Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες προσκλήσεις σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής (από 1/1/2018 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των προσκλήσεων σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
06/02/2020 02:00:0006/02/2020 11:28:07Απόφαση αρίθμ. 14-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6ΞΕΣΩΕ0-ΦΙ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2020
06/02/2020 02:00:0006/02/2020 11:25:21Πίνακας Θεμάτων της από 6-2-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ2ΚΗΩΕ0-ΨΝ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ980/6-2-2020
05/02/2020 02:00:0005/02/2020 12:01:37Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΑΕ4ΩΕ0-ΠΟΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ950/5-2-2020
31/01/2020 02:00:0031/01/2020 12:16:36Πίνακας Θεμάτων της από 31-1-2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ5ΥΥΩΕ0-6ΔΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ797
27/01/2020 02:00:0027/01/2020 12:47:01Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΛ2ΓΩΕ0-16ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ590/27-1-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 09:55:20Πρόσκληση για έκτακτη Οικονομική Επιτροπή την 22α Ιανουαρίου 2020.ΩΡΛ9ΩΕ0-ΖΘΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ438/22-1-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 11:16:50Πίνακας θεμάτων της από 22-1-2020 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ0Γ7ΩΕ0-Η7ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ445/22-1-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 11:22:20Απόφαση αρίθμ. 1-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6Χ15ΩΕ0-ΘΒ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2020
31/12/2019 02:00:0031/12/2019 10:51:50Απόφαση αρίθμ. 132-209 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6ΛΑΖΩΕ0-ΤΘ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ132-2019
31/12/2019 02:00:0031/12/2019 10:50:03Πίνακας Θεμάτων της από 31-12-2019 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΕΕ3ΩΕ0-ΡΕΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9903
30/12/2019 02:00:0030/12/2019 11:54:52Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΙΤ8ΩΕ0-ΧΗΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9846
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:40:38Πίνακας Θεμάτων της από 24-12-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΑΡΖΩΕ0-Ι7ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9811/24-12-2019
20/12/2019 02:00:0020/12/2019 11:02:21Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΙΞ5ΩΕ0-Η7ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9750
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:25:00Πίνακας Θεμάτων της από 10-12-2019 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΛΜΛΩΕ0-ΘΑΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9338/10-12-2019
09/12/2019 02:00:0009/12/2019 12:05:59Πίνακας Θεμάτων της από 9-12-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.637ΖΩΕ0-ΣΟ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9293-9-12-2019
06/12/2019 02:00:0006/12/2019 12:35:11Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 10-12-2019.ΩΒΔ4ΩΕ0-Μ0ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9254
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 11:17:35Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.6ΝΒΣΩΕ0-Σ1ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9221
02/12/2019 02:00:0002/12/2019 11:29:45Πίνακας Θεμάτων της από 2-12-2019 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.6Σ7ΓΩΕ0-ΗΡΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9103/2-12-2019
02/12/2019 02:00:0002/12/2019 08:58:35Πρόσκληση για έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.6ΠΜ1ΩΕ0-448ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9087
02/12/2019 02:00:0002/12/2019 11:36:19Απόφαση αρίθμ. 119-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΑ2ΠΩΕ0-3ΚΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119-2019
02/12/2019 02:00:0002/12/2019 11:40:02Απόφαση αρίθμ. 120-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Ρόδο για συμμετοχή στην συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου. Εξειδίκευση και κατανομή της πίστωσης.Ψ3ΚΚΩΕ0-ΩΞ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120-2019
26/11/2019 02:00:0026/11/2019 08:44:46Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 29-11-2019.6Ψ9ΔΩΕ0-ΣΔΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8927
25/11/2019 02:00:0006/12/2019 08:08:33Πίνακας Θεμάτων της από 25-11-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.6Χ7ΩΩΕ0-Ι1ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8919/25-11-2019
22/11/2019 02:00:0022/11/2019 14:55:20Απόφαση αρίθμ. 109-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΑΗΣΩΕ0-9ΥΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2019
22/11/2019 02:00:0022/11/2019 14:33:47Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ5ΠΙΩΕ0-ΕΘ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8874/22-11-2019
22/11/2019 02:00:0022/11/2019 15:05:10Πίνακας Θεμάτων της από 22-11-2019 Έκτακτης Συνεδρίασης της ΟΕ7ΝΚ4ΩΕ0-8ΣΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8875
21/11/2019 02:00:0021/11/2019 13:32:26Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 25-11-2019.ΩΒ3ΙΩΕ0-ΓΔΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8837
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 13:54:20Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 20-11-2019ΩΣΨ2ΩΕ0-57ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8777/20-11-2019
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 14:36:17Απόφαση αρίθμ. 107-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΞΥ7ΩΕ0-ΟΙ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2019
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 14:34:28Πίνακας Θεμάτων της από 20-11-2019 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ψ72ΣΩΕ0-ΚΙΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8796
19/11/2019 02:00:0019/11/2019 11:38:53Πίνακας Θεμάτων της από 19-11-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.ΩΜ96ΩΕ0-Ρ10ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8709/19-11-2019
15/11/2019 02:00:0015/11/2019 12:45:35Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019.ΨΙΒΗΩΕ0-536ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8611
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 14:24:39Απόφαση αρίθμ. 98-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου.64Χ5ΩΕ0-01ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2019
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 12:31:26Πίνακας θεμάτων της από 11-11-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΜΜ2ΩΕ0-ΨΨΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8424
07/11/2019 02:00:0007/11/2019 12:15:20Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Δευτέρα 11-11-2019.ΩΝΓ8ΩΕ0-ΚΞΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8349
29/10/2019 02:00:0029/10/2019 12:18:33Πίνακας Θεμάτων της από 29-10-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.60ΔΦΩΕ0-8Δ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8017/29-10-2019
24/10/2019 03:00:0024/10/2019 12:51:06Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 29η Οκτωβρίου 2019.ΩΟ01ΩΕ0-ΗΞΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7912
22/10/2019 03:00:0022/10/2019 14:18:38Πίνακας Θεμάτων της από 22-10-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΞΓΣΩΕ0-2ΝΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7821
18/10/2019 03:00:0018/10/2019 13:09:20Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2019.ΨΜΚΘΩΕ0-ΛΑΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7705
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 07:56:10Πίνακας Θεμάτων της από 12 Οκτωβρίου 2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΨ14ΩΕ0-Ω9ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7507/14-10-2019
08/10/2019 03:00:0008/10/2019 09:28:12Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019.6814ΩΕ0-Ι0ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7313/8-10-2019
27/09/2019 03:00:0027/09/2019 11:14:13Πίνακας Θεμάτων της από 27-9-2019 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.6ΤΒΥΩΕ0-ΛΚΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7047
26/09/2019 03:00:0027/09/2019 09:04:39Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 27η Σεπτεμβρίου 2019.945ΗΩΕ0-0Φ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7038
02/09/2019 03:00:0002/09/2019 08:44:19Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 30ης Αυγούστου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 6156/26-08-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6ΓΚ8ΩΕ0-ΚΧΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6258/30-8-19
02/09/2019 03:00:0002/09/2019 09:54:01Αριθ. Αποφ. : 66/2019 της 14ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 30ης Αυγούστου 2019.ΩΔ5ΨΩΕ0-Θ06ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66/2019
26/08/2019 03:00:0026/08/2019 12:11:56ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚαρπάθουΨΤΤ4ΩΕ0-ΣΑΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6156/26-8-19
31/07/2019 03:00:0031/07/2019 11:03:02Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 30ης Ιουλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 5559/26-07-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου64ΞΛΩΕ0-ΡΧ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5681/
26/07/2019 03:00:0026/07/2019 11:44:17Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Οικονομικής Επιτροπής6ΚΩΖΩΕ0-ΛΨ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5559/26-7-2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 09:33:23Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 22ας Ιουλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 5390/18-07-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΧ7ΤΩΕ0-ΧΩΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5463/23-7-19
18/07/2019 03:00:0018/07/2019 11:14:56Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΧΑΖΩΕ0-ΨΨΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5390/18-7-2019
11/07/2019 03:00:0011/07/2019 13:40:13Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΠ73ΩΕ0-51ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5207/11-07-2019
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 10:40:04Πίνακας Θεμάτων της από 5 Ιουλίου 2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.Ψ77ΕΩΕ0-ΨΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5054
01/07/2019 03:00:0003/07/2019 13:12:09Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.Ψ6ΥΛΩΕ0-ΠΔ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4890/1-7-2019
28/06/2019 03:00:0028/06/2019 11:07:09Αριθ. Αποφ. : 44/2019 10ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθ. 03/2019 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου «Γνωμοδότηση για ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου. Αίτηση Ρηγοπούλας Παπαδάκη».ΨΦΧΠΩΕ0-Γ67ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44/2019
27/06/2019 03:00:0027/06/2019 13:23:45Αριθ. Αποφ. : 45/2019 Από το Πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 26η Ιουνίου 2019Ω29ΑΩΕ0-ΒΛΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45/2019
21/06/2019 03:00:0021/06/2019 11:32:24Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.6Φ0ΞΩΕ0-Κ30ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4695/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:43:37Αριθ. Αποφ. : 37/2019 Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Ορθή επανάληψη της υπάρ. 11/19 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής- καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019. (ΑΠΕΡΙ ΛΩΡΟΙ – ΠΑΡΚΙΝΚ- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΩΝ) και έγκριση διαδικασίας πρόσκλησης με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης του έργου60Ν3ΩΕ0-Φ35ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:50:32Αριθ. Αποφ. : 38/2019 09 της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου7ΖΠΟΩΕ0-ΓΟΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38/2019
10/06/2019 03:00:0010/06/2019 12:50:25Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 10ης Ιουνίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 4256/05-06-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΠΟ9ΩΕ0-Ε39ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4394/2019
07/06/2019 03:00:0007/06/2019 11:50:34ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΞΟΞΩΕ0-Ζ8ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4256/2019
05/06/2019 03:00:0005/06/2019 12:00:04Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟY ΚΑΡΠΑΘΟΥ7ΖΕΧΩΕ0-8ΔΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4256/2019
30/05/2019 03:00:0030/05/2019 10:01:53Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 29ης Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3998/24-05-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΣΨΝΩΕ0-ΕΡ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4121/30-05-2019
24/05/2019 03:00:0024/05/2019 11:23:51Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Μαΐου έτους 2019ΩΘ4ΨΩΕ0-Β60ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3998/2019
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 11:57:51Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της Τακτικής συνεδρίασης της 21 Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3762/16-05-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6Ι77ΩΕ0-47ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3888/2019
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 11:59:52Αριθ. Αποφ. : 26/2019Από το Πρακτικό της 07ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 21η Μαΐου 2019 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 2019ΩΘ67ΩΕ0-Ν11ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26/2019
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 13:07:38Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.Ω1Υ8ΩΕ0-ΖΩΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3762
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 13:01:59Έκτακτης συνεδρίασης της 15 Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3709/15-05-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩ3Υ7ΩΕ0-1ΧΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3738/16-5-2019
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 10:16:17Πρόσκληση σύγκλησης ΕΚΤΑΚΤΗΣ Οικονομικής Επιτροπής.Ω7Μ1ΩΕ0-ΝΧΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3709/2019
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:19:40Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 10 Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3338/06-05-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩ3ΧΠΩΕ0-92ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3554/2019
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 12:25:38Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΦΩΔΩΕ0-5ΧΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3338/2019
02/05/2019 03:00:0002/05/2019 09:38:34Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 04ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 22α Απριλίου 2019. ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.ΩΚ90ΩΕ0-ΩΟ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17/2019
02/05/2019 03:00:0002/05/2019 09:41:02Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 04ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 22α Απριλίου 2019. ΘΕΜΑ: Καθορισμός Τελών θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.ΩΘΟΩΩΕ0-Φ9ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20/2019
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:46:53Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής. ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΨΣ2ΖΩΕ0-Μ92ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2968
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 13:43:16Απόφαση αρίθμ. 10-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών, την αποτροπή νέων που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 4-2-2019 έως και 6-2-2019 (περιοχή Άφωτη - Λιμανάκι) και έγκριση διαδικασίας πρόσκλησης με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης του έργου.ΨΩΣΧΩΕ0-2ΟΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2019
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 12:22:43Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΟΣΓΩΕ0-ΤΤ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2115
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 12:43:53Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής6ΚΣ1ΩΕ0-7Δ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1277
08/02/2019 02:00:0008/02/2019 13:28:10πίνακας θεμάτων συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής (8/2/2019)ΨΜ7ΧΩΕ0-ΤΟ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ924
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 12:17:25Πρόσκληση οικονομικής ΕπιτροπήςΩΓ3ΚΩΕ0-6Ω0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ743
25/01/2019 02:00:0025/01/2019 09:52:34Πίνακας Τακτικής συνεδρίασης της 23ης Ιανουαρίου 2019 Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΕΥΔΩΕ0-ΒΡΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ517
18/01/2019 02:00:0018/01/2019 11:53:46Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 23η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019Ψ387ΩΕ0-0ΜΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ363/18-1-19
11/01/2019 02:00:0011/01/2019 10:03:57Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής ΕπιτροπήςΩΒΚΧΩΕ0-ΝΞΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ156/11-1-2019
18/12/2018 02:00:0018/12/2018 12:20:56Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 14ης Δεκεμβρίου 2018 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 9192/10-12-2018) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14-12-2018 καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.7ΜΛΓΩΕ0-29ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9132
18/12/2018 02:00:0018/12/2018 12:09:36Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 27ης/ 12-12-2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές υπηρεσίες».Ψ6Κ9ΩΕ0-Ρ75ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ254/2018
18/12/2018 02:00:0018/12/2018 12:02:26Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 42ης/ 14-12-2018 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.6ΟΔΣΩΕ0-ΨΛΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ191/2018
18/12/2018 02:00:0018/12/2018 12:14:04Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 27ης/ 12-12-2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές υπηρεσίες τουριστικής ανάπτυξης».ΨΛΣΖΩΕ0-Θ02ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ255/2018
18/12/2018 02:00:0018/12/2018 13:25:01πίνακας θέματων συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής της 18/12/2018ΩΙΥ9ΩΕ0-ΟΣΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9417
13/12/2018 02:00:0013/12/2018 14:05:53«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018.ΨΘΛ4ΩΕ0-Π56ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9310
12/12/2018 02:00:0012/12/2018 08:44:40Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της έκτακτης συνεδρίασης της 10ης Δεκεμβρίου 2018 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 9190/10-12-2018) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10-12-2018 καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.ΩΔΟΑΩΕ0-Σ1ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9220
10/12/2018 02:00:0010/12/2018 13:22:06Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΚΗΦΩΕ0-ΚΨΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9192/10-2-2018
10/12/2018 02:00:0010/12/2018 12:08:22Πρόσκληση σύγκλησης ΕΚΤΑΚΤΗΣ Οικονομικής ΕπιτροπήςΩ5Γ3ΩΕ0-Χ9ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9190/10-12-2018
05/12/2018 02:00:0008/01/2019 09:56:35Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 40ης/ 04-12-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων Δημοπράτησης με Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο «Πλακόστρωση δρόμου από Στάση έως διασταύρωση Αγίου Νικολάου Σπόων» και σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγηση προσφορών. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 40ης/ 04-12-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων Δημοπράτησης με Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο «Πλακόστρωση δρόμου από Στάση έως διασταύρωση Αγίου Νικολάου Σπόων» και σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγηση προσφορών.ΩΤΞΓΩΕ0-1ΞΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ187/2018
05/12/2018 02:00:0005/12/2018 14:18:10Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 40ης/ 04-12-2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου62ΙΡΩΕ0-46ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ188/2018
05/12/2018 02:00:0005/12/2018 12:54:36Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 04ης Δεκεμβρίου 2018 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 8928/30-11-2018) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου η οποία πραγματοποιήθηκε στις 04-12-2018 καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.645ΤΩΕ0-ΤΥΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9044
30/11/2018 02:00:0030/11/2018 14:14:58Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚαρπάθουΨΥ10ΩΕ0-1ΑΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8928/30-11-2018
19/11/2018 02:00:0019/11/2018 14:15:35πίνακας θεμάτων συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (19/11/2018)Ω7Θ2ΩΕ0-Ψ8ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8558
15/11/2018 02:00:0015/11/2018 11:27:26πρόσκληση οικονομικής επιτροπήςΩΓ9ΞΩΕ0-Ψ5ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8451
13/11/2018 02:00:0013/11/2018 10:26:24ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΨ69ΥΩΕ0-ΒΨ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8339
08/11/2018 02:00:0008/11/2018 13:31:15πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΘΝΒΩΕ0-ΒΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8299
06/11/2018 02:00:0006/11/2018 13:30:53πίνακας θεμάτων συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής7ΝΓΨΩΕ0-ΤΜ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8225
02/11/2018 02:00:0002/11/2018 12:38:42πρόσκληση σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής67ΧΕΩΕ0-3Β6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8146
29/10/2018 02:00:0029/10/2018 12:50:42πίνακας θεμάτων οικονομικής επιτροπής - τακτικής συνεδρίασης 29/10/20186ΕΖΩΩΕ0-ΥΓΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7996
25/10/2018 03:00:0025/10/2018 13:36:18πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΘ77ΩΕ0-ΥΧΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7934
16/10/2018 03:00:0016/10/2018 14:06:54πίνακας θεμάτων τακτικής συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής6ΚΡ0ΩΕ0-9ΜΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7633
12/10/2018 03:00:0012/10/2018 12:48:50πρόσκληση σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπήςΩΛΒ5ΩΕ0-1ΞΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7515
28/09/2018 03:00:0028/09/2018 10:52:59πίνακας θεμάτων συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΩ0ΜΕΩΕ0-ΟΓΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7043
21/09/2018 03:00:0021/09/2018 14:08:23πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΠΘΝΩΕ0-6ΡΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6858
20/09/2018 03:00:0020/09/2018 11:30:10πρόσκληση έκτακτης οικονομικής επιτροπήςΩΔΨ5ΩΕ0-ΜΣΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6805
14/09/2018 03:00:0014/09/2018 11:48:53απόφαση οικονομικής επιτροπής 147/2018 - έγκριση κατεπείγοντος της συνεδρίασης6ΜΧΤΩΕ0-43ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ147
14/09/2018 03:00:0014/09/2018 09:51:45πίνακας θεμάτων συνεδρίασης έκτακτης οικονομικής επιτροπής (13/9/2018)ΩΕ1ΔΩΕ0-0Ι6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6634
13/09/2018 03:00:0013/09/2018 13:19:23πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής6ΧΜΛΩΕ0-40ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6608
12/09/2018 03:00:0012/09/2018 14:45:14πίνακας θεμάτων συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής64ΡΟΩΕ0-ΚΚ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6565
10/09/2018 03:00:0010/09/2018 14:32:59Πίνακας θεμάτων έκτακτης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπήςΨ1ΕΠΩΕ0-87ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6498
10/09/2018 03:00:0010/09/2018 14:36:27απόφαση οικονομικής επιτροπής αριθ. 136/2018 - έγκριση κατεπείγοντος της συνεδρίασηςΨΣΚΡΩΕ0-9ΦΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ136
10/09/2018 03:00:0010/09/2018 11:56:12πρόσκληση σύγκλησης οικονομικής επιτροπής6Α3ΒΩΕ0-Ε49ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6478
07/09/2018 03:00:0007/09/2018 12:14:24πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΗΔ2ΩΕ0-ΦΦΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6440
06/09/2018 03:00:0006/09/2018 12:23:28απόφαση οικονομικής επιτροπής 133/2018 - εγκριση κατεπείγοντος της συνεδρίασης61Ζ4ΩΕ0-ΧΟΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ133
03/09/2018 03:00:0003/09/2018 12:25:38πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής6ΕΣ3ΩΕ0-7ΤΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6293
29/08/2018 03:00:0029/08/2018 13:49:32πίνακας θεμάτων συνεδρίασης οικονομικής επιτροπήςΩΗ0ΤΩΕ0-ΟΧΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6177
29/08/2018 03:00:0029/08/2018 13:52:13απόφαση οικονομικής επιτροπής αριθ. 130/2018 - έγκριση κατεπείγοντος της συνεδρίασηςΩΨΖ2ΩΕ0-5Υ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ130
28/08/2018 03:00:0028/08/2018 10:23:50πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση οικονομικής επιτροπήςΩ3Χ0ΩΕ0-ΔΞ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6101
01/08/2018 03:00:0001/08/2018 14:40:07πίνακας θεμάτων συνεδρίασης οικονομικής επιτροπήςΨ1ΒΨΩΕ0-ΝΓΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5584
27/07/2018 03:00:0027/07/2018 11:19:09Πρόσκληση οικονομικής επιτροπήςΩΝ0ΠΩΕ0-ΖΧ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5491
26/07/2018 03:00:0026/07/2018 12:25:59απόφαση οικονομικής επιτροπής αριθ. 121/2018 - έγκριση κατεπείγοντος της συνεδρίασης6Ζ54ΩΕ0-ΧΣΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ121
26/07/2018 03:00:0026/07/2018 12:24:44πίνακας θεμάτων της έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής6ΡΑΥΩΕ0-ΑΜ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5476
16/07/2018 03:00:0016/07/2018 11:25:28πίνακας θεμάτων συνεδρίασης τακτικής οικονομικής επιτροπής (16/7/2018)ΩΑ4ΗΩΕ0-ΤΩΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5234
12/07/2018 03:00:0012/07/2018 13:30:03πρόσκληση σύγκλισης οικονομικής επιτροπήςΩΠ8ΒΩΕ0-ΧΜΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5171
09/07/2018 03:00:0009/07/2018 09:05:12Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 110/2018 - Έγκριση έκτακτης προμήθειας καυσίμων , έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσηςΩ1ΓΕΩΕ0-05ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110
06/07/2018 03:00:0006/07/2018 14:13:58πίνακας θεμάτων συνεδρίασης οικονομικης επιτροπής (6/7?@)!*)96ΚΨΩΕ0-ΞΥΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5028
04/07/2018 03:00:0004/07/2018 10:28:26απόφαση οικονομικής επιτροπής αριθ. 108/2018 έγκριση κατεπείγοντος της συνεδρίασης6ΦΔ9ΩΕ0-0ΙΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108
03/07/2018 03:00:0003/07/2018 14:50:58πίνακας θεμάτων συνεδρίασης Οικονομικης Επιτροπής (έκτακτης 3/7/2018)ΨΦΟΧΩΕ0-ΝΒ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4903
03/07/2018 03:00:0003/07/2018 11:12:46πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΧΕ9ΩΕ0-Β50ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4889
02/07/2018 03:00:0002/07/2018 13:45:38πρόσκληση σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπήςΨ6ΜΠΩΕ0-ΗΚ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4871
28/06/2018 03:00:0028/06/2018 09:02:49πίνακας θεμάτων συνεδρίασης οικονομικής επιτροπήςΩΚΔ3ΩΕ0-Ψ5ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4741
22/06/2018 03:00:0022/06/2018 12:24:13πρόσκληση οικονομικής επιτροπήςΩΝΕΝΩΕ0-ΔΡΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4605
21/06/2018 03:00:0021/06/2018 12:53:27απόφαση οικονομικής επιτροπής 103/2018 - έγκριση κατεπείγοντος της συνεδρίασηςΩΣΡ1ΩΕ0-ΞΣ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103
21/06/2018 03:00:0021/06/2018 12:51:58πίνακας θεμάτων συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής69ΑΑΩΕ0-ΚΒ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4583
20/06/2018 03:00:0020/06/2018 10:42:55πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής68Ι2ΩΕ0-ΞΣΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4544
14/06/2018 03:00:0014/06/2018 13:48:33πίνακας θεμάτων συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής (14/6/2018)ΨΤ70ΩΕ0-8ΛΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4433
13/06/2018 03:00:0013/06/2018 11:26:39πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής6ΓΧ5ΩΕ0-ΔΗΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4394
08/06/2018 03:00:0008/06/2018 13:03:03Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 08ης Ιουνίου 20186ΖΦ0ΩΕ0-ΧΛΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4282
01/06/2018 03:00:0001/06/2018 12:57:21πρόσκληση σύγκλισης οικονομικής επιτροπής7ΔΞΜΩΕ0-8ΡΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4149
29/05/2018 03:00:0029/05/2018 12:54:39πίνακασ θεμάτων συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής (29/5/2018)ΨΦΚΖΩΕ0-Ψ7ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4050
29/05/2018 03:00:0029/05/2018 10:43:12πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΩ4Μ0ΩΕ0-ΩΤ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4040
29/05/2018 03:00:0029/05/2018 12:56:16απόφαση οικονομικής επιτροπής 89/2018 έγκριση κατεπείγοντος συνεδρίασηςΨΛ3ΜΩΕ0-4Ρ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ89
23/05/2018 03:00:0023/05/2018 14:59:50πίνακας θεμάτων συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής6Υ4ΞΩΕ0-ΣΛΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3934
11/05/2018 03:00:0011/05/2018 12:20:30πίνακας θεμάτων συνεδρίασης οικονομικής επιτροπήςΩ4ΗΦΩΕ0-ΖΟ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3653
07/05/2018 03:00:0007/05/2018 13:33:53πρόσκληση σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπήςΩΒΩ6ΩΕ0-ΧΥ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3485
30/04/2018 03:00:0030/04/2018 09:01:00πίνακας θεμάτων συνεδρίασης οικονομικης επιτροπής (27/4/2018)Ω31ΦΩΕ0-ΞΣΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3289
23/04/2018 03:00:0023/04/2018 12:54:09πρόσκληση οικονομικής επιτροπήςΨΕΣΚΩΕ0-ΠΛΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3127
20/04/2018 03:00:0020/04/2018 13:44:49πίνακας θεμάτων συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής (20/4/2018)Ψ9ΥΒΩΕ0-ΔΨΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3093
19/04/2018 03:00:0019/04/2018 11:47:26πρόσκληση σε έκτακτη οικονομική επιτροπή (20/4/2018)6ΒΑ5ΩΕ0-169ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3048
04/04/2018 03:00:0004/04/2018 15:06:18πίνακας θεμα΄των συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (4/4/2018)ΩΑΥ8ΩΕ0-ΑΑΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2761
30/03/2018 03:00:0030/03/2018 13:31:50πρόσκληση οικονομικής επιτροπήςΩΤΔΠΩΕ0-Θ4ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2654
28/03/2018 03:00:0028/03/2018 12:11:00πρόσκληση σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση6ΟΕ7ΩΕ0-ΦΧΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2571
22/03/2018 02:00:0026/03/2018 11:02:00απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 44/2018 - έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης633ΙΩΕ0-Φ0ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44
21/03/2018 02:00:0021/03/2018 14:26:17πίνακασ θεμάτων έκτακτης συνεδρίασης οικονομικης επιτροπής (21/3/2018)Ω8Ε5ΩΕ0-1Φ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2365
20/03/2018 02:00:0020/03/2018 10:25:52πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής7ΧΓΛΩΕ0-ΦΥ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2233
19/03/2018 02:00:0019/03/2018 10:35:31πίνακας θεμάτων συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής639ΓΩΕ0-4ΒΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2170
12/03/2018 02:00:0012/03/2018 12:39:11πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΨ7Σ3ΩΕ0-ΡΞ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1941
09/03/2018 02:00:0009/03/2018 15:05:15πίνακας θεμάτων συνεδρίαση ςοικονομικής επιτροπής7ΣΠΡΩΕ0-Χ9ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1902
08/03/2018 02:00:0008/03/2018 10:15:50πίνακας θεμάτων συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής6ΡΤΑΩΕ0-Φ54ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1785
05/03/2018 02:00:0005/03/2018 12:07:37πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής62Θ6ΩΕ0-ΛΔ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1709
02/03/2018 02:00:0002/03/2018 13:02:40πρόσκληση οικονομικής επιτροπήςΨΠ41ΩΕ0-ΑΣΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1667
20/02/2018 02:00:0020/02/2018 14:41:01πίνακας θεμάτων συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής (20/2/2018)64ΥΑΩΕ0-ΝΡΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1323
15/02/2018 02:00:0015/02/2018 10:43:55πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής6ΥΛΤΩΕ0-ΝΙ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1193
29/01/2018 02:00:0029/01/2018 14:49:51πίνακας θεμάτων συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (29/1/2018)ΩΧΡΔΩΕ0-ΠΦ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ713
25/01/2018 02:00:0025/01/2018 12:25:27πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΨ01ΩΕ0-16ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ662
23/01/2018 02:00:0023/01/2018 14:18:31πίνακας θεμάτων συνεδρίασης έκτακτης της ΟΕ (23/1/2018)6ΟΩ2ΩΕ0-ΑΦΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ607
23/01/2018 02:00:0023/01/2018 14:20:05Απόφαση ΟΕ αριθ. 08/2018 - έγκριση κατεπείγουσας συνεδρίασηςΩΖΩΖΩΕ0-ΤΘΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ08
22/01/2018 02:00:0022/01/2018 09:00:06πίνακας θεμάτων συνεδρίασης ΟΕ6267ΩΕ0-ΟΒ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ496
22/01/2018 02:00:0022/01/2018 12:57:07πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΤΡΚΩΕ0-5Γ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ518
15/01/2018 02:00:0015/01/2018 11:10:00πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΞΥΥΩΕ0-Ζ77ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ354
05/01/2018 02:00:0005/01/2018 13:58:52Απόφαση αρίθμ. 1-2018 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.6ΔΖΧΩΕ0-ΤΜ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2018
04/01/2018 02:00:0004/01/2018 10:23:03Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΠΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018.685ΕΩΕ0-ΔΣ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36