Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (από 1/1/2019 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των πράξεων του Δημοτικού Συμβουλίου μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 11:00:56Αριθ. Αποφ. : 86/2019 Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ : Ανακήρυξη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Καρπάθου.60ΜΣΩΕ0-ΚΔΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86/2019
17/07/2019 03:00:0017/07/2019 11:52:59Αριθ. Αποφ. : 85/2019 Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚαρπάθουΨ15ΘΩΕ0-ΡΔ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85/2019
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 13:01:02Απόφαση αρίθμ. 84-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:Αποδοχή επιχορήγησης - Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2019.ΩΛΔΡΩΕ0-8Α2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84
20/06/2019 03:00:0020/06/2019 10:11:44Αριθ. Αποφ. : 83/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Παραλαβής Έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού Καταστήματος Καρπάθου σε χώρο ευπαθών κοινωνικών ομάδων ».6Ρ4ΔΩΕ0-Ξ1ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83/2019
18/06/2019 03:00:0018/06/2019 12:10:56Αριθ. Αποφ. : 82/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 2019.6Ζ8ΔΩΕ0-ΡΦ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82/2019
18/06/2019 03:00:0018/06/2019 12:09:15Αριθ. Αποφ. : 81/2019 Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 2019.6ΨΩ6ΩΕ0-ΝΦ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ81/2019
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 15:21:58Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 2019.9ΩΔ4ΩΕ0-ΒΧΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ80
09/04/2019 03:00:0009/04/2019 10:25:07Αριθ. Αποφ. : 66/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική απόφαση για Στρατηγικό Προγραμματισμό Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023.ΩΒ53ΩΕ0-ΚΣΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:37:34Αριθ. Αποφ. : 63/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες».ΩΖΝΞΩΕ0-ΧΦ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:23:45Αριθ. Αποφ. : 57/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Λογιστικές Υπηρεσίες».64ΛΗΩΕ0-ΞΟΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:28:07Αριθ. Αποφ. : 58/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Γεωπληροφορικής».6Ρ3ΝΩΕ0-ΟΣΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:29:57Αριθ. Αποφ. : 59/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Ταχυμεταφορές».66ΔΩΩΕ0-ΙΝ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:31:53Αριθ. Αποφ. : 60/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες».6Γ21ΩΕ0-ΤΞΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:35:17Αριθ. Αποφ. : 62/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες».69Λ2ΩΕ0-ΗΟΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:33:31Αριθ. Αποφ. : 61/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Συστήματα Πληροφορικής».ΨΟΡΛΩΕ0-4ΧΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:39:11Αριθ. Αποφ. : 64/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση Οχημάτων».6ΙΛΘΩΕ0-Υ10ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:41:30Αριθ. Αποφ. : 65/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες».6ΛΞΡΩΕ0-9ΛΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:43:17Αριθ. Αποφ. : 69/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της Υπηρεσίας «Λογιστικές Υπηρεσίες».ΩΒΣ3ΩΕ0-1ΡΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:45:21Αριθ. Αποφ. : 70/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της Υπηρεσίας «Τουριστική Προβολή».65ΔΕΩΕ0-ΚΙΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:46:51Αριθ. Αποφ. : 71/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της Υπηρεσίας «Ταχυμεταφορές».ΩΣ3ΩΩΕ0-55ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 11:36:29Αριθ. Αποφ. : 67/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση λειτουργίας του Γυμνασίου Πηγαδίων και ΕΠΑΛ Καρπάθου μετά τις διακοπές του Πάσχα.78Υ7ΩΕ0-ΛΩΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 11:38:43Αριθ. Αποφ. : 68/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Κωδικών ως δεκτικών για ένταλμα πληρωμής.7Μ44ΩΕ0-ΕΧΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68/2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:00:31Αριθ. Αποφ. : 50/2019 Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καθορισμού κοινοχρήστων χώρων για εκμίσθωση.6Ν5ΟΩΕ0-ΖΧΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50/2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:09:59Αριθ. Αποφ. : 52/2019 Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2018.Ω11ΜΩΕ0-Η33ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52/2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:12:31Αριθ. Αποφ. : 53/2019 Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2018.ΩΧΦΞΩΕ0-3ΧΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53/2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:14:51Αριθ. Αποφ. : 54/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 22.096,80 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.6Α1ΧΩΕ0-ΚΜ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54/2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:16:46Αριθ. Αποφ. : 55/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Σύμβασης Προμήθειας (Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη αναγκών Γυμνασίου και ΕΠΑΛ Καρπάθου).Ω4ΧΘΩΕ0-5ΩΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55/2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:20:26Αριθ. Αποφ. : 56/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Διόρθωση λαθών σε βεβαιωμένους Χρηματικούς Καταλόγους τελών ύδρευσης – αποχέτευσης.Ω9ΕΟΩΕ0-ΖΒ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56/2019
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 12:28:49Αριθ. Αποφ. : 49/2019 Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου».Ψ855ΩΕ0-Φ5ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49/2019
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 12:06:43Αριθ. Αποφ. : 48/2019 Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019ΩΒΩΚΩΕ0-466ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48/2019
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 12:03:41Αριθ. Αποφ. : 47/2019 Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.67Ι5ΩΕ0-ΟΔΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47/2019
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 11:22:17Αριθ. Αποφ. : 51/2019 Δ.Σ., ΘΕΜΑ: Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού 2020 - 2023.66ΖΨΩΕ0-Λ07ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51/2019
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 11:19:33Αριθ. Αποφ. : 46/2019 ΔΣ, ΘΕΜΑ:Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023.Ω22ΒΩΕ0-92ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46/2019
13/03/2019 02:00:0003/04/2019 10:02:49Απόφαση αρίθμ. 38-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παροχή υπηρεσίας συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης, προβολής, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Δήμου Καρπάθου.6ΓΖΩΩΕ0-0ΝΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:10:27Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 18/7/2018 υπομνήματος – αίτησης δημοτών για τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της Μελέτης Επέκτασης Λιμένα Καρπάθου και εξέταση /μελέτη της πρότασης των Καρπαθίων πλοιάρχων που περιλαμβάνει α. την επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 120 -150μ, την κατασκευή κρηπιδώματος στην ανατολική πλευρά του Γαρονήσου όπως πρόβλεπε και το ΓΠΣ της πόλης του 1986 και επιπρόσθετα την κατασκευή κρηπιδώματος 200μ στη βόρεια ακτή του Βρόντη που καλύπτει και την ανάγκη εκφόρτωσης των οχληρών και επικίνδυνων φορτίων όπως αποφασίσθηκε με την 229/24-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.64ΨΨΩΕ0-3ΦΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19/2019
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 10:07:34Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 04ης / 26-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη διεξαγωγής ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.ΩΣ03ΩΕ0-ΤΤΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30/2019
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 11:37:59Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 04ης / 26-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Διαγραφή τελών νεκροταφείου 2005 – 2011.ΨΘΖΞΩΕ0-ΨΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31/2019
28/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:34:09: Έγκριση ή μη διεξαγωγής ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.Ψ91ΩΩΕ0-0ΓΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26/2019
28/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:32:14Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση παραλλαγής – υπογειοποίησης δικτύου στα Πηγάδια Καρπάθου, από Φαρμακείο ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ έως Εστιατόριο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ.6ΟΜ6ΩΕ0-ΓΥΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21/2019
28/02/2019 02:00:0028/02/2019 10:58:07Απόφαση υποβολής Τεχνικού Δελτίου για το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» στo πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 65574/19-11-2018 πρόσκλησηςV του Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση ή/ και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων».ΩΡ1ΠΩΕ0-6ΡΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18/2019
28/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:37:32Καθορισμός ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που θα διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ταμείο.Ω2ΧΕΩΕ0-ΦΘΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27/2019
27/02/2019 02:00:0027/02/2019 15:14:59Διαγραφές ποσών από καρτέλες δημοτώνΨΩΕΦΩΕ0-ΗΦΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28/2019
27/02/2019 02:00:0027/02/2019 15:13:05Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης με Ο.Α.Ε.Δ.9ΕΔ4ΩΕ0-9Δ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25/2019
27/02/2019 02:00:0027/02/2019 15:09:01Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης Δ τριμήνου έτους 2018 Δήμου Καρπάθου.9ΥΗΖΩΕ0-ΠΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 14:26:04Έγκριση εκδηλώσεων εθνικών και τοπικών επετείων, εξειδίκευση και κατανομή πίστωσης έτους 2019.ΨΞ7ΩΩΕ0-ΦΙ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 14:23:14Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών για μετακινήσεις εκτός έδρας στο εξωτερικό – Εξειδίκευση της πίστωσης μετακίνησης αιρετών για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό.ΨΟ0ΙΩΕ0-6ΨΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:53:42Τροποποίηση της αριθ. 10/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 226/2018 απόφασης του Δ.Σ. «Έγκρισης συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό του 2019».Ψ01ΛΩΕ0-ΧΧΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:50:44Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2225/14-01-2019 πρόσκληση IV, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».62ΓΖΩΕ0-ΨΓΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:47:54Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο», Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων6ΤΒΔΩΕ0-Α3ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:45:07Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: «Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 4721/23-1-2019 πρόσκλησης V, με τίτλο:» Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή κα την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».ΨΠΙ8ΩΕ0-ΠΙΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 14:02:52Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου ΚαρπάθουΩΒΕ0ΩΕ0-4Λ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 12:51:06Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου για το έτος 2019 ανταποδοτικού χαρακτήρα.64Β8ΩΕ0-0ΔΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 14:21:53Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2019 από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.Ψ22ΘΩΕ0-Κ4ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 14:31:42Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2019 από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.Ω7Ρ6ΩΕ0-ΥΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20/2019
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 10:43:02Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019, Δήμου Καρπάθου.ΨΕΓΚΩΕ0-Ζ2ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12/2019
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 10:38:29Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: 1η τροποποίηση προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ Δήμου Καρπάθου, έτους 20196ΩΖΙΩΕ0-Τ2ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11/2019
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 14:10:00απόφαση ΔΣ αριθ. 7/2019 Συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ 2018, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων67ΠΛΩΕ0-Γ9ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 14:07:00απόφαση ΔΣ αριθ. 5/2019 - Ορισμός εκπροσώπου Δήμου στην Επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών έτους 2019.Ω9ΟΔΩΕ0-3ΝΒΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ5
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 14:01:42απόφαση ΔΣ αριθ. 4/2019- ορισμός εκπροσώπου Δήμου στην επιτροπή του άρθρου 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20ΨΞΞΒΩΕ0-ΜΞΙΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ4
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:20:38απόφαση ΔΣ 1/2019 - Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Καρπάθου σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν.4583/18 (Φ.Ε.Κ. Α΄/212/2018). Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».ΨΓΑΔΩΕ0-ΣΣ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:27:08απόφαση ΔΣ αριθ.2/2019 - Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 33/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Π.Α.Π.6Υ1ΚΩΕ0-1ΞΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:29:55απόφαση ΔΣ αριθ. 3/2019 - Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 181/2014 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.ΟΡ.Ο.Κ.94ΩΝΩΕ0-916ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:36:45απόφαση ΔΣ αριθ. 8/2019 - Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές & εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2019.6ΠΗΥΩΕ0-ΘΙΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:40:01απόφαση ΔΣ αριθ. 9/2019 - Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στη περιοχή «Άφωτη» (Αίτηση Βασιλαράκη Ροδάνθης).6ΖΟΝΩΕ0-Π3ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9
28/01/2019 02:00:0001/02/2019 09:12:32απόφαση ΔΣ αριθ. 6/2019 - Παράταση σύμβασης για τη προμήθεια και τοποθέτηση αιθουσών για την κάλυψη αναγκών Γυμνασίου ΕΠΑΛ.7Μ7ΚΩΕ0-Ι4ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6
24/01/2019 02:00:0024/01/2019 08:52:34ΑΠΟΦΑΣΗ 121/20186ΛΗΛΩΕ0-ΒΚΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ121
16/01/2019 02:00:0025/02/2019 19:30:57ΑΠΟΦ ΔΣ 1/20196ΒΒΧΩΕ0-6ΤΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 10:22:45Αποφ. ΔΣ: 196/20187ΝΠΖΩΕ0-27ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ196
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 10:19:31Αποφ. ΔΣ: 195/20186ΙΞΞΩΕ0-ΞΝΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ195
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 10:18:12Αποφ. ΔΣ : 194/2018ΩΡΞ0ΩΕ0-ΖΕ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ194
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 10:15:24Αποφ. ΔΣ: 193/201869ΙΡΩΕ0-6ΜΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ193
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 10:12:59Αποφ. ΔΣ : 192/20186ΔΜ6ΩΕ0-ΧΓΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ192
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 10:09:49Αποφ. ΔΣ : 190/201878ΠΞΩΕ0-3ΒΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ190