Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις του Δημάρχου (από 1/1/2019 μέχρι σήμερα) όπως έχουν αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των πράξεων του Δημάρχου μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
13/02/2020 02:00:0013/02/2020 11:30:05«Ορισμό ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2019».ΩΩΞΙΩΕ0-4ΜΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1102
04/02/2020 02:00:0004/02/2020 15:10:19Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητήΩΤΖΥΩΕ0-ΤΜΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ917
29/01/2020 02:00:0029/01/2020 14:58:59Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ»ΨΠΠ4ΩΕ0-Χ23ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ717
27/01/2020 02:00:0027/01/2020 10:41:52ΑΠΌΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΖΩΩΝ .Ψ983ΩΕ0-ΝΚ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ597
23/01/2020 02:00:0031/01/2020 14:35:14Απόφαση αρίθμ. 1-2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου με θέμα: Κανονιστική απόφαση περί προδιαγραφών και κανόνων για την χρήση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου Καρπάθου.6708ΩΕ0-413ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 13:41:08Απόφαση αρίθμ. 2-2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπάθου.6Σ6ΖΩΕ0-Η0ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2020
21/01/2020 02:00:0021/01/2020 10:55:39Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»ΩΞΒ5ΩΕ0-9ΕΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ411
13/01/2020 02:00:0013/01/2020 11:21:36Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 34-2019 με θέμα: Αναπλήρωση Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.Ψ5Λ8ΩΕ0-Ν3ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ137/13-1-2020
31/12/2019 02:00:0031/12/2019 10:09:06ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ6ΩΖΤΩΕ0-ΘΟ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9834
31/12/2019 02:00:0031/12/2019 09:40:57Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια σιδερένιων καλυμμάτων δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Ολύμπου.6ΙΑΨΩΕ0-ΛΒΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9893
31/12/2019 02:00:0031/12/2019 10:22:50Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης απο ΛΙμανάκι εως Λιμάνι έδρας Δήμου Καρπάθου (Συνολική Δαπάνη: €208.000 Δαπάνη έτους 2019: 1.000 Δαπάνη 2020: 207.000 χρηματοδότηση ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών)6ΑΙΓΩΕ0-6Ξ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9834
31/12/2019 02:00:0031/12/2019 10:35:59«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»6Ψ2ΔΩΕ0-ΓΜΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ9835
30/12/2019 02:00:0030/12/2019 13:18:44Ανάθεση δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης έργουΨΚ7ΕΩΕ0-ΤΟΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9867
30/12/2019 02:00:0030/12/2019 12:28:18Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια σιδερένιων καλυμμάτων δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Ολύμπου6Ζ77ΩΕ0-ΟΘ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9857
30/12/2019 02:00:0030/12/2019 14:47:03Απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας «Συντήρηση ‐ Υποστήριξη Αναβάθμιση Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου». Έχοντας λάβει9ΟΟ3ΩΕ0-ΛΤΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9836
19/12/2019 02:00:0019/12/2019 10:51:07Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 1569/19-12-2019 περί Αναπλήρωσης Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου ΚαρπάθουΩ08ΦΩΕ0-ΨΨ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9680/19-12-2019
19/12/2019 02:00:0019/12/2019 10:47:48Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 1568/19-12-2019 περί Αναπλήρωσης Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου.6ΞΞΖΩΕ0-ΞΜΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9679/19-12-2019
18/12/2019 02:00:0018/12/2019 14:17:27Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας “ Συντήρηση ‐ Υποστήριξη ‐ Αναβάθμιση Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου”ΨΟΩΨΩΕ0-01ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9665
16/12/2019 02:00:0016/12/2019 11:11:27Απόφαση αρίθμ. 11-2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου ΚαρπάθουΩΓΝΡΩΕ0-Ε5ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2019
28/11/2019 02:00:0028/11/2019 14:59:19ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1499Ω505ΩΕ0-ΘΧ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9033
25/11/2019 02:00:0025/11/2019 11:06:07Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 1490/21-11-2019 του Δημάρχου για την Συγκρότηση Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.ΨΚΘ7ΩΕ0-ΦΘΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8833
22/11/2019 02:00:0022/11/2019 13:56:49ΣΎΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019.Ψ533ΩΕ0-ΖΛ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1483
21/11/2019 02:00:0021/11/2019 10:12:07Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 1464/21-11-2019 περί αναπλήρωσης6ΥΟΘΩΕ0-Θ3ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8809/21-11-2019
21/11/2019 02:00:0021/11/2019 12:47:49Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών για διαμόρφωση αίθουσας για τις ανάγκες της πολεοδομίας.60ΖΨΩΕ0-27ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8835
21/11/2019 02:00:0021/11/2019 10:29:13Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας ελέγχου - συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων στο Δημοτικό κατάστημα Καρπάθου66Γ5ΩΕ0-ΡΔΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8815
19/11/2019 02:00:0019/11/2019 11:29:56Απόφαση αρίθμ. 10-2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου έτους 2020.ΩΤΑΥΩΕ0-951ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2019
19/11/2019 02:00:0019/11/2019 10:23:21Απευθείας ανάθεση για τις υπηρεσίες μεταφοράς μηχανήματος JCB στην Αθήνα για τεχνικό έλεγχο78ΓΝΩΕ0-Τ7ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8696
18/11/2019 02:00:0018/11/2019 10:49:49Απευθείας ανάθεση για τις υπηρεσίες συμβούλου για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΩ8Σ8ΩΕ0-ΑΡΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8654
18/11/2019 02:00:0018/11/2019 10:09:53Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες μεταφοράς μηχανήματος JCB στην Αθήνα για τεχνικό έλεγχο.6ΩΕΓΩΕ0-ΘΕ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8646
15/11/2019 02:00:0015/11/2019 08:55:30Απόφαση αρίθμ. 9-2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού έτους 2020.6ΕΩ3ΩΕ0-6ΙΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2019
14/11/2019 02:00:0019/11/2019 10:25:17Απευθείας ανάθεση για τις υπηρεσίες συμβούλου για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΩ75ΓΩΕ0-ΥΨ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8555
13/11/2019 02:00:0013/11/2019 11:26:56Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες συμβούλου για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΩ61ΒΩΕ0-ΣΣ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8511
13/11/2019 02:00:0013/11/2019 09:36:34Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Διαγνωστικός έλεγχος μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 129846 μάρκας JCB του Δήμου Καρπάθου».6ΦΦΥΩΕ0-23ΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8495
12/11/2019 02:00:0012/11/2019 12:11:55Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Διαγνωστικός έλεγχος μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 129846 μάρκας JCB του Δήμου Καρπάθου»Ψ447ΩΕ0-7Ω4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8471
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 11:42:13ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ6ΓΖΩΩΕ0-ΟΧΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8438
07/11/2019 02:00:0007/11/2019 10:58:57Ανάθεση δημοσίευσης ισολογισμού έτους 2018.Ω15ΧΩΕ0-Β3ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8341
06/11/2019 02:00:0006/11/2019 09:33:04Απευθείας ανάθεση για την « Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών».6ΝΧ9ΩΕ0-ΡΟ9ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8300
29/10/2019 02:00:0031/10/2019 13:44:48Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 1344/29-10-2019 περί Αναπλήρωσης Δημάρχου68ΓΕΩΕ0-7Υ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8037
29/10/2019 02:00:0029/10/2019 13:10:28Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την « Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών».6ΕΖΙΩΕ0-ΕΔΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8026
29/10/2019 02:00:0029/10/2019 10:23:59ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2019ΨΕΜΡΩΕ0-ΘΡ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7994
25/10/2019 03:00:0025/10/2019 13:07:33ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗ ΤΗΝ 29/10/2019 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 12/3/2018 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 73/27-11-2017 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ, ΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ6ΓΛΤΩΕ0-Π08ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7979
24/10/2019 03:00:0024/10/2019 14:17:56«ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.»6Τ66ΩΕ0-9ΥΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7934
23/10/2019 03:00:0023/10/2019 12:22:37: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.»ΩΟ4ΥΩΕ0-ΦΙΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7855
21/10/2019 03:00:0021/10/2019 09:14:32ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1300/18-10-2019 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΩΖΨΠΩΕ0-Ζ0ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7723
21/10/2019 03:00:0021/10/2019 09:18:15Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 1299/18-10-2019 για ορισμό δικηγόρου.67Κ8ΩΕ0-Ψ5ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7724
18/10/2019 03:00:0021/10/2019 10:53:49Ανάθεση δημοσίευσης απόφασης ΔημάρχουΨΩ6ΤΩΕ0-Ρ7ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7684
17/10/2019 03:00:0017/10/2019 10:02:47Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 1289/17-10-2019 με θέμα: Τροποποιητική Απόφαση για τον Ορισμό των Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση των Αρμοδιοτήτων του.Ω8Β2ΩΕ0-Α7ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7639
09/10/2019 03:00:0009/10/2019 14:19:56Ανάθεση δημοσίευσης ανακοινώσεων πρόσληψης ειδικών συνεργατών6ΔΗΡΩΕ0-Π03ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7412
09/10/2019 03:00:0009/10/2019 12:21:03Απόφαση αρίθμ. 8-2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.6ΚΣΙΩΕ0-7ΜΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2019
08/10/2019 03:00:0008/10/2019 10:37:14Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια προτυπομένων φακέλων.»6Ν00ΩΕ0-ΙΣ2ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7325
04/10/2019 03:00:0004/10/2019 14:53:34Απόφαση Δημάρχου με αρ. 1242/2019 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας για την «Ηχητική Κάλυψη εκδηλώσεων 5ης , 8ης και 11ης Οκτωβρίου».ΨΕΙ1ΩΕ0-ΛΚ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7258/4-10-2019
04/10/2019 03:00:0004/10/2019 14:49:33Απόφαση Δημάρχου με αρ. 1241/2019 με θέμα: Απευθείας ανάθεση για την «Παράθεση γεύματος 5ης Οκτωβρίου».Ψ8ΚΡΩΕ0-ΟΑΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7256/4-10-19
02/10/2019 03:00:0002/10/2019 12:34:24Απόφαση Δημάρχου περί αναπλήρωσης αρίθμ. 1236/2019ΨΔΘΡΩΕ0-ΒΑ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1236
01/10/2019 03:00:0001/10/2019 11:56:39ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : 1231/2019Ψ4ΠΞΩΕ0-Μ3ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1231/2019
27/09/2019 03:00:0027/09/2019 12:13:58Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «για παράθεση γεύματος 5ης Οκτωβρίου 2019 και ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων»6Μ5ΣΩΕ0-9ΜΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7059
27/09/2019 03:00:0027/09/2019 15:54:35ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ6ΕΖΥΩΕ0-ΕΘΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7045
26/09/2019 03:00:0026/09/2019 10:24:18ΣΎΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΉΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ ΓΙΑ ΣΆΒΒΑΤΑ & ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019ΩΙΕ4ΩΕ0-Ω7ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7008
25/09/2019 03:00:0007/10/2019 13:45:41ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1205/2019ΨΓ0ΡΩΕ0-Λ6ΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6998
25/09/2019 03:00:0026/09/2019 10:52:38Ορισμός δικηγόρου στην Αθήνα για την παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 25/9/2019 των υποθέσεων 1)την απο 15/10/2018 αίτηση ακύρωσης του Πολιτιστικού και Εξωραιστικού Συλλόγου Διαφανίου και 2)την απο 5-9-2019 πρόσθετη παρέμβαση του Ιωάννη Αναστασιάδη με την οποία ζητείται η απόριψη της ανωτέρω, λόγω κωλύματος του δικηγόρου του Δήμου (έγγραφο αριθ.6974/2019)ΨΠΓΠΩΕ0-Λ50ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6978
24/09/2019 03:00:0024/09/2019 08:43:02Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση δεδομένων ΟΤΑ και νομικών τους προσώπωνΩΑ7ΟΩΕ0-ΖΡ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6919
23/09/2019 03:00:0023/09/2019 14:54:54Αναθεση εφημεριδων δημοσιευσης περιληψης; διακηυξης6ΔΥΝΩΕ0-ΒΘΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1192
23/09/2019 03:00:0023/09/2019 09:52:45Ανανέωση συνδρομής σε ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή νομοθεσιώνΩ6ΟΒΩΕ0-ΣΥΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6880
12/09/2019 03:00:0012/09/2019 11:34:54Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια προτυπομένων φακέλων.»Ω8ΓΧΩΕ0-ΡΗΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6629
10/09/2019 03:00:0010/09/2019 12:47:17Απευθείας ανάθεση για την ασφάλιση των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Καρπάθου έτους 2019 – 2020.ΩΗ6ΕΩΕ0-7ΓΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6563
06/09/2019 03:00:0006/09/2019 13:47:47ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»9ΩΜ6ΩΕ0-ΑΤ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6482
06/09/2019 03:00:0006/09/2019 13:42:44«ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»9437ΩΕ0-77ΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ6436
05/09/2019 03:00:0005/09/2019 09:33:12Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 1124/2019 για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του.7ΝΠΦΩΕ0-6Ω8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6421
05/09/2019 03:00:0005/09/2019 13:49:17Ανάθεση δημοσίευσης απόφασης Δημάρχου ορισμού αντιδημάρχων7ΖΟΣΩΕ0-ΑΚ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6451
05/09/2019 03:00:0005/09/2019 10:01:27Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Καρπάθου έτους 2019-2020.»69Κ6ΩΕ0-ΔΟ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6422
30/08/2019 03:00:0030/08/2019 12:52:35Απευθείας Ανάθεση: Εργασίες επισκευής φρεατίων δικτύου αποχέτευσης έτους 2019ΨΩΦΝΩΕ0-12ΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6286
30/08/2019 03:00:0030/08/2019 12:40:33Αναπλήρωση Δημάρχου.ΨΜΖΞΩΕ0-Λ49ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6269
28/08/2019 03:00:0028/08/2019 10:45:47ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΉ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2019 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ .6Ζ5ΚΩΕ0-8ΕΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6208
27/08/2019 03:00:0027/08/2019 13:25:30Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος για το γραφείο που ειναι εγκατεστημένοw ο server στο δημοτικό καταστημαΨΤ6ΜΩΕ0-ΙΘΩΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6201
27/08/2019 03:00:0027/08/2019 12:39:38Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος για το γραφείο που ειναι εγκατεστημένοw ο server στο δημοτικό καταστημα»Ψ0Δ0ΩΕ0-ΝΘΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6189
23/08/2019 03:00:0023/08/2019 13:30:10Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 20196ΘΛΑΩΕ0-ΩΧ8ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6129
23/08/2019 03:00:0023/08/2019 12:34:56Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού έτους 2019ΨΤ1ΛΩΕ0-ΨΧΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1089
22/08/2019 03:00:0022/08/2019 13:22:08Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών: Εργασίες επισκευής φρεατίων δικτύου αποχέτευσης έτους 2019ΨΣΥΞΩΕ0-ΓΦΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6115
22/08/2019 03:00:0022/08/2019 13:02:10Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2019Ψ70ΛΩΕ0-ΙΨ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6114
20/08/2019 03:00:0020/08/2019 12:20:56Απευθείας Ανάθεση: Εργασίες παρκολούθησης διπλογραφικού συστήματος και κυκλώματος ΦΠΑ στην υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης απο 1/9/2019 μέχρι 31/8/2020ΨΧΠΦΩΕ0-Δ1ΒΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6057
14/08/2019 03:00:0014/08/2019 12:13:53Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών: ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣΨ37ΘΩΕ0-Θ6ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6003
13/08/2019 03:00:0013/08/2019 14:46:04Αμοιβή υποθηκοφύλακα για μεταγραφή συμβολαίου 2805/2009ΨΖΣΞΩΕ0-Φ79ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5989
13/08/2019 03:00:0013/08/2019 11:19:19Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της Υπηρεσίας ιατρού εργασίας 2019-2020.ΩΑΗΦΩΕ0-ΙΚΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5949
09/08/2019 03:00:0009/08/2019 10:13:14Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Εργασίες παρκολούθησης διπλογραφικού συστήματος και κυκλώματος ΦΠΑ στην υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης απο 1/9/2019 μεχρι 31/8/2020Ω5ΝΨΩΕ0-ΤΩΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5894
09/08/2019 03:00:0009/08/2019 10:11:19«Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2019»Ω59ΛΩΕ0-4ΤΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5893
09/08/2019 03:00:0009/08/2019 10:08:53Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού έτους 2019»6ΑΘΓΩΕ0-ΣΡΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5892
07/08/2019 03:00:0013/08/2019 11:16:36Κήρυξη ανάδοχου εκπτώτου7Μ0ΗΩΕ0-ΔΤΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΕΜΠ17
26/07/2019 03:00:0026/07/2019 13:39:15Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Σύστημα εξοικονόμησης, διασφάλισης επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου» στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι.6Λ78ΩΕ0-Ε4ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5574
26/07/2019 03:00:0026/07/2019 13:21:03Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτημάτων έτους 2019»6ΣΘΟΩΕ0-ΡΨΡΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ5577
25/07/2019 03:00:0025/07/2019 12:35:29ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΑΡ. 269, ΠΕΡ. Δ, ΤΟΥ Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4605/19 άρθρο 269Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019. (ΑΠΕΡΙ ΛΩΡΟΙ – ΠΑΡΚΙΝΚ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΩΝ)ΩΠΧ8ΩΕ0-ΞΟΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ5535/25-7-2019
25/07/2019 03:00:0025/07/2019 13:04:55Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019. (ΑΠΕΡΙ ΛΩΡΟΙ – ΠΑΡΚΙΝΚ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΩΝ)ΨΜΟΨΩΕ0-ΚΗΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ5536
15/07/2019 03:00:0015/07/2019 11:05:42Εργοδοτικές εισφορές υδρονομεων6ΕΟΖΩΕ0-ΠΗΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5278
15/07/2019 03:00:0015/07/2019 11:04:33Πρόσληψη υδρονομεων έτους 2019Ψ7ΦΙΩΕ0-8Η3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5276
15/07/2019 03:00:0015/07/2019 10:19:32Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια χημικού υλικού έτους 2019ΩΕ8ΛΩΕ0-1Ι8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5247
15/07/2019 03:00:0015/07/2019 10:04:28Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων αντλητικών συγκροτημάτων έτους 20196ΤΣΔΩΕ0-73ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5246
08/07/2019 03:00:0011/07/2019 14:10:42ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.ΩΗΚΙΩΕ0-Ω7ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5117
08/07/2019 03:00:0008/07/2019 12:03:15Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ΔΕ Καρπάθου έτους 2019ΩΛΟΒΩΕ0-ΩΧ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5109
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 13:53:43Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 851-2019 με θέμα: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων στο Δήμο ΚαρπάθουΩ3Δ0ΩΕ0-4Ω4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5089/5-7-2019
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 13:50:01Εκλογική αποζημίωση για τις Εθνικές Εκλογές 7ης Ιουλίου 201968ΜΕΩΕ0-926ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5088
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 13:48:27Απόφαση Δημάρχου αρίθμ. 581-2019ΩΧΜΨΩΕ0-895ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5089
04/07/2019 03:00:0004/07/2019 10:32:31Απόφαση αρίθμ. 7-2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση της αρίθμ. 6-2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρπάθου.Ω329ΩΕ0-ΔΛΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2019
03/07/2019 03:00:0003/07/2019 10:58:43Αριθ. Αποφ. : 06/2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρπάθου.6ΞΟΦΩΕ0-ΣΜΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6/2019
03/07/2019 03:00:0003/07/2019 13:06:43πρόσκληση Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Ανάκληση της αρίθμ. 6-2019 απόφασης της Εκτελεστική Επιτροπής με θέμα : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρπάθου.ΨΟΤ8ΩΕ0-ΝΔ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4994/3-7-2019
03/07/2019 03:00:0003/07/2019 11:02:12Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της συνεδρίασης της 02ας Ιουλίου 2019 (Αριθμός πρωτ. Πρόσκλησης 4855/28-06-2019) της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΙΡΓΩΕ0-Β67ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4930/2-7-2019
02/07/2019 03:00:0002/07/2019 11:16:13ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου: «Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019. (περιοχή Άφωτη Λιμανάκι)»ΨΥΘ5ΩΕ0-ΟΨ2ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ4942/02-07-2019
02/07/2019 03:00:0002/07/2019 11:11:47ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΑΡ. 269, ΠΑΡ. Δ, ΤΟΥ Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4605/19 άρθρο 269Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019. (περιοχή Άφωτη Λιμανάκι)ΩΖΑ8ΩΕ0-Κ8ΟΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ4932/02-07-2019
26/06/2019 03:00:0026/06/2019 11:01:23ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3916Δ4ΞΩΕ0-164ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2004/19-3-2019
25/06/2019 03:00:0025/06/2019 11:38:30Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού78Κ1ΩΕ0-ΕΡΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4771
21/06/2019 03:00:0021/06/2019 13:52:26ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου ΚαρπάθουΩΞΠΤΩΕ0-ΑΙΛΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ4703
21/06/2019 03:00:0021/06/2019 13:50:41Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου ΚαρπάθουΨΑΖΨΩΕ0-ΙΧ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4702
19/06/2019 03:00:0019/06/2019 12:14:41Ανάκληση της υπ’ αριθ. 1095/13-11-2018 απόφασης Δημάρχου - Κήρυξη της «KRESTON PRIME AUDIT I.K.E» εκπτώτου, ανάδοχο για την παροχή «υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 20186ΕΛ2ΩΕ0-394ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4632
19/06/2019 03:00:0019/06/2019 09:37:14Απευθείας ανάθεση για την « Προμήθεια υλικών για την συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων»Ω8Φ1ΩΕ0-9Ι1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9054
18/06/2019 03:00:0018/06/2019 10:05:34ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ7ΝΠΘΩΕ0-24ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4566
18/06/2019 03:00:0019/06/2019 11:15:03Μ ί σ θ ω σ η μ η χ α ν η μ ά τ ω ν γ ι α τ η ν σ υ ν τ ή ρ η σ η α γ ρ ο τ ι κ ή ς ο δ ο π ο ί α ς Δ η μ ο τ ι κ ή ς Ε ν ό τ η τ α ς Κ α ρ π ά θ ο υ έ τ ο υ ς 2 0 1 9Ψ7ΟΠΩΕ0-ΞΘ6ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ21
18/06/2019 03:00:0018/06/2019 12:32:42ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠ΄ΑΜΟΙΒΗ.6ΖΤΤΩΕ0-ΝΒΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4583
13/06/2019 03:00:0013/06/2019 11:28:38Απευθείας Ανάθεση: Εργαστηριακοί ελέγχοι πόσιμου νερού έτους 2019ΨΕΦ3ΩΕ0-ΖΞΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4502
12/06/2019 03:00:0012/06/2019 12:53:55Δημοσίευση απόφασης 50-2019 ΔΣΩΠ16ΩΕ0-ΦΤΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4476
10/06/2019 03:00:0011/06/2019 12:25:30ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ. Απόφασης: 413 Θέμα: Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019. (ΑΠΕΡΙ ΛΩΡΟΙ –ΠΑΡΚΙΝΚ- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΩΝ)ΩΖΗΠΩΕ0-ΣΕΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2168/2019
10/06/2019 03:00:0010/06/2019 11:04:54ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ. Απόφασης: 412 ΘΕΜΑ: Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019. (περιοχή Άφωτη Λιμανάκι).Ω3ΥΨΩΕ0-Σ90ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2167/2019
06/06/2019 03:00:0006/06/2019 10:27:22ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ του υπαλλήλου Γεργατσούλη Δημήτριο ΤΕ Τοπογράφων ως υπεύθυνο για την ένταξη του Δήμου μας στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» καθώς όπως ακολουθήσει τις οδηγίες της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.16.6/οικ:17096 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.ΨΕΜΒΩΕ0-ΠΥ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4283
05/06/2019 03:00:0005/06/2019 10:45:04Αριθ. Αποφ. : 05/2019 Από το Πρακτικό 4/05-06-2019 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου ΚαρπάθουΩΞΚ8ΩΕ0-ΡΦΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ05/2019
05/06/2019 03:00:0005/06/2019 10:42:58Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της συνεδρίασης της 05ης Ιουνίου 2019 (Αριθμός πρωτ. Πρόσκλησης 4216/03-06-2019) της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6ΙΕ6ΩΕ0-Ψ6ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4248/2019
05/06/2019 03:00:0005/06/2019 10:04:38Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού και αναπλήρωσής από τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Β. Βασιλαράκη, για την περίοδο απουσίας του Δημάρχου από 06/06/2019 έως και 07/06/2019,Ω23ΩΩΕ0-Κ3ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4246
04/06/2019 03:00:0004/06/2019 16:57:42Απευθείας Ανάθεση: Συντήρηση επισκευή γεώτρησης στη θέση ΒάρδεςΩ72ΟΩΕ0-ΓΞΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4233
04/06/2019 03:00:0004/06/2019 16:50:42Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας έτους 2019 υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού9ΔΣΧΩΕ0-ΙΔΧΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4232
03/06/2019 03:00:0003/06/2019 10:33:36Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της Υπηρεσίας Συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμου ΚαρπάθουΩΞ9ΘΩΕ0-ΦΜΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4198
29/05/2019 03:00:0031/05/2019 11:12:44Απευθείας Ανάθεση: Συντήρηση επισκευή γεώτρησης στη θέση ΒάρδεςΩΤ4ΗΩΕ0-ΞΜΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4110
29/05/2019 03:00:0029/05/2019 11:21:53ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 481/2019 ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΑΝΤΙΝΑΟΥΩΙΛΔΩΕ0-8ΤΖΔΙΟΡΙΣΜΟΣ2550
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 13:56:43Έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Εργαστηριακοί ελέγχοι πόσιμου νερού έτους 2019»6ΥΩΜΩΕ0-Λ04ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3978
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 13:51:27Έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Συντήρηση επισκευή γεώτρησης στη θέση ΒάρδεςΨΞΥΩΩΕ0-5ΗΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3977
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 11:53:48Απευθείας Ανάθεση: Παράθεση γεύματος για τα Ηλιάκεια 2019ΩΩΤΖΩΕ0-1Β6ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3969
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 10:56:02Ακύρωση ΑΑΥ 171-201978Θ7ΩΕ0-Τ96ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3962
22/05/2019 03:00:0022/05/2019 12:34:57Απευθείας Ανάθεση: Μαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής ΕπιτροπήςΨΨΗΥΩΕ0-ΥΘΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3941
22/05/2019 03:00:0022/05/2019 13:13:43Έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Συντήρηση επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης αποχέτευσης»ΩΤ3ΣΩΕ0-ΠΝΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3942
20/05/2019 03:00:0020/05/2019 12:22:08έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσία οργάνωσης δημοσιογραφικών ταξιδιών απο τις αγορές ενδιαφέροντος και φιλοξενία δημοσιογράφων και bloggers έτους 20196ΔΚΟΩΕ0-ΛΘΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3842
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 20:03:23ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 6226ΩΡ3ΩΕ0-3ΑΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3765
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 10:02:37ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 62163ΓΙΩΕ0-ΚΝΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3745
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 11:26:31έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών: Μαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής623ΘΩΕ0-ΝΝΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3706
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 14:31:02ΑΠΟΦΑΣΗ υπ΄ αρίθμ. 614 / 20196ΡΓΒΩΕ0-Ω4ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3687
10/05/2019 03:00:0010/05/2019 12:27:37Απόφαση Δημάρχου 603/2019 «Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια ψηφοδελτίων Κοινοτήτων κάτω των 300 κατοίκων στις αυτοδιοικητικες εκλογές 2019»6Α95ΩΕ0-ΗΓΖΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3535
10/05/2019 03:00:0010/05/2019 10:06:27Προμήθεια φυτών667ΩΩΕ0-Σ3ΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3523
09/05/2019 03:00:0009/05/2019 13:33:59Πληρωμή κινητής τηλεφωνίας για το διάστημα 1/7/2018-31/7/2018 και 1/12/2018-28/2/2019 (λογαριασμός έκδοσης 1/3/2019)Ψ2ΧΗΩΕ0-ΚΦ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3503
08/05/2019 03:00:0008/05/2019 12:14:47ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 5936ΖΞΧΩΕ0-Ω6ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3436
07/05/2019 03:00:0007/05/2019 14:32:11Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια φυτών65ΙΚΩΕ0-ΒΥΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3400
07/05/2019 03:00:0007/05/2019 14:05:13Ανάθεση δημοσίευσης ΣΟΧ 1/2019 Δήμου Καρπάθου. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 583/20197Μ3ΜΩΕ0-ΨΚΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3382
07/05/2019 03:00:0007/05/2019 13:03:11Απευθείας Ανάθεση: Συμβουλευτική υποστήριξη απο εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων Τουριστικού ΜάρκετινγκΩΠΛΣΩΕ0-ΣΦ8ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3390
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 10:12:38ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019.ΩΥΖ8ΩΕ0-6Η0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3294
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 11:11:33Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Παράθεση γεύματος για τα Hλιάκεια 20196Χ13ΩΕ0-ΑΡΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3315
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 11:09:06Απόφαση Δημάρχου 578/2019 Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια ψηφοδελτίων Κοινοτήτων κάτω των 300 κατοίκων στις αυτοδιοικητικες εκλογές 2019ΨΗ2ΔΩΕ0-ΘΣΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3308
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:47:48Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών: Συντήρηση επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσηςΩ5ΡΕΩΕ0-ΛΟΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3179
24/04/2019 03:00:0025/04/2019 08:54:02Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους υπηρεσίας κοινωνικής προστασίας και παιδειας έτους 2019 απο 10/5/2019 ως 31/12/2019ΩΙΟ8ΩΕ0-Τ5ΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3132
24/04/2019 03:00:0024/04/2019 13:56:30ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ αρίθμ. 558/2019ΨΚ6ΘΩΕ0-ΠΑΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3153
24/04/2019 03:00:0024/04/2019 12:55:08Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Συμβουλευτική υποστήριξη απο εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων Τουριστικού Μάρκετινγκ»634ΘΩΕ0-ΞΥΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3144
24/04/2019 03:00:0024/04/2019 10:49:49Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 22 Απριλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 2968/18-04-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή6ΡΔΡΩΕ0-ΘΞΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3097
23/04/2019 03:00:0024/04/2019 11:08:17Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια φυτών6ΘΜ6ΩΕ0-ΙΙΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3107
23/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:25:18ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 552ΩΑΘΕΩΕ0-3Κ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3110
22/04/2019 03:00:0022/04/2019 10:47:14Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια φυτώνΩΒ0ΨΩΕ0-ΙΦΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3075
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:48:08Απευθείας Ανάθεση: Παροχή υπηρεσιών απόφραξης και καθαρισμόςφρεατίων και αποχετευτικών δικτύων ΔΕ Καρπάθου έτους 201997Λ1ΩΕ0-Π6ΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3041
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:39:08Απευθείας Ανάθεση: Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ΔΕ Ολύμπου έτους 2019»ΩΧΡΝΩΕ0-ΘΦΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3039
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 11:15:59ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Αριθ.Αποφ. 538)640ΙΩΕ0-6ΙΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2837
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 11:15:16Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ως 31/12/20196143ΩΕ0-ΔΛ8ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3025
19/04/2019 03:00:0019/04/2019 13:44:03Απευθείας Ανάθεση: Παροχή υπηρεσιών απόφραξης και καθαρισμόςφρεατίων και αποχετευτικών δικτύων ΔΕ Ολύμπου έτους 2019ΨΖΜΟΩΕ0-ΔΘΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3040
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:03:46Καταβολή βεβαιωμένων οφειλών στη ΔΟΥ απο την Λιμενική Αρχή6ΞΩΙΩΕ0-Ν3ΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2903
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 09:45:19Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ως 31/12/201967ΘΝΩΕ0-ΩΑΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2906
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 11:31:43Ανάθεση δημοσίευσης Δημάρχου Δήμου Καρπάθου. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 531 /2019653ΝΩΕ0-87ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2943
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 11:53:43Καταβολή βεβαιωμένων οφειλών στη ΔΟΥ απο ΕΝΦΙΑ6ΠΧΦΩΕ0-ΘΓΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2902
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:07:27Προμήθεια φυτώνΨ0ΞΤΩΕ0-Σ0ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2904
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:29:24Σθμβουλευτική υποστήριξη απο εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων Τουριστικού Μάρκετινγκ644ΑΩΕ0-ΗΝ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2907
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:34:07Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης απο Λιμανάκι έως Λιμάνι έδρας Δήμου Καρπάθου (χρηματοδότηση ΚΑΠ επενδυτικών Δαπανών)60Τ3ΩΕ0-ΠΑΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2925
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 13:53:10Απευθείας Ανάθεση: Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση αγροτικής οδοποίας Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου έτους 2019 (Χρηματοδότηση Πυροπροστασία69ΒΠΩΕ0-ΠΘΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2978
17/04/2019 03:00:0017/04/2019 13:39:50Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια μηχανήματος ηλεκτροσύντηξης για σωλήνες πολυαιθυλενίου υπηρεσίας ύδρευσης μετά απο την απόφαση ΔΣ 33/2019 για εξειδίκευση πίστωσης6Τ2ΝΩΕ0-ΚΤΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2881
17/04/2019 03:00:0017/04/2019 13:29:13Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων για την συντήρηση επισκευή δικτυων υδρευσης άρδευσης αποχετευσης παροχων και γεωτρησεων ΔΕ ΟλυμπουΩΕΤ7ΩΕ0-ΕΤ4ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2880
17/04/2019 03:00:0017/04/2019 11:07:12Απευθείας Ανάθεση: Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποίας Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου. έτους 2019 (Χρηματοδότηση Πυροπροστασία616ΥΩΕ0-ΙΓΧΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2882
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 10:26:05Απόφαση Δημάρχου Καρπάθου περί αναπλήρωσης λόγω απουσίας, της Πολυχρονίου Σοφίας του Μιχαήλ, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κλάδου ΠΕ Διοικητικών με βαθμό Α, από την Παπαδάκη Φωτεινή του Εμμανουήλ, αναπληρώτρια της κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α΄ για το διάστημα 15-04-2019.6ΠΝΕΩΕ0-ΦΜΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2746
12/04/2019 03:00:0012/04/2019 11:46:53ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ & ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 500 / 2019ΩΘΔ7ΩΕ0-ΙΧΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2701
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 12:54:09Ανάθεση δημοσίευσης ανακοίνωσης διεύθυνσης ΔασώνΩ4ΙΚΩΕ0-ΠΒΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2545
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 12:50:16Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθειας μηχανήματος ηλεκτροσύντηξης για σωλήνες πολυαιθυλενίου υπηρεσίας ύδρευσης μετά απο την απόφαση ΔΣ 33/2019 για εξειδίκευση πίστωσηςΩΥΞ0ΩΕ0-ΤΜΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2437
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 14:08:03Περί έγκρισης της Μελέτης: Εργασιών αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ΔΕ Ολύμπου έτους 201996ΦΚΩΕ0-4ΒΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2441
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 12:45:01Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθειας λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας έτους 2019 υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμούΩ9ΘΗΩΕ0-ΔΡΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2436
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 13:49:35Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθειας λοιπού υλικού υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης έτους 201967ΟΨΩΕ0-7ΞΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2440
03/04/2019 03:00:0015/04/2019 10:51:59Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Μίσθωσης μηχανημάτων για την συντήρηση αγροτικής οδοποίας Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου έτους 2019 (Χρηματοδότηση Πυροπροστασία)»ΨΒ4ΠΩΕ0-4ΘΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2439
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 14:17:59Περί έγκρισης της Μελέτης: Παροχή υπηρεσιών απόφραξης και καθαρισμόςφρεατίων και αποχετευτικών δικτύων ΔΕ Ολύμπου έτους 2019ΩΚΑ4ΩΕ0-ΑΜ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2442
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 14:50:46Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθειας γάλακτος για τους εργαζομένους υπηρεσίας κοινωνικής προστασίας και παιδειας έτους 2019 απο 10/5/2019 ως 31/12/201996ΟΛΩΕ0-ΡΚ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2444
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 15:03:35Συνεχιζόμενη σύμβαση έργου "Κατασκευή πεζοδρομίου απο Ξενοδοχείο Αλεξίου μέχρι Αφωτη" (18SYMV00418187 2018-12-13)ΩΩΓ5ΩΕ0-Δ0ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2449
03/04/2019 03:00:0015/04/2019 10:48:14Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Μίσθωσης μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποίας Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου. έτους 2019 (Χρηματοδότηση Πυροπροστασία)6ΑΕΖΩΕ0-03ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2438
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 14:24:03Περί έγκρισης της Μελέτης: Παροχής υπηρεσιών απόφραξης και καθαρισμόςφρεατίων και αποχετευτικών δικτύων ΔΕ Καρπάθου έτους 2019ΩΞΑΑΩΕ0-Ρ51ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2443
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 11:00:00Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους υπηρεσίας κοινωνικής προστασίας και παιδειας έτους 2019 απο 10/5/2019 ως 31/12/20197ΜΔΞΩΕ0-ΟΤΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2381
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 10:19:33Παροχή υπηρεσιών απόφραξης και καθαρισμόςφρεατίων και αποχετευτικών δικτύων ΔΕ Ολύμπου έτους 20196ΒΚ3ΩΕ0-1ΞΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2375
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 10:39:53Παροχή υπηρεσιών απόφραξης και καθαρισμόςφρεατίων και αποχετευτικών δικτύων ΔΕ Καρπάθου έτους 2019Ω6Ι7ΩΕ0-5ΞΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2376
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 11:06:00Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2019 απο 10/5/2019-31/12/2019696ΛΩΕ0-84ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2377
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 11:11:34Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους υπηρεσίας διοικητικών έτους 2019 απο 10/5/2019 ως 31/12/20196ΡΩΩΩΕ0-ΧΙΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2378
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 11:14:12Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2019 απο 10/5/2019 ως 31/12/2019ΨΓΘ6ΩΕ0-ΦΒΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2379
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 11:21:06Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους υπηρεσίας κκοιμητηρίων έτους 2019 απο 10/5/2019 ως 31/12/2019688ΕΩΕ0-6ΝΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2380
01/04/2019 03:00:0002/04/2019 14:01:08Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ΔΕ Ολύμπου έτους 201960ΞΥΩΕ0-ΛΥΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2370
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 14:05:03ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ & ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 437 / 2019ΨΚΣΟΩΕ0-ΕΝ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2256
27/03/2019 02:00:0027/03/2019 11:12:41ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 435/ 20196ΝΡΦΩΕ0-Ψ2ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2213
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 13:35:42ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 413ΨΙΔΟΩΕ0-Ρ60ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2168
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 13:15:39ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 412Ψ515ΩΕ0-Δ5ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2167
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 10:51:32Πίνακας Θεμάτων της από 26-3-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής ΕπιτροπήςΩ8ΩΥΩΕ0-Γ10ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2115
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 08:55:21Απόφαση αρίθμ. 4-2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019ΩΤΕ9ΩΕ0-3ΙΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2019
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 12:06:18Υπηρεσίες courier έτους 2018Ψ6ΝΧΩΕ0-7Κ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2150
21/03/2019 02:00:0021/03/2019 13:47:38Ανάθεση σε δικηγόρο η εκδίκαση της 174/2014 αγωγής του ΑΣ Απερίου "Πρωτευς" στις 28/3/2014 στη Ρόδο λόγω κωλύματος του δικηγόρου του Δήμου (αριθ.2085/21-3-2019)ΨΛΖ3ΩΕ0-Θ62ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2110
21/03/2019 02:00:0021/03/2019 10:45:05Απευθείας Ανάθεση: Προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού καθώς και φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ του Δήμου ΚαρπάθουΨΗΦΩΩΕ0-ΘΒΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2079
20/03/2019 02:00:0020/03/2019 13:18:12Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθένταΩ3ΠΤΩΕ0-Κ4ΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2055
19/03/2019 02:00:0019/03/2019 12:12:07ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΛΥΤΟΥ ΣΟΦΙΑ6Ξ6ΒΩΕ0-ΕΛ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2004
19/03/2019 02:00:0019/03/2019 11:29:29Ανάθεση σε δικηγόρο για την εκδίκαση της απο 3/4/2018 κλήσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 20/3/2019 λόγω κωλύματος του δικηγόρου του Δήμου Καρπάθου (εγγραφο με αριθ.πρωτ.1943/18-3-2019)6Κ1ΞΩΕ0-Ξ4ΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1989
19/03/2019 02:00:0019/03/2019 11:16:45Ανάθεση έργου "Σύστημα εξοικονόμησης, διασφάλισης επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου" στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΨΚΞ7ΩΕ0-ΙΕΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1978
19/03/2019 02:00:0019/03/2019 11:12:00Ανάθεση έργου "Σύστημα εξοικονόμησης, διασφάλισης επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου" στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι6Η2ΔΩΕ0-Η1ΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1978
19/03/2019 02:00:0019/03/2019 10:19:42Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου «Σύστημα εξοικονόμησης, διασφάλισης επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου» στο Πρόγραμμα ΦιλόδημοςΩΘΠΕΩΕ0-Ε00ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1976
18/03/2019 02:00:0018/03/2019 14:18:07Απευθείας Ανάθεση: Προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτωνΩ1ΝΟΩΕ0-Β46ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1951
18/03/2019 02:00:0018/03/2019 13:54:51Υπηρεσίες συμβούλου για το Πρόγραμμα Φιλόδημος έτους 2018Ω326ΩΕ0-ΧΟ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1956
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 12:12:03Δ΄κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολειων απο Καπ έτους 20186Ο6ΛΩΕ0-Φ8ΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1893
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 12:09:29Απόδοση στις σχολικές Επιτροπές κατανομής απο ΚΑΠ έτους 2018 προς κα΄λυψη λειτουργικών αναγκών για κατά προταιρεότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείωνΨΗΡΨΩΕ0-ΦΜ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1892
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 11:08:50Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων για την συντήρηση επισκευή δικτυων υδρευσης άρδευσης αποχετευσης παροχων και γεωτρησεων ΔΕ Ολυμπου»Ψ0ΙΜΩΕ0-ΩΡΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1839
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 08:57:11ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ & ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 366 / 2019ΩΜ5ΠΩΕ0-2ΡΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1821
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 14:23:37Οδοιπορικά έξοδα για μετάβαση εκτος έδρας ως μάρτυρας σε υπόθεση του ΟΑΕΔ του ανταποκριτη ΟΑΕΔ του Δημου Καρπαθου στις 15/3/2019ΩΧΚΓΩΕ0-Τ6ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1818
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 12:54:09Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων για την συντήρηση επισκευή δικτυων υδρευσης άρδευσης αποχετευσης παροχων και γεωτρησεων ΔΕ Ολυμπου έτους 2019Ψ14ΩΩΕ0-Π2ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1799
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 09:35:33Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού καθώς και φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ του Δήμου Καρπάθου»Ψ75ΘΩΕ0-ΠΞΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1767
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 09:32:49Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτωνΩΓ1ΛΩΕ0-7ΤΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1766
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 11:51:35ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΨΔ3ΣΩΕ0-7ΨΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1748
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 11:29:45Δημοσιευση προκηρυξης καυσίμων έτους 2019-2020Ω9ΤΛΩΕ0-Ε84ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1741
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 12:36:42ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019ΩΩΧ0ΩΕ0-Σ9ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1556
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 11:52:24ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΩ7Ρ4ΩΕ0-ΥΞ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1749
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 12:37:59ΠΡΟΚΗΤΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019Ω92ΣΩΕ0-ΝΣΚΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1569
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 09:35:00ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 339 / 2019ΩΤΕΦΩΕ0-Ψ2ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1683
06/03/2019 02:00:0006/03/2019 12:53:50Δημοσιευση περιληψης διακηρυξης για την μίσθωση ακινήτου για την μεταστέγαση του Πυροσβεστικου Κλιμακιου ΚαρπαθουΩΨ0ΒΩΕ0-2Υ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1669
06/03/2019 02:00:0006/03/2019 12:33:31Προμήθεια λαμπτήρων έτους 2019 για την ΔΕ Ολύμπου6ΞΤΨΩΕ0-Χ19ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1662
06/03/2019 02:00:0006/03/2019 11:25:26Δημοσίευση προκήρυξης προμηθειας καυσίμων για τα έτη 2019-2020 σε εφημεριδεςΩΒ0ΤΩΕ0-1ΧΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1650
06/03/2019 02:00:0006/03/2019 13:58:56ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΨΩ7ΜΩΕ0-ΜΞΩΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1645/6-3-2019
06/03/2019 02:00:0006/03/2019 14:04:12Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ9Λ6ΛΩΕ0-ΜΝ3ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1646/6-3-2019
06/03/2019 02:00:0006/03/2019 14:04:42Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού ΠυροσβεστικήςΩΓΒΔΩΕ0-ΨΕΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1671
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 14:07:38Προμήθεια ανταλλακτικών για το συνεργείο του Δήμου Καρπάθου έτους 2019Ψ2ΜΓΩΕ0-ΥΧΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1631
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 13:47:31Αμοιβή υπηρεσίας διαμόρφωσης οδηγού συμόρφωσης με τον Ευρωπαικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συνεχιζόμενη σύμβαση 8666/22-11-2018 (18SYMV004050532 2018-11-22)ΨΞΜΓΩΕ0-46ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1630
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 13:19:22Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας έτους 2018 και 2019. Συνεχιζόμενη σύμβαση 3467/7-5-2018 (18SYMV003048094 2018-05-07)ΨΧ26ΩΕ0-Ψ2ΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1629
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 13:16:20Αμοιβή ιατρικών εργασιών έτους 2018 και 2019. Συνεχιζόμενη σύμβαση 3458/7-5-2018 (18SYMV003047327 2018-05-07)ΨΕΙΥΩΕ0-ΝΩ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1628
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 13:03:51Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση της Δημοτικής Συμβούλου Φράγκου Φωτεινής και μέλος της Επτροπής Τουρισμού για την μετακίνηση της στην Αυστρία απο 17/3/2019 ως 21/3/2019ΩΠΦΞΩΕ0-ΒΦΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1617
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:54:34Απόφαση αρίθμ: 328/ 2019ΩΓΞΕΩΕ0-ΜΟΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1623
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:44:23Ηχητική κάλυψη για τον εορτασμό της 7ης Μαρτίου και της 25ης Μαρτίου6ΥΨΟΩΕ0-ΨΕΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1621
04/03/2019 02:00:0004/03/2019 09:15:10Απόφαση αρίθμ. 319/ 20196Ν1ΧΩΕ0-ΩΣΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1519
04/03/2019 02:00:0004/03/2019 14:12:08Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Ανάθεση υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης για τον εορτασμό της 7ης Μαρτίου και της 25ης Μαρτίου781ΜΩΕ0-Ρ5ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1568
04/03/2019 02:00:0004/03/2019 11:45:14Προμήθεια διαφόρων ειδών υγιεινής και καθαριότητας εσωτερικών χώρων Δήμου Καρπάθου για το έτος 20196ΩΟΚΩΕ0-ΜΒΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1553
04/03/2019 02:00:0004/03/2019 14:07:10Ανάθεση υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης για τον εορτασμό της 7ης Μαρτίου και της 25ης Μαρτίου (Εξειδίκευση με την αποφαση ΔΣ 24/2019)Ω48ΧΩΕ0-ΑΦΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1563
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 14:05:48Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Προμήθεια διαφόρων ειδών υγιεινής και καθαριότητας εσωτερικών χώρων Δήμου Καρπάθου για το έτος 2019Ω5ΗΥΩΕ0-ΨΕ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1258
28/02/2019 02:00:0028/02/2019 12:32:46Απευθείας Ανάθεση: Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών αλληλογραφίας Δήμου και αποστολή λοιπού υλικού (τουριστικού) σε τουριστικές εκθέσεις6Β1ΦΩΕ0-Ε0ΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1452
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 08:43:07ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ. 261/2019 Θέμα: Περικοπή Αποδοχών μισθοδοσίας λόγω απεργίαςΩΚΥΔΩΕ0-76ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ261/2019
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 12:38:43Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών φροντίδας αδέσποτων ζώωνΩΞ26ΩΕ0-ΝΡΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1276
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 12:32:58Ανάθεση σε δικαστικό 4 επιδόσεων Β΄ ζώνης στην Αθήνα (σχετικό το 961/12-2-2019 έγγραφο νομικής υπηρεσίας)Ω58ΩΩΕ0-ΗΥ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1285
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 12:23:38Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Εκτέλεση Εργασιών Περισυλλογή και διαφύλαξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων679ΧΩΕ0-ΖΜΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1275
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 11:41:45Αποφαση Αναπλήρωσης λόγω απουσίας, της Πολυχρονίου Σοφίας του Μιχαήλ, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κλάδου ΠΕ Διοικητικών με βαθμό Α, από την Παπαδάκη Φωτεινή του Εμμανουήλ, αναπληρώτρια της κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α΄ για το διάστημα 21-02-2019.ΩΨΒΩΩΕ0-Β9ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1220
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 13:28:32«Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών αλληλογραφίας Δήμου και αποστολή λοιπού υλικού (τουριστικού) σε τουριστικές εκθέσεις»Ω7ΦΞΩΕ0-ΞΝΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1230
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 13:06:13Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών αλληλογραφίας Δήμου και αποστολή λοιπού υλικού (τουριστικού) σε τουριστικές εκθέσεις συνολικό ποσό 12.356,60. Ποσό δέσμευσης έτους 2019: 9.782,31 και ποσό δέσμευσης έτους 2020: 2.574,29 (Απόφαση Δημάρχου 258/21-02-2019 ΨΠΘΟΩΕ0-ΨΞΩ)ΩΒΠΦΩΕ0-ΔΕΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1228
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 12:30:41Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών αλληλογραφίας Δήμου και αποστολή λοιπού υλικού (τουριστικού) σε τουριστικές εκθέσειςΨΠΘΟΩΕ0-ΨΞΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1227
20/02/2019 02:00:0020/02/2019 11:46:32ΑΠΟΦΑΣΗ Ανάθεσης στον υπάλληλο Μηνακάκη Γεώργιο του Πολυχρόνη, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ με βαθμό Α΄, την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.6ΛΤΠΩΕ0-ΘΟ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1186
20/02/2019 02:00:0020/02/2019 11:52:24ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τον υπάλληλο Μηνακάκη Γεώργιο του Πολυχρόνη ο οποίος ορίστηκε λόγω αναγκών οι οποίες δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν στα πλαίσια του κανονικού ωραρίου για το διάστημα από 20 /2/2019 έως 28/2/2019.ΩΓΗΝΩΕ0-2Α2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1187
19/02/2019 02:00:0020/02/2019 12:47:27Απευθείας Ανάθεση: Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσηςΩΛΘΡΩΕ0-ΧΟΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1177
19/02/2019 02:00:0019/02/2019 11:26:06Προμήθεια διαφόρων ειδών υγιεινής και καθαριότητας εσωτερικών χώρων Δήμου Καρπάθου για το έτος 2019ΩΘ0ΑΩΕ0-1Υ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1168
19/02/2019 02:00:0019/02/2019 10:02:38Απόφαση αρίθμ. 241 / 2019 - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΨΕΠΦΩΕ0-7Ξ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1154
19/02/2019 02:00:0019/02/2019 10:04:00Ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάςΩ191ΩΕ0-Ψ4ΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1155
18/02/2019 02:00:0018/02/2019 13:54:57ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ αρίθμ. 239/2019 Εξαίρεση υπαλλήλου διαδικασίας υπηρεσίας63Α4ΩΕ0-ΥΥΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1146
18/02/2019 02:00:0018/02/2019 13:06:39Εκτέλεση Εργασιών Περισυλλογή και διαφύλαξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων7582ΩΕ0-ΩΦ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1141
18/02/2019 02:00:0018/02/2019 13:27:14Αναπλήρωση λόγω απουσίας, της Πολυχρονίου Σοφίας του Μιχαήλ, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών ΥπηρεσιώνΨΚΖΜΩΕ0-6ΕΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1078
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:20:22Εργασίες παρακολούθησης διπλογραφικού συστήματος Δήμου Καρπάθου σύμβαση απο 1/9/2018 ως 31/8/2019 (Αρ. πρωτ. 6263/31-8-2018)ΩΘ4ΑΩΕ0-ΒΤΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1067
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 13:17:18Δαπάνες για την παγκόσμια ημέρα τουρισμού 27/9/2018 (η ανάθεση έγινε το 2018)6ΕΦ9ΩΕ0-ΖΡΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1072
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:50:41Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής της με αρ. πρωτ. Π2α/οικ.2673/29-08-2001 Κ.Υ.Α. «Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας6ΞΛΗΩΕ0-ΡΣΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1075
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:47:44Υπηρεσίες ελεγκτή ορκωτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 201869ΘΙΩΕ0-ΑΗΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1071
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:36:43Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου (Σύμβαση με αρ. πρωτ. 8290/8-11-2018)6ΑΤΦΩΕ0-Ζ9ΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1070
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:32:49Ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Σύμβαση με αρ. πρωτ. 8080/1-11-2018)Ψ264ΩΕ0-5Λ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1069
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:26:08Εργασίες παρακολούθησης κυκλώματος ΦΠΑ στην υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου απο 1/9/2018 ως 31/8/2019 (Αρ. πρωτ. σύμβασης 6263/31-8-2018)61ΣΔΩΕ0-ΞΜ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1068
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:07:45ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 201864ΜΠΩΕ0-ΖΥ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1066
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 14:29:47ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)ΨΤΜ6ΩΕ0-ΘΩΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1031
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 14:58:15ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)ΩΗΙΙΩΕ0-5Ω1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1035
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 14:55:40ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)6ΛΡ0ΩΕ0-Υ5ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1034
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 14:38:12ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)6Ρ29ΩΕ0-ΧΤ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1033
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 14:35:38ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)ΩΤΛ7ΩΕ0-5ΔΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1032
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 14:11:32ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)6ΙΗΨΩΕ0-ΒΕ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1029
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 14:17:03Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕΨ1Η4ΩΕ0-8Μ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1030
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 14:03:25ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)ΨΛ07ΩΕ0-ΟΑΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1028
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:07:29ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)ΩΥΑΚΩΕ0-ΡΩ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1038
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 11:24:37ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 11/12/2018 ΕΩΣ 31/12/2018Ω6ΠΣΩΕ0-ΡΙΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1015
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 11:16:40ΑναπλήρωσηΠροϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών6Π9ΔΩΕ0-Ξ06ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1007
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:00:39ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)62ΥΛΩΕ0-ΝΙ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1036
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:19:26ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)Ψ9ΠΥΩΕ0-ΕΑΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1041
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:10:57ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)ΩΧΡΡΩΕ0-Ζ4ΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1039
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:22:28ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)6ΘΩ8ΩΕ0-2ΛΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1042
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:24:59ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)9Φ1ΞΩΕ0-ΠΜΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1043
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:27:26ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)Ω5ΔΗΩΕ0-9ΣΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1044
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:29:51ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)ΩΤΛΛΩΕ0-ΚΛ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1045
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:31:59ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)ΩΗΙΑΩΕ0-ΓΥΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1046
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:40:28ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ 7/2018)7ΝΥΛΩΕ0-887ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1047
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:13:25ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)9ΞΤΨΩΕ0-4ΛΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1040
14/02/2019 02:00:0015/02/2019 11:43:40ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΔ 80/2016 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 β)6ΜΑΖΩΕ0-0ΩΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1037
11/02/2019 02:00:0011/02/2019 11:11:41Απόφαση αρίθμ. 176 / 201967Π9ΩΕ0-ΗΒ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ933
08/02/2019 02:00:0008/02/2019 09:16:46ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 167 / 2019ΩΑΗΛΩΕ0-Χ4ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ882
08/02/2019 02:00:0008/02/2019 09:56:38ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 166 / 2019ΩΑΣ7ΩΕ0-ΑΜ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ881
08/02/2019 02:00:0008/02/2019 10:01:21Απόφαση αρίθμ: 172/ 2019ΩΗ1ΙΩΕ0-7ΒΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ881
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 11:34:28απόφαση εκτελεστικής επιτροπής αριθ. 4/2019 - εισήγηση για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος δήμου Καρπάθου έτους 2019Ω5ΠΨΩΕ0-3Γ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 09:28:07Απόφαση 159/2019 δημάρχου - Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας: Aνέλκυση και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος με γερανόΩΒ83ΩΕ0-6ΝΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ846
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 11:32:22πίνακας θεμάτων συνεδρίασης εκτελεστικής επιτροπήςΨΒ39ΩΕ0-179ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ866
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 13:24:13Προμήθεια καυσίμων συνολικό ποσό κωδικού 67.500€ Ποσό δέσμευσης έτους 2019: 25.000 Ποσό 2020: 42.500 (Απόφαση Δημάρχου 161/2019 ΑΔΑ: 6Γ2ΑΩΕ0-ΤΟ5)ΩΙΤΗΩΕ0-ΖΕΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ857
07/02/2019 02:00:0004/03/2019 09:27:09ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 168 / 2019 Ο Δήμαρχος ΚαρπάθουΨΖΕΗΩΕ0-ΔΤΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ883
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 12:25:28Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ6Γ2ΑΩΕ0-ΤΟ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ856
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 13:26:32Προμήθεια καυσίμων Συνολικό ποσό κωδικού 30.6641 82.500€ Ποσό έτους 2019: 45.000 Ποσό 2020: 37.500 Αποφαση Δημάρχου 161/2019Ω9ΞΗΩΕ0-ΛΓ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ858
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 14:44:13ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 165 / 2018 Ο Δήμαρχος Καρπάθου6ΚΓΕΩΕ0-7ΚΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ880
07/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:27:56ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 169/ 2019ΨΦΔΛΩΕ0-ΠΒΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ884
07/02/2019 02:00:0004/03/2019 09:35:21ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 170/ 2019ΩΔ4ΖΩΕ0-6Ψ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ885
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 13:28:04Προμήθεια καυσίμων Συνολικό ποσό κωδικού 7.746,60 Ποσό έτους 2019:6.400 Ποσό 2020: 1.346,60 Απόφαση Δημάρχου Πολυετους υποχρέωσης 161/20196Ω8ΨΩΕ0-ΛΓΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ859
06/02/2019 02:00:0006/02/2019 09:25:31Απόφαση 156/2019 Δημάρχου - Απευθείας Ανάθεση: Προμήθειας λιπαντικών έτους 2019ΩΙΙΩΩΕ0-ΓΜΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ809
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 13:16:17Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος καθαριοτητας και ηλεκτροφωτισμουΨΣ37ΩΕ0-ΙΟ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ735
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 13:00:03ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 141 / 2019 Ο Δήμαρχος Καρπάθου,Ψ9ΚΚΩΕ0-ΗΑ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ670
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 13:07:40Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κτιρίωνΩΡΙ9ΩΕ0-ΚΜΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ733
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 13:10:37Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κτιρίωνΨ79ΑΩΕ0-ΦΚΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ732
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 13:13:36Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος Σχολείων -Γηπέδων6Ψ3ΒΩΕ0-ΘΗΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ734
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 13:25:25Προμήθεια γάλακτος απο συνεχιζόμενη σύμβαση 6298/3-9-2018 (18SYMV003631190 2018-09-03)ΩΛ0ΡΩΕ0-7ΗΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ737
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 13:21:22Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος ύδρευσης αποχέτευσης άρδευσηςΨΚ5ΞΩΕ0-ΔΙΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ736
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 13:28:59Τιμολόγια έτους 2018 βαση της αριθ.6298/3-9-2018 σύμβασης6ΟΘΔΩΕ0-393ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ738
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 14:04:45Αποστολή αλληλογραφιας βαση συνεχιζομενης συμβασης 1607/28-2-2019 (18SYMV002738970 2018-03-01)6ΑΔΚΩΕ0-5ΛΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ752
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 14:06:36Τιμολογια έτους 2018 (129977- 148034-163995)ΩΔΩ7ΩΕ0-Λ7ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ753
30/01/2019 02:00:0030/01/2019 13:35:14Απόφαση 139-2019 δημάρχου Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της Προμήθειας - Σωλήνων και Εξαρτημάτων Ύδρευσης6Τ6ΘΩΕ0-ΘΡ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ631
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 10:04:00Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων συντήρησης και επισκευής δικτύων ύδρευσης έδρας Δήμου και ΤΚ έτους 2019Ω130ΩΕ0-1ΞΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ586
25/01/2019 02:00:0025/01/2019 13:38:03πίνακας θεμάτων εκτελεστικής επιτροπήςΨΟΡ5ΩΕ0-Σ79ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ556
25/01/2019 02:00:0025/01/2019 11:23:45πρόσκληση εκτελεστικής επιτροπής6ΩΔ5ΩΕ0-Φ43ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ547
25/01/2019 02:00:0025/01/2019 13:30:07ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1246ΙΚ1ΩΕ0-208ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ555
25/01/2019 02:00:0025/02/2019 19:53:37απόφαση εκτελεστικής επιτροπής 3/201960ΓΣΩΕ0-3ΚΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3
25/01/2019 02:00:0025/01/2019 13:39:22απόφαση εκτελεστικής επιτροπής 2/2019Ψ9ΩΚΩΕ0-Ρ9ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2
25/01/2019 02:00:0026/01/2019 11:15:08Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της Προμήθειας: Λιπαντικών έτους 2019ΩΘ4ΑΩΕ0-ΥΣΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ539
24/01/2019 02:00:0024/01/2019 10:33:40ΘΕΜΑ: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 118 / 2018Ω7ΦΟΩΕ0-ΘΑΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ494
24/01/2019 02:00:0026/01/2019 11:13:10Προμήθεια λιπαντικών έτους 201968Τ0ΩΕ0-ΞΗ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ513
22/01/2019 02:00:0022/01/2019 15:58:25Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση δικηγόρου ∆ήμου για τον προσδιορισμό της 1) απο 19/12/2018 με αυξων αριθμό κατάθεσης 17/2018 έφεσης του ∆ήμου μας κατά ∆έαποινας συζ. Κωνσταντίνου Καζηλιέρη και 2)της με αριθ.12/2018 οριστικής απόφασης του Ερηνοδικείου Καρπάθου (Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών)6ΛΥ5ΩΕ0-1ΚΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ445
21/01/2019 02:00:0021/01/2019 10:37:04Απόφαση αρίθμ. 111 / 2019 - Αναπλήρωση προϊσταμένης Διεύθυνσης6ΝΜΓΩΕ0-ΖΧΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ388
18/01/2019 02:00:0018/01/2019 11:12:37Αριθμός απόφασης 103 - Αναπλήρωση Δημάρχου6ΡΓΟΩΕ0-ΚΤΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ332
15/01/2019 02:00:0015/01/2019 14:06:03Ανάθεση στην εφημερίδα της δημοσίευσης ληξιάρχου 2019ΩΩΒΥΩΕ0-ΥΓΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ263
15/01/2019 02:00:0015/01/2019 12:33:58Απευθείας Ανάθεση: Υπηρεσίας Συντήρηση και επισκευή τοπογραφικού μηχανήματος αποτυπώσεωνΨΦΑ9ΩΕ0-Ψ19ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ259
15/01/2019 02:00:0015/01/2019 11:37:47ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2018ΩΞΛΦΩΕ0-ΖΜΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9606
14/01/2019 02:00:0014/01/2019 12:58:48ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ 8/ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΩΟΙΞΩΕ0-ΔΦΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ229
14/01/2019 02:00:0014/01/2019 10:34:00Απόφαση δημάρχου 41 - ορισμός μέλους εκτίμησης ακινήτων6ΝΓΧΩΕ0-Ξ3ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ182
14/01/2019 02:00:0014/01/2019 15:54:19Ανάθεση δημοσίευσης ΣΟΧ 2/2018 Δήμου Καρπάθου9ΕΕ0ΩΕ0-Τ99ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ232
14/01/2019 02:00:0014/01/2019 13:02:33ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ 8/ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ66ΚΜΩΕ0-Ν3ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ230
14/01/2019 02:00:0014/01/2019 13:05:59ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝΨΜ5ΣΩΕ0-Ν09ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ231
14/01/2019 02:00:0014/01/2019 15:56:20Ανάθεση δημοσίευσης ΣΟΧ 2/2018 Δήμου ΚαρπάθουΨΥ6ΤΩΕ0-ΓΟΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ233
11/01/2019 02:00:0011/01/2019 12:07:54Απόφαση αρ. 36-2019 Δημάρχου -Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας: Συντήρηση και επισκευή τοπογραφικού μηχανήματος αποτυπώσεων6ΑΕΕΩΕ0-ΥΥΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ168
10/01/2019 02:00:0010/01/2019 13:29:30ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝΩ10ΜΩΕ0-ΙΦΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ148
09/01/2019 02:00:0009/01/2019 13:15:20Απόφαση αρ. 18 Δημάρχου - Επίδοση του Δικογράφου της αιτήσεως αναιρέσεως για την υπόθεση Εμμανουήλ ΦραγκούληΩΗ66ΩΕ0-79ΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ87
09/01/2019 02:00:0009/01/2019 13:13:46ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΨΞΚΡΩΕ0-2ΔΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ82
09/01/2019 02:00:0009/01/2019 11:21:05ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 13 / 2019 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧ. ΠΡΑΚΡ. 20196ΖΥΡΩΕ0-Α9ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67
02/01/2019 02:00:0002/01/2019 10:22:27Απόφαση αρίθμ. 1/2019 - Αναπλήρωση Προϊσταμένου Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου6ΨΦΝΩΕ0-ΡΧ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3