Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (από 1/1/2019 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των πράξεων του Δημοτικού Συμβουλίου μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
17/09/2020 03:00:0017/09/2020 11:43:24Απόφαση αρίθμ. 76-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός εκπροσώπου για την παράσταση του Δήμου Καρπάθου στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της ΦΟΣΔΑ Ν. Αιγαίου Α.Ε.Ω8ΑΒΩΕ0-Θ9ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ76-2020
17/09/2020 03:00:0017/09/2020 11:41:05Απόφαση αρίθμ. 75-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: ¨Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου της Πράξης Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5010434 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», συνολικού ποσού 1.285.342,53 ευρώ.ΨΠΟΔΩΕ0-Ρ2ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75-2020
17/09/2020 03:00:0017/09/2020 11:37:57Απόφαση αρίθμ. 74-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΙ3ΧΩΕ0-3ΥΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74-2020
03/09/2020 03:00:0003/09/2020 13:12:37Απόφαση αρίθμ. 71-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή της παραίτησης του κ. Χριστοδούλου Ηλία από τη θέση του Αντιπροέδρου του ΚΟΠΑΠ.658ΗΩΕ0-ΤΙΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71-2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 07:53:35Απόφαση αρίθμ. 73-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Ακαταλληλότητας Υπηρεσιακών Οχημάτων του Δήμου Καρπάθου.62Ρ5ΩΕ0-37ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73-2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 07:51:26Απόφαση αρίθμ. 72-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου έτους 2020.ΩΘΥΨΩΕ0-4Ν0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72-2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 07:49:12Απόφαση αρίθμ. 70-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή της παραίτησης της κας Σκούλλου Αναστασίας από τη θέση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Τουρισμού.6ΠΧΞΩΕ0-Ν7ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70-2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 07:41:56Απόφαση αρίθμ. 69-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή της παραίτησης της κας Νταργάκη Δέσποινας από τη θέση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Τουρισμού.6ΜΑΩΩΕ0-ΜΦΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69-2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 07:34:24Απόφαση αρίθμ. 67-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του Δήμου Καρπάθου στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων - ΤΠΣ».ΩΞΥΖΩΕ0-ΖΧΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67-2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 07:32:27Απόφαση αρίθμ. 66-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 (Υποχρεωτική Αναμόρφωση).Ω9ΖΚΩΕ0-ΕΕΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66-2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 07:29:53Απόφαση αρίθμ. 65-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020.Ω1ΓΧΩΕ0-ΞΩ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65-2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 07:26:22Απόφαση αρίθμ. 64-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις αλλαγές στην εκτός σχεδίου δόμηση που προβλέπεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος.6ΝΙΡΩΕ0-Χ7ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64-2020
02/09/2020 03:00:0002/09/2020 07:36:51Απόφαση αρίθμ. 68-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καρπάθου στην Γενική Συνέλευση μετόχων της ΑΝΔΩ Α.Ε.Ω5ΡΥΩΕ0-ΝΗΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68-2020
13/08/2020 03:00:0013/08/2020 13:02:04Απόφαση αρίθμ. 62-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Επικαιροποίηση της αρίθμ. 141/2019 (ΑΔΑ: 6ΘΛ7Ω0-Ψ31) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το πρακτικό της επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών & οχημάτων – μηχανημάτων ιδιοκτησίας Δήμου Καρπάθου προς απόσυρση.ΨΣΣΖΩΕ0-6ΥΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62-2020
05/08/2020 03:00:0005/08/2020 12:08:27Απόφαση αρίθμ. 63-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή όρου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.ΨΧΚ6ΩΕ0-ΣΜΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63-2020
04/08/2020 03:00:0004/08/2020 10:29:59Απόφαση αρίθμ. 61-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΜΕΝΕΤΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ – ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ».ΨΗΤΘΩΕ0-ΦΗΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61-2020
27/07/2020 03:00:0027/07/2020 11:40:31Απόφαση αρίθμ. 58-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.Ψ2ΗΦΩΕ0-Α4ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58-2020
27/07/2020 03:00:0027/07/2020 11:42:24Απόφαση αρίθμ. 59-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 (5η τροποποίηση 2020).63Κ5ΩΕ0-ΦΥΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59-2020
27/07/2020 03:00:0027/07/2020 11:48:50Απόφαση αρίθμ. 60-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2020.6675ΩΕ0-ΛΧΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60-2020
16/07/2020 03:00:0016/07/2020 13:06:25Απόφαση αρίθμ. 57-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΨΟΦΦΩΕ0-Γ66ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2020
07/07/2020 03:00:0007/07/2020 09:24:34Απόφαση αρίθμ. 56-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοινότητα ΑρκάσαςΨΛΡΤΩΕ0-0ΟΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56-2020
06/07/2020 03:00:0006/07/2020 14:35:23Απόφαση αρίθμ. 55-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με το έγγραφο της ΚΤΥΠ ΑΕ για κτίριο Γυμνασίου Πηγαδίων – ΕΠΑΛ Καρπάθου.69ΧΒΩΕ0-ΠΓΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55-2020
01/07/2020 03:00:0001/07/2020 12:32:26Απόφαση αρίθμ. 54-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εισήγηση περί Τροποποίησης του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.69Ζ9ΩΕ0-ΜΗ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54-2020
01/07/2020 03:00:0001/07/2020 10:52:49Απόφαση αρίθμ. 53-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».ΨΚΓ7ΩΕ0-ΛΛΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53-2020
16/06/2020 03:00:0016/06/2020 12:13:49Απόφαση αρίθμ. 51-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΣΜΑΩΕ0-Φ4ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51-2020
16/06/2020 03:00:0016/06/2020 12:12:24Απόφαση αρίθμ. 52-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την ανάληψη καθηκόντων του Δημάρχου Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριου πριν από την λήξη της νόμιμης άδειας του από το Δημοτικό Συμβούλιο (αριθμός απόφασης 46-2020 του ΔΣ ).6769ΩΕ0-7ΛΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52-2020
29/05/2020 03:00:0029/05/2020 14:13:10Απόφαση αρίθμ. 45-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Δυνατότητα εξώδικου συμβιβασμού σε σχέση με την από 6-12-2019 με αυξ. Αριθμό κατάθεσης ΑΓ 579/2019 αγωγή του Λεωνίδα Γοβδελά κατά του Δήμου Καρπάθου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.ΨΔΤ8ΩΕ0-ΞΕΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45-2020
26/05/2020 03:00:0026/05/2020 13:36:26Απόφαση αρίθμ. 50-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του διατελέσαντος Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχου του Δήμου Καρπάθου, αειμνήστου Γεωργίου Θεμιστοκλή Νισύριου.Ψ3Ψ8ΩΕ0-ΘΚΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50-2020
26/05/2020 03:00:0026/05/2020 12:53:30Απόφαση αρίθμ. 49-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΜ6ΑΩΕ0-ΒΘΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49-2020
19/05/2020 03:00:0019/05/2020 12:27:21Απόφαση αρίθμ. 48-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Επιλογή υδρονομέων για το έτους 2020.ΩΕΣΛΩΕ0-ΓΞ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 13:51:43Απόφαση αρίθμ. 41-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.ΩΘ3ΩΩΕ0-ΑΨΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 13:43:00Απόφαση αρίθμ. 38-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων που πλήττονται από την διακοπή ή τον περιορισμό υποχρεωτικά της λειτουργίας τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού covid-19.ΩΖ2ΠΩΕ0-ΑΛ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 13:47:45Απόφαση αρίθμ. 39-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εισηγητική έκθεση A΄ τριμήνου του έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2020.99ΜΡΩΕ0-Θ5ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 13:49:36Απόφαση αρίθμ. 40-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2020.Ω562ΩΕ0-Α33ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 14:01:38Απόφαση αρίθμ. 46-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριο.ΨΛΝΡΩΕ0-1ΑΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 13:53:30Απόφαση αρίθμ. 42-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:Τροποποίηση Προγράμματος της Επιτροπής Τουρισμού έτους 2020.6ΜΟΜΩΕ0-32ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 13:59:01Απόφαση αρίθμ. 44-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Οριστική παραλαβή Υπηρεσιών.ΨΜΥ3ΩΕ0-ΓΩ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 14:08:35Απόφαση αρίθμ. 47-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δήμαρχο.6Ρ4ΠΩΕ0-ΕΦ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47-2020
18/05/2020 03:00:0018/05/2020 13:56:11Απόφαση αρίθμ. 43-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων».ΨΨΥΦΩΕ0-ΠΙΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43-2020
06/05/2020 03:00:0006/05/2020 16:32:14Απόφαση αρίθμ. 37-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση παραχώρησης οχήματος από τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου.9ΖΕ5ΩΕ0-Ι1ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37-2020
06/05/2020 03:00:0006/05/2020 16:30:31Απόφαση αρίθμ. 36-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Ψ3Α7ΩΕ0-ΞΡΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36-2020
29/04/2020 03:00:0029/04/2020 13:55:00Απόφαση αρίθμ. 34-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.6ΗΕ3ΩΕ0-86ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34-2020
29/04/2020 03:00:0029/04/2020 13:53:07Απόφαση αρίθμ. 35-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χαρακτηρισμός Κ.Α 70.6414 ως δεκτικός εκδόσεως χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.9Ο4ΩΩΕ0-ΒΣΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35-2020
21/04/2020 03:00:0021/04/2020 11:03:44Απόφαση αρίθμ. 30-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ του Κ.Ο.Π.Α.Π.ΩΤΘΡΩΕ0-6ΞΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30-2020
16/04/2020 03:00:0016/04/2020 13:39:32Απόφαση αρίθμ. 32-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.9ΛΝ5ΩΕ0-ΨΒΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32-2020
16/04/2020 03:00:0016/04/2020 13:37:07Απόφαση αρίθμ. 33-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμαρχο Καρπάθου κ.Ιωάννη Νισύριο.ΨΓΛΓΩΕ0-ΙΙ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 07:20:58Απόφαση αρίθμ. 27-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.ΩΕ8ΓΩΕ0-ΚΓΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 07:12:27Απόφαση αρίθμ. 31-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δήμαρχο.6Σ10ΩΕ0-ΠΣΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 07:14:50Απόφαση αρίθμ. 29-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμό υδρονομέων για το 2020.ΩΔΛ4ΩΕ0-ΕΛ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 07:16:52Απόφαση αρίθμ. 28-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές & εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας καθαριότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2020.6ΘΛΗΩΕ0-Υ59ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 07:27:10Απόφαση αρίθμ. 25-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εισηγητική Έκθεση Δ΄ Τριμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2019.ΩΚ11ΩΕ0-2ΨΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 07:22:50Απόφαση αρίθμ. 26-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού Δήμου Καρπάθου για κατάθεση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων - ορισμός υπεύθυνου κίνησης/διαχείρισης λογαριασμού με τον αναπληρωτή του.6ΤΒΔΩΕ0-Γ6ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 07:32:19Απόφαση αρίθμ. 23-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Απαλλαγή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων – πεζοδρομίων αναλογικά για την περίοδο περιορισμού ή διακοπής λειτουργίας επιχειρήσεων λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.62Η8ΩΕ0-ΖΚΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 07:35:17Απόφαση αρίθμ. 22-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Απαλλαγή καταβολής ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού από τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος των επιχειρήσεων που ανέστειλαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19ΩΗΦΧΩΕ0-Ι0ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22-2020
14/04/2020 03:00:0014/04/2020 10:48:29Απόφαση αρίθμ. 24-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εισήγηση για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του Δήμου ΚαρπάθουΩ574ΩΕ0-ΜΓΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24-2020
23/03/2020 02:00:0023/03/2020 11:20:16Απόφαση αρίθμ. 21-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χαρακτηρισμός Κ.Α 20.7325.0001 ως δεκτικός εκδόσεως χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.ΩΘΠΤΩΕ0-ΝΜΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21-2020
20/03/2020 02:00:0020/03/2020 14:25:39Απόφαση αρίθμ. 20-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριο.Ω8ΣΖΩΕ0-ΖΙ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20-2020
17/02/2020 02:00:0017/02/2020 11:20:18Απόφαση αρίθμ. 10-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπάθου.ΩΨ18ΩΕ0-ΗΝΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2020
13/02/2020 02:00:0013/02/2020 14:48:02Απόφαση αρίθμ. 7-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Κάρπαθος ένα νέο Τουριστικό μοντέλο Ανάπτυξης. Αποδοχή μοντέλου συνεργασίας Δήμου Καρπάθου με το Υπουργείο Τουρισμού.9ΚΑΡΩΕ0-3ΥΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2020
11/02/2020 02:00:0011/02/2020 18:08:04Απόφαση αρίθμ. 9-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης Δήμου Καρπάθου ποσού 250.000,00 ευρώ «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας».ΨΗ7ΚΩΕ0-Ε5ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2020
11/02/2020 02:00:0011/02/2020 18:12:31Απόφαση αρίθμ. 11-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η Επείγουσα Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.ΡΕ41ΩΕ0-ΠΞ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2020
11/02/2020 02:00:0011/02/2020 18:19:09Απόφαση αρίθμ. 12-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εισηγητική έκθεση Γ΄ Τριμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2019.ΨΘ5ΘΩΕ0-ΒΛΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12-2020
11/02/2020 02:00:0011/02/2020 18:23:51Απόφαση αρίθμ. 13-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Κανονιστική απόφαση περί προδιαγραφών και κανόνων για την χρήση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου Καρπάθου.6ΟΡΣΩΕ0-Α50ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13-2020
11/02/2020 02:00:0011/02/2020 18:27:33Απόφαση αρίθμ. 14-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Διαδημοτική συνεργασία με τον Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου.6Ζ83ΩΕ0-Κ48ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2020
11/02/2020 02:00:0011/02/2020 19:15:39Απόφαση αρίθμ. 15-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Υποβολής Πρότασης στην Πρόσκληση του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πράσινου Ταμείου ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, A΄ Πρόσκληση – Δεκέμβριος 2019.Ω21ΘΩΕ0-ΛΡΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2020
11/02/2020 02:00:0011/02/2020 19:28:02Απόφαση αρίθμ.18-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Μίσθωση ακινήτων για την δημιουργία χώρων στάθμευσης.600ΜΩΕ0-0ΥΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18-2020
11/02/2020 02:00:0012/02/2020 18:13:53Απόφαση αρίθμ. 17-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής άρθρου 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20.ΡΚΣΓΩΕ0-Ι3ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17-2020
11/02/2020 02:00:0011/02/2020 19:19:27Απόφαση αρίθμ. 16-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής Χαρακτηρισμού Πολυσύχναστων Παραλιών.68ΖΥΩΕ0-9ΗΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16-2020
10/02/2020 02:00:0010/02/2020 11:52:00Απόφαση αρίθμ. 8-2020 με θέμα: Περί Αναβολή της Συνεδρίασης της 8ης Φεβρουαρίου 2020.ΨΤΡΡΩΕ0-ΣΩΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 14:55:38Απόφαση αρίθμ. 2-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Καρπάθου στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης. Ορισμός Εκπροσώπων.ΩΔΩΑΩΕ0-ΖΜΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 09:23:13Απόφαση αρίθμ. 6-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών.6ΟΩ1ΩΕ0-ΧΡΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 09:12:41Απόφαση αρίθμ. 5-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.6ΟΗΡΩΕ0-Η4ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 08:58:38Απόφαση αρίθμ. 4-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που θα διατηρείται σε μετρητά στο Ταμείο του Δήμου Καρπάθου665ΨΩΕ0-ΜΛΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 08:51:06Απόφαση αρίθμ. 3-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Καρπάθου έτους 2020.Ω5Η6ΩΕ0-2Δ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 08:37:59Απόφαση αρίθμ. 1-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3879/2010 στο Δήμο Καρπάθου.6ΛΓ1ΩΕ0-ΣΡ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2020
19/12/2019 02:00:0019/12/2019 12:50:49Απόφαση αρίθμ. 137-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συμπλήρωση της αρίθμ. 122-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.ΩΥ0ΨΩΕ0-3Χ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ137-2019
19/12/2019 02:00:0019/12/2019 12:01:17Απόφαση αρίθμ. 142-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α» β) επέκταση του σκοπού της εταιρείας σε αναπτυξιακή με αντικείμενο προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης και γ) κατά υποχρέωση του Ν. 4548/2018 ονομαστικοποίηση ανώνυμων μετοχών και εναρμόνιση στου καταστατικού στον Ν. 4548/2018.ΩΘ1ΩΩΕ0-ΦΣΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ142-2019
19/12/2019 02:00:0019/12/2019 09:42:22Απόφαση αρίθμ. 135-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παραχώρηση χρήσης του περιπτέρου τουριστικών πληροφοριών στην ΔΑΝ Καρπάθου.66ΙΧΩΕ0-1ΔΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ135-2019
18/12/2019 02:00:0018/12/2019 10:34:14Απόφαση αρίθμ. 139-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αντικατάσταση μέλους Πολιτιστικού Οργανισμού Ολύμπου (ΠΟΡΟΚ) του Δήμου Καρπάθου.Ω0ΠΩΩΕ0-712ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ139-2019
18/12/2019 02:00:0018/12/2019 09:36:34Απόφαση αρίθμ. 138-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παράταση προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ.6ΘΜ0ΩΕ0-5Ψ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ138-2019
18/12/2019 02:00:0018/12/2019 12:13:12Απόφαση αρίθμ. 136-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ» (ΟΠΔ) του Δήμου Καρπάθου.Ω9ΧΒΩΕ0-1ΙΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ136-2019
18/12/2019 02:00:0018/12/2019 10:52:44Απόφαση αρίθμ. 140-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Αποθήκης και Συνεργείου του Δήμου Καρπάθου.ΨΗΑΥΩΕ0-Κ4ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ140-2019
18/12/2019 02:00:0018/12/2019 11:15:27Απόφαση αρίθμ. 141-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση καταστροφής υλικού.6ΘΛ7ΩΕ0-Ψ31ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ141-2019
16/12/2019 02:00:0017/12/2019 12:15:26Απόφαση αρίθμ. 133-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ανδρέου.ΨΑΙΙΩΕ0-Ρ5ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ133-2019
16/12/2019 02:00:0017/12/2019 12:08:58Απόφαση αρίθμ. 132-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Χορήγηση άδειας απουσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δήμαρχο.Ω4Χ7ΩΕ0-ΤΗ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ132-2019
16/12/2019 02:00:0017/12/2019 12:05:27Απόφαση αρίθμ. 131-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Υποβολής Αίτησης Στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, μέτρο 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ», Υπομέτρο 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων».Ψ9ΥΥΩΕ0-13ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ131-2019
16/12/2019 02:00:0017/12/2019 12:02:11Απόφαση αρίθμ. 130-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή Επιχορήγησης του Δήμου Καρπάθου από το Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II », στον άξονα προτεραιότητας « H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».6ΧΨ5ΩΕ0-ΔΨΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ130-2019
16/12/2019 02:00:0017/12/2019 11:55:57Απόφαση αρίθμ. 129-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές64Θ9ΩΕ0-2ΥΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ129-2019
16/12/2019 02:00:0017/12/2019 11:49:28Απόφαση αρίθμ. 128-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:Παράταση συμβάσεων εργαζομένων στο Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.6725ΩΕ0-ΧΒΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ128-2019
28/11/2019 02:00:0028/11/2019 10:10:59Απόφαση αρίθμ. 127-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2020.7ΧΔ4ΩΕ0-1ΛΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ127-2019
22/11/2019 02:00:0022/11/2019 13:33:55Απόφαση αρίθμ. 124-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών Κοιμητηρίων Οικονομικού έτους 2020.94Ν7ΩΕ0-1ΨΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ124-2019
22/11/2019 02:00:0022/11/2019 11:25:36Απόφαση αρίθμ. 121-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2020.ΩΑ1ΜΩΕ0-ΚΒ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ121-2019
21/11/2019 02:00:0021/11/2019 14:04:40Απόφαση αρίθμ. 123-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Οικονομικού έτους 2020.6Μ2ΗΩΕ0-21ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ123-2019
21/11/2019 02:00:0021/11/2019 13:58:32Απόφαση αρίθμ. 122-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Οικονομικού έτους 2020.ΩΨ1ΗΩΕ0-Ν0ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ122-2019
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 16:13:22Απόφαση αρίθμ. 125-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Σύμβασης Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.9Φ66ΩΕ0-ΞΓ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ125-2019
20/11/2019 02:00:0021/11/2019 07:46:53Απόφαση αρίθμ. 126-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Καρπάθου με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής6ΨΣ4ΩΕ0-7ΓΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ126-2019
06/11/2019 02:00:0006/11/2019 07:56:38Απόφαση αρίθμ. 119-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.7Ν9ΒΩΕ0-ΩΔΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119-2019
06/11/2019 02:00:0006/11/2019 12:03:13Απόφαση αρίθμ. 120-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση αποστολής Αιτήματος στους αρμόδιους φορείς για την Προσωρινή Λειτουργία Πύλης Εισόδου και Εξόδου προσώπων στο Ελληνικό έδαφος του Λιμανιού Πηγαδίων Καρπάθου.684ΓΩΕ0-ΡΧΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120-2019
05/11/2019 02:00:0005/11/2019 10:06:33Απόφαση αρίθμ. 118-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Εκπροσώπων Δήμου Καρπάθου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου.6Γ4ΠΩΕ0-ΕΔ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ118-2019
30/10/2019 02:00:0029/01/2020 09:50:27Απόφαση αρίθμ. 116-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους Αναπληρωτές τους στην επιτροπή εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 7 ΠΔ. 270/81.60ΧΘΩΕ0-4ΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ116-2019
30/10/2019 02:00:0030/10/2019 12:38:03Απόφαση αρίθμ. 112-219 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης.ΩΙΠΥΩΕ0-Υ45ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ112-2019
30/10/2019 02:00:0030/10/2019 12:35:16Απόφαση αρίθμ. 111-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΡΟΚ.6ΡΔΧΩΕ0-ΩΙΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ111-2019
30/10/2019 02:00:0030/10/2019 12:32:50Απόφαση αρίθμ. 110-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΠΑΠΨΜΗΥΩΕ0-Φ5ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ110-2019
30/10/2019 02:00:0030/10/2019 12:39:58Απόφαση αρίθμ. 113-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου.ΩΖΞΥΩΕ0-ΨΜΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ113-2019
30/10/2019 02:00:0030/10/2019 12:42:26Απόφαση αρίθμ. 114-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου.6ΦΤ0ΩΕ0-Ε7ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ114-2019
30/10/2019 02:00:0030/10/2019 12:44:02Απόφαση αρίθμ. 115-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους Αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων Δήμου Καρπάθου.6Χ1ΓΩΕ0-ΗΘΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ115-2019
30/10/2019 02:00:0030/10/2019 14:13:02Απόφαση αρίθμ. 117-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών.ΩΡΙΝΩΕ0-ΟΗΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2019
17/10/2019 03:00:0017/10/2019 10:35:56Απόφαση αρίθμ. 99-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου,Ω6ΚΨΩΕ0-6ΝΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ99-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 12:00:23Απόφαση αρίθμ. 102-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα σε συνέχεια της Παράτασης διάρκειας της πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου¨ με κωδικό ΟΠΣ 5001874 στο Ε.Π. Νότιο Αιγαίο.6Ι4ΘΩΕ0-Μ5ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ102-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:34:08Απόφαση αρίθμ. 91-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2019,6Ζ6ΓΩΕ0-ΧΡΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ91-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:38:58Απόφαση αρίθμ. 94-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική Επιτροπή παιδείας6ΡΘΒΩΕ0-ΥΘΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ94-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:40:44Απόφαση αρίθμ. 95-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου για την λειτουργία της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Καρπάθου,ΩΠ31ΩΕ0-ΤΩ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ95-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:42:34Απόφαση αρίθμ. 96-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20,Ω7Χ8ΩΕ0-1ΒΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ96-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:44:27Απόφαση αρίθμ. 98-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθορισμός Οργάνων του Δήμου Kαρπάθου, δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός ανώτατου μηνιαίου επιτρεπτού χρηματικού ορίου χρήσης,ΩΞ46ΩΕ0-ΑΑ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:50:22Απόφαση αρίθμ. 100-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας ¨Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων¨ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκληση V, με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας,Ω7ΤΑΩΕ0-ΥΕΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:56:22Απόφαση αρίθμ. 101-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης και αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου για την ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 29878/18-4-2019 πρόσκληση ΙΧ με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», όπως τροποποιήθηκε με την 64982/18-9-2019 πρόσκληση,6ΦΣΧΩΕ0-ΤΚ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 14:18:37Απόφαση αρίθμ. 106-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για λήψη απόφασης,ΨΧΛΒΩΕ0-4ΗΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ106-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 12:08:48Απόφαση αρίθμ. 103-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης και αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου για την ένταξη του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας ¨Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των δήμων¨ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 29816/18-4-2019 πρόσκληση VIII,ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», όπως τροποποιήθηκε με την 64946/18-9-2019 πρόσκληση,78ΤΕΩΕ0-ΙΓΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 12:11:53Απόφαση αρίθμ. 104-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:Αποδοχή της συμμετοχής και υποβολή του αντίστοιχου Τεχνικού Δελτίου για την ένταξη του Δήμου Καρπάθου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II του άξονα προτεραιότητας Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 42256/3-6-2019 πρόσκληση Χ, με τίτλο: Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς,6ΣΧ6ΩΕ0-ΒΓΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 12:17:52Απόφαση αρίθμ. 105-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καρπάθου στο Δίκτυο Πόλεων «Δίκτυο πόλεων για την βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», έγκριση καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων6Η9ΓΩΕ0-ΔΕΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ105-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 12:25:31Απόφαση αρίθμ. 92-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2019ΩΑΦ2ΩΕ0-ΩΓΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 12:32:57Απόφαση αρίθμ. 93-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2019Ψ8ΖΤΩΕ0-3ΒΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ93-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 14:29:02Απόφαση αρίθμ. 107-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση κωδικού ως δεκτικού για ένταλμα προπληρωμής6ΕΓΗΩΕ0-ΒΓΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 15:02:46Απόφαση αρίθμ. 108-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκπροσώπηση Δήμου Καρπάθου σε Τράπεζες,ΨΚΒ8ΩΕ0-1ΩΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 16:58:20Απόφαση αρίθμ. 109-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών9ΜΟΞΩΕ0-ΚΓ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2019
16/10/2019 03:00:0016/10/2019 11:13:07Απόφαση αρίθμ. 97-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας ΔωδεκανήσουΨΙΕ9ΩΕ0-Β11ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ97-2019
08/10/2019 03:00:0008/10/2019 10:39:14Απόφαση αρίθμ. 90-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:΅Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού, έτους 2018ΩΒ8ΤΩΕ0-4ΙΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ90-2019
23/09/2019 03:00:0023/09/2019 12:42:04Απόφαση αρίθμ. 89/22-9-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου.6ΒΔΕΩΕ0-ΨΟ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ89
09/09/2019 03:00:0012/09/2019 11:38:34Απόφαση αρίθμ. 88-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)ΩΖΑΒΩΕ0-ΖΤ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ88-2019
09/09/2019 03:00:0009/09/2019 13:13:22Απόφαση αρίθμ. 87-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”.6ΖΕΛΩΕ0-ΚΝΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87-2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 11:00:56Αριθ. Αποφ. : 86/2019 Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ : Ανακήρυξη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Καρπάθου.60ΜΣΩΕ0-ΚΔΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86/2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 10:42:34Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 03ης Αυγούστου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 5683/31-07-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου6ΝΩΣΩΕ0-9ΛΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5812/05-08-19
31/07/2019 03:00:0001/08/2019 10:29:20Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨ9ΕΠΩΕ0-2ΝΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5683/31-7-2019
17/07/2019 03:00:0017/07/2019 11:52:59Αριθ. Αποφ. : 85/2019 Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚαρπάθουΨ15ΘΩΕ0-ΡΔ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85/2019
17/07/2019 03:00:0017/07/2019 11:49:38Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 16ης Ιουλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 5202/11-07-2019)68Ρ4ΩΕ0-Ρ9ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5349/17-7-2019
11/07/2019 03:00:0011/07/2019 12:51:14Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου6Π4ΑΩΕ0-ΗΟΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5202/11-7-2019
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 12:42:37Πίνακας Θεμάτων της από 5-7-2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουΩ0ΚΚΩΕ0-ΘΙΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5055
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 13:01:02Απόφαση αρίθμ. 84-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:Αποδοχή επιχορήγησης - Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2019.ΩΛΔΡΩΕ0-8Α2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84
01/07/2019 03:00:0003/07/2019 13:09:26Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΛΒΑΩΕ0-ΚΒΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4891/1-7-2019
20/06/2019 03:00:0020/06/2019 10:11:44Αριθ. Αποφ. : 83/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Παραλαβής Έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού Καταστήματος Καρπάθου σε χώρο ευπαθών κοινωνικών ομάδων ».6Ρ4ΔΩΕ0-Ξ1ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83/2019
18/06/2019 03:00:0018/06/2019 12:10:56Αριθ. Αποφ. : 82/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 2019.6Ζ8ΔΩΕ0-ΡΦ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82/2019
18/06/2019 03:00:0018/06/2019 12:09:15Αριθ. Αποφ. : 81/2019 Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 2019.6ΨΩ6ΩΕ0-ΝΦ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ81/2019
18/06/2019 03:00:0018/06/2019 10:59:11Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 14ης Ιουνίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 4395/10-06-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.ΨΠΞΡΩΕ0-ΧΣΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4569/18-6-2019
10/06/2019 03:00:0010/06/2019 12:57:21Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 14η του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00ΩΙΙΙΩΕ0-Γ9ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4395/2019
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 15:21:58Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 2019.9ΩΔ4ΩΕ0-ΒΧΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ80
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 15:17:38Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 21ης Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3763/16-05-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.9ΘΤΞΩΕ0-9ΗΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3889
02/05/2019 03:00:0002/05/2019 09:35:30ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.6ΑΚ4ΩΕ0-5ΑΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ78/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:43:23ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση υδατορέματος «Βαλιά Ρυάκι» στην περιοχή Αφιάρτης, εκτός ορίων οικισμού Μενετών του Δήμου Καρπάθου.69ΟΚΩΕ0-9ΣΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77/209
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:39:43ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957.ΩΕΟΕΩΕ0-61ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ76/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:28:01ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Παράθεση γεύματος – κέρασμα γλυκού – ανταλλαγή δώρων, για τις εκδηλώσεις προς τιμή του ΗΡΩΑ ΣΜΗΝΑΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΗΛΙΑΚΗ.6Σ3ΧΩΕ0-7ΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:25:11ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Ορισμός υπολόγων τραπεζικών λογαριασμών.Ω454ΩΕ0-ΒΕΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74/2019
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:22:35ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Β’ κατανομή, λειτουργικές δαπάνες Σχολείων, έτους 2019.Ψ3Ε7ΩΕ0-ΤΜΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73/2019
23/04/2019 03:00:0023/04/2019 08:44:24ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 08ης/ 19-04-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση νέας θέσης Καντίνας στη περιοχή «Λευκός» της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχωρίου.ΩΣΑΨΩΕ0-Μ9ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79/2019
23/04/2019 03:00:0023/04/2019 08:31:53Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 19ης Απριλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 2765/15-04-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.ΩΜ7ΗΩΕ0-192ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3069
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 12:56:16Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΚ88ΩΕ0-0ΩΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2765/15-4-2019
09/04/2019 03:00:0009/04/2019 10:25:07Αριθ. Αποφ. : 66/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική απόφαση για Στρατηγικό Προγραμματισμό Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023.ΩΒ53ΩΕ0-ΚΣΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:23:45Αριθ. Αποφ. : 57/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Λογιστικές Υπηρεσίες».64ΛΗΩΕ0-ΞΟΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:28:07Αριθ. Αποφ. : 58/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Γεωπληροφορικής».6Ρ3ΝΩΕ0-ΟΣΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:37:34Αριθ. Αποφ. : 63/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες».ΩΖΝΞΩΕ0-ΧΦ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:29:57Αριθ. Αποφ. : 59/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Ταχυμεταφορές».66ΔΩΩΕ0-ΙΝ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:31:53Αριθ. Αποφ. : 60/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες».6Γ21ΩΕ0-ΤΞΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:33:31Αριθ. Αποφ. : 61/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Συστήματα Πληροφορικής».ΨΟΡΛΩΕ0-4ΧΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:35:17Αριθ. Αποφ. : 62/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες».69Λ2ΩΕ0-ΗΟΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:48:57Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 03ης Απριλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 2302/29-03-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚαρπάθουΨ6ΧΙΩΕ0-0Ε9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2485/4-4-2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:39:11Αριθ. Αποφ. : 64/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση Οχημάτων».6ΙΛΘΩΕ0-Υ10ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 11:38:43Αριθ. Αποφ. : 68/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Κωδικών ως δεκτικών για ένταλμα πληρωμής.7Μ44ΩΕ0-ΕΧΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:41:30Αριθ. Αποφ. : 65/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες».6ΛΞΡΩΕ0-9ΛΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 11:36:29Αριθ. Αποφ. : 67/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση λειτουργίας του Γυμνασίου Πηγαδίων και ΕΠΑΛ Καρπάθου μετά τις διακοπές του Πάσχα.78Υ7ΩΕ0-ΛΩΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:46:51Αριθ. Αποφ. : 71/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της Υπηρεσίας «Ταχυμεταφορές».ΩΣ3ΩΩΕ0-55ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:45:21Αριθ. Αποφ. : 70/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της Υπηρεσίας «Τουριστική Προβολή».65ΔΕΩΕ0-ΚΙΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70/2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:43:17Αριθ. Αποφ. : 69/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της Υπηρεσίας «Λογιστικές Υπηρεσίες».ΩΒΣ3ΩΕ0-1ΡΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69/2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:12:31Αριθ. Αποφ. : 53/2019 Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2018.ΩΧΦΞΩΕ0-3ΧΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53/2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:00:31Αριθ. Αποφ. : 50/2019 Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση καθορισμού κοινοχρήστων χώρων για εκμίσθωση.6Ν5ΟΩΕ0-ΖΧΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50/2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:09:59Αριθ. Αποφ. : 52/2019 Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2018.Ω11ΜΩΕ0-Η33ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52/2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:14:51Αριθ. Αποφ. : 54/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 22.096,80 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.6Α1ΧΩΕ0-ΚΜ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54/2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:16:46Αριθ. Αποφ. : 55/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Σύμβασης Προμήθειας (Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη αναγκών Γυμνασίου και ΕΠΑΛ Καρπάθου).Ω4ΧΘΩΕ0-5ΩΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55/2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:20:26Αριθ. Αποφ. : 56/2019 ΔΣ ΘΕΜΑ: Διόρθωση λαθών σε βεβαιωμένους Χρηματικούς Καταλόγους τελών ύδρευσης – αποχέτευσης.Ω9ΕΟΩΕ0-ΖΒ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56/2019
29/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:58:38Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 3η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ,ΨΚΘΣΩΕ0-ΡΝΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2302
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 12:28:49Αριθ. Αποφ. : 49/2019 Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου».Ψ855ΩΕ0-Φ5ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49/2019
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 12:06:43Αριθ. Αποφ. : 48/2019 Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019ΩΒΩΚΩΕ0-466ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48/2019
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 12:03:41Αριθ. Αποφ. : 47/2019 Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.67Ι5ΩΕ0-ΟΔΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47/2019
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 11:22:17Αριθ. Αποφ. : 51/2019 Δ.Σ., ΘΕΜΑ: Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού 2020 - 2023.66ΖΨΩΕ0-Λ07ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51/2019
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 11:19:33Αριθ. Αποφ. : 46/2019 ΔΣ, ΘΕΜΑ:Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023.Ω22ΒΩΕ0-92ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46/2019
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 11:16:21Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 27ης Μαρτίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 2141/22-03-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚαρπάθουΨΚΦΡΩΕ0-ΕΦΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2249
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 11:10:44Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 27η του μηνός Μαρτίου έτους 20196ΥΖΗΩΕ0-ΣΗΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2141
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 09:15:05Απόφαση αρίθμ. 39-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Διαγραφή τελών Κ.Ο.ΚΩ6ΑΘΩΕ0-ΝΧ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 10:10:44Απόφαση αρίθμ. 42-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου».6ΝΥΥΩΕ0-ΥΣΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 09:33:53Απόφαση αρίθμ. 40-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Υδραυλικές Υπηρεσίες.7ΖΥΞΩΕ0-ΗΡ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 09:42:41Απόφαση αρίθμ. 41-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές υπηρεσίες».ΩΙ47ΩΕ0-Π9ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 10:17:07Απόφαση αρίθμ. 43-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Τουριστική Προβολή».6Ι48ΩΕ0-ΖΕΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 10:25:14Απόφαση αρίθμ. 44-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες».68Ξ3ΩΕ0-ΕΡΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 10:44:06Απόφαση αρίθμ. 45-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου με θέμα: 1η υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2019 του Π.ΟΡ.Ο.Κ.Ψ0ΛΗΩΕ0-74ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45
13/03/2019 02:00:0003/04/2019 10:02:49Απόφαση αρίθμ. 38-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Παροχή υπηρεσίας συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης, προβολής, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Δήμου Καρπάθου.6ΓΖΩΩΕ0-0ΝΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 12:28:10Απόφαση αρίθμ. 37-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών που αφορούν το Τμήμα Περιβάλλοντος.ΩΓΡΝΩΕ0-Η1ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 12:13:51Απόφαση αρίθμ. 36-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών.6ΟΨ2ΩΕ0-Μ14ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 12:07:26Απόφαση αρίθμ. 35-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών.Ψ1Ι7ΩΕ0-979ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 10:54:58Απόφαση αρίθμ. 34-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση κινητών και ακινήτων, άρθρο 1 Π.Δ. 270/81.75Τ2ΩΕ0-ΥΤΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 10:12:09Απόφαση αρίθμ. 33-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια μηχανήματος ηλεκτροσύντηξης για σωλήνες ΠΕ.Ω3ΦΕΩΕ0-ΙΥΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 09:45:11Απόφαση αρίθμ. 32-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».ΩΨ82ΩΕ0-69ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 09:40:22Πίνακας Θεμάτων της από 12-3-2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.7ΜΡ2ΩΕ0-4ΛΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1769
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 12:45:22Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού ΣυμβουλίουΨΨΧΕΩΕ0-ΛΘΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1705
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:10:27Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 18/7/2018 υπομνήματος – αίτησης δημοτών για τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της Μελέτης Επέκτασης Λιμένα Καρπάθου και εξέταση /μελέτη της πρότασης των Καρπαθίων πλοιάρχων που περιλαμβάνει α. την επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 120 -150μ, την κατασκευή κρηπιδώματος στην ανατολική πλευρά του Γαρονήσου όπως πρόβλεπε και το ΓΠΣ της πόλης του 1986 και επιπρόσθετα την κατασκευή κρηπιδώματος 200μ στη βόρεια ακτή του Βρόντη που καλύπτει και την ανάγκη εκφόρτωσης των οχληρών και επικίνδυνων φορτίων όπως αποφασίσθηκε με την 229/24-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.64ΨΨΩΕ0-3ΦΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19/2019
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:30:08Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1216/21-02-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26-02-2019 (Αναβολή από 25-02-2019 λόγω καιρικών φαινομένων και έλλειψη αρχικής απαρτίας) καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή. Α/Α Αριθμός Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη Αποφάσεων Θεμάτων Απόφασης 1ο Τακτικό Θέμα 30 Έγκριση ή μη διεξαγωγής ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. ΟΜΟΦΩΝΑ 2ο Τακτικό Θέμα 31 Διαγραφή τελών νεκροταφείου 2005 – 2011. ΟΜΟΦΩΝΑΩ84ΕΩΕ0-Λ65ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1421
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 11:37:59Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 04ης / 26-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Διαγραφή τελών νεκροταφείου 2005 – 2011.ΨΘΖΞΩΕ0-ΨΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31/2019
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 10:07:34Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 04ης / 26-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη διεξαγωγής ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.ΩΣ03ΩΕ0-ΤΤΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30/2019
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 10:04:16Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1216/21-02-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26-02-2019 (Αναβολή από 25-02-2019 λόγω καιρικών φαινομένων και έλλειψη αρχικής απαρτίας) καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.7ΝΚΤΩΕ0-Ψ9ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1421
28/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:37:32Καθορισμός ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που θα διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ταμείο.Ω2ΧΕΩΕ0-ΦΘΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27/2019
28/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:34:09: Έγκριση ή μη διεξαγωγής ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.Ψ91ΩΩΕ0-0ΓΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26/2019
28/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:32:14Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Έγκριση παραλλαγής – υπογειοποίησης δικτύου στα Πηγάδια Καρπάθου, από Φαρμακείο ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ έως Εστιατόριο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ.6ΟΜ6ΩΕ0-ΓΥΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21/2019
28/02/2019 02:00:0028/02/2019 10:58:07Απόφαση υποβολής Τεχνικού Δελτίου για το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» στo πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 65574/19-11-2018 πρόσκλησηςV του Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση ή/ και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων».ΩΡ1ΠΩΕ0-6ΡΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18/2019
27/02/2019 02:00:0005/03/2019 11:21:04Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1216/21-02-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26-02-2019 (Αναβολή από 25-02-2019 λόγω καιρικών φαινομένων και έλλειψη αρχικής απαρτίας) καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.9ΠΗΡΩΕ0-ΤΕΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1421
27/02/2019 02:00:0027/02/2019 15:14:59Διαγραφές ποσών από καρτέλες δημοτώνΨΩΕΦΩΕ0-ΗΦΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28/2019
27/02/2019 02:00:0027/02/2019 15:13:05Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης με Ο.Α.Ε.Δ.9ΕΔ4ΩΕ0-9Δ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25/2019
27/02/2019 02:00:0027/02/2019 15:09:01Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης Δ τριμήνου έτους 2018 Δήμου Καρπάθου.9ΥΗΖΩΕ0-ΠΜΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14/2019
27/02/2019 02:00:0027/02/2019 15:03:28Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1277/22-02-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.9ΚΑΙΩΕ0-ΓΓ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1420
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:47:54Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο», Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων6ΤΒΔΩΕ0-Α3ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:45:07Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: «Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 4721/23-1-2019 πρόσκλησης V, με τίτλο:» Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή κα την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».ΨΠΙ8ΩΕ0-ΠΙΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:53:42Τροποποίηση της αριθ. 10/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 226/2018 απόφασης του Δ.Σ. «Έγκρισης συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό του 2019».Ψ01ΛΩΕ0-ΧΧΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:50:44Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2225/14-01-2019 πρόσκληση IV, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».62ΓΖΩΕ0-ΨΓΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 14:23:14Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών για μετακινήσεις εκτός έδρας στο εξωτερικό – Εξειδίκευση της πίστωσης μετακίνησης αιρετών για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό.ΨΟ0ΙΩΕ0-6ΨΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23/2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 14:26:04Έγκριση εκδηλώσεων εθνικών και τοπικών επετείων, εξειδίκευση και κατανομή πίστωσης έτους 2019.ΨΞ7ΩΩΕ0-ΦΙ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 14:31:42Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2019 από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.Ω7Ρ6ΩΕ0-ΥΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 14:21:53Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2019 από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.Ψ22ΘΩΕ0-Κ4ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 14:02:52Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου ΚαρπάθουΩΒΕ0ΩΕ0-4Λ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13/2019
25/02/2019 02:00:0025/02/2019 12:51:06Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου Χρόνου για το έτος 2019 ανταποδοτικού χαρακτήρα.64Β8ΩΕ0-0ΔΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19/2019
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 10:58:14Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Δ.Σ. Της τακτικής συνεδρίασης της 20ης Φεβρουαρίου 20196ΧΡΜΩΕ0-7ΥΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1245
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 10:38:29Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: 1η τροποποίηση προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ Δήμου Καρπάθου, έτους 20196ΩΖΙΩΕ0-Τ2ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11/2019
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 12:08:52Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 25η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019ΨΨΟΗΩΕ0-ΜΧΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1216
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 10:47:08Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 19ης Φεβρουαρίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 1065/15-02-2019) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.ΨΡΕ4ΩΕ0-ΛΔΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1185
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 10:43:02Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ’ αρίθ. 02ης / 19-02-2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019, Δήμου Καρπάθου.ΨΕΓΚΩΕ0-Ζ2ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12/2019
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 11:54:52πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου7Ζ88ΩΕ0-ΑΤΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1065
30/01/2019 02:00:0030/01/2019 08:53:48ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ6ΛΓΟΩΕ0-ΤΩΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ612
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 14:10:00απόφαση ΔΣ αριθ. 7/2019 Συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ 2018, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων67ΠΛΩΕ0-Γ9ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 14:07:00απόφαση ΔΣ αριθ. 5/2019 - Ορισμός εκπροσώπου Δήμου στην Επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών έτους 2019.Ω9ΟΔΩΕ0-3ΝΒΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ5
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 14:01:42απόφαση ΔΣ αριθ. 4/2019- ορισμός εκπροσώπου Δήμου στην επιτροπή του άρθρου 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20ΨΞΞΒΩΕ0-ΜΞΙΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ4
28/01/2019 02:00:0006/02/2019 13:36:57απόφαση ΔΣ αριθ. 10/2019 - Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 226/2018 απόφασης του Δ.Σ. «Έγκρισης συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό του 2019.67ΨΛΩΕ0-Σ12ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10
28/01/2019 02:00:0001/02/2019 09:12:32απόφαση ΔΣ αριθ. 6/2019 - Παράταση σύμβασης για τη προμήθεια και τοποθέτηση αιθουσών για την κάλυψη αναγκών Γυμνασίου ΕΠΑΛ.7Μ7ΚΩΕ0-Ι4ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:40:01απόφαση ΔΣ αριθ. 9/2019 - Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στη περιοχή «Άφωτη» (Αίτηση Βασιλαράκη Ροδάνθης).6ΖΟΝΩΕ0-Π3ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:36:45απόφαση ΔΣ αριθ. 8/2019 - Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές & εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2019.6ΠΗΥΩΕ0-ΘΙΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:29:55απόφαση ΔΣ αριθ. 3/2019 - Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 181/2014 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.ΟΡ.Ο.Κ.94ΩΝΩΕ0-916ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:27:08απόφαση ΔΣ αριθ.2/2019 - Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 33/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Π.Α.Π.6Υ1ΚΩΕ0-1ΞΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:20:38απόφαση ΔΣ 1/2019 - Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Καρπάθου σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν.4583/18 (Φ.Ε.Κ. Α΄/212/2018). Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».ΨΓΑΔΩΕ0-ΣΣ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:15:55πίνακας θεμάτων συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου (25-1-2018)ΨΘ00ΩΕ0-ΟΗΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ573
24/01/2019 02:00:0024/01/2019 08:52:34ΑΠΟΦΑΣΗ 121/20186ΛΗΛΩΕ0-ΒΚΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ121
21/01/2019 02:00:0021/01/2019 12:47:06ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 25-01-2019ΨΑΙΗΩΕ0-Η9ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ389/21-1-19
16/01/2019 02:00:0025/02/2019 19:30:57ΑΠΟΦ ΔΣ 1/20196ΒΒΧΩΕ0-6ΤΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1
16/01/2019 02:00:0016/01/2019 11:48:15ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 15-01-201 - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ6ΙΕ8ΩΕ0-2ΘΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 10:22:45Αποφ. ΔΣ: 196/20187ΝΠΖΩΕ0-27ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ196
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 10:19:31Αποφ. ΔΣ: 195/20186ΙΞΞΩΕ0-ΞΝΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ195
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 10:18:12Αποφ. ΔΣ : 194/2018ΩΡΞ0ΩΕ0-ΖΕ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ194
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 10:15:24Αποφ. ΔΣ: 193/201869ΙΡΩΕ0-6ΜΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ193
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 10:12:59Αποφ. ΔΣ : 192/20186ΔΜ6ΩΕ0-ΧΓΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ192
07/01/2019 02:00:0007/01/2019 09:58:01ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14-12-2018 - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΩΕ89ΩΕ0-52ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9381