ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΕΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΕΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΚΑΡΠΑΘΟΥ  Κάρπαθος, 17-01-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΕΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπάθου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων δημοτικής ενότητας Καρπάθου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων δημοτικής ενότητας Καρπάθου

Ο Δήμος Καρπάθου Νομού Δωδεκανήσου ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την, με Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» εκτιμώμενης αξίας € 20.000,00 (με Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, σε θέματα τουρισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, σε θέματα τουρισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής Αρχής, απόφοιτου Π.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Κατασκευή δύο (2) διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων στις θέσεις Απέρι και Μενετές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Κατασκευή δύο (2) διερευνητικών παραγωγικών γεωτρήσεων στις θέσεις Απέρι και Μενετές

Ο Δήμος Καρπάθου Νομού Δωδεκανήσου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Προμήθεια υλικών συντήρησης – επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων έδρας δήμου και Τ.Κ. έτους 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Προμήθεια υλικών συντήρησης – επισκευής δημοτικών δρόμων, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων έδρας δήμου και Τ.Κ. έτους 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ το συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ 2018»  με υποβολή σφραγισμένων