Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες προσκλήσεις σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου (από 1/1/2019 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των προσκλήσεων σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
13/02/2020 02:00:0013/02/2020 14:39:37Πίνακας θεμάτων της από 8-2-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.92ΛΠΩΕ0-942ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1061/13-2-2020
13/02/2020 02:00:0013/02/2020 14:43:03Πίνακας Θεμάτων της 10ης Φεβρουαρίου 2020 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης ΕΜΠ7/10-02-2020) του Δημοτικού Συμβουλίου (Συνεχιζόμενη της αρίθμ. 856/4-2-2020 πρόσκλησης).ΨΔΦΣΩΕ0-3Ξ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1062/13-2-2020
11/02/2020 02:00:0011/02/2020 19:15:39Απόφαση αρίθμ. 15-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Υποβολής Πρότασης στην Πρόσκληση του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πράσινου Ταμείου ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, A΄ Πρόσκληση – Δεκέμβριος 2019.Ω21ΘΩΕ0-ΛΡΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2020
10/02/2020 02:00:0010/02/2020 11:55:47Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (συνεχιζόμενη της αρίθμ. πρωτ. 856/4-2-2020 πρόσκλησης για ΔΣ).6Μ6ΓΩΕ0-738ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΕΜΠ7/10-2-2020
10/02/2020 02:00:0010/02/2020 11:52:00Απόφαση αρίθμ. 8-2020 με θέμα: Περί Αναβολή της Συνεδρίασης της 8ης Φεβρουαρίου 2020.ΨΤΡΡΩΕ0-ΣΩΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2020
04/02/2020 02:00:0004/02/2020 10:03:32Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Ω3ΤΔΩΕ0-Κ6ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ856/4-2-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 08:35:44Πίνακας Θεμάτων της από 21-1-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.ΩΚΛΤΩΕ0-ΛΜΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ437/22-1-2020
17/01/2020 02:00:0017/01/2020 12:49:54Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΡ71ΩΕ0-6ΔΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ261/17-1-2020
16/12/2019 02:00:0018/12/2019 09:47:43Πίνακας θεμάτων της από 16-12-2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΥ9ΡΩΕ0-ΙΝΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9567/17-12-2019
12/12/2019 02:00:0012/12/2019 15:31:57Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019.6ΤΥ1ΩΕ0-6ΥΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9423
26/11/2019 02:00:0026/11/2019 09:04:44Πίνακας Θεμάτων της από 25-11-2019 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6ΩΕΒΩΕ0-ΖΨΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8950/26-11-2019
21/11/2019 02:00:0021/11/2019 12:57:39Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Δευτέρα 25-11-2019 με μοναδικό θέμα την Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου Οικονομικού Έτους 2020.6ΝΣΣΩΕ0-ΒΞ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8836
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 13:48:15Πίνακας Θεμάτων της από 19-11-2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.9ΠΘΣΩΕ0-ΞΚΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8764/20-11-2019
15/11/2019 02:00:0015/11/2019 14:34:37Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Νοεμβρίου 2019.Ψ1ΨΓΩΕ0-0ΥΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8612/15-11-2019
05/11/2019 02:00:0005/11/2019 09:30:20Πίνακας Θεμάτων της από 4-11-2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6ΞΗΓΩΕ0-ΟΨΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8250
31/10/2019 02:00:0031/10/2019 12:32:24Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019.ΩΧΨΤΩΕ0-ΟΗ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8129
29/10/2019 02:00:0029/10/2019 10:16:50Πίνακας Θεμάτων της από 25-10-2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6ΡΨΘΩΕ0-4ΗΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7986/29-10-2019
21/10/2019 03:00:0021/10/2019 12:19:56Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή 25-10-2019ΨΠΥΔΩΕ0-Μ4ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7747
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:56:22Απόφαση αρίθμ. 101-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης και αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου για την ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 29878/18-4-2019 πρόσκληση ΙΧ με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», όπως τροποποιήθηκε με την 64982/18-9-2019 πρόσκληση,6ΦΣΧΩΕ0-ΤΚ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 12:08:48Απόφαση αρίθμ. 103-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης και αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου για την ένταξη του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας ¨Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των δήμων¨ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 29816/18-4-2019 πρόσκληση VIII,ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», όπως τροποποιήθηκε με την 64946/18-9-2019 πρόσκληση,78ΤΕΩΕ0-ΙΓΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:50:22Απόφαση αρίθμ. 100-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας ¨Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων¨ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκληση V, με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας,Ω7ΤΑΩΕ0-ΥΕΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 12:11:53Απόφαση αρίθμ. 104-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:Αποδοχή της συμμετοχής και υποβολή του αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου για την ένταξη του Δήμου Καρπάθου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II του άξονα προτεραιότητας Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 42256/3-6-2019 πρόσκληση Χ, με τίτλο: Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς,6ΣΧ6ΩΕ0-ΒΓΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2019
15/10/2019 03:00:0015/10/2019 12:12:25Πίνακας Θεμάτων της αρίθμ. 17-2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε την 14η Οκτωβρίου 2019.Ω3Λ3ΩΕ0-Ο1ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7566
10/10/2019 03:00:0010/10/2019 11:27:43Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019.ΨΩΘΧΩΕ0-ΧΜ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7438
08/10/2019 03:00:0008/10/2019 07:36:35Πίνακας Θεμάτων της από 4-10-2019 Τακτικής - Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.600ΔΩΕ0-ΙΕΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7272/7-10-2019
30/09/2019 03:00:0030/09/2019 12:38:39Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού, έτους 2018.ΨΚΛΡΩΕ0-Ε2ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7094
23/09/2019 03:00:0023/09/2019 11:53:43Πίνακας Θεμάτων της από 22 Σεπτεμβρίου 2019 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Ω57ΡΩΕ0-Λ2ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6881
16/09/2019 03:00:0016/09/2019 09:57:04Πρόσκληση για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου.ΩΠ9ΥΩΕ0-Α1ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6695
09/09/2019 03:00:0009/09/2019 13:06:24Πίνακας Θεμάτων της από 8-9-2019 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και μελών Οικονομικής Επιτροπής.Ω643ΩΕ0-Φ8ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6511/9-9-2019
03/09/2019 03:00:0003/09/2019 09:23:23Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.6ΙΙΕΩΕ0-6ΥΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6299
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 11:00:56Αριθ. Αποφ. : 86/2019 Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ : Ανακήρυξη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Καρπάθου.60ΜΣΩΕ0-ΚΔΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86/2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 10:42:34Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 03ης Αυγούστου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 5683/31-07-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου6ΝΩΣΩΕ0-9ΛΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5812/05-08-19
31/07/2019 03:00:0001/08/2019 10:29:20Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨ9ΕΠΩΕ0-2ΝΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5683/31-7-2019
17/07/2019 03:00:0017/07/2019 11:49:38Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 16ης Ιουλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 5202/11-07-2019)68Ρ4ΩΕ0-Ρ9ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5349/17-7-2019
11/07/2019 03:00:0011/07/2019 12:51:14Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου6Π4ΑΩΕ0-ΗΟΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5202/11-7-2019
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 12:42:37Πίνακας Θεμάτων της από 5-7-2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουΩ0ΚΚΩΕ0-ΘΙΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5055
01/07/2019 03:00:0003/07/2019 13:09:26Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΛΒΑΩΕ0-ΚΒΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4891/1-7-2019
18/06/2019 03:00:0018/06/2019 10:59:11Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 14ης Ιουνίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 4395/10-06-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.ΨΠΞΡΩΕ0-ΧΣΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4569/18-6-2019
10/06/2019 03:00:0010/06/2019 12:57:21Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 14η του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00ΩΙΙΙΩΕ0-Γ9ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4395/2019
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 15:17:38Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 21ης Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3763/16-05-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.9ΘΤΞΩΕ0-9ΗΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3889
02/05/2019 03:00:0002/05/2019 09:35:30ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.6ΑΚ4ΩΕ0-5ΑΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ78/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:25:11ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Ορισμός υπολόγων τραπεζικών λογαριασμών.Ω454ΩΕ0-ΒΕΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:22:35ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Β’ κατανομή, λειτουργικές δαπάνες Σχολείων, έτους 2019.Ψ3Ε7ΩΕ0-ΤΜΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:43:23ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση υδατορέματος «Βαλιά Ρυάκι» στην περιοχή Αφιάρτης, εκτός ορίων οικισμού Μενετών του Δήμου Καρπάθου.69ΟΚΩΕ0-9ΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77/209
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:28:01ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Παράθεση γεύματος – κέρασμα γλυκού – ανταλλαγή δώρων, για τις εκδηλώσεις προς τιμή του ΗΡΩΑ ΣΜΗΝΑΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΗΛΙΑΚΗ.6Σ3ΧΩΕ0-7ΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:39:43ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.ΩΕΟΕΩΕ0-61ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ76/2019
23/04/2019 03:00:0023/04/2019 08:44:24ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση νέας θέσης Καντίνας στη περιοχή «Λευκός» της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχωρίου.ΩΣΑΨΩΕ0-Μ9ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79/2019
23/04/2019 03:00:0008/05/2019 15:18:31ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση Υπηρεσίας « Οργάνωση Δημοσιογραφικών ταξιδιών από τις αγορές ενδιαφέροντος και φιλοξενία δημοσιογράφων και Bloggers», εξειδίκευση της υπηρεσίας.639ΟΩΕ0-ΙΨ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72/2019
23/04/2019 03:00:0023/04/2019 08:31:53Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 19ης Απριλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 2765/15-04-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.ΩΜ7ΗΩΕ0-192ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3069
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 12:56:16Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΚ88ΩΕ0-0ΩΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2765/15-4-2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:48:57Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 03ης Απριλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 2302/29-03-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚαρπάθουΨ6ΧΙΩΕ0-0Ε9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2485/4-4-2019
29/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:58:38Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 3η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ,ΨΚΘΣΩΕ0-ΡΝΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2302
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 11:16:21Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 27ης Μαρτίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 2141/22-03-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚαρπάθουΨΚΦΡΩΕ0-ΕΦΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2249
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 11:10:44Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 27η του μηνός Μαρτίου έτους 20196ΥΖΗΩΕ0-ΣΗΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2141
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 09:40:22Πίνακας Θεμάτων της από 12-3-2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.7ΜΡ2ΩΕ0-4ΛΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1769
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 12:45:22Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΨΧΕΩΕ0-ΛΘΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1705
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:30:08Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1216/21-02-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26-02-2019 (Αναβολή από 25-02-2019 λόγω καιρικών φαινομένων και έλλειψη αρχικής απαρτίας) καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή. Α/Α Αριθμός Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη Αποφάσεων Θεμάτων Απόφασης 1ο Τακτικό Θέμα 30 Έγκριση ή μη διεξαγωγής ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. ΟΜΟΦΩΝΑ 2ο Τακτικό Θέμα 31 Διαγραφή τελών νεκροταφείου 2005 – 2011. ΟΜΟΦΩΝΑΩ84ΕΩΕ0-Λ65ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1421
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 10:07:34Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 04ης / 26-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη διεξαγωγής ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.ΩΣ03ΩΕ0-ΤΤΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30/2019
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 11:37:59Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 04ης / 26-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Διαγραφή τελών νεκροταφείου 2005 – 2011.ΨΘΖΞΩΕ0-ΨΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31/2019
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 10:04:16Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1216/21-02-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26-02-2019 (Αναβολή από 25-02-2019 λόγω καιρικών φαινομένων και έλλειψη αρχικής απαρτίας) καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.7ΝΚΤΩΕ0-Ψ9ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1421
28/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:32:14Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση παραλλαγής – υπογειοποίησης δικτύου στα Πηγάδια Καρπάθου, από Φαρμακείο ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ έως Εστιατόριο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ.6ΟΜ6ΩΕ0-ΓΥΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21/2019
27/02/2019 02:00:0027/02/2019 15:03:28Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1277/22-02-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.9ΚΑΙΩΕ0-ΓΓ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1420
27/02/2019 02:00:0005/03/2019 11:21:04Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1216/21-02-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26-02-2019 (Αναβολή από 25-02-2019 λόγω καιρικών φαινομένων και έλλειψη αρχικής απαρτίας) καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.9ΠΗΡΩΕ0-ΤΕΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1421
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:50:44Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2225/14-01-2019 πρόσκληση IV, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».62ΓΖΩΕ0-ΨΓΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:45:07Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: «Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 4721/23-1-2019 πρόσκλησης V, με τίτλο:» Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή κα την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».ΨΠΙ8ΩΕ0-ΠΙΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 14:31:42Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2019 από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.Ω7Ρ6ΩΕ0-ΥΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 14:21:53Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2019 από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.Ψ22ΘΩΕ0-Κ4ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 12:51:06Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου για το έτος 2019 ανταποδοτικού χαρακτήρα.64Β8ΩΕ0-0ΔΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 14:02:52Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου ΚαρπάθουΩΒΕ0ΩΕ0-4Λ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13/2019
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 10:58:14Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Δ.Σ. Της τακτικής συνεδρίασης της 20ης Φεβρουαρίου 20196ΧΡΜΩΕ0-7ΥΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1245
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 10:38:29Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: 1η τροποποίηση προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ Δήμου Καρπάθου, έτους 20196ΩΖΙΩΕ0-Τ2ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11/2019
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 10:43:02Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019, Δήμου Καρπάθου.ΨΕΓΚΩΕ0-Ζ2ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12/2019
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 10:47:08Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 19ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1065/15-02-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.ΨΡΕ4ΩΕ0-ΛΔΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1185
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 12:08:52Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 25η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019ΨΨΟΗΩΕ0-ΜΧΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1216
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 11:54:52πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου7Ζ88ΩΕ0-ΑΤΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1065
30/01/2019 02:00:0030/01/2019 08:53:48ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ6ΛΓΟΩΕ0-ΤΩΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ612
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:15:55πίνακας θεμάτων συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου (25-1-2018)ΨΘ00ΩΕ0-ΟΗΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ573
21/01/2019 02:00:0021/01/2019 12:47:06ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 25-01-2019ΨΑΙΗΩΕ0-Η9ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ389/21-1-19