Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (από 1/1/2019 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
06/02/2020 02:00:0006/02/2020 11:33:32Απόφαση αρίθμ. 15-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Επικύρωση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Βελτίωση Δικτύου Αποχέτευσης από Λιμανάκι έως Λιμάνι έδρας Δήμου Καρπάθου με α.α 87325 στο ΕΣΗΔΗΣ.ΩΛ72ΩΕ0-ΕΗ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15-2020
06/02/2020 02:00:0006/02/2020 11:28:07Απόφαση αρίθμ. 14-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6ΞΕΣΩΕ0-ΦΙ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2020
03/02/2020 02:00:0003/02/2020 08:24:45Απόφαση αρίθμ. 5-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή για την 1η Επείγουσα Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2020.ΩΙΦΤΩΕ0-9ΝΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5-2020
31/01/2020 02:00:0006/02/2020 09:26:32Απόφαση αρίθμ. 3-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση συμμετοχής στην Τουριστική Έκθεση στο Μιλάνο της Ιταλίας, εξειδίκευση και κατανομή της Πίστωσης.6ΜΩΔΩΕ0-Ο19ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3-2020
31/01/2020 02:00:0031/01/2020 14:11:03Απόφαση αρίθμ. 11-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία Σάββας Μακρής &Σια ΕΕ και της με αριθμό πρωτ. 495/2019 Διαταγής Πληρωμής του κ. Δικαστού του Πρωτοδικείου Ρόδου.62Φ6ΩΕ0-ΕΑΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2020
31/01/2020 02:00:0031/01/2020 12:39:59Απόφαση αρίθμ. 4-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση συμμετοχής στην Τουριστική Έκθεση στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ, εξειδίκευση και κατανομή της Πίστωσης.ΩΣΡΗΩΕ0-ΕΘ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4-2020
31/01/2020 02:00:0031/01/2020 12:52:47Απόφαση αρίθμ. 6-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισηγητική Έκθεση Γ΄ Τριμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2019.ΩΙΛΤΩΕ0-Ψ8ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6-2020
31/01/2020 02:00:0031/01/2020 13:47:34Απόφαση αρίθμ. 8-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Διαγραφή προστίμων ΚΟΚ 2012.ΨΠΜΟΩΕ0-12ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 10:24:04Ορθή Επανάληψη: Απόφαση αρίθμ. 10-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ Κατανομή Πίστωσης).ΩΨΑΩΩΕ0-ΞΚΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2020
31/01/2020 02:00:0031/01/2020 14:15:03Απόφαση αρίθμ. 12-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού σε σχέση με την από 14-12-2018 με αυξ. αριθμό κατάθεσης ΑΓ524/14-12-2018 αγωγή του Φωτίου Παπανδρέου κατά του Δήμου Καρπάθου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.65Γ3ΩΕ0-Τ2ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12-2020
31/01/2020 02:00:0031/01/2020 14:45:07Απόφαση αρίθμ. 7-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κανονιστική απόφαση περί προδιαγραφών και κανόνων για την χρήση των κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου Καρπάθου.6ΝΗ6ΩΕ0-8ΙΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 10:22:37ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Απόφαση αρίθμ. 9-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές (κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).ΨΑ2ΔΩΕ0-ΜΨΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2020
31/01/2020 02:00:0031/01/2020 14:20:30Απόφαση αρίθμ. 13-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού σε σχέση με την από 14-12-2018 με αυξ. αριθμό κατάθεσης ΑΓ525/14-12-2018 αγωγή του Φωτίου Παπανδρέου κατά του Δήμου Καρπάθου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.69ΠΩΩΕ0-ΛΜΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 12:50:54Απόφαση αρίθμ. 2-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση δικτύου αποχετεύσεως από Λιμανάκι έως Λιμάνι έδρας Δήμου Καρπάθου» με α.α 87325 στο ΕΣΗΔΗΣ.ΨΙΑ4ΩΕ0-ΡΕΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2-2020
22/01/2020 02:00:0022/01/2020 11:22:20Απόφαση αρίθμ. 1-2020 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6Χ15ΩΕ0-ΘΒ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1-2020
31/12/2019 02:00:0031/12/2019 10:57:26Απόφαση αρίθμ. 134-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Προμήθεια τροφίμων παιδικού σταθμού Δήμου Καρπάθου.66Δ4ΩΕ0-Π4ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ134-2019
31/12/2019 02:00:0031/12/2019 10:53:26Απόφαση αρίθμ. 133-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παράταση Σύμβασης κτηνιατρικής υπηρεσίας φροντίδας αδέσποτων ζώων.ΨΨΡΟΩΕ0-Π7ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ133-2019
31/12/2019 02:00:0031/12/2019 10:51:50Απόφαση αρίθμ. 132-209 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.6ΛΑΖΩΕ0-ΤΘ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ132-2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:51:18Απόφαση αρίθμ. 131-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού για ορισμό οριστικού αναδόχου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος εξοικονόμησης διασφάλισης, επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού.6ΙΔ4ΩΕ0-ΣΔΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ131-2019
24/12/2019 02:00:0024/12/2019 10:50:09Απόφαση αρίθμ. 130-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» προϋπολογισμού 167.741,94 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%) που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ.8, του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016.ΩΨΔΠΩΕ0-29ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ130-2019
11/12/2019 02:00:0011/12/2019 10:58:47Απόφαση αρίθμ. 128-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση όρων δημοπράτησης με ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «Βελτίωση δικτύου αποχετεύσεως από Λιμανάκι έως Λιμάνι έδρας Δήμου Καρπάθου».Ω33ΖΩΕ0-127ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ128-2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:29:55Απόφαση αρίθμ. 126-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ» (ΟΠΔ) του Δήμου Καρπάθου.Ω7ΙΔΩΕ0-ΚΦΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ129-2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:37:01Απόφαση αρίθμ. 127-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συμπλήρωση της αρίθμ. 103-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΑ0ΠΩΕ0-ΚΤΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ127-2019
10/12/2019 02:00:0010/12/2019 12:41:18Απόφαση αρίθμ. 129-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ακύρωση παραστατικών από το σύστημα της Οικονομικής Διαχείρισης λόγω αδυναμίας εξόφλησης τους.7ΝΔΕΩΕ0-ΛΥΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ129-2019
09/12/2019 02:00:0009/12/2019 12:15:45Απόφαση αρίθμ. 124-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη αίτησης αναιρέσεως κατά της με αριθμό 18/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Μεταβατική έδρα Καρπάθου).ΩΟΩΦΩΕ0-ΟΝΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ124-2019
09/12/2019 02:00:0009/12/2019 12:13:49Απόφαση αρίθμ. 123-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 215/2019 τελεσίδικης αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου.ΨΨΕ9ΩΕ0-0ΑΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ123-2019
09/12/2019 02:00:0009/12/2019 12:11:38Απόφαση αρίθμ. 122-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών και ορισμού προσωρινού αναδόχου του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».ΩΨ7ΣΩΕ0-ΛΙΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ122-2019
09/12/2019 02:00:0009/12/2019 12:08:21Απόφαση αρίθμ. 121-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 186/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση της μελέτης εκτέλεσης έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.ΨΓΠ3ΩΕ0-Ξ6ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ121-2019
09/12/2019 02:00:0009/12/2019 12:17:36Απόφαση αρίθμ. 125-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ. Εξειδίκευση και κατανομή της πίστωσης.6ΛΠ4ΩΕ0-ΜΟΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ125-2019
02/12/2019 02:00:0002/12/2019 11:40:02Απόφαση αρίθμ. 120-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Ρόδο για συμμετοχή στην συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου. Εξειδίκευση και κατανομή της πίστωσης.Ψ3ΚΚΩΕ0-ΩΞ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120-2019
02/12/2019 02:00:0002/12/2019 11:36:19Απόφαση αρίθμ. 119-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΑ2ΠΩΕ0-3ΚΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119-2019
29/11/2019 02:00:0029/11/2019 12:17:49Απόφαση αρίθμ. 115-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ οικονομικού έτους 2020.6ΑΗΛΩΕ0-0ΧΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ115-2019
29/11/2019 02:00:0029/11/2019 12:09:05Απόφαση αρίθμ. 114-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση της αρίθμ. 113-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΩΦΥ1ΩΕ0-Ψ13ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ114-2019
29/11/2019 02:00:0029/11/2019 12:24:07Απόφαση αρίθμ. 117-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικό Εντάλμα Προπληρωμής στο όνομα Μαστρολέων Ιωάννης του ΜιχαήλΩΖ0ΞΩΕ0-ΣΒΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117-2019
29/11/2019 02:00:0029/11/2019 12:21:14Απόφαση αρίθμ. 116-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής στο όνομα Καρατζάς Αλεξάνδρος του Αναστασίου.6ΖΨΟΩΕ0-3ΔΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ116-2019
29/11/2019 02:00:0029/11/2019 12:26:25Απόφαση αρίθμ. 118-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για Χρηματικά εντάλματα Προπληρωμής στο όνομα Σακελλιάδης Ιωάννης του Φωκά.6ΠΩΒΩΕ0-4Φ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ118-2019
25/11/2019 02:00:0025/11/2019 12:39:20Απόφαση αρίθμ. 113-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και εκπροσώπων του Δήμου στην ΠΕΔ για την εκλογή συλλογικών οργάνων Κ.Ε.Δ.Ε. Εξειδίκευση και κατανομή της πίστωσης.6ΓΛΓΩΕ0-670ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ113-2019
25/11/2019 02:00:0025/11/2019 12:06:40Απόφαση αρίθμ. 112-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων έτους 2020.6ΓΣΒΩΕ0-45ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ112-2019
25/11/2019 02:00:0025/11/2019 11:44:55Απόφαση αρίθμ. 111-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη προϋπολογισμού ΠΟΡΟΚ οικονομικού έτους 2020.Ω5Δ8ΩΕ0-2Δ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ111-2019
22/11/2019 02:00:0022/11/2019 14:59:37Απόφαση αρίθμ. 110-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση προς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για λήψη απόφασης για ορισμό εκ νέου υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για τα παρακάτω έργα: α) Παραλλαγη - υπογειοποιηση του δικτύου ΧΤ ηλεκτροφωτισμού που βρίσκεται στα Πηγάδια Καρπάθου στην θεση φαρμακείο «Λαμπρινου» έως εστιατόριο «Ακροπολις» και β) «Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην περιοχή «Αρδανι» Τ.Κ. Μενετών έως την ιδιοκτησία Πολεμικού Ιωάννη.»9Ε7ΩΩΕ0-4ΨΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ110-2019
22/11/2019 02:00:0022/11/2019 14:55:20Απόφαση αρίθμ. 109-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΑΗΣΩΕ0-9ΥΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ109-2019
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 14:37:51Απόφαση αρίθμ. 108-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου για λήψη απόφασης για ορισμό εκ νέου υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την Παραλλαγή – Υπογειοποίηση του Δικτύου ΧΤ ηλεκτροφωτισμού που βρίσκεται στα Πηγάδια Καρπάθου στη θέση φαρμακείο ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ έως εστιατόριο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ.7ΖΘΕΩΕ0-ΜΘΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ108-2019
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 09:24:58Απόφαση αρίθμ. 102-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου έτους 2020.ΩΚΘΩΩΕ0-6ΣΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ102-2019
20/11/2019 02:00:0020/11/2019 14:36:17Απόφαση αρίθμ. 107-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΞΥ7ΩΕ0-ΟΙ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ107-2019
19/11/2019 02:00:0021/11/2019 11:55:06Απόφαση αρίθμ. 100-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής: έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Αρδάνι ΤΚ Μενετών έως ιδιοκτησία Πολεμικού Ιωάννη.ΩΡΚ3ΩΕ0-ΩΛΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100-2019
19/11/2019 02:00:0019/11/2019 12:16:41Απόφαση αρίθμ. 106-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ψήφιση πιστώσεων, ανάληψη δαπανών και ανάθεση σε συμβολαιογράφο σύνταξης δικαστικού πληρεξουσίου για την υπόθεση Δήμου Καρπάθου με Νισύριου Μαριάνθη.ΩΛ5ΓΩΕ0-Ε40ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ106-2019
19/11/2019 02:00:0019/11/2019 12:09:25Απόφαση αρίθμ. 105-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών κοιμητηρίων Οικονομικού έτους 2020.ΩΩ08ΩΕ0-ΓΚΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ105-2019
19/11/2019 02:00:0019/11/2019 12:05:27Απόφαση αρίθμ. 104-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Οικονομικού έτους 2020.ΩΒΥ8ΩΕ0-Ρ95ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ104-2019
19/11/2019 02:00:0019/11/2019 12:01:10Απόφαση αρίθμ. 103- 2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Οικονομικού έτους 2020.ΩΡΙ3ΩΕ0-Θ9ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ103-2019
19/11/2019 02:00:0019/11/2019 11:48:03Απόφαση αρίθμ. 101-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση και κατανομή πίστωσης για ¨Προμήθεια υλικών για Διαμόρφωση αίθουσας για τις ανάγκες τις Πολεοδομίας¨.ΩΝΧΛΩΕ0-ΨΒΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101-2019
14/11/2019 02:00:0018/11/2019 11:48:02ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Απόφασης αρίθμ. 93-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός υπολόγου για την έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την : Παραλλαγή – υπογειοποίηση του δικτύου ΧΤ ηλεκτροφωτισμού που βρίσκεται στα Πηγάδια Καρπάθου στην θέση φαρμακείο «Λαμπρινού» έως εστιατόριο «Ακρόπολις».ΩΝ3ΟΩΕ0-ΑΜ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ93-2019
14/11/2019 02:00:0014/11/2019 09:35:08Απόφαση αρίθμ. 99-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό πρωτ. 149/2019 Διαταγής Πληρωμής της κας Ειρηνοδίκου Ρόδου κατά του Δήμου Καρπάθου.7ΜΣΔΩΕ0-ΠΛ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ99-2019
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 13:37:50Απόφαση αρίθμ. 95-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για Προμήθεια Σιδερένιων καλυμμάτων δεξαμενών ύδρευσης της Δ.Ε. Ολύμπου.97Φ4ΩΕ0-ΩΜΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ95-2019
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 12:52:36Απόφαση αρίθμ. 91-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ για την Πληρωμή τελών κυκλοφορίας και τελών ταξινόμησης για φορτηγά οχήματα του Δήμου Καρπάθου.6ΝΜ0ΩΕ0-ΦΕ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ91-2019
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 12:58:42Απόφαση αρίθμ. 92-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός υπολόγου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για την χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 KVA9 (Ν.Ο) με αριθμό9 παροχής 52917333-01 για το ΔΦ στην οδός Κ. Φελλουζή, πλησίον οικίας εντός σχεδίου πόλεως Πηγαδίων Καρπάθου, του Δήμου Καρπάθου.6ΑΡΩΩΕ0-Χ4ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92-2019
11/11/2019 02:00:0021/11/2019 11:47:50Απόφαση αρίθμ. 94-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην περιοχή «Αρδάνι» Τ.Κ. Μενετών έως την ιδιοκτησία Πολεμικού Ιωάννη.61ΓΕΩΕ0-4ΣΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ94-2019
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 13:45:40Απόφαση αρίθμ. 96-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια «Συστήματος εξοικονόμησης, διασφάλισης επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου.Ω6ΦΝΩΕ0-Ο3ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ96-2019
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 14:24:39Απόφαση αρίθμ. 98-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου.64Χ5ΩΕ0-01ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98-2019
11/11/2019 02:00:0011/11/2019 14:18:42Απόφαση αρίθμ. 97-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή δήλωσης διάλυσης σύμβασης του έργου: Κατασκευή 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου.ΨΕ95ΩΕ0-ΡΨΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ97-2019
29/10/2019 02:00:0029/10/2019 13:37:23Απόφαση αρίθμ. 90-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά του από 21-10-2019 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου της Εταιρίας Τσακίρης Τεχνική Ετερόρρυθμη Εταιρία.Ω1ΩΗΩΕ0-ΥΣΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ90-2019
29/10/2019 02:00:0029/10/2019 12:52:28Απόφαση αρίθμ. 88-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξέταση δυνατότητας εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με το αρίθμ. 266351/47700/2019 έγγραφο του Συνηγόρου του ΠολίτηΩΣΖΖΩΕ0-35ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ88-2019
29/10/2019 02:00:0029/10/2019 12:37:01Απόφαση αρίθμ. 89-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόφασης Δημάρχου για ορισμό δικηγόρουΩΜ6ΤΩΕ0-ΙΦ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ89-2019
23/10/2019 03:00:0023/10/2019 08:58:23Απόφαση αρίθμ. 85-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Διόρθωση λαθών σε βεβαιωμένους Χρηματικούς Καταλόγους τελών ύδρευσης – αποχέτευσης.67ΞΗΩΕ0-ΕΒΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ85-2019
23/10/2019 03:00:0023/10/2019 08:36:54Απόφαση αρίθμ. 83-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Επέκτασης Δικτύου ΧΤ με υπογειοποίηση για την ηλεκτροδότηση καμπίνας ΦΟΠ στην διεύθυνση ΛΙΑΪ ΠΥΛΩΝΩΗΗΟΩΕ0-ΦΦΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ83-2019
23/10/2019 03:00:0023/10/2019 08:45:32Απόφαση αρίθμ. 84-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Επέκτασης Δικτύου ΧΤ με υπογειοποίηση για την ηλεκτροδότηση καμπίνας ΦΟΠ στην διεύθυνση ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΩΝ.ΩΕΙΑΩΕ0-0ΕΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84-2019
23/10/2019 03:00:0023/10/2019 09:32:19Απόφαση αρίθμ. 86-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου (Μεταβατική έδρα Καρπάθου) κατά την δικάσιμο της 21-10-2019.6ΚΦ7ΩΕ0-Π2ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ86-2019
23/10/2019 03:00:0023/10/2019 09:38:20Απόφαση αρίθμ 87-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών κατά την δικάσιμο της 22-10-2019.6ΘΞ1ΩΕ0-ΩΟΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87-2019
22/10/2019 03:00:0022/10/2019 15:11:50Απόφαση αρίθμ. 82-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Παραλλαγή- Υπογειοποίηση δικτύου ΧΤ ηλεκτροφωτισμού που βρίσκεται στα Πηγάδια Καρπάθου στην θέση φαρμακείο «Λαμπρινού» έως εστιατόριο «Ακρόπολις».64Ψ1ΩΕ0-ΛΙΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82-2019
22/10/2019 03:00:0022/10/2019 14:49:08Απόφαση αρίθμ. 81-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 KVA9 (N.O) με αριθμό παροχής 52917333-01 για το ΔΦ στην οδό Κ. Φελλουζή πλησίον οικίας εντός σχεδίου πόλεως Πηγαδίων Καρπάθου, του Δήμου Καρπάθου.6ΨΒΦΩΕ0-ΧΗΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ81-2019
22/10/2019 03:00:0023/10/2019 11:21:07ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση αρίθμ. 80-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση και Κατανομή πίστωσης για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.ΩΩ0ΘΩΕ0-65ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ80-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 09:26:45Απόφαση αρίθμ. 73-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές.7ΜΥΓΩΕ0-Α2ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 08:19:05Απόφαση αρίθμ. 69-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ματαίωση διαδικασίας προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας.7Ν2ΓΩΕ0-ΠΡ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 08:49:53Απόφαση αρίθμ. 70-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση στις 14-10-2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου της από 12-10-2018 έφεσης του Δήμου μας κατά Ανδρέα Αγαπίου και της με αρίθμ. 34/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδίκη Καρπάθου λόγω του ότι την ίδια μέρα ο δικηγόρος του Δήμου έχει κληθεί για ένορκη κατάθεση ενώπιον του Ειρηνοδίκη Καρπάθου που αφορά υπόθεση του Δήμου Καρπάθου και δεν μπορεί να αναβληθεί ενώ στην ανωτέρω υπόθεση είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία δικηγόρου ενόψει της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέσων που εφαρμόζεται.ΩΔΓΥΩΕ0-2ΩΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 09:06:09Απόφαση αρίθμ. 71-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.4623/2019 άρθρο 2. παρ.11.ΨΩΕΖΩΕ0-Ω20ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ71-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 09:21:03Απόφαση αρίθμ. 72-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή για την 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2019.61ΑΛΩΕ0-ΝΨ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 09:32:31Απόφαση αρίθμ. 74-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 68/2018 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Τακτική Διαδικασία).6ΧΖΒΩΕ0-Η1ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ74-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 09:36:55Απόφαση αρίθμ. 75-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 7/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου .ΩΡΥΖΩΕ0-4ΙΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 09:58:21Απόφαση αρίθμ. 76-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αριθμό 3-2019 απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου6ΔΨ7ΩΕ0-ΦΔΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ76-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 10:08:32Απόφαση αρίθμ. 78-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση απόφασης Δημάρχου (1205/2019) για την παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας δικηγόρου Αθηνών, στις 25/9/2019 των υποθέσεων 1)την από 15/10/2018 αίτηση ακύρωσης του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Διαφανίου και 2)την από 5-9-2019 πρόσθετη παρέμβαση του Ιωάννη Αναστασιάδη με την οποία ζητείται η απόρριψη της ανωτέρω, λόγω κωλύματος του δικηγόρου του Δήμου (έγγραφο αριθ.6974/2019).Ω660ΩΕ0-Κ7ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ78-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 10:12:01Απόφαση αρίθμ. 79-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή δωρεάς δύο (2) μηχανημάτων εκτυπώσεων από την εταιρία ΚΑΣΟΣ ΑΕ.Ω9ΡΓΩΕ0-93ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ79-2019
14/10/2019 03:00:0014/10/2019 10:03:41Απόφαση αρίθμ. 77-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 10-2019 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρπάθου.68ΓΝΩΕ0-3Φ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ77-2019
27/09/2019 03:00:0027/09/2019 10:57:36Απόφαση αρίθμ. 68-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Προγραμματισμός Εκδηλώσεων 5ης Οκτωβρίου 2019 και εξειδίκευση κατανομής πίστωσης .ΩΣ2ΤΩΕ0-728ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68-2019
02/09/2019 03:00:0002/09/2019 09:54:01Αριθ. Αποφ. : 66/2019 της 14ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 30ης Αυγούστου 2019.ΩΔ5ΨΩΕ0-Θ06ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66/2019
02/09/2019 03:00:0002/09/2019 08:44:19Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 30ης Αυγούστου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 6156/26-08-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6ΓΚ8ΩΕ0-ΚΧΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6258/30-8-19
26/08/2019 03:00:0026/08/2019 12:11:56ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚαρπάθουΨΤΤ4ΩΕ0-ΣΑΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6156/26-8-19
08/08/2019 03:00:0008/08/2019 13:30:39Αριθ. Αποφ. : 60/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΙ3ΖΩΕ0-ΚΓΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60/2019
08/08/2019 03:00:0008/08/2019 11:44:36Αριθ. Αποφ. : 62/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΥΥ0ΩΕ0-Δ94ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑριθ. Αποφ. : 62/2019
08/08/2019 03:00:0008/08/2019 11:42:38Αριθ. Αποφ. : 61/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΨΚΧΨΩΕ0-8Μ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61/2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 11:19:54Αριθ. Αποφ. : 63/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩ6ΘΠΩΕ0-99ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63/2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 10:40:29Αριθ. Αποφ. : 58/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6ΣΘ5ΩΕ0-2Ν7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58/2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 11:21:41Αριθ. Αποφ. : 64/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩ50ΓΩΕ0-8ΧΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64/2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 11:24:24Αριθ. Αποφ. : 65/2019ΨΓΧΩΩΕ0-ΩΣΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65/2019
31/07/2019 03:00:0001/08/2019 10:51:18Αριθ. Αποφ. : 59/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου7Μ8ΣΩΕ0-ΓΝΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59/2019
31/07/2019 03:00:0031/07/2019 11:03:02Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 30ης Ιουλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 5559/26-07-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου64ΞΛΩΕ0-ΡΧ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5681/
26/07/2019 03:00:0026/07/2019 11:44:17Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Οικονομικής Επιτροπής6ΚΩΖΩΕ0-ΛΨ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5559/26-7-2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 11:26:29Αριθ. Αποφ. : 51/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6ΖΔΔΩΕ0-5ΕΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 10:27:41Αριθ. Αποφ. : 50/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΨΞ89ΩΕ0-ΚΗΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 10:33:07Αριθ. Αποφ. : 57/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε Δικηγόρο της υποθέσεως ( η από 8-3-2010 έφεση των 1) Ιωάννη Σακελλιάδη κ.λ.π. κατά του Δήμου Καρπάθου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά), η οποία εκδικάζεται την 30-7-2019 στον Πειραιά.6ΤΓ2ΩΕ0-ΜΞ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 09:33:23Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 22ας Ιουλίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 5390/18-07-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΧ7ΤΩΕ0-ΧΩΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5463/23-7-19
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 11:28:31Αριθ. Αποφ. : 52/2019ΨΛΚΛΩΕ0-Ψ41ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 11:31:10Αριθ. Αποφ. : 53/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΨΞ09ΩΕ0-ΚΟΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 11:32:58Αριθ. Αποφ. : 54/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΞΙ3ΩΕ0-ΓΨΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 11:34:43Αριθ. Αποφ. : 55/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6Ρ2ΘΩΕ0-8ΥΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑριθ. Αποφ. : 55/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 11:43:40Αριθ. Αποφ. : 56/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΣ8ΜΩΕ0-ΡΝΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56/2019
18/07/2019 03:00:0018/07/2019 11:14:56Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΧΑΖΩΕ0-ΨΨΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5390/18-7-2019
16/07/2019 03:00:0016/07/2019 11:03:47Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΙΧΕΩΕ0-Χ1ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5311/16-07-2019
16/07/2019 03:00:0016/07/2019 11:16:55Αριθ. Αποφ. : 48/2019 Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Αποσφράγιση προσφοράς για το έργο «Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019.(περιοχή ‘Αφωτη Λιμανάκι) ».6ΑΙΓΩΕ0-Υ3ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48/2019
16/07/2019 03:00:0017/07/2019 10:24:45Αριθ. Αποφ. : 49/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής για την υπηρεσία «Υπηρεσία συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Καρπάθου».6Ε0ΟΩΕ0-0Ο0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49/2019
11/07/2019 03:00:0011/07/2019 13:40:13Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΠ73ΩΕ0-51ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5207/11-07-2019
09/07/2019 03:00:0009/07/2019 11:14:36Αριθ. Αποφ. : 47/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΨ9ΝΤΩΕ0-ΙΞΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47/2019
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 10:46:16Απόφαση αρίθμ. 46-2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 2019.ΩΔ8ΦΩΕ0-3ΤΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 10:40:04Πίνακας Θεμάτων της από 5 Ιουλίου 2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.Ψ77ΕΩΕ0-ΨΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5054
03/07/2019 03:00:0003/07/2019 11:04:55Αριθ. Αποφ. : 40/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς και άσκηση Ασφαλιστικών Μέτρων κατά της Ευδοξίας Γιάννακα και της Craciun Georgiana.60ΩΔΩΕ0-ΖΘ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40/2019
03/07/2019 03:00:0003/07/2019 11:06:40Αριθ. Αποφ. : 41/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε Δικηγόρο της υποθέσεως μεταξύ Δήμου Καρπάθου - Μιχαήλ Χατζημιχάλη.6ΒΙ7ΩΕ0-Μ38ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41/2019
03/07/2019 03:00:0003/07/2019 11:10:11Αριθ. Αποφ. : 43/2019 της Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 322/2019 του Ειρηνοδικείου Αθηνών.Ψ17ΞΩΕ0-06ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43/2019
03/07/2019 03:00:0003/07/2019 11:08:30Αριθ. Αποφ. : 42/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 45/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρπάθου.6ΔΧ0ΩΕ0-ΜΑΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42/2019
01/07/2019 03:00:0003/07/2019 13:12:09Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.Ψ6ΥΛΩΕ0-ΠΔ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4890/1-7-2019
28/06/2019 03:00:0028/06/2019 11:07:09Αριθ. Αποφ. : 44/2019 10ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθ. 03/2019 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου «Γνωμοδότηση για ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου. Αίτηση Ρηγοπούλας Παπαδάκη».ΨΦΧΠΩΕ0-Γ67ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44/2019
27/06/2019 03:00:0027/06/2019 13:23:45Αριθ. Αποφ. : 45/2019 Από το Πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 26η Ιουνίου 2019Ω29ΑΩΕ0-ΒΛΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45/2019
26/06/2019 03:00:0026/06/2019 11:58:24Αριθ. Αποφ. : 39/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Έγκρισης πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας «Καυσίμων έτους 2019».ΩΟΠΤΩΕ0-ΔΕΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39/2019
26/06/2019 03:00:0026/06/2019 11:56:20Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩ5ΜΨΩΕ0-42ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4797/26-6-2019
21/06/2019 03:00:0021/06/2019 11:32:24Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.6Φ0ΞΩΕ0-Κ30ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4695/2019
18/06/2019 03:00:0018/06/2019 10:49:57Αριθ. Αποφ. : 32/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, ΘΕΜΑ: Παραίτηση ή μη απ’ το Δικόγραφο της από 08-12-2016 και με αυξ. αριθμό κατάθεσης 03/2016 αίτησης αναιρέσεως του Δήμου Καρπάθου κατά 1). Του Βασιλείου – Βασιλάκη Παραγυιού, κατοίκου Χαλκίδας και 2). Της με αριθμό 15/2016 τελεσίδικης Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Μεταβατική Έδρα Καρπάθου).ΩΓΓΙΩΕ0-49ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32/2019
13/06/2019 03:00:0013/06/2019 10:54:19Αριθ. Αποφ. : 34/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου για την πληρωμή και διεκπεραίωση εντάλματος προπληρωμής της προμήθειας των ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2019.Ω54ΣΩΕ0-ΙΤΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34/2019
12/06/2019 03:00:0012/06/2019 12:13:01Αριθ. Αποφ. : 31/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αριθμό. 03-2019 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου.ΨΛ7ΛΩΕ0-81ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31/2019
12/06/2019 03:00:0013/06/2019 10:49:30Αριθ. Αποφ. : 33/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων έτους 2019.Ω9ΤΦΩΕ0-7Η5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:59:24Αριθ. Αποφ. : 36/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου.ΨΑΩΤΩΕ0-Ε7ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:57:49Αριθ. Αποφ. : 35/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΥ2ΕΩΕ0-ΒΞΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:55:57Αριθ. Αποφ. : 30/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΨΨΥΡΩΕ0-ΡΙΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:50:32Αριθ. Αποφ. : 38/2019 09 της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου7ΖΠΟΩΕ0-ΓΟΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:43:37Αριθ. Αποφ. : 37/2019 Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Ορθή επανάληψη της υπάρ. 11/19 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής- καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019. (ΑΠΕΡΙ ΛΩΡΟΙ – ΠΑΡΚΙΝΚ- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΩΝ) και έγκριση διαδικασίας πρόσκλησης με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης του έργου60Ν3ΩΕ0-Φ35ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 10:58:18Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων έτους 201964Η1ΩΕ0-ΝΛΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33
10/06/2019 03:00:0010/06/2019 12:50:25Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 10ης Ιουνίου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 4256/05-06-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΠΟ9ΩΕ0-Ε39ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4394/2019
07/06/2019 03:00:0007/06/2019 11:50:34ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΞΟΞΩΕ0-Ζ8ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4256/2019
05/06/2019 03:00:0005/06/2019 12:00:04Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟY ΚΑΡΠΑΘΟΥ7ΖΕΧΩΕ0-8ΔΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4256/2019
31/05/2019 03:00:0031/05/2019 11:09:40Αριθ. Αποφ. : 27/2019 Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 07/2019 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Καρπάθου κατά του Δήμου Καρπάθου.ΩΜΡ3ΩΕ0-ΧΔΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27/2019
31/05/2019 03:00:0031/05/2019 11:12:39Αριθ. Αποφ. : 28/2019 Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πατρών για την επίδοση ανακοπής κατά της εταιρίας «Βασίλειος Λιαρομάτης ΑΒΕΕ ».ΨΙΤΣΩΕ0-ΦΧΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28/2019
31/05/2019 03:00:0018/07/2019 09:45:40Αριθ. Αποφ. : 29/2019 Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου για την εκτέλεση της με αριθμό 50/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρπάθου, (Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων).Ω7ΤΠΩΕ0-7ΘΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29/2019
30/05/2019 03:00:0030/05/2019 10:01:53Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 29ης Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3998/24-05-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΣΨΝΩΕ0-ΕΡ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4121/30-05-2019
24/05/2019 03:00:0024/05/2019 11:23:51Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Μαΐου έτους 2019ΩΘ4ΨΩΕ0-Β60ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3998/2019
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 11:59:52Αριθ. Αποφ. : 26/2019Από το Πρακτικό της 07ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 21η Μαΐου 2019 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 2019ΩΘ67ΩΕ0-Ν11ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26/2019
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 11:57:51Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της Τακτικής συνεδρίασης της 21 Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3762/16-05-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6Ι77ΩΕ0-47ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3888/2019
20/05/2019 03:00:0020/05/2019 11:40:22Αριθ. Αποφ. : 25/2019 Ο.Ε. με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά του από 30-04-2019 κατασχετηρίου της εταιρείας «Βασίλειος Λιαρομμάτης Α.Β.Ε.Ε.» εις χείρας της τράπεζας Πειραιώς ως Τρίτης.ΩΕ1ΩΩΕ0-ΥΨ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25/2019
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 13:07:38Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.Ω1Υ8ΩΕ0-ΖΩΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3762
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 13:01:59Έκτακτης συνεδρίασης της 15 Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3709/15-05-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩ3Υ7ΩΕ0-1ΧΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3738/16-5-2019
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 10:16:17Πρόσκληση σύγκλησης ΕΚΤΑΚΤΗΣ Οικονομικής Επιτροπής.Ω7Μ1ΩΕ0-ΝΧΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3709/2019
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:19:40Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Της τακτικής συνεδρίασης της 10 Μαΐου 2019 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3338/06-05-2019) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩ3ΧΠΩΕ0-92ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3554/2019
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:27:19Αριθ. Αποφ. : 21/2019 ΘΕΜΑ: Ακύρωση της υπ’ αριθ. 09-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου «Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια: “Σύστημα Εξοικονόμησης, Διασφάλισης Επάρκειας και Βελτίωσης Ποιότητας Πόσιμου Νερού Δήμου Καρπάθου”».ΩΥΔ0ΩΕ0-0ΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21/2019
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:34:36Αριθ. Αποφ. : 23/2019 ΘΕΜΑ: Βεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής για τη μη ύπαρξη Καρπάθου με άδεια Λογιστή Α’ Τάξης, ώστε να καλύψει τις Λογιστικές υποχρεώσεις του Δήμου.Ω3ΖΥΩΕ0-ΤΤΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23/2019
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:36:07Αριθ. Αποφ. : 24/2019 ΘΕΜΑ: Προμήθεια καυσίμων έτους 2019, του Δήμου Καρπάθου.ΨΠ17ΩΕ0-ΠΝΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24/2019
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:32:11Αριθ. Αποφ. : 22/2019 ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό πρωτ. 62-2019 Διαταγής Πληρωμής της κας. Ειρηνοδίκου Ρόδου κατά του Δήμου Καρπάθου.Ω5ΗΓΩΕ0-ΨΨΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22/2019
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 12:25:38Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής.ΩΦΩΔΩΕ0-5ΧΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3338/2019
03/05/2019 03:00:0003/05/2019 11:09:43Αριθ. Αποφ. ΔΣ : 19/2019 ΘΕΜΑ: Δυνατότητα Εξωδικαστικού Συμβιβασμού σε σχέση με την από 29-12-2015 με αύξοντα αριθμό κατάθεσης ΑΓ 225/2015 αγωγή της Δήμητρας Κουτσιούμπα κατά του Δήμου Καρπάθου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.ΨΠΠ8ΩΕ0-5ΗΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19/2019
03/05/2019 03:00:0003/05/2019 11:07:49Αριθ. Αποφ. ΔΣ: 18/2019 ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθ. πρωτ. 62/2019 Διαταγής Πληρωμής της κας. Ειρηνοδίκου Ρόδου κατά του Δήμου Καρπάθου.Ψ662ΩΕ0-5ΟΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18/2019
03/05/2019 03:00:0003/05/2019 11:04:54Αριθ. Αποφ. ΔΣ : 16/2019 ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 6/2019 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Καρπάθου κατά του Δήμου Καρπάθου.6ΖΞΝΩΕ0-Ο39ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16/2019
03/05/2019 03:00:0003/05/2019 11:02:45Αριθ. Αποφ. ΔΣ : 15/2019 ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 5/2019 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Καρπάθου κατά του Δήμου Καρπάθου.6Ω1ΤΩΕ0-ΗΤΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15/2019
02/05/2019 03:00:0002/05/2019 09:41:02Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 04ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 22α Απριλίου 2019. ΘΕΜΑ: Καθορισμός Τελών θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.ΩΘΟΩΩΕ0-Φ9ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20/2019
02/05/2019 03:00:0002/05/2019 09:38:34Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 04ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 22α Απριλίου 2019. ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.ΩΚ90ΩΕ0-ΩΟ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17/2019
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:46:53Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής. ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥΨΣ2ΖΩΕ0-Μ92ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2968
27/03/2019 02:00:0027/03/2019 10:31:04Απόφαση αρίθμ. 9-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια: “ Σύστημα Εξοικονόμησης, Διασφάλισης Επάρκειας και Βελτίωσης Ποιότητας Πόσιμου Νερού Δήμου Καρπάθου.6ΕΕ4ΩΕ0-ΣΓΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2019
27/03/2019 02:00:0027/03/2019 12:11:55Απόφαση αρίθμ. 14-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάθεση σε δικηγόρο της από 7-5-2017 και με αριθμό κατάθεσης 174/13-5-2014 αγωγής του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία ΠΡΩΤΕΥΣ κατά του Δήμου Καρπάθου.ΩΒΒΕΩΕ0-9ΞΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2019
27/03/2019 02:00:0027/03/2019 11:24:16Απόφαση αρίθμ. 12-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 1785/13-3-2019 ένστασης των Λογοθέτη Παναγιώτη και Λογοθέτη Φωτεινή.6Ο3ΥΩΕ0-6ΗΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12-2019
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 13:57:13Απόφαση αρίθμ. 11-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Έργο επείγουσες τεχνικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών που έλαβαν χώρα από 4-2-2019 έως 6-2-2019 περιοχή Απέρι (Λώροι, Πάρκιγκ Λιοτρίβι) και Άγιος Νικόλαος Σπόων.Ω1ΦΕΩΕ0-Θ75ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2019
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 13:43:16Απόφαση αρίθμ. 10-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών, την αποτροπή νέων που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 4-2-2019 έως και 6-2-2019 (περιοχή Άφωτη - Λιμανάκι) και έγκριση διαδικασίας πρόσκλησης με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης του έργου.ΨΩΣΧΩΕ0-2ΟΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2019
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 12:47:00Απόφαση αρίθμ. 8-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων για εκμίσθωση Δήμου ΚαρπάθουΩΡ36ΩΕ0-79ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2019
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 12:44:42Απόφαση αρίθμ. 7-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Δεύτερη Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019.6185ΩΕ0-ΗΣΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2019
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 12:22:43Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΟΣΓΩΕ0-ΤΤ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2115
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 12:55:3406/2019 Απόφαση ΟΕ6ΒΧΚΩΕ0-ΜΓΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ06/2019
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 12:50:4904/2019 Απόφαση ΟΕΨΛΨ2ΩΕ0-Τ57ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ04/2019
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 12:48:4403/2019 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου ΚαρπάθουΨΜΔΘΩΕ0-ΤΥΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ03/2019
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 12:43:53Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής6ΚΣ1ΩΕ0-7Δ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1277
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 13:22:45απόφαση οικονομικής επιτροπής 5/2019 - ορθή επανάληψη της απόφασης 85/2012 οικονομικής επιτροπήςΩΦΑ2ΩΕ0-ΛΚ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5
11/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:33:30απόφαση οικονομικής επιτροπής 4/2019 - άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της Α700/2018 απόφασης του Μονομελούς ΠρωτιδικείουΨ7Δ5ΩΕ0-2ΔΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4
11/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:31:23απόφαση οικονομικής επιτροπής αριθ. 3/2019 - άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αριθ. 2/2019 απόφασης της Λιμενάρχη Καρπάθου6ΖΡΛΩΕ0-ΡΞΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3
11/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:28:29απόφαση οικονομικής επιτροπής αριθ 6/2019 - 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προυπολογισμούΨΧΕΨΩΕ0-3ΩΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6
08/02/2019 02:00:0012/02/2019 14:13:39απόφαση οικονομικής επιτροπής 7/2019 - έγκριση προμήθειας καυσίμων κ.λπ.7Ν04ΩΕ0-Ξ03ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7
08/02/2019 02:00:0008/02/2019 13:28:10πίνακας θεμάτων συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής (8/2/2019)ΨΜ7ΧΩΕ0-ΤΟ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ924
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 12:17:25Πρόσκληση οικονομικής ΕπιτροπήςΩΓ3ΚΩΕ0-6Ω0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ743
25/01/2019 02:00:0025/01/2019 11:52:35Απόφαση 2/2019 Οικονομικής Επιτροπής6Χ8ΤΩΕ0-Α70ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2/2019
25/01/2019 02:00:0025/01/2019 10:09:24Απόφαση 1/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚαρπάθουΩΝ5ΦΩΕ0-ΨΒΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ542
25/01/2019 02:00:0025/01/2019 09:52:34Πίνακας Τακτικής συνεδρίασης της 23ης Ιανουαρίου 2019 Οικονομικής ΕπιτροπήςΩΕΥΔΩΕ0-ΒΡΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ517
18/01/2019 02:00:0018/01/2019 11:53:46Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 23η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019Ψ387ΩΕ0-0ΜΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ363/18-1-19