019) για την παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας δικηγόρου Αθηνών, στις 25/9/2019 των υποθέσεων 1)την από 15/10/2018 αίτηση ακύρωσης του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Διαφανίου και 2)την από 5-9-2019 πρόσθετη παρέμβαση του Ιωάννη Αναστασιάδη με την οποία ζητείται η απόρριψη της ανωτέρω, λόγω κωλύματος του δικηγόρου του Δήμου (έγγραφο αριθ.6974/2019).Ω660ΩΕ0-Κ7ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ78-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 10:12:01Απόφαση αρίθμ. 79-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή δωρεάς δύο (2) μηχανημάτων εκτυπώσεων από την εταιρία ΚΑΣΟΣ ΑΕ.Ω9ΡΓΩΕ0-93ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79-2019
27/09/2019 03:00:0027/09/2019 10:57:36Απόφαση αρίθμ. 68-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Προγραμματισμός Εκδηλώσεων 5ης Οκτωβρίου 2019 και εξειδίκευση κατανομής πίστωσης .ΩΣ2ΤΩΕ0-728ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68-2019
02/09/2019 03:00:0002/09/2019 09:54:01Αριθ. Αποφ. : 66/2019 της 14ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 30ης Αυγούστου 2019.ΩΔ5ΨΩΕ0-Θ06ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66/2019
02/09/2019 03:00:0002/09/2019 08:44:19Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 30ης Αυγούστου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 6156/26-08-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6ΓΚ8ΩΕ0-ΚΧΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6258/30-8-19
26/08/2019 03:00:0026/08/2019 12:11:56ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚαρπάθουΨΤΤ4ΩΕ0-ΣΑΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6156/26-8-19
08/08/2019 03:00:0008/08/2019 13:30:39Αριθ. Αποφ. : 60/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΙ3ΖΩΕ0-ΚΓΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60/2019
08/08/2019 03:00:0008/08/2019 11:44:36Αριθ. Αποφ. : 62/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΥΥ0ΩΕ0-Δ94ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑριθ. Αποφ. : 62/2019
08/08/2019 03:00:0008/08/2019 11:42:38Αριθ. Αποφ. : 61/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΨΚΧΨΩΕ0-8Μ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61/2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 10:40:29Αριθ. Αποφ. : 58/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6ΣΘ5ΩΕ0-2Ν7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58/2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 11:24:24Αριθ. Αποφ. : 65/2019ΨΓΧΩΩΕ0-ΩΣΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65/2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 11:19:54Αριθ. Αποφ. : 63/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩ6ΘΠΩΕ0-99ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63/2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 11:21:41Αριθ. Αποφ. : 64/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩ50ΓΩΕ0-8ΧΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64/2019
31/07/2019 03:00:0001/08/2019 10:51:18Αριθ. Αποφ. : 59/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου7Μ8ΣΩΕ0-ΓΝΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59/2019
31/07/2019 03:00:0031/07/2019 11:03:02Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 30ης Ιουλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 5559/26-07-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου64ΞΛΩΕ0-ΡΧ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5681/
26/07/2019 03:00:0026/07/2019 11:44:17Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Οικονομικής Επιτροπής6ΚΩΖΩΕ0-ΛΨ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5559/26-7-2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 11:26:29Αριθ. Αποφ. : 51/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6ΖΔΔΩΕ0-5ΕΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 10:27:41Αριθ. Αποφ. : 50/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΨΞ89ΩΕ0-ΚΗΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 10:33:07Αριθ. Αποφ. : 57/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε Δικηγόρο της υποθέσεως ( η από 8-3-2010 έφεση των 1) Ιωάννη Σακελλιάδη κ.λ.π. κατά του Δήμου Καρπάθου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά), η οποία εκδικάζεται την 30-7-2019 στον Πειραιά.6ΤΓ2ΩΕ0-ΜΞ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 09:33:23Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 22ας Ιουλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 5390/18-07-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΧ7ΤΩΕ0-ΧΩΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5463/23-7-19
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 11:28:31Αριθ. Αποφ. : 52/2019ΨΛΚΛΩΕ0-Ψ41ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 11:31:10Αριθ. Αποφ. : 53/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΨΞ09ΩΕ0-ΚΟΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 11:32:58Αριθ. Αποφ. : 54/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΞΙ3ΩΕ0-ΓΨΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 11:34:43Αριθ. Αποφ. : 55/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6Ρ2ΘΩΕ0-8ΥΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑριθ. Αποφ. : 55/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 11:43:40Αριθ. Αποφ. : 56/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΣ8ΜΩΕ0-ΡΝΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56/2019
18/07/2019 03:00:0018/07/2019 11:14:56Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΧΑΖΩΕ0-ΨΨΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5390/18-7-2019
16/07/2019 03:00:0016/07/2019 11:03:47Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΙΧΕΩΕ0-Χ1ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5311/16-07-2019
16/07/2019 03:00:0016/07/2019 11:16:55Αριθ. Αποφ. : 48/2019 Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Αποσφράγιση προσφοράς για το έργο «Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019.(περιοχή ‘Αφωτη Λιμανάκι) ».6ΑΙΓΩΕ0-Υ3ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48/2019
16/07/2019 03:00:0017/07/2019 10:24:45Αριθ. Αποφ. : 49/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής για την υπηρεσία «Υπηρεσία συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Καρπάθου».6Ε0ΟΩΕ0-0Ο0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49/2019
11/07/2019 03:00:0011/07/2019 13:40:13Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΠ73ΩΕ0-51ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5207/11-07-2019
09/07/2019 03:00:0009/07/2019 11:14:36Αριθ. Αποφ. : 47/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΨ9ΝΤΩΕ0-ΙΞΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47/2019
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 10:46:16Απόφαση αρίθμ. 46-2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 2019.ΩΔ8ΦΩΕ0-3ΤΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 10:40:04Πίνακας Θεμάτων της από 5 Ιουλίου 2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.Ψ77ΕΩΕ0-ΨΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5054
03/07/2019 03:00:0003/07/2019 11:04:55Αριθ. Αποφ. : 40/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς και άσκηση Ασφαλιστικών Μέτρων κατά της Ευδοξίας Γιάννακα και της Craciun Georgiana.60ΩΔΩΕ0-ΖΘ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40/2019
03/07/2019 03:00:0003/07/2019 11:06:40Αριθ. Αποφ. : 41/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε Δικηγόρο της υποθέσεως μεταξύ Δήμου Καρπάθου - Μιχαήλ Χατζημιχάλη.6ΒΙ7ΩΕ0-Μ38ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41/2019
03/07/2019 03:00:0003/07/2019 11:10:11Αριθ. Αποφ. : 43/2019 της Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 322/2019 του Ειρηνοδικείου Αθηνών.Ψ17ΞΩΕ0-06ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43/2019
03/07/2019 03:00:0003/07/2019 11:08:30Αριθ. Αποφ. : 42/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 45/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρπάθου.6ΔΧ0ΩΕ0-ΜΑΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42/2019
01/07/2019 03:00:0003/07/2019 13:12:09Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.Ψ6ΥΛΩΕ0-ΠΔ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4890/1-7-2019
28/06/2019 03:00:0028/06/2019 11:07:09Αριθ. Αποφ. : 44/2019 10ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθ. 03/2019 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου «Γνωμοδότηση για ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου. Αίτηση Ρηγοπούλας Παπαδάκη».ΨΦΧΠΩΕ0-Γ67ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44/2019
27/06/2019 03:00:0027/06/2019 13:23:45Αριθ. Αποφ. : 45/2019 Από το Πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 26η Ιουνίου 2019Ω29ΑΩΕ0-ΒΛΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45/2019
26/06/2019 03:00:0026/06/2019 11:58:24Αριθ. Αποφ. : 39/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Έγκρισης πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας «Καυσίμων έτους 2019».ΩΟΠΤΩΕ0-ΔΕΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39/2019
26/06/2019 03:00:0026/06/2019 11:56:20Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩ5ΜΨΩΕ0-42ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4797/26-6-2019
21/06/2019 03:00:0021/06/2019 11:32:24Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.6Φ0ΞΩΕ0-Κ30ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4695/2019
18/06/2019 03:00:0018/06/2019 10:49:57Αριθ. Αποφ. : 32/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, ΘΕΜΑ: Παραίτηση ή μη απ’ το Δικόγραφο της από 08-12-2016 και με αυξ. αριθμό κατάθεσης 03/2016 αίτησης αναιρέσεως του Δήμου Καρπάθου κατά 1). Του Βασιλείου – Βασιλάκη Παραγυιού, κατοίκου Χαλκίδας και 2). Της με αριθμό 15/2016 τελεσίδικης Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Μεταβατική Έδρα Καρπάθου).ΩΓΓΙΩΕ0-49ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32/2019
13/06/2019 03:00:0013/06/2019 10:54:19Αριθ. Αποφ. : 34/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου για την πληρωμή και διεκπεραίωση εντάλματος προπληρωμής της προμήθειας των ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2019.Ω54ΣΩΕ0-ΙΤΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34/2019
12/06/2019 03:00:0012/06/2019 12:13:01Αριθ. Αποφ. : 31/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αριθμό. 03-2019 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου.ΨΛ7ΛΩΕ0-81ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31/2019
12/06/2019 03:00:0013/06/2019 10:49:30Αριθ. Αποφ. : 33/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων έτους 2019.Ω9ΤΦΩΕ0-7Η5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:59:24Αριθ. Αποφ. : 36/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου.ΨΑΩΤΩΕ0-Ε7ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:57:49Αριθ. Αποφ. : 35/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΥ2ΕΩΕ0-ΒΞΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:55:57Αριθ. Αποφ. : 30/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΨΨΥΡΩΕ0-ΡΙΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:50:32Αριθ. Αποφ. : 38/2019 09 της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου7ΖΠΟΩΕ0-ΓΟΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:43:37Αριθ. Αποφ. : 37/2019 Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Ορθή επανάληψη της υπάρ. 11/19 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής- καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019. (ΑΠΕΡΙ ΛΩΡΟΙ – ΠΑΡΚΙΝΚ- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΩΝ) και έγκριση διαδικασίας πρόσκλησης με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης του έργου60Ν3ΩΕ0-Φ35ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 10:58:18Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων έτους 201964Η1ΩΕ0-ΝΛΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33
10/06/2019 03:00:0010/06/2019 12:50:25Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 10ης Ιουνίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 4256/05-06-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΠΟ9ΩΕ0-Ε39ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4394/2019
07/06/2019 03:00:0007/06/2019 11:50:34ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΞΟΞΩΕ0-Ζ8ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4256/2019
05/06/2019 03:00:0005/06/2019 12:00:04Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟY ΚΑΡΠΑΘΟΥ7ΖΕΧΩΕ0-8ΔΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4256/2019
31/05/2019 03:00:0031/05/2019 11:09:40Αριθ. Αποφ. : 27/2019 Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 07/2019 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Καρπάθου κατά του Δήμου Καρπάθου.ΩΜΡ3ΩΕ0-ΧΔΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27/2019
31/05/2019 03:00:0031/05/2019 11:12:39Αριθ. Αποφ. : 28/2019 Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πατρών για την επίδοση ανακοπής κατά της εταιρίας «Βασίλειος Λιαρομάτης ΑΒΕΕ ».ΨΙΤΣΩΕ0-ΦΧΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28/2019
31/05/2019 03:00:0018/07/2019 09:45:40Αριθ. Αποφ. : 29/2019 Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου για την εκτέλεση της με αριθμό 50/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρπάθου, (Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων).Ω7ΤΠΩΕ0-7ΘΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29/2019
30/05/2019 03:00:0030/05/2019 10:01:53Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 29ης Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3998/24-05-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΣΨΝΩΕ0-ΕΡ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4121/30-05-2019
24/05/2019 03:00:0024/05/2019 11:23:51Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Μαΐου έτους 2019ΩΘ4ΨΩΕ0-Β60ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3998/2019
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 11:59:52Αριθ. Αποφ. : 26/2019Από το Πρακτικό της 07ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 21η Μαΐου 2019 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 2019ΩΘ67ΩΕ0-Ν11ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26/2019
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 11:57:51Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της Τακτικής συνεδρίασης της 21 Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3762/16-05-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6Ι77ΩΕ0-47ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3888/2019
20/05/2019 03:00:0020/05/2019 11:40:22Αριθ. Αποφ. : 25/2019 Ο.Ε. με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά του από 30-04-2019 κατασχετηρίου της εταιρείας «Βασίλειος Λιαρομμάτης Α.Β.Ε.Ε.» εις χείρας της τράπεζας Πειραιώς ως Τρίτης.ΩΕ1ΩΩΕ0-ΥΨ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25/2019
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 13:07:38Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.Ω1Υ8ΩΕ0-ΖΩΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3762
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 13:01:59Έκτακτης συνεδρίασης της 15 Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3709/15-05-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩ3Υ7ΩΕ0-1ΧΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3738/16-5-2019
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 10:16:17Πρόσκληση σύγκλησης ΕΚΤΑΚΤΗΣ Οικονομικής Επιτροπής.Ω7Μ1ΩΕ0-ΝΧΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3709/2019
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:19:40Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 10 Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3338/06-05-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩ3ΧΠΩΕ0-92ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3554/2019
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:27:19Αριθ. Αποφ. : 21/2019 ΘΕΜΑ: Ακύρωση της υπ’ αριθ. 09-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου «Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια: “Σύστημα Εξοικονόμησης, Διασφάλισης Επάρκειας και Βελτίωσης Ποιότητας Πόσιμου Νερού Δήμου Καρπάθου”».ΩΥΔ0ΩΕ0-0ΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21/2019
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:34:36Αριθ. Αποφ. : 23/2019 ΘΕΜΑ: Βεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής για τη μη ύπαρξη Καρπάθου με άδεια Λογιστή Α’ Τάξης, ώστε να καλύψει τις Λογιστικές υποχρεώσεις του Δήμου.Ω3ΖΥΩΕ0-ΤΤΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23/2019
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:36:07Αριθ. Αποφ. : 24/2019 ΘΕΜΑ: Προμήθεια καυσίμων έτους 2019, του Δήμου Καρπάθου.ΨΠ17ΩΕ0-ΠΝΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24/2019
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:32:11Αριθ. Αποφ. : 22/2019 ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό πρωτ. 62-2019 Διαταγής Πληρωμής της κας. Ειρηνοδίκου Ρόδου κατά του Δήμου Καρπάθου.Ω5ΗΓΩΕ0-ΨΨΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22/2019
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 12:25:38Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΦΩΔΩΕ0-5ΧΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3338/2019
03/05/2019 03:00:0003/05/2019 11:09:43Αριθ. Αποφ. ΔΣ : 19/2019 ΘΕΜΑ: Δυνατότητα Εξωδικαστικού Συμβιβασμού σε σχέση με την από 29-12-2015 με αύξοντα αριθμό κατάθεσης ΑΓ 225/2015 αγωγή της Δήμητρας Κουτσιούμπα κατά του Δήμου Καρπάθου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.ΨΠΠ8ΩΕ0-5ΗΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19/2019
03/05/2019 03:00:0003/05/2019 11:07:49Αριθ. Αποφ. ΔΣ: 18/2019 ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθ. πρωτ. 62/2019 Διαταγής Πληρωμής της κας. Ειρηνοδίκου Ρόδου κατά του Δήμου Καρπάθου.Ψ662ΩΕ0-5ΟΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18/2019
03/05/2019 03:00:0003/05/2019 11:04:54Αριθ. Αποφ. ΔΣ : 16/2019 ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 6/2019 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Καρπάθου κατά του Δήμου Καρπάθου.6ΖΞΝΩΕ0-Ο39ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16/2019
03/05/2019 03:00:0003/05/2019 11:02:45Αριθ. Αποφ. ΔΣ : 15/2019 ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 5/2019 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Καρπάθου κατά του Δήμου Καρπάθου.6Ω1ΤΩΕ0-ΗΤΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15/2019
02/05/2019 03:00:0002/05/2019 09:41:02Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 04ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 22α Απριλίου 2019. ΘΕΜΑ: Καθορισμός Τελών θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.ΩΘΟΩΩΕ0-Φ9ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20/2019
02/05/2019 03:00:0002/05/2019 09:38:34Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 04ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 22α Απριλίου 2019. ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.ΩΚ90ΩΕ0-ΩΟ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17/2019
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:46:53Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής. ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΨΣ2ΖΩΕ0-Μ92ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2968
27/03/2019 02:00:0027/03/2019 10:31:04Απόφαση αρίθμ. 9-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια: “ Σύστημα Εξοικονόμησης, Διασφάλισης Επάρκειας και Βελτίωσης Ποιότητας Πόσιμου Νερού Δήμου Καρπάθου.6ΕΕ4ΩΕ0-ΣΓΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2019
27/03/2019 02:00:0027/03/2019 12:11:55Απόφαση αρίθμ. 14-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάθεση σε δικηγόρο της από 7-5-2017 και με αριθμό κατάθεσης 174/13-5-2014 αγωγής του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία ΠΡΩΤΕΥΣ κατά του Δήμου Καρπάθου.ΩΒΒΕΩΕ0-9ΞΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2019
27/03/2019 02:00:0027/03/2019 11:24:16Απόφαση αρίθμ. 12-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 1785/13-3-2019 ένστασης των Λογοθέτη Παναγιώτη και Λογοθέτη Φωτεινή.6Ο3ΥΩΕ0-6ΗΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12-2019
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 13:57:13Απόφαση αρίθμ. 11-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Έργο επείγουσες τεχνικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών που έλαβαν χώρα από 4-2-2019 έως 6-2-2019 περιοχή Απέρι (Λώροι, Πάρκιγκ Λιοτρίβι) και Άγιος Νικόλαος Σπόων.Ω1ΦΕΩΕ0-Θ75ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2019
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 13:43:16Απόφαση αρίθμ. 10-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών, την αποτροπή νέων που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 4-2-2019 έως και 6-2-2019 (περιοχή Άφωτη - Λιμανάκι) και έγκριση διαδικασίας πρόσκλησης με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης του έργου.ΨΩΣΧΩΕ0-2ΟΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2019
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 12:47:00Απόφαση αρίθμ. 8-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων για εκμίσθωση Δήμου ΚαρπάθουΩΡ36ΩΕ0-79ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2019
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 12:44:42Απόφαση αρίθμ. 7-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Δεύτερη Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019.6185ΩΕ0-ΗΣΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2019
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 12:22:43Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΟΣΓΩΕ0-ΤΤ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2115
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 12:55:3406/2019 Απόφαση ΟΕ6ΒΧΚΩΕ0-ΜΓΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ06/2019
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 12:50:4904/2019 Απόφαση ΟΕΨΛΨ2ΩΕ0-Τ57ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ04/2019
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 12:48:4403/2019 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου ΚαρπάθουΨΜΔΘΩΕ0-ΤΥΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ03/2019
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 12:43:53Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής6ΚΣ1ΩΕ0-7Δ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1277
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 13:22:45απόφαση οικονομικής επιτροπής 5/2019 - ορθή επανάληψη της απόφασης 85/2012 οικονομικής επιτροπήςΩΦΑ2ΩΕ0-ΛΚ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5
11/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:33:30απόφαση οικονομικής επιτροπής 4/2019 - άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της Α700/2018 απόφασης του Μονομελούς ΠρωτιδικείουΨ7Δ5ΩΕ0-2ΔΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4
11/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:31:23απόφαση οικονομικής επιτροπής αριθ. 3/2019 - άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αριθ. 2/2019 απόφασης της Λιμενάρχη Καρπάθου6ΖΡΛΩΕ0-ΡΞΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3
11/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:28:29απόφαση οικονομικής επιτροπής αριθ 6/2019 - 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προυπολογισμούΨΧΕΨΩΕ0-3ΩΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6
08/02/2019 02:00:0012/02/2019 14:13:39απόφαση οικονομικής επιτροπής 7/2019 - έγκριση προμήθειας καυσίμων κ.λπ.7Ν04ΩΕ0-Ξ03ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7
08/02/2019 02:00:0008/02/2019 13:28:10πίνακας θεμάτων συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής (8/2/2019)ΨΜ7ΧΩΕ0-ΤΟ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ924
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 12:17:25Πρόσκληση οικονομικής ΕπιτροπήςΩΓ3ΚΩΕ0-6Ω0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ743
25/01/2019 02:00:0025/01/2019 11:52:35Απόφαση 2/2019 Οικονομικής Επιτροπής6Χ8ΤΩΕ0-Α70ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2/2019
25/01/2019 02:00:0025/01/2019 10:09:24Απόφαση 1/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚαρπάθουΩΝ5ΦΩΕ0-ΨΒΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ542
25/01/2019 02:00:0025/01/2019 09:52:34Πίνακας Τακτικής συνεδρίασης της 23ης Ιανουαρίου 2019 Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΕΥΔΩΕ0-ΒΡΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ517
18/01/2019 02:00:0018/01/2019 11:53:46Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 23η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019Ψ387ΩΕ0-0ΜΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ363/18-1-19