Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πλέον πρόσφατες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (από 1/1/2019 μέχρι σήμερα) που έχουν αναργηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση του συνόλου των πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
02/09/2019 03:00:0002/09/2019 09:54:01Αριθ. Αποφ. : 66/2019 της 14ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 30ης Αυγούστου 2019.ΩΔ5ΨΩΕ0-Θ06ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66/2019
08/08/2019 03:00:0008/08/2019 11:44:36Αριθ. Αποφ. : 62/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΥΥ0ΩΕ0-Δ94ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑριθ. Αποφ. : 62/2019
08/08/2019 03:00:0008/08/2019 11:42:38Αριθ. Αποφ. : 61/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΨΚΧΨΩΕ0-8Μ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ61/2019
08/08/2019 03:00:0008/08/2019 13:30:39Αριθ. Αποφ. : 60/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΙ3ΖΩΕ0-ΚΓΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ60/2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 11:24:24Αριθ. Αποφ. : 65/2019ΨΓΧΩΩΕ0-ΩΣΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ65/2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 11:21:41Αριθ. Αποφ. : 64/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩ50ΓΩΕ0-8ΧΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64/2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 11:19:54Αριθ. Αποφ. : 63/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩ6ΘΠΩΕ0-99ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63/2019
07/08/2019 03:00:0007/08/2019 10:40:29Αριθ. Αποφ. : 58/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6ΣΘ5ΩΕ0-2Ν7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58/2019
31/07/2019 03:00:0001/08/2019 10:51:18Αριθ. Αποφ. : 59/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου7Μ8ΣΩΕ0-ΓΝΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ59/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 11:28:31Αριθ. Αποφ. : 52/2019ΨΛΚΛΩΕ0-Ψ41ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ52/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 10:27:41Αριθ. Αποφ. : 50/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΨΞ89ΩΕ0-ΚΗΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ50/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 11:26:29Αριθ. Αποφ. : 51/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6ΖΔΔΩΕ0-5ΕΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 10:33:07Αριθ. Αποφ. : 57/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε Δικηγόρο της υποθέσεως ( η από 8-3-2010 έφεση των 1) Ιωάννη Σακελλιάδη κ.λ.π. κατά του Δήμου Καρπάθου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά), η οποία εκδικάζεται την 30-7-2019 στον Πειραιά.6ΤΓ2ΩΕ0-ΜΞ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 11:31:10Αριθ. Αποφ. : 53/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΨΞ09ΩΕ0-ΚΟΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ53/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 11:34:43Αριθ. Αποφ. : 55/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου6Ρ2ΘΩΕ0-8ΥΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑριθ. Αποφ. : 55/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 11:43:40Αριθ. Αποφ. : 56/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΣ8ΜΩΕ0-ΡΝΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ56/2019
23/07/2019 03:00:0023/07/2019 11:32:58Αριθ. Αποφ. : 54/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΞΙ3ΩΕ0-ΓΨΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ54/2019
16/07/2019 03:00:0017/07/2019 10:24:45Αριθ. Αποφ. : 49/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής για την υπηρεσία «Υπηρεσία συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Καρπάθου».6Ε0ΟΩΕ0-0Ο0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49/2019
16/07/2019 03:00:0016/07/2019 11:16:55Αριθ. Αποφ. : 48/2019 Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Αποσφράγιση προσφοράς για το έργο «Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019.(περιοχή ‘Αφωτη Λιμανάκι) ».6ΑΙΓΩΕ0-Υ3ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ48/2019
09/07/2019 03:00:0009/07/2019 11:14:36Αριθ. Αποφ. : 47/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΨ9ΝΤΩΕ0-ΙΞΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ47/2019
05/07/2019 03:00:0005/07/2019 10:46:16Απόφαση αρίθμ. 46-2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 2019.ΩΔ8ΦΩΕ0-3ΤΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46
03/07/2019 03:00:0003/07/2019 11:06:40Αριθ. Αποφ. : 41/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε Δικηγόρο της υποθέσεως μεταξύ Δήμου Καρπάθου - Μιχαήλ Χατζημιχάλη.6ΒΙ7ΩΕ0-Μ38ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41/2019
03/07/2019 03:00:0003/07/2019 11:04:55Αριθ. Αποφ. : 40/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς και άσκηση Ασφαλιστικών Μέτρων κατά της Ευδοξίας Γιάννακα και της Craciun Georgiana.60ΩΔΩΕ0-ΖΘ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40/2019
03/07/2019 03:00:0003/07/2019 11:10:11Αριθ. Αποφ. : 43/2019 της Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 322/2019 του Ειρηνοδικείου Αθηνών.Ψ17ΞΩΕ0-06ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43/2019
03/07/2019 03:00:0003/07/2019 11:08:30Αριθ. Αποφ. : 42/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 45/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρπάθου.6ΔΧ0ΩΕ0-ΜΑΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ42/2019
28/06/2019 03:00:0028/06/2019 11:07:09Αριθ. Αποφ. : 44/2019 10ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθ. 03/2019 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου «Γνωμοδότηση για ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου. Αίτηση Ρηγοπούλας Παπαδάκη».ΨΦΧΠΩΕ0-Γ67ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ44/2019
27/06/2019 03:00:0027/06/2019 13:23:45Αριθ. Αποφ. : 45/2019 Από το Πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 26η Ιουνίου 2019Ω29ΑΩΕ0-ΒΛΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ45/2019
26/06/2019 03:00:0026/06/2019 11:58:24Αριθ. Αποφ. : 39/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Έγκρισης πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας «Καυσίμων έτους 2019».ΩΟΠΤΩΕ0-ΔΕΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39/2019
18/06/2019 03:00:0018/06/2019 10:49:57Αριθ. Αποφ. : 32/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, ΘΕΜΑ: Παραίτηση ή μη απ’ το Δικόγραφο της από 08-12-2016 και με αυξ. αριθμό κατάθεσης 03/2016 αίτησης αναιρέσεως του Δήμου Καρπάθου κατά 1). Του Βασιλείου – Βασιλάκη Παραγυιού, κατοίκου Χαλκίδας και 2). Της με αριθμό 15/2016 τελεσίδικης Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (Μεταβατική Έδρα Καρπάθου).ΩΓΓΙΩΕ0-49ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32/2019
13/06/2019 03:00:0013/06/2019 10:54:19Αριθ. Αποφ. : 34/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου για την πληρωμή και διεκπεραίωση εντάλματος προπληρωμής της προμήθειας των ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2019.Ω54ΣΩΕ0-ΙΤΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ34/2019
12/06/2019 03:00:0012/06/2019 12:13:01Αριθ. Αποφ. : 31/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αριθμό. 03-2019 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου.ΨΛ7ΛΩΕ0-81ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31/2019
12/06/2019 03:00:0013/06/2019 10:49:30Αριθ. Αποφ. : 33/2019 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων έτους 2019.Ω9ΤΦΩΕ0-7Η5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:57:49Αριθ. Αποφ. : 35/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΩΥ2ΕΩΕ0-ΒΞΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ35/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:55:57Αριθ. Αποφ. : 30/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚαρπάθουΨΨΥΡΩΕ0-ΡΙΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:50:32Αριθ. Αποφ. : 38/2019 09 της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου7ΖΠΟΩΕ0-ΓΟΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ38/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:43:37Αριθ. Αποφ. : 37/2019 Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Ορθή επανάληψη της υπάρ. 11/19 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής- καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019. (ΑΠΕΡΙ ΛΩΡΟΙ – ΠΑΡΚΙΝΚ- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΩΝ) και έγκριση διαδικασίας πρόσκλησης με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης του έργου60Ν3ΩΕ0-Φ35ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37/2019
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 10:58:18Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων έτους 201964Η1ΩΕ0-ΝΛΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ33
11/06/2019 03:00:0011/06/2019 11:59:24Αριθ. Αποφ. : 36/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου.ΨΑΩΤΩΕ0-Ε7ΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ36/2019
31/05/2019 03:00:0018/07/2019 09:45:40Αριθ. Αποφ. : 29/2019 Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου για την εκτέλεση της με αριθμό 50/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρπάθου, (Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων).Ω7ΤΠΩΕ0-7ΘΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ29/2019
31/05/2019 03:00:0031/05/2019 11:12:39Αριθ. Αποφ. : 28/2019 Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πατρών για την επίδοση ανακοπής κατά της εταιρίας «Βασίλειος Λιαρομάτης ΑΒΕΕ ».ΨΙΤΣΩΕ0-ΦΧΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28/2019
31/05/2019 03:00:0031/05/2019 11:09:40Αριθ. Αποφ. : 27/2019 Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 07/2019 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Καρπάθου κατά του Δήμου Καρπάθου.ΩΜΡ3ΩΕ0-ΧΔΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ27/2019
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 11:59:52Αριθ. Αποφ. : 26/2019Από το Πρακτικό της 07ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, που έγινε την 21η Μαΐου 2019 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 2019ΩΘ67ΩΕ0-Ν11ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ26/2019
20/05/2019 03:00:0020/05/2019 11:40:22Αριθ. Αποφ. : 25/2019 Ο.Ε. με θέμα: Άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά του από 30-04-2019 κατασχετηρίου της εταιρείας «Βασίλειος Λιαρομμάτης Α.Β.Ε.Ε.» εις χείρας της τράπεζας Πειραιώς ως Τρίτης.ΩΕ1ΩΩΕ0-ΥΨ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ25/2019
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:36:07Αριθ. Αποφ. : 24/2019 ΘΕΜΑ: Προμήθεια καυσίμων έτους 2019, του Δήμου Καρπάθου.ΨΠ17ΩΕ0-ΠΝΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24/2019
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:34:36Αριθ. Αποφ. : 23/2019 ΘΕΜΑ: Βεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής για τη μη ύπαρξη Καρπάθου με άδεια Λογιστή Α’ Τάξης, ώστε να καλύψει τις Λογιστικές υποχρεώσεις του Δήμου.Ω3ΖΥΩΕ0-ΤΤΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23/2019
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:32:11Αριθ. Αποφ. : 22/2019 ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό πρωτ. 62-2019 Διαταγής Πληρωμής της κας. Ειρηνοδίκου Ρόδου κατά του Δήμου Καρπάθου.Ω5ΗΓΩΕ0-ΨΨΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22/2019
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 09:27:19Αριθ. Αποφ. : 21/2019 ΘΕΜΑ: Ακύρωση της υπ’ αριθ. 09-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου «Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια: “Σύστημα Εξοικονόμησης, Διασφάλισης Επάρκειας και Βελτίωσης Ποιότητας Πόσιμου Νερού Δήμου Καρπάθου”».ΩΥΔ0ΩΕ0-0ΝΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21/2019
03/05/2019 03:00:0003/05/2019 11:02:45Αριθ. Αποφ. ΔΣ : 15/2019 ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 5/2019 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Καρπάθου κατά του Δήμου Καρπάθου.6Ω1ΤΩΕ0-ΗΤΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15/2019
03/05/2019 03:00:0003/05/2019 11:09:43Αριθ. Αποφ. ΔΣ : 19/2019 ΘΕΜΑ: Δυνατότητα Εξωδικαστικού Συμβιβασμού σε σχέση με την από 29-12-2015 με αύξοντα αριθμό κατάθεσης ΑΓ 225/2015 αγωγή της Δήμητρας Κουτσιούμπα κατά του Δήμου Καρπάθου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.ΨΠΠ8ΩΕ0-5ΗΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ19/2019
03/05/2019 03:00:0003/05/2019 11:04:54Αριθ. Αποφ. ΔΣ : 16/2019 ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 6/2019 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Καρπάθου κατά του Δήμου Καρπάθου.6ΖΞΝΩΕ0-Ο39ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ16/2019
03/05/2019 03:00:0003/05/2019 11:07:49Αριθ. Αποφ. ΔΣ: 18/2019 ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθ. πρωτ. 62/2019 Διαταγής Πληρωμής της κας. Ειρηνοδίκου Ρόδου κατά του Δήμου Καρπάθου.Ψ662ΩΕ0-5ΟΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18/2019
27/03/2019 02:00:0027/03/2019 12:11:55Απόφαση αρίθμ. 14-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Ανάθεση σε δικηγόρο της από 7-5-2017 και με αριθμό κατάθεσης 174/13-5-2014 αγωγής του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία ΠΡΩΤΕΥΣ κατά του Δήμου Καρπάθου.ΩΒΒΕΩΕ0-9ΞΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14-2019
27/03/2019 02:00:0027/03/2019 11:24:16Απόφαση αρίθμ. 12-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 1785/13-3-2019 ένστασης των Λογοθέτη Παναγιώτη και Λογοθέτη Φωτεινή.6Ο3ΥΩΕ0-6ΗΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ12-2019
27/03/2019 02:00:0027/03/2019 10:31:04Απόφαση αρίθμ. 9-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια: “ Σύστημα Εξοικονόμησης, Διασφάλισης Επάρκειας και Βελτίωσης Ποιότητας Πόσιμου Νερού Δήμου Καρπάθου.6ΕΕ4ΩΕ0-ΣΓΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9-2019
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 13:57:13Απόφαση αρίθμ. 11-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Έργο επείγουσες τεχνικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών που έλαβαν χώρα από 4-2-2019 έως 6-2-2019 περιοχή Απέρι (Λώροι, Πάρκιγκ Λιοτρίβι) και Άγιος Νικόλαος Σπόων.Ω1ΦΕΩΕ0-Θ75ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11-2019
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 13:43:16Απόφαση αρίθμ. 10-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Εκτέλεση έκτακτων τεχνικών εργασιών για την αντιμετώπιση των καταστροφών, την αποτροπή νέων που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 4-2-2019 έως και 6-2-2019 (περιοχή Άφωτη - Λιμανάκι) και έγκριση διαδικασίας πρόσκλησης με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης του έργου.ΨΩΣΧΩΕ0-2ΟΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10-2019
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 12:47:00Απόφαση αρίθμ. 8-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων για εκμίσθωση Δήμου ΚαρπάθουΩΡ36ΩΕ0-79ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8-2019
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 12:44:42Απόφαση αρίθμ. 7-2019 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Δεύτερη Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019.6185ΩΕ0-ΗΣΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7-2019
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 12:55:3406/2019 Απόφαση ΟΕ6ΒΧΚΩΕ0-ΜΓΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ06/2019
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 12:50:4904/2019 Απόφαση ΟΕΨΛΨ2ΩΕ0-Τ57ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ04/2019
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 12:48:4403/2019 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου ΚαρπάθουΨΜΔΘΩΕ0-ΤΥΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ03/2019
25/01/2019 02:00:0025/01/2019 11:52:35Απόφαση 2/2019 Οικονομικής Επιτροπής6Χ8ΤΩΕ0-Α70ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2/2019
25/01/2019 02:00:0025/01/2019 10:09:24Απόφαση 1/2019 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚαρπάθουΩΝ5ΦΩΕ0-ΨΒΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ542