Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες προσκλήσεις σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου (από 1/1/2018 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των προσκλήσεων σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
31/07/2019 03:00:0001/08/2019 10:29:20Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨ9ΕΠΩΕ0-2ΝΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5683/31-7-2019
11/07/2019 03:00:0011/07/2019 12:51:14Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου6Π4ΑΩΕ0-ΗΟΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5202/11-7-2019
01/07/2019 03:00:0003/07/2019 13:09:26Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΛΒΑΩΕ0-ΚΒΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4891/1-7-2019
10/06/2019 03:00:0010/06/2019 12:57:21Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 14η του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00ΩΙΙΙΩΕ0-Γ9ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4395/2019
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 12:56:16Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΚ88ΩΕ0-0ΩΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2765/15-4-2019
29/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:58:38Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 3η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ,ΨΚΘΣΩΕ0-ΡΝΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2302
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 11:10:44Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 27η του μηνός Μαρτίου έτους 20196ΥΖΗΩΕ0-ΣΗΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2141
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 12:45:22Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΨΧΕΩΕ0-ΛΘΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1705
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 12:08:52Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 25η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019ΨΨΟΗΩΕ0-ΜΧΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1216
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 11:54:52πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου7Ζ88ΩΕ0-ΑΤΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1065
21/01/2019 02:00:0021/01/2019 12:47:06ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 25-01-2019ΨΑΙΗΩΕ0-Η9ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ389/21-1-19
13/12/2018 02:00:0013/12/2018 14:10:05ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Ειδική Συνεδρίαση της Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/06 (114 Α’) σε συνδυασμό με τις σχετικές των άρθρων 266 και 267 του Ν. 3852/2017 (87 Α’), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018,ΩΥΚ1ΩΕ0-ΞΛ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9308
13/12/2018 02:00:0013/12/2018 14:14:04Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) :ΨΩ52ΩΕ0-Ρ4ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9309
07/12/2018 02:00:0007/12/2018 13:00:12Πρόσκληση Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΟ5ΝΩΕ0-ΓΩ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9103/7-12-2018
14/11/2018 02:00:0014/11/2018 13:39:17πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου73ΘΕΩΕ0-Λ5ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8437
09/11/2018 02:00:0009/11/2018 12:42:32πρόσκληση σε συνεδρίαση ειδική (προυπολογισμόςΨ2ΨΝΩΕ0-6Ν9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8318
09/11/2018 02:00:0009/11/2018 14:14:09πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού ΣυμβουλίουΩΥ74ΩΕ0-Χ6ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8317
19/10/2018 03:00:0019/10/2018 12:40:22πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΞ8ΔΩΕ0-Α0ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7755
27/09/2018 03:00:0027/09/2018 12:26:36πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου (απολογισμός - ισολογισμός έτους 2017)ΩΙ28ΩΕ0-ΤΒ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7029
26/09/2018 03:00:0026/09/2018 13:46:28πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου62ΦΨΩΕ0-Ν0ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7004
20/09/2018 03:00:0020/09/2018 14:37:09πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου7ΜΕ4ΩΕ0-295ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6830
24/08/2018 03:00:0024/08/2018 13:09:17πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ6ΟΦΣΩΕ0-Ο6ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6060
03/08/2018 03:00:0003/08/2018 13:16:56πρόσκληση συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου62Γ4ΩΕ0-ΜΗΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5669
05/07/2018 03:00:0005/07/2018 12:03:53πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΔΣ για την 9/7/2018ΨΠΙΥΩΕ0-ΤΒΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4967
22/06/2018 03:00:0022/06/2018 11:19:30πρόσκληση σε συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίουΨ4Υ1ΩΕ0-ΤΨΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4606
15/06/2018 03:00:0015/06/2018 14:20:08πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (πεπραγμένα)Ω26ΚΩΕ0-Σ3ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4459
25/05/2018 03:00:0025/05/2018 12:38:38ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ623ΝΩΕ0-ΙΓΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4003
23/05/2018 03:00:0023/05/2018 13:33:22Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ65ΩΩΩΕ0-1Υ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3935
27/04/2018 03:00:0027/04/2018 11:41:25πρόσκληση ΔΣ (2/5/2018)61ΛΨΩΕ0-5Κ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3267
16/04/2018 03:00:0016/04/2018 12:02:52πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (για 20/4/2018)Ψ7Β6ΩΕ0-ΩΕΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2936
11/04/2018 03:00:0011/04/2018 11:20:07πρόσκληση σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση ΔΣΩΜ64ΩΕ0-ΡΔΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2817
25/01/2018 02:00:0025/01/2018 12:45:50πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού ΣυμβουλίουΩΡΗΞΩΕ0-ΛΙΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ663