Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (από 1/1/2017 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των πράξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
27/09/2019 03:00:0027/09/2019 14:12:12Απόφαση αρίθμ. 3-2019 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.6ΙΒΜΩΕ0-ΜΧΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3
05/03/2018 02:00:0005/03/2018 12:16:18Απόφαση αρίθμ. 1-2018 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Περί κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καρπάθου.ΨΠ28ΩΕ0-31ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2018
05/03/2018 02:00:0005/03/2018 11:50:19Απόφαση αρίθμ. 2-2018 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου.6Ν52ΩΕ0-Δ8ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2018
18/12/2017 02:00:0018/12/2017 10:14:17Απόφαση αρίθμ. 11-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Προσωρινή στέγαση Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ και Γυμνασίου Πηγαδίων Καρπάθου στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Πηγαδίων Καρπάθου.6ΡΔ9ΩΕ0-ΛΣΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2017
08/12/2017 02:00:0008/12/2017 09:18:49Απόφαση αρίθμ. 10-2017 της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Περί κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καρπάθου.7Η1ΠΩΕ0-ΧΒΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2017
18/09/2017 03:00:0020/09/2017 08:55:01Απόφαση αρίθμ. 9-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Περί κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καρπάθου».7ΙΩΓΩΕ0-ΖΕ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2017
31/08/2017 03:00:0031/08/2017 11:47:47Απόφαση αρίθμ. 8-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Προσωρινή στέγαση Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ και Γυμνασίου Πηγαδίων Καρπάθου.Ω1ΞΗΩΕ0-ΖΙ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2017
22/06/2017 03:00:0022/06/2017 12:46:32Απόφαση αρίθμ. 7-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Καταγραφή των διαθέσιμων χώρων σχετικά με το κτιριακό πρόβλημα του Γυμνασίου Πηγαδίων Καρπάθου και του ΕΠΑΛ Καρπάθου και της προσωρινής μεταστέγασης τους6ΜΚΓΩΕ0-ΣΨ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7
10/05/2017 03:00:0010/05/2017 12:58:26Απόφαση αρίθμ. 5-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα:Περί κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καρπάθου.6ΛΨ5ΩΕ0-633ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2017
10/05/2017 03:00:0010/05/2017 12:54:08Απόφαση αρίθμ. 3-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου.»6ΕΖΓΩΕ0-ΨΘΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3-2017
10/05/2017 03:00:0010/05/2017 12:56:46Απόφαση αρίθμ. 4-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου.ΩΚΥΑΩΕ0-60ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2017
10/05/2017 03:00:0010/05/2017 14:06:49Απόφαση αρίθμ. 6-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα:Επανεξέταση του απόφασης 30-2014 του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση αίθουσας στο ΚΚΕΠ και καθορισμός περαιτέρω ενεργειών.7ΔΝ6ΩΕ0-ΛΨ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2017
06/04/2017 03:00:0006/04/2017 12:19:05Απόφαση αρίθμ. 2-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Μεταστέγαση Σχολικών μονάδων: ΕΠΑΛ και Γυμνασίου ΠηγαδίωνΩΣ16ΩΕ0-Ψ4ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2
02/02/2017 02:00:0002/02/2017 09:45:07Απόφαση αρίθμ. 1-2017 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Περί κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καρπάθου6395ΩΕ0-Λ4ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1